Zastava Bosne i Hercegovine

USTAVNI ZAKON ZA SPROVOĐENJE USTAVA REPUBLIKE SRBIJE

("Sl. glasnik RS", br. 98/2006)

Primena Ustava Republike Srbije

Član 1

Ustav Republike Srbije (u daljem tekstu: Ustav) primenjuje se danom kada ga proglasi Narodna skupština, ako u pogledu primene pojedinih njegovih odredaba ovim zakonom nije drugačije određeno.

Primena odredaba Ustava o republičkim organima

Član 2

Republički organi, organizacije i službe nastavljaju sa radom do njihovog obrazovanja, odnosno izbora, u skladu sa Ustavom, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Izbori za narodne poslanike, predsednika Republike, poslanike i odbornike

Član 3

Izbore za narodne poslanike u Narodnoj skupštini raspisaće predsednik Republike, tako da se održe najranije u roku od 60, a najkasnije u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izbore za predsednika Republike raspisaće predsednik Narodne skupštine, do 31. decembra 2007. godine, odnosno najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu poslednjeg od zakona kojima se uređuju položaj i izbori za predsednika Republike, odbrana i Vojska Srbije, spoljni poslovi i službe bezbednosti.

Izbore za poslanike u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodina raspisaće predsednik Narodne skupštine, do 31. decembra 2007. godine, odnosno najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu zakona kojim se uređuje teritorijalna organizacija Republike Srbije.

Izbore za odbornike u skupštinama jedinica lokalne samouprave raspisaće predsednik Narodne skupštine, do 31. decembra 2007. godine, odnosno najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu poslednjeg od zakona kojima se uređuju teritorijalna organizacija Republike Srbije, lokalna samouprava, lokalni izbori i položaj glavnog grada.

Prva sednica novoizabranog sastava Narodne skupštine

Član 4

Prva sednica novoizabranog sastava Narodne skupštine traje dok Narodna skupština ne donese zakon o ministarstvima i dok ne izabere Vladu.

Rad Narodne skupštine nakon izbora Vlade

Član 5

Novoizabrani sastav Narodne skupštine će u toku prvog zasedanja nakon izbora Vlade, uskladiti sa Ustavom zakone kojima se uređuju Zaštitnik građana i ostvarivanje prava građana na obaveštenost, i izabrati Zaštitnika građana, organ nadležan za praćenje ostvarivanja prava građana na obaveštenost, guvernera Narodne banke Srbije i organe Državne revizorske institucije.

U toku drugog zasedanja nakon izbora Vlade, Narodna skupština će uskladiti sa Ustavom zakone koji se odnose na primenu odredaba Ustava na sudove i javna tužilaštva, i to: zakone kojima se uređuju organizacija i nadležnost sudova, izbor i prestanak funkcije predsednika sudova i sudija, Visoki savet sudstva, organizacija i nadležnost javnih tužilaštava, izbor i prestanak funkcije javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca i Državno veće tužilaca.

Primena odredaba Ustava na sudove i javna tužilaštva

Član 6

Sudovi i javna tužilaštva nastavljaju sa radom do usklađivanja sa Ustavom propisa kojima su uređeni njihovi organizacija i nadležnost, kao i položaj sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Sudovi koji nisu počeli sa radom do dana stupanja na snagu ovog zakona, počeće sa radom u rokovima određenim zakonima kojima se njihova organizacija i nadležnost usklađuju sa Ustavom.

U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu zakona iz člana 5. stav 2. ovog zakona, Narodna skupština će izabrati izborne članove Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, s tim što će članove iz reda sudija, odnosno javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca za prvi sastav Visokog saveta sudstva, odnosno Državnog veća tužilaca birati iz reda sudija, odnosno javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca koji se u vreme izbora nalaze na sudijskoj, odnosno funkciji javnog tužioca ili zamenika javnog tužioca.

Do izbora predsednika Vrhovnog kasacionog suda, član Visokog saveta sudstva po položaju je predsednik Vrhovnog suda Srbije.

Konstitutivna sednica Visokog saveta sudstva, odnosno Državnog veća tužilaca održaće se u roku od sedam dana od dana izbora izbornih članova.

Izbor sudija i predsednika sudova

Član 7

Izbor predsednika Vrhovnog kasacionog suda i prvi izbor sudija Vrhovnog kasacionog suda izvršiće se najkasnije u roku od 90 dana od dana konstituisanja Visokog saveta sudstva.

Izbor sudija i predsednika ostalih sudova izvršiće se najkasnije u roku od jedne godine od dana konstituisanja Visokog saveta sudstva.

Izbor javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca

Član 8

Izbor Republičkog javnog tužioca izvršiće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu zakona kojim se uređuju organizacija i nadležnost javnog tužilaštva i izbor i prestanak funkcije javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca.

Izbor ostalih javnih tužilaca izvršiće se najkasnije u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu zakona kojim se uređuju organizacija i nadležnost javnog tužilaštva i izbor i prestanak funkcije javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca.

Izbor zamenika javnih tužilaca izvršiće se najkasnije u roku od jedne godine od dana konstituisanja Državnog veća tužilaca.

Primena odredaba Ustava na Ustavni sud

Član 9

Izbor, odnosno imenovanje sudija Ustavnog suda izvršiće se najkasnije do kraja prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine.

Ako do isteka roka za izbor, odnosno imenovanje sudija Ustavnog suda ne budu konstituisani Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, odnosno ne bude izvršen prvi izbor sudija Vrhovnog kasacionog suda, izvršiće se izbor, odnosno imenovanje sudija Ustavnog suda sa liste kandidata predsednika Republike i liste kandidata Narodne skupštine, a imenovanje sa zajedničke liste Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca izvršiće se u roku od 30 dana od dana prvog izbora sudija Vrhovnog kasacionog suda.

Izborom, odnosno imenovanjem dve trećine od ukupnog broja sudija Ustavnog suda smatra se da je Ustavni sud konstituisan, u kom trenutku prestaje mandat predsedniku i sudijama Ustavnog suda izabranim u skladu sa ranije važećim Ustavom.

Zakon o uređenju Ustavnog suda, postupku pred Ustavnim sudom i pravnom dejstvu njegovih odluka, Narodna skupština će doneti na sednici na kojoj vrši izbor sudija Ustavnog suda.

Primena odredaba Ustava na pokrajinsku autonomiju

Član 10

Do dana stupanja na snagu novog statuta autonomne pokrajine, pokrajinski organi i službe nastavljaju sa radom u skladu sa odredbama važećeg statuta i odluka skupštine autonomne pokrajine, a finansiranje će se vršiti u skladu sa članom 184. stav 4. Ustava.

Novoizabrana skupština Autonomne pokrajine Vojvodina dužna je da pre usvajanja dostavi predlog novog statuta Autonomne pokrajine Vojvodina na saglasnost Narodnoj skupštini najkasnije u roku od 90 dana od dana svog konstituisanja.

Organi i službe Autonomne pokrajine Vojvodina preuzimaju nadležnosti predviđene Ustavom stupanjem na snagu novog statuta i zakona kojima se uređuju pitanja od pokrajinskog značaja.

Primena odredaba Ustava na lokalnu samoupravu

Član 11

Do usklađivanja statuta jedinice lokalne samouprave sa Ustavom i zakonima kojima se uređuje teritorijalna organizacija Republike, lokalna samouprava i lokalni izbori, organi i službe jedinice lokalne samouprave nastavljaju sa radom u skladu sa odredbama važećeg statuta i odluka skupštine jedinice lokalne samouprave, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Mandat izvršnim organima opštine prestaje danom konstituisanja novoizabrane skupštine opštine, a prestanak mandata izvršnih organa grada i grada Beograda uređuje se zakonom.

Izbor izvršnih organa jedinice lokalne samouprave urediće se zakonom, u skladu sa Ustavom.

Novoizabrana skupština jedinice lokalne samouprave uskladiće statut najkasnije u roku od 90 dana od dana svog konstituisanja.

Važenje republičkih propisa

Član 12

Zakoni i drugi republički propisi ostaju na snazi do njihovog usklađivanja sa Ustavom, u rokovima predviđenim ovim zakonom, ako ovim zakonom nije određeno da prestaju da važe.

Važenje pokrajinskih propisa i propisa organa jedinica lokalne samouprave

Član 13

Pokrajinski propisi i propisi jedinica lokalne samouprave ostaju na snazi do usklađivanja, odnosno donošenja odgovarajućih zakona i drugih republičkih propisa, u skladu sa Ustavom i prestaju da važe u roku utvrđenim tim zakonom, odnosno drugim republičkim propisom.

Prestanak važenja zakona

Član 14

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Ustavni zakon za sprovođenje Ustava Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 1/90, 18/91, 41/91, 59/91, 63/91, 9/92, 50/92, 70/92, 77/92 i 20/93).

Opšti rok za usklađivanje zakona sa Ustavom

Član 15

Do 31. decembra 2008. godine uskladiće se svi ostali zakoni koji nisu u skladu sa Ustavom.

Usklađivanje ostalih republičkih propisa

Član 16

Republički propisi doneti za izvršavanje zakona koji će se uskladiti sa odredbama Ustava, uskladiće se najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu zakona.

Usklađivanje položaja nosilaca javnih funkcija

Član 17

Lica koja u skladu sa propisima koji su na snazi u vreme stupanja na snagu ovog zakona obavljaju javnu funkciju u organu, organizaciji ili službi Republike, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, dužna su da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona usklade svoj položaj sa odredbama Ustava kojima se uređuje nespojivost funkcija.

Mandat predsednika Republike

Član 18

Izbor predsednika Republike iz člana 3. stav 2. ovog zakona smatraće se prvim izborom u smislu člana 116. stav 3. Ustava.

Završna odredba

Član 19

Ovaj zakon stupa na snagu danom proglašenja na sednici Narodne skupštine.