Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O RATIFIKACIJI CARINSKE KONVENCIJE O KARNETU ATA ZA PRIVREMENI UVOZ ROBE

("Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi", br. 13/63)

ČLAN 1

Ratifikuje se Carinska konvencija o karnetu ATA za privremeni uvoz robe (Konvencija ATA), s prilogom, potpisima u Brislu 6. decembra 1961. godine, koja u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpskohrvatskom jeziku glasi:

 

CARINSKA KONVENCIJA O KARNETU ATA ZA PRIVREMENI UVOZ ROBE (KONVENCIJA ATA)

UVOD

Države potpisnice ove konvencije,

na sastanku, pod pokroviteljstvom Saveta za carinsku saradnju i strana ugovornica Opšteg sporazuma o tarifama i trgovini ((GATT), konsultujući se sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu (UNESCO),

uzimajući u obzir predloge predstavnika međunarodne trgovine i ostale interese za olakšanje postupka za privremeno oslobođenje od carine uvoza robe,

uverene da bi prihvatanje zajedničkog postupka za privremeno oslobođenje od carine uvoza robe omogućilo znatne prednosti u međunarodnim trgovinskim i kulturnim aktivnostima i obezbedilo veći stepen sklada i jednoobraznosti u carinskim sistemima strana ugovornica,

složile su se o sledećem:

Glava I

DEFINICIJE I ODOBRENJE

Član 1

Za svrhe ove konvencije:

a) izraz "uvozna carina" označava carinu i sve druge dažbine i takse koje se plaćaju pri uvozu ili u vezi sa uvozom i obuhvata sve unutrašnje poreze i trošarine kojima podleži uvezena roba, ali ne obuhvata takse i dažbine ograničene na iznos približnih troškova za učinjene usluge, i ne predstavlja posrednu zaštitu domaćih proizvoda ili oporezivanje uvoza u fiskalne svrhe;

b) izraz "privremeni uvoz" označava privremeni uvoz oslobođen plaćanja uvozne carine u skladu sa uslovima predviđenim konvencijama pomenutim u članu 3 ove konvencije ili u skladu sa nacionalnim zakonima i propisima zemlje uvoznice;

c) izraz "tranzit" označava prevoz robe od carinarnice na teritoriji jedne strane ugovornice do druge carinarnice na istoj teritoriji, u skladu sa uslovima predviđenim nacionalnim zakonima i propisima te strane ugovornice;

d) izraz "karnet ATA" (Admission Temporaire - Temporary Admission - Privremeni uvoz) označava dokument koji se nalazi kao prilog ovoj konvenciji;

e) izraz "udruženje-izdavač" označava udruženje koje su carinske vlasti zemlje ugovornice ovlastile da izdaje ATA karnete na teritoriji te strane ugovornice;

f) izraz "udruženje-garant" označava udruženje koje su carinske vlasti strane ugovornice ovlastile da garantuje iznose navedene u članu 6 ove konvencije na teritoriji te strane ugovornice;

g) izraz "savet" označava organizaciju osnovanu Konvencijom o ustanovljenju Saveta za carinsku saradnju, sačinjenom u Brislu 15. decembra 1950. godine;

h) izraz "lice" označava fizička i pravna lica, ako smisao ne zahteva drukčije.

Član 2

Odobrenje udruženja-izdavača, predviđeno u tački (e) člana 1 ove konvencije, može posebno biti uslovljeno time da cena karneta ATA bude srazmerna ceni učinjenih usluga.

Glava II

POLJE PRIMENE

Član 3

1. Svaka strana ugovornica prima umesto svojih nacionalnih carinskih dokumenata, i kao garantiju za iznose navedene u članu 6 ove konvencije, karnete ATA koji važe na njenoj teritoriji, a izdati su i upotrebljeni u skladu sa uslovima predviđenim ovom konvencijom, za robu privremeno uvezenu na osnovu:

a) Carinske konvencije o privremenom uvozu stručne opreme, sačinjene u Brislu 8. juna 1961. godine;

b) Carinske konvencije o olakšicama za uvoz robe za izlaganje ili upotrebu na izložbama, sajmovima, sastancima ili u sličnim prilikama, sačinjene u Brislu, 8. juna 1961. godine;

ako je ona strana ugovornica ovih konvencija.

2. Svaka strana ugovornica takođe može primati karnete ATA koji su izdati i upotrebljeni pod istim uslovima, za robu privremeno uvezenu na osnovu međunarodnih konvencija o privremenom uvozu ili kod postupka prilikom privremenog uvoza na osnovu nacionalnih zakona i propisa.

3. Svaka strana ugovornica može primati karnete ATA koji su izdati i upotrebljeni za tranzit na osnovu istih uslova.

4. Roba namenjena za preradu ili opravku neće se uvoziti na osnovu karneta ATA.

Glava III

IZDAVANJE I UPOTREBA KARNETA ATA

Član 4

1. Udruženja-izdavaoci ne mogu izdavati karnete ATA čiji rok važnosti prelazi godinu dana od dana izdavanja. Ona će na korici ATA karneta naznačiti zemlje u kojima on važi i imena odgovarajućih udruženja-garanta.

2. Pošto se karnet ATA izda neće se dodavati naknadni artikal na spisak robe nabrojane na unutrašnjoj strani prednje korice karneta, niti na bilo kojim priloženim dodatnim listovima (Glavni spisak).

Član 5

Rok određen za ponovni izvoz robe uvezene na osnovu karneta ATA ni u kom slučaju neće prelaziti rok važnosti tog karneta.

Glava IV

GARANTIJA

Član 6

1. Svako udruženje-garant obavezuje se da plati, carinskim organima zemlje u kojoj se nalazi, iznos uvozne carine i svih drugih iznosa koji se naplaćuju u slučaju neispunjavanja uslova privremenog uvoza ili tranzita u pogledu robe uvezene u tu zemlju na osnovu karneta ATA koji je izdalo odgovarajuće udruženje-izdavalac. Ono je dužno da zajednički i solidarno sa licima koja duguju gore pomenute iznose plati te iznose.

2. Obaveza udruženja-garanta ne može preći iznos uvozne carine za više od deset procenata.

3. Kad carinski organi zemlje uvoznice bezuslovno oslobode karnet ATA u pogledu izvesne robe oni više ne mogu od udruženja-garanta zahtevati isplatu iznosa navedenih u tački 1 ovog člana za ovu robu. Međutim, može se podneti zahtev prema udruženju-garantu, ako se naknadno otkrije da je oslobođenje karneta dobiveno nepropisno ili obmanom, ili da se radilo o kršenju uslova privremenog uvoza ili tranzita.

4. Carinski organi ne mogu ni pod kojim uslovima zahtevati od udruženja-garanta isplatu iznosa navedenih u tački 1 ovog člana ako zahtev prema udruženju-garantu ne bude postavljen u toku od godine dana računajući od dana isticanja važnosti karneta.

Glava V

REGULISANJE KARNETA ATA

Član 7

1. Udruženje-garant ima rok od šest meseci, od dana zahteva podnetog od strane carinskih organa na iznose pomenute u tački 1 člana 6 ove konvencije, za pribavljanje dokaza o ponovnom izvozu robe, shodno uslovima predviđenim u ovoj konvenciji, ili bilo kom propisnom razduženju karneta ATA.

2. Ako takav dokaz ne bude pribavljen u dozvoljenom roku udruženje-garant će odmah deponovati ili privremeno platiti te iznose. Ovo deponovanje ili plaćanje biće konačno posle roka od tri meseca od dana deponovanja ili plaćanja. U tom roku udruženje-garant još uvek može da podnese dokaz naveden u prethodnog tački u cilju povraćaja deponovanih ili plaćenih iznosa.

3. Za zemlje čiji zakoni i propisi predviđaju deponovanje ili privremeno plaćanje uvozne carine, plaćanja učinjena u skladu sa odredbama prethodne tačke smatraju se konačnim, ali plaćeni iznosi se refundiraju, ako se podnese dokaz, naveden u tački 1 ovog člana u roku od tri meseca od datuma plaćanja.

Član 8

1. Dokaz o reeksportovanju robe uvezene na osnovu karneta ATA pruža se potvrdom o reeksportovanju koja je uneta u karnet od strane carinskih organa zemlje u koju je roba bila privremeno uvezena.

2. Ako reeksportovanje robe nije predviđeno u skladu sa tačkom 1 ovog člana, carinski organi zemlje-uvoznice mogu, čak i kada je rok važnosti karneta već istekao, da prihvate kao dokaz o reeksportovanju robe:

a) podatke koje su u karnet ATA uneli carinski organi druge strane ugovornice prilikom uvoza ili ponovnog uvoza, ili potvrdu koju su ti organi izdali, zasnovanu na podacima unetim u list koji se otcepljuje od karneta prilikom uvoza ili ponovnog uvoza na njihovu teritoriju, pod uslovom da se podaci odnose na uvoz ili ponovni uvoz, koji se mogu dokazati posle reeksportovanja koje je trebalo da se utvrdi;

b) svaki drugi dokumentovani dokaz da se roba nalazi izvan zemlje.

3. U svakom slučaju u kome carinske vlasti jedne strane ugovornice oslobode za reeksportovanje izvesnu robu uvezenu na njihovu teritoriju na osnovu karneta ATA, udruženje-garant biće oslobođeno svojih obaveza tek kada te vlasti potvrde na samom karnetu da je položaj takve robe regulisan.

Član 9

U slučajevima navedenim u tački 2 člana 8 ove konvencije, carinski organi imaju pravo da naplate taksu regulisanja.

Glava VI

RAZNE ODREDBE

Član 10

Carinske potvrde na karnetima ATA upotrebljene shodno uslovima predviđenim u ovoj konvenciji ne podleže plaćanju taksa za carinske usluge u carinarnici i njenim uredima u toku uobičajenog radnog vremena.

Član 11

U slučaju uništenja, gubitka ili krađe karneta ATA, dok se roba na koju se isti odnosi nalazi na teritoriji jedne od strana ugovornica, carinski organi te strane ugovornice, na zahtev udruženja-izdavača, shodno uslovima koje ti organi propišu, prihvataju dokument kojim se taj karnet zamenjuje, čija važnost ističe istog dana kada i važnost karneta koji se ovim dokumentom zamenjuje.

Član 12

1. Kada se privremeno uvezena roba ne može reeksportovati zbog zaplene, i ako ta zaplena nije izvršena na zahtev privatnih lica, uslov reeksportovanja obustavlja se dok traje zaplena.

2. Carinski organi, ako je to moguće, obaveštavaju udruženje-garanta o zaplenama koje su učinili, ili koje su učinjene u njihovo ime, robe uvezene na osnovu karneta ATA za koje to udruženje garantuje, kao i o merama koje nameravaju da preduzmu.

Član 13

Karneti ATA ili delovi karneta ATA koji treba da se izdaju u zemlji u koju se uvoze i koje odgovarajuće inostrano udruženje, međunarodna organizacija ili carinski organi strane ugovornice šalju udruženju-izdavaocu, oslobađaju se uvozne carine prilikom ulaska, kao i svih uvoznih zabrana ili ograničenja. Prilikom izvoza daju se odgovarajuće olakšice.

Član 14

U svrhe ove konvencije teritorije strana ugovornica koje sačinjavaju carinsku ili ekonomsku uniju mogu se smatrati kao jedinstvena teritorija.

Član 15

U slučaju prevare, prekršaja ili zloupotrebe, strane ugovornice, bez obzira na odredbe ove konvencije, imaju pravo da pokrenu postupak protiv lica koja upotrebljavaju karnete ATA za naplatu uvoznih carina i ostalih iznosa koji se plaćaju i da podnesu zahtev za sve kazne kojima takva lica podleže. U takvim slučajevima udruženja treba da pruže svoju pomoć carinskim organima.

Član 16

Prilog ovoj konvenciji sačinjen je tako da čini njen sastavni deo.

Član 17

Odredbe ove konvencije predviđaju minimalne povlastice koje se odobravaju i ne sprečavaju primenu većih povlastica koje izvesne strane ugovornice daju, ili mogu u budućnosti davati, jednostranim odredbama ili u skladu sa dvostranim i višestranim sporazumima.

Glava VII

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18

1. Strane ugovornice će se sastajati kad je to potrebno u cilju razmatranja dejstva ove konvencije i, naročito, u cilju razmatranja mera koje obezbeđuju jednoobraznost u tumačenju i primeni ove konvencije.

2. Takve sastanke saziva generalni sekretar Saveta na zahtev bilo koje strane ugovornice. Ako strane ugovornice ne odluče drukčije, sastanci će se održavati u sedištu Saveta.

3. Strane ugovornice propisuju unutrašnji pravilnik za takve sastanke. One donose odluke dvotrećinskom većinom strana ugovornica koje prisustvuju sastanku i glasaju.

4. Strane ugovornice ne donose odluku ni o jednom pitanju ako nije prisutno više od polovine članica.

Član 19

1. Svaki spor između strana ugovornica u vezi sa tumačenjem i primenom ove konvencije rešava se, ukoliko je moguće pregovorima između tih strana ugovornica.

2. Svaki spor koji ne bude rešen pregovorima, strane u sporu podnose stranama ugovornicama, koje se sastaju u skladu sa članom 18 ove konvencije, da ga razmotre i daju preporuke za njegovo rešenje.

3. Strane u sporu mogu se unapred složiti da prihvate preporuke strana ugovornica kao obavezne.

Član 20

1. Svaka država članica Saveta i svaka država članica Ujedinjenih nacija ili specijalizovanih ustanova može postati strana ugovornica ove konvencije:

a) potpisivanjem iste bez rezerve ratifikacije;

b) deponovanjem ratifikacionog instrumenta posle potpisivanja pod rezervom ratifikacije; ili

c) pristupanjem istoj.

2. Ova konvencija biće otvorena za potpisivanje od strane država pomenutih u tački 1 ovog člana do 31. jula 1962. godine u sedištu Saveta u Brislu. Posle toga, biće otvorena za pristupanje.

3. U slučaju koji je predviđen u tački 1 pod (b) ovog člana ova konvencija podleži ratifikaciji od strane država-potpisnica u skladu sa njihovim ustavnim postupkom.

4. Svaka država, koja nije članica organizacija navedenih u tački 1 ovog člana, a kojoj je upućen poziv generalnog sekretara Saveta, na zahtev strana ugovornica može postati strana ugovornica ove konvencije pristupajući joj pošto stupi na snagu.

5. Instrumenti o ratifikaciji ili pristupanju deponuju se kod generalnog sekretara Saveta.

Član 21

1. Ova konvencija stupa na snagu tri meseca pošto je pet od država navedenih u tački 1 člana 20 potpišu bez rezerve ratifikacije ili deponuju svoje instrumente o ratifikaciji ili pristupanju.

2. Za svaku državu, koja potpiše ovu konvenciju bez rezerve ratifikacije, koja je ratifikuje ili joj pristupi, pošto su je pet država potpisale bez rezerve ratifikacije ili deponovale svoje instrumente o ratifikaciji ili pristupanju, ova konvencija stupa na snagu tri meseca pošto je navedena država potpiše bez rezerve ratifikacije ili deponuje svoj instrumenat o ratifikaciji ili pristupanju.

Član 22

1. Ova konvencija je neograničenog trajanja. Međutim, svaka strana ugovornica može je otkazati u svako doba posle dana njenog stupanja na snagu na osnovu člana 21 konvencije.

2. Otkazivanje se saopštava pismenim instrumentom koji se deponuje kod generalnog sekretara Saveta.

3. Otkazivanje stupa u dejstvo šest meseci pošto generalni sekretar Saveta primi instrumenat o otkazivanju.

4. Kad strana ugovornica otkaže ovu konvenciju u skladu sa tačkom 1 ovog člana, ili saopšti na osnovu tačke 2 pod (b) člana 23 ili tačke 2 člana 25 ove konvencije, svaki karnet ATA, koji je izdat pre dana kada ovo otkazivanje ili saopštenje stupa u dejstvo, ostaje u važnosti, a garantija udruženja-garanta ostaće punovažna.

Član 23

1. Za vreme potpisivanja, ratifikovanja ili pristupanja ovoj konvenciji, ili posle toga, svaka država koja odluči da primi karnete ATA obavestiće generalnog sekretara Saveta u skladu sa odredbama tačaka 2 i 3 člana 3 ove konvencije, navodeći slučajeve u kojima se obavezuje da prihvati karnete ATA i navodeći od koga dana ovo prihvatanje stupa u dejstvo.

2. Generalnom sekretaru Saveta mogu se uputiti slična obaveštenja:

a) da se proširi oblast primene prethodnih obaveštenja; ili

b) da se pod rezervom tačke 4 člana 22 ove konvencije ograniči oblast primene ili ponište sva prethodna obaveštenja.

Član 24

1. Strane ugovornice, sastajući se u skladu sa članom 18 ove konvencije, mogu preporučiti njene izmene.

2. Tako preporučeni tekst svake izmene generalni sekretar Saveta saopštava svim stranama ugovornicama, svim drugim državama koje potpisuju ove konvencije ili joj pristupaju, generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija, stranama ugovornicama Opšteg sporazuma o trgovini i tarifama (GATT) i organizaciji Ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu (UNESCO).

3. U roku od šest meseci od dana saopštenja preporučene izmene, svaka strana ugovornica može da obavesti generalnog sekretara Saveta:

a) da nema primedaba na preporučene izmene; ili

b) da, iako namerava da prihvati preporučene izmene, uslovi za to prihvatanje još nisu ispunjeni u njenoj zemlji.

4. Ako strana ugovornica pošalje generalnom sekretaru Saveta saopštenje, predviđeno u tački 3 pod (b) ovog člana, ona može, ako do tada nije obavestila generalnog sekretara o prihvatanju preporučenih izmena, da podnese prigovor na te izmene u roku od devet meseci po isteku roka od šest meseci navedenog u tački 3 ovog člana.

5. Ako je prigovor na preporučene izmene stavljen u skladu sa uslovima tačaka 3 i 4 ovog člana, smatra se da izmene nisu prihvaćene i neće stupiti u dejstvo.

6. Ako se ne stavi prigovor na preporučene izmene u skladu sa tačkama 3 i 4 ovog člana, smatra se da su izmene prihvaćene od niže navedenog dana:

a) ako nijedna strana ugovornica ne pošalje saopštenje u vezi sa tačkom 3 pod (b) ovog člana po isteku roka od šest meseci, pomenutog u tački 3;

b) ako je bilo koja strana ugovornica poslala saopštenje u skladu sa tačkom 3 pod (b) ovog člana ranijeg od dva sledeća dana:

i) dana od koga su sve strane ugovornice obavestile generalnog sekretara Saveta o prihvatanju preporučene izmene, pod uslovom da, ako su takva prihvatanja saopštena pre isteka roka od šest meseci, navedenog u tački 3 ovog člana, da se taj dan uzme kao dan isteka pomenutog šestomesečnog roka;

ii) dana isteka devetomesečnog roka pomenutog u tački 4 ovog člana.

7. Sve izmene koje se smatraju prihvaćenim stupaju na snagu šest meseci posle dana kada se smatra da su te izmene prihvaćene.

8. Generalni sekretar Saveta, čim je to moguće, obaveštava sve strane ugovornice o svakom prigovoru na predloženu izmenu koji je stavljen u skladu sa tačkom 3 pod (a), i o svakom obaveštenju primljenom u skladu sa tačkom 3 pod (b) ovog člana. On, zatim, obaveštava sve strane ugovornice da li strana ugovornica ili strane koje su poslale takvo saopštenje stavljaju primedbu na preporučenu izmenu ili je prihvataju.

9. Svaka država koja ratifikuje ili pristupi ovoj konvenciji smatra se da je prihvatila sve izmene koje su stupile na snagu na dan deponovanja njenog instrumenta o ratifikaciji ili pristupanju.

Član 25

1. Svaka država može, u trenutku potpisivanja ove konvencije bez rezerve ratifikacije ili deponovanja njenih instrumenata o ratifikaciji ili pristupanju ili docnije da izjavi obaveštenjem dostavljenim generalnom sekretaru Saveta da se ova konvencija proširuje na sve ili neke teritorije, za čije je međunarodne odnose ona odgovorna. Ovo obaveštenje stupa u dejstvo tri meseca posle dana prijema istog od strane generalnog sekretara Saveta. Međutim, konvencija se ne može primenjivati na teritorije navedene u obaveštenju pre nego što stupi na snagu u odnosu na državu o kojoj se radi.

2. Svaka država koja je dala obaveštenje shodno tački 1 ovog člana o proširenju ove konvencije na bilo koju teritoriju za čije međunarodne odnose je ona odgovorna, može da obavesti generalnog sekretara Saveta u skladu sa odredbama člana 22 ove konvencije, da teritorija o kojoj se radi neće više primenjivati konvenciju.

Član 26

1. Svaka država može da izjavi u trenutku potpisivanja, ratifikacije ili pristupanja ovoj konvenciji, ili obaveštenja generalnom sekretaru Saveta, pošto je postala strana ugovornica konvencije da ne prihvata karnete ATA na osnovu ove konvencije za poštanski saobraćaj. Takvo obaveštenje stupa na snagu devedesetog dana pošto ga generalni sekretar primi.

2. Svaka strana ugovornica, koja je učinila rezervu predviđenu u tački 1 ovog člana, može u svako doba da povuče tu rezervu obaveštenjem generalnom sekretaru Saveta.

3. Ne dozvoljava se nikakva druga rezerva na ovu konvenciju.

Član 27

Generalni sekretar Saveta obaveštava sve strane ugovornice, ostale države koje su potpisale ili pristupile konvenciji, generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, strane ugovornice Opšteg sporazuma o tarifama i trgovini (GATT) i Organizaciju Ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu (UNESCO) o:

a) potpisivanjima, ratifikacijama i pristupanjima na osnovu člana 20 ove konvencije;

b) danu stupanja na snagu ove konvencije u skladu sa članom 21;

c) otkazivanjima na osnovu člana 22;

d) obaveštenjima učinjenim u skladu sa članom 23;

e) svakoj izmeni koja se smatra prihvaćenom u skladu sa članom 24 i o danu stupanja na snagu tih izmena;

f) obaveštenjima primljenim u skladu sa članom 25;

g) izjavama i obaveštenjima učinjenim u skladu sa članom 26 i o danu kada rezerve ili povlačenja rezervi stupaju u dejstvo.

Član 28

U skladu sa članom 102 Povelje Ujedinjenih nacija, ova konvencija će biti registrovana kod Sekretarijata Ujedinjenih nacija na zahtev generalnog sekretara Saveta.

U potvrdu čega su dole potpisani opunomoćenici potpisali ovu konvenciju.

Sačinjeno u Brislu, šestog decembra hiljadu devetsto šezdeset prve godine na engleskom i francuskom jeziku, s tim da su oba teksta podjednako verodostojna, u jednom originalu koji će biti deponovan kod generalnog sekretara Saveta koji će dostaviti overene kopije svim državama navedenim u članu 20 tačka 1 ove konvencije.

 

Aneks uz Konvenciju, strana 1

ANEKS
OBRAZAC KARNETA ATA

Karnet ATA odštampan je na francuskom ili engleskom i, prema potrebi, na nekom drugom jeziku.

Dimenzije karneta ATA su 396x210 mm, a kupona - 297x210 mm.

Aneks, strana 2

 

Aneks, strana 3

Prva strana korica

(udruženje izdavač) __________________________________

MEĐUNARODNI GARANTNI LANAC ________________

KARNET ATA BR. ________________________

CARINSKI KARNET ZA PRIVREMENI UVOZ
CARINSKA KONVENCIJA O KARNETU ATA ZA DOZVOLU POVREMENOG UVOZA ROBE

(Pre popunjavanja karneta, čitati objašnjenje na 3. strani korica)

Važnost karneta do _________________________ zaključno

Izdat od __________________________________________

Nosilac ___________________________________________

Punomoćnik* ______________________________________

Predviđena namena robe _____________________________

__________________________________________________

Ovaj karnet važi u sledećim zemljama, pod garancijom sledećih udruženja:

Nosilac i njegov punomoćnik dužni su pridržavati se zakona i drugih propisa zemlje polaska i zemalja uvoza.

Izdato u _______________, godine _______________________

_____________________
(potpis nosioca)

 

_______________________
(potpis ovlašćenog službenika
udruženja-izdavača)

__________________________________________________

Potvrda carinskih vlasti

1. Stavljena carinska obeležja naznačena u rubrici 7 u pogledu broja (brojeva) sledećeg (sledećih) reda (redova) opšteg spiska ______________________________________________________

2. Robu pregledao* __________________________________

3. Zavedeno pod br.* ________________________________

___________

 

___________

 

___________

 

___________

(carinarnica)

 

(mesto)

 

(datum)

 

(potpis i pečat)

__________________
* Nepotrebno precrtati.

Aneks, strana 4

Druga strana korica

Stavljena carinska obeležja naznačena u rubrici 7 ili 8, u pogledu broja (brojeva) sledećeg (sledećih) reda (redova) opšteg spiska ________________________________________________
______________________________________________________

___________

 

___________

 

___________

 

___________

(carinarnica)

 

(mesto)

 

(datum)

 

(potpis i pečat)

Stavljena carinska obeležja naznačena u rubrici 7 ili 8, u pogledu broja (brojeva) sledećeg (sledećih) reda (redova) opšteg spiska ________________________________________________
______________________________________________________

___________

 

___________

 

___________

 

___________

(carinarnica)

 

(mesto)

 

(datum)

 

(potpis i pečat)

GLAVNI SPISAK

Red. broj

Trgovački naziv robe i, prema potrebi, obeležja i brojevi

Broj

Težina ili količina

Vrednost*

Zemlja porekla**

Za službenu upotrebu carine

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za prenos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Trgovačka vrednost u zemlji izdavanja karneta.

** Ako je različita od zemlje izdavanja karneta.

Aneks, strana 5

MEĐUNARODNI GARANTNI LANAC _____________

KARNET ATA BR. ______________

Glavni spisak - nastavak strana _______

_____________
(potpis nosioca)

________________________
(potpis ovlašćenog službenika
udruženja-izdavača)Red. broj

Trgovački naziv robe i, prema potrebi, obeležja i brojevi

Broj

Težina ili količina

Vrednost*

Zemlja porekla**

Za službenu upotrebu carine


1

2

3

4

5

6

7

8


 

Preneto

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   
 

 

Za prenos

 

 

 

 

 

 


* Trgovačka vrednost u zemlji izdavanja karneta.
** Ako je različita od zemlje izdavanja karneta.

Aneks, strana 6

Red. broj

Trgovački naziv robe i, prema potrebi, obeležja i brojevi

Broj

Težina ili količina

Vrednost*

Zemlja porekla**

Za službenu upotrebu carine

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Preneto

 

 

 

 

 

Za prenos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Trgovačka vrednost u zemlji izdavanja karneta.
** Ako je različita od zemlje izdavanja karneta.

Aneks, strana 7

IZLAZNI TALON BR. _______ KARNET ATA BR. _______

1.

Roba navedena u glavnom spisku pod brojem (brojevima) _________________ je bila izvezena.

2.

Rok za ponovni uvoz bez dažbine* _________________

3.

Ostale primedbe * _________________


___________

 

___________

 

___________

 

___________

(carinarnica)

 

(mesto)

 

(datum)

 

(potpis i pečat)

IZLAZNI KUPON BR. ________ KARNET ATA BR. ______

A)

Karnet važi do ________________ zaključno.

 

Izdat od _________________________

 

Nosilac _________________________

 

Punomoćnik* ____________________

B)

Deklaracija o privremenom izvozu.

 

1. Potpisani __________________**

 

   ovlašćen od* _________________**

 

 

a) prijavljujem privremeni izvoz robe navedene u spisku na poleđini i sadržane u glavnoj listi pod brojem (brojevima) ________________________________

 

 

b) izjavljujem da je roba namenjena za ______________ __________________________

 

 

c) obavezujem se, da ću robu ponovo uvoziti u roku određenom od carinarnice*.

 

2. Navodi o:

 

 

a) broju, svojstvu, obeležjima itd. koleta *_______

 

 

b) transportnim sredstvima * __________________


________________
(mesto)

________________
(datum)

________________
(potpis)

______________________________________________________

C)

Carinjenje prilikom izlaska.

 

1. Prijavljena roba je bila izvezena ___________________

 

2. Rok za ponovni uvoz bez dažbina *_________________

 

3. Ostale primedbe* ________________________________

 

4. Ovaj kupon treba predati carinarnici u* _____________


___________

 

___________

 

___________

 

___________

(carinarnica)

 

(mesto)

 

(datum)

 

(potpis i pečat)

D) Za službenu upotrebu carine.

_______________
* Nepotrebno precrtati.
** Ime i adresa velikim štampanim slovima.

Aneks, strana 8

Red. broj

Trgovački naziv robe i, prema potrebi, obeležja i brojevi

Broj

Težina ili količina

Vrednost*

Zemlja porekla**

Za službenu upotrebu

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za prenos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Trgovačka vrednost u zemlji izdavanja karneta.
** Ako je različita od zemlje izdavanja karneta.

Aneks, strana 9

_______ KUPON BR. ________ KARNET ATA BR. ________

DODATNI LIST BR. ________

Red. broj

Trgovački naziv robe i, prema potrebi, obeležja i brojevi

Broj

Težina ili količina

Vrednost*

Zemlja porekla**

Za službenu upotrebu carine

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Preneto

 

 

 

 

 

Za prenos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Trgovačka vrednost u zemlji izdavanja karneta.
** Ako je različita od zemlje izdavanja karneta.

Aneks, strana 10

Red. broj

Trgovački naziv robe i, prema potrebi, obeležja i brojevi

Broj

Težina ili količina

Vrednost*

Zemlja porekla**

Za službenu upotrebu carine

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Preneto

 

 

 

 

 

Za prenos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Trgovačka vrednost u zemlji izdavanja karneta.
** Ako je različita od zemlje izdavanja karneta.

Aneks, strana 11

TALON PONOVNOG UVOZA BR. _________________

KARNET ATA BR. ____________

1.

Roba navedena u glavnom spisku pod brojem (brojevima) ____________________ privremeno izvezena na osnovu izlaznog (ih) kupona br. _________________ ovog karneta ponovo je uvezena.

2.

Ostale primedbe* _______________________


___________

 

___________

 

___________

 

___________

(carinarnica)

 

(mesto)

 

(datum)

 

(potpis i pečat)


KUPON PONOVNOG UVOZA BR. _____________

KARNET ATA BR. ____________

A)

Karnet važi do _____________________ zaključno.

 

Izdat od ________________________

 

Nosilac ________________________

 

Punomoćnik* ___________________


B)

Deklaracija o ponovnom uvozu.

 

1. Potpisani ____________________**

 

   ovlašćen od* __________________**

 

 

a) izjavljujem da je roba navedena na listi na poleđini i sadržana u glavnom spisku pod brojem (brojevima) ________________________ bila privremeno izvezena na osnovu izlaznog (ih) kupona br. _________ ovog karneta.

 

 

b) zahtevam ponovni uvoz ove robe bez plaćanja dažbina.

 

 

c) izjavljujem, da u inostranstvu nije bila dorađivana, izuzev robe navedene pod brojevima ________________ ______________________ liste na poleđini*.

 

2. Navodi o robi, koja nije ponovno uvezena*
_______________________________________________________

 

3. Navodi o:

 

 

a) broju, svojstvu, obeležjima itd. koleta* ________

 

 

b) transportnim sredstvima* __________________


________________
(mesto)

________________
(datum)

________________
(potpis)


C)

Carinjenje prilikom ponovnog uvoza.

 

1. Roba naznačena u stavu 1 gornje deklaracije ponovno je    uvezena.

 

2. Ostale primedbe* ________________

 

3. Ovaj kupon treba predati carinarnici u* ______________


___________

 

___________

 

___________

 

___________

(carinarnica)

 

(mesto)

 

(datum)

 

(potpis i pečat)


D) Za službenu upotrebu carine

_____________
* Nepotrebno precrtati.
** Ime i adresa velikim štampanim slovima.

Aneks, strana 12

Red. broj

Trgovački naziv robe i, prema potrebi, obeležja i brojevi

Broj

Težina ili količina

Vrednost*

Zemlja porekla**

Za službenu upotrebu carine

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za prenos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Trgovačka vrednost u zemlji izdavanja karneta.
** Ako je različita od zemlje izdavanja karneta.

Aneks, strana 13

ULAZNI TALON BR. _________ KARNET ATA BR. ________

1.

Roba navedena u glavnom spisku pod brojem (brojevima) ______________________ privremeno je uvezena.

2.

Rok za ponovni izvoz odnosno za prijavljivanje robe carinarnici * _____________________________________________

3.

Zavedeno pod br. *__________________________________

4.

Ostale primedbe* ___________________________________


___________

 

___________

 

___________

 

___________

(carinarnica)

 

(mesto)

 

(datum)

 

(potpis i pečat)


ULAZNI KUPON BR. _________ KARNET ATA BR. _______

A)

Karnet važi do ______________________ zaključno.

 

Izdat od ___________________________________________

 

Nosilac ___________________________________________

 

Punomoćnik* ______________________________________


B)

Deklaracija o privremenom uvozu.

 

1.

Potpisani ______________________**

 

 

ovlašćen od* ____________________**

 

 

a) prijavljujem privremeni uvoz, pod uslovima predviđenim zakonima i drugim propisima zemlje uvoza robe navedene u spisku na poleđini i sadržane u glavnom spisku pod brojem (brojevima) __________________

 

 

b) izjavljujem, da je roba namenjena za _____________ u _____________

 

 

c) obavezujem se pridržavati se bilo zakona i propisa i ponovno izvesti ovu robu u rokovima određenim od carinarnice*

 

 

d) potvrđujem istinitost i potpunost podataka unesenih u ovaj kupon.

 

2.

Navodi o:

 

 

a) broju, vrsti, obeležjima itd. koleta* ______________

 

 

b) transportnim sredstvima* ______________________


________________
(mesto)

________________
(datum)

________________
(potpis)C)

Carinjenje prilikom ulaska.

 

1. Roba naznačena u gornjoj deklaraciji privremeno je uvezena.

 

2. Rok za ponovni izvoz odnosno prijavljivanje robe carinarnici*.

 

3. Zavedeno pod br. * _________________

 

4. Ostale primedbe* ___________________


___________

 

___________

 

___________

 

___________

(carinarnica)

 

(mesto)

 

(datum)

 

(potpis i pečat)D)

Za službenu upotrebu carine.

___________
* Nepotrebno precrtati
** Ime i adresa velikim štampanim slovima.

Aneks, strana 14

Red. broj

Trgovački naziv robe i, prema potrebi, obeležja i brojevi

Broj

Težina ili količina

Vrednost*

Zemlja porekla**

Za službenu upotrebu carine

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za prenos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Trgovačka vrednost u zemlji izdavanja karneta.
** Ako je različita od zemlje izdavanja karneta.

Aneks, strana 15

TALON PONOVNOG IZVOZA BR. ________________

KARNET ATA BR. ________________

1.

Roba navedena u glavnom spisku pod brojem (brojevima) ________________ privremeno uvezena na osnovu ulaznog (ih) kupona br. ________________ ovog karneta, ponovno je izvezena*,

2.

Mere poduzete u pogledu prijavljene robe, koja nije ponovno izvezena* ________________

3.

Mere poduzete u pogledu robe, koja nije prijavljena i ne namerava se docnije ponovno izvesti* ______________________ __________________________________________________

4.

Zavedeno pod br.* __________________________________


___________

 

___________

 

___________

 

___________

(carinarnica)

 

(mesto)

 

(datum)

 

(potpis i pečat)


KUPON PONOVNOG IZVOZA BR. ________________

KARNET ATA BR. ________________

A) Karnet važi do ________________ zaključno.

 

Izdat od __________________________________________

 

Nosilac ___________________________________________

 

Punomoćnik* ______________________________________


B) Deklaracija o ponovnom izvozu.

1.

Potpisani __________________**
ovlašćen od _________________* ________________** prijavljen ponovni izvoz robe navedene u spisku na poleđini i sadržane u glavnom spisku pod brojem (brojevima) ________________ privremeno uvezene na osnovu ulaznog (ih) kupona br. ________________ ovog karneta*.

2.

Navodi o prijavljenoj robi, koja nije namenjena za ponovni izvoz* ____________________________________________

3.

Navodi o neprijavljenoj robi, koja nije namenjena za docnji ponovni izvoz* _____________________________________

4.

Za dokaz mojih izjava predlažem sledeće dokumente* __________________________________________________

5.

Navodi o:

 

a)

broju, svojstvu, obeležju itd. koleta* ________________

 

b)

transportnom sredstvu* ___________________________


________________
(mesto)

________________
(datum)

________________
(potpis)


C) Carinjenje prilikom ponovnog izvoza.

1.

Roba naznačena u stavu 1 gornje deklaracije ponovno je izvezena* ___________________________________________

2.

Mere poduzete u pogledu prijavljene robe, koja nije ponovno izvezena* __________________________________________

3.

Mere poduzete u pogledu neprijavljene robe koja nije namenjena za docniji ponovni izvoz* ________________________

4.

Zavedeno pod br.* __________________________________

5.

Ovaj kupon treba predati carinarnici u* _________________


___________

 

___________

 

___________

 

___________

(carinarnica)

 

(mesto)

 

(datum)

 

(potpis i pečat)


D. Za službenu upotrebu carine.

______________
* Nepotrebno precrtati.
** Ime i adresa velikim štampanim slovima.

Aneks, strana 16

Red. broj

Trgovački naziv robe i, prema potrebi, obeležja i brojevi

Broj

Težina ili količina

Vrednost*

Zemlja porekla**

Za službenu upotrebu carine

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za prenos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Trgovačka vrednost u zemlji izdavanja karneta.
** Ako je različita od zemlje izdavanja karneta.

Aneks, strana 17

PROVOZNI TALON BR. ________ KARNET ATA BR. ______

Carinjenje u provozu.

1.

Roba navedena u glavnom spisku pod brojem (brojevima) ________________ ušla je u provozu preko carinarnice ________________

2.

Rok za ponovni izvoz odnosno prijavljivanje robe carinarnici* ________________

3.

Zavedeno pod br.* __________________________________


___________

 

___________

 

___________

 

___________

(carinarnica)

 

(mesto)

 

(datum)

 

(potpis i pečat)


POTVRDA ODREDIŠNE CARINARNICE O RAZDUŽENJU

1.

Roba naznačena u stavu 1 gore ponovno je izvezena (prijavljena)*

2.

Ostale primedbe* ________________


___________

 

___________

 

___________

 

___________

(carinarnica)

 

(mesto)

 

(datum)

 

(potpis i pečat)


PROVOZNI KUPON BR. ________________

KARNET ATA BR. ________________

A)

Karnet važi do ________________ zaključno.

 

Izdat od ________________

 

Nosilac ________________

 

Punomoćnik* ________________


B)

Prijava pošiljke u provozu.

 

1.

Potpisani ________________**

 

 

ovlašćen od* ________________**

 

 

a)

izjavljujem, da šaljem u ________________ pod uslovima predviđenim zakonima i drugim propisima zemlje provoza, robu navedenu u spisku na poleđini i sadržanu u glavnom spisku pod brojem (brojevima)

 

 

b)

obavezujem se pridržavati se zakona i drugih propisa zemlje provoza i pokazati ovu robu, sa nepovređenim plombama, ako ih ima, zajedno sa ovim karnetom odredišnoj carinarnici u roku određenom od carinarnice;

 

 

c)

potvrđujem istinitost i potpunost podataka unetih u ovaj kupon.

 

2.

Navodi o:

 

 

a)

broju, vrsti, obeležjima, itd. koleta* ______________

 

 

b)

transportnom sredstvu* ________________


________________
(mesto)

________________
(datum)

________________
(potpis)


C) Carinjenje u provozu.

1.

Roba navedena u gornjoj prijavi ocarinjena je za provoz preko carinarnice u ________________

2.

Rok za ponovni izvoz odnosno prijavljivanje robe carinarnici*_______________________________________________

3.

Zavedeno pod br.* _________________________________

4.

Stavljene carinske plombe* __________________________

5.

Ovaj kupon treba predati carinarnici u* ________________


___________

 

___________

 

___________

 

___________

(carinarnica)

 

(mesto)

 

(datum)

 

(potpis i pečat)


D) Potvrda odredišne carinarnice o razduženju.

1.

Roba navedena u gornjoj prijavi ponovno je izvezena (prijavljena)*

2.

Ostale primedbe* ________________


___________

 

___________

 

___________

 

___________

(carinarnica)

 

(mesto)

 

(datum)

 

(potpis i pečat)


____________
* Nepotrebno precrtati.
** Ime i adresa velikim štampanim slovima.

Aneks, strana 18

Red. broj

Trgovački naziv robe i, prema potrebi, obeležja i brojevi

Broj

Težina ili količina

Vrednost*

Zemlja porekla**

Za službenu upotrebu carine

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za prenos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Trgovačka vrednost u zemlji izdavanja karneta.
** Ako je različita od zemlje izdavanja karneta.

Aneks, strana 19

PROVOZNI TALON BR. ________ KARNET ATA BR. ______

Carinjenje u provozu.

1.

Roba navedena u glavnom spisku pod brojem (brojevima) ________________ ušla je u provozu preko carinarnice __________________________________________________

2.

Rok za ponovni izvoz odnosno prijavljivanje robe carinarnici* _______________________________________________

3.

Zavedeno pod br.* __________________________________


___________

 

___________

 

___________

 

___________

(carinarnica)

 

(mesto)

 

(datum)

 

(potpis i pečat)


PROVOZNI KUPON BR. _______ KARNET ATA BR. _______

A)

Karnet važi do ________________ zaključno.

 

Izdat od __________________________________________

 

Nosilac ___________________________________________

 

Punomoćnik* ______________________________________


B)

Prijava pošiljke u provozu.

 

1.

Potpisani ________________**

 

 

ovlašćen od* ________________**

 

 

a)

izjavljujem, da šaljem u ________________ pod uslovima predviđenim zakonima i drugim propisima zemlje provoza, robu navedenu u spisku na poleđini i sadržanu u glavnom spisku pod brojem (brojevima)

 

 

b)

obavezujem se pridržavati se zakona i drugih propisa zemlje provoza i pokazati ovu robu, sa nepovređenim plombama, ako ih ima, zajedno sa ovim karnetom odredišnoj carinarnici u roku određenom od carinarnice;

 

 

c)

potvrđujem istinitost i potpunost podataka unetih u ovaj kupon.

 

2.

Navodi o:

 

 

a)

broju, vrsti, obeležjima, itd. koleta* ______________

 

 

b)

transportnom sredstvu* ________________________


________________
(mesto)

________________
(datum)

________________
(potpis)


C) Carinjenje u provozu.

1.

Roba navedena u gornjoj prijavi ocarinjena je za provoz preko carinarnice u ___________________________________

2.

Rok za ponovni izvoz odnosno prijavljivanje robe carinarnici*_______________________________________________

3.

Zavedeno pod br.* _________________________________

4.

Stavljene carinske plombe* __________________________

5.

Ovaj kupon treba predati carinarnici u* ________________


___________

 

___________

 

___________

 

___________

(carinarnica)

 

(mesto)

 

(datum)

 

(potpis i pečat)


D) Potvrda odredišne carinarnice o razduženju.

1.

Roba navedena u gornjoj prijavi ponovno je izvezena (prijavljena)* _________________________________________

2.

Ostale primedbe* ___________________________________


___________

 

___________

 

___________

 

___________

(carinarnica)

 

(mesto)

 

(datum)

 

(potpis i pečat)


____________
* Nepotrebno precrtati.
** Ime i adresa velikim štampanim slovima.

Aneks, strana 20

Red. broj

Trgovački naziv robe i, prema potrebi, obeležja i brojevi

Broj

Težina ili količina

Vrednost*

Zemlja porekla**

Za službenu upotrebu carine

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za prenos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Trgovačka vrednost u zemlji izdavanja karneta.
** Ako je različita od zemlje izdavanja karneta.

Aneks, strana 21

Strana 3 korica

OBJAŠNJENJE O UPOTREBI KARNETA ATA

1. Sva roba pokrivena karnetom treba da bude uneta u rubrike 1 do 6 glavnog spiska. Ako prostor na poleđini korica nije dovoljan, mogu se upotrebiti dodatni listovi sa istim rubrikama.

2. Da bi se zaključio glavni spisak, potrebno je navesti na kraju, brojkama i slovima, zbirove rubrika 3 i 5. Ako je glavni spisak od više strana, broj dodatnih listova treba da bude naznačen brojkama i slovima na dnu spiska na poleđini prednjeg omota.

Na isti način treba postupiti kod spiskova na kuponima.

3. Svaka pozicija robe treba da bude numerisana, a broj unesen u rubriku 1.

Roba koja se sastoji iz odvojenih delova (uključujući dopunske delove i pribor) može biti obeležena jednim rednim brojem. U tom slučaju potrebno je precizirati u rubrici 2 vrstu, vrednost i, prema potrebi, težinu svakog dela, dok ukupnu težinu i vrednost treba prikazati u rubrikama 4 i 5.

4. Prilikom izrade spiskova na kuponima, treba primeniti iste redne brojeve kao u glavnom spisku.

5. U cilju olakšanja carinske kontrole, preporučuje se čitko naznačiti na robi (uključujući odvojene delove) odgovarajući redni broj.

6. Kod pozicije istog naimenovanja dozvoljeno je grupisanje pod uslovom da se na svaku od njih stavi redni broj. Ako grupisana roba nije iste vrednosti ili težine, njihove odgovarajuće vrednosti i, ako je potrebno, težine, treba naznačiti u rubrici 2.

7. Ako je roba namenjena za izložbu, uvozniku se savetuje da u svom interesu unese pod B, 1, b) uvoznog kupona, ime i adresu izložbe i njenog organizatora.

8. Karnet mora biti ispunjen čitko i neizbrisivo.

9. Sva roba na koju se karnet odnosi treba da bude pregledana i registrovana u zemlji polaska i u tu svrhu prijavljena zajedno sa karnetom tamošnjim carinskim vlastima, osim u slučajevima, kada se carinskim propisima te zemlje ovakav pregled ne zahteva.

10. Ako je karnet popunjen na jeziku različitom od jezika zemlje uvoza, carinske vlasti mogu zatražiti prevod.

11. Nosilac treba da vrati karnete kojima je istekao rok ili ih ne upotrebljava više udruženju - izdavaču.

12. Svaka brojčana oznaka mora biti izražena arapskim brojkama.

ČLAN 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ".