Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH STRANAKA

("Sl. list SRJ", br. 73/2000 i "Sl. glasnik RS", br. 72/2003 - dr. zakon i 75/2003 - ispr. dr. zakona)

I OSNOVNA ODREDBA

Čl. 1-12*

(Prestali da važe)

V PRAVO POLITIČKIH STRANAKA NA KORIŠĆENJE IMOVINE SKJ, SSRNJ I SSOJ

Član 13

Imovina koja je bila na upravljanju, korišćenju i raspolaganju Saveza komunista Jugoslavije, Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije i Saveza socijalističke omladine Jugoslavije, a koju su činili objekti, poslovni prostor, oprema, kancelarijski nameštaj i sl., svojina je Savezne Republike Jugoslavije.

Savezni organ nadležan za poslove pravde sačiniće evidenciju imovine iz stava 1 ovog člana prema korisnicima, do stupanja na snagu ovog zakona, vrsti, količini, odnosno površini i lokaciji, utvrditi njeno stanje i predložiti način korišćenja i korisnika te imovine, s tim što će najmanje jedna polovina nepokretnosti, koje su u svojinu Savezne Republike Jugoslavije prešle primenom stava 1 ovog člana, biti dodeljena parlamentarnim strankama na   korišćenje za redovan rad.

Korisnici imovine iz stava 1 ovog člana dužni su da je predaju Saveznoj vladi najkasnije u roku od šest meseci od dana  stupanja na snagu ovog zakona.

Član 14

Odluke, ugovori i drugi akti kojima su nepokretnosti, na kojima su pravo korišćenja, odnosno raspolaganja imale društveno-političke organizacije iz člana 13 stav 1 ovog zakona i koje su služile za obavljanje delatnosti tih organizacija, prenete na druga pravna ili fizička lica posle njihovog prestanka ili kojima je pravo korišćenja, odnosno raspolaganja preneto na političke stranke,  udruženja građana ili društvene organizacije nastale preobražajem, spajanjem ili pripajanjem društveno-političkih organizacija, ili kojima su na druga pravna ili fizička lica prenete sa dejstvom u momentu prestanka rada društveno-političkih organizacija, ništavi su.

Savezna Republika Jugoslavija ima pravo da zahteva brisanje prava svojine ili drugog stvarnog prava stečenog suprotno stavu 1 ovog člana i predaju nepokretnosti na kojima su pravo korišćenja, odnosno raspolaganja imale ove savezne društveno-političke organizacije.

Primenom odredbe stava 2 ovog člana ne može se dirati u prava koja su stekli savesni sticaoci i treća savesna lica.

VI KAZNENE ODREDBE

Čl. 15-18*

(Prestali da važe)