Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O SADRŽINI, NAČINU UPISA I VOĐENJA REGISTRA STEČAJNIH MASA

("Sl. glasnik RS", br. 4/2010)

Član 1

Ovom uredbom uređuje se sadržina, način upisa i vođenja Registra stečajnih masa (u daljem tekstu: Registar).

Stečajna masa koja se registruje u Registru, u smislu zakona kojim se uređuje stečaj i ove uredbe, jeste:

1) stečajna masa u koju ulazi novac dobijen prodajom stečajnog dužnika, kao i imovina stečajnog dužnika koja nije bila predmet procene vrednosti stečajnog dužnika kao pravnog lica prilikom njegove prodaje;

2) stečajna masa stečajnog dužnika koju, po donošenju rešenja o zaključenju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, čine sredstva izdvojena po osnovu osporenih potraživanja i sredstva koja se ostvare okončanjem parnica u korist stečajnog dužnika.

Član 2

Registar se vodi kao jedinstvena, centralna, javna elektronska baza podataka o stečajnim masama iz člana 1. stav 2. ove uredbe.

U Registar se registruju podaci o stečajnoj masi, promene registrovanih podataka, kao i brisanje podataka o stečajnoj masi iz Registra.

Član 3

Registar vodi Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija) preko Registratora stečajnih masa (u daljem tekstu: Registrator).

Na vođenje Registra shodno se primenjuju odredbe zakona i drugih propisa kojima se uređuje registracija privrednih subjekata.

Član 4

Registar sadrži podatke o stečajnoj masi, i to:

1) poslovno ime, sedište i matični/registarski broj stečajnog dužnika;

2) matični broj;

3) poreski identifikacioni broj;

4) naziv suda, broj i datum rešenja iz člana 1. stav 2. ove uredbe;

5) brojeve računa u bankama;

6) lično ime i matični broj stečajnog upravnika;

7) datum i vreme registracije;

8) datum i vreme registracije promene podataka;

9) podatak o brisanju stečajne mase iz Registra;

10) zabeležbe podataka od značaja za pravni promet.

Registar može da sadrži i sledeće podatke:

1) vrednost stečajne mase, ukoliko je procenjena;

2) broj telefona i faksa stečajnog upravnika;

3) adresu elektronske pošte stečajnog upravnika;

4) druge podatke, u skladu sa zakonom.

U Registar se registruju i sve promene podataka sadržanih u Registru.

Član 5

Podaci iz člana 4. ove uredbe registruju se na osnovu registracione prijave koju podnosi stečajni upravnik.

Registracija podataka iz člana 4. ove uredbe vrši se i po službenoj dužnosti na osnovu akta nadležnog organa ili u postupku razmene podataka sa drugim nadležnim organom, u kom slučaju se o izvršenoj registraciji podataka ne donosi poseban akt.

Registraciona prijava podnosi se na predloženom obrascu objavljenom na internet strani Agencije ili kao podnesak u kome se navode podaci o stečajnoj masi čija se registracija prijavljuje, kao i podaci o podnosiocu registracione prijave i o načinu na koji treba dostaviti akt kojim je odlučeno o registracionoj prijavi.

Član 6

Uz registracionu prijavu iz člana 5. ove uredbe podnosi se:

1) izvod iz odgovarajućeg javnog registra, kojim se dokazuje identitet stečajnog dužnika, ako stečajni dužnik nije registrovan u registru koji vodi Agencija;

2) rešenje nadležnog suda o obustavi stečajnog postupka protiv stečajnog dužnika i nastavku postupka u odnosu na stečajnu masu, za registraciju podataka o stečajnoj masi iz člana 1. stav 2. tačka 1) ove uredbe;

3) rešenje nadležnog suda o zaključenju stečajnog postupka i imenovanju stečajnog upravnika za zastupnika stečajne mase za registraciju podataka o stečajnoj masi iz člana 1. stav 2. tačka 2) ove uredbe, ukoliko sud ovo rešenje nije dostavio nadležnom registru koji se vodi kod Agencije na objavljivanje i dokaz o posebnom namenskom računu na koji je položen iznos na ime osporenih potraživanja izdvojen prilikom završne deobe stečajne mase, odnosno dokaz da je ovaj iznos položen kod suda;

4) overen potpis stečajnog upravnika, ukoliko navedeni dokument nije dostavljen nadležnom registru koji se vodi kod Agencije u postupku registracije podataka o stečaju stečajnog dužnika;

5) dokaz o uplaćenoj naknadi za registraciju.

Član 7

Uz registracionu prijavu zabeležbe podataka od značaja za pravni promet podnosi se dokument koji je osnov za zabeležbu i dokaz o uplaćenoj naknadi za registraciju.

Član 8

Promene registrovanih podataka prijavljuju se Registru najkasnije u roku od 15 dana od dana izvršene promene, na način na koji se vrši upis podataka u Registar.

Uz registracionu prijavu promena podataka iz stava 1. ovog člana kao dokaz prilaže se dokumentacija koja je osnov za te promene ili na osnovu koje su te promene izvršene, kao i dokaz o uplaćenoj naknadi za registraciju.

Član 9

Uz registracionu prijavu brisanja iz Registra stečajne mase iz člana 1. stav 2. tačka 1) ove uredbe prilaže se rešenje nadležnog suda o zaključenju stečajnog postupka.

Uz registracionu prijavu brisanja iz Registra stečajne mase iz člana 1. stav 2. tačka 2) ove uredbe prilaže se izjava stečajnog upravnika data pod materijalnom i krivičnom odgovornošću o okončanju svih poslova iz rešenja o zaključenju stečajnog postupka, uključujući i okončanje namirenja poverilaca u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

Član 10

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".