Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O PREDMETU, USLOVIMA, NAČINU PLANIRANJA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI I SPROVOĐENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE OD STRANE UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA KAO TELA ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE

("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)

 

I OSNOVNA ODREDBA

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuju predmet, uslovi, način planiranja centralizovanih javnih nabavki i sprovođenje postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa kao tela za centralizovane javne nabavke (u daljem tekstu: Uprava za zajedničke poslove), za potrebe državnih organa i organizacija, uključujući i pravosudne organe (u daljem tekstu: naručioci).

II PREDMET CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI

Član 2

Predmet centralizovanih javnih nabavki koje sprovodi Uprava za zajedničke poslove su sledeća dobra i usluge:

1) dobra:

(1) kancelarijski materijal,

(2) računarski materijal - toneri,

(3) papirna konfekcija,

(4) goriva i maziva,

(5) električna energija,

(6) računarska oprema - hardver,

(7) kancelarijski nameštaj,

(8) prevozna sredstva;

2) usluge:

(1) elektronske komunikacione usluge - mobilna telefonija,

(2) elektronske komunikacione usluge - internet,

(3) elektronske komunikacione usluge - usluga prenosa putem optičkih vlakana,

(4) sanitarne usluge i druge srodne usluge (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija),

(5) usluge održavanja i popravke (održavanje računarske opreme - računara, štampača i komunikacione opreme),

(6) usluge obezbeđenja (fizičko-tehničko i protivpožarno obezbeđenje objekata),

(7) usluge čišćenja zgrada,

(8) osiguranje imovine,

(9) osiguranje zaposlenih,

(10) osiguranje vozila.

Član 3

Na predlog Uprave za zajedničke poslove Vlada će do 1. juna tekuće godine za narednu godinu odrediti centralizovane javne nabavke dobara i usluga koje će sprovoditi Uprava za zajedničke poslove u zavisnosti od perioda trajanja okvirnih sporazuma koji su prethodno zaključeni sa istim predmetom javne nabavke.

III USLOVI I NAČIN PLANIRANJA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI I SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 4

Uprava za zajedničke poslove može da pokrene postupak centralizovane javne nabavke ako su ispunjeni sledeći uslovi:

1) da je nabavka predviđena u godišnjem planu centralizovanih javnih nabavki za tekuću godinu;

2) da su naručioci, za čije potrebe Uprava za zajedničke poslove sprovodi postupak javne nabavke, državni organi i organizacije, uključujući i pravosudne organe, koji su određeni u Spisku naručilaca, koji donosi Vlada.

Obaveze koje naručioci preuzimaju ugovorom o javnoj nabavci moraju biti ugovorene u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem, odnosno raspolaganje finansijskim sredstvima.

Član 5

Uprava za zajedničke poslove će za potrebe centralizovanih javnih nabavki uspostaviti Informacioni sistem centralizovanih javnih nabavki (u daljem tekstu: IS CJN) sa odgovarajućom instrukcijom za korišćenje.

IS CJN će biti dostupan naručiocima na internet prezentaciji Uprave za zajedničke poslove.

U IS CJN, naručioci će unositi podatke o javnim nabavkama iz člana 3. ove uredbe, najkasnije do 1. septembra tekuće godine za narednu godinu.

Član 6

Godišnji plan centralizovanih javnih nabavki izrađuje Uprava za zajedničke poslove na osnovu podataka sadržanih u IS CJN.

Uprava za zajedničke poslove dostavlja Vladi na saglasnost Predlog godišnjeg plana centralizovanih javnih nabavki, najkasnije do 1. oktobra tekuće godine za narednu godinu.

U roku od deset dana od dana dobijanja saglasnosti Vlade, Uprava za zajedničke poslove objavljuje Godišnji plan centralizovanih javnih nabavki na Portalu javnih nabavki.

Uprava za zajedničke poslove na svojoj internet prezentaciji objavljuje izvod iz godišnjeg plana centralizovanih javnih nabavki sa podacima o predmetu javne nabavke i okvirnim datumom pokretanja postupka javne nabavke.

Član 7

Naručioci za čije potrebe Uprava za zajedničke poslove sprovodi postupke centralizovanih javnih nabavki iz čl. 3. i 11. ove uredbe, planiraju nabavke na godišnjem nivou, izuzev nabavki dobara i usluga u okviru grupe konta 42 - korišćenje roba i usluga, koje se mogu planirati na dvogodišnjem nivou.

Član 8

Uprava za zajedničke poslove sprovodi sve vrste postupaka u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i dužna je da predmet javne nabavke oblikuje po partijama uvek kada je to moguće.

Nakon okončanog postupka javne nabavke Uprava za zajedničke poslove zaključuje okvirni sporazum ili dodeljuje ugovor za dobra i usluge.

Član 9

Na osnovu okvirnog sporazuma:

1) Uprava za zajedničke poslove zaključuje ugovor sa najpovoljnijim dobavljačem i prati njegovo izvršenje;

2) naručioci mogu, pod uslovima i u granicama propisanim okvirnim sporazumom, zaključiti ugovore sa najpovoljnijim dobavljačem.

Naručioci su dužni da, u roku od tri dana od dana zaključenja ugovora unesu podatke u IS CJN, i to:

1) naziv i adresu naručioca;

2) vrednost ugovora;

3) datum zaključenja ugovora i

4) period važnosti ugovora, radi praćenja izvršenja okvirnih sporazuma od strane Uprave za zajedničke poslove.

Okvirni sporazum mogu koristiti samo naručioci koji su precizno navedeni u okvirnom sporazumu ili se na osnovu okvirnog sporazuma jasno može utvrditi kojim naručiocima je namenjen.

Član 10

Uprava za zajedničke poslove objavljuje na Portalu javnih nabavki i svojoj internet prezentaciji sve vrste oglasa i konkursnu dokumentaciju (izmene, dopune, dodatne informacije ili pojašnjenja) u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Uprava za zajedničke poslove u cilju blagovremenog informisanja naručilaca dužna je da na svojoj internet prezentaciji objavljuje:

1) izvod iz godišnjeg plana centralizovanih javnih nabavki;

2) zaključene okvirne sporazume sa potrebnom pratećom dokumentacijom za njihovu realizaciju.

IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11

Uprava za zajedničke poslove će izuzetno za 2016. godinu sprovoditi centralizovane javne nabavke za:

1) dobra:

(1) električna energija,

(2) računarska oprema - hardver,

(3) kancelarijski nameštaj,

(4) prevozna sredstva (ukoliko naručioci pribave saglasnost u skladu sa važećim propisima);

2) usluge:

(1) elektronske komunikacione usluge - mobilna telefonija,

(2) elektronske komunikacione usluge - internet,

(3) elektronske komunikacione usluge - usluga prenosa putem optičkih vlakana (samo za lokacije koje nisu bile predmet centralizovane javne nabavke u 2015. godini),

(4) usluge održavanja i popravke računarske opreme - računara, štampača i komunikacione opreme (samo za opremu koja nije bila predmet centralizovane javne nabavke u 2015. godini ili je nabavljena u 2015. godini),

(5) usluge čišćenja zgrada,

(6) osiguranje imovine,

(7) osiguranje zaposlenih,

(8) osiguranje vozila.

Član 12

Naručioci u IS CJN, izuzetno za 2016. godinu, unose podatke o centralizovanim javnim nabavkama iz člana 11. ove uredbe do 15. januara 2016. godine.

Član 13

Uprava za zajedničke poslove dostavlja Vladi na saglasnost Predlog godišnjeg plana centralizovanih javnih nabavki za 2016. godinu do 15. januara 2016. godine.

Član 14

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o uslovima i načinu sprovođenja postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa i utvrđivanju Spiska predmeta javne nabavke ("Službeni glasnik RS", br. 110/13 i 13/14).

Član 15

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".