Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNJAVAJU PRIMERCI AUTORSKIH DELA I PREDMETA SRODNIH PRAVA KOJI SE DEPONUJU, UNOŠENJU U EVIDENCIJU I DEPONOVANJU AUTORSKIH DELA I PREDMETA SRODNIH PRAVA I SADRŽAJU EVIDENCIJE DEPONOVANIH AUTORSKIH DELA I PREDMETA SRODNIH PRAVA, KOD NADLEŽNOG ORGANA

("Sl. glasnik RS", br. 45/2010)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovom uredbom bliže se propisuju uslovi koje treba da ispunjavaju primerci autorskih dela i predmeti srodnih prava koji se deponuju kod organa državne uprave nadležnog za poslove intelektualne svojine (u daljem tekstu: nadležni organ), unošenje u evidenciju i deponovanje autorskih dela i predmeta srodnih prava koje se vrši kod nadležnog organa i sadržaj evidencije deponovanih autorskih dela i predmeta srodnih prava koju vodi nadležni organ.

Član 2

Unošenje u evidenciju i deponovanje primeraka autorskih dela i predmeta srodnih prava vrši se istovremeno i o tome se nosiocima autorskog i srodnih prava izdaje potvrda.

II USLOVI KOJE TREBA DA ISPUNE PRIMERCI AUTORSKIH DELA I PREDMETA SRODNIH PRAVA KOJI SE DEPONUJU

Član 3

Primerci autorskih dela i predmeta srodnih prava koji se podnose radi deponovanja moraju da budu zabeleženi na telesnom nosaču (papiru, optičkom disku i slično) tako da se autorsko delo ili predmet srodnog prava mogu spoznati neposredno ili uz pomoć odgovarajućeg uređaja.

Autorska dela i predmeti srodnih prava zabeleženi na telesnom nosaču mogu da budu u formi teksta, crteža, notnog zapisa, fotografije, audio snimka, video snimka, audiovizuelnog snimka i slično.

Član 4

Trodimenzionalna autorska dela (vajarska dela, arhitektonska dela, dela primenjene umetnosti i slično) deponuju se podnošenjem fotografije, crteža ili video zapisa trodimenzionalnog autorskog dela.

Fotografija, crtež ili video zapis trodimenzionalnog autorskog dela moraju da budu dobrog kvaliteta tako da se sadržaj trodimenzionalnog autorskog dela može spoznati neposredno ili uz pomoć odgovarajućeg uređaja.

Ako se jednom fotografijom ili crtežom ne mogu prikazati sva obeležja autorskog dela, dostavlja se odgovarajući broj fotografija ili crteža označenih rednim brojevima koji je potreban da se identifikuje autorsko delo ili predmet srodnog prava.

Član 5

Ako se delo prikazuje putem fotografija, te fotografije moraju da budu dobrog kvaliteta, tako da se autorsko delo može identifikovati.

Fotografije iz stava 1. ovog člana ne smeju da budu instant-fotografije ili fotokopije.

Član 6

Primerci autorskih dela i predmeta srodnih prava koji su zabeleženi u formi crteža, skica, planova, rukopisa, odnosno drugih pisanih dokumenata, predaju se radi deponovanja reprodukovani na papiru, ne većem od formata A4 ili presavijeni na tu veličinu, na način koji omogućava prelistavanje, izdvajanje i ponovno spajanje celine autorskog dela ili predmeta srodnog prava.

Član 7

Ako se radi deponovanja podnose planovi, ti planovi moraju da budu izrađeni prema pravilima tehničkog crtanja za odgovarajuću oblast tehnike.

Član 8

Primerci autorskih dela i predmeta srodnih prava koji su u originalu na stranom jeziku, deponuju se kod nadležnog organa na tom jeziku.

III UNOŠENJE U EVIDENCIJU I DEPONOVANJE AUTORSKIH DELA I PREDMETA SRODNIH PRAVA

1. Prijava za unošenje u evidenciju i deponovanje autorskih dela i predmeta srodnih prava

Član 9

Prijava za unošenje u evidenciju i deponovanje autorskih dela i prijava za unošenje u evidenciju i deponovanje predmeta srodnih prava (u daljem tekstu: prijava), podnosi se nadležnom organu u pisanom obliku, neposredno ili poštom.

Prijavu mogu da podnesu nosilac autorskog prava ili nosilac srodnog prava.

Prijava se podnosi posebno za svako autorsko delo ili predmet srodnog prava.

Prijava obavezno sadrži:

1) popunjen zahtev za unošenje u evidenciju i deponovanje autorskih dela, odnosno predmeta srodnih prava;

2) primerak autorskog dela, odnosno predmeta srodnog prava;

3) dokaz o uplati republičke administrativne takse.

1.1. Zahtev za unošenje u evidenciju i deponovanje autorskih dela

Član 10

Zahtev za unošenje u evidenciju i deponovanje autorskih dela (u daljem tekstu: zahtev) podnosi se u dva primerka i sadrži:

1) ime, prezime, adresu i državljanstvo autora ili drugog nosioca autorskog prava ako je u pitanju fizičko lice, odnosno poslovno ime i sedište nosioca autorskog prava ako je u pitanju pravno lice;

2) pseudonim ili znak autora, ako ga ima;

3) ime, prezime i adresu punomoćnika, ako se prijava podnosi preko punomoćnika;

4) naslov autorskog dela, odnosno alternativni naslov, ako ga ima, po kome autorsko delo može da se identifikuje;

5) podatke o naslovu autorskog dela na kome se zasniva delo prerade, ako je u pitanju autorsko delo prerade, kao i podatke o autoru izvornog dela;

6) podatke o vrsti autorskog dela (književno delo, muzičko delo, likovno delo, računarski program i dr.);

7) podatke o formi zapisa autorskog dela (štampani tekst, optički disk i slično);

8) podatke o autoru ako podnosilac prijave iz tačke 1. ovog člana nije autor i to: prezime, ime, adresu i državljanstvo autora (grupe autora ili koautora), ako su u pitanju jedan ili više autora koji nisu živi, imena autora i godine smrti autora i ako je u pitanju autorsko delo anonimnog autora navod da je autorsko delo delo anonimnog autora;

9) podatak da li je u pitanju autorsko delo stvoreno u radnom odnosu;

10) način ili nameravani način korišćenja autorskog dela;

11) potpis i pečat (ako ga ima) nosioca autorskog prava;

12) priloge koji se podnose uz zahtev.

Nadležni organ podnosiocu prijave dostavlja primerak zahteva iz stava 1. ovog člana na kome mora biti naveden broj prijave i datum prijema prijave, kao potvrdu o prijemu prijave.

1.2. Prilozi uz zahtev

Član 11

Uz zahtev iz člana 10. ove uredbe podnosi se i:

1) potpisan primerak autorskog dela;

2) opis autorskog dela ako je podneto na optičkom disku;

3) pravni osnov za podnošenje prijave, odnosno izjava o pravnom osnovu ako prijavu ne podnosi autor;

4) izjava o zajedničkom predstavniku, ako ima više nosilaca autorskog prava;

5) punomoćje, ako se prijava podnosi preko punomoćnika;

6) dokaz o uplati propisane republičke administrativne takse.

Uz zahtev iz člana 10. ove uredbe kao poseban prilog može da se podnese kratak opis autorskog dela koji omogućava identifikaciju autorskog dela u celini ili identifikaciju njegovih bitnih delova i strukture.

Opis iz stava 3. ovog člana sadrži naslov autorskog dela, odnosno alternativni naslov, ako ga ima, kao i kratak opis bitnih elemenata sadržaja autorskog dela koje se deponuje.

Naslov autorskog dela koji je naznačen na primerku dela koje se deponuje i naslov naznačen u opisu dela moraju da budu identični sa naslovom autorskog dela naznačenim u zahtevu.

2. Zahtev za unošenje u evidenciju i deponovanje predmeta srodnog prava

Član 12

Zahtev za unošenje u evidenciju i deponovanje predmeta srodnog prava podnosi se u dva primerka i sadrži:

1) ime, prezime, adresu i državljanstvo nosioca srodnog prava ako je u pitanju fizičko lice, odnosno poslovno ime i sedište ako je u pitanju pravno lice;

2) pseudonim, odnosno znak interpretatora, ako je predmet srodnog prava interpretacija i ako interpretator ima pseudonim, odnosno znak interpretatora, a ako interpretator, odnosno interpretatori nisu živi, imena interpretatora i godine njihove smrti;

3) ime, prezime i adresu punomoćnika, ako se prijava podnosi preko punomoćnika;

4) naslov predmeta srodnog prava, odnosno alternativni naslov, ako ima alternativni naslov po kome predmet srodnog prava može da se identifikuje;

5) podatke o vrsti predmeta srodnog prava (fonogram, videogram, baza podataka i dr.);

6) podatke o formi zapisa predmeta srodnog prava (optički disk, video traka i dr.);

7) način, odnosno nameravani način korišćenja predmeta srodnog prava;

8) podatak da li je predmet srodnog prava stvoren u radnom odnosu;

9) potpis i pečat (ako ga ima) nosioca srodnog prava;

10) priloge koji se podnose uz zahtev.

Nadležni organ podnosiocu prijave dostavlja primerak zahteva iz stava 1. ovog člana na kome mora biti naveden datum prijema prijave i broj prijave, kao potvrdu o prijemu prijave.

2.1. Prilozi uz zahtev

Član 13

Uz zahtev iz člana 12. ove uredbe podnosi se i:

1) potpisan primerak predmeta srodnog prava;

2) opis predmeta srodnog prava koji je podnet na optičkom disku;

3) pravni osnov za podnošenje prijave, odnosno izjava o pravnom osnovu ako prijavu ne podnosi interpretator;

4) izjava o zajedničkom predstavniku nosilaca srodnog prava, ako ima više nosilaca tog prava;

5) punomoćje, ako se prijava podnosi preko punomoćnika;

6) dokaz o uplati propisane republičke administrativne takse.

U prilogu se može dostaviti i kratak opis predmeta srodnog prava koji omogućava identifikaciju predmeta srodnog prava u celini ili identifikaciju njegovih bitnih delova i strukture. Opis predmeta srodnog prava sadrži: naslov predmeta srodnog prava, odnosno prethodni naslov, ako ima prethodni naslov i kratak opis bitnih elemenata predmeta srodnog prava.

Naslov predmeta srodnog prava koji je naznačen na predmetu srodnog prava i naslov naznačen u opisu, moraju da budu identični sa naslovom naznačenim u zahtevu.

3. Postupanje po podnetoj prijavi

Član 14

Po prijemu prijave, odnosno podneska nadležni organ, na prijavu, odnosno na svaki podnesak, stavlja broj prijave i datum prijema.

Broj prijave čini veliko slovo A odnosno S, četvorocifrena oznaka godine u kojoj je prijava podneta, kao i četvorocifren redni broj prijave primljen tokom godine.

Datum podnošenja prijave označava se tako da se dan i mesec označavaju dvocifrenim brojem, a godina četvorocifrenim brojem.

Član 15

Nadležni organ ne proverava tačnost podataka navedenih u zahtevu i ne ispituje sadržinu autorskog dela ili predmeta srodnog prava koje se deponuje i unosi u evidenciju deponovanih autorskih dela i predmeta srodnih prava.

Nadležni organ ne proverava tehničku ispravnost primerka autorskog dela ili predmeta srodnog prava, koja se podnose u digitalnoj formi.

Član 16

Ako prijava ne ispunjava uslove iz čl. 3, 4, 5, 6, 7, 8. i 9. ove uredbe, odnosno ne sadrži podatke ili priloge iz čl. 10, 11, 12. i 13. ove uredbe, nadležni organ će pismenim putem pozvati podnosioca prijave da nedostatke otkloni i odrediće mu rok da to učini.

Ako podnosilac prijave otkloni nedostatke u roku iz stava 1. ovog člana i na način kako mu je naloženo, na prijavi se zadržava datum kada je nadležni organ primio prijavu i podnosiocu prijave se izdaje potvrda o unošenju u evidenciju i deponovanju autorskog dela odnosno predmeta srodnog prava.

Ako podnosilac prijave u roku iz stava 1. ovog člana ne postupi po primedbama nadležnog organa, nadležni organ nije dužan da izvrši deponovanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno nije dužan da unese podatke o autorskom delu ili predmetu srodnog prava u evidenciju autorskih dela i predmeta srodnih prava i o tome sastavlja službenu belešku.

4. Potvrda o unošenju u evidenciju i deponovanju autorskih dela i predmeta srodnih prava

Član 17

Podnosiocu prijave izdaje se potvrda da je autorsko delo ili predmet srodnog prava unet u evidenciju deponovanih autorskih dela i predmeta srodnih prava i deponovan kod nadležnog organa.

Potvrda iz stava 1. ovog člana izdaje se posebno za svako autorsko delo ili predmet srodnog prava.

Član 18

Potvrda sadrži:

1) delovodni broj prijave za unošenje u evidenciju i deponovanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava;

2) datum unošenja u evidenciju i deponovanja autorskog dela ili predmeta srodnog prava;

3) ime, prezime, adresu i državljanstvo autora ili drugog nosioca autorskog prava, odnosno poslovno ime i sedište nosioca autorskog prava ako je u pitanju pravno lice;

4) ime, prezime, adresu i državljanstvo nosioca srodnog prava, odnosno poslovno ime i sedište nosioca srodnog prava ako je u pitanju pravno lice;

5) naslov autorskog dela, odnosno naslov predmeta srodnog prava ili alternativni naslov, ako ima alternativni naslov;

6) podatke o vrsti autorskog dela ili predmeta srodnog prava (književno delo, muzičko delo, likovno delo, računarski program i dr.);

7) podatke o formi autorskog dela, odnosno predmeta srodnog prava uz naznačenje broja primeraka autorskog dela ili predmeta srodnog prava koji su podneti (štampani tekst, optički disk i dr.);

8) redni broj pod kojim je autorsko delo ili predmet srodnog prava unet u evidenciju deponovanih autorskih dela i predmeta srodnih prava;

9) napomenu da nadležni organ ne ispituje sadržinu predmeta deponovanja, kao i da prijemom autorskog dela, odnosno predmeta srodnog prava u depozit, nadležni organ ne potvrđuje da deponovani predmet ima svojstvo autorskog dela ili predmeta srodnog prava, niti da na tom predmetu postoji autorsko ili srodno pravo.

IV EVIDENCIJA DEPONOVANIH AUTORSKIH DELA I PREDMETA SRODNIH PRAVA

Član 19

Nadležni organ vodi evidenciju deponovanih autorskih dela i predmeta srodnih prava.

Član 20

Evidencija deponovanih autorskih dela i predmeta srodnih prava sadrži:

1) delovodni broj prijave (A-broj, odnosno S-broj);

2) datum podnošenja prijave;

3) ime, prezime, adresu i državljanstvo, odnosno poslovno ime i sedište podnosioca prijave iz člana 10. stav 1. tačka 1) ili člana 12. stav 1. tačka 1) ove uredbe;

4) podatke o punomoćniku, ako se prijava podnosi preko punomoćnika;

5) naslov dela, odnosno naslov predmeta srodnog prava, odnosno prethodni ili alternativni naslov, ako ima prethodni ili alternativni naslov;

6) podatke o vrsti autorskog dela, odnosno o vrsti predmeta srodnog prava (književno delo, muzičko delo, likovno delo, računarski program i dr.);

7) podatke o formi autorskog dela, odnosno predmeta srodnog prava uz naznačenje broja primeraka autorskog dela ili predmeta srodnog prava (štampani tekst, optički disk i slično) koji su podneti;

8) redni broj pod kojim je autorsko delo, odnosno predmet srodnog prava unet u evidenciju deponovanih autorskih dela i predmeta srodnih prava, odnosno deponovan kod nadležnog organa;

9) podatak o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Član 21

Svaka promena sadržine ranije deponovanog autorskog dela, odnosno predmeta srodnog prava, zahteva podnošenje nove prijave.

Član 22

Sadržaj podataka upisanih u evidenciju je javan i dostupan na uvid svim trećim licima.

Na pisani zahtev podnosioca prijave, kao i na pisani zahtev suda ili drugog nadležnog državnog organa kod koga se vodi dokazni postupak, nadležni organ može da izda prepis podataka upisanih u evidenciju deponovanih autorskih dela i predmeta srodnih prava i da dostavi na uvid primerak deponovanog autorskog dela ili predmeta srodnog prava.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o evidenciji autorskih dela i predmeta srodnih prava ("Službeni list SCG", broj 24/05).

Član 24

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".