Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

UREDBA O PLANU MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA

("Sl. glasnik RS", br. 42/2006, 119/2007, 84/2008, 71/2009, 85/2009, 24/2010, 6/2012, 37/2012, 8/2014, 92/2015, 111/2017, 114/2017 - ispr., 13/2018 i 15/2018 - ispr.)

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovom uredbom utvrđuje se Plan mreže zdravstvenih ustanova - broj, struktura, kapaciteti i prostorni raspored zdravstvenih ustanova u državnoj svojini (u daljem tekstu: zdravstvena ustanova) i njihovih organizacionih jedinica po nivoima zdravstvene zaštite, organizacija službe hitne medicinske pomoći, kao i druga pitanja od značaja za organizaciju zdravstvene službe u Republici Srbiji.

Tabela teritorijalnog rasporeda i posteljnih kapaciteta zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji odštampana je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2

Zdravstvene ustanove osnivaju se i obavljaju zdravstvenu delatnost u skladu sa zakonom i ovom uredbom.

Za ostvarivanje prava građana u oblasti zdravstvene zaštite, kao i za sprovođenje programa zdravstvene zaštite donetih na nivou Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika), mogu se osnivati sredstvima u državnoj svojini sve zakonom utvrđene vrste zdravstvenih ustanova (dom zdravlja, apoteka, bolnica, zavod, zavod za javno zdravlje, klinika, institut, kliničko-bolnički centar i klinički centar).

Zdravstvene ustanove iz stava 2. ovog člana, u zavisnosti od zdravstvene delatnosti koju obavljaju, broja stanovnika kojima pružaju zdravstvenu zaštitu, kao i od učestalosti i složenosti zahteva građana za zdravstvenom zaštitom, osnivaju se i adekvatno raspoređuju na celoj teritoriji Republike.

Član 3

Zdravstvene ustanove obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou.

II ZDRAVSTVENA DELATNOST NA PRIMARNOM NIVOU

Član 4

Zdravstvenu delatnost na primarnom nivou obavlja dom zdravlja, apoteka i zavod (zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, zavod za hitnu medicinsku pomoć, zavod za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje, zavod za stomatologiju, zavod za plućne bolesti i tuberkulozu i zavod za kožno-venerične bolesti).

1. Dom zdravlja

Član 5

Dom zdravlja osniva se za teritoriju jedne opštine (sa najmanje 10.000 stanovnika), dve ili više opština, odnosno grada, u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova (u daljem tekstu: Plan mreže).

Dom zdravlja obezbeđuje najmanje preventivnu zdravstvenu zaštitu za sve kategorije stanovnika, hitnu medicinsku pomoć, opštu medicinu, zdravstvenu zaštitu žena i dece, patronažnu službu, kao i laboratorijsku i drugu dijagnostiku.

U domu zdravlja obezbeđuje se i prevencija i lečenje u oblasti stomatološke zdravstvene zaštite, zdravstvena zaštita zaposlenih, odnosno medicina rada i fizikalna medicina i rehabilitacija, ako obavljanje ove zdravstvene delatnosti nije organizovano u drugoj zdravstvenoj ustanovi na teritoriji za koju je dom zdravlja osnovan.

U domu zdravlja koji je osnovan za teritoriju sa preko 20.000 stanovnika, a udaljen je preko 20 kilometara od najbliže opšte bolnice, odnosno dom zdravlja koji je osnovan za teritoriju sa preko 15.000 stanovnika, a udaljen je preko 50 kilometara od najbliže opšte bolnice, može se obavljati i specijalističko-konsultativna delatnost iz interne medicine, pneumoftiziologije, oftalmologije, otorinolaringologije, psihijatrije (zaštita mentalnog zdravlja), dermatovenerologije, epidemiologije i medicine sporta.

Dom zdravlja može u svom sastavu imati apoteku preko koje se snabdeva lekovima za parenteralnu upotrebu i drugim medicinskim sredstvima, odnosno preko koje snabdeva stanovništvo lekovima i medicinskim sredstvima.

Za snabdevanje lekovima za parenteralnu upotrebu i drugim medicinskim sredstvima za interne potrebe dom zdravlja može obrazovati posebnu organizacionu jedinicu, ili obavljanje tih poslova obezbediti preko druge apoteke.

U domu zdravlja obezbeđuje se i sanitetski prevoz ako ta služba nije organizovana u bolnici ili u drugoj zdravstvenoj ustanovi na teritoriji za koju je dom zdravlja osnovan.

Član 6

Dom zdravlja može organizovati i stacionar za dijagnostiku i lečenje akutnih i hroničnih bolesti - kapaciteta 0,5 postelja na 1.000 stanovnika na teritoriji za koju je osnovan, kao i porodilište sa najviše 10 postelja, ako je udaljenost od najbliže opšte bolnice najmanje 30 kilometara.

Član 7

Dom zdravlja, u zavisnosti od broja stanovnika na teritoriji za koju je osnovan, gustine naseljenosti i saobraćajne povezanosti, u prostorno izdvojenim naseljenim mestima, ustanovama i privrednim društvima, može obrazovati organizacione jedinice, i to: ogranak doma zdravlja, zdravstvenu stanicu i zdravstvenu ambulantu.

Ogranak doma zdravlja može organizovati dom zdravlja koji je osnovan za opštinu ili grad sa preko 100.000 stanovnika - za najmanje 40.000 stanovnika te opštine, odnosno grada, kao i dom zdravlja osnovan za dve ili više opština - u opštini izvan sedišta doma zdravlja za najmanje 8.000 stanovnika.

U ogranku se obezbeđuje hitna medicinska pomoć, zdravstvena zaštita dece i školske dece, žena i odraslog stanovništva, patronažna služba i kućno lečenje i nega, kao i preventivna i dečija stomatologija.

Zdravstvena stanica organizuje se za jedno ili više naseljenih mesta udaljenih preko 10 kilometara od sedišta doma zdravlja i sa najmanje 5.000 stanovnika, za obavljanje najmanje delatnosti hitne medicinske pomoći, opšte medicine i zdravstvene zaštite dece i školske dece.

Zdravstvena ambulanta organizuje se u naseljenom mestu, školi, privrednom društvu ili ustanovi ako opredeljeni broj korisnika omogućava angažovanje jednog tima za obavljanje delatnosti iz opšte medicine ili zdravstvene zaštite dece i školske dece ili preventivne i dečije stomatologije.

Član 8

Ako u opštini postoje dom zdravlja i opšta bolnica koji su u državnoj svojini, laboratorijska, radiološka i druga dijagnostika mogu se organizovati u okviru jedne zdravstvene ustanove i to u opštoj bolnici.

2. Apoteka

Član 9

Apoteka se osniva za teritoriju jedne ili više opština (za najmanje 40.000 stanovnika), odnosno grada.

Apoteka može organizovati ogranak apoteke (za najmanje 10.000 stanovnika) ili jedinicu za izdavanje gotovih lekova.

3. Zavod

Član 10

Zavod se može osnovati samo na teritoriji na kojoj se nalazi sedište univerziteta koji u svom sastavu ima fakultet zdravstvene struke.

Zavod sprovodi zdravstvenu zaštitu pojedinih grupacija stanovništva, odnosno zdravstvenu delatnost iz pojedine oblasti zdravstvene zaštite.

Zavod u okviru obavljanja delatnosti prati, istražuje i proučava zdravstveno stanje stanovništva u oblasti za koju je osnovan.

Član 11

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata osniva se za najmanje 10.000 studenata i obavlja preventivnu i kurativnu zdravstvenu zaštitu studenata iz oblasti opšte medicine, stomatologije, ginekologije, laboratorijske i druge dijagnostike i terapije za potrebe studenata.

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata koji obezbeđuje zdravstvenu zaštitu za najmanje 30.000 studenata može obavljati specijalističko-konsultativnu delatnost iz interne medicine, psihijatrije (zaštita mentalnog zdravlja), oftalmologije, otorinolaringologije, dermatovenerologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, epidemiologije i socijalne medicine sa informatikom.

Zavod iz stava 2. ovog člana može imati stacionar kapaciteta do 0,5 postelja na 1.000 studenata, za kratkotrajnu hospitalizaciju radi lečenja i nege kada nije neophodno bolničko lečenje i kao zamena za kućno lečenje.

Član 12

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika obavlja zdravstvenu zaštitu zaposlenih s ciljem: očuvanja zdravlja zaposlenih u bezbednoj i zdravoj radnoj sredini; utvrđivanja radne sposobnosti za obavljanje određene delatnosti (prethodni pregledi); ranog otkrivanja poremećaja zdravlja u vezi sa radom i radnom sredinom (periodični i drugi preventivni pregledi); otkrivanja faktora radne sredine koji mogu nepovoljno uticati na zdravlje radnika i sprovođenja drugih preventivnih mera.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika može obavljati i preventivnu i kurativnu zdravstvenu delatnost iz oblasti opšte medicine, ginekologije i stomatologije.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika može obavljati i specijalističko-konsultativnu delatnost iz oblasti interne medicine, psihijatrije (neuropsihijatrije), otorinolaringologije i oftalmologije, prvenstveno radi obavljanja preventivnih pregleda iz stava 1. ovog člana.

Član 13

Zavod za hitnu medicinsku pomoć obavlja delatnost hitne medicinske pomoći kod akutno obolelih i povređenih - na licu mesta, u toku transporta i u zdravstvenoj ustanovi.

Zavod za hitnu medicinsku pomoć obavlja i sanitetski prevoz akutno obolelih i povređenih lica u druge odgovarajuće zdravstvene ustanove, vrši prevoz nepokretnih, ograničeno pokretnih pacijenata i pacijenata na dijalizi, ako ova delatnost nije obezbeđena preko druge zdravstvene ustanove, kao i snabdevanje lekovima koji se daju u hitnim slučajevima.

Član 14

Zavod za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje obavlja zdravstvenu zaštitu starih lica iz oblasti opšte medicine, stomatologije, rehabilitacije, palijativnog zbrinjavanja i nege u kućnim uslovima.

Zavod za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje može obavljati i specijalističko-konsultativnu delatnost iz oblasti interne medicine, neurologije i psihijatrije (neuropsihijatrije).

Član 15

Zavod za stomatologiju obavlja stomatološku delatnost iz oblasti preventivne i dečije stomatologije i opšte stomatologije.

Zavod za stomatologiju obavlja i specijalističko-konsultativnu delatnost iz oblasti ortopedije vilica, stomatološke protetike, parodontologije i oralne medicine, bolesti zuba sa endodoncijom i oralne hirurgije.

Član 16

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu pruža preventivne, dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione zdravstvene usluge iz oblasti zdravstvene zaštite pacijenata obolelih od tuberkuloze i drugih plućnih bolesti, koje se mogu lečiti na ambulantni način.

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu obavlja i specijalističko-konsultativnu delatnost iz oblasti interne medicine i pneumoftiziologije.

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu u sklopu preventivne zdravstvene zaštite organizuje i sprovodi mere za sprečavanje, suzbijanje, rano otkrivanje i praćenje tuberkuloze i drugih plućnih bolesti.

Član 17

Zavod za kožne i venerične bolesti pruža preventivne, dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione zdravstvene usluge i obavlja specijalističko-konsultativnu delatnost iz oblasti dermatovenerologije i mikrobiologije sa parazitologijom.

Zavod za kožne i venerične bolesti u sklopu preventivne zdravstvene delatnosti organizuje i sprovodi mere za sprečavanje, suzbijanje, rano otkrivanje i praćenje polno prenosivih infekcija.

III ZDRAVSTVENA DELATNOST NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU

Član 18

Stacionarnu i specijalističko-konsultativnu delatnost na sekundarnom nivou obavlja opšta i specijalna bolnica.

Kliničko-bolnički centar obavlja visokospecijalizovanu specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou iz jedne ili više grana medicine, kao i specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite.

Klinika, institut i klinički centar obavljaju visokospecijalizovanu specijalističko-konsultativnu, odnosno visokospecijalizovanu specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost na tercijarnom kao i specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

Zdravstvene ustanove iz st. 1, 2. i 3. ovog člana obavljaju i farmaceutsku zdravstvenu delatnost preko bolničke apoteke.

Član 19

Specijalističko-konsultativna delatnost zdravstvenih ustanova iz člana 18. ove uredbe obuhvata: specijalističke preglede i konsultacije po uputu izabranog lekara; prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, preglede i dijagnostičku obradu pacijenata upućenih na bolničko lečenje; dijagnostiku, terapijski i rehabilitacioni tretman u okviru dnevnih bolnica; fizikalnu medicinu i rehabilitaciju za ambulantne i hospitalizovane pacijente; obavljanje laboratorijskih, radioloških i drugih dijagnostičkih usluga za ambulantne pacijente, kao i drugu odgovarajuću specijalističko-konsultativnu delatnost (u daljem tekstu: poliklinička služba).

Član 20

Dnevna bolnica, kao posebna organizaciona jedinica polikliničke službe bolnice, organizuje se za obavljanje dijagnostičkih, terapijskih i rehabilitacionih usluga za ambulantne pacijente u sledećim oblastima: nefrologiji (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i drugim internističkim granama medicine (prvenstveno radi primene parenteralne i inhalacione terapije); hirurškim granama medicine (radi obavljanja hirurških intervencija i operacija iz oblasti jednodnevne hirurgije) i psihijatriji - zaštiti mentalnog zdravlja (radi primene kombinovanih mera psihoterapije, socioterapije, okupacione i radne terapije i psihosocijalne podrške obolelim i članovima njihovih porodica).

Dnevna bolnica kapacitete za program dijalize za hronično obolele pacijente obezbeđuje u skladu sa brojem obolelih.

Kapaciteti dnevnih bolnica u internističkim i hirurškim oblastima obezbeđuju se sa najmanje 5% postelja u odnosu na broj postelja u odgovarajućim bolničkim odeljenjima.

Kapacitet dnevne bolnice u psihijatriji iskazuje se brojem mesta za pojedine vrste grupnih psihoterapijskih i rehabilitacionih aktivnosti.

Član 21

Za ostvarivanje zakonom utvrđenih prava na bolničku zdravstvenu zaštitu u Republici Srbiji predviđeno je 38.561 bolnička postelja, odnosno do 5,5 postelja na 1.000 stanovnika, i to za:

 

 

Bolničke postelje

broj

stopa na
1.000 stanovnika

1)

kratkotrajnu hospitalizaciju akutno obolelih i povređenih:

 

a) na sekundarnom nivou

24.649

do 3,50

 

b) na tercijarnom nivou

6.000

do 0,85

2)

produženo lečenje i dugotrajnu hospitalizaciju:

 

a) psihijatrijskih bolesnika

3.250

do 0,46

 

b) obolelih od tuberkuloze, nespecifičnih oboljenja pluća i drugih hroničnih oboljenja i stanja

1.282

do 0,20

3)

rehabilitaciju u specijalizovanim bolničkim ustanovama

3.380

do 0,50

Pod bolničkim posteljama iz stava 1. ovog člana ne podrazumevaju se postelje u dnevnim bolnicama, neonatološkim odeljenjima porodilišta i postelje za pratioca, kao ni postelje u stacionaru doma zdravlja i zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata, odnosno postelje u vanbolničkom porodilištu doma zdravlja.

1. Kratkotrajna hospitalizacija

a) sekundarni nivo

Član 22

Kapaciteti bolničkih ustanova za zbrinjavanje i lečenje akutnih oboljenja, stanja i povreda na sekundarnom nivou, sa prosečnom dužinom boravka lečenih na nivou ustanove do 8,5 iskazuju se brojem postelja po oblastima bolničke zaštite na 1.000 stanovnika upravnog okruga i grada Beograda (u daljem tekstu: stopa obezbeđenosti bolničkim posteljama) na sledeći način:

DELATNOST

Stopa na 1000
stanovnika
upravnog
okruga/grada

1. INTERNISTIČKE DISCIPLINE
(interna medicina, pulmologija, pneumoftiziologija, neurologija, psihijatrija, infektologija, dermatovenerologija)

1,52

2. HIRURŠKE DISCIPLINE
(hirurgija, ortopedija, urologija, otorinolaringologija, oftalmologija)

1,01

3. PEDIJATRIJA

0,20

4. GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO

0,37

5. PRODUŽENO LEČENJE I NEGA
(gerijatrija, palijativno zbrinjavanje, hemioterapija, fizikalna medicina i rehabilitacija)

0,20

UKUPNO:

3,30

Boravak pacijenata u jedinici za produženo lečenje i negu, uključujući i period akutnog zbrinjavanja na nekom drugom odeljenju, može trajati do 30 dana.

Član 23

U upravnom okrugu i gradu Beogradu gde postoje dve ili više bolničkih ustanova koje obavljaju delatnost i na sekundarnom nivou, ukupan broj postelja i broj postelja po medicinskim disciplinama iz člana 22. ove uredbe raspoređuje se po zdravstvenim ustanovama vodeći računa o: broju stanovnika koji gravitiraju tim ustanovama i koriste njihove usluge, oblastima delatnosti, prostornim, posteljnim i kadrovskim kapacitetima tih ustanova.

Opšta bolnica u sedištu upravnog okruga, kao i opšta bolnica osnovana za teritoriju više opština, obavlja bolničku i specijalističko-konsultativnu delatnost iz oblasti medicine navedenih u članu 22. ove uredbe.

Opšta bolnica u sedištu upravnog okruga kojoj gravitira preko 200.000 stanovnika može u okviru hirurgije obavljati delatnost i iz dečije, vaskularne i plastične i rekonstruktivne hirurgije, a u okviru otorinolaringologije i iz maksilofacijalne hirurgije.

Opšte bolnice osnovane u državnoj svojini u: Subotici, Ćupriji, Boru i Užicu mogu obavljati delatnost i iz oblasti neurohirurgije.

Član 24

Opšta bolnica osnovana za teritoriju jedne opštine, odnosno opšta bolnica kojoj gravitira manje od 50.000 stanovnika, može obavljati bolničku i specijalističko-konsultativnu delatnost iz interne medicine, opšte hirurgije, pedijatrije, ginekologije i akušerstva.

Opšta bolnica iz stava 1. ovog člana može obavljati specijalističko-konsultativnu delatnost i iz neurologije, psihijatrije (neuropsihijatrije), ortopedije, urologije, oftalmologije, otorinolaringologije i dermatovenerologije.

b) tercijarni nivo

Član 25

Posteljni kapaciteti kliničko-bolničkih centara, klinika, instituta i kliničkih centara za pružanje zdravstvenih usluga tercijarnog nivoa (6.000 bolničkih postelja, odnosno 0.8 na 1.000 stanovnika) utvrđuju se na nivou autonomne pokrajine i Republike.

Kapaciteti iz stava 1. ovog člana raspoređuju se po ustanovama na tercijarnom nivou srazmerno potrebama stanovništva koje gravitira tim ustanovama, u skladu sa kadrovskim, prostornim i drugim mogućnostima ustanova za rešavanje najsloženijih zdravstvenih potreba.

2. Produženo lečenje i dugotrajna hospitalizacija

Član 26

Bolničko lečenje i nega koje zbog vrste bolesti i stepena onesposobljenosti hospitalizovanih traje do 30 dana smatra se produženim lečenjem, a ako traje duže od 30 dana smatra se dugotrajnom hospitalizacijom, u smislu ove uredbe.

Član 27

Bolničko lečenje obolelih od psihijatrijskih bolesti koristi se do 3.250 bolničkih postelja u specijalnim bolnicama u: Novom Kneževcu, Vršcu, Kovinu i Gornjoj Toponici i u delu Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" u Beogradu.

U okviru bolničkih postelja iz stava 1. ovog člana, do 1.500 postelja koristiće se za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju, a do 1.750 postelja za hospitalizaciju pacijenata obolelih od hroničnih psihijatrijskih bolesti.

Član 28

Za bolničko lečenje obolelih od tuberkuloze i nespecifičnih plućnih bolesti koriste se kapaciteti specijalnih bolnica u: Zrenjaninu, Beloj Crkvi, Sokobanji, "Ozren" u Sokobanji i Surdulici.

Za bolničko lečenje obolelih od šećerne bolesti, metaboličkih i drugih poremećaja koriste se kapaciteti specijalnih bolnica u: Bukovičkoj Banji, Vrnjačkoj Banji, Zaječaru i Čajetini.

Za bolničko lečenje obolelih od neuroloških i neuromišićnih bolesti koriste se kapaciteti specijalnih bolnica u Beogradu i Novom Pazaru.

3. Rehabilitacija u bolničkim ustanovama

Član 29

U bolničkim ustanovama za kratkotrajnu hospitalizaciju sprovode se odgovarajući rani akutni rehabilitacioni tretman i rani subakutni rehabilitacioni tretman u toku bolničkog lečenja, kao i rehabilitacioni tretman u dnevnim bolnicama i ambulantnim uslovima.

Produžena rehabilitacija obezbeđuje se u bolničkim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju kao kontinuirani produžetak lečenja i rehabilitacije, u okviru određenog indikacionog područja, kada se funkcionalne smetnje ne mogu ublažiti ili otkloniti sa podjednakom efikasnošću u ambulantno-polikliničkim uslovima i u okviru bolničkog lečenja osnovne bolesti.

Produžena rehabilitacija iz stava 2. ovog člana obezbeđuje se isključivo posle završenog odgovarajućeg ranog akutnog rehabilitacionog tretmana i ranog subakutnog rehabilitacionog tretmana u toku bolničkog lečenja u bolničkim ustanovama za kratkotrajnu hospitalizaciju.

Član 30

Produžena rehabilitacija u bolničkim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju obezbeđuje se za sledeća indikaciona područja:

1) neurološka oboljenja;

2) oboljenja srca i krvnih sudova:

(a) oboljenja perifernih krvnih sudova;

3) reumatska oboljenja;

4) oboljenja respiratornog sistema;

5) povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

6) endokrinološka oboljenja.

Produženu rehabilitaciju iz oblasti pomenutih indikacionih područja obezbeđuju sledeće bolničke ustanove specijalizovane za rehabilitaciju:

1) Specijalna bolnica za rehabilitaciju Melenci, 300 postelja za rehabilitaciju - neurološka oboljenja, reumatska oboljenja i povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

2) Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Kanjiža, 140 postelja za rehabilitaciju - neurološka oboljenja, reumatska oboljenja i povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

3) Specijalna bolnica za rehabilitaciju Apatin, 140 postelja za rehabilitaciju - neurološka oboljenja, reumatska oboljenja i povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

4) Specijalna bolnica za neurološka i posttraumatska stanja Stari Slankamen, 275 postelja za rehabilitaciju - neurološka oboljenja, reumatska oboljenja i povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

5) Specijalna bolnica za rehabilitaciju Vrdnik, 90 postelja za rehabilitaciju - reumatska oboljenja i povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

6) Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača, 200 postelja za rehabilitaciju - neurološka oboljenja, reumatska oboljenja, povrede i oboljenja lokomotornog sistema i rehabilitacija dece;

7) Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Bukovička Banja", Aranđelovac, 50 postelja za rehabilitaciju - reumatska oboljenja, oboljenja respiratornog sistema, povrede i oboljenja lokomotornog sistema i rehabilitacija dece;

8) Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti "Sokobanja", Sokobanja, 165 postelja za rehabilitaciju - reumatska oboljenja, oboljenja respiratornog sistema, povrede i oboljenja lokomotornog sistema i rehabilitacija dece;

9) Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigrad", Zaječar, 90 postelja za rehabilitaciju - neurološka oboljenja, oboljenja perifernih krvnih sudova, reumatska oboljenja i povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

10) Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor", Čajetina, 70 postelja za rehabilitaciju - reumatska oboljenja, povrede i oboljenja lokomotornog sistema, endokrinološka oboljenja i rehabilitacija dece;

11) Specijalna bolnica za rehabilitaciju Ivanjica, 90 postelja za rehabilitaciju - reumatska oboljenja, oboljenja respiratornog sistema i povrede i oboljenja lokomotornog sistema i onkološka rehabilitacija dece;

12) Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur" Vrnjačka Banja, 250 postelja za rehabilitaciju - neurološka oboljenja, reumatska oboljenja, povrede i oboljenja lokomotornog sistema, endokrinološka oboljenja;

13) Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Agens", Mataruška Banja, Kraljevo, 140 postelja za rehabilitaciju - neurološka oboljenja, reumatska oboljenja i povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

14) Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti Novi Pazar, 100 postelja za rehabilitaciju - neurološka oboljenja, reumatska oboljenja, povrede i oboljenja lokomotornog sistema i rehabilitacija dece;

15) Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Ribarska Banja", Kruševac, 260 postelja za rehabilitaciju - neurološka oboljenja, reumatska oboljenja i povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

16) Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja", Niš, 350 postelja za rehabilitaciju - oboljenja srca i krvnih sudova, reumatska oboljenja i povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

17) Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gejzer", Sijarinska Banja, Medveđa, 50 postelja za rehabilitaciju - reumatska oboljenja i povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

18) Specijalna bolnica za rehabilitaciju Bujanovac, 40 postelja za rehabilitaciju - oboljenja perifernih krvnih sudova, reumatska oboljenja i povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

19) Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Vranjska Banja", Vranje, 30 postelja za rehabilitaciju - reumatska oboljenja i povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

20) Institut za rehabilitaciju, Beograd, 370 postelja za rehabilitaciju - neurološka oboljenja, oboljenja srca i krvnih sudova, reumatska oboljenja, oboljenja respiratornog sistema i povrede, oboljenja lokomotornog sistema i rehabilitacija dece uključujući i onkološku rehabilitaciju.

IV ZDRAVSTVENA DELATNOST KOJA SE OBAVLJA NA VIŠE NIVOA

Član 31

Za obavljanje zdravstvene delatnosti na više nivoa zdravstvene zaštite osnivaju se sledeće zdravstvene ustanove: zavod za javno zdravlje, zavod za transfuziju krvi, zavod za medicinu rada, zavod za sudsku medicinu, zavod za virusologiju, vakcine i serume, zavod za antirabičnu zaštitu, zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju i zavod za biocide i medicinsku ekologiju.

Zdravstvene ustanove iz stava 1. ovog člana obavljaju delatnost u skladu sa zakonom.

V ORGANIZACIJA SLUŽBE HITNE MEDICINSKE POMOĆI

Član 32

Pružanje hitne medicinske pomoći akutno obolelim i povređenim osobama prioritetna je obaveza zdravstvenih radnika i zdravstvenih ustanova na svim nivoima zdravstvene delatnosti.

U postupku zbrinjavanja hitnih stanja i oboljenja primenjuju se načela i metodi urgentne medicine.

Član 33

Služba hitne medicinske pomoći organizuje se u okviru dva funkcionalno povezana podsistema: prehospitalna hitna medicinska pomoć i hitna medicinska pomoć u okviru bolničke delatnosti.

Član 34

Prehospitalna hitna medicinska pomoć jeste kontinuirana delatnost zdravstvenih ustanova primarnog nivoa zdravstvene delatnosti i obuhvata: ukazivanje medicinske pomoći na mestu događaja i u zdravstvenoj ustanovi, sanitetski prevoz kritično obolelih i povređenih do stacionarne ustanove, uz neprekidno praćenje stanja i pružanje neophodne pomoći u toku transporta.

Prehospitalna hitna medicinska pomoć na nivou opštine obavlja se u okviru redovne delatnosti izabranog lekara i njegovih saradnika i radom lekara u pripravnosti ili dežurne ekipe noću, nedeljom i u dane državnih praznika.

U opštini sa preko 25.000 stanovnika može se organizovati služba hitne medicinske pomoći za kontiunirani prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja.

Član 35

Hitna medicinska pomoć u okviru bolničke delatnosti obezbeđuje se preko stručnih timova prijemno-urgentnog odeljenja opštih bolnica i kliničko-bolničkih centara, klinika, instituta i kliničkih centara i prijemom na bolnički tretman.

Bolničke ustanove koje ne mogu adekvatno zbrinuti obolele i povređene, dužne su da obezbede sanitetski prevoz i odgovarajuću stručnu pomoć u toku transporta do odgovarajuće bolničke ustanove.

Ako je u bolničkoj ustanovi hitno zbrinjavanje povređenog ili obolelog pacijenta završeno u danu javljanja bolničkoj ustanovi i pacijent se otpušta na kućno lečenje, a isti nema mogućnost organizacije sopstvenog prevoza, bolnička ustanova obezbeđuje prevoz pacijenta.

Va CITOLOŠKA DIJAGNOSTIKA ZA ORGANIZOVANI SKRINING RAKA GRLIĆA MATERICE

Član 35a

Za obavljanje zdravstvene delatnosti citološke dijagnostike u organizovanom skriningu na rak grlića materice osnivaju se citolaboratorije.

Organizovani skrining raka grlića materice obavlja se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju delatnost na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite u kojima se osnivaju citolaboratorije.

U postupku organizovanja i sprovođenja organizovanog skrininga raka grlića materice primenjuju se načela i metode definisane Uredbom o nacionalnom programu ranog otkrivanja raka grlića materice ("Službeni glasnik RS", broj 73/13).

Član 35b

Dom zdravlja kao ustanova primarne zdravstvene zaštite na teritoriji opštine za koju je osnovan vrši identifikaciju ciljne populacije žena (žene starosne dobi od 25 do 64 godine), organizuje i sprovodi pozivanje žena, obavlja uzimanje cervikalnog brisa za citološki pregled (PAP pregled) i dostavljanje preparata u citolaboratoriju, vodi medicinsku dokumentaciju i evidenciju o sprovođenju organizovanog skrininga, izdaje rezultate nalaza ženama, obezbeđuje i usmerava žene sa patološkim nalazom na dalju dijagnostiku i lečenje i izveštava o sprovođenju organizovanog skrininga nadležni institut odnosno zavod za javno zdravlje i organizacionu jedinicu za skrining u Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Citolaboratorija obavlja bojenje preparata (razmaza), tumačenje razmaza i dostavlja rezultate pregleda razmaza domu zdravlja iz kojeg je upućen.

Citolaboratorije za organizovani skrining raka grlića materice formirane su u sledećim zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju poslove iz stava 2. ovog člana za ciljnu populaciju žena iz određenih jedinica lokalne samouprave:

1) Dom zdravlja Subotica za ciljnu populaciju žena sa teritorije Severnobačkog upravnog okruga, Zapadnobačkog upravnog okruga i Severnobanatskog upravnog okruga;

2) Dom zdravlja Zrenjanin za ciljnu populaciju žena sa teritorije Srednjebanatskog upravnog okruga i Južnobanatskog upravnog okruga;

3) Dom zdravlja Novi Sad za ciljnu populaciju žena sa teritorije Južnobačkog upravnog okruga;

4) Dom zdravlja Sremska Mitrovica za ciljnu populaciju žena sa teritorije Sremskog upravnog okruga;

6) Dom zdravlja Valjevo za ciljnu populaciju žena sa teritorije Kolubarskog upravnog okruga i Mačvanskog upravnog okruga;

5) Dom zdravlja Požarevac za ciljnu populaciju žena sa teritorije Braničevskog upravnog okruga, Podunavskog upravnog okruga i Borskog upravnog okruga;

6) Dom zdravlja Kragujevac za ciljnu populaciju žena sa teritorije Šumadijskog upravnog okruga i Pomoravskog upravnog okruga;

7) Dom zdravlja Užice za ciljnu populaciju žena sa teritorije Zlatiborskog upravnog okruga i Moravičkog upravnog okruga;

8) Dom zdravlja Kraljevo za ciljnu populaciju žena sa teritorije Raškog upravnog okruga;

9) Dom zdravlja Kruševac za ciljnu populaciju žena sa teritorije Rasinskog upravnog okruga, Kosovskog upravnog okruga, Pećkog upravnog okruga, Prizrenskog upravnog okruga, Kosovsko-mitrovačkog upravnog okruga i Kosovsko-pomoravskog upravnog okruga;

11) Dom zdravlja Niš za ciljnu populaciju žena sa teritorije Nišavskog upravnog, Zaječarskog upravnog okruga, Topličkog upravnog okruga i Pirotskog upravnog okruga;

12) Dom zdravlja Leskovac za ciljnu populaciju žena sa teritorije Jablaničkog upravnog okruga i Pčinjskog upravnog okruga;

13) Klinički centar Srbije za ciljnu populaciju žena sa teritorije grada Beograda, opštine Vračar, Zvezdara, Grocka, Palilula i Stari grad;

14) Kliničko-bolnički centar Zemun za ciljnu populaciju žena sa teritorije grada Beograda, opštine Čukarica, Novi Beograd, Zemun i Surčin;

15) Ginekološko-akušerska klinika "Narodni front" za ciljnu populaciju žena sa teritorije grada Beograda, opštine Savski venac, Rakovica, Voždovac, Obrenovac, Barajevo, Lazarevac, Sopot i Mladenovac.

Član 35v

Svi domovi zdravlja u kojima nisu formirane citolaboratorije organizuju transport briseva uzetih u organizovanom skriningu raka grlića materice do odgovarajuće zdravstvene ustanove iz člana 35b stav 3. ove uredbe, koje obavljaju primarnu citološku analizu preparata (prvo čitanje).

Konačnu citološku analizu preparata (drugo čitanje) obavljaju zdravstvene ustanove koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a koje ispunjavaju zakonom propisane uslove za obavljanje delatnosti patologije, patohistologije i citologije.

Vb ORGANIZACIJA LEČENJA ZAVISNIKA OD DROGA

Član 35g

Lečenje zavisnika od droga organizuje se u domovima zdravlja i stacionarnim zdravstvenim ustanovama: opšte i specijalne bolnice i klinički centri.

Član 35d

Lečenje zavisnika od droga primenom supstitucione terapije, koja podrazumeva davanje lekova pacijentima u prisustvu zdravstvenog radnika (u daljem tekstu: supstituciona terapija), sprovodi se u domovima zdravlja koji ispunjavaju zakonom propisane uslove za obavljanje delatnosti psihijatrije, odnosno neuropsihijatrije.

Dom zdravlja obezbeđuje lekove i potrebna medicinska sredstva za lečenje zavisnika od droga preko apoteke koja je u sastavu doma zdravlja, odnosno preko druge zdravstvene ustanove koja u svom sastavu ima apoteku.

Član 35đ

Lečenje zavisnika od droga primenom supstitucione terapije sprovodi se u bolničkim zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite, odnosno na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, koje ispunjavaju zakonom propisane uslove za obavljanje delatnosti psihijatrije, odnosno neuropsihijatrije.

Lečenje iz stava 1. ovog člana obezbeđuje se u opštim bolnicama, specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti, specijalnim bolnicama za psihijatrijske bolesti, klinici za psihijatrijske bolesti i kliničkim centrima.

Lečenje iz stava 1. ovog člana sprovodi se u okviru kratkotrajne hospitalizacije sa detoksifikacijom, produžene hospitalizacije koja obuhvata psihosocijalnu rehabilitaciju, resocijalizaciju i supstitucionu terapiju, kao i dnevne bolnice i specijalističko-konsultativne delatnosti, koje uključuju i supstitucionu terapiju.

Referentne zdravstvene ustanove za lečenje bolesti zavisnosti, pored toga što učestvuju u lečenju bolesti zavisnosti obavljaju poslove zdravstvene zaštite od opšteg interesa utvrđene zakonom, i to: primena, praćenje i unapređenje jedinstvene doktrine i metodologije u prevenciji, dijagnostici, lečenju i rehabilitaciji od bolesti zavisnosti, usaglašavanje razvoja metoda u lečenju bolesti zavisnosti, zasnovanih na dokazima o kvalitetu, bezbednosti i efikasnosti u zdravstvenoj zaštiti, pripremanje nacionalnih vodiča za dijagnostiku i lečenje bolesti zavisnosti, pružanje saveta i konsultovanje drugim zdravstvenim ustanovama, zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima u vezi sa dijagnostikom, profilaksom i lečenjem bolesti zavisnosti i stručno usavršavanje, specijalizacije i uže specijalizacije i kontinuirana edukacija zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

VI ORGANIZACIONE JEDINICE ZDRAVSTVENIH USTANOVA I MERE ZA UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI RADA

Član 36

Zdravstvene ustanove obrazuju organizacione jedinice u skladu sa delatnošću za koju su osnovane i u zavisnosti od broja zaposlenih, a s ciljem efikasnijeg korišćenja kadrova, sredstava za rad, bolničkih postelja i drugih kapaciteta i radi povećanja dostupnosti zdravstvenih usluga, kvaliteta i efektivnosti mera zaštite.

Član 37

U zdravstvenim ustanovama na primarnom nivou zdravstvene zaštite obrazuju se organizacione jedinice po teritorijalnom principu (ogranak, zdravstvena stanica, zdravstvena ambulanta) i po funkcionalnom principu za jednu ili više oblasti u okviru delatnosti (služba, odeljenje, odsek).

Član 38

U bolničkim ustanovama obrazuju se organizacione jedinice koje objedinjavaju stacionarnu i specijalističko-konsultativnu delatnost u jednoj ili više srodnih oblasti medicine, kao i organizacione jedinice za obavljanje dijagnostičkih, rehabilitacionih i drugih stručnih poslova za ambulantne i stacionarno lečene pacijente.

Član 39

Stacionarna delatnost obavlja se u okviru bolničkih jedinica (odeljenja), organizovanih, u okviru jedne ili više srodnih medicinskih disciplina i po intenzitetu lečenja i nege.

Obrazovanje bolničkih jedinica po intenzitetu lečenja i nege podrazumeva, pored standardnih bolničkih odeljenja, i odeljenja za intenzivno lečenje i negu, a po potrebi i odeljenja za poluintenzivno lečenje i negu.

Član 40

U bolnicama za akutna stanja i oboljenja, u zavisnosti od zdravstvenih potreba pacijenata, obezbeđuje se lečenje u standardnim bolničkim i kliničkim odeljenjima (osnovni nivo lečenja i nege) i na višim nivoima lečenja i nege, i to:

1) Nivo 1 - za lečenje i negu pacijenata visoko zavisnih od tuđe pomoći i pacijenata sa mogućim pogoršanjem njihovog zdravstvenog stanja, kao i pacijenata koji su premešteni sa višeg nivoa lečenja i nege čije zdravstvene potrebe mogu biti zadovoljene u odeljenju za standardno lečenje, ali uz dodatni nadzor i potporu. Kada se ukaže potreba za ove pacijente može se obrazovati posebna bolnička jedinica za poluintenzivno lečenje i negu;

2) Nivo 2 intenzivnog lečenja i nege - za pacijente sa disfunkcijom (oštećenjem) najmanje jednog organskog sistema kod kojih je potrebna osnovna respiratorna ili hemodinamska potpora, za pacijente koji su na postoperativnom lečenju, kao i za one koji su premešteni sa višeg nivoa lečenja i nege;

3) Nivo 3 intenzivnog lečenja i nege - za pacijente kod kojih je neophodna složena respiratorna potpora ili bazična respiratorna potpora, zajedno sa potporom još najmanje dva organska sistema (pacijenti sa disfunkcijom više organa).

Broj postelja za visoko zavisne pacijente iz stava 1. tačke 1) ovog člana može biti najviše dva puta veći od broja postelja iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana.

Član 41

Kapaciteti odeljenja za intenzivno lečenje i negu Nivo 2 - intenzivnog lečenja i nege i Nivo 3 - intenzivnog lečenja i nege iz člana 40. ove uredbe obezbeđuju se u odnosu na broj postelja u zdravstvenoj ustanovi sa sledećim učešćem, i to u:

1) opštoj i specijalnoj bolnici za kratkotrajnu hospitalizaciju do 5%;

2) kliničko-bolničkom centru do 6%;

3) klinici, institutu i kliničkom centru do 8%;

4) urgentnom centru, specijalnoj bolnici (odeljenju) za cerebrovaskularna oboljenja i Institutu za neonatologiju do 20%.

Udeo postelja Nivoa 3 - intenzivnog lečenja i nege u ukupnom broju postelja intenzivnog lečenja i nege iz stava 1. ovog člana ne može biti veći od:

1) 10% u opštoj i specijalnoj bolnici za akutna stanja i oboljenja;

2) 15% u kliničko-bolničkom centru;

3) 20% u klinici, institutu i kliničkom centru;

4) 25% u urgentnom centru kliničkog centra i specijalnoj bolnici za cerebrovaskularna oboljenja.

U specijalnim bolnicama za dugotrajnu hospitalizaciju i rehabilitaciju mogu se obrazovati bolničke jedinice za nepokretne i ograničeno pokretne pacijente i za pacijente kojima je, zbog prirode bolesti i stanja, neophodan dodatni nadzor i potpora (Nivo 1 intenzivnog lečenja i nege).

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 42

Zdravstvene ustanove u državnoj svojini na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u pogledu vrste, strukture, kapaciteta i bolničkih postelja raspoređuju se u skladu sa zakonom i ovom uredbom.

Član 43

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o planu mreže zdravstvenih ustanova ("Službeni glasnik RS", br. 13/97, 58/97, 31/98, 1/99, 37/99 i 21/05).

Član 44

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Uredbe o dopuni
Uredbe o Planu mreže zdravstvenih ustanova

("Sl. glasnik RS", br. 119/2007)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2008. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o Planu mreže zdravstvenih ustanova

("Sl. glasnik RS", br. 84/2008)

Član 26

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

TABELA TERITORIJALNOG RASPOREDA I POSTELJNIH KAPACITETA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U REPUBLICI SRBIJI

 

R. br.

Naziv upravnog okruga - zdravstvene ustanove

Broj
postelja

I. Severnobački upravni okrug

 

1.

Dom zdravlja Bačka Topola (sa stacionarom)

10

2.

Dom zdravlja Mali Iđoš

 

3.

Dom zdravlja Subotica

 

4.

Opšta bolnica Subotica

670

5.

Apoteka Subotica

 

6.

Zavod za javno zdravlje Subotica

 

II. Srednjobanatski upravni okrug

 

1.

Dom zdravlja Žitište

 

2.

Dom zdravlja Zrenjanin

 

3.

Dom zdravlja Nova Crnja

 

4.

Dom zdravlja Novi Bečej

 

5.

Dom zdravlja Sečanj

 

6.

Apoteka Zrenjanin

 

7.

Opšta bolnica Zrenjanin

600

8.

Specijalna bolnica za plućne bolesti Zrenjanin (za akutne bolesti 40 i za produženo lečenje 120 postelja)

160

9.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Melenci

300

10.

Zavod za javno zdravlje Zrenjanin

 

III. Severnobanatski upravni okrug

 

1.

Dom zdravlja Ada

 

2.

Dom zdravlja Kanjiža

 

3.

Dom zdravlja Kikinda

 

4.

Dom zdravlja Novi Kneževac (sa stacionarom)

30

5.

Dom zdravlja Senta

 

6.

Dom zdravlja Čoka

 

7.

Apoteka Kikinda

 

8.

Apoteka Senta

 

9.

Opšta bolnica Kikinda

280

10.

Opšta bolnica Senta

240

11.

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Novi Kneževac

300

12.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Kanjiža

140

13.

Zavod za javno zdravlje Kikinda

 

IV. Južnobanatski upravni okrug

 

1.

Dom zdravlja Alibunar

 

2.

Dom zdravlja Bela Crkva

 

3.

Dom zdravlja Vršac

 

4.

Dom zdravlja Kovačica

 

5.

Dom zdravlja Kovin

 

6.

Dom zdravlja Opovo

 

7.

Dom zdravlja Pančevo

 

8.

Dom zdravlja Plandište

 

9.

Apoteka Vršac

 

10.

Apoteka Pančevo

 

11.

Opšta bolnica Vršac

290

12.

Opšta bolnica Pančevo

660

13.

Specijalna bolnica za plućne bolesti Bela Crkva

200

14.

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Vršac

900

15.

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Kovin

1.000

16.

Zavod za javno zdravlje Pančevo

 

V. Zapadnobački upravni okrug

 

1.

Dom zdravlja Apatin

 

2.

Dom zdravlja Kula

 

3.

Dom zdravlja Odžaci (sa stacionarom)

25

4.

Dom zdravlja Sombor

 

5.

Apoteka Sombor

 

6.

Opšta bolnica Sombor

732

7.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Apatin

140

8.

Zavod za javno zdravlje Sombor

 

VI. Južnobački upravni okrug

 

1.

Dom zdravlja Bač

 

2.

Dom zdravlja Bačka Palanka

 

3.

Dom zdravlja Bački Petrovac

 

4.

Dom zdravlja Beočin

 

5.

Dom zdravlja Bečej

 

6

Dom zdravlja Vrbas

 

7.

Dom zdravlja Žabalj

 

8.

Dom zdravlja Novi Sad (i za opštinu Sremski Karlovci)

 

9.

Dom zdravlja Srbobran

 

10.

Dom zdravlja Temerin

 

11.

Dom zdravlja Titel

 

12.

Apoteka Vrbas

 

13.

Apoteka Novi Sad

 

14.

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad

 

15.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad

 

16.

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad

 

17.

Opšta bolnica Vrbas

270

18.

Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad

70

19.

Klinički centar Vojvodine, Novi Sad

1.425

20.

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

350

21.

Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica

311

22.

Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

225

23.

Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

312

24.

Klinika za stomatologiju Vojvodine, Novi Sad

25

25.

Zavod za transfuziju krvi Vojvodine, Novi Sad (za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine)

 

26.

Zavod za antirabičnu zaštitu, Novi Sad

 

27.

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad (za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine)

 

28.

Vojnomedicinski centar Novi Sad

60

VII. Sremski upravni okrug

 

1.

Dom zdravlja Inđija

 

2.

Dom zdravlja Irig

 

3.

Dom zdravlja Pećinci

 

4.

Dom zdravlja Ruma (sa stacionarom)

10

5.

Dom zdravlja Sremska Mitrovica

 

6.

Dom zdravlja Stara Pazova

 

7.

Dom zdravlja Šid

 

8.

Apoteka Sremska Mitrovica

 

9.

Opšta bolnica Sremska Mitrovica

513

10.

Specijalna bolnica za neurološka i posttraumatska stanja Stari Slankamen (za lečenje 20 i za rehabilitaciju 275 postelja)

295

11.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Vrdnik

90

12.

Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica

 

VIII. Mačvanski upravni okrug

 

1.

Dom zdravlja Bogatić

 

2.

Dom zdravlja Vladimirci

 

3.

Dom zdravlja Koceljeva

 

4.

Dom zdravlja Ljubovija (sa stacionarom)

20

5.

Dom zdravlja Šabac

 

6.

Dom zdravlja Loznica

 

7.

Dom zdravlja Krupanj (sa stacionarom)

8

8.

Dom zdravlja Mali Zvornik

 

9.

Apoteka Loznica (za grad Loznica i opštine Krupanj, Mali Zvornik i Ljubovija)

 

10.

Apoteka Šabac (za grad Šabac i opštine Bogatić, Vladimirci i Koceljeva)

 

11.

Opšta bolnica Šabac

575

12.

Opšta bolnica Loznica

461

13.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača

200

14.

Zavod za javno zdravlje Šabac

 

IX. Kolubarski upravni okrug

 

1.

Dom zdravlja Lajkovac

 

2.

Dom zdravlja Ub

 

3.

Dom zdravlja Valjevo

 

4.

Dom zdravlja Mionica

 

5.

Dom zdravlja Osečina

 

6.

Dom zdravlja Ljig

 

7.

Apoteka Valjevo (za grad Valjevo i opštine Lajkovac, Mionica, Osečina, Ljig i Ub)

 

8.

Opšta bolnica Valjevo

657

9.

Zavod za javno zdravlje Valjevo

 

X. Podunavski upravni okrug

 

1.

Dom zdravlja Velika Plana

 

2.

Dom zdravlja Smederevska Palanka

 

3.

Dom zdravlja Smederevo

 

4.

Apoteka Velika Plana

 

5.

Apoteka Smederevo

 

6.

Apoteka Smederevska Palanka

 

7.

Opšta bolnica Smederevo

399

8.

Opšta bolnica "Stefan Visoki" Smederevska Palanka

300

9.

Zavod za javno zdravlje Smederevo

 

XI. Braničevski upravni okrug

 

1.

Dom zdravlja Veliko Gradište

 

2.

Dom zdravlja Žabari

 

3.

Dom zdravlja Žagubica

 

4.

Dom zdravlja Petrovac

 

5.

Dom zdravlja Požarevac

 

6.

Dom zdravlja Golubac

 

7.

Dom zdravlja Kučevo

 

8.

Dom zdravlja Malo Crniće

 

9.

Apoteka Požarevac (za grad Požarevac i opštine Veliko Gradište, Golubac, Kučevo, Malo Crniće, Petrovac, Žagubica i Žabari)

 

10.

Opšta bolnica Petrovac

138

11.

Opšta bolnica Požarevac

530

12.

Zavod za javno zdravlje Požarevac

 

XII. Šumadijski upravni okrug

 

1.

Dom zdravlja Aranđelovac

 

2.

Dom zdravlja Batočina

 

3.

Dom zdravlja Knić

 

4.

Dom zdravlja Kragujevac

 

5.

Dom zdravlja Lapovo

 

6.

Dom zdravlja Rača

 

7.

Dom zdravlja Topola

 

8.

Apoteka Aranđelovac

 

9.

Apoteka Kragujevac (za grad Kragujevac i opštine Batočina, Lapovo, Rača, Topola i Knić)

 

10.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Kragujevac

 

11.

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac

 

12.

Zavod za stomatologiju Kragujevac

 

13.

Opšta bolnica Aranđelovac

142

14.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Bukovička Banja" Aranđelovac (lečenje dece obolele od šećerne bolesti 40 i rehabilitacija 50 postelja)

90

15.

Klinički centar Kragujevac

1.118

16.

Institut za javno zdravlje Kragujevac

 

XIII. Pomoravski upravni okrug

 

1.

Dom zdravlja Despotovac (sa stacionarom)

10

2.

Dom zdravlja Jagodina

 

3.

Dom zdravlja Rekovac

 

4.

Dom zdravlja Svilajnac (sa stacionarom)

10

5.

Dom zdravlja Ćuprija

 

6.

Dom zdravlja Paraćin

 

7.

Apoteka Jagodina

 

8.

Apoteka Paraćin

 

9.

Opšta bolnica Jagodina

270

10.

Opšta bolnica Ćuprija

469

11.

Opšta bolnica Paraćin

171

12.

Zavod za javno zdravlje Ćuprija

 

XIV. Borski upravni okrug

 

1.

Dom zdravlja Bor

 

2.

Dom zdravlja Kladovo

 

3.

Dom zdravlja Majdanpek

 

4.

Dom zdravlja Negotin

 

5.

Apoteka Bor (za opštine Bor, Kladovo, Negotin i Majdanpek)

 

6.

Opšta bolnica Bor

310

7.

Opšta bolnica Kladovo

135

8.

Opšta bolnica Majdanpek

50

9.

Opšta bolnica Negotin

190

XV. Zaječarski upravni okrug

 

1.

Dom zdravlja Boljevac

 

2.

Dom zdravlja Sokobanja

 

3.

Dom zdravlja Knjaževac

 

4.

Dom zdravlja Zaječar

 

5.

Apoteka Zaječar (za grad Zaječar i opštine Boljevac, Sokobanja, Knjaževac)

 

6.

Opšta bolnica Knjaževac

120

7.

Opšta bolnica Zaječar

430

8.

Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti "Sokobanja" (za lečenje 125 i za rehabilitaciju 165)

290

9.

Specijalna bolnica za plućne bolesti "Ozren", Sokobanja

150

10.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigrad", Zaječar (za lečenje 10 i za rehabilitaciju 90)

100

11.

Zavod za javno zdravlje Zaječar (za Zaječarski i Borski upravni okrug)

 

XVI. Zlatiborski upravni okrug

 

1.

Dom zdravlja Užice

 

2.

Dom zdravlja Priboj

 

3.

Dom zdravlja Prijepolje

 

4.

Dom zdravlja Čajetina

 

5.

Dom zdravlja Arilje

 

6.

Dom zdravlja Bajina Bašta (sa stacionarom)

20

7.

Dom zdravlja Kosjerić

 

8.

Dom zdravlja Nova Varoš

 

9.

Dom zdravlja Požega

 

10.

Dom zdravlja Sjenica

 

11.

Apoteka Užice (za grad Užice i opštine Arilje, Bajina Bašta, Kosjerić, Nova Varoš, Požega, Priboj, Prijepolje, Sjenica i Čajetina)

 

12.

Opšta bolnica Užice (Užice 740 postelja, odeljenje Nova Varoš 30 postelja, odeljenje Požega 60 postelja, odeljenje Sjenica 30 postelja)

870

13.

Opšta bolnica Priboj

110

14.

Opšta bolnica Prijepolje

170

15.

Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor" Čajetina (za radioterapiju dva i za rehabilitaciju 70)

72

16.

Zavod za javno zdravlje Užice

 

XVII. Moravički upravni okrug

 

1.

Dom zdravlja Gornji Milanovac

 

2.

Dom zdravlja Ivanjica (sa stacionarom)

20

3.

Dom zdravlja Lučani (sa stacionarom)

10

4.

Dom zdravlja Čačak

 

5.

Apoteka Gornji Milanovac

 

6.

Apoteka Čačak (za grad Čačak i opštine Ivanjica i Lučani)

 

7.

Opšta bolnica Gornji Milanovac

150

8.

Opšta bolnica Čačak

527

9.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Ivanjica

90

10.

Zavod za javno zdravlje Čačak

 

XVIII. Raški upravni okrug

 

1.

Dom zdravlja Vrnjačka Banja

 

2.

Dom zdravlja Raška (sa stacionarom)

15

3.

Dom zdravlja Kraljevo

 

4.

Dom zdravlja Novi Pazar

 

5.

Dom zdravlja Tutin

 

6.

Apoteka Kraljevo (za grad Kraljevo i opštine Vrnjačka Banja i Raška)

 

7.

Opšta bolnica Kraljevo

580

8.

Opšta bolnica Novi Pazar

420

9.

Opšta bolnica Tutin

60

10.

Specijalna bolnica za interne bolesti Vrnjačka Banja

70

11.

Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur" Vrnjačka Banja (za lečenje 70 i za rehabilitaciju 250 postelja)

320

12.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Agens" Mataruška Banja, Kraljevo

140

13.

Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti Novi Pazar (za lečenje 80 i za rehabilitaciju 100 postelja)

180

14.

Zavod za javno zdravlje Kraljevo (za grad Kraljevo i opštine Vrnjačka Banja i Raška)

 

15.

Zavod za javno zdravlje Novi Pazar (za grad Novi Pazar i opštinu Tutin)

 

XIX. Rasinski upravni okrug

 

1.

Dom zdravlja Aleksandrovac (sa stacionarom)

10

2.

Dom zdravlja Brus (sa stacionarom)

10

3.

Dom zdravlja Varvarin

 

4.

Dom zdravlja Trstenik

 

5.

Dom zdravlja Ćićevac

 

6.

Dom zdravlja Kruševac

 

7.

Apoteka Kruševac (za grad Kruševac i opštine Aleksandrovac, Brus, Varvarin, Trstenik i Ćićevac)

 

8.

Opšta bolnica Kruševac

595

9.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Ribarska Banja", Kruševac

260

10.

Zavod za javno zdravlje Kruševac

 

XX. Nišavski upravni okrug

 

1.

Dom zdravlja Niš

 

2.

Dom zdravlja Gadžin Han

 

3.

Dom zdravlja Doljevac

 

4.

Dom zdravlja Merošina

 

5.

Dom zdravlja Ražanj

 

6.

Dom zdravlja Svrljig

 

7.

Dom zdravlja Aleksinac

 

8.

Apoteka Niš (za grad Niš i opštine Aleksinac, Gadžin Han, Merošina, Ražanj, Svrljig)

 

9.

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Niš

 

10.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš

 

11.

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš

 

12.

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Niš

 

13.

Opšta bolnica Aleksinac

135

14.

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti "Gornja Toponica", Niš

800

15.

Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja", Niš (kardiologija 40, ortopedija 40 i reumatologija 40 i za rehabilitaciju 350 postelja)

470

16.

Klinički centar Niš

1.525

17.

Klinika za stomatologiju Niš

25

18.

Zavod za transfuziju krvi Niš

 

19.

Zavod za sudsku medicinu Niš (za Nišavski, Pčinjski, Jablanički, Pirotski, Zaječarski, Toplički, Borski i Rasinski upravni okrug)

 

20.

Institut za javno zdravlje Niš (za Nišavski i Toplički upravni okrug)

 

21.

Vojna bolnica Niš

100

XXI. Toplički upravni okrug

 

1.

Dom zdravlja Blace

 

2.

Dom zdravlja Žitorađa

 

3.

Dom zdravlja Kuršumlija (sa stacionarom)

20

4.

Dom zdravlja Prokuplje

 

5.

Apoteka Prokuplje (za opštine Blace, Žitorađa, Kuršumlija i Prokuplje)

 

6.

Opšta bolnica Prokuplje

353

XXII. Pirotski upravni okrug

 

1.

Dom zdravlja Babušnica (sa stacionarom)

10

2.

Dom zdravlja Bela Palanka

 

3.

Dom zdravlja Dimitrovgrad (sa stacionarom)

10

4.

Dom zdravlja Pirot

 

5.

Apoteka Pirot (za opštine Pirot, Babušnica i Dimitrovgrad)

 

6.

Opšta bolnica Pirot

332

7.

Zavod za javno zdravlje Pirot

 

XXIII. Jablanički upravni okrug

 

1.

Dom zdravlja Bojnik

 

2.

Dom zdravlja Vlasotince (i za opštinu Crna Trava)

 

3.

Dom zdravlja Lebane

 

4.

Dom zdravlja Leskovac

 

5.

Dom zdravlja Medveđa

 

6.

Apoteka Leskovac (za grad Leskovac i, opštine Bojnik, Vlasotince, Crna Trava, Lebane i Medveđa)

 

7.

Opšta bolnica Leskovac

795

8.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gejzer" Sijarinska Banja, Medveđa

50

9.

Zavod za javno zdravlje Leskovac

 

XXIV. Pčinjski upravni okrug

 

1.

Dom zdravlja Bosilegrad (sa stacionarom)

10

2.

Dom zdravlja Bujanovac

 

3.

Dom zdravlja Vladičin Han

 

4.

Dom zdravlja Preševo (sa porodilištem)

10

5.

Dom zdravlja Surdulica

 

6.

Dom zdravlja Trgovište

 

7.

Dom zdravlja Vranje

 

8.

Apoteka Bujanovac

 

9.

Apoteka Vranje (za grad Vranje i, opštine Bosilegrad, Preševo, Surdulica, Trgovište i Vladičin Han)

 

10.

Opšta bolnica Surdulica

145

11.

Opšta bolnica Vranje

543

12.

Specijalna bolnica za plućne bolesti Surdulica (za lečenje: akutnih bolesti 45 i hroničnih bolesti 55 postelja)

100

13.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Bujanovac

40

14.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Vranjska Banja" Vranje

30

15.

Zavod za javno zdravlje Vranje

 

XXV. Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija

 

1.

Kliničko-bolnički centar Priština (zdravstvena zaštita na primarnom i sekundarnom nivou za stanovnike grada Priština i opština: Vučitrn, Obilić, Kosovo Polje, Lipljan, Uroševac, Podujevo, Štimlje i Glogovac, kao i poslove zdravstvene zaštite na tercijarnom nivou za sve stanovnike na teritoriji AP KiM)

2325

2.

Dom zdravlja Peć (za opštine Peć, Istok, Đakovica, Dečani i Klina)

 

3.

Dom zdravlja Štrpce (za opštine Štrpce, Gora, Prizren, Kačanik, Suva Reka i Orahovac)

 

4.

Zdravstveni centar Gnjilane (zdravstvena zaštita na primarnom i sekundarnom nivou za opštine Gnjilane, Kosovska Kamenica, Vitina i Novo Brdo)

530

5.

Kliničko-bolnički centar Kosovska Mitrovica (zdravstvena zaštita na primarnom i sekundarnom nivou za opštine Kosovska Mitrovica, Leposavić, Zvečan, Zubin Potok i Srbica, kao i poslove zdravstvene zaštite na tercijarnom nivou za sve stanovnike na teritoriji AP KiM)

700

6.

Apoteka Kosovska Mitrovica

 

7.

Zavod za javno zdravlje Kosovska Mitrovica

 

XXVI. Grad Beograd

 

1.

Dom zdravlja Barajevo

 

2.

Dom zdravlja Voždovac

 

3.

Dom zdravlja Vračar

 

4.

Dom zdravlja Grocka

 

5.

Dom zdravlja Zvezdara

 

6.

Dom zdravlja Zemun

 

7.

Dom zdravlja Lazarevac (sa porodilištem)

10

8.

Dom zdravlja Mladenovac

 

9.

Dom zdravlja Novi Beograd

 

10.

Dom zdravlja Obrenovac

 

11.

Dom zdravlja Palilula

 

12.

Dom zdravlja Rakovica

 

13.

Dom zdravlja Savski Venac

 

14.

Dom zdravlja Sopot

 

15.

Dom zdravlja Stari grad

 

16.

Dom zdravlja Čukarica

 

17.

Apoteka Beograd

 

18.

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata (sa stacionarom)

20

19.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova

 

20.

Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć

 

21.

Gradski zavod za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje

 

22.

Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu

 

23.

Gradski zavod za kožno-venerične bolesti

 

24.

Centar vojnomedicinskih ustanova Beograd (Vojnomedicinski centar Bežanijska Kosa i Vojnomedicinski centar Slavija ambulanta "Cerak")

 

25.

Specijalna bolnica za interne bolesti Lazarevac

30

26.

Specijalna bolnica za interne bolesti Mladenovac

127

27.

Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti "Sveti Sava"

250

28.

Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti

65

29.

Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju

110

30.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku

180

31.

Kliničko-bolnički centar "Bežanijska Kosa"

360

32.

Kliničko-bolnički centar "Dr Dragiša Mišović - Dedinje"

546

33.

Kliničko-bolnički centar "Zvezdara"

786

34.

Kliničko-bolnički centar "Zemun"

640

35.

Klinički centar Srbije

3.150

36.

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

360

37.

Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu

45

38.

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić"

400

39.

Univerzitetska dečja klinika

292

40.

Institut za neonatologiju

160

41.

Ginekološko-akušerska klinika "Narodni front"

330

42.

Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje"

200

43.

Institut za ortopedsko-hirurške bolesti "Banjica"

520

44.

Institut za reumatologiju

170

45.

Institut za mentalno zdravlje

120

46.

Institut za rehabilitaciju (za lečenje 10, za rehabilitaciju kardioloških bolesnika 60 i za rehabilitaciju 310 postelja)

380

47.

Klinika za rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" (za lečenje)

340

48.

Klinika za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" (za lečenje: akutnih bolesti i stanja 250 i hroničnih stanja 250 postelja)

500

49.

Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju "Dr Cvetko Brajović" (sa stacionarom)

30

50.

Institut za transfuziju krvi Srbije

 

51.

Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

 

52.

Institut za medicinu rada Srbije "Dr Dragomir Karajović" (sa stacionarom)

40

53.

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju

 

54.

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović - Batut"

 

55.

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd

 

56.

Vojnomedicinska akademija

500