Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O VISINI NAKNADE NUŽNIH TROŠKOVA ZA IZDAVANJE KOPIJE DOKUMENATA NA KOJIMA SE NALAZE INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA

("Sl. glasnik RS", br. 8/2006)

 

Član 1

Ovom uredbom propisuje se visina naknade nužnih troškova koje plaća tražilac informacije za izradu kopije i upućivanje kopije dokumenata na kojima se nalazi informacija od javnog značaja prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Član 2

Troškovnik kojim se uređuje visina nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja sastavni je deo ove uredbe.

Član 3

Sredstva ostvarena od naknade nužnih troškova za izdavanje kopija dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja prihod su budžeta Republike.

Član 4

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Troškovnik
kojim se utvrđuje visina nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja

Kopija dokumenata po strani:

 

na formatu A3

6 dinara

na formatu A4

3 dinara

Kopija dokumenata u elektronskom zapisu:

 

- disketa

20 dinara

- CD

35 dinara

- DVD

40 dinara

Kopija dokumenta na audio kaseti

150 dinara

Kopija dokumenta na audio-video kaseti

300 dinara

Pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronski oblik

30 dinara

Upućivanje kopije dokumenta

troškovi se obračunavaju prema
redovnim iznosima u JP PTT Srbije

Ukoliko visina nužnih troškova za izdavanje kopija dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja prelazi iznos od 500,00 dinara, tražilac informacije je dužan da pre izdavanja informacije položi depozit u iznosu od 50% od iznosa nužnih troškova prema ovom troškovniku.

Organ vlasti može odlučiti da tražioca informacije oslobodi plaćanja nužnih troškova, ako visina nužnih troškova ne prelazi iznos od 50,00 dinara, a posebno u slučaju dostavljanja kraćih dokumenata putem elektronske pošte ili telefaksa.