Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O RATIFIKACIJI AMANDMANA NA TEKST KONVENCIJE O OSNIVANJU SVETSKE ORGANIZACIJE ZA INTELEKTUALNU SVOJINU (1967)

("Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori", br. 4/86)

ČLAN 1

Ratifikuju se Amandmani na tekst Konvencije o osnivanju Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (1967), u originalu na engleskom jeziku, koji su prihvaćeni 1979. i 1980. godine, a nisu stupili na snagu do 31. januara 1984. godine.

ČLAN 2

Tekst Amandmana u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpskohrvatskom jeziku glasi:

AMANDMANI
NA TEKST KONVENCIJE O OSNIVANJU SVETSKE ORGANIZACIJE ZA INTELEKTUALNU SVOJINU, (1967)

- u članu 6 (2) (iv) "trogodišnji" zamenjuje se sa "dvogodišnji",

- u članu 6 (4) (a) "treći" zamenjuje se sa "drugi",

- u članu 7 (2) (ii) i (iii) "trogodišnji" zamenjuje se sa "dvogodišnji",

- u članu 8 (3), pod (iv), briše se.

ČLAN 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ".