Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O UPISU U REGISTAR ZASTUPNIKA KOJI VODI SAVEZNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

("Sl. list SRJ", br. 39/95)

Član 1

Ovom uredbom uređuje se upis fizičkih i pravnih lica koja se bave zastupanjem u postupku zaštite pronalazaka, žigova, modela, uzoraka i geografskih oznaka porekla u Registar zastupnika koji vodi Savezni zavod za intelektualnu svojinu (u daljem tekstu: Zavod).

Član 2

Za upis u Registar zastupnika podnosi se zahtev, uz koji se prilažu dokazi da su ispunjeni uslovi iz člana 55 Zakona o patentima (u daljem tekstu: Zakon) i dokaz o uplati propisane takse.

O posedovanju radnog iskustva na poslovima industrijske svojine iz člana 55 stav 2 tačka 3 Zakona fizičko lice dužno je da podnese dokaz o raspoređivanju na poslove industrijske svojine, o periodu u kome je bilo raspoređeno na te poslove i o predmetima patenata, žigova, modela, uzoraka ili geografskih oznaka porekla na kojima je radilo.

Na osnovu dokaza iz st. 1 i 2 ovog člana Zavod donosi rešenje o upisu, odnosno rešenje o odbijanju upisa u Registar zastupnika.

Član 3

U Registar zastupnika upisuju se: ime i prezime, zanimanje i prebivalište fizičkog lica, odnosno firma i sedište pravnog lica, datum upisa i datum obnove upisa u Registar zastupnika.

U Registar zastupnika upisuju se promene prebivališta fizičkog lica, odnosno sedišta pravnog lica, kao i prestanak obavljanja delatnosti zastupanja.

Član 4

Upis u Registar zastupnika obnavlja se svake godine.

Uz zahtev za obnovu upisa dostavlja se dokaz o uplati propisane takse, koja se plaća u roku od 30 dana pre isteka perioda za koji je plaćena.

Pored dokaza o uplati takse iz stava 2 ovog člana, uz zahtev za obnovu upisa fizičko lice dostavlja izjavu da ispunjava uslove iz člana 55 stav 1 Zakona u pogledu državljanstva i prebivališta, a odgovorno lice u pravnom licu - izjavu da pravno lice ispunjava uslov iz člana 55 stav 1 Zakona u pogledu njegovog poslovnog sedišta na teritoriji Jugoslavije.

Pravno lice u kome je nastala promena u pogledu fizičkih lica koja zapošljava na poslovima industrijske svojine dužno je da podnese dokaze da novozaposlena lica ispunjavaju uslove iz člana 55 stav 4 Zakona.

Lice koje je bilo upisano u Registar zastupnika a nije obnavljalo upis može obnoviti upis ako u Zavodu postoje dokazi da je bilo upisano u Registar zastupnika.

Član 5

Fizička i pravna lica upisana u Registar zastupnika dužna su da obaveste Zavod o svim promenama u pogledu uslova za upis u Registar zastupnika iz člana 55 st. 1 i 4 Zakona.

Član 6

Zastupnik se briše iz Registra zastupnika ako ne zatraži obnovu upisa pre isteka perioda za koji je plaćena taksa.

Fizičko lice se briše iz Registra zastupnika i ako bude lišeno poslovne sposobnosti, ako mu je odlukom suda zabranjeno bavljenje zastupanjem, ako izgubi jugoslovensko državljanstvo, ako se preseli u inostranstvo i ako podnese zahtev za brisanje iz Registra zastupnika.

Pravno lice se briše iz Registra zastupnika ako preseli sedište u inostranstvo i ako pri obnovi upisa ne dokaže da ispunjava uslove za upis iz člana 55 stav 4 Zakona.

Član 7

Izvod iz Registra zastupnika objavljuje se jedanput godišnje u službenom glasilu Zavoda.

Brisanje zastupnika iz Registra zastupnika objavljuje se po službenoj dužnosti u službenom glasilu Zavoda, a promene iz člana 4 stav 2 ove uredbe objavljuju se na zahtev zastupnika, uz plaćanje propisanih troškova.

Član 8

Savezni ministar za razvoj, nauku i životnu sredinu doneće, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, propis o načinu polaganja posebnog stručnog ispita za lica koja se bave zastupanjem u postupku zaštite pronalazaka, žigova, modela, uzoraka i geografskih oznaka porekla.

Za polaganje posebnog stručnog ispita iz stava 1 ovog člana plaćaju se propisani troškovi.

Član 9

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o upisu u Registar zastupnika koji vodi Savezni zavod za patente ("Službeni list SFRJ", br. 18/91).

Član 10

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".