Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O UTVRĐIVANJU LISTE PROJEKATA ZA KOJE JE OBAVEZNA PROCENA UTICAJA I LISTE PROJEKATA ZA KOJE SE MOŽE ZAHTEVATI PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

("Sl. glasnik RS", br. 114/2008)

 

Član 1

Ovom uredbom utvrđuje se Lista I Projekti za koje je obavezna procena uticaja na životnu sredinu i Lista II Projekti za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu, koje su odštampane uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 2

Lista II Projekti za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu, pored naziva projekta, sadrži i kriterijume za odlučivanje o potrebi izrade procene uticaja na životnu sredinu.

Član 3

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", broj 84/05).

Član 4

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

LISTA I

Projekti za koje je obavezna procena uticaja na životnu sredinu

1. Postrojenja za:

1) preradu nafte, naftnih derivata i prirodnog gasa;

2) gasifikaciju i topljenje uglja ili bitumenskih škriljaca, teških ostataka sirove nafte.

2. Postrojenja:

1) za proizvodnju električne energije, vodene pare, tople vode, tehnološke pare ili zagrejanih gasova, upotrebom svih vrsta goriva, kao i postrojenja za pogon radnih mašina (termoelektrane, toplane, gasne turbine, postrojenja sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem i ostali uređaji za sagorevanje uključujući i parne kotlove) sa snagom od 50 MW ili više;

2) nuklearni reaktori, uključujući demontažu ili isključenje iz pogona takvih reaktora,1 izuzev naučnoistraživačkih postrojenja za proizvodnju i konverziju fisionih i obogaćenih materijala, čija ukupna snaga ne prelazi 1 kW stalnog termalnog opterećenja.

3. Postrojenja:

1) za preradu istrošenog nuklearnog goriva;

2) predviđena:

- za proizvodnju ili obogaćenje nuklearnog goriva;

- za preradu istrošenog nuklearnog goriva ili visoko radioaktivnog nuklearnog otpada;

- za trajno odlaganje istrošenog nuklearnog goriva;

- za trajno odlaganje nuklearnog otpada;

- za preradu, skladištenje i odlaganje radioaktivnog otpada.

4. Postrojenja:

1) za pečenje ili sinterovanje metalne rude (uključujući sulfidnu rudu);

2) za proizvodnju sirovog gvožđa ili čelika (primarno ili sekundarno topljenje) uključujući kontinualno livenje, sa kapacitetom koji prelazi 2,5 t/h;

3) za preradu u crnoj metalurgiji:

- tople valjaonice sa kapacitetom iznad 20 t/h sirovog čelika;

- kovačnice sa automatskim čekićima čija energija prelazi 50 kJ po jednom čekiću, kod kojih upotrebljena toplotna snaga prelazi 20 MW;

- postrojenja za nanošenje metalnih zaštitnih slojeva na metalne površine pomoću topljenih kupki, sa ulazom koji prelazi 2 t/h sirovog materijala;

4) Livnica crne metalurgije sa proizvodnim kapacitetom preko 20 t na dan;

5) Postrojenja:

- za proizvodnju obojenih sirovih metala iz rude, koncentrata ili sekundarnih sirovina putem metalurških i/ili hemijskih procesa i/ili elektrolitičkih procesa;

- za topljenje uključujući i izradu legura od obojenih metala, kao i izradu korisnih nusproizvoda (rafinacija, livenje, itd.), sa kapacitetom topljenja od preko 4 t dnevno za olovo i kadmijum ili 20 t dnevno za sve ostale metale;

6) za površinsku obradu metala i plastičnih materijala korišćenjem elektrolitičkih ili hemijskih procesa, gde zapremina kada za tretman prelazi 30 m3.

5. Postrojenja za:

1) ekstrakciju, proizvodnju, preradu i obradu azbesta i proizvoda koji sadrže azbest;

2) proizvodnju cementnog klinkera, cementa i kreča u rotacionim ili drugim pećima kapaciteta preko 500 t dnevno za proizvodnju cementnog klinkera ili kreča kapaciteta preko 50 t dnevno u rotacionim pećima.

6. Kombinovana hemijska postrojenja, tj. postrojenja za industrijsku proizvodnju supstanci kod kojih se primenjuju postupci hemijske promene i u kojima se pojedini pogoni nalaze jedan pored drugog i funkcionalno su povezani, a namenjeni su za proizvodnju:

- osnovnih (baznih) organskih hemikalija;

- osnovnih (baznih) neorganskih hemikalija;

- veštačkih đubriva na bazi fosfora, azota ili kalijuma (prosta ili složena đubriva);

- osnovnih (baznih) proizvoda za zaštitu bilja, kao i biocida;

- osnovnih (baznih) farmaceutskih proizvoda uz primenu hemijskih ili bioloških postupaka;

- i/ili preradu i/ili obradu eksploziva.

7. Izgradnja:

1) magistralnih železničkih pruga uključujući pripadajuće objekte (mostove, tunele i stanice);

2) magistralnih autoputeva i puteva sa četiri ili više traka, ili rekonstrukcija i/ili proširenje postojećeg puta sa dve trake ili manje, sa ciljem dobijanja puta sa četiri ili više traka, u slučaju da takav novi put ili rekonstruisana i/ili proširena deonica imaju neprekidnu dužinu od preko 10 km ili više, uključujući pripadajuće objekte, osim pratećih sadržaja magistralnog puta;

3) aerodromi za obavljanje javnog avio-transporta2 čija je poletna pista duža od 2.100 m.

8. Unutrašnji plovni putevi na kojima važi međunarodni ili međudržavni režim plovidbe, kao i luke i pristaništa koje se nalaze na unutrašnjem plovnom putu na kojem važi međunarodni ili međudržavni režim plovidbe, regulacioni radovi na unutrašnjim plovnim putevima kojim se omogućava prolaz plovnim objektima od preko 1350 t.

9. Postrojenja za tretman opasnog otpada spaljivanjem, termičkim i/ili fizičkim, fizičko-hemijskim, hemijskim postupcima, kao i centralna skladišta i /ili deponije za odlaganje opasnog otpada.3

10. Postrojenja za tretman otpada koji nije opasan spaljivanjem ili hemijskim postupcima4 kapaciteta više od 70 t na dan; deponije komunalnog otpada za preko 200.000 ekvivalent stanovnika.

11. Eksploatacija podzemnih voda ili obogaćivanje podzemnih voda kod kojih je godišnja zapremina eksploatisane ili obogaćene vode jednaka količini od 10 miliona m3 ili više.

12. Objekti:

1) hidrotehnički objekti za prebacivanje voda između rečnih slivova, namenjeni sprečavanju mogućih nestašica vode kod kojih količina prebačene vode prelazi 100 miliona kubnih metara godišnje;

2) u svim drugim slučajevima, objekti namenjeni za prebacivanje voda između rečnih slivova kod kojih višegodišnji prosek protoka u slivu iz kog se voda zahvata prelazi 2.000 miliona m3 godišnje i gde količina prebačene vode prelazi 5% od ovog protoka, osim u slučaju prenosa vode za piće cevovodima.

13. Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naseljima preko 100.000 stanovnika.

14. Vađenje nafte i prirodnog gasa.

15. Brane i drugi objekti namenjeni zadržavanju i akumulaciji vode kod kojih voda koja dotiče, ili dodatno zadržana, ili akumulirana voda prelazi količinu od 10 miliona m3.

16. Cevovodi za transport gasa, tečnog gasa, nafte i naftnih derivata ili hemikalija prečnika većeg od 800 mm i dužine koja prelazi 40 km.

17. Objekti za intenzivan uzgoj živine ili svinja sa kapacitetom preko:

- 85.000 mesta za proizvodnju brojlera;

- 40.000 mesta za živinu u uzgoju i eksploataciji;

- 2.000 mesta za proizvodnju svinja (preko 30 kg težine);

- 750 mesta za krmače.

18. Industrijska postrojenja za proizvodnju:

1) celuloze iz drvne mase, slame ili sličnih vlaknastih materijala;

2) papira i kartona sa proizvodnim kapacitetom koji prelazi 20 t/dan.

19. Površinski kopovi mineralnih sirovina čija površina prelazi 10 ha, ili vađenja treseta kad površina terena za eksploataciju prelazi 100 ha.

20. Izgradnja nadzemnih dalekovoda čija voltaža iznosi 220 kV ili više i čija dužina prelazi 15 km.

21. Objekti namenjeni skladištenju nafte, petrohemijskih ili hemijskih proizvoda, zemnog gasa, zapaljivih tečnosti i goriva čiji kapacitet iznosi 100.000 t ili više.

22. Aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola u skladu sa Uredbom o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola ("Službeni glasnik RS", broj 84/05).

___________________
1 Nuklearni reaktori prestaju da budu ovakva postrojenja kada se celokupno nuklearno gorivo i drugi radioaktivno zagađeni elementi trajno uklone sa mesta na kome su postrojenja izgrađena.
2 Pod "aerodromom" se podrazumevaju aerodromi koji odgovaraju definiciji predviđenoj Čikaškom konvencijom iz 1944. godine, kojom je osnovana Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva (Aneks 14).
3 Postrojenja definisana u Aneksu IIA uz Direktivu 75/442/EEZ, pod zaglavljem D9, kao i deponije za odlaganje opasnog otpada na koje se primenjuje Direktiva 91/689/EEZ.
4 Postrojenja definisana u Aneksu IIA uz Direktivu 75/442/EEZ pod zaglavljem D9.

 

LISTA II

Projekti za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu

 

Projekat

Kriterijumi za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu

1. Poljoprivreda, akvakultura i šumarstvo

1) Sistemi za navodnjavanje i odvodnjavanje - meliorativni sistemi

Područje na kome se prostiru je veće od 20 ha

2) Objekti za intenzivan uzgoj i držanje živine

- Kapaciteta od 30.000 do 85.000 mesta za brojlere

 

- Kapaciteta od 10.000 do 40.000 mesta za živinu (uključujući i lovnu perad)

3) Objekti za intenzivan uzgoj goveda

Kapaciteta 200 mesta za goveda i više

4) Objekti za intenzivan uzgoj:

 

- svinja

Kapaciteta od 1.000 do 2.000 mesta za svinje

- krmača

Kapaciteta od 450 do 750 mesta za krmače

5) Objekti za intenzivan uzgoj životinja sa plemenitim krznom

Kapaciteta preko 1000 mesta za životinje sa plemenitim krznom

6) Intenzivan uzgoj riba u bazenima i ribnjacima

- za salmonide godišnje proizvodnje 10 t i više.

 

- za ciprinide površine 5 ha i veće.

7) Krčenje šuma radi prelaženja na drugi tip korišćenja zemljišta

Područje na kome se prostire je veće od 10 ha

2. Ekstraktivna industrija

1) Površinski kopovi mineralnih sirovina

Svi projekti koji nisu navedeni u Listi I

2) Vađenja treseta

Površina terena za eksploataciju je od 20 ha do 100 ha

3) Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina

Svi projekti

4) Eksploatacija mineralnih sirovina postupkom rečnog ili jezerskog bagerovanja

Svi projekti

5) Bušenje u cilju istraživanja i eksploatacije nafte i prirodnog gasa

Svi projekti

3. Proizvodnja energije

1) Postrojenja za proizvodnju električne energije, vodene pare, tople vode, tehnološke pare ili zagrejanih gasova (termoelektrane, toplane, gasne turbine, postrojenja sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, ostali uređaji za sagorevanje), uključujući i parne kotlove, u postrojenjima za sagorevanje uz korišćenje svih vrsta goriva

Sa snagom od 1 do 50 MW

2) Postrojenje za proizvodnju energije iz hidropotencijala

Snage preko 2 MW

3) Uređaji za korišćenje snage vetra u cilju proizvodnje energije (farme vetrenjača)

Ukupne snage preko 10 MW

4. Cevovodi sa pratećim objektima za transport gasa, nafte, hemikalija, vodene pare, vrele vode ili bez pratećih objekata, kao i vodovi za prenos električne energije nadzemnim dalekovodima

1) Cevovodi za transport gasa, osim internih fabričkih cevovoda

Dužine preko 10 km i prečnika preko 150 mm.

2) Cevovodi za transport hemikalija, osim cevovoda koji predstavljaju deo postrojenja za rukovanje takvim hemikalijama

Dužine preko 2 km i prečnika preko 150 mm.

3) Cevovodi za transport pare ili tople vode iz postrojenja navedenih u tački 3.1 osim internih fabričkih cevovoda

Dužine preko 20 km.

4) Cevovodi za transport otpadnih voda

Dužine preko 10 km

5) Cevovodi za transport nafte i naftnih derivata

Svi projekti koji nisu navedeni u Listi I

6) Nadzemni dalekovodi visokog napona

Nominalnog napona od 110 kV ili više

5. Skladištenje zapaljivih tečnosti i gasova, zemnog gasa, fosilnih goriva, nafte i naftnih derivata i hemikalija

1) Skladištenje zapaljivih gasova ili proizvoda koji sadrže zapaljive gasove

Ukupnog kapaciteta preko 50 m3

2) Skladištenje zapaljivih tečnosti

Ukupnog kapaciteta preko 500 m3

3) Skladištenje hlora

Svi projekti

4) Skladištenje sumpor-dioksida

Svi projekti

5) Skladištenje amonijum nitrata ili supstanci koje u sebi sadrže amonijum nitrat

Svi projekti

6) Skladištenje amonijaka

Svi projekti

7) Skladištenje ostalih hemikalija

Kapaciteta preko 10 t

8) Površinsko (nadzemno) skladištenje zemnog gasa

Kapaciteta preko 50 m3

9) Skladištenje uglja ili lignita

Kapaciteta preko 20.000 t

10) Skladištenje nafte ili naftnih derivata

Kapaciteta preko 5.000 m3

6. Proizvodnja i prerada metala

1) Postrojenja za proizvodnju sirovog gvožđa ili čelika (primarno

Svi projekti koji nisu navedeni u Listi I

ili sekundarno topljenje) uključujući kontinualni postupak livenja

 

2) Postrojenja za preradu u crnoj metalurgiji:

Svi projekti koji nisu navedeni u Listi I

- vruće valjaonice

 

- kovačnice sa jednim ili više čekića ili maljeva

 

- za nanošenje površinskih zaštitnih metalnih slojeva u rastopljenom stanju

 

3) Livnice crne metalurgije

Svi projekti koji nisu navedeni u Listi I

4) Postrojenja za topljenje uključujući i izradu legura od obojenih metala, kao i izradu korisnih nusproizvoda (rafinacija, livenje, itd.)

Svi projekti koji nisu navedeni u Listi I

5) Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala korišćenjem elektrolitičkih ili hemijskih postupaka

Svi projekti koji nisu navedeni u Listi I

6) Postrojenja za proizvodnju ili sklapanje motornih vozila i proizvodnju motora za motorna vozila (automobili, autobusi, teretna vozila, poljoprivredna, građevinska i rudarska mehanizacija kao i druga vozila na motorni pogon)

Svi projekti

7) Postrojenja za proizvodnju baterija i akumulatora

Svi projekti

8) Brodogradilišta (proizvodnja i/ili popravka brodskih trupova ili motora ili delova broda)

Dužine broda 20 m ili više

9) Proizvodnja i popravka vazduhoplova

Svi projekti sa izuzetkom radova na redovnom održavanju vazduhoplova

10) Proizvodnja šinskih vozila

Svi projekti

11) Postrojenja za eksplozivno deformisanje metala

Svi projekti

12) Postrojenja za pripremu, obogaćivanje, pečenje i sinterovanje metalnih ruda, kao i iskorišćavanje jalovine

Svi projekti

7. Industrijska prerada minerala

1) Postrojenja za suvu destilaciju uglja (plinare, tinjajuće peći i dr.)

Svi projekti

2) Postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera, cementa i kreča u rotacionim ili drugim pećima

Svi projekti koji nisu navedeni u Listi I

3) Postrojenja za proizvodnju stakla i staklenih vlakana, uključujući proizvodnju stakla koje se dobija preradom starog stakla

Kapaciteta do 20 t na dan*

4) Postrojenja za topljenje mineralnih materija, uključujući i proizvodnju mineralnih vlakana

Kapaciteta do 20 t na dan*

5) Postrojenja za proizvodnju keramičkih proizvoda pečenjem (pločice, sanitarna galanterija, kućni pribor od keramike i porcelana i slično) kao i proizvodnja građevinskog materijala pečenjem (crep, cigla i slično)

Kapaciteta od 40 t do 75 t na dan*

6) Postrojenja za proizvodnju asfaltnih mešavina uključujući mobilana postrojenja

Kapaciteta preko 50 t na sat

8. Hemijska industrija

1) Obrada poluproizvoda i proizvodnja hemikalija

Svi projekti koji nisu navedeni u Listi I

2) Samostalna postrojenja za proizvodnju, preradu, formiranje i pakovanje baznih organskih i neorganskih hemikalija, veštačkih đubriva na bazi fosfora, azota i kalijuma (prosta i složena hemijska đubriva) proizvoda za zaštitu bilja, kao i biocida, farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda, plastičnih masa, eksploziva, boja i lakova, deterdženata i sredstava za održavanje higijene i čišćenje i dr.

Svi projekti koji nisu navedeni u Listi I

3) Postrojenje za proizvodnju mineralnih ulja i maziva (destilacijom, rafinacijom ili na drugi način)

Svi projekti

9. Prehrambena industrija

1) Postrojenja za proizvodnju, tretman, preradu ili obradu proizvoda iz:

 

- sirovina životinjskog porekla (osim mleka)

- Kapaciteta od 10 t do 75 t na dan*

- sirovina biljnog porekla

- Kapaciteta od 30 t do 300 t na dan*

2) Postrojenja za preradu, pakovanje i konzerviranje mesa, povrća i voća

Kapaciteta preko 10 t na dan

3) Postrojenja za proizvodnju hrane za životinje osim mešaona stočne hrane za sopstvene potrebe

Kapaciteta preko 5 t na dan

4) Postrojenja za obradu, tretman i preradu mleka

Kapaciteta od 5.000 litara do 200.000 litara na dan*

5) Postrojenja za zahvatanje i preradu podzemnih voda, punjenje i pakovanje

Svi projekti

6) Postrojenja za proizvodnju piva

Kapaciteta preko 3.000.000 litara godišnje

7) Postrojenja za proizvodnju slada i kvasca

Kapaciteta preko 200 t godišnje

8) Postrojenja za proizvodnju slatkiša ili sirupa

Kapaciteta preko 5.000 t godišnje

9) Postrojenja za proizvodnju:

Kapaciteta:

- alkoholnih pića

- preko 10.000 litara dnevno za alkoholna pića;

- bezalkoholnih pića

- preko 20.000 litara dnevno za bezalkoholna pića;

- sirćeta

- preko 10.000 litara dnevno za sirće.

10) Postrojenja za klanje životinja

Kapaciteta od 3 t do 50 t na dan*

11) Postrojenja za preradu ribe

Kapaciteta preko 1 t dnevno

12) Postrojenja za proizvodnju ribljeg brašna ili ribljeg ulja

Svi projekti

13) Postrojenja za proizvodnju i preradu skroba

Kapaciteta preko 100 t dnevno

14) Postrojenja za proizvodnju ili rafiniranje šećera korišćenjem šećerne repe ili sirovog šećera

Svi projekti

15) Mlinovi i sušare

Kapaciteta preko 200 t dnevno

16) Hladnjače (bez pogona za preradu sirovine)

Kapaciteta preko 10 t rashladnog fluida u sistemu

17) Proizvodnja melase

Svi projekti

10. Industrija tekstila, kože, drveta i papira

1) Postrojenja za proizvodnju papira i kartona

Svi projekti koji nisu navedeni u Listi I

2) Postrojenja za proizvodnju proizvoda od celuloze (iverica, lesonit, medijapan i šperploča)

Svi projekti

3) Postrojenja za preradu, obradu i oplemenjivanje drveta

Svi projekti

4) Postrojenja za predtretman vlakana, tkanina i papira (pranje, beljenje, mercerizacija, štampanje, hemijski tretman) ili bojenje vlakana ili tkanina

Kapaciteta do 10 t na dan*

5) Postrojenja za štavljenje i obradu kože

Kapaciteta do 12 t na dan*

11. Gumarska industrija

1) Postrojenja za proizvodnju i preradu gume i kaučuka

Svi projekti

2) Postrojenja za vulkaniziranje prirodnog ili sintetičkog kaučuka uz korišćenje sumpora ili sumpornih jedinjenja

Svi projekti

12. Infrastrukturni projekti

1) Projekti urbanog razvoja:

 

- trgovački, poslovni i prodajni centri;

- Ukupne korisne površine veće od 60.000 m2

- stadioni sa pratećim objektima;

- Kapaciteta preko 25.000 posetilaca

- nadzemni ili podzemni parking.

- Kapaciteta 1.000 mesta ili više

2) Železničke pruge uključujući pripadajuće objekte i uređaje

Svi projekti koji nisu navedeni u Listi I

3) Uspinjače i žičare, osim skijaških žičara

Svi projekti

4) Aerodromi

Svi projekti koji nisu navedeni u Listi I

5) Regionalni putevi uključujući pripadajuće objekte, osim pratećih sadržaja puta

Svi projekti

6) Unutrašnji plovni putevi na kojima ne važi međunarodni ili međudržavni režim plovidbe, kao i luke i pristaništa koje se nalaze na unutrašnjem plovnom putu na kojem ne važi međunarodni ili međudržavni režim plovidbe, uključujući i luke, odnosno pristaništa namenjene za ukrcavanje i iskrcavanje putnika ili robe.

Svi projekti

7) Kanali, nasipi i drugi objekti za odbranu od poplava

Svi projekti

8) Brane i drugi objekti namenjeni zadržavanju ili akumulaciji vode

Svi projekti

9) Objekti za javno vodosnabdevanje - izvorišta vodosnabdevanja sa vodozahvatima, transport vode za piće, postrojenja za preradu vode

Svi projekti

10) Hidrotehnički objekti za prebacivanje voda između rečnih slivova (izuzimajući prenos vode za piće cevovodima)

Svi projekti

11) Trafo-stanice i rasklopna postrojenja

Napona 220 kV ili više

12) Telekomunikacioni predajnici radiorelejni sistemi

Efektivne izračene snage više od 250 W

13) Telekomunikacioni objekti mobilne telefonije (bazne radio stanice)

Efektivne izračene snage više od 250 W

13. Turizam i rekreacija

1) Skijaške staze, skijaški liftovi i žičare sa pratećim objektima

Površina obuhvata se prostire na više od 5 ha

2) Marine sa pratećim objektima

Područje zatvorene vodene površine prelazi 1.000 m2 ili poseduje najmanje 100 vezova

3) Turistička naselja i hotelski kompleksi

Kapaciteta 1500 kreveta ili više

4) Namenski parkovi (zabavni, sportski, rekreativni, tereni za golf i dr.), uključujući zoo vrtove i safari parkove, sa pratećim objektima

Ukupne površine više od 20 ha

14. Ostali projekti

1) Automobilske staze za trke ili ispitivanje motornih vozila sa pratećim objektima

Područje na kome se prostire prelazi 10 ha

2) Postrojenja za upravljanje otpadom:

 

- odlagališta i skladišta opasnog otpada;

- Kapaciteta do 10 t na dan*

- odlagališta i skladišta otpada koji nije opasan;

- Kapaciteta do 50 t na dan*

- tretman otpada koji nije opasan;

- Svi projekti koji nisu navedeni u Listi I

- deponije komunalnog otpada;

- Kapaciteta do 10 t na dan ili ukupnog kapaciteta do 25.000 t*

- tretman otpada mehaničkim i/ili biološkim postupcima

- Svi projekti

- Mobilna postrojenja za tretman otpada

- Svi projekti

3) Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda:

 

- komunalne otpadne vode

- Svi projekti koji nisu navedeni u Listi I

- tehnološke otpadne vode

- Svi projekti

4) Postrojenje i uređaji za testiranje

 

- motora sa unutrašnjim sagorevanjem

- sa toplotnom energijom većom od 10 MW

- gasnih turbina ili mlaznih motora

- sa toplotnom energijom većom od 100 MW

5) Postrojenja za proizvodnju veštačkih mineralnih vlakana

Svi projekti

6) Postrojenja za briketiranje uglja

Svi projekti

7) Postrojenja za proizvodnju betona - betonjerke, uključujući i mobilna postrojenja

Kapaciteta preko 30 t na sat

8) Postrojenja za reciklažu, regeneraciju ili uništavanje eksplozivnih materija

Svi projekti

9) Postrojenja za odlaganje, preradu ili uništavanje životinjskih leševa ili otpadaka životinjskog porekla

Kapaciteta od 1 t do 10 t na dan*

10) Postrojenja za preradu duvana

Kapaciteta preko 10.000 t godišnje

11) Postrojenja za proizvodnju bio gasa

Svi projekti

12) Groblja i krematorijumi

Za naselja od 40.000 stanovnika i više

13) Objekti za snabdevanje motornih vozila gorivom (benzinske pumpe)

Skladišnog kapaciteta:

 

- preko 100 m3 u naseljima

 

- preko 500 m3 u nenaseljenim područjima

15. Projekti navedeni u Listi I i Listi II koji se realizuju u zaštićenom prirodnom dobru i zaštićenoj okolini nepokretnog kulturnog dobra, kao i u drugim područjima posebne namene.

Svi projekti

* Napomena: Na projekte posebno označene u Listi II, čiji kapaciteti prevazilaze kapacitete date u koloni br. 2 (Kriterijumi za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu), primenjuje se tačka br. 22 sa Liste I ove uredbe.