Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2021. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 149/2020, 40/2021 i 100/2021)

 

I OPŠTI DEO

Član 1

Ovim zakonom uređuju se opšti prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Republike Srbije za 2021. godinu, njihovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

Budžet Republike Srbije za 2021. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANJA, RASHODA I IZDATAKA

u dinarima

Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine

1.488.452.656.000

Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine

1.765.981.887.000

Budžetski suficit/deficit

-277.529.231.000

Izdaci za otplatu glavnice
(u cilju sprovođenja javnih politika)

8.230.000.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine
(u cilju sprovođenja javnih politika)

18.740.769.000

Ukupan fiskalni suficit/deficit

-304.500.000.000

B. RAČUN FINANSIRANJA

 

Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine

707.900.000.000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

401.000.000.000

Neto finansiranje

304.500.000.000

Promena stanja na računu
(pozitivna - povećanje gotovinskih sredstava
negativna - smanjenje gotovinskih sredstava)

2.400.000.000

Prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

OPIS

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA

 

1.488.452.656.000

1. Poreski prihodi

71

1.279.300.000.000

1.1. Porez na dohodak građana

7111

81.100.000.000

1.2. Porez na dobit pravnih lica

7112

143.000.000.000

1.3. Porez na dodatu vrednost

7141

654.000.000.000

- Porez na dodatu vrednost u zemlji

 

97.000.000.000

- Porez na dodatu vrednost iz uvoza

 

557.000.000.000

1.4. Akcize

717

329.200.000.000

- Akcize na derivate nafte

 

182.000.000.000

- Akcize na duvanske prerađevine

 

111.000.000.000

- Ostale akcize

 

36.200.000.000

1.5. Carine

715

59.000.000.000

1.6. Ostali poreski prihodi

7145

13.000.000.000

2. Neporeski prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine

 

191.468.736.000

Redovni neporeski prihodi

 

107.300.000.000

- Prihodi od imovine

741

16.200.000.000

- Takse

742

19.000.000.000

- Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

27.800.000.000

- Novčane kazne

743

9.800.000.000

- Ostali redovni neporeski prihodi

745,73

27.500.000.000

- Primanja od prodaje nefinansijske imovine

8

7.000.000.000

Vanredni neporeski prihodi

 

41.300.000.000

- Dobit javnih agencija

741

2.500.000.000

- Deo dobiti javnih preduzeća i dividende budžeta

741, 745

14.300.000.000

- Ostali vanredni prihodi

74, 77, 78

24.500.000.000

Ostali neporeski prihodi indirektnih korisnika

 

42.868.736.000

- Transferi između budžetskih korisnika na različitom nivou vlasti

733

21.762.604.000

- Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

21.106.132.000

3. Donacije

731,732,744

17.683.920.000

Rashodi, izdaci za nabavku nefinansijske imovine, izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika) i izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

OPIS

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI RASHODI I IZDACI

 

1.792.952.656.000

1.Tekući rashodi

4

1.377.036.920.000

1.1. Rashodi za zaposlene

41

339.825.733.000

- Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

411

264.909.337.000

- Socijalni doprinosi na teret poslodavca

412

49.924.415.000

- Ostali rashodi za zaposlene

413 do 417

24.991.981.000

1.2. Korišćenje usluga i roba

42

157.699.085.000

1.3. Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja

44

111.345.336.000

- Otplata domaćih kamata

441

56.820.955.000

- Otplata stranih kamata

442

43.724.000.000

- Otplata kamata po garancijama

443

2.070.000.000

- Prateći troškovi zaduživanja

444

8.730.381.000

1.4. Subvencije

45

212.242.075.000

- Subvencije u oblasti nauke i obrazovanja

 

2.750.000.000

- Subvencije u oblasti energetike

 

5.961.363.000

- Subvencije u oblasti zaštite životne sredine

 

5.742.800.000

- Subvencije za vazdušni saobraćaj

 

4.291.800.000

- Subvencije u privredi

 

72.894.334.000

- Subvencije u poljoprivredi

 

48.583.845.000

- Subvencije za železnički saobraćaj

 

16.912.422.000

- Subvencije za drumski saobraćaj

 

41.665.600.000

- Subvencije u oblasti turizma

 

6.747.742.000

- Subvencije u oblasti kulture

 

1.168.107.000

- Ostale subvencije

 

5.524.062.000

1.5. Donacije stranim vladama

461

100.000

1.6. Dotacije međunarodnim organizacijama

462

6.500.824.000

1.7. Transferi ostalim nivoima vlasti

463

109.005.177.000

- Nenamenski transferi opštinama i gradovima

463

36.568.478.000

- Transferi za zaposlene u obrazovanju na teritoriji APV

463

37.887.881.000

- Ostali transferi

463

34.548.818.000

1.8. Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

464

205.824.505.000

- Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

 

108.674.068.000

- Nacionalna služba za zapošljavanje

 

11.302.700.000

- Republički fond za zdravstveno osiguranje

 

77.421.419.000

- Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

 

439.532.000

- Ostale dotacije

 

7.986.786.000

1.9. Ostale dotacije i transferi

465

12.223.089.000

1.10. Socijalno osiguranje i socijalna zaštita

47

121.749.448.000

- Dečja zaštita

 

64.818.788.000

- Boračko - invalidska zaštita

 

16.986.884.000

- Socijalna zaštita

 

31.044.872.000

- Tranzicioni fond

 

401.581.000

- Učenički standard

 

686.534.000

- Studentski standard

 

1.038.235.000

- Stipendije za mlade talente

 

873.180.000

- Sportske stipendije, nagrade i priznanja

 

1.843.914.000

- Izbegla i raseljena lica

 

1.517.920.000

- Ostala socijalna zaštita iz budžeta

 

2.537.540.000

1.11. Ostali tekući rashodi

43, 48 i 49

100.621.548.000

- Sredstva rezervi

499

3.234.341.000

- Ostali tekući rashodi

43 i 48

97.387.207.000

2. Izdaci za nefinansijsku imovinu

5

388.944.967.000

3. Izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika)

61

8.230.000.000

4. Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika)

62

18.740.769.000

Primanja od zaduživanja i izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga utvrđuju se u Računu finansiranja u sledećim iznosima:

B. RAČUN FINANSIRANJA

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

Neto finansiranje

 

304.500.000.000

Primanja od zaduživanja i primanja od prodaje domaće finansijske imovine

9

707.900.000.000

Primanja od zaduživanja

91

700.000.000.000

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu (zapisi i obveznice emitovane na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti - diskontovana prodajna vrednost)

9111

210.000.000.000

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu (Evroobveznice - državne hartije od vrednosti emitovane na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti - priliv po prodajnoj ceni)

9121

325.000.000.000

Primanja od domaćeg i inostranog zaduživanja (primljeni krediti od domaćih i inostranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada)

9112-9119
9122-9129

165.000.000.000

Primanja od prodaje domaće finansijske imovine

92

7.900.000.000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

6

401.000.000.000

Izdaci za otplatu kredita

61

394.000.000.000

Otplata glavnice domaćim kreditorima

611

200.000.000.000

Otplata glavnice stranim kreditorima

612

190.000.000.000

Otplata glavnice po garancijama

613

4.000.000.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine

62

7.000.000.000

Promena stanja na računu
(pozitivna - povećanje gotovinskih sredstava
negativna - smanjenje gotovinskih sredstava)

 

2.400.000.000

Član 2

Potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaćim i stranim zajmodavcima za direktne i indirektne obaveze Republike Srbije (uključujući i operacije sa zamenom duga pre roka dospeća) iz člana 1. ovog zakona iznose ukupno 705.500.000.000 dinara. Navedena sredstva obezbediće se iz zajmova domaćih i međunarodnih komercijalnih i multilateralnih finansijskih institucija i inostranih vlada u iznosu od najviše 165.000.000.000 dinara, kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti (državnih zapisa i obveznica na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 210.000.000.000 dinara, iz primanja ostvarenih od emisije evroobveznica (državnih hartija od vrednosti emitovanih na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 325.000.000.000 dinara i iz primanja od prodaje domaće finansijske imovine u iznosu od najviše 7.900.000.000 dinara.

Primanja navedena u stavu 1. ovog člana, predstavljaju maksimalna sredstva koja se obezbeđuju iz navedenog izvora, stoga ista predstavljaju potencijalno maksimalno zaduživanje Republike Srbije, u skladu sa uslovima na finansijskom tržištu i potrebama za finansiranje u toku godine. U slučaju da nije moguće ostvariti primanja po osnovu zaduživanja u planiranoj proporciji između zajmova i emitovanih državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, kao i da je moguće obezbediti bolje uslove finansiranja iz drugih izvora, moguća je promena strukture u okviru datih izvora finansiranja, uz uslov da se ne pređe ukupan iznos planiranih sredstava za datu namenu u visini od 707.900.000.000 dinara.

U slučaju ostvarenja maksimalnih planiranih primanja po osnovu zaduživanja iz stava 1. ovog člana, neophodnih za finansiranje deficita, otplatu duga i nabavku finansijske imovine, iznos od 2.400.000.000 dinara, predstavljaće pozitivnu promenu stanja na računu a sredstva se mogu koristiti za otplatu obaveza koje dospevaju u narednoj godini.

Za finansiranje budžetskog deficita i otplate dospelih obaveza po osnovu javnog duga, mogu se tokom 2021. godine koristiti sredstva sa konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, do iznosa koji ne ugrožava likvidnost tog računa.

Ukoliko na kraju 2021. godine bude postojala pozajmica sa konsolidovanog računa trezora, u zavisnosti od uslova na finansijskom tržištu, može se preneti u narednu godinu.

Ukoliko se u toku godine obezbede primanja od privatizacije ili povoljnijih dugoročnih koncesionalnih zajmova, proporcionalno će se smanjivati drugi kreditni izvori i emisije državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu iz stava 1. ovog člana.

Član 3

Tekst izmenjenog člana 3. nalazi se u pripremi radi objavljivanja u Pravnoj bazi, a u međuvremenu ga možete pogledati OVDE

Član 4

Tekst izmenjenog člana 4. nalazi se u pripremi radi objavljivanja u Pravnoj bazi, a u međuvremenu ga možete pogledati OVDE

Član 5

Tekst izmenjenog člana 5. nalazi se u pripremi radi objavljivanja u Pravnoj bazi, a u međuvremenu ga možete pogledati OVDE

Član 6

U okviru Razdela 21 - Ministarstvo privrede, Program 1510 - Privlačenje investicija, Funkcija 410 - Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Programska aktivnost/Projekat 0003 - Ulaganja od posebnog značaja, planirana su sredstva za izmirenje obaveza po ugovorima radi podsticanja investicija u privredi, i to:

- u 2021. godini u iznosu do 13.092.073.000 dinara;

- u 2022. godini u iznosu do 20.000.000.000 dinara;

- u 2023. godini u iznosu do 29.000.000.000 dinara.

U okviru opredeljenih iznosa sredstava u stavu 1. ovog člana izvršavaju se preuzete, a neizmirene obaveze iz prethodnih godina, uključujući i obaveze koje će se preuzimati u navedenim godinama, u skladu sa zakonom koji uređuje ulaganja i zakonom koji uređuje opšte uslove i postupak kontrole državne pomoći, koje dospevaju na plaćanje u tim godinama.

Ukoliko se obaveze preuzimaju i po isteku tri fiskalne godine, ukupan iznos tih obaveza za svaku godinu ne može biti veći od iznosa opredeljenog u 2021. godini.

U okviru Razdela 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.6 - Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 - Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/Projekat 4005 - IPARD, planirana su sredstva za izmirenje obaveza za podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju iz IPARD 2 programa, i to:

- u 2021. godini u iznosu do 5.384.831.000 dinara;

- u 2022. godini u iznosu do 6.294.000.000 dinara;

- u 2023. godini u iznosu do 6.294.000.000 dinara.

U okviru opredeljenih iznosa sredstava u stavu 4. ovog člana izvršavaju se preuzete, a neizmirene obaveze iz prethodnih godina, uključujući i obaveze koje će se preuzimati u navedenim godinama, u skladu sa Zakonom o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 19/14), sektorskim sporazumom između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD), kao i zakonom koji uređuje poljoprivredu i ruralni razvoj, koje dospevaju na plaćanje u tim godinama.

Ukoliko se obaveze preuzimaju i po isteku tri fiskalne godine, ukupan iznos tih obaveza za svaku godinu ne može biti veći od iznosa opredeljenog u 2021. godini.

Član 7

Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine pripada:

- deo prihoda od poreza na dohodak građana - poreza na zarade, u visini od 18,0% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;

- deo prihoda od poreza na dobit pravnih lica, u visini od 42,7% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine obezbeđuju se transferi iz budžeta Republike Srbije, i to:

- transferi za poverene poslove u skladu sa zakonom kojim se utvrđuju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine;

- namenski transferi za finansiranje rashoda za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u iznosima utvrđenim ovim zakonom;

- namenski i nenamenski transferi jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave;

- namenski kapitalni transferi za projekte koje utvrdi Vlada.

Sredstva za plate za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine iz stava 2. alineja 2. ovog člana isplaćuju se u visini i po dinamici koju utvrđuje Vlada.

Budžet Autonomne pokrajine Vojvodine isplaćuje plate iz stava 2. alineja 2. ovog člana narednog dana od dana prijema sredstava za ove namene na račun.

II POSEBAN DEO

Član 8

Tekst izmenjenog člana 8. nalazi se u pripremi radi objavljivanja u Pravnoj bazi, a u međuvremenu ga možete pogledati OVDE

III IZVRŠAVANJE BUDŽETA

Član 9

Na osnovu čl. 8. i 41. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika ("Službeni glasnik RS", br. 62/06, 63/06 - ispravka, 115/06 - ispravka, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14 i 95/18) i posebnih fiskalnih pravila utvrđenih zakonom kojim se uređuje budžetski sistem, ovim zakonom utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata:

- za zaposlene u Poreskoj upravi i Upravi carina utvrđuje se, počev od plate za decembar 2020. godine, osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 22.814,73 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a od plate za mart 2021. godine utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 23.145,38 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

- za državne službenike i nameštenike u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu odbrane utvrđuje se, počev od plate za decembar 2020. godine, osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 24.288,70 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a od plate za mart 2021. godine utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 24.640,71 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

- za lekare u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 26.607,45 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

- za državne službenike i nameštenike u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, osim zaposlenih iz alineje treće ovog stava, i u sudovima i tužilaštvima koji su osnovani u skladu sa Zakonom o uređenju sudova ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 - dr. zakon, 78/11 - dr. zakon, 101/11, 101/13, 40/15 - dr. zakon, 106/15, 13/16, 108/16, 113/17, 65/18 - US, 87/18 i 88/18 - US) i Zakonom o javnom tužilaštvu ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 - dr. zakon, 101/11, 38/12 - US, 121/12, 101/13, 111/14 - US, 117/14, 106/15 i 63/16 - US) utvrđuje se, počev od plate za decembar 2020. godine, osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 23.843,04 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a od plate za mart 2021. godine utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 24.188,59 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

- za državne službenike i nameštenike u sudovima i tužilaštvima koji u skladu sa posebnim zakonom ostvaruju pravo na platu u duplom iznosu utvrđuje se, počev od plate za decembar 2020. godine, osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 21.675,48 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a od plate za mart 2021. godine utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 21.989,61 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

- za državne službenike i nameštenike u Visokom savetu sudstva, Državnom veću tužilaca i Državnom pravobranilaštvu utvrđuje se, počev od plate za decembar 2020. godine, osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 22.550,46 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a od plate za mart 2021. godine utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 22.877,27 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

- za državne službenike i nameštenike u Ustavnom sudu utvrđuje se, počev od plate za decembar 2020. godine, osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 22.759,26 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a od plate za mart 2021. godine utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 23.089,10 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

- za funkcionere čija se plata prema posebnom zakonu direktno ili indirektno određuje prema plati državnih službenika na položaju utvrđuje se, počev od plate za decembar 2020. godine, osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 20.453,93 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a od plate za mart 2021. godine utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 20.750,36 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

- za funkcionere čija se plata prema posebnom zakonu direktno ili indirektno određuje prema plati sudija utvrđuje se, počev od plate za decembar 2020. godine, osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 35.685,07 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a od plate za mart 2021. godine utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 36.202,25 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

- za državne službenike i nameštenike, kojima osnovica nije utvrđena u alinejama 1-7. ovog stava utvrđuje se, počev od plate za decembar 2020. godine, osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 21.476,61 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a od plate za mart 2021. godine utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 21.787,87 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Na osnovu člana 37. stav 4. Zakona o sudijama ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 58/09 - US, 104/09, 101/10, 8/12 - US, 121/12, 124/12 - US, 101/13, 108/13 - dr. zakon, 111/14 - US, 117/14, 40/15, 63/15 - US, 106/15, 63/16 - US i 47/17) i člana 69. stav 3. Zakona o javnom tužilaštvu ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 - dr. zakon, 101/11, 38/12 - US, 121/12, 101/13, 111/14 - US, 117/14, 106/15 i 63/16 - US) utvrđuje se, počev od plate za decembar 2020. godine, osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 37.816,26 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a od plate za mart 2021. godine utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 38.364,32 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

U 2021. godini osnovica iz stava 2. ovog člana u delu koji se odnosi na sudije isplaćivaće se: 70% iz izvora 01 - Opšti prihodi i primanja budžeta, a 30% iz prihoda ostvarenih po osnovu naplate sudskih taksi koje pripadaju pravosudnim organima.

Na osnovu člana 20a stav 4. Zakona o Ustavnom sudu ("Službeni glasnik RS", br. 109/07, 99/11, 18/13 - US, 40/15 - dr. zakon i 103/15) utvrđuje se, počev od plate za decembar 2020. godine, osnovica za obračun i isplatu plata predsednika i sudija Ustavnog suda u neto iznosu od 36.015,48 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, a od plate za mart 2021. godine utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 36.537,45 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Član 10

Direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije dužni su da ministarstvu nadležnom za poslove finansija dostavljaju izveštaje o rashodima za zaposlene u 2021. godini, kao i pojedinačno za indirektne korisnike iz njihove nadležnosti, objedinjeno na nivou glave.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže će urediti način i sadržaj izveštavanja iz stava 1. ovog člana.

Član 11

Na osnovu člana 48. stav 4. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika ("Službeni glasnik RS", br. 62/06, 63/06 - ispravka, 115/06 - ispravka, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14 i 95/18) utvrđuje se procenat od ukupnog iznosa sredstava za plate namenjen za ostvarene rezultate rada nameštenika, i to 1% mesečnog platnog fonda nameštenika za mesec koji prethodi mesecu za koji se isplaćuje plata u koju se uključuje dodatak za ostvarene rezultate rada nameštenika, u skladu sa obezbeđenim sredstvima.

U 2021. godini planirana su sredstva za napredovanje državnih službenika.

Član 12

Obaveze prema korisnicima budžetskih sredstava izvršavaju se srazmerno ostvarenim prihodima i primanjima budžeta.

Ako se u toku godine prihodi i primanja budžeta smanje, rashodi i izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima, i to obaveze utvrđene zakonskim propisima na postojećem nivou i stalni troškovi neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika budžetskih sredstava.

Ako u toku godine dođe do vanrednih okolnosti koje mogu da ugroze život i zdravlje ljudi ili prouzrokuju štetu većih razmera, Vlada može odlučiti o privremenoj obustavi izvršenja pojedinih rashoda i izdataka, kao i preuzimanja obaveza korisnika sredstava budžeta Republike Srbije u cilju ublažavanja negativnih ekonomskih i finansijskih posledica vanrednih događaja.

Aktom Vlade iz stava 3. ovog člana bliže će se urediti način izvršenja pojedinih rashoda i izdataka, kao i preuzimanja obaveza korisnika sredstava budžeta Republike Srbije.

Ako korisnici budžetskih sredstava ne ostvare prihode i primanja iz drugih izvora finansiranja, rashodi i izdaci planirani po tom osnovu neće se izvršavati na teret opštih prihoda budžeta.

Član 13

Korisnik budžetskih sredstava, koji određeni rashod i izdatak izvršava iz drugih izvora prihoda i primanja, (koji nisu izvor 01 - Opšti prihodi i primanja budžeta), obaveze može preuzimati samo do nivoa ostvarenja tih prihoda ili primanja, ukoliko je nivo ostvarenih prihoda i primanja manji od odobrenih aproprijacija.

Korisnik budžetskih sredstava kod koga u toku godine dođe do umanjenja odobrenih aproprijacija zbog izvršenja prinudne naplate, za iznos umanjenja preduzeće odgovarajuće mere u cilju prilagođavanja preuzete obaveze, tako što će predložiti umanjenje obaveze, odnosno produženje ugovornog roka za plaćanje ili otkazati ugovor, odnosno predložiti izmenu propisa koji je osnov za nastanak i plaćanje obaveza.

Član 14

Direktni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije pre najavljivanja novih obaveza na način propisan članom 56. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 - dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 i 72/19) u sistemu izvršenja budžeta moraju da prijave preuzete, a neizvršene obaveze iz prethodne budžetske godine.

Član 15

U izvršavanju rashoda za robe i usluge korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje prioritet imaju rashodi za stalne troškove, troškove tekućih popravki i održavanja i materijal.

Korisnici budžetskih sredstava dužni su da obaveze nastale po osnovu komercijalnih transakcija izmire u roku utvrđenom zakonom kojim se uređuju rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Ukoliko korisnici sredstava budžeta Republike Srbije u izvršavanju rashoda i izdataka postupe suprotno stavu 2. ovog člana, Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija - Odeljenja za budžetsku inspekciju, može doneti odluku o obustavi izvršavanja ostalih aproprijacija utvrđenih ovim zakonom za tog korisnika.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, ukoliko jedinica lokalne samouprave ne obezbedi u budžetu i ne prenosi sredstva osnovnim i srednjim školama za finansiranje rashoda u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja, zbog čega osnovna, odnosno srednja škola ne može da izmiri obaveze u roku utvrđenom zakonom kojim se uređuju rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, ministar nadležan za poslove finansija može privremeno obustaviti prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade toj jedinici lokalne samouprave.

Ukoliko korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti u izvršavanju rashoda i izdataka postupe suprotno stavu 2. ovog člana, ministar nadležan za poslove finansija može privremeno obustaviti prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica.

Član 16

Javna preduzeća i drugi oblici organizovanja čiji je osnivač Republika Srbija, dužni su da najkasnije do 30. novembra tekuće budžetske godine deo od najmanje 50% dobiti, odnosno viška prihoda nad rashodima, a javne agencije 100% dobiti, odnosno viška prihoda nad rashodima po završnom računu za 2020. godinu uplate u budžet Republike Srbije, prema dinamici koju odredi ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Privredna društva čiji je osnivač Republika Srbija ili u kojima Republika Srbija ima učešće u vlasništvu dužna su da najkasnije do 30. novembra tekuće budžetske godine u budžet Republike Srbije uplate najmanje 50% srazmernog dela dobiti po završnom računu za 2020. godinu, koji u skladu sa zakonom koji uređuje privredna društva pripada Republici Srbiji kao članu društva.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, uz saglasnost Vlade, obavezu po osnovu uplate dobiti nema subjekat iz st. 1. i 2. ovog člana koji donese odluku da iz dobiti pokrije gubitak ili poveća kapital ili sredstva upotrebi za finansiranje investicija.

Vlada može odlučiti da organizacija za obavezno socijalno osiguranje ima obavezu da do određenog roka određeni procenat neraspoređenog viška prihoda i primanja, utvrđenog u završnim računima iz prethodnih godina, uplati u budžet Republike Srbije.

Ukoliko subjekti navedeni u ovom članu ne postupe u skladu sa odredbama iz st. 1-4. ovog člana, ministarstvo nadležno za poslove finansija - Odeljenje za budžetsku inspekciju, može nakon sprovedene inspekcijske kontrole doneti odluku o uplati srazmernog dela dobiti, odnosno viška prihoda nad rashodima po završnom računu, u budžet Republike Srbije za te subjekte.

Član 17

U skladu sa članom 2. tačka 31), članom 54. i članom 56. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 - dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 i 72/19) u budžetskoj 2021. godini, neće se vršiti obračun i isplata poklona u novcu, božićnih, godišnjih i drugih vrsta nagrada i bonusa i primanja zaposlenih radi poboljšanja materijalnog položaja i uslova rada, kao i drugih primanja iz člana 120. stav 1. tačka 4) Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - US, 113/17 i 95/18 - autentično tumačenje), predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima, i drugim aktima za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava Republike Srbije i korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, osim jubilarnih nagrada za zaposlene i novčanih čestitki za decu zaposlenih.

U 2021. godini ne mogu se isplaćivati zaposlenima kod korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije nagrade i bonusi koji prema međunarodnim kriterijumima predstavljaju nestandardne, odnosno netransparentne oblike nagrada i bonusa.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, isplata nagrada i bonusa zaposlenima kod korisnika sredstava budžeta Republike Srbije i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje u 2021. godini može se vršiti na osnovu odluke Vlade.

Član 18

Naknade za rad predsednika i članova komisija i drugih stalnih i privremenih radnih tela u javnom sektoru ne mogu se povećavati u 2021. godini.

Zadužuju se nadležni organi i korisnici javnih sredstava da preispitaju potrebu postojanja i visinu naknada iz stava 1. ovog člana, radi smanjenja izdataka po ovom osnovu i u tom cilju iniciraju izmene zakona, drugih propisa, opštih i drugih akata kojima je uređeno plaćanje ovih naknada.

Direktni i indirektni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije mogu formirati komisije i druga stalna i privremena radna tela isključivo u skladu sa posebnim zakonom.

Član 19

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti, osim organizacija za obavezno socijalno osiguranje, koji koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju drugi korisnici javnih sredstava, namiruju samo troškove po tom osnovu.

Ukoliko u slučajevima iz stava 1. ovog člana plaćanje troškova nije moguće izvršiti na osnovu razdvojenih računa, korisnik koji upravlja javnim sredstvima vrši plaćanje, a zatim direktni, odnosno indirektni korisnik iz stava 1. ovog člana vrši odgovarajuću refundaciju nastalih rashoda.

Refundacija iz stava 2. ovog člana smatra se načinom izvršavanja rashoda u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 - dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 i 72/19).

Drugi korisnici javnih sredstava koji koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju direktni ili indirektni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije, odnosno budžeta lokalne vlasti, plaćaju nastale troškove, troškove tekućeg i investicionog održavanja, odnosno zakupa.

Član 20

Vlada može da odluči o otpisu i/ili pretvaranju u kapital potraživanja Republike Srbije nastalih po osnovu datih pozajmica i plaćenih obaveza po osnovu izdatih garancija privrednim subjektima, a na osnovu predloga ministarstva nadležnog za poslove privrede, vodeći računa o fiskalnoj stabilnosti budžeta Republike Srbije.

Član 21

U 2021. godini mogu se zaključiti poslovi u vezi sa finansijskim derivatima u skladu sa standardizovanim okvirnim ugovorom o finansijskim derivatima koji je uobičajen u poslovnoj praksi, odnosno na način uobičajen u poslovnoj praksi, radi zaštite od promene deviznog kursa i/ili rizika promene kamatne stope u vezi sa zajmovima i državnim hartijama od vrednosti zaključenim, odnosno emitovanim u skladu sa ovim zakonom i/ili ranije važećim zakonima o budžetu Republike Srbije.

Član 22

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava u 2021. godini obračunatu ispravku vrednosti nefinansijske imovine iskazuju na teret kapitala, odnosno ne iskazuju rashod amortizacije i upotrebe sredstava za rad.

Član 23

Rashodi i izdaci organa i organizacija Republike Srbije izvršavaće se preko konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, koji će obavljati kontrolu tih rashoda i izdataka, u odnosu na utvrđene aproprijacije i odobravati plaćanja na teret budžetskih sredstava.

Član 24

Za poslove koji se u skladu sa Zakonom o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine ("Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - US), vrše kao povereni, sredstva se usmeravaju sa aproprijacije ekonomske klasifikacije 463 - Transferi ostalim nivoima vlasti.

Član 25

Poseban akt kojim se uređuje raspored i korišćenje sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana, Vlada donosi na predlog ministarstva koje obavlja poslove državne uprave koji se odnose na Nacionalni investicioni plan i realizaciju započetih projekata Nacionalnog investicionog plana do njihovog okončanja.

Aktom Vlade iz stava 1. ovog člana, deo sredstava raspoređen u okviru Razdela 21 - Ministarstvo privrede može se rasporediti, odnosno preneti drugom direktnom korisniku budžetskih sredstava za realizaciju započetih projekata Nacionalnog investicionog plana iz nadležnosti tog budžetskog korisnika.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, za iznos prenetih sredstava umanjuje se iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 551 - Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava Nacionalnog investicionog plana u okviru Razdela 21 - Ministarstvo privrede, a preneta sredstva iskazuju se na aproprijaciji ekonomskoj klasifikaciji 551 - Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava Nacionalnog investicionog plana u okviru razdela direktnog korisnika budžetskih sredstava kome je taj deo sredstava prenet.

Član 26

Nalog za izvršenje ukupnih izdataka za realizaciju Nacionalnog investicionog plana zajednički izdaju funkcioner u čijem je razdelu, prema aktu Vlade iz člana 25. stav 1. ovog zakona, projekat koji se realizuje i ministar zadužen za poslove državne uprave koji se odnose na Nacionalni investicioni plan i realizaciju započetih projekata Nacionalnog investicionog plana do njihovog okončanja.

Funkcioner u čijem je razdelu, prema aktu Vlade iz člana 25. stav 1. ovog zakona, projekat koji se realizuje i ministar zadužen za poslove državne uprave koji se odnose na Nacionalni investicioni plan i realizaciju započetih projekata Nacionalnog investicionog plana do njihovog okončanja, zajednički su odgovorni za izdavanje naloga za plaćanje i za izvršavanje izdataka namenjenih za realizaciju Nacionalnog investicionog plana.

Član 27

Poseban akt kojim se uređuje raspored i korišćenje sredstava za realizaciju projekata investicionog održavanja i upravljanja nepokretnostima, Vlada donosi na predlog Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, a na osnovu inicijative ostalih direktnih korisnika budžetskih sredstava prema utvrđenim prioritetima.

Aktom Vlade iz stava 1. ovog člana, deo sredstava raspoređen u okviru Razdela 43 - Republička direkcija za imovinu Republike Srbije može se rasporediti, odnosno preneti drugom direktnom korisniku budžetskih sredstava za realizaciju projekata investicionog održavanja određenih poslovnih i stambenih objekata i drugih nepokretnosti, prema utvrđenim prioritetima iz nadležnosti tog korisnika budžetskih sredstava.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, za iznos prenetih sredstava umanjuje se iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 511 - Zgrade i građevinski objekti u okviru Razdela 43 - Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, a preneta sredstva iskazuju se na aproprijaciji ekonomskoj klasifikaciji 511 - Zgrade i građevinski objekti u okviru razdela direktnog korisnika budžetskih sredstava kome je taj deo sredstava prenet.

Član 28

Nalog za izvršenje ukupnih izdataka za realizaciju projekata investicionog održavanja i upravljanja nepokretnostima zajednički izdaju funkcioner u čijem je razdelu, prema aktu Vlade iz člana 27. stav 1. ovog zakona, projekat koji se realizuje i direktor Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije.

Funkcioner u čijem je razdelu, prema aktu Vlade iz člana 27. stav 1. ovog zakona, projekat koji se realizuje i direktor Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, zajednički su odgovorni za izdavanje naloga za plaćanje i za izvršavanje izdataka namenjenih za realizaciju projekata investicionog održavanja i upravljanja nepokretnostima.

Član 29

Poseban akt kojim se uređuje raspored i korišćenje sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, Vlada donosi na predlog ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

Aktom Vlade iz stava 1. ovog člana, deo sredstava raspoređen u okviru Razdela 23 - Ministarstvo pravde može se rasporediti, odnosno preneti drugom korisniku budžetskih sredstava za realizaciju projekata iz nadležnosti tog budžetskog korisnika.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, za iznos prenetih sredstava umanjuje se iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 481 - Dotacije nevladinim organizacijama u okviru Razdela 23 - Ministarstvo pravde, a preneta sredstva iskazuju se na odgovarajućoj aproprijaciji ekonomskoj klasifikaciji u okviru razdela korisnika budžetskih sredstava kome je taj deo sredstava prenet.

Član 30

Poseban akt kojim se uređuje raspored i korišćenje primljenih sredstava Sektorske budžetske podrške u okviru Programa IPA, Vlada donosi na predlog Ministarstva finansija.

Aktom Vlade iz stava 1. ovog člana, deo ovih sredstava raspoređen u okviru Razdela 16 - Ministarstvo finansija može se rasporediti, odnosno preneti drugom direktnom korisniku budžetskih sredstava za realizaciju obaveza prema utvrđenim prioritetima.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, za iznos prenetih sredstava umanjuje se iznos Sektorske budžetske podrške u okviru Razdela 16 - Ministarstvo finansija, a preneta sredstva iskazuju se na odgovarajućoj aproprijaciji u okviru razdela direktnog korisnika budžetskih sredstava kome je taj deo sredstava prenet.

Član 31

Poseban akt kojim se uređuje raspored i korišćenje sredstava za potrebe sprovođenja IPA I i IPA II akcionih programa u slučaju nadoknade neregularno utrošenih sredstava (kao posledica nepravilnosti ili prevara), u slučaju kada nije moguće naplatiti nastale dugove, dodatnih i nepredviđenih troškova u okviru pojedinačnih projekata/programa, troškova neophodnih za završetak pojedinačnih projekata/programa do ispitivanja i prihvatanja konačnog izveštaja od strane Evropske komisije o sprovođenju programa, izravnanja konačnog salda, kao i konačnih uplata/isplata sredstava po programu i kamata zbog kašnjenja u plaćanju i penala/kazni koje nastaju tokom sprovođenja projekata/programa, Vlada donosi na predlog Ministarstva finansija.

Aktom Vlade iz stava 1. ovog člana, deo sredstava raspoređen u okviru Razdela 16 - Ministarstvo finansija može se rasporediti, odnosno preneti drugom direktnom korisniku budžetskih sredstava u slučaju da potrebna sredstva nije moguće obezbediti preraspodelom sredstava u okviru razdela direktnog korisnika budžetskih sredstava.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, za iznos prenetih sredstava umanjuje se iznos sredstava raspoređenih u okviru Razdela 16 - Ministarstvo finansija, Program 2402 - Intervencijska sredstva, Projekat 4002 - Intervencijska sredstva za potrebe sprovođenja IPA programa, a preneta sredstva iskazuju se na odgovarajućoj aproprijaciji ekonomskoj klasifikaciji u okviru razdela direktnog korisnika budžetskih sredstava kome je taj deo sredstava prenet.

Član 32

Predsednik Visokog saveta sudstva nadležan je za davanje naloga za prenos sredstava koja se ostvare po osnovu naplate sudskih taksi na evidencione račune sudova otvorene u Sistemu izvršenja budžeta.

Predsednik Visokog saveta sudstva nadležan je i za davanje naloga za prenos sudovima i ostalih sredstava, osim sredstava za rashode za zaposlene u sudovima koji su sudsko osoblje iz Razdela 6 - Sudovi sa računa budžeta na evidencione račune sudova otvorene u Sistemu izvršenja budžeta, izuzev Vrhovnom kasacionom sudu, Upravnom sudu, Privrednom apelacionom sudu i Prekršajnom apelacionom sudu.

Naredbodavci za izdavanje naloga za plaćanje su funkcioneri koji rukovode radom sudova iz Razdela 6 - Sudovi.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, za izdavanje naloga za plaćanje javnih nabavki, koje se vrše jedinstveno za sudove, kao i za isplate obaveza po osnovu potpisanih sporazuma o vansudskim poravnanjima u postupcima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, nadležan je predsednik Visokog saveta sudstva.

Član 33

Predsednik Državnog veća tužilaca nadležan je za davanje naloga za prenos javnim tužilaštvima sredstava, osim sredstava za rashode za zaposlene u javnim tužilaštvima, iz Razdela 8 - Javna tužilaštva sa računa budžeta na evidencione račune javnih tužilaštava otvorene u Sistemu izvršenja budžeta, izuzev Republičkom javnom tužilaštvu, Tužilaštvu za ratne zločine i Tužilaštvu za organizovani kriminal.

Izuzetno, predsednik Državnog veća tužilaca nadležan je i za prenos sredstava iz sopstvenih prihoda na evidencione račune javnih tužilaštava otvorene u Sistemu izvršenja budžeta.

Naredbodavci za izdavanje naloga za plaćanja jesu funkcioneri koji rukovode javnim tužilaštvima iz Razdela 8 - Javna tužilaštva, osim za izdavanje naloga za plaćanja kod javnih nabavki koje se vrše jedinstveno za tužilaštva, u kom slučaju je nadležan predsednik Državnog veća tužilaca.

Član 34

Ministar nadležan za poslove pravosuđa nadležan je za davanje naloga za prenos sredstava koja se ostvare po osnovu naplate sudskih taksi na evidencione račune pravosudnih organa otvorene u Sistemu izvršenja budžeta.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa nadležan je i za davanje naloga za prenos sudovima i javnim tužilaštvima sredstava iz Razdela 6 - Sudovi i Razdela 8 - Javna tužilaštva, za izvršavanje rashoda za zaposlene u sudovima i javnim tužilaštvima - sudsko osoblje i osoblje u javnom tužilaštvu, rashoda za tekuće održavanje opreme i objekata sudova, kao i rashoda za investiciona i kapitalna ulaganja sudovima i javnim tužilaštvima i uređenje i razvoj pravosudnog informacionog sistema, sa računa budžeta na evidencione račune sudova i javnih tužilaštava otvorene u Sistemu izvršenja budžeta, osim Vrhovnom kasacionom sudu, Upravnom sudu, Privrednom apelacionom sudu, Republičkom javnom tužilaštvu, Tužilaštvu za ratne zločine, Tužilaštvu za organizovani kriminal i Prekršajnom apelacionom sudu.

Naredbodavci za izdavanje naloga za plaćanje jesu funkcioneri koji rukovode radom sudova iz Razdela 6 - Sudovi i funkcioneri koji rukovode radom tužilaštava iz Razdela 8 - Javna tužilaštva, osim za izdavanje naloga za plaćanje za javne nabavke za projekte koje za sudove i javna tužilaštva sprovodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Član 35

Ministar nadležan za poslove kulture nadležan je za davanje naloga za prenos sredstava iz budžeta na evidencione račune ustanova kulture otvorene u Sistemu izvršenja budžeta.

Naredbodavci za izdanje naloga za plaćanje su rukovodioci ustanova kulture iz stava 1. ovog člana.

Član 36

Rukovodilac Uprave za izvršenje krivičnih sankcija nadležan je za davanje naloga za prenos sredstava iz budžeta na evidencione račune ustanova za izvršenje krivičnih sankcija otvorene u Sistemu izvršenja budžeta.

Naredbodavci za izdavanje naloga za plaćanje su rukovodioci ustanova za izvršenje krivičnih sankcija iz stava 1. ovog člana.

Član 37

Ministar nadležan za poslove rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja nadležan je za davanje naloga za prenos sredstava iz budžeta na evidencione račune ustanova socijalne zaštite otvorene u Sistemu izvršenja budžeta.

Naredbodavci za izdavanje naloga za plaćanje su rukovodioci ustanova socijalne zaštite iz stava 1. ovog člana.

Član 38

Ministar nadležan za poslove prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nadležan je za davanje naloga za prenos sredstava iz budžeta na evidencione račune srednjih škola otvorene u Sistemu izvršenja budžeta.

Naredbodavci za izdavanje naloga za plaćanje su rukovodioci srednjih škola iz stava 1. ovog člana.

Član 39

Rukovodioci ustanove u oblasti fizičke kulture, ustanove u oblasti antidopinga, ustanove u oblasti standardizacije, ustanove u oblasti akreditacije, zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, kao i Kriminalističko policijskog univerziteta, odgovorni su za izdavanje naloga za plaćanje koje treba izvršiti iz sredstava organa kojima rukovode.

Član 40

Izuzetno od odredbe člana 37. Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - dr. propis, 125/14 - dr. propis, 95/15 - dr. propis, 83/16, 91/16 - dr. propis, 104/16 - dr. zakon, 96/17 - dr. propis, 89/18 - dr. propis i 95/18 - dr. zakon), godišnji iznos ukupnog nenamenskog transfera koji se raspoređuje jedinicama lokalne samouprave, u 2021. godini utvrđuje se u ukupnom iznosu od 33.307.366.000 dinara.

Raspodela transfera iz stava 1. ovog člana vršiće se u iznosima iskazanim u sledećoj tabeli:

R. br.

Jedinica lokalne samouprave

Nenamenski transfer po jedinicama lokalne samouprave (u dinarima)

1

Ada

90.676.873

2

Aleksandrovac

229.611.327

3

Aleksinac

498.167.212

4

Alibunar

175.413.738

5

Apatin

162.829.785

6

Aranđelovac

202.936.559

7

Arilje

91.032.672

8

Babušnica

240.618.064

9

Bajina Bašta

136.973.066

10

Batočina

112.099.073

11

Bač

117.262.304

12

Bačka Palanka

204.094.102

13

Bačka Topola

158.418.215

14

Bački Petrovac

116.766.422

15

Bela Palanka

227.942.308

16

Bela Crkva

200.444.588

17

Beograd

0

18

Beočin

48.627.273

19

Bečej

154.626.570

20

Blace

162.765.657

21

Bogatić

339.075.746

22

Bojnik

217.399.828

23

Boljevac

205.774.958

24

Bor

226.956.863

25

Bosilegrad

255.927.649

26

Brus

184.482.099

27

Bujanovac

391.927.698

28

Valjevo

388.041.467

29

Varvarin

247.601.878

30

Velika Plana

307.501.600

31

Veliko Gradište

192.545.052

32

Vladimirci

198.117.049

33

Vladičin Han

267.153.627

34

Vlasotince

346.808.718

35

Vranje

397.630.668

36

Vrbas

166.026.404

37

Vrnjačka Banja

88.815.082

38

Vršac

155.853.801

39

Gadžin Han

162.442.778

40

Golubac

176.621.798

41

Gornji Milanovac

224.150.456

42

Despotovac

254.570.880

43

Dimitrovgrad

105.353.366

44

Doljevac

194.260.170

45

Žabalj

180.688.749

46

Žabari

181.542.087

47

Žagubica

266.182.407

48

Žitište

198.882.224

49

Žitorađa

218.131.394

50

Zaječar

288.354.282

51

Zrenjanin

202.787.952

52

Ivanjica

322.897.726

53

Inđija

142.402.405

54

Irig

86.050.730

55

Jagodina

321.660.436

56

Kanjiža

70.777.340

57

Kikinda

181.468.001

58

Kladovo

159.156.644

59

Knić

192.622.590

60

Knjaževac

409.681.070

61

Kovačica

225.436.322

62

Kovin

223.438.083

63

Kosjerić

43.072.619

64

Koceljeva

158.449.034

65

Kragujevac

426.319.343

66

Kraljevo

746.288.490

67

Krupanj

258.610.783

68

Kruševac

466.901.040

69

Kula

194.909.532

70

Kuršumlija

273.765.140

71

Kučevo

271.355.853

72

Lajkovac

23.463.193

73

Lapovo

39.445.348

74

Lebane

315.430.112

75

Leskovac

896.973.298

76

Loznica

516.503.831

77

Lučani

165.996.102

78

Ljig

124.435.131

79

Ljubovija

194.959.798

80

Majdanpek

219.188.277

81

Mali Zvornik

134.654.953

82

Mali Iđoš

96.630.970

83

Malo Crniće

208.437.171

84

Medveđa

206.871.246

85

Merošina

192.299.179

86

Mionica

158.429.600

87

Negotin

250.069.595

88

Niš

633.997.549

89

Nova Varoš

188.253.034

90

Nova Crnja

115.794.170

91

Novi Bečej

150.062.806

92

Novi Kneževac

102.015.724

93

Novi Pazar

559.030.639

94

Novi Sad

918.682.241

95

Opovo

83.677.569

96

Osečina

175.006.161

97

Odžaci

226.136.696

98

Pančevo

84.544.580

99

Paraćin

282.823.609

100

Petrovac

414.398.661

101

Pećinci

66.755.678

102

Pirot

300.550.163

103

Plandište

178.921.542

104

Požarevac

111.620.139

105

Požega

203.414.788

106

Preševo

388.610.506

107

Priboj

294.491.228

108

Prijepolje

443.912.201

109

Prokuplje

338.543.436

110

Ražanj

184.009.348

111

Rača

182.714.590

112

Raška

196.337.900

113

Rekovac

183.485.656

114

Ruma

231.215.517

115

Svilajnac

212.912.271

116

Svrljig

257.113.059

117

Senta

91.930.727

118

Sečanj

128.010.682

119

Sjenica

415.226.768

120

Smederevo

371.947.865

121

Smederevska Palanka

292.954.759

122

Sokobanja

157.643.188

123

Sombor

381.737.563

124

Srbobran

77.756.702

125

Sremska Mitrovica

254.994.496

126

Sremski Karlovci

36.768.320

127

Stara Pazova

175.065.415

128

Subotica

240.430.956

129

Surdulica

238.054.481

130

Temerin

104.794.238

131

Titel

134.820.696

132

Topola

154.656.775

133

Trgovište

205.644.981

134

Trstenik

465.658.366

135

Tutin

446.950.837

136

Ćićevac

107.699.556

137

Ćuprija

194.203.986

138

Ub

92.687.064

139

Užice

228.113.946

140

Crna Trava

89.166.683

141

Čajetina

75.432.191

142

Čačak

287.670.506

143

Čoka

160.771.502

144

Šabac

299.422.232

145

Šid

206.153.535

UKUPNO:

33.307.366.000

Član 41

Naloge za izvršavanje izdataka na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije zajednički izdaju ministar u čijem su razdelu obezbeđena sredstva za te izdatke i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju dužna je da ministarstvu nadležnom za poslove finansija dostavlja kvartalne izveštaje o sredstvima koja se u toku godine sa njenog razdela prenose jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

Izveštaji iz stava 2. ovog člana sadrže podatke o sredstvima iskazanim po namenama i po jedinicama lokalne samouprave, a dostavljaju se u roku od 15 dana od dana isteka kvartala.

Član 42

Direktni korisnici budžetskih sredstava dužni su da ministarstvu nadležnom za poslove finansija dostavljaju kvartalne izveštaje o sredstvima koja se u toku godine sa njihovog razdela prenose jedinicama lokalne samouprave sa aproprijacije ekonomske klasifikacije 463 - Transferi ostalim nivoima vlasti.

Izveštaji iz stava 1. ovog člana sadrže podatke o sredstvima iskazanim po namenama i po jedinicama lokalne samouprave, a dostavljaju se u roku od 15 dana od dana isteka kvartala.

Direktni korisnici budžetskih sredstava dužni su da ministarstvu nadležnom za poslove finansija dostavljaju kvartalne izveštaje o sredstvima koja se u toku godine sa njihovog razdela prenose sa grupe konta 45 - Subvencije.

Izveštaji iz stava 3. ovog člana sadrže podatke o krajnjem korisniku, ukupnom iznosu, kao i nameni prenetih sredstava, a dostavljaju se u roku od 15 dana od dana isteka kvartala.

Član 43

Izuzetno od odredaba člana 3. ovog zakona, Vlada može da odluči o pokretanju postupka za zaduživanje i davanje garancija Republike Srbije radi očuvanja i jačanja finansijske stabilnosti, sprečavanja nastupanja ili otklanjanja posledica vanrednih okolnosti koje mogu da ugroze život i zdravlje ljudi ili da prouzrokuju štetu većih razmera, u iznosu do 24.000.000.000 dinara, a na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Zaduživanje i davanje garancija iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa postupkom koji je uređen Zakonom o javnom dugu ("Službeni glasnik RS", br. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18 i 91/19).

Član 44

Ukoliko se u 2021. godini prihodi organizacija za obavezno socijalno osiguranje, po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, ostvaruju u manjim iznosima od iznosa utvrđenih njihovim finansijskim planovima za 2021. godinu, upravni odbori će svojim odlukama, na koje saglasnost daje Vlada, prilagoditi rashode i izdatke smanjenim prihodima, osim za rashode za socijalno osiguranje.

Član 45

Lokalna vlast u 2021. godini može planirati ukupna sredstva potrebna za isplatu plata zaposlenih koje se finansiraju iz budžeta lokalne vlasti, tako da masu sredstava za isplatu dvanaest mesečnih plata planiraju polazeći od nivoa plata isplaćenih za septembar 2020. godine, kao i uvećanja plata propisanih zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.

Ukupnu masu sredstava za plate treba umanjiti za plate zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava koje su se finansirale iz budžeta lokalne vlasti sa aproprijacija ekonomskih klasifikacija 411 - Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) i 412 - Socijalni doprinosi na teret poslodavca, a više se ne finansiraju, odnosno za masu sredstava za plate zaposlenih koji su radili kod tih korisnika, a nisu preuzeti u organe i službe uprave ili javne službe jedinice lokalne vlasti, kod kojih se plate zaposlenih finansiraju iz budžeta lokalne vlasti sa aproprijacija ekonomskih klasifikacija 411 - Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) i 412 - Socijalni doprinosi na teret poslodavca.

Ukoliko lokalna vlast ne planira u svojim odlukama o budžetu za 2021. godinu i ne izvršava ukupna sredstva za obračun i isplatu plata na način utvrđen u st. 1. i 2. ovog člana, ministar nadležan za poslove finansija može privremeno obustaviti prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica, dok se visina sredstava za plate ne uskladi sa ograničenjem iz st. 1. i 2. ovog člana.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže će urediti način i sadržaj izveštavanja o planiranim i izvršenim sredstvima za isplatu plata iz st. 1. i 2. ovog člana i o strukturi rashoda za zaposlene na aproprijacijama ekonomskim klasifikacijama 413-416 u 2021. godini.

U skladu sa članom 2. tačka 31), članom 54. i članom 56. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 - dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 i 72/19) u budžetskoj 2021. godini, neće se vršiti obračun i isplata poklona u novcu, božićnih, godišnjih i drugih vrsta nagrada i bonusa i primanja zaposlenih radi poboljšanja materijalnog položaja i uslova rada, kao i drugih primanja iz člana 120. stav 1. tačka 4) Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - US, 113/17 i 95/18 - autentično tumačenje), predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima i drugim aktima, za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava lokalne vlasti, osim jubilarnih nagrada za zaposlene i novčanih čestitki za decu zaposlenih.

U 2021. godini ne mogu se isplaćivati zaposlenima kod korisnika budžetskih sredstava lokalne vlasti nagrade i bonusi koji prema međunarodnim kriterijumima predstavljaju nestandardne, odnosno netransparentne oblike nagrada i bonusa.

Ukoliko jedinice lokalne samouprave ne obezbede u budžetu i ne isplate jubilarne nagrade zaposlenima u osnovnim i srednjim školama koji to pravo stiču u 2021. godini, ministar nadležan za poslove finansija može, na predlog ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja, privremeno obustaviti prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade, u iznosu neisplaćenih jubilarnih nagrada zaposlenima u osnovnim i srednjim školama iz budžeta jedinice lokalne samouprave.

Član 46

Direktni korisnici budžetskih sredstava su dužni da ministarstvu nadležnom za poslove finansija, dostavljaju mesečne izveštaje o realizaciji projekata i programa koji se finansiraju iz izvora finansiranja 11 - Primanja od inostranih zaduživanja.

Kada su krajnji korisnici projekata i programa, koji se finansiraju iz projektnih i programskih zajmova, indirektni korisnici budžetskih sredstava i ostali korisnici javnih sredstava, direktni korisnici budžetskih sredstava zaduženi za njihovo praćenje dužni su da dostavljaju izveštaje iz stava 1. ovog člana.

Izveštaji iz stava 1. ovog člana dostavljaju se u skladu sa Pravilnikom o izveštavanju o realizaciji projekata i programa koji se finansiraju iz izvora finansiranja 11 - Primanja od inostranih zaduživanja ("Službeni glasnik RS", broj 25/15).

Član 47

Direktni korisnici budžetskih sredstava koji učestvuju u realizaciji projektnih i programskih zajmova, koji se prema sporazumima o zajmovima zaključenim između Republike Srbije i zajmodavaca, ne izvršavaju preko podračuna za Izvršenje budžeta Republike Srbije, dužni su na osnovu Izveštaja u skladu sa Pravilnikom o izveštavanju o realizaciji projekata i programa koji se finansiraju iz izvora finansiranja 11 - Primanja od inostranih zaduživanja ("Službeni glasnik RS", broj 25/15), da sprovedu obračunske naloge preko podračuna izvršenja budžeta Republike Srbije na teret aproprijacija ekonomskih klasifikacija planiranih za navedene namene, radi evidentiranja dinarske protivvrednosti plaćanja izvršenih u stranoj valuti, a u korist primanja od inostranih zaduživanja, najkasnije poslednjeg dana u mesecu za tekući mesec.

Radi evidentiranja ostvarenih primanja po osnovu zajmova iz stava 1. ovog člana Uprava za trezor će ispostavljati i izvršavati obračunske naloge preko računa za uplatu javnih prihoda i primanja.

Svi sporazumi o zajmovima koji se zaključuju u 2021. godini i koji predstavljaju direktnu obavezu Republike Srbije, moraju biti iskazani u finansijskim planovima korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije.

Član 48

Direktni korisnici budžetskih sredstava koji učestvuju u realizaciji projekata predviđenih relevantnim finansijskim sporazumima, a u skladu sa Okvirnim sporazumom između Vlade Republike Srbije i Komisije evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) i Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA II), dužni su da sprovedu obračunske naloge preko računa izvršenja budžeta Republike Srbije na teret aproprijacija ekonomskih klasifikacija planiranih za navedene namene, radi evidentiranja dinarske protivvrednosti plaćanja izvršenih u stranoj valuti, najkasnije poslednjeg dana u mesecu za tekući mesec.

Radi evidentiranja ostvarenih prihoda iz stava 1. ovog člana Uprava za trezor će ispostavljati i izvršavati obračunske naloge preko računa za uplatu javnih prihoda i primanja.

Obračunski nalozi koriste se za evidentiranje prihoda, rashoda i/ili izdataka u okviru opredeljenih aproprijacija na izvoru 56 - Finansijska pomoć EU i sprovode po dobijanju obaveštenja o izvršenom plaćanju od strane Ministarstva finansija - Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU.

Član 49

Direktni korisnici budžetskih sredstava koji iz sredstava donacija ostvarenih u devizama izvršavaju plaćanja sa deviznih računa, dužni su da sprovedu obračunske naloge preko podračuna izvršenja budžeta Republike Srbije na teret aproprijacija ekonomskih klasifikacija planiranih za te namene najkasnije poslednjeg dana u mesecu za tekući mesec, radi evidentiranja dinarske protivvrednosti plaćanja izvršenih u stranoj valuti.

Radi evidentiranja ostvarenih prihoda iz stava 1. ovog člana Uprava za trezor će ispostavljati i izvršavati obračunske naloge preko računa za uplatu javnih prihoda i primanja.

Obračunski nalozi iz st. 1. i 2. ovog člana koriste se za evidentiranje prihoda, rashoda i/ili izdataka u okviru opredeljenih aproprijacija na izvorima finansiranja 05 - Donacije od inostranih zemalja, 06 - Donacije od međunarodnih organizacija i 08 - Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica.

Član 50

Direktni korisnici budžetskih sredstava dužni su da nakon 31. decembra po dobijanju informacija o ostvarenim prihodima/primanjima i izvršenim rashodima/izdacima iz čl. 47-49. ovog zakona, a koja su se desila do 31. decembra, iste evidentiraju u svojim pomoćnim knjigama pod datumom do 31. decembra.

Direktni korisnici budžetskih sredstava podnose Upravi za trezor dokaz o evidentiranju u pomoćnoj knjizi, uz zahtev o evidentiranju u Glavnoj knjizi trezora, na osnovu čega će Uprava za trezor izvršiti evidentiranje u Glavnoj knjizi trezora sa datumom knjiženja do 31. decembra, u okviru odgovarajućih raspoloživih aproprijacija.

Direktni korisnici budžetskih sredstava dužni su da obezbede raspoloživu aproprijaciju za navedena evidentiranja iz ovog člana do 31. decembra.

Član 51

Ukupni nivo rashoda i izdataka budžeta Republike Srbije za 2022. godinu ograničen je u iznosu od 1.481.400.000.000 dinara, odnosno za 2023. godinu u iznosu od 1.532.900.000.000 dinara.

Ograničenje iz stava 1. ovog člana ne uključuje rashode i izdatke indirektnih korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije, koji se finansiraju iz izvora finansiranja 04 - Sopstveni prihodi budžetskih korisnika, 07 - Transferi od drugih nivoa vlasti i 13 - Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina.

Član 52

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2021. godine.

 

Samostalni član Zakona o izmenama
Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu

("Sl. glasnik RS", br. 40/2021)

Član 8

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".