Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

("Sl. glasnik RS", br. 159/2020 i 116/2023)

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuje postupak za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava i za lica utvrđena članom 27k Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 - dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 72/19 i 149/20 - u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Saglasnost iz člana 1. ove uredbe daje Komisija za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava (u daljem tekstu: Komisija) obrazovana Odlukom o obrazovanju Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 113/13, 23/17 i 25/18), u sastavu utvrđenom tom odlukom i posebnim rešenjima.

Sastav Komisije objavljuje se na internet stranici Vlade i ažurira se po potrebi, u slučaju bilo kakve izmene.

Član 3

Molbu za novo zapošljavanje i za odobravanje dodatnog radnog angažovanja, u smislu člana 27k st. 1, 2, 4. i 6. Zakona, korisnik javnih sredstava podnosi nadležnom ministarstvu, odnosno drugom nadležnom organu iz člana 4. stav 1. ove uredbe.

Molba iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: molba) podnosi se na Obrascu PRM - Novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava (u daljem tekstu: Obrazac PRM), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Molba se podnosi nadležnom organu u tri primerka (za nadležno ministarstvo, odnosno drugi nadležni organ, za Ministarstvo finansija i za Komisiju), a četvrti primerak zadržava podnosilac molbe za svoje potrebe.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, korisnici javnih sredstava koji su korisnici sredstava budžeta jedinice lokalne samouprave, odnosno čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, molbe blagovremeno dostavljaju nadležnom organu jedinice lokalne samouprave.

Član 4

Nadležno ministarstvo, odnosno drugi nadležni organ, kome korisnici javnih sredstava iz člana 3. stav 1. ove uredbe, odnosno nadležni organi jedinica lokalne samouprave iz člana 3. stav 4. ove uredbe, podnose molbe i koji Komisiji podnosi predlog akta o davanju saglasnosti za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta jeste:

1) svako ministarstvo - za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta u tom ministarstvu i kod drugih korisnika sredstava budžeta Republike Srbije čiji je osnivač Republika Srbija koji su u nadležnosti tog ministarstva;

2) ministarstvo nadležno za određenu oblast, odnosno delatnost koju obavlja javno preduzeće osnovano od strane Republike Srbije, pravno lice osnovano od strane tog javnog preduzeća i pravno lice nad kojim Republika Srbija ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, odnosno u kojem javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini - za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta u tim preduzećima i pravnim licima, kao i za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta u javnim agencijama i organizacijama na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama, nad čijim radom nadzor vrši to ministarstvo, a čiji je osnivač Republika Srbija;

3) nadležni organ autonomne pokrajine - za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta:

(1) u organima i organizacijama autonomne pokrajine i kod drugih korisnika sredstava budžeta autonomne pokrajine,

(2) u javnim preduzećima osnovanim od strane autonomne pokrajine, pravnim licima osnovanim od strane tih javnih preduzeća, pravnim licima nad kojima autonomna pokrajina ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, odnosno u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini, kao i u javnim agencijama i organizacijama na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama, a čiji je osnivač autonomna pokrajina,

(3) kod drugih korisnika javnih sredstava čiji je osnivač autonomna pokrajina;

4) Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave - za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta u tom ministarstvu i:

(1) u organima i organizacijama jedinica lokalne samouprave i kod drugih korisnika sredstava budžeta jedinica lokalne samouprave,

(2) u javnim preduzećima osnovanim od strane jedinica lokalne samouprave, pravnim licima osnovanim od strane tih javnih preduzeća, pravnim licima nad kojima jedinice lokalne samouprave imaju direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, odnosno u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini, kao i u javnim agencijama i organizacijama, na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama, a čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave,

(3) kod drugih korisnika javnih sredstava čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave,

(4) u JP "Službeni glasnik";

5) Ministarstvo odbrane - za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta u tom ministarstvu, Vojsci Srbije i strukturama koje su u nadležnosti tog ministarstva;

6) Ministarstvo zdravlja - za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta u tom ministarstvu i u zdravstvenim i apotekarskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave;

7) Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta u tom ministarstvu i u ustanovama koje su u nadležnosti tog ministarstva, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, a koje su korisnici sredstava budžeta Republike Srbije;

8) Generalni sekretarijat Vlade - za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta u tom sekretarijatu i kod korisnika sredstava budžeta Republike Srbije koji su zakonom o budžetu Republike Srbije razvrstani u okviru budžetskog razdela Vlade, izuzev Kancelarije za Kosovo i Metohiju;

9) Kancelarija za Kosovo i Metohiju - za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta u toj kancelariji i:

(1) u organima i organizacijama jedinica lokalne samouprave i kod drugih korisnika sredstava budžeta jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Kosovo i Metohija,

(2) u javnim preduzećima osnovanim od strane jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Kosovo i Metohija, pravnim licima osnovanim od strane tih javnih preduzeća, pravnim licima nad kojima jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Kosovo i Metohija imaju direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, odnosno u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini, kao i u javnim agencijama i organizacijama, na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama, a čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Kosovo i Metohija,

(3) kod drugih korisnika javnih sredstava čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Kosovo i Metohija.

Izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, korisnici koji neposredno pribavljaju mišljenje Ministarstva finansija, odnosno koji Komisiji dostavljaju predlog akta o davanju saglasnosti za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta jesu:

1) Generalni sekretarijat Predsednika Republike - za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta u tom sekretarijatu;

2) Ustavni sud - za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta u tom sudu;

3) Republički sekretarijat za zakonodavstvo - za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta u tom sekretarijatu;

4) Bezbednosno-informativna agencija - za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta u toj agenciji;

5) organizacije obaveznog socijalnog osiguranja - za popunjavanje slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta u tim organizacijama.

U slučaju kada se primenom odredaba stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana ne može utvrditi nadležnost organa, nadležnim organom smatraće se Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Član 5

Korisnik javnih sredstava podnosi molbu nadležnom organu najkasnije do 5. u mesecu.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, korisnici javnih sredstava koji su korisnici sredstava budžeta jedinice lokalne samouprave, odnosno čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, molbe blagovremeno dostavljaju nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, koji ih u roku iz stava 1. ovog člana istovremeno podnosi Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

Ukoliko nadležni organ jedinice lokalne samouprave oceni da je molba neopravdana, kao i da za njenu realizaciju nisu obezbeđena sredstva u budžetu jedinice lokalne samouprave, finansijskom planu ili programu poslovanja podnosioca molbe, istu neće prosleđivati Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, a o razlozima će bez odlaganja obavestiti podnosioca molbe.

Nadležni organ dužan je da razmotri prispele molbe, naročito vodeći računa o popunjenosti sistematizovanih radnih mesta, dinamici zapošljavanja kod svakog pojedinačnog podnosioca molbe iz svoje nadležnosti, kao i značaju radnih mesta čije se popunjavanje zahteva i da one molbe koje oceni opravdanim prosledi Ministarstvu finansija radi pribavljanja mišljenja, najkasnije do 10. u mesecu.

Ako nadležni organ oceni da molba nije opravdana, o razlozima će bez odlaganja obavestiti podnosioca molbe, a takvu molbu neće proslediti Ministarstvu finansija.

Nadležni organ do 10. u mesecu dostavlja Ministarstvu finansija, radi davanja mišljenja, i zbirni pregled primljenih molbi za sve korisnike javnih sredstava koji su molbu dostavili tom nadležnom organu, a koje su ocenjene opravdanim od strane nadležnog organa, kao i po jedan primerak molbe za svakog od tih korisnika.

Zbirni pregled primljenih molbi iz stava 6. ovog člana dostavlja se Ministarstvu finansija na Obrascu ZPM - Zbirni pregled molbi, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. Ovaj obrazac dostavlja se u pisanom i elektronskom obliku, na mejl: zaposljavanje@mfin.gov.rs.

Po pribavljanju mišljenja iz stava 4. ovog člana, nadležni organ priprema predlog akata o davanju saglasnosti za one korisnike čije je molbe ocenio opravdanim i prosleđuje ga Komisiji, uz mišljenje Ministarstva finansija, najkasnije do 20. u mesecu.

Komisija po pravilu odlučuje jedanput mesečno, do 25. u mesecu.

Izuzetno, na posebno obrazloženi predlog pojedinog korisnika, odnosno nadležnog organa, Komisija može jednim aktom dati saglasnost za novo zapošljavanje u tekućoj kalendarskoj godini, bez mogućnosti povećanja broja novozaposlenih u toj godini.

Komisija, po pravilu, jednim aktom daje saglasnost novoosnovanom korisniku javnih sredstava na ukupan broj lica koji taj korisnik može primiti u radni odnos na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika u kalendarskoj godini u kojoj je osnovan.

Molba korisnika javnih sredstava koji blagovremeno ne dostavlja, odnosno ne ažurira podatke u registru iz člana 6. stav 4. ove uredbe neće se razmatrati, kao ni molba korisnika javnih sredstava koji podatke iz člana 8. ove uredbe ne učini javno dostupnim.

Komisija donosi zaključak o davanju saglasnosti koji dostavlja nadležnom organu, koji je dužan da otpravak zaključka dostavi podnosiocu molbe.

Član 6

Pri odlučivanju o molbama Komisija, pored mišljenja Ministarstva finansija, uzima u obzir i nadležnosti i obim poslova korisnika javnih sredstava, dinamiku zapošljavanja u tekućoj kalendarskoj godini, procenat popunjenosti radnih mesta predviđenih aktom o sistematizaciji, broj i strukturu zaposlenih i angažovanih lica, ukupnu masu sredstava obezbeđenih za plate, odnosno zarade, odnosno naknade, obrazloženje korisnika javnih sredstava, kao i obrazloženje nadležnog organa.

Prilikom odlučivanja o davanju saglasnosti Komisija je dužna da vodi računa o tome da ukupan broj novozaposlenih lica na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika u tekućoj godini na nivou pojedinačnog korisnika javnih sredstava ne bude veći od ukupnog broja lica kojima je u prethodnoj kalendarskoj godini kod tog korisnika prestao radni odnos na neodređeno vreme po bilo kom osnovu.

Izuzetno od stava 2. ovog člana Komisija može dati saglasnost određenom korisniku javnih sredstava i za prijem većeg broja izvršilaca u slučaju potreba nastalih u oblasti evro integracija, odbrane i bezbednosti zemlje, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, kao i drugim opravdanim slučajevima, s tim da ukupan procenat povećanja zaposlenih na neodređeno vreme u srednjoročnom fiskalnom periodu, od 2021. do 2023. godine, kod svih korisnika javnih sredstava ne prelazi 1% od ukupnog broja zaposlenih na neodređeno vreme kod korisnika javnih sredstava evidentiranih na dan 31. decembar 2020. godine. U periodu od 1. januara 2024. godine do 31. decembra 2026. godine Komisija prilikom odlučivanja o molbama treba da vodi računa o tome da ukupan procenat povećanja zaposlenih na neodređeno vreme kod svih korisnika javnih sredstava ne prelazi 2% od ukupnog broja zaposlenih na neodređeno vreme kod korisnika javnih sredstava evidentiranih na dan 31. decembar 2023. godine.

Član 7

Saglasnosti Komisije dobijene u tekućoj kalendarskoj godini mogu se realizovati u narednoj kalendarskoj godini, ukoliko od dana davanja saglasnosti do dana pokretanja postupka za prijem novozaposlenih u skladu sa zakonom nije proteklo više od 90 dana.

Broj lica za koja je dobijena saglasnost Komisije za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, odnosno u radni odnos na određeno vreme u svojstvu pripravnika u prethodnoj kalendarskoj godini računa se u ograničenje od 70%, u smislu člana 27k stav 1. Zakona, u tekućoj kalendarskoj godini.

Ako broj lica iz stava 2. ovog člana prelazi procenat od 70%, korisnik javnih sredstava ne treba da ponovo pribavlja saglasnost Komisije za taj broj u tekućoj kalendarskoj godini.

Član 8

Korisnik javnih sredstava je u obavezi da podatke o broju zaposlenih i radno angažovanih lica učini javno dostupnim, isticanjem na svojoj internet prezentaciji ili na drugi odgovarajući način.

Podaci iz stava 1. ovog člana treba da sadrže: broj sistematizovanih radnih mesta prema nivou kvalifikacija, ukupan broj zaposlenih na određeno i neodređeno vreme prema nivou kvalifikacija, broj radno angažovanih lica prema osnovu angažovanja (rad van radnog odnosa), ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme kojima je radni odnos prestao po bilo kom osnovu u prethodnoj kalendarskoj godini, ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika u prethodnoj kalendarskoj godini, ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika u okviru dozvoljenog procenta od 70% u tekućoj kalendarskoj godini, kao i ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika iznad tog procenta u tekućoj kalendarskoj godini.

Podatke iz st. 1. i 2. ovog člana korisnik javnih sredstava u obavezi je da ažurira u roku od pet dana od dana poslednje promene.

Na internet stranici Ministarstva finansija objavljivaće se podaci o broju zaposlenih na neodređeno vreme u javnom sektoru, po resorima (sektorima), odnosno prema nadležnom organu iz člana 4. ove uredbe.

Podaci iz stava 4. ovog člana ažuriraće se na kvartalnom nivou, najkasnije do 10. u mesecu koji sledi po isteku kvartala.

Član 9

Odredbe člana 2. stav 1, člana 3. st. 3. i 4. i člana 5. ove uredbe privremeno se neće primenjivati na korisnike javnih sredstava sa teritorije AP Kosovo i Metohija.

Saglasnost za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje korisnicima javnih sredstava iz stava 1. ovog člana daje Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

Pri odlučivanju o molbama korisnika javnih sredstava sa teritorije AP Kosovo i Metohija, Kancelarija za Kosovo i Metohiju je u obavezi da se primenjuje merila iz člana 6. ove uredbe.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju je u obavezi da Komisiji dostavlja šestomesečni izveštaj o broju datih saglasnosti, najkasnije do 10. u mesecu koji sledi po isteku šest meseci.

Izveštaj iz stava 4. ovog člana treba da sadrži broj radnih mesta, odnosno broj izvršilaca i radno angažovanih lica po bilo kom osnovu za koji je data saglasnost, po svakom pojedinačnom korisniku javnih sredstava.

Član 10

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice korisnika javnih sredstava, koje:

1) unese netačne ili nepotpune podatke u obrazac iz člana 3. stav 2. ove uredbe;

2) ne objavi ili ne ažurira podatke iz člana 8. ove uredbe.

Član 11

Odredbe člana 5. stav 12. i člana 8. ove uredbe ne odnose se na Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane, Bezbednosno-informativnu agenciju, kao i na druge korisnike javnih sredstava čiji kadrovski podaci imaju stepen tajnosti određen u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Član 12

Danom primene ove uredbe prestaje da važi Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15, 62/19 i 50/20).

Član 13

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2021. godine.

 

Samostalni član Uredbe o uzmeni i dopuni
Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

("Sl. glasnik RS", br. 116/2023)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrasce, koji su sastavni deo ove uredbe, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 159/2020, možete pogledati OVDE