Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE

('Sl. glasnik RS', br. 34/2019, 64/2019, 17/2020, 21/2020, 51/2022 i 66/2023)

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi, način i postupak planiranja potreba zdravstvenih ustanova iz Plana mreže zdravstvenih ustanova koji donosi Vlada za koje se sprovode centralizovane javne nabavke, vrsta roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke i koje su obuhvaćene Planom centralizovanih javnih nabavki, kao i druga pitanja od značaja za planiranje, organizovanje i sprovođenje centralizovanih javnih nabavki.

Član 2

Planiranje potreba zdravstvenih ustanova za nabavku roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke i koje su obuhvaćene Planom centralizovanih javnih nabavki, vrši se ako su za te nabavke obezbeđena sredstva u godišnjem finansijskom planu zdravstvene ustanove, odnosno u godišnjem finansijskom planu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond).

Član 3

Plan centralizovanih javnih nabavki priprema se na osnovu planova potreba roba i usluga zdravstvenih ustanova (u daljem tekstu: plan potreba) koji se donose za svaku budžetsku godinu, odnosno za period na koji se zaključuje ugovor sa Republičkim fondom, na način i po postupku propisanim ovom uredbom.

Sadržaj Plana centralizovanih javnih nabavki iz stava 1. ovog člana propisan je zakonom kojim se uređuju javne nabavke.

Član 4

Plan potreba zdravstvenih ustanova za koje se sprovode centralizovane javne nabavke donosi upravni odbor zdravstvene ustanove, na predlog direktora zdravstvene ustanove.

Član 5

Zdravstvena ustanova priprema plan potreba za koje se sprovode centralizovane javne nabavke u skladu sa Stručno-metodološkim uputstvom za izradu plana potreba, na jedinstvenom obrascu koji je sastavni deo tog uputstva.

Stručno-metodološko uputstvo i jedinstveni obrazac iz stava 1. ovog člana donosi zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije (u daljem tekstu: Institut za javno zdravlje Srbije), po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva zdravlja.

Stručno-metodološko uputstvo i jedinstveni obrazac iz stava 1. ovog člana Institut za javno zdravlje Srbije donosi najkasnije do 31. januara tekuće budžetske godine za pripremu plana potreba zdravstvenih ustanova za sprovođenje centralizovanih javnih nabavki za narednu budžetsku godinu.

Stručno-metodološko uputstvo i jedinstveni obrazac iz stava 2. ovog člana Institut za javno zdravlje Srbije dostavlja zdravstvenim ustanovama najkasnije 30 dana pre dana koji je ovom uredbom određen kao dan dostavljanja plana potreba zdravstvenih ustanova.

Član 6

Za izradu predloga plana potreba zdravstvenih ustanova za koje se sprovode centralizovane javne nabavke, direktor zdravstvene ustanove obrazuje komisiju sastavljenu od lica stručnih za oblast medicine, farmacije, odnosno stomatologije, kao i lica stručnih za oblast ekonomije i prava.

Komisija iz stava 1. ovog člana, izrađuje predlog plana potreba najkasnije do 30. juna tekuće godine za narednu budžetsku godinu, na osnovu:

1) plana rada zdravstvene ustanove iz prethodne budžetske godine, odnosno iz perioda na koji je zaključen ugovor sa Republičkim fondom;

2) iskazane potrošnje lekova i medicinskih sredstava u prethodnoj godini, na osnovu fakturisanih usluga prema Republičkom fondu;

3) konačnog obračuna zdravstvene ustanove i Republičkog fonda po završenoj budžetskoj godini;

4) plana rada zdravstvene ustanove za budžetsku godinu, za koju se planira sprovođenje centralizovane javne nabavke, na koji je mišljenje dao zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju na kojoj se zdravstvena ustanova nalazi;

5) planirane potrošnje roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke za narednu budžetsku godinu, na koje je mišljenje dao zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju na kojoj se zdravstvena ustanova nalazi;

6) finansijskih sredstava planiranih za robe i usluge za koje se sprovode centralizovane javne nabavke u finansijskom planu zdravstvene ustanove za određenu budžetsku godinu, odnosno za period za koji zaključuje ugovor sa Republičkim fondom.

Član 7

Predlog plana potreba pripremljen na način propisan članom 6. ove uredbe, direktor zdravstvene ustanove dostavlja na mišljenje stručnom savetu zdravstvene ustanove.

Po pribavljenom mišljenju iz stava 1. ovog člana, direktor zdravstvene ustanove utvrđuje predlog plana potreba i dostavlja ga upravnom odboru zdravstvene ustanove radi usvajanja.

Član 8

Zdravstvena ustanova dostavlja plan potreba za narednu budžetsku godinu, donet na način iz člana 6. ove uredbe, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, najkasnije do 20. jula tekuće godine, u elektronskoj formi, kao i u pismenom obliku, radi donošenja Plana centralizovanih javnih nabavki za narednu budžetsku godinu.

Član 9

Republički fond na osnovu prikupljenih, objedinjenih i analiziranih planova potreba zdravstvenih ustanova donosi Plan centralizovanih javnih nabavki.

Upravni odbor Republičkog fonda, na predlog direktora, usvaja Plan centralizovanih javnih nabavki najkasnije do 31. januara u tekućoj godini za tu budžetsku godinu.

Član 10

Na zahtev Republičkog fonda, poslove prikupljanja, objedinjavanja i analiziranja planova potreba zdravstvenih ustanova obavlja Institut za javno zdravlje Srbije.

Planove potreba iz stava 1. ovog člana Institut za javno zdravlje Srbije dostavlja Republičkom fondu najkasnije do 15. oktobra u tekućoj godini za narednu budžetsku godinu.

Član 11

Vrste roba i usluga za koje Republički fond, u skladu sa zakonom, sprovodi centralizovane javne nabavke za potrebe zdravstvenih ustanova sa kojima ima zaključene ugovore povodom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, su:

1) Lekovi sa Liste lekova:

(1) lekovi sa Liste A i Liste A1,

(2) lekovi sa Liste B, osim vakcine protiv besnila i humanog imunoglobulina protiv besnila i produkata od krvi koje proizvodi Institut za transfuziju krvi Srbije,

(3) lekovi sa Liste C,

(4) lekovi sa Liste D, i to:

- antituberkulotici prve linije,

- antituberkulotici druge linije,

- lekovi sa Liste D, a koji se nalaze i na Listi A, Listi A1, Listi B i Listi C Liste lekova, koji se nabavljaju samo u izuzetnim slučajevima kada snabdevanje lekom istog INN, istog ili srodnog farmaceutskog oblika i iste jačine sa Liste A, A1, B ili C ne zadovoljava potrebe u lečenju osiguranih lica Republičkog fonda;

- nedostajući lekovi sa lista A, A1, B i C, istog INN i istog ili sličnog farmaceutskog oblika, koji se smatraju lekovima sa Liste D u izuzetnim slučajevima kada je ugroženo snabdevanje tržišta lekovima sa tih lista;

2) Lekovi koji se ne nalaze na Listi lekova:

(1) lekovi za lečenje retkih bolesti;

3) Ugradni materijal, sa pratećim specifičnim potrošnim materijalom, koji je neophodan za njegovu implantaciju, osim ugradnog materijala sa pratećim specifičnim potrošnim materijalom namenjenog pedijatrijskoj populaciji:

(1) graftovi,

(2) endovaskularni graftovi,

(3) valvule i ringovi,

(4) stentovi,

(5) intraokularna sočiva,

(6) implantati za kukove i kolena, izuzev revizionih implantata za kukove i tumorskih resekcionih implantata,

(7) kohlearni implantati,

(8) implantati za prelome butne kosti i potkolenice;

4) Ugradni materijal, sa pratećim specifičnim potrošnim materijalom, koji je neophodan za njegovu implantaciju:

(1) pejsmejkeri, elektrode i implantabilni defibrilatori,

(2) materijal za interventnu neuroradiologiju i endovaskularnu neurohirurgiju;

5) Sanitetski i medicinski potrošni materijal:

(1) balon kateteri,

(2) autotransfuzioni sistemi, odnosno setovi za intraoperativno spašavanje krvi,

(3) filteri za eritrocite filtrirani naknadno,

(4) filteri za trombocite filtrirani naknadno,

(5) setovi za donorske aferezne postupke,

(6) testovi za imunoserološko testiranje markera transfuzijom prenosivih infekcija kod davalaca krvi,

(7) reagensi, izuzev za transfuziju,

(8) testovi za sprovođenje organizovanog skrininga kolorektalnog karcinoma,

(9) ostali sanitetski i medicinski potrošni materijal;

6) Materijal za dijalizu u skladu sa propisima kojima se uređuju standardi materijala za dijalizu, izuzev tabletirane soli;

7) Energenti:

(1) električna energija,

(2) gas,

(3) nafta, benzin i dizel gorivo;

8) Lična i druga zaštitna oprema;

9) Usluge ishrane;

10) Usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja;

11) Usluge održavanja higijene.

Republički fond, u skladu sa zakonom, sprovodi centralizovane javne nabavke za usluge iz tač. 9), 10) i 11) ovog člana za potrebe zdravstvenih ustanova koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite sa kojima ima zaključene ugovore povodom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu.

Republički fond može da sprovodi i centralizovane javne nabavke ostalih neregistrovanih lekova sa Liste D, kada zdravstvene ustanove ne mogu samostalno da obezbede količine koje zadovoljavaju potrebe u lečenju osiguranih lica Republičkog fonda.

Član 12

Stručno-metodološko uputstvo sa jedinstvenim obrascem za izradu plana potreba iz člana 5. ove uredbe biće doneto u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 13

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke ("Službeni glasnik RS", br. 29/13, 49/13, 51/13 - ispravka, 86/13, 119/14, 86/15, 95/16, 111/17, 56/18, 68/18, 6/19, 18/19 i 26/19).

Član 14

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Uredbe o dopuni
Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

("Sl. glasnik RS", br. 17/2020)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Uredbe o izmeni i dopuni
Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

("Sl. glasnik RS", br. 51/2022)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Uredbe o dopuni
Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

("Sl. glasnik RS", br. 66/2023)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".