Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O PRIPREMI KADROVSKOG PLANA U DRŽAVNIM ORGANIMA

("Sl. glasnik RS", br. 8/2006)

 

 

 

I OSNOVNE ODREDBE

Sadržina uredbe

Član 1

Ovom uredbom uređuje se priprema kadrovskih planova ministarstava, posebnih organizacija, stručnih službi upravnih okruga, sudova, javnih tužilaštava, Republičkog javnog pravobranilaštva, službi Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog suda i službi organa čije članove bira Narodna skupština (u daljem tekstu: organi).

Sadržina kadrovskog plana

Član 2

Kadrovski plan prikazuje:

1) postojeći broj državnih službenika i nameštenika po svakom položaju, svakom zvanju i svakoj vrsti radnih mesta koji su u radnom odnosu u organu na neodređeno vreme;

2) postojeći broj državnih službenika i nameštenika po svakom zvanju i svakoj vrsti radnih mesta koji su u radnom odnosu u organu na određeno vreme zbog povećanog obima posla;

3) postojeći broj pripravnika u organu po stepenima stručne spreme;

4) broj državnih službenika i nameštenika po svakom položaju, svakom zvanju i svakoj vrsti radnih mesta koji je potreban organu u radnom odnosu na neodređeno vreme u godini za koju je kadrovski plan donesen;

5) broj državnih službenika i nameštenika čiji je prijem u radni odnos na određeno vreme potreban organu zbog povećanja obima posla u godini za koju je kadrovski plan donesen;

6) broj pripravnika po stepenima stručne spreme čiji je prijem potreban organu u godini za koju je kadrovski plan donesen.

Značaj kadrovskog plana

Član 3

Popunjavanje radnih mesta u organu, prijem u radni odnos na određeno vreme zbog povećanog obima posla i prijem pripravnika u organ dopušteni su samo ako se uklapaju u doneseni kadrovski plan.

Kad se donosi i koliko važi kadrovski plan

Član 4

Kadrovski plan donosi se u roku od 30 dana od dana objavljivanja zakona o budžetu Republike Srbije u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Kadrovski plan važi jednu budžetsku godinu.

Kadrovski plan biće izmenjen ako se u budžetskoj godini donese zakon o izmenama i dopunama zakona o budžetu kojim se visina sredstava za plate predviđa za manji, odnosno veći broj državnih službenika i nameštenika.

II PRIPREMA NACRTA KADROVSKOG PLANA

Ko, kad i kako priprema nacrt kadrovskog plana

Član 5

Svaki organ sam priprema nacrt svog kadrovskog plana.

Organ priprema nacrt kadrovskog plana istovremeno kad priprema predlog svog finansijskog plana.

Nacrt kadrovskog plana organa zasniva se na proceni ostvarenja kadrovskog plana za tekuću godinu, promeni poslovnih procesa koja se planira u organu i potrebi da se poveća ili smanji broj državnih službenika i nameštenika i da se njihova radna mesta drukčije opišu i razvrstaju zbog toga što se menja način rada i obim poslova organa.

Sadržina nacrta kadrovskog plana

Član 6

Nacrt kadrovskog plana sastoji se od tabelarnog dela i obrazloženja.

Tabelarni deo nacrta kadrovskog plana prikazuje:

1) postojeći broj državnih službenika i nameštenika po svakom položaju, svakom zvanju i svakoj vrsti radnih mesta koji su u radnom odnosu u organu na neodređeno vreme;

2) postojeći broj državnih službenika i nameštenika po svakom zvanju i svakoj vrsti radnih mesta koji su u radnom odnosu u organu na određeno vreme zbog povećanog obima posla;

3) postojeći broj pripravnika u organu po stepenima stručne spreme;

4) broj državnih službenika i nameštenika po svakom položaju, svakom zvanju i svakoj vrsti radnih mesta za koji se planira da će biti u radnom odnosu u organu na neodređeno vreme na kraju godine za koju se kadrovski plan priprema;

5) broj državnih službenika i nameštenika čiji se prijem u radni odnos na određeno vreme u organu planira zbog povećanja obima posla u godini za koju se kadrovski plan priprema;

6) broj pripravnika po stepenima stručne spreme čiji se prijem u organ planira u godini za koju se kadrovski plan priprema.

U obrazloženju nacrta kadrovskog plana navode se podaci o ostvarenju kadrovskog plana za tekuću godinu, razlozi zbog kojih treba da se poveća ili smanji broj državnih službenika i nameštenika u radnom odnosu na neodređeno vreme, razlozi zbog kojih treba da se njihova radna mesta drukčije opišu i razvrstaju, a ako se planira da se državni službenici i nameštenici primaju u radni odnos na određeno vreme - i razlozi zbog kojih se očekuje povećan obim posla.

Ministarstvo koje u svom sastavu ima organ uprave u sastavu ministarstva u nacrtu svog kadrovskog plana najpre prikazuje podatke za ministarstvo bez organa uprave u sastavu, pa potom prikazuje podatke za organ uprave u svom sastavu i na kraju prikazuje podatke za celo ministarstvo.

Kome se dostavlja nacrt kadrovskog plana

Član 7

Svaki organ dostavlja nacrt svog kadrovskog plana Ministarstvu finansija istovremeno s predlogom svog finansijskog plana.

Pored toga što nacrte svojih kadrovskih planova dostavljaju Ministarstvu finansija, ministarstva, posebne organizacije, službe Vlade i stručne službe upravnih okruga dostavljaju ih Službi za upravljanje kadrovima, a sudovi i javna tužilaštva Ministarstvu pravde.

Obaveza Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva pravde da provere nacrt kadrovskog plana određenih organa

Član 8

Služba za upravljanje kadrovima proverava da li su nacrti kadrovskih planova ministarstava, posebnih organizacija, službi Vlade i stručnih službi upravnih okruga pripremljeni prema odredbama ove uredbe i ako utvrdi nedostatke, daje uputstva kako da se oni otklone.

Ministarstvo pravde pri proveri nacrta kadrovskih planova sudova i javnih tužilaštava ima ista ovlašćenja kao Služba za upravljanje kadrovima pri proveri nacrta kadrovskih planova ministarstava, posebnih organizacija, službi Vlade i stručnih službi upravnih okruga.

Usklađivanje nacrta kadrovskog plana s nacrtom zakona o budžetu

Član 9

Ako se Ministarstvo finansija saglasi s visinom budžetskih sredstava koja bi bila potrebna za sprovođenje nacrta kadrovskog plana, priprema nacrta kadrovskog plana organa je okončana i smatra se da je on usklađen s nacrtom zakona o budžetu Republike Srbije.

Ako se Ministarstvo finansija ne saglasi s visinom budžetskih sredstava koja bi bila potrebna za sprovođenje nacrta kadrovskog plana, ono predlaže kako da se izmeni nacrt kadrovskog plana.

Ako se organ saglasi s predloženom izmenom, priprema nov nacrt kadrovskog plana i dostavlja ga Ministarstvu finansija, a ako se ne saglasi, dužan je, pošto o sporu odluči Vlada pri razmatranju nacrta zakona o budžetu, da nacrt svog kadrovskog plana uskladi sa stavom Vlade.

Obaveza određenih organa da Službi za upravljanje kadrovima i Ministarstvu pravde dostave izmenjen nacrt kadrovskog plana

Član 10

Nacrte svojih kadrovskih planova koji su izmenjeni po predlogu Ministarstva finansija ili po odluci Vlade, ministarstva, posebne organizacije, službe Vlade i stručne službe upravnih okruga dostavljaju Službi za upravljanje kadrovima, a sudovi i javna tužilaštva Ministarstvu pravde.

III PRIPREMA PREDLOGA KADROVSKOG PLANA

Nadležnost za pripremu predloga kadrovskog plana. Rok za pripremu predloga kadrovskog plana

Član 11

Predlog kadrovskog plana za sva ministarstva, posebne organizacije, službe Vlade i stručne službe upravnih okruga priprema Služba za upravljanje kadrovima.

Ministarstvo pravde priprema predlog kadrovskog plana za sve sudove i javna tužilaštva.

Ostali organi sami pripremaju predloge svojih kadrovskih planova.

Predlog kadrovskog plana priprema se u roku od osam dana od dana objavljivanja zakona o budžetu Republike Srbije u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Sadržina predloga kadrovskog plana

Član 12

Predlog kadrovskog plana organa koji sam priprema predlog kadrovskog plana sadrži podatke iz tabelarnog dela nacrta kadrovskog plana usklađene s promenama koje su nastale od pripreme nacrta do pripreme predloga kadrovskog plana.

Predlog kadrovskog plana koji priprema Služba za upravljanje kadrovima, odnosno Ministarstvo pravde sadrži za svaki organ podatke iz tabelarnog dela nacrta kadrovskog plana usklađene s promenama koje su nastale od pripreme nacrta do pripreme predloga kadrovskog plana, kao i zbirne podatke za sve organe.

Kome se dostavlja predlog kadrovskog plana

Član 13

Služba za upravljanje kadrovima dostavlja predlog kadrovskog plana na proveru organima koji su njime obuhvaćeni i Ministarstvu finansija.

Ministarstvo pravde dostavlja predlog kadrovskog plana svim sudovima i javnim tužilaštvima na proveru, a Ministarstvu finansija na saglasnost.

Organ koji sam priprema predlog kadrovskog plana dostavlja predlog kadrovskog plana Ministarstvu finansija na saglasnost.

Provera predloga kadrovskog plana

Član 14

Svaki organ koji je obuhvaćen predlogom kadrovskog plana koji je pripremila Služba za upravljanje kadrovima, odnosno Ministarstvo pravde dužan je da proveri da li su podaci u delu koji se na njega odnosi tačni i da li je predlog kadrovskog plana usklađen sa visinom sredstava za plate koja su organu odobrena zakonom o budžetu Republike Srbije i da o tome u roku od osam dana pismeno obavesti Službu za upravljanje kadrovima, odnosno Ministarstvo pravde.

Ministarstvo finansija proverava da li je predlog kadrovskog plana koji je pripremila Služba za upravljanje kadrovima, odnosno Ministarstvo pravde u potpunosti usklađen sa zakonom o budžetu Republike Srbije.

Ministarstvo finansija proverava i da li je predlog kadrovskog plana organa koji sam priprema predlog kadrovskog plana usklađen sa zakonom o budžetu Republike Srbije.

IV DONOŠENJE KADROVSKOG PLANA

Nadležnost za donošenje kadrovskog plana

Član 15

Kadrovski plan za ministarstva, posebne organizacije, službe Vlade i stručne službe upravnih okruga donosi Vlada, na predlog Službe za upravljanje kadrovima.

Kadrovski plan za sudove i javna tužilaštva donosi Ministarstvo pravde pošto dobije saglasnost Ministarstva finansija.

U ostalim organima kadrovski plan donosi rukovodilac organa, ako posebnim propisom nije drukčije određeno, pošto dobije saglasnost Ministarstva finansija.

Obaveza Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstva pravde da određenim organima dostave overen izvod iz donesenog kadrovskog plana

Član 16

Služba za upravljanje kadrovima dostavlja svakom organu koji je obuhvaćen donesenim kadrovskim planom overen izvod iz donesenog kadrovskog plana u delu koji se na njega odnosi.

Ministarstvo pravde dostavlja svakom sudu i javnom tužilaštvu overen izvod iz donesenog kadrovskog plana u delu koji se na njega odnosi.

V NADZOR NAD SPROVOĐENJEM KADROVSKOG PLANA I PRAĆENJE SPROVOĐENJA KADROVSKOG PLANA

Član 17

Usklađenost popunjavanja radnih mesta s kadrovskim planom nadzire u svim organima upravna inspekcija.

Služba za upravljanje kadrovima prati sprovođenje kadrovskog plana u ministarstvima, posebnim organizacijama, službama Vlade i stručnim službama upravnih okruga prilikom sprovođenja internog i javnog konkusa u njima.

Sprovođenje kadrovskog plana u sudovima i javnim tužilaštvima prati Ministarstvo pravde.

Vlada može zatražiti od Službe za upravljanje kadrovima i upravne inspekcije izveštaj o sprovođenju kadrovskog plana u ministarstvima, posebnim organizacijama, službama Vlade i stručnim službama upravnih okruga i ako utvrdi da se odstupilo od kadrovskog plana, može da naloži preduzimanje odgovarajućih mera.

VI ZAVRŠNA ODREDBA

Član 18

Ova uredba stupa na snagu 1. jula 2006 godine, a primenjuje se od pripreme budžeta za 2007. godinu.