Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O USLOVIMA ISPORUKE I SNABDEVANJA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

("Sl. glasnik RS", br. 84/2023)

 

I UVODNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovom uredbom bliže se propisuju uslovi isporuke i snabdevanja krajnjih kupaca električnim energijom, kojima se bliže uređuju:

1) uslovi izdavanja odobrenja za priključenje na prenosni, odnosno distributivni sistem, uslovi za promenu tehničkih uslova na mestu priključenja i odobrena snaga;

2) uslovi i način priključenja objekata iz člana 140. st. 7, 8. i 9. Zakona o energetici (u daljem tekstu: Zakon);

3) način i postupak utvrđivanja liste krajnjih kupaca koji ispunjavaju uslove za status malog kupca;

4) mesto razgraničenja odgovornosti za isporučenu električnu energiju između energetskog subjekta i kupca, odnosno proizvođača;

5) uslovi za zaključenje i sadržina ugovora o snabdevanju;

6) uslovi i postupak obustave isporuke ili preuzimanja električne energije krajnjim kupcima, ili proizvođačima, kao i energetski ugroženim kupcima;

7) prava i obaveze operatora prenosnog, odnosno distributivnog sistema, snabdevača i krajnjeg kupca;

8) vrsta objekata po nameni kojima se ne može obustaviti isporuka električne energije za slučaj neizvršavanja obaveza za isporučenu električnu energiju i u drugim slučajevima;

9) uslovi i način isključenja objekta krajnjeg kupca ili proizvođača sa sistema, prava krajnjih kupaca ili proizvođača;

10) način obaveštavanja krajnjeg kupca ili proizvođača;

11) obračunski period i obavezan sadržaj računa za naplatu isporučene električne energije;

12) postupak, način i rokovi za ostvarivanje prava krajnjeg kupca na naknadu zbog odstupanja od propisanog kvaliteta isporuke, odnosno snabdevanja električnom energijom;

13) druga pitanja u skladu sa zakonom.

II USLOVI IZDAVANJA ODOBRENJA ZA PRIKLJUČENJE NA PRENOSNI, DISTRIBUTIVNI ODNOSNO ZATVORENI DISTRIBUTIVNI SISTEM, USLOVI ZA PROMENU TEHNIČKIH USLOVA NA MESTU PRIKLJUČENJA I ODOBRENA SNAGA

Sadržina zahteva za priključenje

Član 2

Odobrenje za priključenje objekta na prenosni, distributivni, odnosno zatvoreni distributivni sistem izdaje se rešenjem u upravnom postupku (u daljem tekstu: odobrenje za priključenje) na zahtev lica čiji se objekat priključuje.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o:

1) podnosiocu zahteva (za fizičko lice: lični podaci - ime, prezime i prebivalište i jedinstveni matični broj građana, podatke za komunikaciju (broj telefona, adresa elektronske pošte), a za pravno lice odnosno preduzetnika: poslovno ime odnosno naziv, sedište, poreski identifikacioni broj, matični broj, račun i odgovorno lice, podatke za komunikaciju (broj telefona, adresa elektronske pošte));

2) objektu, odnosno fazi izgradnje objekta za čije se priključenje traži izdavanje odobrenja za priključenje (adresa, vrsta i namena objekta, katastarska parcela i katastarska opština);

3) zahtevanoj snazi u mestu priključenja za objekte koji se priključuju na sistem;

4) planiranoj godišnjoj potrošnji i proizvodnji (u slučaju priključenja kupca-proizvođača);

5) vrsti priključka (monofazni, dvofazni ili trofazni), nameni potrošnje električne energije, broju i vrsti uređaja;

6) vremenu kad se predviđa izgradnja, odnosno priključenje objekta na distributivni sistem, odnosno zatvoreni distributivni sistem;

7) godini kada se zahteva priključenje objekta na prenosni sistem ili deo distributivnog sistema kojim upravlja operator prenosnog sistema;

8) potrebi veće pouzdanosti i sigurnosti u isporuci električne energije u slučaju priključenja na distributivni, odnosno zatvoreni distributivni sistem;

9) jedinstvenom identifikacionom kodu ili broju mernog mesta za slučaj promene odobrene snage objekata, ili promene tehničkih uslova na mestu priključenja;

10) druge podatke u skladu sa pravilima o radu, odnosno pravilima za priključenje.

U slučaju da je podnosilac zahteva pravno lice, operator sistema po službenoj dužnosti vrši uvid i po potrebi pribavlja izvod iz registra privrednih subjekata.

Sadržina zahteva za priključenje objekata za proizvodnju električne energije na sistem

Član 3

Zahtev za izdavanje odobrenja za priključenje objekta za proizvodnju električne energije na sistem, osim podataka iz člana 2. ove uredbe, sadrži i podatke o:

1) ukupnoj instalisanoj snazi objekta, broju, vrsti i naznačenoj aktivnoj snazi proizvodnih modula, kao i vrsti pogonskog energenta;

2) očekivanoj godišnjoj i mesečnoj proizvodnji električne energije;

3) sopstvenoj potrošnji;

4) planiranom načinu rada (izolovani, ostrvski, paralelni ili kombinovani rad).

Obrasce zahteva iz čl. 2. i 3. ove uredbe izrađuje operator sistema i objavljuje ih na svojoj internet stranici.

Potrebna dokumentacija za priključenje objekta koji se prvi put priključuje

Član 4

Ako se zahtev za priključenje odnosi na objekat koji se prvi put priključuje na sistem, operator sistema po službenoj dužnosti pribavlja:

1) građevinsku dozvolu, odnosno rešenje o odobrenju za izvođenje radova ili rešenje o ozakonjenju;

2) studiju priključenja i ugovor o priključenju ako je operator prenosnog sistema nadležan za priključenje;

3) studiju priključenja za objekte za proizvodnju i objekata za skladištenje električne energije koji se priključuju na distributivni sistem, izuzev proizvodnih objekata kupaca-proizvođača.

U slučaju kada se zahtev podnosi za izdavanje odobrenja za priključenje posebne vrste objekata koji su određeni zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja, a za koje nije potrebno pribavljanje isprava iz stava 1. ovog člana, uz zahtev se prilaže dokaz o pravu svojine na zemljištu ili pravu korišćenja zemljišta na kojem se objekat gradi ili postavlja i akt organa nadležnog za poslove izgradnje da se za tu vrstu objekata ne izdaje isprava za građenje.

Potrebna dokumentacija za priključenje objekta koji se priključuje na prenosni sistem ili deo distributivnog sistema

Član 5

Uz zahtev za izdavanje odobrenja za priključenje objekta koji se priključuje na prenosni sistem ili deo distributivnog sistema kojim upravlja operator prenosnog sistema prilaže se studija priključenja osim u slučaju:

1) priključenja objekata distributivnog sistema, ukoliko su ti objekti obuhvaćeni usaglašenim planovima razvoja operatora prenosnog i distributivnog sistema;

2) objekata operatora distributivnog sistema koji su određeni kao projekti od posebnog značaja za Republiku Srbiju ili objekata operatora distributivnog sistema koji se grade za potrebe projekata od značaja za Republiku Srbiju u skladu sa zakonom;

3) postojećih objekata operatora distributivnog sistema u slučaju promene odobrene snage, za koje se odobrenje za priključenje izdaje na osnovu rezultata analize sprovedene od strane operatora prenosnog sistema.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se i ugovor o priključenju za objekat operatora distributivnog sistema, koji je već priključen na prenosni sistem osim u slučaju da:

1) radovi u objektu nisu od uticaja na tehničke zahteve uređene pravilima za priključenje objekata na prenosni sistem;

2) se menja instalisana snaga objekta, pri čemu ne dolazi do promene odobrene snage, uključujući i radove koji podrazumevaju povećanje broja transformatorskih polja;

3) se promeni odobrena snaga u slučajevima u kojima ne dolazi do promene priključka.

Studija priključenja na prenosni sistem i deo distributivnog sistema kojim upravlja operator prenosnog sistema

Član 6

Studija priključenja se izrađuje na zahtev pravnog ili fizičkog lica čiji se objekat priključuje, nakon zaključenja ugovora o izradi studije priključenja.

Zahtev za zaključenje ugovora iz stava 1. ovog člana podnosi se najkasnije do prvog dana u mesecu koji prethodi prvom mesecu intervala iz stava 11. ovog člana za izradu studije priključenja iz stava 1. ovog člana, i to na obrascu koji operator prenosnog sistema objavljuje na svojoj internet stranici.

Podnosilac zahteva iz stava 1. ovog člana je dužan da uz zahtev dostavi:

1) potpune podatke neophodne za izradu studije priključenja objekta u skladu sa pravilima za priključenje;

2) odluku o izradi odgovarajućeg planskog dokumenta za objekat proizvođača, koji se prvi put priključuje ili odgovarajući dokument prostorno-urbanističkog planiranja kojim se opredeljuje namena prostora za takav objekat, a u skladu sa zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja;

3) dokaz o ispunjenosti uslova kojim se odlaganje priključenja na prenosni sistem ne primenjuje na elektrane koje koriste varijabilne izvore energije, ukoliko je potrebno, u skladu sa propisima kojima se uređuje korišćenje obnovljivih izvora energije;

4) dokaz o deponovanju sredstava za troškove izrade studije priključenja.

Iznos deponovanih sredstava iz stava 3. tačka 4) ovog člana iznosi 50.000,00 evra, u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, za objekte proizvođača čija je zahtevana snaga manja ili jednaka 50 MW, kao i za objekte kupaca i skladišta električne energije.

Iznos deponovanih sredstava iz stava 3. tačka 4) ovog člana uvećava se za objekte proizvođača za:

1) 400 evra, u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, za svaki MW ako je zahtevana snaga objekta proizvođača preko 50 MW, a do 100 MW;

2) 300 evra, u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, za svaki MW ako je zahtevana snaga objekta proizvođača preko 100 MW, a do 250 MW;

3) 200 evra, u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, za svaki MW ako je zahtevana snaga objekta proizvođača preko 250 MW.

U slučaju podnošenja zahteva za povećanje odobrene snage postojećeg korisnika prenosnog sistema, iznos deponovanih sredstava se određuje u skladu sa stavom 5. ovog člana, pri čemu se za vrednost snage za koju se određuje iznos deponovanih sredstava uzima vrednost razlike između nove zahtevane odobrene snage i postojeće odobrene snage.

Iznos deponovanih sredstava za kupca koji na svoje unutrašnje instalacije priključuje proizvodni modul snage do 16 MW, bez injektiranja u prenosni sistem, iznosi 15.000,00 evra, u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Ako podnosilac zahteva ne dostavi dokaze iz stava 3. ovog člana i ne postupi po nalogu operatora prenosnog sistema da dopuni zahtev u roku određenom procedurom za priključenje, smatra se da zahtev za izradu studije priključenja nije ni podnet.

Operator sistema i podnosilac zahteva su dužni da zaključe ugovor iz stava 1. ovog člana pre početka intervala iz stava 11. ovog člana, ako je zahtev potpun i blagovremen.

Ugovor o izradi studije priključenja, osim elemenata utvrđenih zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi, naročito sadrži: obavezu operatora prenosnog sistema da izradi studiju priključenja, obaveze podnosioca zahteva, bankarsku garanciju za izgradnju objekta, rokove za ispunjenje obaveza ugovornih strana i druge elemente od značaja za izradu studije priključenja.

Operator prenosnog sistema na osnovu zaključenog ugovora iz stava 1. ovog člana, izrađuje studije priključenja objekata na prenosni sistem svake godine u dva intervala, od 1. marta do 30. juna i od 1. septembra do 31. decembra, osim u slučaju da je podnosilac zahteva strateški partner čiji se zahtev rešava u rokovima u skladu sa zakonom kojim se uređuje korišćenje obnovljivih izvora energije.

Studija priključenja se sastoji od sistemskog dela studije i tehničkih uslova za priključenje.

Studija priključenja prestaje da važi:

1) ako u roku od 60 dana od dana uručenja studije priključenja, podnosilac zahteva ne dostavi bankarsku garanciju;

2) ukoliko se ugovor o priključenju ne zaključi u roku iz člana 9. ove uredbe;

3) ukoliko podnosilac zahteva ne ishoduje odobrenje za priključenje u roku od tri godine od dana zaključenja ugovora o priključenju;

4) istekom roka važenja odobrenja za priključenje.

U slučaju prestanka važenja studije priključenja, prestaje da važi ugovor o priključenju kao i ugovor o izgradnji nedostajuće infrastrukture, ukoliko je zaključen, a postupak priključenja se obustavlja.

Ako jedan ili više podnosilaca zahteva za izradu studije priključenja, kojima je studijom priključenja definisan način priključenja preko zajedničkog priključka odustane od priključenja, operator prenosnog sistema odlučuje o potrebi revizije studije priključenja za one podnosioce zahteva koji nastavljaju postupak priključenja.

Imalac studije priključenja ne može u toku važenja studije priključenja da menja podatke o objektu kojim se utiče na izmenu načina priključenja.

Bankarska garancija za izgradnju objekta koji se priključuje na prenosni sistem

Član 7

Podnosilac zahteva za izradu studije priključenja dužan je da u roku od 60 dana od uručenja studije priključenja dostavi bankarsku garanciju u korist operatora prenosnog sistema, izraženu u evrima po MW snage na mestu priključenja određenom studijom priključenja i to 25.000 evra po MW snage, u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja po garanciji.

U slučaju podnošenja zahteva postojećeg korisnika prenosnog sistema za povećanje odobrene snage, iznos bankarske garancije se određuje u skladu sa stavom 1. ovog člana, za snagu koja odgovara vrednosti razlike između nove zahtevane odobrene snage i postojeće odobrene snage.

Bankarska garancija iz stava 1. ovog člana daje se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja i mora biti: neprenosiva, neopoziva i bezuslovna, izdata u korist operatora prenosnog sistema, bez prava na prigovor, plativa na prvi poziv, izdata od strane poslovne banke koja je registrovana i posluje u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa rokom važenja od 37 meseci i kojom se garantuje da će imalac studije priključenja:

1) zaključiti ugovor o priključenju u roku od 60 dana od dana dostavljanja bankarske garancije operatoru prenosnog sistema;

2) pribaviti odobrenje za priključenje u roku od tri godine od dana zaključenja ugovora o priključenju;

3) u roku važenja rešenja o odobrenju za priključenje izgraditi objekat;

4) produžiti važenje bankarske garancije 60 dana pre isteka važenja bankarske garancije za najmanje tri godine i održavati njeno važenje do faze provere ispunjenosti uslova za priključenje objekta iz ugovora o priključenju;

5) produžiti važenje bankarske garancije u slučaju više sile za period njenog trajanja.

U rok iz st. 3. i 7. ovog člana ne računa se ćutanje uprave i viša sila (vanredno stanje, pandemija, elementarna nepogoda ili drugi nepredviđeni događaj, odnosno okolnost kojom se ugrožava bezbednost i zdravlje ljudi i/ili životne sredine).

Bankarska garancija iz stava 1. ovog člana se ne dostavlja za objekte operatora distributivnog sistema koji se priključuju na prenosni sistem i objekte čija se izgradnja finansira iz budžeta Republike Srbije, odnosno zajma za koji garanciju izdaje Republika Srbija.

Ugovor o izradi studije priključenja sa studijom priključenja prestaje da važi ukoliko se bankarska garancija ne dostavi u roku iz stava 1. ovog člana.

Operator prenosnog sistema naplaćuje bankarsku garanciju iz stava 1. ovog člana:

1) u iznosu od 10% njene vrednosti ukoliko imalac studije priključenja ne zaključi ugovor o priključenju u skladu sa stavom 3. tačka 1) ovog člana;

2) ako imalac studije priključenja u roku od tri godine od zaključenja ugovora o priključenju ne podnese zahtev za izdavanje odobrenja za priključenje objekta u skladu sa stavom 3. tačka 2) ovog člana i to u sledećem iznosu:

(1) 10% njene vrednosti ako u tom roku pribavi građevinsku dozvolu za objekat;

(2) 30% njene vrednosti ako u tom roku pribavi lokacijske uslove i energetsku dozvolu za objekat, a ne pribavi građevinsku dozvolu;

(3) 50% njene vrednosti ako u tom roku pribavi lokacijske uslove za objekat, a ne pribavi građevinsku i energetsku dozvolu;

(4) 80% njene vrednosti ako je u tom roku donet samo planski dokument za objekt;

(5) 100% njene vrednosti ako u tom roku nije donet planski dokument za objekat;

3) u iznosu od 100% njene vrednosti ako u roku od 30 dana pre isteka bankarske garancije ne produži njeno važenje;

4) ako u roku važenja odobrenja za priključenje imalac studije priključenja ne izgradi objekat do faze funkcionalnih ispitivanja u postupku priključenja, i to u sledećem iznosu:

(1) 10% njene vrednosti ako pribavi potvrdu građevinskog inspektora da je objekat završen u konstruktivnom smislu;

(2) 20% njene vrednosti ako u tom roku pribavi potvrdu građevinskog inspektora da su završeni temelji objekta, ali ne i da je objekat završen u konstruktivnom smislu;

(3) 100% njene vrednosti ako u tom roku ne pribavi potvrdu građevinskog inspektora da su završeni temelji objekta.

Operator prenosnog sistema vraća bankarsku garanciju u roku od 45 dana, ako je realizacija ugovora o priključenju došla do faze funkcionalnih ispitivanja na objektu koji se priključuje, kao i ako imalac studije priključenja pruži dokaz da je dostavio nadležnom organu bankarsku garanciju za sticanje statusa povlašćenog proizvođača u skladu sa propisima kojima se uređuje korišćenje obnovljivih izvora energije.

Ukoliko podnosilac zahteva odustane od dalje realizacije projekta u roku od šest meseci od dana zaključivanja ugovora o priključenju, naplaćuje se 5% vrednosti bankarske garancije.

Ugovor o izgradnji nedostajuće infrastrukture

Član 8

U slučaju da podnosilac zahteva za izradu studije priključenja odabere način priključenja koji podrazumeva izgradnju nedostajuće infrastrukture o svom trošku, a u ime operatora prenosnog sistema, operator prenosnog sistema i podnosilac zahteva zaključuju ugovor o izgradnji nedostajuće infrastrukture istovremeno sa ugovorom o priključenju.

Ugovor iz stava 1. ovog člana zaključuje se u roku od 60 dana od dana dostavljanja bankarske garancije iz člana 7. ove uredbe, ukoliko je nedostajuća infrastruktura neophodna za priključenje.

U slučaju prestanka važenja ugovora o priključenju, prestaje da važi i ugovor o izgradnji nedostajuće infrastrukture.

U slučaju da podnosioci zahteva za dva ili više objekata odaberu način priključenja koji podrazumeva izgradnju zajedničke nedostajuće infrastrukture o svom trošku, a u ime operatora prenosnog sistema, zaključuje se ugovor o izgradnji zajedničke nedostajuće infrastrukture istovremeno sa ugovorom o priključenju.

Sadržina ugovora o priključenju

Član 9

Ugovor o priključenju, osim elemenata utvrđenih zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi, naročito sadrži: opis priključka, godinu priključenja, sredstva finansijskog obezbeđenja i prava i obaveze ugovornih strana u pogledu izrade planske i tehničke dokumentacije za priključak, rešavanja imovinsko-pravnih odnosa za priključak, pribavljanja potrebnih dozvola za priključak, provere ispunjenosti uslova za priključenje i druge elemente od značaja za priključenje.

Podnosilac zahteva je dužan da u roku od 60 dana od dana dostavljanja bankarske garancije iz člana 7. ove uredbe zaključi ugovor o priključenju.

Operator prenosnog sistema dostavlja imaocu studije priključenja mišljenje o uslovima i mogućnostima za priključenje u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o priključenju.

Ugovor o priključenju sa zajedničkim priključkom

Član 10

Zajednički priključak je priključak preko koga se priključuju dva ili više objekata.

U slučaju da operator prenosnog sistema utvrdi u sistemskom delu studije priključenja za dva ili više objekata potrebu za izgradnjom zajedničkog priključka, podnosioci zahteva su dužni da u roku od 15 dana od uručenja sistemskog dela studije priključenja dostave izjavu da prihvataju način priključenja sa zajedničkim priključkom.

Ukoliko podnosilac zahteva u roku iz stava 2. ovog člana ne dostavi izjavu kojom prihvata način priključenja sa zajedničkim priključkom, smatra se da je odustao od priključenja.

Imaoci studije priključenja koji su prihvatili način priključenja sa zajedničkim priključkom su dužni da u roku od 60 dana od uručenja studije priključenja dostave bankarsku garanciju iz člana 7. ove uredbe, osim ako je predmet studije priključenja objekat iz člana 7. stav 5. ove uredbe.

Imaoci studije priključenja kojima je u studiji priključenja za dva ili više objekata utvrđena potreba za izgradnjom zajedničkog priključka, dužni su da u roku od 60 dana od dana dostavljanja bankarske garancije iz člana 7. ove uredbe zaključe ugovor o priključenju.

Do izdavanja lokacijskih uslova za zajednički priključak, novi podnosilac zahteva može da pristupi ugovoru o priključenju, ali bez prava na izjašnjenje iz stava 3. ovog člana.

Troškove zajedničkog priključka imaoci studije priključenja između sebe snose proporcionalno svojoj zahtevanoj snazi u odnosu na ukupnu zahtevanu snagu svih imaoca studije priključenja za koje se zajednički priključak definiše, a odgovaraju solidarno prema operatoru prenosnog sistema za troškove zajedničkog priključka u odnosu na ukupnu zahtevanu snagu svih imaoca studije priključenja.

Podnosioci zahteva koji ne plate troškove priključenja proporcionalno snazi svog objekta, odustanu od priključenja nakon zaključenja ugovora o priključenju ili im prestane studija priključenja, dužni su da nadoknade troškove priključenja imaocima studije priključenja koji su te troškove isplatili operatoru prenosnog sistema.

Studija priključenja na distributivni sistem

Član 11

U slučaju priključenja objekata za proizvodnju i objekta za skladištenje električne energije na distributivni sistem neophodno je izraditi studiju priključenja.

Studija priključenja iz stava 1. ovog člana izrađuje se na zahtev lica čiji se objekat priključuje, a nakon zaključenja ugovora o izradi studije priključenja objekta.

Operator sistema objavljuje obrazac zahteva iz stava 2. ovog člana na svojoj internet stranici.

Ugovor o izradi studije priključenja, osim elemenata utvrđenih zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi, naročito sadrži: obavezu operatora distributivnog sistema da izradi studiju priključenja, obaveze podnosioca zahteva, rokove za ispunjenje obaveza ugovornih strana i druge elemente od značaja za izradu studije priključenja.

Podnosilac zahteva iz stava 2. ovog člana je dužan da uz zahtev dostavi:

1) potpune podatke neophodne za izradu studije priključenja objekta navedene u obrascu zahteva;

2) informaciju o lokaciji za katastarske parcele iz zahteva, izdatu u skladu sa odgovarajućim dokumentom prostorno-urbanističkog planiranja kojim se na tim parcelama opredeljuje namena prostora za izgradnju objekata za proizvodnju ili objekta za skladištenje električne energije, bez obaveze dalje planske razrade (izradom plana detaljne regulacije), a u skladu sa zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja;

3) odluku o izradi plana detaljne regulacije u slučaju da na osnovu informacije o lokaciji, na predmetnoj parceli, odnosno parcelama nije predviđena izgradnja elektrane ili je važećim planom predviđena dalja planska razrada (izradom plana detaljne regulacije);

4) dokaz kojim se odlaganje priključenja na distributivni sistem ne primenjuje na elektrane koje koriste varijabilne izvore energije, ukoliko je potrebno;

5) dokaz o deponovanju sredstava za troškove izrade studije priključenja u visini koju odredi operator distributivnog sistema, koja ne može biti veća od:

(1) 2.000,00 evra, u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, za objekte proizvođača čija je zahtevana snaga veća od 10,8 kW i manja ili jednaka 160 kW;

(2) 3.000,00 evra, u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, za objekte proizvođača čija je zahtevana snaga veća od 160 kW, a manja od 1 MW;

(3) 5.000,00 evra, u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, za objekte proizvođača čija je zahtevana snaga jednaka ili veća od 1 MW.

Studija priključenja obavezno sadrži: opis postojećeg stanja distributivnog sistema električne energije, opis planiranih radova u distributivnom sistemu električne energije prema važećim planskim dokumentima, prikaz proračuna za proveru kriterijuma za priključenje elektrane definisanih pravilima o radu distributivnog sistema, opis tehničkog rešenja i načina priključenja elektrane na distributivni sistem električne energije, opis mesta priključenja i spisak korišćene dokumentacije.

Studija priključenja prestaje da važi:

1) ukoliko podnosilac zahteva ne ishoduje odobrenje za priključenje u roku od dve godine od dana izrade studije;

2) istekom roka važenja građevinske dozvole na osnovu koje je izdato odobrenje za priključenje.

U toku važenja studije može se podneti zahtev za izmenu studije zbog promene podataka, koja ne utiče na način i uslove priključenja.

U slučaju da u periodu važenja studije priključenja, imalac studije priključenja podnese zahtev za izmenu studije zbog promene podataka koja utiče na način i uslove priključenja ili podnese zahtev za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje ili odobrenja za priključenje sa podacima koji se razlikuju od podataka u studiji o priključenju, studija priključenja i ugovor o izradi studije priključenja prestaju da važe, a podnosilac zahteva može da podnese novi zahtev za izradu studije priključenja.

Dokumentacija za odlučivanje o zahtevu za izdavanje odobrenja za priključenje nakon isključenja objekta

Član 12

Za odlučivanje o zahtevu za izdavanje odobrenja za priključenje nakon isključenja objekta koji je bio priključen na sistem u skladu sa zakonom, potreban je dokaz o pravu svojine ili pravu korišćenja objekta.

Za odlučivanje o zahtevu za izdavanje odobrenja za priključenje nakon isključenja objekta koji nije bio priključen na sistem u skladu sa zakonom, postupak izdavanja odobrenja za priključenje na distributivni sistem vrši se u skladu sa članom 4, a na prenosni sistem u skladu sa čl. 4-9. ove uredbe.

Tehnički i drugi uslovi priključenja na sistem

Član 13

Tehnički i drugi uslovi za priključenje, u skladu sa zakonom, određuju se aktima operatora sistema i to: studijom priključenja, uslovima za projektovanje i priključenje i odobrenjem za priključenje.

U slučajevima iz člana 5. stav 1. ove uredbe, tehnički uslovi za priključenje izdaju se od strane operatora prenosnog sistema na zahtev operatora distributivnog sistema.

Operator sistema dužan je da vodi evidenciju o izdatim aktima iz stava 1. ovog člana.

Sadržina tehničkih uslova

Član 14

Tehnički i drugi uslovi za priključenje sadrže:

1) osnovne podatke o objektu korisnika, koji se priključuje na sistem, uključujući i namenu objekta, način uzemljenja objekta, zaštite od prenapona, napona dodira, koraka i drugo;

2) vremenski period u kom se planira izgradnja, odnosno priključenje objekta na distributivni, odnosno zatvoreni distributivni sistem, odnosno zahtevana godina priključenja objekta na prenosni sistem;

3) uslove koje treba da zadovolji objekat korisnika da bi se mogao izgraditi priključak, odnosno nedostajuća infrastruktura, ukoliko potreba za tom infrastrukturom postoji;

4) uslove koje treba da zadovolji instalacija objekta korisnika i ugrađena oprema da bi se objekat mogao priključiti na sistem;

5) naponski nivo sistema na koji se priključuje objekat;

6) graničnu dozvoljenu vrednost induktivnog i kapacitivnog faktora snage za objekat kupca;

7) mesto priključenja objekta korisnika na sistem;

8) mesto vezivanja priključka na sistem;

9) mesto razgraničenja odgovornosti za predatu, odnosno isporučenu električnu energiju;

10) merno mesto i način merenja električne energije i snage;

11) odobrenu snagu;

12) tehničke karakteristike priključka, i to naročito: vrstu priključka, oznaku tipa, karakter priključka (trajni/privremeni), opis mernih i drugih uređaja, mogućnosti daljinske komunikacije, upravljanja i drugo, odnosno nedostajuće infrastrukture, ukoliko potreba za tom infrastrukturom postoji;

13) osnovne tehničke podatke o sistemu na mestu vezivanja priključka na sistem;

14) druge uslove u skladu sa pravilima o radu sistema, odnosno pravilima za priključenje.

Uslovi za promenu tehničkih uslova na mestu priključenja

Član 15

Odobrenje za priključenje izdaje se i u slučaju promene tehničkih uslova na mestu priključenja.

Zahtev za izdavanje odobrenja za priključenje usled promene tehničkih uslova na mestu priključenja sadrži podatke iz čl. 2. i 3. ove uredbe.

Za odlučivanje o zahtevu iz stava 2. ovog člana, potreban je dokaz o pravu svojine, odnosno pravu korišćenja objekta.

U slučaju da je promena tehničkih uslova uslovljena radovima na objektu, postupak izdavanja odobrenja za priključenje na distributivni sistem se vrši u skladu sa članom 4. ove uredbe.

U slučaju promene tehničkih uslova na mestu priključenja koje zahtevaju spajanje ili razdvajanje obračunskih mernih mesta ili promenu načina priključenja, postupak izdavanja odobrenja za priključenje na prenosni sistem vrši se u skladu sa čl. 4-7. ove uredbe.

Operator prenosnog sistema sprovodi analizu za ostale slučajeve promene tehničkih uslova na mestu priključenja i promene u postojećem objektu.

Ako se analizom iz stava 6. ovog člana utvrdi da su promene tehničkih uslova na mestu priključenja od uticaja na postojeći način priključenja ili na druge korisnike prenosnog sistema, primenjuju se odredbe čl. 4-7. ove uredbe.

Pod promenom tehničkih uslova podrazumeva se i priključenje proizvodnog modula na unutrašnje instalacije objekta kupca.

Operativno ograničenje

Član 16

Odobrenje za priključenje novog objekta za proizvodnju i za skladištenje električne energije na prenosni sistem i deo distributivnog sistema kojim upravlja operator prenosnog sistema može da sadrži operativna ograničenja.

Operativno ograničenje u smislu stava 1. ovog člana je privremeno smanjenje aktivne snage u mestu priključenja u cilju obezbeđivanja sigurnog rada prenosnog sistema.

Objekat iz stava 1. ovog člana za koji je utvrđeno operativno ograničenje ne može da uzrokuje promenu uslova priključenja za već priključene objekte.

Operator prenosnog sistema podnosi Agenciji za energetiku Republike Srbije (u daljem tekstu: Agencija) zahtev za odobravanje operativnih ograničenja sa studijom priključenja.

Agencija postupa po zahtevu iz stava 4. ovog člana u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Agencija donosi akt nakon što izvrši analizu studije priključenja i utvrdi da li je operator postupio na transparentan i nediskriminatoran način.

Odobrena snaga, uslovi za promenu odobrene snage

Član 17

Odobrena snaga je maksimalna aktivna snaga na mestu priključenja koja je određena u odobrenju za priključenje, elektroenergetskoj saglasnosti, uslovima za projektovanje i priključenje ili drugom aktu kojim je odobreno priključenje objekta korisnika sistema.

Odobrena snaga objekta za proizvodnju električne energije može da bude manja od instalisane snage.

U slučajevima iz stava 2. ovog člana, operator sistema je dužan da u tehničkim uslovima za priključenje uredi način ograničenja predaje snage u sistem u skladu sa odobrenom snagom.

Određivanje odobrene snage kada ne postoji podatak o odobrenoj snazi

Član 18

Kada ne postoji podatak o odobrenoj snazi smatra se da je odobrena snaga:

1) za objekte kupca priključene na distributivni sistem naponskog nivoa do 1 kV:

(1) 17,25 kW kod trofaznog, a 5,75 kW kod monofaznog priključka, kada se električna energija meri direktno preko brojila električne energije;

(2) 90% snage koja odgovara vrednosti naznačene primarne struje ugrađenog strujnog mernog transformatora, pri nazivnom naponu i faktoru snage 0,95, a najviše do trajno dozvoljene struje napojnog voda, kada se električna energija meri poluindirektno;

2) za objekte kupca priključene na distributivni sistem naponskog nivoa preko 1 kV, a ispod 110 kV:

(1) 90% naznačene snage transformatorske stanice sa jednim transformatorom, preko koje je objekat priključen na sistem, za faktor snage 0,95, a najviše do vrednosti naznačene primarne struje ugrađenog strujnog mernog transformatora pri nazivnom naponu i faktoru snage 0,95;

(2) 66% naznačene snage transformatorske stanice sa dva ili više transformatora, preko koje je objekat priključen na sistem, za faktor snage 0,95, a najviše do vrednosti naznačene primarne struje ugrađenog strujnog mernog transformatora pri nazivnom naponu i faktoru snage 0,95;

3) za objekte kupca priključene na sistem naponskog nivoa 110 kV i više, jednaka maksimalnoj aktivnoj snazi objekta za koju je zadovoljen kriterijum sigurnosti u skladu sa pravilima o radu i drugim propisima u skladu sa Zakonom, ali ne više od naznačene snage objekta kupca za faktor snage 0,95;

4) za objekte za proizvodnju električne energije, jednaka maksimalnoj aktivnoj snazi koju objekat za proizvodnju električne energije može da preda u mestu priključenja.

Minimalna odobrena snaga

Član 19

Minimalna odobrena snaga može da iznosi 3,68 kW za monofazni, odnosno 11,04 kW za trofazni priključak uz ugradnju limitatora od 16 A.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, može se odobriti i manja snaga za priključenje instalacija signalnih, nadzornih i komunikacionih uređaja uz ugradnju limitatora do 1 A.

Promena odobrene snage

Član 20

Pod promenom odobrene snage podrazumeva se razlika između zahtevane snage na mestu priključenja iz zahteva za izdavanje odobrenja za priključenje i odobrene snage utvrđene u skladu sa čl. 17. i 18. ove uredbe.

Zahtev za izdavanje odobrenja za priključenje zbog promene odobrene snage sadrži podatke iz čl. 2. i 3. ove uredbe.

Za odlučivanje o zahtevu iz stava 2. ovog člana za slučaj promene odobrene snage, postupak izdavanja odobrenja za priključenje na distributivni sistem se vrši u skladu sa članom 4, a na prenosni sistem u skladu sa čl. 4-7. ove uredbe.

III USLOVI I NAČIN PRIKLJUČENJA OBJEKATA KOJI SE GRADE ILI POSTAVLJAJU PO DRUGIM ZAKONIMA, OZAKONJENIH OBJEKATA, GRADILIŠTA, OBJEKATA KUPACA - PROIZVOĐAČA, KAO I DRUGIH OBJEKATA

Sadržina zahteva za objekte koji se grade u skladu sa zakonom kojim se uređuje rudarstvo

Član 21

Zahtev za izdavanje odobrenja za priključenje objekata koji se grade ili postavljaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje rudarstvo podnosi se operatoru distributivnog sistema i sadrži podatke o:

1) podnosiocu zahteva;

2) nazivu, vrsti objekta i adresi/lokaciji objekta;

3) nameni objekta;

4) instalisanoj snazi i zahtevanoj snazi objekta za koji se podnosi zahtev;

5) broju i datumu pravnosnažnog odobrenja za izgradnju rudarskih objekata i/ili odobrenja za izvođenje rudarskih radova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rudarstvo;

6) roku priključenja;

7) vremenu trajanja priključenja.

Odobrenje za priključenje objekata iz stava 1. ovog člana izdaje se rešenjem, u skladu sa Zakonom.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja za priključenje objekata koji se grade ili postavljaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje rudarstvo prilaže se akt o odobrenju za izgradnju ili postavljanje u skladu sa tim zakonom.

Priključenje objekta iz stava 1. ovog člana na distributivni sistem vrši se u skladu sa Zakonom.

Sadržina zahteva za priključenje objekata u postupku legalizacije/ozakonjenja

Član 22

Odobrenje za trajno priključenje objekta koji je bio privremeno priključen na distributivni sistem po osnovu postupka legalizacije, odnosno ozakonjenja, izdaje se na zahtev koji sadrži podatke o broju, datumu i organu koji je izdao rešenje o ozakonjenju.

Operator distributivnog sistema po službenoj dužnosti pribavlja rešenje o ozakonjenju.

Sadržina zahteva za privremeno priključenje gradilišta

Član 23

Zahtev za izdavanje odobrenja za privremeno priključenje gradilišta podnosi se operatoru distributivnog sistema i sadrži podatke o:

1) podnosiocu zahteva;

2) adresi/lokaciji gradilišta;

3) zahtevanoj snazi za potrebe gradilišta;

4) vrsti potrošnje na gradilištu;

5) broju i datumu pravnosnažne građevinske dozvole / rešenja o odobrenju za izvođenje radova;

6) roku priključenja;

7) vremenu trajanja priključenja.

Odobrenje za privremeno priključenje gradilišta po pravilu glasi na nosioca građevinske dozvole/rešenja o odobrenju za izvođenje radova.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, odobrenje za privremeno priključenje gradilišta može da glasi i na drugo pravno ili fizičko lice, uz saglasnost nosioca građevinske dozvole/rešenja o odobrenju za izvođenje radova, koja se daje u pisanoj formi, overena od strane javnog beležnika.

Privremeni gradilišni priključak se može koristiti do isteka važnosti građevinske dozvole, a nakon isteka tog roka, operator sistema je dužan da ukloni privremene delove priključka.

Privremeni gradilišni priključak se može izvesti (ceo ili delom) kao trajni ako tehnički uslovi to omogućavaju.

Operator distributivnog sistema po službenoj dužnosti pribavlja pravnosnažnu građevinsku dozvolu/rešenje o odobrenju za izvođenje radova.

Za priključenje objekta iz stava 1. ovog člana potrebno je ispuniti uslove iz člana 4. ove uredbe.

Sadržina zahteva za izdavanje odobrenja za priključenje objekata kao što su uređaji i instalacije javnih događaja i drugi objekti

Član 24

Zahtev za izdavanje odobrenja za priključenje objekata kao što su uređaji i instalacije javnih događaja, cirkusi, pokretni objekti, objekti na vodi, kontejneri, kamp prikolice, horizontalna i vertikalna signalizacija na postojećim putevima i saobraćajnicama, telekomunikaciona i oprema za video nadzor, bilbordi, separacije, bageri, uređaji za skladištenje energije i drugi uređaji i instalacije na površinama javne namene ili na parcelama na kojima nema izgrađenih objekata po zakonu kojim se uređuje izgradnja objekata podnosi se operatoru distributivnog sistema i sadrži podatke o:

1) podnosiocu zahteva;

2) nazivu, vrsti objekta i adresi/lokaciji objekta;

3) nameni i vrsti potrošnje objekta;

4) instalisanoj i zahtevanoj snazi objekta;

5) broju i datumu izdavanja rešenja o odobrenju nadležnog organa za postavljanje tih objekata;

6) roku priključenja;

7) vremenu trajanja priključenja.

Priključenje objekata iz stava 1. ovog člana se može izvršiti preko unapred pripremljenih, trajnih mernih mesta ili priključkom privremenog karaktera koji će operator distributivnog sistema nakon isteka roka za priključenje ukloniti.

Operator distributivnog sistema po službenoj dužnosti pribavlja rešenja o odobrenju nadležnog organa.

Priključenje objekta iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa Zakonom.

Priključenje objekata za proizvodnju električne energije, koji se grade na postojećim objektima korisnika sistema i koji će nakon priključenja objekata za proizvodnju električne energije steći status kupca proizvođača, vrši se u skladu sa uredbom kojom se uređuju kriterijumi, uslovi i način obračuna potraživanja i obaveza između kupca-proizvođača i snabdevača.

IV USLOVI I NAČIN PRIKLJUČENJA OBJEKATA ZA KOJE JE ODOBREN PROBNI RAD KAO I USLOVI I NAČIN DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA ZA TRAJNO PRIKLJUČENJE OBJEKATA NA SISTEM

Sadržina zahteva za privremeno priključenje objekata u probnom radu

Član 25

Zahtev za izdavanje odobrenja za privremeno priključenje objekata za koji je odobren probni rad podnosi se nadležnom operatoru sistema i sadrži podatke o:

1) podnosiocu zahteva;

2) nazivu, vrsti objekta i adresi/lokaciji objekta;

3) nameni objekta;

4) instalisanoj i odobrenoj snazi objekta;

5) broju i datumu izdavanja konačne građevinske dozvole/rešenja o odobrenju za izvođenje radova / odobrenja za izvođenje rudarskih radova i/ili za izgradnju rudarskih objekata;

6) broju i datumu akta o odobravanju puštanja objekta u probni rad;

7) roku priključenja;

8) zahtevanom vremenu trajanja privremenog priključenja.

Operator sistema po službenoj dužnosti pribavlja konačnu građevinsku dozvolu / rešenje o odobrenju za izvođenje radova/odobrenje za izvođenje rudarskih radova i/ili za izgradnju rudarskih objekata i akt o odobravanju puštanja objekta u probni rad.

Odobrenje za privremeno priključenje objekta za koji je odobren probni rad izdaje se rešenjem nadležnog operatora sistema, u skladu sa Zakonom.

U slučaju da je za puštanje objekta u probni rad potrebno sprovesti funkcionalnu proveru usklađenosti objekta sa sistemom na koji se objekat priključuje, podnosilac zahteva je dužan da se obrati operatoru sistema najmanje 30 dana pre podnošenja zahteva za funkcionalnu proveru radi definisanja obima, dinamike, načina realizacije aktivnosti i potrebnih preduslova u cilju sprovođenja funkcionalne provere.

Privremeno priključenje objekta na sistem se vrši nakon što je izdato odobrenje za privremeno priključenje.

Operator sistema privremeno će priključiti objekat u probnom radu kada su ispunjeni uslovi za priključenje propisani zakonom i uslovi iz odobrenja za priključenje za potrebe privremenog priključenja, odnosno ugovora o priključenju.

U postupku privremenog priključenja, nakon puštanja uređaja i instalacija u objektu koji je u probnom radu, operator sistema po potrebi proverava da li su svi uređaji i instalacije u objektu usaglašeni sa tehničkim i drugim uslovima iz odobrenja za priključenje.

Ukoliko se proverom utvrdi da uređaji i instalacije u objektu nisu u skladu sa tehničkim i drugim uslovima iz odobrenja za priključenje, operator sistema može obustaviti isporuku, odnosno preuzimanje električne energije objektu u probnom radu.

Provera ispunjenosti uslova za trajno priključenje na sistem

Član 26

Operator sistema pre trajnog priključenja objekta na sistem proverava ispunjenost uslova iz ugovora o priključenju, odobrenja za priključenje, odnosno uslova za projektovanje i priključenje.

U slučaju priključenja na prenosni sistem i deo distributivnog sistema kojim upravlja operator prenosnog sistema, ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana se dokazuje:

1) aktom operatora prenosnog sistema o usaglašenosti rada objekta sa zahtevima iz odobrenja za priključenje, koje se izdaje nakon završenog funkcionalnog ispitivanja;

2) zapisnikom o ispunjenju obaveza iz ugovora o priključenju objekta koji se priključuje, odnosno iz odobrenja za priključenje, za slučajeve kada se ugovor o priključenju ne zaključuje.

U slučaju priključenja na prenosni sistem objekta distributivnog sistema ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana se dokazuje zapisnikom o ispunjenju obaveza iz ugovora o priključenju, za objekat koji se priključuje.

Ispunjenost uslova iz odobrenja za priključenje, odnosno uslova za projektovanje i priključenje za objekte koji se priključuju na distributivni, odnosno zatvoreni distributivni sistem, utvrđuje se u zavisnosti od naponskog nivoa na koji se objekat priključuje i dokazuje se:

1) upotrebnom dozvolom, za objekat koji se priključuje na naponski nivo iznad 1 kV, odnosno odgovarajućim aktima koji su propisani pravilima o radu sistema i zaključenim ugovorom o eksploataciji, ako za tu vrstu objekta nije predviđeno izdavanje upotrebne dozvole;

2) upotrebnom dozvolom ili aktom nadležnog subjekta u skladu sa propisom kojim se uređuju tehnički uslovi za električne instalacije za objekat koji se priključuje na naponski nivo do 1 kV, rudarskih objekata i gradilišta svih naponskih nivoa.

Ispunjenost uslova, u skladu sa ovim članom, proverava se i u slučaju kada se priključuje objekat koji je prethodno isključen sa sistema.

Provera ispunjenosti uslova koji se odnose na snabdevanje

Član 27

Ispunjenost uslova koji se odnose na snabdevanje, za slučaj priključenja na prenosni, distributivni odnosno zatvoreni distributivni sistem, dokazuje se:

1) ugovorom o snabdevanju bez komercijalnih podataka ili

2) ugovorom koji korisniku sistema omogućava trgovinu na organizovanom tržištu električne energije.

Ispunjenost uslova koji se odnosi na uređenje balansne odgovornosti, dokazuje se zaključenim ugovorom o potpunom snabdevanju, odnosno ugovorom o prenosu balansne odgovornosti u slučaju snabdevanja po ugovoru sa unapred određenim količinama ili ugovorom o balansnoj odgovornosti zaključenim sa operatorom prenosnog sistema.

Ispunjenost uslova koji se odnose na uređenje pristupa sistemu dokazuje se ugovorom o pristupu sistemu ili ugovorom o potpunom snabdevanju za svako mesto primopredaje pod uslovom da je snabdevač sa operatorom sistema ugovorio pristup sistemu od dana početka snabdevanja.

U slučaju da se preko istog mernog uređaja registruje predata i preuzeta energija, ispunjenost uslova utvrđuje se za oba smera električne energije.

Priključenje na sistem se može izvršiti kada se ispune svi uslovi za priključenje u oba smera električne energije.

U slučaju da podnosilac zahteva obavlja i energetsku delatnost snabdevanja električnom energijom, ispunjenost uslova iz st. 1-3. ovog člana dokazuje se potvrdom podnosioca zahteva - snabdevača, koja sadrži podatke o vrsti i periodu snabdevanja.

Odobrenje za priključenje

Član 28

Odobrenje za priključenje se izdaje sa rokom važenja od dve godine za priključenje na distributivni sistem, odnosno zatvoreni distributivni sistem, a tri godine za priključenje na prenosni sistem i na deo distributivnog sistema kojim upravlja operator prenosnog sistema, od dana dostavljanja rešenja.

Rok iz stava 1. ovog člana može se produžiti samo jednom na zahtev podnosioca, najduže do dve godine.

Uz zahtev za produženje roka važenja odobrenja za priključenje na prenosni sistem, kao i za deo distributivnog sistema kojim upravlja operator prenosnog sistema, prilaže se građevinska dozvola odnosno rešenje o odobrenju za izvođenje radova za priključak (uključujući i zajednički priključak), kao i za nedostajuću infrastrukturu, ukoliko potreba za tom infrastrukturom postoji.

Zahtev za produženje roka podnosi se na obrascu, koji objavljuje operator sistema na svojoj internet stranici, najkasnije 30 dana pre isteka roka važenja rešenja kojim je odobreno priključenje.

U slučaju da je odobreno privremeno priključenje, rok važenja odobrenja za priključenje se produžava do isteka roka važenja odobrenja za privremeno priključenje.

Istekom roka važenja odobrenja za priključenje, obustavlja se postupak priključenja.

Akt o priključenju

Član 29

Operator sistema izdaje podnosiocu zahteva za priključenje akt o priključenju. U slučaju priključenja na prenosni sistem i deo distributivnog sistema kojim upravlja operator prenosnog sistema, akt se izdaje za sve objekte, a u slučaju priključenja na distributivni sistem, samo za objekat proizvođača, skladištara električne energije (u daljem tekstu: skladištar) i kupca-proizvođača, nakon što operator sistema izvrši sve provere u skladu sa čl. 26. i 27. ove uredbe.

Akt iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke: broj i datum rešenja kojim je odobreno priključenje, datum priključenja, jedinstveni identifikacioni kod ili broj mernog mesta.

Operator sistema dostavlja korisniku akt iz stava 1. ovog člana za sva merna mesta korisnika koja se priključuju na sistem kojim upravlja.

V PRIKLJUČENJE OBJEKTA KUPCA NA DISTRIBUTIVNI SISTEM ELEKTRIČNE ENERGIJE U POSTUPKU OBJEDINJENE PROCEDURE

Dokumentacija koja se dostavlja kroz CIS

Član 30

Podnosilac zahteva, uz prijavu radova za objekat koji se gradi i priključuje na distributivni sistem električne energije, koju podnosi u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, dostavlja nadležnom organu preko Centralnog informacionog sistema (u daljem tekstu: CIS) pravilno popunjen i potpisan tipski ugovor o izgradnji priključka na distributivni sistem električne energije (u daljem tekstu: tipski ugovor), koji mu je dostavljen u postupku izdavanja lokacijskih uslova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, odnosno izjavu o prihvatanju tog ugovora sastavljenu u formi elektronskog dokumenta, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko poslovanje.

Tipski ugovor naročito sadrži podatke o: troškovima priključenja koji obuhvataju troškove izgradnje priključka i deo troškova sistema nastalih zbog priključenja objekta (u daljem tekstu: troškovi priključenja), roku i načinu plaćanja i roku izgradnje priključka i sastavljen je u formi elektronskog dokumenta, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko poslovanje.

Obaveze operatora u vezi izgradnje priključka

Član 31

Danom uplate iznosa na ime troškova priključenja iz tipskog ugovora nastupa obaveza operatora distributivnog sistema električne energije da pristupi izgradnji priključka, da u roku za izvođenje radova iz tipskog ugovora izgradi priključak, kao i da obavesti nadležni organ o završetku radova na izgradnji priključka, bez obaveze podnosioca zahteva da ga dodatno obaveštava o izvršenoj uplati.

Sadržina zahteva za priključenje objekta nakon završetka izgradnje objekta preko CIS

Član 32

Podnosilac zahteva, nakon završetka izgradnje objekta, podnosi zahtev za priključenje objekta nadležnom organu iz člana 30. stav 1. ove uredbe preko CIS.

Uz zahtev za priključenje iz stava 1. ovog člana prilaže se:

1) upotrebna dozvola ili izjava izvođača radova, sa potvrdom odgovornog izvođača radova da su uređaji i instalacije izvedeni u skladu sa propisima i standardima koji važe za pojedine vrste radova, instalacija i opreme i izveštajem o ispravnosti te instalacije, koju je izvođač radova sačinio u skladu sa aktom kojim se uređuju tehnički uslovi za električne instalacije niskog napona, za objekat koji se priključuje na naponski nivo do 1 kV;

2) upotrebna dozvola za objekat koji se priključuje na naponski nivo iznad 1 kV za koje je saglasno zakonu kojim se uređuje izgradnja objekta obavezno pribavljanje upotrebne dozvole;

3) upotrebna dozvola ili drugi dokazi u skladu sa pravilima o radu, za objekte koji se priključuju na naponski nivo iznad 1 kV za koje saglasno zakonu kojim se uređuje izgradnja objekta nije obavezno pribavljanje upotrebne dozvole;

4) ugovor o snabdevanju bez komercijalnih podataka ili informacija izdata od snabdevača o broju i datumu zaključenja ugovora o snabdevanju, vrsti ugovora, periodu snabdevanja, snabdevaču i krajnjem kupcu.

U slučaju da sa krajnjim kupcem nije zaključen ugovor o potpunom snabdevanju, podnosilac zahteva, osim ugovora ili informacije iz stava 2. tačka 4) ovog člana prilaže i:

1) informaciju izdatu od operatora prenosnog sistema električne energije o broju i datumu zaključenja ugovora kojim je uređena balansna odgovornost sa operatorom prenosnog sistema električne energije ili u slučaju prenosa balansne odgovornosti, informaciju izdatu od operatora sistema o balansno odgovornoj strani na koju je preneta balansna odgovornost;

2) informaciju o broju i datumu zaključenja ugovora kojim je uređen pristup sistemu sa operatorom distributivnog sistema električne energije.

Ako je za priključenje objekta na naponski nivo iznad 1 kV potrebno priključenje transformatorske stanice i/ili podzemnog ili nadzemnog voda, dostavljaju se i drugi dokazi navedeni u uslovima za projektovanje i priključenje, koji su pribavljeni u proceduri izdavanja lokacijskih uslova.

Provera ispunjenosti uslova za zahteve za priključenje podnete preko CIS

Član 33

Operator distributivnog sistema električne energije, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva za priključenje od nadležnog organa preko CIS proverava ispunjenost uslova za priključenje i ako su ispunjeni svi uslovi izdaje odobrenje koje je izvršno danom donošenja i vrši priključenje tog objekta na distributivni sistem električne energije.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana sadrži i konačni obračun troškova priključenja na distributivni sistem električne energije.

U slučaju da se troškovi priključenja iskazani u obračunu iz stava 2. ovog člana razlikuju od iznosa troškova priključenja uplaćenog po tipskom ugovoru, podnosilac zahteva naknadno vrši uplatu te razlike ili mu operator distributivnog sistema električne energije vrši povraćaj više plaćenog iznosa.

VI NAČIN I POSTUPAK UTVRĐIVANJA LISTE KRAJNJIH KUPACA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE ZA STATUS MALOG KUPCA

Utvrđivanje liste krajnjih kupaca

Član 34

Operator distributivnog sistema, najkasnije do 20. februara tekuće godine utvrđuje listu krajnjih kupaca (pravnih lica i preduzetnika), čija su sva merna mesta priključena na naponski nivo do 1 kV i čija je ukupna potrošnja na svim mernim mestima zbirno u prethodnoj kalendarskoj godini manja od 30.000 kWh.

Operator distributivnog sistema dužan je da uputi zahtev krajnjim kupcima iz stava 1. ovog člana za dostavljanje podataka o ostvarenom godišnjem prihodu i broju zaposlenih u prethodnoj kalendarskoj godini, najkasnije do 25. februara tekuće godine. Uz zahtev se dostavlja i obrazac izjave koji operator distributivnog sistema objavljuje na svojoj internet stranici.

Krajnji kupci iz stava 2. ovog člana dužni su da operatoru distributivnog sistema dostave popunjenu izjavu u roku od deset dana od dana prijema zahteva, a najkasnije do 10. marta tekuće godine.

Na osnovu podataka i prikupljenih izjava, operator distributivnog sistema utvrđuje listu krajnjih kupaca koji ispunjavaju uslove za status malog kupca i o tome obaveštava garantovanog snabdevača i krajnjeg kupca najkasnije do 31. marta tekuće godine.

Krajnji kupac može zaključiti ugovor o potpunom snabdevanju sa garantovanim snabdevačem po prijemu obaveštenja operatora distributivnog sistema da ispunjava uslove za malog kupca.

Obaveštenje krajnjeg kupca o gubljenju statusa

Član 35

Garantovani snabdevač, u roku od 15 dana od dana prijema liste iz člana 34. stav 4. ove uredbe, obaveštava krajnjeg kupca koji je izgubio status malog kupca o njegovim pravima i obavezama.

Ugovor o potpunom snabdevanju krajnjeg kupca sa garantovanim snabdevačem iz stava 1. ovog člana prestaje da važi najkasnije 1. juna tekuće godine.

Utvrđivanje ispunjenosti uslova za sticanje statusa malog kupca

Član 36

U slučaju priključenja objekta novog korisnika sistema ili novog objekta postojećeg korisnika sistema, operator distributivnog sistema utvrđuje da li korisnik sistema ispunjava uslove za sticanje statusa malog kupca, i ako ispunjava, o tome obaveštava korisnika sistema.

VII MESTO RAZGRANIČENJA ODGOVORNOSTI ZA ISPORUČENU ELEKTRIČNU ENERGIJU IZMEĐU OPERATORA SISTEMA I KUPCA, ODNOSNO PROIZVOĐAČA

Mesto razgraničenja prenosnog sistema

Član 37

Mesto razgraničenja prenosnog sistema i instalacija objekta kupca ili proizvođača ili skladišta električne energije koje se priključuje na prenosni sistem je:

1) mesto između mernih uređaja i uvoda provodnika u provodni izolator na visokonaponskoj strani blok-transformatora objekta proizvođača;

2) mesto između mernih uređaja i uvoda provodnika u provodni izolator na visokonaponskoj strani transformatora opšte grupe sopstvene potrošnje objekta proizvođača;

3) mesto između mernih transformatora i uvoda provodnika u provodni izolator na visokonaponskoj strani transformatora, za slučaj priključenja transformatorske stanice kupca ili proizvođača ili skladišta električne energije;

4) zatezni lanac na portalu objekta operatora sistema, za slučaj priključenja dalekovoda kupca ili proizvođača ili skladišta električne energije;

5) uvod kabla u kablovsko polje, odnosno ćeliju u objektu operatora sistema, za slučaj priključenja kabla kupca ili proizvođača ili skladišta električne energije.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, kod postojećih objekata, operator prenosnog sistema može, uz saglasnost korisnika sistema, odrediti drugo mesto razgraničenja prenosnog sistema i instalacija objekta kupca ili proizvođača koji se priključuje na prenosni sistem, pod uslovom da se preko tih instalacija ne prenosi električna energija do drugih korisnika sistema.

Mesto razgraničenja prenosnog sistema i instalacija objekta operatora distributivnog sistema koji se priključuje na prenosni sistem je zatezni lanac na portalu objekta operatora distributivnog sistema, odnosno kablovska završnica u objektu operatora distributivnog sistema.

Mesto razgraničenja prenosnog sistema i instalacija objekta operatora zatvorenog distributivnog sistema koji se priključuje na prenosni sistem preko vodova koji služe za napajanje samo objekata zatvorenog distributivnog sistema određuje se u skladu sa stavom 1. tač. 4) i 5) ovog člana.

Mesto razgraničenja distributivnog sistema

Član 38

Mesto razgraničenja distributivnog sistema i instalacija postojećeg objekta kupca ili proizvođača koji se priključuje na distributivni sistem napona većeg od 1kV je:

1) između mernih transformatora i uvoda provodnika u provodni izolator na visokonaponskoj strani transformatora, za slučaj priključenja transformatorske stanice kupca ili proizvođača;

2) zatezni lanac na portalu objekta operatora sistema, za slučaj priključenja dalekovoda kupca ili proizvođača;

3) uvod kabla u kablovsko polje, odnosno ćeliju u objektu operatora sistema, za slučaj priključenja kabla kupca ili proizvođača;

4) rasklopni uređaj na stubu stubne transformatorske stanice za slučaj priključenja objekta kupca ili proizvođača na nadzemni vod distributivnog sistema.

Mesto razgraničenja distributivnog sistema i instalacija novog objekta kupca, proizvođača ili skladištara koji se priključuje na distributivni sistem napona većeg od 1 kV je:

1) uvod kabla u kablovsku ćeliju priključno - razvodnog postrojenja operatora sistema, koje je fizički odvojeno od postrojenja korisnika i nalazi se na granici parcele korisnika sa javnom površinom;

2) rasklopni uređaj na stubu koji se nalazi na granici parcele korisnika sa javnom površinom ili na javnoj površini najbližoj parceli korisnika, u slučaju priključenja objekta kupca, proizvođača ili skladištara na nadzemni vod distributivnog sistema.

Mesto razgraničenja distributivnog sistema i instalacija sopstvene potrošnje objekta operatora prenosnog sistema koji se priključuje na distributivni sistem napona većeg od 1kV je:

1) uvod kabla u kablovsku ćeliju srednjenaponskog postrojenja koje se nalazi u objektu operatora prenosnog sistema;

2) uvod kabla u kablovsku ćeliju priključno-razvodnog postrojenja operatora distributivnog sistema, koje je fizički odvojeno od postrojenja operatora prenosnog sistema i nalazi se na granici parcele operatora prenosnog sistema sa javnom površinom;

3) rasklopni uređaj na stubu koji se nalazi na granici parcele operatora prenosnog sistema sa javnom površinom ili na javnoj površini najbližoj parceli operatora prenosnog sistema.

Mesto razgraničenja distributivnog sistema i novih i postojećih instalacija objekta kupca, proizvođača ili skladištara koji se priključuje na distributivni sistem napona do 1 kV je:

1) uvod provodnika instalacije objekta kupca, proizvođača ili skladištara u merno razvodni orman, kada se primenjuje direktno merenje;

2) uvod provodnika instalacije objekta kupca, proizvođača ili skladištara u razvodni orman, odnosno postrojenje u kome su smešteni strujni merni transformatori, kada se primenjuje poluindirektno merenje.

Merno razvodni orman iz stava 4. tačka 1) ovog člana i razvodni orman, odnosno postrojenje iz stava 4. tačka 2) ovog člana, postavlja se na granici parcele korisnika sa javnom površinom ili na javnoj površini najbližoj parceli korisnika.

Mesto razgraničenja odgovornosti za isporučenu električnu energiju

Član 39

Mesto razgraničenja odgovornosti za isporučenu električnu energiju između operatora sistema i krajnjeg kupca, kupca-proizvođača, skladištara, odnosno proizvođača je mesto na kome se graniče instalacije objekta krajnjeg kupca, kupca-proizvođača, skladištara odnosno proizvođača i prenosnog, odnosno distributivnog sistema i mesto primopredaje/isporuke električne energije.

Mesto razgraničenja odgovornosti za isporučenu električnu energiju između operatora prenosnog sistema i operatora distributivnog sistema je mesto na kome se graniče instalacije objekta prenosnog i distributivnog sistema i mesto primopredaje/isporuke električne energije.

Broj mernih uređaja po stanu ili poslovnom prostoru

Član 40

Za objekat koji u svom sastavu ima stanove ili poslovne prostore, koji se priključuje na distributivni sistem, isporučena električna energija se meri jednim posebnim mernim uređajem za svaki stan ili poslovni prostor, osim u slučaju kada se za određene uređaje u stanu ili poslovnom prostoru izvodi posebna instalacija preko koje operator distributivnog sistema može da upravlja potrošnjom, pa se isporučena električna energija u tom slučaju meri preko posebnog mernog uređaja.

Merni uređaj u slučaju rušenja objekta ili preseljenja vlasnika objekta

Član 41

U slučaju isključenja mernog mesta zbog rušenja objekta ili preseljenja vlasnika objekta, vlasnik objekta koji je bio priključen na sistem, ima pravo na merni uređaj istog tipa i klase tačnosti, bez naknade, na drugom mernom mestu (lokaciji) na području istog operatora sistema.

Zamena mernog uređaja

Član 42

Operator sistema dužan je da na zahtev pravnog ili fizičkog lica čiji je objekat priključen na sistem, izvrši ugradnju ili zamenu postojećeg mernog uređaja mernim uređajem koji omogućava drugačiji način obračuna za slučajeve koji ne podležu izdavanju odobrenja za priključenje.

Troškove nabavke i ugradnje mernog uređaja iz stava 1. ovog člana snosi podnosilac zahteva, a ugradnju na mernom mestu vrši operator sistema.

Zapisnik o izvršenoj zameni

Član 43

Operator sistema je dužan da u slučaju zamene mernog uređaja drugim odgovarajućim mernim uređajem korisniku sistema dostavi zapisnik o izvršenoj zameni.

Postupanje u slučaju smetnji ili oštećenja na mernim uređajima

Član 44

Operator sistema je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od dana utvrđivanja, obavesti korisnika sistema o svim smetnjama ili oštećenjima na mernim uređajima i da u tom roku otkloni uočene nedostatke.

Kada korisnik sistema utvrdi da je došlo do smetnji, odnosno oštećenja na mernim i pripadajućim uređajima ili nestanka uređaja, dužan je da o tome bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od utvrđivanja, obavesti operatora sistema.

VIII USLOVI ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O SNABDEVANJU

Sadržina zahteva za zaključenje ugovora o snabdevanju

Član 45

Zahtev za zaključenje ugovora o snabdevanju snabdevaču može podneti pravno lice, fizičko lice ili preduzetnik u sledećim slučajevima:

1) priključenja novog objekta na sistem;

2) povećanja broja mesta primopredaje;

3) promene prava svojine ili korišćenja objekta po drugom osnovu;

4) korišćenja prava na promenu snabdevača;

5) radi sticanja statusa kupca-proizvođača;

6) u drugim slučajevima u skladu sa Zakonom.

Uz zahtev za zaključenje ugovora o snabdevanju za objekat koji se prvi put priključuje dostavlja se dokaz o pravu svojine ili dokaz da se objekat koristi po drugom osnovu, kao i jedinstveni identifikacioni kod ili broj mernog mesta.

Uz zahtev za zaključenje ugovora o potpunom snabdevanju za objekat kupca-proizvođača dostavlja se i obaveštenje o prilagođenju mernog mesta izdato od nadležnog operatora sistema.

Garantovani snabdevač je dužan da podnosioca zahteva obavesti o uslovima za zaključivanje ugovora i ceni snabdevanja najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva iz stava 1. ovog člana.

Snabdevač koji ugovara snabdevanje električnom energijom na otvorenom tržištu, dužan je da o uslovima za zaključivanje ugovora i ceni snabdevanja obavesti podnosioca zahteva u skladu sa njegovim zahtevom.

Prijava promene

Član 46

Krajnji kupac je dužan da snabdevaču, najkasnije u roku od 15 dana od dana nastale promene, prijavi:

1) promenu podataka o ličnosti;

2) promenu poslovnog imena;

3) promenu namene potrošnje električne energije;

4) statusnu promenu;

5) druge promene nastale posle zaključenja ugovora o snabdevanju, odnosno ugovora o pristupu sistemu.

Snabdevač bez odlaganja o promenama iz stava 1. ovog člana obaveštava operatora sistema.

Krajnji kupac koji ima zaključen ugovor o snabdevanju sa unapred određenom količinom električne energije, o promenama iz stava 1. ovog člana obaveštava snabdevača i operatora sistema, najkasnije u roku od 15 dana od dana nastale promene.

Zaključenje ugovora o snabdevanju u slučaju promene prava svojine na objektu

Član 47

U slučaju promene prava svojine na objektu prethodni vlasnik objekta je dužan da u roku od osam dana od dana promene, u pisanoj formi, dostavi svom snabdevaču otkaz ugovora o potpunom snabdevanju električnom energijom za odgovarajuće mesto primopredaje, sa ispravom o promeni prava svojine.

Snabdevač iz stava 1. ovog člana u roku od dva dana obaveštava operatora sistema o otkazu ugovora o potpunom snabdevanju, uz odgovarajuću ispravu o promeni prava svojine.

Prethodni vlasnik objekta dužan je da izmiri obaveze koje proističu iz ugovora o snabdevanju i ugovora o pristupu sistemu na odgovarajućem mestu primopredaje do dana otkaza ugovora o snabdevanju i ugovora o pristupu sistemu.

Neizmirene obaveze prethodnog vlasnika objekta ne mogu biti smetnja da novi vlasnik zaključi ugovor o snabdevanju i ugovor o pristupu sistemu.

Novi vlasnik objekta, da bi zaključio ugovor o snabdevanju sa izabranim snabdevačem, dužan je da uz zahtev za zaključivanje ugovora o snabdevanju, podnese odgovarajuću ispravu o promeni prava svojine.

Snabdevač iz stava 5. ovog člana dužan je da bez odlaganja obavesti operatora sistema o zaključenom ugovoru o potpunom snabdevanju sa novim vlasnikom i da priloži odgovarajuću ispravu o promeni prava svojine.

Operator sistema je dužan da u roku od tri dana od primljenog obaveštenja iz stava 2, odnosno stava 6. ovog člana izvrši kontrolu mernog mesta, sačini zapisnik o izvršenoj kontroli, očita stanje mernog uređaja i merne podatke dostavi snabdevaču prethodnog vlasnika u roku od jednog dana.

Očitano stanje mernog uređaja je krajnje stanje za prethodnog vlasnika, a ukoliko je novi vlasnik zaključio ugovor o snabdevanju, očitano stanje mernog uređaja je početno stanje za novog vlasnika - krajnjeg kupca.

U slučaju da prethodni vlasnik objekta ima sa snabdevačem zaključen ugovor o snabdevanju sa unapred određenom količinom, dužan je da o promeni prava svojine na objektu obavesti snabdevača i operatora sistema.

U slučaju da novi vlasnik objekta sa snabdevačem zaključi ugovor o snabdevanju sa unapred određenom količinom, dužan je da o promeni prava svojine na objektu obavesti operatora sistema.

U slučaju da novi vlasnik objekta ne zaključi ugovor o snabdevanju, odnosno ne uredi pristup sistemu i balansnu odgovornost, operator sistema će obustaviti isporuku električne energije sa danom očitavanja stanja, u skladu sa Zakonom.

Član 48

U slučaju smrti fizičkog lica, krajnjeg kupca, ugovor o snabdevanju prestaje da važi istekom roka na koji je zaključen ili zaključenjem ugovora od strane naslednika po okončanju ostavinskog postupka.

Nakon završenog ostavinskog postupka novi vlasnik objekta je dužan da u roku od osam dana zaključi ugovor o snabdevanju za odgovarajuće mesto primopredaje sa ispravom o promeni prava svojine.

Zaključenje ugovora o snabdevanju sa zakupcem

Član 49

Zakupac može sa snabdevačem zaključiti ugovor o snabdevanju na osnovu saglasnosti zakupodavca, koji je dužan da dostavi svom snabdevaču otkaz ugovora o potpunom snabdevanju električnom energijom u pisanoj formi za odgovarajuće mesto primopredaje.

Uz otkaz, zakupodavac je dužan da dostavi ugovor o zakupu bez komercijalno osetljivih podataka.

Snabdevač zakupodavca je dužan da u roku od dva dana od dana prijema otkaza ugovora obavesti operatora sistema o otkazu ugovora o potpunom snabdevanju i dostavi isprave iz stava 2. ovog člana.

Zakupodavac je dužan da izmiri svoje obaveze koje proističu iz ugovora o snabdevanju i ugovora o pristupu sistemu na odgovarajućem mestu primopredaje do dana otkaza ugovora o snabdevanju i ugovora o pristupu sistemu.

Neizmirene obaveze zakupodavca ne mogu biti smetnja da zakupac zaključi ugovor o snabdevanju i ugovor o pristupu sistemu.

Snabdevač zakupca iz stava 1. ovog člana dužan je da obavesti operatora sistema o zaključenom ugovoru o potpunom snabdevanju sa zakupcem i dostavi ugovor o zakupu i saglasnost zakupodavca, u pisanoj formi.

Operator sistema je dužan da u roku od tri dana od primljenog obaveštenja od snabdevača zakupca iz stava 1, odnosno snabdevača zakupodavca iz stava 3. ovog člana izvrši kontrolu mernog mesta, sačini zapisnik o izvršenoj kontroli, očita stanje mernog uređaja i merne podatke dostavi snabdevaču zakupodavca u roku od jednog dana.

Očitano stanje mernog uređaja je krajnje stanje za zakupodavca - krajnjeg kupca, a ukoliko je zakupac zaključio ugovor o snabdevanju, očitano stanje mernog uređaja je početno stanje za zakupca - krajnjeg kupca.

U slučaju da zakupodavac ima sa snabdevačem zaključen ugovor o snabdevanju sa unapred određenom količinom, dužan je da o davanju objekta u zakup obavesti snabdevača i operatora sistema.

U slučaju da zakupac sa snabdevačem zaključi ugovor o snabdevanju sa unapred određenom količinom dužan je da o zakupu obavesti operatora sistema.

U slučaju da zakupac ne zaključi ugovor o snabdevanju, odnosno ne reguliše pristup sistemu i balansnu odgovornost sa danom očitavanja stanja na mernom uređaju električne energije, operator sistema će obustaviti isporuku električne energije na tom mestu primopredaje.

U slučaju prestanka ugovora o zakupu, zakupac je dužan da snabdevaču i operatoru sistema dostavi obaveštenje u pisanoj formi o prestanku ugovora.

Zaključenje ugovora o snabdevanju u slučaju korišćenja objekta na osnovu odgovarajuće isprave i saglasnosti

Član 50

Korisnik objekta na osnovu odgovarajuće isprave (odluka, rešenje, ugovor i dr.) može sa snabdevačem zaključiti ugovor o snabdevanju na osnovu saglasnosti vlasnika, odnosno imaoca drugog prava na objektu.

Na zaključenje ugovora o snabdevanju iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuje član 49. ove uredbe.

Prestanak ugovora o snabdevanju

Član 51

Ugovor o snabdevanju prestaje u slučaju:

1) isteka perioda na koji je zaključen;

2) isključenja objekta sa sistema;

3) otkaza od strane kupca zbog korišćenja prava na promenu snabdevača;

4) zaključenja novog ugovora između istog kupca i snabdevača kojim se menjaju uslovi ili cene snabdevanja;

5) zaključenja sporazuma o raskidu ugovora (sporazumni raskid);

6) otkaza, odnosno raskida od strane snabdevača ili kupca, zbog neizvršenja ugovornih obaveza;

7) zaključenja ugovora o snabdevanju za mesto primopredaje sa novim vlasnikom odnosno korisnikom objekta;

8) otkaza od strane garantovanog snabdevača zbog gubitka prava krajnjeg kupca na garantovano snabdevanje;

9) prestanka postojanja kupca - pravnog lica koje nema pravne sledbenike;

10) promene statusa kupca u status kupca-proizvođača, u skladu sa uredbom kojom se uređuju kriterijumi, uslovi i način obračuna potraživanja i obaveza između kupca - proizvođača i snabdevača;

11) prestanka ugovora o pristupu sistemu, odnosno prestanka regulisanja balansne odgovornosti snabdevača, za ugovor o potpunom snabdevanju.

U slučaju kada je ugovor o snabdevanju zaključen za više mesta primopredaje istog krajnjeg kupca usled otkaza, odnosno isključenja sa sistema na jednom mestu primopredaje, ugovor o snabdevanju prestaje samo za to mesto primopredaje.

Snabdevač je dužan da o prestanku važenja ugovora iz stava 1. tač. 4)-11) ovog člana obavesti operatora sistema najkasnije tri dana pre prestanka ugovora.

Operator sistema je dužan da obavesti snabdevača o isključenju mernog mesta najkasnije tri dana nakon isključenja.

Operator sistema obezbeđuje merne podatke za mesto primopredaje na dan prestanka ugovora o snabdevanju i podatke dostavlja korisniku sistema sa kojim ima zaključen ugovor o pristupu.

U slučaju prestanka ugovora o potpunom snabdevanju prestaju odredbe ugovora kojim se uređuje pristup sistemu i odredbe ugovora kojim se uređuje balansna odgovornost za mesto primopredaje osim u slučaju iz stava 1. tačka 4) ovog člana, kada odredbe ugovora kojima su uređeni pristup i balansna odgovornost ostaju na snazi.

IX USLOVI I POSTUPAK OBUSTAVE ISPORUKE ILI PREUZIMANJA ELEKTRIČNE ENERGIJE KRAJNJIM KUPCIMA ILI PROIZVOĐAČIMA, KAO I ENERGETSKI UGROŽENIM KUPCIMA

Obustava isporuke električne energije

Član 52

Operator sistema obustaviće krajnjem kupcu isporuku električne energije, odnosno obustaviće preuzimanje električne energije od proizvođača, u slučajevima propisanim Zakonom.

Obaveze koje se odnose na pristup sistemu ne prestaju tokom trajanja obustave, izuzev u slučaju obustave na zahtev krajnjeg kupca u trajanju od najmanje jedne a najviše dve godine.

Operator sistema će, u slučajevima propisanim zakonom, izvršiti obustavu isporuke i preuzimanja električne energije proizvođaču na mestima primopredaje na kojima se električna energija i preuzima i isporučuje.

Operator sistema će izvršiti obustavu isporuke električne energije kupcu - proizvođaču u skladu zakonom i propisom kojim se uređuju kriterijumi, uslovi i način obračuna potraživanja i obaveza između kupca - proizvođača i snabdevača.

Obustava na zahtev snabdevača

Član 53

Operator sistema će na zahtev snabdevača obustaviti isporuku električne energije krajnjem kupcu zbog neizvršenih obaveza po ugovoru o snabdevanju električne energije, na način i pod uslovima propisanim Zakonom, zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača i ovom uredbom.

Snabdevač je dužan da pre podnošenja zahteva operatoru sistema za obustavu isporuke električne energije zbog neizvršenih obaveza po ugovoru o snabdevanju električne energije, krajnjeg kupca prethodno upozori da u roku propisanim Zakonom izmiri dospele obaveze.

Upozorenje iz stava 2. ovog člana, osim podataka o snabdevaču, sadrži i:

1) iznos duga i podatke o mestu primopredaje ili broju ugovora o snabdevanju u slučaju da se obustava odnosi na više mesta primopredaje krajnjeg kupca;

2) rok za izmirenje duga, koji ne može biti kraći od 15 dana ni duži od 30 dana od dana dostavljanja upozorenja, kao i način za izmirenje duga;

3) način i rok obaveštavanja snabdevača u slučaju izmirenja duga radi nastavka isporuke električne energije;

4) obaveštenje da će snabdevač, u slučaju da se dug ne izmiri, po isteku roka za izmirenje duga, pokrenuti postupak obustave isporuke električne energije podnošenjem zahteva operatoru sistema na koji je objekat krajnjeg kupca priključen, sa navođenjem zakonskog roka od osam dana u kojem je operator sistema obavezan da obustavu izvrši;

5) navođenje obaveze krajnjeg kupca da preduzme sve potrebne mere za slučaj obustave isporuke radi zaštite života ili zdravlja ljudi, bezbednosti imovine i zaštite životne sredine;

6) pouku o pravu na prigovor i načinu i roku za podnošenje prigovora u slučaju obustave isporuke električne energije;

7) obaveštenje da obustavom isporuke električne energije ne prestaje ugovor o snabdevanju, odnosno ugovor o pristupu sistemu, zbog čega krajnji kupac za vreme obustave ima obaveze koje se odnose na pristup sistemu;

8) druge podatke i obaveštenja u skladu sa Zakonom i ovom uredbom.

Upozorenje iz stava 2. ovog člana može se dostaviti posebno, uz račun za električnu energiju ili elektronskim putem u slučaju da se korisnik sistema opredelio za elektronsku dostavu računa.

Zahtev za obustavu isporuke električne energije iz stava 1. ovog člana, snabdevač može podneti po isteku roka iz upozorenja za jedno, više ili sva mesta isporuke električne energije istog krajnjeg kupca, koja su nabrojana u upozorenju, a čiji su objekti priključeni na sistem kojim upravlja operator sistema kome se zahtev za obustavu isporuke podnosi.

Operator sistema objavljuje obrasce zahteva za obustavu isporuke električne energije iz člana 52. ove uredbe i ovog člana na svojoj internet stranici.

Uslov za nastavak isporuke

Član 54

Operator sistema dužan je da obavesti snabdevača o izvršenoj obustavi isporuke električne energije u roku od tri dana od dana izvršene obustave.

Operator sistema je obavezan da nastavi isporuku električne energije u objektu krajnjeg kupca bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24h po prijemu obaveštenja snabdevača da su otklonjeni razlozi za izvršenu obustavu isporuke električne energije.

Opomena

Član 55

Operator sistema je dužan da krajnjem kupcu, odnosno proizvođaču pre obustave isporuke električne energije, odnosno preuzimanja električne energije, dostavi opomenu sa navođenjem roka za otklanjanje uočenih nepravilnosti u slučajevima:

1) kada koristi, odnosno predaje, električnu energiju suprotno uslovima koji su utvrđeni u odobrenju za priključenje, osim u slučaju kada je predviđeno isključenje;

2) kada krajnji kupac ne izvršava obaveze po ugovoru o pristupu na prenosni ili distributivni sistem električne energije;

3) kada krajnji kupac preko svoje instalacije omogući drugom krajnjem kupcu potrošnju električne energije bez odobrenja operatora sistema;

4) kada odobrenjem za priključenje nije uređen uticaj na kvalitet napona, a krajnji kupac ili proizvođač svojim uređajima ili načinom korišćenja električne energije prekorači propisane emisione nivoe.

Rok iz stava 1. ovog člana ne može biti kraći od tri dana, ni duži od osam dana od dana dostavljanja opomene.

Operator sistema je dužan da odmah izvrši obustavu bez prethodnog upozorenja u slučajevima:

1) kada elektroenergetski objekti, postrojenja ili uređaji kupca ili proizvođača ne ispunjavaju uslove u skladu sa propisima i predstavljaju neposrednu opasnost po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu i imovinu;

2) kada krajnji kupac ili proizvođač onemogući ovlašćenim licima operatora prenosnog, odnosno distributivnog sistema bezbedan, potpun i neometan pristup mernim uređajima i instalacijama, kao i mestu merenja radi očitavanja, provere ispravnosti, otklanjanja kvarova, zamene, održavanja i kontrole ispravnosti mernih i drugih uređaja sa mernim ormanima, kao i uređenja mernog mesta;

3) korišćenja ili predaje električne energije bez ugovora o snabdevanju ili potpunom snabdevanju ili otkupu energije, odnosno kada mu je isteklo rezervno snabdevanje, a nije zaključio ugovor o snabdevanju;

4) korišćenja ili predaje električne energije, bez uređene balansne odgovornosti u skladu sa Zakonom.

Operator sistema je dužan da na pisani zahtev kupca ili proizvođača izvrši obustavu u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva, pod uslovom da se obustava zahteva za period od najkraće godinu dana, a najduže dve godine.

Rezervni snabdevač je dužan da obavesti operatora sistema o roku kada kupcu ističe pravo na rezervno snabdevanje najmanje osam dana pre isteka tog roka, a operator sistema je dužan da o izvršenoj obustavi obavesti rezervnog snabdevača.

Rezervni snabdevač obaveštava operatora sistema o krajnjim kupcima koji su u skladu sa Zakonom počeli da koriste rezervno snabdevanje, a nisu potpisali ugovor sa rezervnim snabdevačem u zakonom određenom roku.

Obustava energetski ugroženim kupcima

Član 56

Energetski ugroženim kupcima koji su status energetski ugroženog kupca stekli na osnovu zdravstvenog stanja, u skladu sa propisom kojim se uređuje sticanje tog statusa, ne može se obustaviti isporuka električne energije zbog neizvršenih obaveza iz ugovora o snabdevanju u periodu važenja rešenja kojim je stečen status energetski ugroženog kupca.

X VRSTA OBJEKATA PO NAMENI KOJIMA SE NE MOŽE OBUSTAVITI ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SLUČAJ NEIZVRŠAVANJA OBAVEZA ZA ISPORUČENU ELEKTRIČNU ENERGIJU I U DRUGIM SLUČAJEVIMA

Objekti izuzeti od obustave električne energije

Član 57

Zbog neizvršenih obaveza za isporučenu električnu energiju ne može se obustaviti isporuka električne energije kupcima za objekte čiji bi prekid rada doveo do neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i za objekte od posebnog interesa za privredu i život ljudi i odbranu Republike Srbije.

Objektima iz stava 1. ovog člana smatraju se:

1) zdravstvene ustanove u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita, izuzev apoteka;

2) objekti vodovoda i kanalizacije (za proizvodnju, prečišćavanje i transport vode, za funkcionisanje kanalizacije);

3) kuhinje za snabdevanje dečjih ustanova i ustanova socijalne zaštite;

4) sistemi daljinskog grejanja;

5) hidrometeorološki i seizmološki zavodi;

6) rudnici uglja za snabdevanje termoelektrana;

7) vojni objekti;

8) objekti ustanove javnog radiodifuznog servisa u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronske komunikacije;

9) predškolske, školske i visokoškolske ustanove;

10) objekti policije u skladu sa zakonom i propisima kojima se uređuje rad policije;

11) objekti vatrogasne službe u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita od požara;

12) objekti javne telekomunikacione mreže u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronske komunikacije;

13) objekti za izdržavanje zavodskih sankcija u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija;

14) objekti organa državne uprave u kojima se obavljaju stručni i sa njima povezani izvršni poslovi u oblasti metrologije;

15) sopstvena potrošnja energetskih objekata i poslovnih objekata energetskih subjekata licenciranih za obavljanje energetske delatnosti, koji su u funkciji upravljanja, eksploatacije i održavanja elektroenergetskog sistema.

Ostali objekti izuzeti od obustave

Član 58

Osim objekata iz člana 57. ove uredbe, u slučaju opšte nestašice, isporuka električne energije se ne može obustaviti i sledećim objektima:

1) objektima i ispravljačkim stanicama javnog saobraćaja (aerodromi, železničke stanice, tramvaji, trolejbusi, stanice signalizacije za javni saobraćaj i centralne garaže javnog saobraćaja);

2) ambasadama, konzulatima i rezidencijama ambasadora i konzula;

3) toplim pogonima, pećima za topljenje, pogonima petrohemije i bazne hemije, hladnjačama i pumpnim stanicama za odvodnjavanje;

4) objektima za proizvodnju nafte i prirodnog gasa;

5) objektima za proizvodnju derivata nafte, naftovodima, produktovodima, objektima za skladištenje nafte i derivata nafte;

6) objektima za transport, distribuciju i skladištenje prirodnog gasa;

7) objektima u kojima su smešteni državni organi;

8) studentskim, učeničkim domovima i ustanovama socijalne zaštite (gerontološki centri, domovi za stara lica, domovi za decu sa smetnjama u razvoju);

9) pretovarnim kapacitetima rečnog, železničkog i drugog saobraćaja.

Evidencija

Član 59

Operatori sistema i snabdevači vode evidenciju o objektima iz čl. 57. i 58. ove uredbe, međusobno razmenjuju informacije i čuvaju ih u svojim bazama podataka.

XI USLOVI I NAČIN ISKLJUČENJA OBJEKTA KRAJNJEG KUPCA ILI PROIZVOĐAČA SA SISTEMA, PRAVA KRAJNJIH KUPACA ILI PROIZVOĐAČA

Isključenje

Član 60

Operator prenosnog, distributivnog, odnosno zatvorenog distributivnog sistema je dužan da isključi objekat krajnjeg kupca ili proizvođača sa sistema u slučajevima propisanim Zakonom.

U slučaju isključenja objekta krajnjeg kupca ili proizvođača sa sistema, prestaje ugovor o snabdevanju odnosno otkupu električne energije, ugovor o pristupu za mesto primopredaje objekta koji se isključuje i ugovor kojim se uređuje balansna odgovornost za mesto primopredaje objekta koji se isključuje.

Za ponovno priključenje, krajnji kupac ili proizvođač pribavlja novo odobrenje za priključenje.

Operator sistema je dužan da krajnjeg kupca odnosno proizvođača obavesti 15 dana unapred o roku kada ističe godinu dana od obustave isporuke odnosno preuzimanja električne energije uz upozorenje da će nakon isteka tog roka biti izvršeno isključenje, izuzev obustava na zahtev krajnjeg kupca, odnosno proizvođača, kada je operator dužan da obaveštenje dostavi 15 dana pre isteka roka od dve godine od dana obustave, uz upozorenje da će nakon isteka tog roka biti izvršeno isključenje.

Krajnji kupac, odnosno lice čiji je objekat isključen sa sistema ima pravo da operatoru sistema podnese prigovor u skladu sa zakonom.

Korisnik sistema dužan je da plati preuzetu električnu energiju i druge troškove nastale do dana isključenja, u skladu sa Zakonom.

Operator sistema dužan je da u roku od osam dana izvrši isključenje na pisani zahtev krajnjeg kupca ili proizvođača.

Operator sistema objavljuje na svojoj internet stranici obrazac zahteva iz stava 7. ovog člana.

Operator sistema dužan je da o isključenju objekta krajnjeg kupca ili proizvođača obavesti korisnika sistema sa kojim ima potpisan ugovor o pristupu sistemu u roku od osam dana od dana isključenja.

XII PRAVA I OBAVEZE OPERATORA SISTEMA, SNABDEVAČA I KRAJNJEG KUPCA

Obaveze operatora sistema

Član 61

Operator sistema dužan je da:

1) očitava brojila na mestima preuzimanja i isporuke električne energije, vrši obračun pristupa sistemu i dostavlja merne podatke korisniku sistema sa kojim ima zaključen ugovor o pristupu;

2) obavesti korisnika sistema, sa kojim ima potpisan ugovor o pristupu, o načinu i razlozima izvršene korekcije utvrđenih mernih podataka u prethodnim obračunskim periodima;

3) dodeli jedinstveni identifikacioni kod ili broj novom mestu primopredaje (nakon završetka izgradnje priključka) i jedinstvene identifikacione kodove novim mestima merenja, u cilju zaključenja ugovora o snabdevanju;

4) dostavlja snabdevaču prigovore korisnika za koje je snabdevač nadležan;

5) korisniku sistema omogući kontinuiranu isporuku, odnosno preuzimanje električne energije propisanog kvaliteta pod uslovima utvrđenim ovom uredbom i pravilima o radu sistema;

6) dostavi podatke snabdevaču o iznosu naknade radi obračuna krajnjem kupcu zbog odstupanja od propisanog kvaliteta isporuke;

7) obračuna ukupan iznos naknada zbog odstupanja od propisanog kvaliteta isporuke za sve krajnje kupce, kod ugovora o potpunom snabdevanju;

8) obračuna ukupan iznos naknada zbog odstupanja od propisanog kvaliteta isporuke za sve krajnje kupce, kod ugovora o pristupu sistemu sa krajnjim kupcem;

9) nadoknadi korisniku sistema štetu nastalu zbog prekida u isporuci i usled isporuke električne energije neodgovarajućeg kvaliteta, koja se može pripisati u krivicu operatora sistema;

10) obustavi isporuku električne energije objektu korisnika na zahtev snabdevača u slučajevima i na način propisan Zakonom i ovom uredbom;

11) obezbedi elektronsku dostavu računa na zahtev korisnika sistema;

12) definiše korisnicima prenosnog sistema obavezu zamene opreme u njihovim objektima koja ograničava prenosni kapacitet, odnosno za uspostavljanje optimalnih režima rada;

13) obezbedi jednostavnu dostupnost cenovnika svojih usluga svim korisnicima sistema;

14) vodi listu izdatih odobrenja za priključenje i uslova za projektovanje i priključenje.

Operator sistema je dužan da u postupku priključenja na sistem omogući prijem zahteva u elektronskoj formi, u skladu sa zakonom.

Operator prenosnog, odnosno distributivnog sistema je dužan da kontinuirano prati ispunjenost uslova za uređenje balansne odgovornosti i snabdevanja energijom za nadoknadu gubitaka za operatora sistema koji je priključen na njegov sistem.

Operator distributivnog sistema je dužan da o priključenju zatvorenog distributivnog sistema na distributivni sistem obavesti operatora prenosnog sistema.

Očitavanje mernih uređaja

Član 62

Operator sistema dužan je da očitava merne uređaje električne energije u intervalima utvrđenim kao obračunski period u skladu sa metodologijom kojom se utvrđuje cena za pristup sistemu kojim upravlja.

U slučaju da se očitavanje mernih uređaja električne energije zbog elementarne nepogode nije moglo izvršiti u obračunskom periodu, operator sistema je dužan da snabdevaču dostavi podatke registrovane u odgovarajućem prethodnom periodu, a snabdevač je dužan da na osnovu tih podataka izvrši obračun, izda račun i obavesti kupca da očitavanje mernih uređaja nije bilo moguće.

Operator sistema je dužan da očita merni uređaj odmah po prestanku elementarne nepogode iz stava 2. ovog člana i da snabdevaču dostavi nove podatke, a snabdevač je dužan da na osnovu tih podataka izvrši korekciju obračuna.

U slučaju da je vremenski period između dva očitavanja duži od obračunskog perioda, operator sistema je dužan da izmerene veličine preračuna po obračunskim periodima za period očitavanja, koristeći registrovane podatke u odgovarajućem prethodnom periodu, odnosno srazmerno broju dana u pojedinačnim obračunskim periodima ukoliko ne postoje podaci za odgovarajuće prethodne periode.

Operator sistema dužan je da na zahtev korisnika sistema očita merni uređaj električne energije.

Snabdevač je dužan da, pre početka snabdevanja krajnjeg kupca operatoru sistema prijavi ugovor, odnosno svaku promenu ugovora, a operator sistema je dužan da izvrši kontrolu mernog mesta u skladu sa pravilima o radu sistema i da očita merni uređaj.

Ispravka podataka

Član 63

Operator sistema je dužan da izvrši ispravku podataka o potrošnji ili proizvodnji električne energije ako se kontrolom mernog mesta, vanrednim pregledom merila u upotrebi ili na drugi način utvrdi da:

1) je pogrešno očitana vrednost celih i decimalnih brojeva na brojčaniku ili displeju brojila;

2) uređaj za upravljanje tarifama (interni sat na brojilu, uklopni sat, MTK ili RTK prijemnik) nije ispravno funkcionisao;

3) je merenje ili registrovanje električne energije ili snage na mernom uređaju bilo netačno;

4) je obračunska konstanta mernog uređaja bila pogrešno utvrđena ili primenjena u obračunu;

5) je koeficijent svođenja bio pogrešno utvrđen ili primenjen u obračunu.

Operator sistema je dužan da izvrši ispravku ranijih obračunskih perioda i kada utvrdi da:

1) je snaga za obračun bila pogrešna;

2) je kategorija ili grupa korisnika sistema bila pogrešna;

3) su snabdevač ili balansno odgovorna strana bili pogrešni.

Operator sistema je dužan da ispravku podataka iz st. 1. i 2. ovog člana izvrši za odgovarajući prethodni period, od dana kada su nepravilnosti utvrđene do dana poslednje kontrole mernog mesta, a najduže za period od devet meseci.

Raspored ukupno registrovane električne energije

Član 64

Ako se utvrdi da uređaj za upravljanje tarifama (interni sat na brojilu, uklopni sat, MTK ili RTK prijemnik) nije ispravno funkcionisao, ukupno registrovana električna energija rasporediće se prema odnosu ostvarenih vrednosti po tarifama u odgovarajućem prethodnom periodu kada je registrovanje bilo ispravno, odnosno na osnovu dijagrama aktivne i reaktivne snage i njihove raspodele po tarifama, ukoliko ti podaci postoje.

U slučaju da podaci iz stava 1. ovog člana ne postoje, ukupno registrovana električna energija rasporediće se srazmerno vremenu trajanja tarifa.

Ako se utvrdi da je merenje ili registrovanje električne energije ili snage na mernom uređaju bilo netačno, za obračun će se primeniti merni podatak registrovan na kontrolnom brojilu ukoliko to brojilo postoji na istom mernom mestu, a ako ne postoji, koristiće se merni podatak registrovan u sistemu za prikupljanje i obradu podataka u realnom vremenu, nadzor rada, daljinsko komandovanje i upravljanje sistemom, ukoliko postoji.

Ukoliko ne postoji merenje kojim bi mogao da se utvrdi podatak o neregistrovanoj električnoj energiji, operator sistema će izvršiti procenu neregistrovane električne energije imajući u vidu potrošnju, odnosno proizvodnju na mernom mestu u odgovarajućem prethodnom periodu.

Ukoliko ne postoje podaci u odgovarajućem prethodnom periodu iz stava 4. ovog člana operator sistema će izvršiti procenu potrošnje na osnovu prosečne potrošnje odgovarajuće kategorije i grupe korisnika sistema.

Ispravka izdatog računa

Član 65

O ispravci registrovanih podataka, načinu utvrđivanja tarifnih elemenata za obračun pristupa sistemu i načinu obračuna mernih podataka, operator sistema je dužan da obavesti korisnika sistema sa kojim ima potpisan ugovor o pristupu, ako je ispravka izvršena po isteku obračunskog perioda za koji je već izdat račun za pristup sistemu, kao i da izvrši ispravku izdatog računa za taj obračunski period.

Na osnovu obaveštenja iz stava 1. ovog člana, snabdevač će izvršiti ispravku izdatog računa krajnjem kupcu.

Prava operatora sistema

Član 66

Operator sistema ima pravo na:

1) nesmetan pristup u svrhu ugradnje mernih uređaja, očitanja stanja, zamene mernih uređaja i njihove kontrole;

2) sprovođenje ograničenja u isporuci električne energije u skladu sa Zakonom i ovom uredbom;

3) obustavu isporuke električne energije u slučajevima i na način propisan Zakonom i ovom uredbom;

4) isključenje korisnika u slučajevima i na način propisan Zakonom i ovom uredbom;

5) naplatu pristupa sistemu u skladu sa metodologijom kojom se uređuje pristup sistemu.

Dužnosti krajnjeg kupca

Član 67

Krajnji kupac je dužan da:

1) električnu energiju koristi u skladu sa izdatim odobrenjem za priključenje, pravilima o radu sistema i ugovorom o snabdevanju;

2) redovno plaća račun za isporučenu električnu energiju, odnosno račun za pristup sistemu ukoliko se snabdeva električnom energijom po ugovoru sa unapred određenom količinom;

3) dozvoli ovlašćenim licima energetskih subjekata pristup mernim uređajima i instalacijama kao i mestu priključka, radi očitavanja, provere ispravnosti, otklanjanja kvarova, zamene, izmeštanja mernih mesta i sl.

Krajnji kupac ima pravo na:

1) izbor snabdevača;

2) isporuku električne energije i snabdevanje električnom energijom u propisanom kvalitetu;

3) naknadu zbog odstupanja od propisanog kvaliteta isporuke i snabdevanja u skladu sa u skladu sa pravilima o praćenju tehničkih i komercijalnih pokazatelja i regulisanja kvaliteta isporuke i snabdevanja električnom energijom, u skladu sa Zakonom;

4) zaključenje ugovora o snabdevanju električnom energijom sa snabdevačem;

5) prigovor na račun za utrošenu električnu energiju;

6) prigovor zbog neizvršavanja obaveze iz ugovora o snabdevanju električnom energijom;

7) prigovor na kvalitet električne energije;

8) prigovor zbog ograničenja isporuke električne energije;

9) prigovor zbog obustave isporuke električne energije;

10) prigovor zbog isključenja sa sistema;

11) prigovor u vezi sa postupanjem operatora sistema, odnosno u vezi sa postupanjem snabdevača u skladu sa Zakonom i drugim propisima;

12) elektronsku dostavu računa, na zahtev;

13) naknadu štete nastale zbog prekida u isporuci i usled isporuke električne energije neodgovarajućeg kvaliteta, koja se može pripisati u krivicu operatora sistema.

Dužnosti snabdevača

Član 68

Snabdevač je dužan da:

1) obezbedi potrebne količine električne energije za snabdevanje svojih kupaca;

2) sa krajnjim kupcem ugovori propisani kvalitet snabdevanja, a kada snabdeva krajnjeg kupca po ugovoru o potpunom snabdevanju je dužan da sa krajnjim kupcem ugovori i isporuku u propisanom kvalitetu;

3) obračuna iznos naknade krajnjem kupcu zbog odstupanja od propisanog kvaliteta snabdevanja u skladu sa aktom kojim se uređuje praćenje tehničkih i komercijalnih pokazatelja kvaliteta;

4) obračuna iznos naknade krajnjem kupcu zbog odstupanja od propisanog kvaliteta isporuke kod ugovora o potpunom snabdevanju na osnovu podataka operatora sistema u skladu sa aktom kojim se uređuje praćenje tehničkih i komercijalnih pokazatelja kvaliteta;

5) kupcu dostavlja račun za utrošenu električnu energiju;

6) kupcu obračuna i naplati naknade u skladu sa Zakonom i drugim propisima donetim u skladu sa Zakonom;

7) utvrdi pravila za odlučivanje po prigovorima kupaca u skladu sa Zakonom i objavi ih;

8) u slučaju promene cene obavesti kupca o promeni cene, kao i o mogućnosti raskida ugovora;

9) vodi evidenciju kupaca.

XIII NAČIN OBAVEŠTAVANJA KRAJNJEG KUPCA ILI PROIZVOĐAČA

Informacije i obaveštenja

Član 69

Operatori sistema i snabdevači dužni su da krajnjem kupcu, odnosno korisnicima pružaju informacije i obaveštenja u skladu sa Zakonom.

Operatori sistema dužni su da na svojoj internet stranici ili putem sredstava javnog informisanja objave podatke o:

1) načinu ostvarivanja prava na priključenje i postupku priključenja;

2) razlozima za obustavu isporuke električne energije i za isključenje sa sistema;

3) aktivnim snabdevačima koji obavljaju delatnost snabdevanja električnom energijom;

4) službi za rešavanje po prigovorima, načinu za podnošenje prigovora i roku za rešavanje;

5) pravilima o radu sistema i drugim aktima za koje je Zakonom propisana obaveza objavljivanja;

6) prekidima u isporuci električne energije zbog radova na održavanju i proširenju sistema, zbog kvarova i drugih kratkotrajnih poremećaja u radu sistema i primeni planova ograničenja isporuke električne energije za slučaj opšte nestašice;

7) mogućim načinima prijave sumnje na neovlašćenu potrošnju električne energije;

8) obavezama vlasnika nepokretnosti pre izgradnje objekta u blizini elektroenergetskog objekta;

9) načinu ostvarivanja uvida u podatke o potrošnji odnosno o proizvodnji električne energije;

10) cenama pristupa sistemu.

Snabdevač koji obavlja garantovano snabdevanje dužan je da na svojoj internet stranici objavi podatke o regulisanoj ceni električne energije za garantovano snabdevanje.

Rezervni snabdevač dužan je da na svojoj internet stranici objavi uslove rezervnog snabdevanja i cenu električne energije za rezervno snabdevanje.

Operator distributivnog sistema i snabdevač dužni su da na svojoj internet stranici objave telefonski broj koji je besplatan, putem kog kupci mogu da dobiju obaveštenja i odgovore u vezi sa ostvarivanjem svojih prava.

Snabdevač je dužan da krajnjeg kupca obavesti o isteku ugovora o snabdevanju najmanje 30 dana pre isteka roka.

XIV OBRAČUNSKI PERIOD I OBAVEZAN SADRŽAJ RAČUNA ZA NAPLATU ISPORUČENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Određivanje obračunskog perioda

Član 70

Obračunski period za obračun isporučene električne energije je vremenski period koji je, po pravilu, kalendarski mesec. Obračunski period za obračun pristupa sistemu utvrđuje se u skladu sa metodologijom kojom se određuje cena pristupa sistemu.

Dostavljanje računa

Član 71

Snabdevač je dužan da krajnjem kupcu dostavi račun za isporučenu električnu energiju, a kupcu-proizvođaču i za predatu električnu energiju, na osnovu očitanih podataka za obračunski period koje je dostavio operator sistema ili na osnovu unapred određene količine električne energije u skladu sa cenama iz ugovora o snabdevanju za svaki obračunski period.

Prigovor na ispostavljeni račun

Član 72

Krajnji kupac kome se izdaje račun za isporučenu električnu energiju, ima pravo da u roku od osam dana od dana prijema računa podnese snabdevaču prigovor na ispostavljeni račun.

Snabdevač je dužan da odluči o prigovoru fizičkog lica iz stava 1. ovog člana u roku od osam dana, a u roku od 15 dana o prigovorima ostalih krajnjih kupaca.

Korisnik sistema kome se izdaje račun za pristup sistemu ima pravo da u roku od osam dana od dana prijema računa podnese prigovor na ispostavljeni račun operatoru sistema.

Operator sistema dužan je da odluči o prigovoru iz stava 3. ovog člana u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

U slučaju prigovora na tačnost obračuna tarifnih elemenata za pristup sistemu, snabdevač će od operatora sistema zatražiti da izvrši ponovnu proveru tačnosti obračuna tarifnih elemenata, a operator sistema je dužan u roku od pet dana da dostavi snabdevaču konačni obračun tarifnih elemenata.

Iskazivanje troškova pristupa sistemu

Član 73

U slučaju da je snabdevač sa krajnjim kupcem zaključio ugovor o potpunom snabdevanju, dužan je da u računu za prodatu električnu energiju iskaže troškove pristupa sistemu koje je operator sistema obračunao u skladu sa metodologijom za određivanje cene pristupa sistemu i dostavio ih snabdevaču.

Dostavljanje računa

Član 74

Računi se dostavljaju na način i na adresu navedenu u ugovoru o pristupu sistemu, odnosno u ugovoru o snabdevanju električnom energijom.

Računi mogu da se dostave na adresu elektronske pošte, na zahtev korisnika sistema.

Krajnji kupac ima obavezu da plati dostavljeni račun u roku navedenom na računu.

Krajnji kupac koji ne plati račun u roku dospeća snosi posledice u skladu sa Zakonom.

Kamatu za neizmirene obaveze iz prethodnih obračunskih perioda garantovani snabdevač obračunava i posebno iskazuje na računu, a drugi snabdevači na računu ili na drugi prigodan način.

Sadržina računa

Član 75

Račun koji snabdevač izdaje krajnjem kupcu, osim elemenata utvrđenih Zakonom i ovom uredbom, sadrži i podatke o:

1) identifikacionom broju krajnjeg kupca;

2) jedinstvenom identifikacionom kodu ili broju mesta primopredaje;

3) količini preuzete električne energije iz sistema, odnosno isporučene električne energije u sistem po tarifama, odnosno ugovorenim elementima, za obračunski period;

4) cenama po tarifama, odnosno ugovorenim elementima;

5) osnovici za proračun naknada i poreza u skladu sa propisima;

6) vrednosti obračunatih naknada i poreza;

7) ukupnom iznosu za naplatu za obračunski period za koji je račun izdat;

8) iznosu zaduženja po osnovu duga iz prethodnog perioda;

9) datumu dospeća plaćanja;

10) nazivu i kontakt podacima snabdevača, uključujući telefon za korisničku podršku i adresu e-pošte;

11) nazivu kategorije i grupi potrošnje;

12) trajanju ugovora o snabdevanju električnom energijom;

13) mogućnosti promene snabdevača električnom energijom - link ka internet stranici snabdevača na kom se nalaze sva potrebna objašnjenja i linkovi;

14) pravima krajnjih kupaca u vezi sa vansudskim rešavanjem sporova, uključujući kontakt podatke odgovornog subjekta;

15) linku ka aplikaciji za poređenje cena električne energije na internet stranici Agencije;

16) poređenju trenutne potrošnje električne energije krajnjeg kupca sa potrošnjom krajnjeg kupca za isti period prethodne godine u grafičkom obliku;

17) linku za informacije o kontaktu sa potrošačkim organizacijama i Agencijom i adresama internet stranica na kojima mogu da se dobiju informacije o dostupnim merama za poboljšanje energetske efikasnosti za opremu koja koristi energiju.

Račun snabdevača može da sadrži i obračun popusta, ukoliko je predviđen, koji se iskazuje u narednom mesecu, ukoliko je račun plaćen u roku dospeća.

Na računu snabdevača, kao posebna stavka u roku od 60 dana od završetka obračunskog perioda u kome je utvrđeno odstupanje od propisanog kvaliteta, iskazuje se iznos naknada zbog odstupanja od propisanog komercijalnog kvaliteta snabdevanja, odnosno od propisanog kvaliteta isporuke po ugovoru o potpunom snabdevanju.

Snabdevač ostvaruje pravo na iznos naknade zbog odstupanja od propisanog kvaliteta isporuke kroz umanjenje računa za pristup sistemu.

Na računu snabdevača iskazuje se kao posebna stavka, u roku od 60 dana od završetka obračunskog perioda u kome je utvrđeno odstupanje od propisanog komercijalnog kvaliteta snabdevanja, iznos naknade zbog odstupanja od propisanog komercijalnog kvaliteta snabdevanja, po ugovoru sa unapred određenom količinama.

Krajnji kupac ostvaruje pravo na iznose naknada iz st. 3. i 5. ovog člana kroz umanjenje računa.

Uz račun se prilaže uplatnica koja sadrži podatak o broju računa i obračunskom periodu za koji je račun izdat, za krajnje kupce na garantovanom snabdevanju.

Sadržina računa za pristup sistemu

Član 76

Račun za pristup sistemu koji nadležni operator izdaje korisniku sistema sa kojim ima potpisan ugovor o pristupu sadrži sledeće podatke: o isporučenoj električnoj energiji po svim tarifama zbirno za sva mesta primopredaje obuhvaćena ugovorom o pristupu, o elementima i cenovniku za obračun pristupa sistemu, troškove pristupa sistemu po tarifama, elemente za obračun naknada i poreza u skladu sa zakonom, osnovicu za proračun naknade i poreza, ukupnu vrednost obračunatih naknada i poreza, ukupan iznos za naplatu i rok plaćanja.

Obavezan prilog računa za pristup sistemu nadležnog operatora je obračun pristupa sistemu za svako pojedinačno mesto primopredaje.

Obračun pristupa sistemu za sva mesta primopredaje nadležni operator dostavlja snabdevaču u elektronskoj formi.

Na računu operatora sistema, kao posebna stavka u roku od 60 dana od završetka obračunskog perioda u kome je utvrđeno odstupanje od propisanog kvaliteta isporuke, iskazuje se iznos naknade zbog odstupanja od propisanog kvaliteta isporuke, po ugovoru o pristupu sistemu sa krajnjim kupcem.

Na računu operatora sistema, kao posebna stavka u roku od 60 dana od završetka obračunskog perioda u kome je utvrđeno odstupanje od propisanog kvaliteta isporuke, iskazuje se iznos naknade zbog odstupanja od propisanog kvaliteta isporuke, po ugovoru o pristupu sistemu sa snabdevačem.

Pravo na naknade iz st. 4. i 5. ovog člana ostvaruje se kroz umanjenje računa.

XV POSTUPAK, NAČIN I ROKOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA KRAJNJEG KUPCA NA NAKNADU ZBOG ODSTUPANJA OD PROPISANOG KVALITETA ISPORUKE, ODNOSNO SNABDEVANJA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Kvalitet električne energije

Član 77

Kvalitet električne energije podrazumeva tehnički kvalitet, koji se odnosi na neprekidnost isporuke i kvalitet isporučene električne energije, kao i komercijalni kvalitet, koji se odnosi na kvalitet usluge operatora sistema, kao i na kvalitet usluge snabdevača.

Tehnički kvalitet

Član 78

Neprekidnost isporuke iz člana 77. ove uredbe obezbeđuje se tokom kalendarske godine ako trajanje prekida isporuke ne prelazi propisano trajanje neplaniranih i planiranih prekida i trajanje mera planiranih ograničenja za slučaj nastupanja opšte nestašice.

Pod prekidom isporuke na mestu primopredaje energije podrazumeva se pad napona na vrednost nižu od 1% nazivnog napona, u trajanju dužem od tri minuta.

Planirani prekid isporuke je svaki prekid u isporuci koji je operator sistema započeo i okončao saglasno terminu trajanja prekida koji je na propisan način najavio u svom obaveštenju o potrebi izvođenja planiranih radova na održavanju ili proširenju sistema ili koji je nastao kao posledica nastupanja opšte nestašice električne energije, ako je izvršen prema planu i redosledu najavljenog ograničenja isporuke električne energije.

Neplanirani prekid je svaki prekid u isporuci koji operator sistema nije planirao, kao i svaki prekid isporuke koji je planirao, ako prekid nije izvršio u skladu sa najavljenim planom prekida, odnosno planom ograničenja isporuke električne energije zbog nastupanja opšte nestašice.

Pod kvalitetom isporučene električne energije podrazumeva se isporuka električne energije nazivnog napona i nazivne frekvencije na mestima primopredaje.

Nazivni napon može biti: 400 kV, 220 kV, 110 kV, 35 kV, 20 kV, 10 kV i 230/400 V.

Dozvoljeno odstupanje od nazivnog napona na naponskom nivoima: 220 kV i 110 kV je u rasponu između -10% i +11,8%.

Dozvoljeno odstupanje od nazivnog napona na naponskom nivoima: 35 kV, 20 kV i 10 kV i 230/400 V je ±10%.

Dozvoljeno odstupanje od nazivnog napona na naponskom nivou 400 kV je -10% i +5%.

Izuzetno, ako usled kvara na elektroenergetskim objektima ili nepredviđenog opterećenja, nije moguće obezbediti napon iz st. 7. i 8. ovog člana, dozvoljena su i veća odstupanja, u kom slučaju je operator sistema dužan da odmah preduzme raspoložive mere i u najkraćem mogućem roku obezbedi napon u propisanim granicama.

Dozvoljeno odstupanje od nazivne frekvencije je 50 Hz ± 0,5 Hz.

Komercijalni kvalitet

Član 79

Komercijalni kvalitet isporuke podrazumeva da operator sistema pruža usluge krajnjem kupcu, na način i u rokovima propisanim Zakonom, ovom uredbom i pravilima o radu sistema.

Komercijalni kvalitet snabdevanja podrazumeva da snabdevač pruža usluge krajnjem kupcu, na način i u rokovima propisanim Zakonom i ovom uredbom.

Određivanje pokazatelja tehničkog i komercijalnog kvaliteta isporuke i komercijalnog kvaliteta snabdevanja

Član 80

Pokazatelji tehničkog i komercijalnog kvaliteta isporuke i komercijalnog kvaliteta snabdevanja određuju se u skladu sa pravilima kojima se uređuje praćenje tehničkih i komercijalnih pokazatelja i regulisanje kvaliteta isporuke i kvaliteta snabdevanja električnom energijom.

Pravo na naknadu

Član 81

Krajnji kupac ima pravo na naknadu, od operatora sistema na koji je priključen ili snabdevača koji ga snabdeva električnom energijom, zbog odstupanja od propisanog kvaliteta u slučajevima i u visini koji su utvrđeni pravilima kojim se uređuje praćenje tehničkih i komercijalnih pokazatelja i regulisanje kvaliteta isporuke i kvaliteta snabdevanja električnom energijom.

Krajnji kupac ostvaruje pravo na naknadu iz stava 1. ovog člana bez obaveze podnošenja zahteva, u skladu sa čl. 75. i 76. ove uredbe.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, krajnji kupac može podneti zahtev nadležnom operatoru sistema, odnosno snabdevaču, radi ostvarivanja prava na naknadu iz stava 1. ovog člana.

Pravo na prigovor

Član 82

Krajnji kupac ima pravo prigovora operatoru sistema na koji je priključen ili snabdevaču koji ga snabdeva električnom energijom, na kvalitet električne energije, kao i pravo prigovora na iznos računa iz čl. 75. i 76. ove uredbe.

Operator sistema ili snabdevač dužan je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja prigovora, pisanim ili elektronskim putem dostavi odgovor krajnjem kupcu.

Odgovor iz stava 2. ovog člana sadrži odluku da li se prigovor prihvata, izjašnjenje o prigovoru i konkretan predlog i rok za rešavanje prigovora.

Rok za rešavanje prigovora ne može da bude duži od 15 dana, od dana podnošenja prigovora.

Ukoliko operator sistema ili snabdevač iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu krajnjeg kupca u propisanom roku, dužan je da o produženju roka za rešavanje prigovora obavesti krajnjeg kupca i navede rok u kome će rešiti prigovor, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih zahteva. Produženje roka za rešavanje prigovora moguće je samo jednom.

Operator sistema i snabdevač su dužni da vode evidenciju primljenih prigovora, kao i o odlukama po prigovorima.

Ako krajnji kupac nije zadovoljan odlukom po prigovoru, svoja prava može ostvariti u sudskom postupku, osim u slučaju odluke po prigovoru na tehnički kvalitet, kada se može obratiti elektroenergetskom inspektoru.

Naknada štete

Član 83

Operator sistema je dužan da nadoknadi štetu koju je prouzrokovao krajnjem kupcu.

Krajnji kupac koji prilikom korišćenja električne energije trpi štetu zbog smetnji koje stvara drugi krajnji kupac ima pravo da od operatora sistema zahteva naknadu štete, a operator sistema ima pravo da zahteva naknadu od uzročnika smetnji.

Krajnji kupac je dužan da o smetnjama i o šteti obavesti operatora sistema.

Operatori sistema dužni su da evidentiraju, obrađuju i arhiviraju podatke iz stava 3. ovog člana.

Na zahtev krajnjeg kupca, operator sistema procenjuje štetu i predlaže krajnjem kupcu način i iznos naknade za učinjenu štetu.

U slučaju da krajnji kupac nije zadovoljan procenom iz stava 5. ovog člana, na zahtev operatora procenu štete vrši ovlašćeni sudski veštak, odnosno za to ovlašćena institucija.

Ako krajnji kupac nije zadovoljan procenom iz stava 6. ovog člana, svoja prava može ostvariti u sudskom postupku.

Fizičko lice koje prouzrokuje štetu neovlašćenim ulaskom ili pristupom elektroenergetskim objektima, postrojenjima ili električnim vodovima vidno označenim znacima zabrane ulaska, pristupa ili opasnosti, koje ometa ili onemogućava ovlašćena lica u okviru obavljanja delatnosti, dužno je da nadoknadi štetu operatoru sistema.

Za odlučivanje o zahtevu za naknadu štete iz stava 8. ovog člana nadležan je sud.

Član 84

Pravo na naknadu iz člana 76. ove uredbe ne isključuje pravo na naknadu štete.

XVII KAZNENE ODREDBE

Član 85

Novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara kazniće se za prekršaj energetski subjekt - pravno lice ako:

1) ne nastavi isporuku električne energije u roku iz člana 54. stav 2. ove uredbe;

2) ne obračuna naknadu iz člana 61. stav 1. tač. 7) i 8) ove uredbe;

3) ne obračuna naknadu iz člana 68. tač. 3) i 4) ove uredbe.

Novčanom kaznom od 5.000 do 20.000 dinara kazniće se odgovorno lice u pravnom licu za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Član 86

Novčanom kaznom od 50.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne dostavi izjavu iz člana 34. stav 3. ove uredbe;

2) ne izvrši obaveze iz člana 46. st. 1. i 3. ove uredbe;

3) ne izvrši obaveze iz člana 47. st. 1. i 10. ove uredbe;

4) ne izvrši obaveze iz člana 48. stav 2. ove uredbe;

5) ne izvrši obaveze iz člana 49. stav 12. ove uredbe;

6) preuzima ili predaje električnu energiju suprotno uslovima iz člana 13, a u vezi sa članom 55. stav 1. tačka 1) ove uredbe.

Novčanom kaznom od 15.000 do 30.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom od 5.000 do 15.000 dinara kazniće se odgovorno lice u pravnom licu za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 dinara kazniće se fizičko lice za prekršaj iz stava 1. tač. 2)-6) ovog člana.

XVIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 87

Prvi interval za izradu studije priključenja iz člana 6. stav 11. ove uredbe započinje 20. decembra 2023. godine i traje do 20. aprila 2024. godine.

Zahtev za zaključenje ugovora o izradi studije priključenja iz stava 1. ovog člana podnosi se najkasnije do 1. decembra 2023. godine.

Nakon 20. aprila 2024. godine, zahtevi za izradu studije priključenja se podnose i studije se izrađuju u skladu sa članom 6. st. 2. i 11. ove uredbe.

Član 88

Na započete postupke za zaključenje ugovora o izradi studije priključenja na prenosni sistem, odnosno distributivni sistem, koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ove uredbe, primenjuju se odredbe ove uredbe.

Član 89

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom ("Službeni glasnik RS", br. 63/13 i 91/18).

Član 90

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".