Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

UREDBA O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE

("Sl. glasnik RS", br. 29/2013, 49/2013, 51/2013 - ispr., 86/2013, 119/2014, 86/2015, 95/2016, 111/2017, 56/2018, 68/2018, 6/2019, 18/2019 i 26/2019)

 

1. Predmet uređivanja

Član 1

Ovom uredbom uređuju se uslovi, način i postupak planiranja potreba zdravstvenih ustanova iz Plana mreže zdravstvenih ustanova koje donosi Vlada (u daljem tekstu: zdravstvene ustanove), određuje se vrsta roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke i koje su obuhvaćene Planom centralizovanih javnih nabavki i uređuju druga pitanja od značaja za planiranje, organizovanje i sprovođenje centralizovanih javnih nabavki.

2. Uslovi, način i postupak planiranja potreba zdravstvenih ustanova za sprovođenje centralizovanih javnih nabavki

Član 2

Planiranje potreba zdravstvenih ustanova za nabavku roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke i koje su obuhvaćene Planom centralizovanih javnih nabavki, vrši se ako su za te nabavke obezbeđena sredstva u godišnjem finansijskom planu zdravstvene ustanove, odnosno u godišnjem finansijskom planu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond).

Član 3

Plan centralizovanih javnih nabavki priprema se na osnovu planova potreba roba i usluga zdravstvenih ustanova (u daljem tekstu: plan potreba) koji se donose za svaku budžetsku godinu, odnosno za period na koji se zaključuje ugovor sa Republičkim fondom, na način i po postupku propisanim ovom uredbom.

Plan centralizovanih javnih nabavki sadrži:

1) deo koji se odnosi na plan potreba svake pojedinačne zdravstvene ustanove za robe i usluge za koje se sprovode centralizovane javne nabavke;

2) deo koji se odnosi na plan potreba iskazan po vrsti i količini roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke.

Član 4

Plan potreba zdravstvenih ustanova za koje se sprovode centralizovane javne nabavke donosi upravni odbor zdravstvene ustanove, na predlog direktora zdravstvene ustanove.

Član 5

Zdravstvena ustanova priprema plan potreba za koje se sprovode centralizovane javne nabavke u skladu sa Stručno-metodološkim uputstvom za izradu plana potreba, na jedinstvenom obrascu koji je sastavni deo tog uputstva.

Stručno-metodološko uputstvo i jedinstveni obrazac iz stava 1. ovog člana donosi zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike (u daljem tekstu: Institut za javno zdravlje Srbije), po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva zdravlja.

Stručno-metodološko uputstvo i jedinstveni obrazac iz stava 1. ovog člana Institut za javno zdravlje Srbije donosi najkasnije do 31. januara tekuće budžetske godine za pripremu plana potreba zdravstvenih ustanova za sprovođenje centralizovanih javnih nabavki za narednu budžetsku godinu.

Stručno-metodološko uputstvo i jedinstveni obrazac iz stava 2. ovog člana Institut za javno zdravlje Srbije dostavlja zdravstvenim ustanovama najkasnije 30 dana pre dana koji je ovom uredbom određen kao dan dostavljanja plana potreba zdravstvenih ustanova.

Član 6

Za izradu predloga plana potreba zdravstvenih ustanova za koje se sprovode centralizovane javne nabavke, direktor zdravstvene ustanove obrazuje komisiju sastavljenu od lica stručnih za oblast medicine, farmacije, odnosno stomatologije, kao i lica stručnih za oblast ekonomije i prava.

Komisija iz stava 1. ovog člana, izrađuje predlog plana potreba najkasnije do 30. juna tekuće godine za narednu budžetsku godinu, na osnovu:

1) plana rada zdravstvene ustanove iz prethodne budžetske godine, odnosno iz perioda na koji je zaključen ugovor sa Republičkim fondom;

2) iskazane potrošnje lekova i medicinskih sredstava u prethodnoj godini, na osnovu fakturisanih usluga prema Republičkom fondu;

3) konačnog obračuna zdravstvene ustanove i Republičkog fonda po završenoj budžetskoj godini;

4) plana rada zdravstvene ustanove za budžetsku godinu, za koju se planira sprovođenje centralizovane javne nabavke, na koje je mišljenje dao zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju na kojoj se zdravstvena ustanova nalazi;

5) planirane potrošnje roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke za narednu budžetsku godinu, na koje je mišljenje dao zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju na kojoj se zdravstvena ustanova nalazi;

6) finansijskih sredstava planiranih za robe i usluge za koje se sprovode centralizovane javne nabavke u finansijskom planu zdravstvene ustanove za određenu budžetsku godinu, odnosno za period za koji zaključuje ugovor sa Republičkim fondom.

Republički fond dužan je da zdravstvenim ustanovama dostavi podatke iz stava 1. tačka 6) ovog člana, najkasnije do 10. jula tekuće godine, a na osnovu uputstva o pripremi nacrta budžeta Republike Srbije, koje donosi ministar nadležan za poslove finansija, kao i na osnovu Fiskalne strategije za organizacije za obavezno socijalno osiguranje, za narednu budžetsku godinu.

Zdravstvena ustanova dužna je da uskladi predlog plana potreba iz stava 2. ovog člana sa podacima iz stava 3. ovog člana.

Član 7

Predlog plana potreba pripremljen na način propisan članom 6. ove uredbe, direktor dostavlja na mišljenje stručnom savetu zdravstvene ustanove.

Po pribavljenom mišljenju iz stava 1. ovog člana, direktor utvrđuje predlog plana potreba i dostavlja ga upravnom odboru zdravstvene ustanove radi usvajanja.

Član 8

Zdravstvena ustanova dostavlja plan potreba za narednu budžetsku godinu, donet na način iz člana 6. stav 2. ove uredbe, Institutu za javno zdravlje Srbije, najkasnije do 20. jula tekuće godine, u elektronskoj formi kao i u pismenom obliku, radi donošenja Plana centralizovanih javnih nabavki za narednu budžetsku godinu.

3. Donošenje Plana centralizovanih javnih nabavki

Član 9

Institut za javno zdravlje Srbije na osnovu prikupljenih, objedinjenih i analiziranih planova potreba zdravstvenih ustanova utvrđuje predlog Plana centralizovanih javnih nabavki, koji dostavlja na mišljenje republičkim stručnim komisijama osnovanim u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita (u daljem tekstu: republičke stručne komisije).

Republičke stručne komisije u roku od 15 dana od dana dostavljanja predloga plana centralizovanih javnih nabavki daju mišljenje na taj predlog.

Republičke stručne komisije u mišljenju iz stava 2. ovog člana mogu da predlože izmene, odnosno dopune podataka iz predloga Plana centralizovanih javnih nabavki u oblastima za koje su osnovane.

Ako republičke stručne komisije u roku iz stava 2. ovog člana ne dostave mišljenje na predlog Plana centralizovanih javnih nabavki, Institut za javno zdravlje Srbije nastavlja sa postupkom donošenja Plana centralizovanih javnih nabavki, u skladu sa ovom uredbom.

Ako su republičke stručne komisije dostavile predlog za izmene, odnosno dopune predloga Plana centralizovanih javnih nabavki u skladu sa stavom 3. ovog člana, Institut za javno zdravlje Srbije sprovodi postupak usklađivanja predloga Plana centralizovanih javnih nabavki sa datim mišljenjima.

Po utvrđivanju konačnog teksta predloga Plana centralizovanih javnih nabavki upravni odbor Instituta za javno zdravlje Srbije na predlog direktora donosi Plan centralizovanih javnih nabavki, koji se dostavlja Republičkom fondu najkasnije do 15. avgusta u tekućoj godini za narednu budžetsku godinu.

Član 10

Republički fond započinje sa postupcima centralizovanih javnih nabavki u skladu sa Planom centralizovanih javnih nabavki za narednu budžetsku godinu, najkasnije 1. novembra tekuće godine, odnosno najkasnije narednog dana od dana kada Vlada usvoji predlog zakona kojim se uređuje budžet Republike Srbije i predlog odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje i finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

4. Vrste robe i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

4.1. Vrste robe i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke u zdravstvenim ustanovama

Član 11

Za potrebe zdravstvenih ustanova sprovode se centralizovane javne nabavke robe za odgovarajuću vrstu energenata koje koriste određene zdravstvene ustanove.

Za potrebe zdravstvenih ustanova sprovode se centralizovane javne nabavke usluga, i to za:

1) osiguranje imovine zdravstvene ustanove;

2) osiguranje lica zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi.

4.2. Vrste robe stacionarnih zdravstvenih ustanova za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

Član 12

Za potrebe stacionarnih zdravstvenih ustanova sprovode se centralizovane javne nabavke robe, i to za:

1) lekove sa Liste lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (u daljem: tekstu: Lista lekova);

2) medicinski gasovi;

3) medicinska sredstva:

(1) ugradni materijal:

- graftovi,

- endovaskularni graftovi,

- valvule i ringovi,

- koronarni stentovi,

- koronarni stentovi obloženi lekom,

- periferni stentovi,

- karotidni stentovi,

- pejsmejkeri i defibrilatori,

- intraokularna sočiva,

- implantati za kukove i kolena,

(2) sanitetski i medicinski potrošni materijal:

- zavoji,

- vata,

- toplomeri,

- špricevi,

- špatule/štapići,

- skalpel nožići,

- sistemi za transfuziju,

- autotransfuzioni sistemi/setovi za intraoperativno spašavanje krvi,

- sistemi za infuziju,

- rukavice lateks i PVC rukavice,

- hirurške rukavice (sterilne),

- maske,

- komprese,

- kese za urin,

- kateteri,

- balon kateteri,

- igle,

- gaza,

- flasteri,

- EKG elektrode,

- RTG filmovi,

(3) materijal za dijalizu u skladu sa propisima kojima se uređuju standardi materijala za dijalizu;

4) medicinski alkohol;

5) kape;

6) kaljače;

7) hirurški mantili.

4.3. Vrste robe u domovima zdravlja i zavodima koje obavljaju delatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

Član 13

Za potrebe domova zdravlja i zavoda koji obavljaju delatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite sprovode se centralizovane javne nabavke robe, i to za:

1) lekove sa Liste lekova za parenteralnu primenu koji se primenjuju u ovim zdravstvenim ustanovama, u skladu sa zakonom;

2) medicinska sredstva:

(1) sanitetski i medicinski potrošni materijal:

- zavoji,

- vata,

- toplomeri,

- špricevi,

- špatule/štapići,

- skalpel nožići,

- sistemi za infuziju,

- rukavice lateks i PVC rukavice,

- hirurške rukavice (sterilne),

- maske,

- komprese,

- kese za urin,

- kateteri,

- igle,

- gaza,

- flasteri,

- EKG elektrode;

3) medicinski alkohol.

4.4. Vrste robe u apotekama koje obavljaju delatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

Član 14

Za potrebe apoteka koje obavljaju delatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite sprovode se centralizovane javne nabavke robe, i to za lekove sa Liste lekova.

4.5. Vrste robe u zavodima, odnosno institutima za transfuziju krvi za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

Član 15

Za potrebe zavoda, odnosno instituta za transfuziju krvi sprovode se centralizovane javne nabavke robe potrebne za obavljanje transfuziološke zdravstvene delatnosti, i to za:

1) plastične kese za krv (dvostruke i četvorostruke);

2) filteri za eritrocite;

3) filteri za trombocite;

4) reagensi za testiranje transmisijom prenosivih bolesti;

5) test serumi za tipizaciju eritrocitnih angitena;

6) reagensi za određivanje krvnih grupa (A, B, O, Rh i ostali za metodu u epruveti);

7) setovi za donorske aferezne postupke;

8) reagensi za određivanje krvnih grupa, skrining i identifikaciju antitela u mikroepruveti.

5. Prelazne i završna odredba

Član 16

Stručno-metodološko uputstvo sa jedinstvenim obrascem za izradu plana potreba koje se donosi na osnovu ovlašćenja iz člana 5. ove uredbe biće doneto u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 17

Do početka sprovođenja centralizovanih javnih nabavki u skladu sa Planom centralnih javnih nabavki za 2015. godinu na osnovu ove uredbe, Republički fond sprovodi centralizovane javne nabavke za potrebe zdravstvenih ustanova u 2013. godini, sa kojima ima zaključene ugovore o pružanju zdravstvene zaštite, u skladu sa zakonom, i to:

1) lekovi sa Liste lekova:

(1) citostatici sa C Liste lekova,

(2) lekovi za lečenje hemofilije,

(3) eritropoetini,

(4) biološki lekovi za lečenje Chronove bolesti i Ulceroznog kolitisa,

(5) biološki lekovi za lečenje reumatoidnih bolesti,

(6) pegilovani interferon alfa 2a i 2b,

(7) interferon beta 1a i 1b,

(8) vakcine za obaveznu imunizaciju, osim vakcine i humanog imunoglobulina protiv besnila,

(9) glatiramer acetat,

(10) antituberkulotici prve linije;

(11) lekovi za lečenje urođenih bolesti metabolizma,

2) ugradni materijal:

(1) graftovi,

(2) endovaskularni graftovi,

(3) valvule i ringovi,

(4) koronarni stentovi,

(5) koronarni stentovi obloženi lekom,

(6) periferni stentovi,

(7) karotidni stentovi,

(8) pejsmejkeri i defibrilatori,

(9) intraokularna sočiva;

3) materijal za dijalizu u skladu sa propisima kojima se uređuju standardi materijala za dijalizu;

4) medicinska sredstva za jednokratnu upotrebu

(1) autotransfuzioni sistemi/setovi za intraoperativno spašavanje krvi,

(2) balon kateteri.

Član 17a

Do početka sprovođenja centralizovanih javnih nabavki u skladu sa Planom centralnih javnih nabavki za 2015. godinu na osnovu ove uredbe, Republički fond sprovodi centralizovane javne nabavke za potrebe zdravstvenih ustanova u 2014. godini, sa kojima ima zaključene ugovore o pružanju zdravstvene zaštite, u skladu sa zakonom, i to:

1) lekovi sa Liste lekova u skladu sa spiskom lekova koji je sačinjen prema generičkim nazivima lekova sa Liste lekova i koji je dat u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni deo, osim lekova koji se izdaju na recept i vakcine i humanog imunoglobulina protiv besnila;

2) ugradni materijal:

(1) graftovi,

(2) endovaskularni graftovi,

(3) valvule i ringovi,

(4) koronarni stentovi sa i bez leka,

(5) periferni stentovi,

(6) karotidni stentovi,

(7) pejsmejkeri i defibrilatori,

(8) intraokularna sočiva;

3) materijal za dijalizu u skladu sa propisima kojima se uređuju standardi materijala za dijalizu;

4) medicinska sredstva za jednokratnu upotrebu:

(1) autotransfuzioni sistemi/setovi za intraoperativno spašavanje krvi,

(2) balon kateteri,

(3) potrošni materijal za ugradnju intraokularnih sočiva;

5) krv i komponente od krvi za potrebe zavoda/instituta za transfuziju krvi i zdravstvenih ustanova koje obavljaju transfuziološku delatnost:

(1) filteri za eritrocite,

(2) filteri za trombocite,

(3) setovi za donorske aferezne postupke;

6) energenti;

7) usluge osiguranja za zdravstvene ustanove:

(1) osiguranje imovine zdravstvenih ustanova,

(2) osiguranje lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama;

8) medicinski gasovi.

Član 17b

Do početka sprovođenja centralizovanih javnih nabavki u skladu sa Planom centralnih javnih nabavki za 2016. godinu na osnovu ove uredbe, Republički fond sprovodi centralizovane javne nabavke za potrebe zdravstvenih ustanova u 2015. godini, sa kojima ima zaključene ugovore o pružanju zdravstvene zaštite, u skladu sa zakonom, i to:

1) lekovi sa Liste lekova:

(1) lekovi sa Liste A i Liste A1 Liste lekova,

(2) lekovi sa Liste B:

- vakcine za obaveznu imunizaciju, osim vakcine i humanog imunoglobulina protiv besnila,

- lekovi sa Spiska lekova koji je sačinjen prema generičkim nazivima lekova sa Liste B Liste lekova (u daljem tekstu: Spisak lekova), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo,

(3) lekovi sa Liste C Liste sa Spiska lekova,

(4) lekovi sa Liste D:

- antituberkulotici prve linije,

- antituberkulotici druge linije,

- lekovi sa Liste B Liste lekova sa Spiska lekova, a koji se nalaze i na Listi D Liste Lekova;

2) lekovi koji se ne nalaze na Listi lekova:

(1) lekovi za lečenje retkih bolesti;

3) ugradni materijal:

(1) graftovi,

(2) endovaskularni graftovi,

(3) valvule i ringovi,

(4) koronarni stentovi,

(5) koronarni stentovi obloženi lekom,

(6) periferni stentovi,

(7) karotidni stentovi,

(8) pejsmejkeri i defibrilatori,

(9) intraokularna sočiva;

4) materijal za dijalizu u skladu sa propisima kojima se uređuju standardi materijala za dijalizu;

5) medicinska sredstva za jednokratnu upotrebu:

(1) autotransfuzioni sistemi/setovi za intraoperativno spašavanje krvi,

(2) balon kateteri,

(3) potrošni materijal za ugradnju intraokularnih sočiva;

6) krv i komponente od krvi za potrebe zavoda/instituta za transfuziju krvi i zdravstvenih ustanova koje obavljaju transfuziološku delatnost:

(1) filteri za eritrocite,

(2) filteri za trombocite,

(3) setovi za donorske aferezne postupke;

7) energenti:

(1) električna energija;

8) osiguranje imovine zdravstvenih ustanova;

9) osiguranje lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.

Član 17v

Do početka sprovođenja centralizovanih javnih nabavki u skladu sa Planom centralizovanih javnih nabavki za 2017. godinu na osnovu ove uredbe, Republički fond sprovodi centralizovane javne nabavke za potrebe zdravstvenih ustanova u 2016. godini, sa kojima ima zaključene ugovore o pružanju zdravstvene zaštite, u skladu sa zakonom, i to nabavku:

1) Lekova sa Liste lekova:

(1) lekova sa Liste A i Liste A1,

(2) lekova sa Liste B, osim vakcine protiv besnila i humanog imunoglobulina protiv besnila i produkata od krvi koje proizvodi Institut za transfuziju krvi Srbije,

(3) lekova sa Liste C,

(4) lekova sa Liste D, i to:

- antituberkulotika prve linije,

- antituberkulotika druge linije,

- lekova sa Liste D, a koji se nalaze i na Listi A, Listi A1, Listi B i Listi C, koji se nabavljaju samo u izuzetnim slučajevima kada snabdevanje lekom istog INN, istog ili srodnog farmaceutskog oblika i iste jačine sa Liste A, A1, B ili C ne zadovoljava potrebe u lečenju osiguranih lica Republičkog fonda;

2) Lekova koji se ne nalaze na Listi lekova:

(1) lekova za lečenje retkih bolesti;

3) Ugradnog materijala, sa pratećim specifičnim potrošnim materijalom, koji je neophodan za njegovu implantaciju, osim ugradnog materijala sa pratećim specifičnim potrošnim materijalom namenjenog pedijatrijskoj populaciji:

(1) graftova,

(2) endovaskularnih graftova,

(3) valvula i ringova,

(4) stentova,

(5) intraokularnih sočiva;

4) Ugradnog materijala, sa pratećim specifičnim potrošnim materijalom, koji je neophodan za njegovu implantaciju:

(1) pejsmejkera, elektroda i implantabilnih defibrilatora;

5) Sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala:

(1) balon katetera,

(2) autotransfuzionih sistema/setova za intraoperativno spašavanje krvi,

(3) filtera za eritrocite filtriranih naknadno,

(4) filtera za trombocite filtriranih naknadno,

(5) setova za donorske aferezne postupke;

6) Energenata:

(1) električne energije.

Član 17g

Do početka sprovođenja centralizovanih javnih nabavki u skladu sa Planom centralizovanih javnih nabavki za 2018. godinu na osnovu ove uredbe, Republički fond sprovodi centralizovane javne nabavke za potrebe zdravstvenih ustanova u 2017. godini, sa kojima ima zaključene ugovore o pružanju zdravstvene zaštite, u skladu sa zakonom, i to:

1) Lekovi sa Liste lekova:

(1) lekovi sa Liste A i Liste A1,

(2) lekovi sa Liste B, osim vakcine protiv besnila i humanog imunoglobulina protiv besnila i produkata od krvi koje proizvodi Institut za transfuziju krvi Srbije,

(3) lekovi sa Liste C,

(4) lekovi sa Liste D, i to:

- antituberkulotici prve linije,

- antituberkulotici druge linije,

- lekovi sa Liste D, a koji se nalaze i na Listi A, Listi A1, Listi B i Listi C, koji se nabavljaju samo u izuzetnim slučajevima kada snabdevanje lekom istog INN, istog ili srodnog farmaceutskog oblika i iste jačine sa Liste A, A1, B ili C ne zadovoljava potrebe u lečenju osiguranih lica Republičkog fonda;

2) Lekovi koji se ne nalaze na Listi lekova:

(1) lekovi za lečenje retkih bolesti;

3) Ugradni materijal, sa pratećim specifičnim potrošnim materijalom, koji je neophodan za njegovu implantaciju, osim ugradnog materijala sa pratećim specifičnim potrošnim materijalom namenjenog pedijatrijskoj populaciji:

(1) graftovi,

(2) endovaskularni graftovi,

(3) valvule i ringovi,

(4) stentovi,

(5) intraokularna sočiva;

4) Ugradni materijal, sa pratećim specifičnim potrošnim materijalom, koji je neophodan za njegovu implantaciju:

(1) pejsmejkeri, elektrode i implantabilni defibrilatori;

5) Sanitetski i medicinski potrošni materijal:

(1) balon kateteri,

(2) autotransfuzioni sistemi/setovi za intraoperativno spašavanje krvi,

(3) filteri za eritrocite filtrirani naknadno,

(4) filteri za trombocite filtrirani naknadno,

(5) setovi za donorske aferezne postupke;

6) Energenti:

(1) električna energija.

Član 17d

Do početka sprovođenja centralizovanih javnih nabavki u skladu sa Planom centralizovanih javnih nabavki za 2019. godinu na osnovu ove uredbe, Republički fond sprovodi centralizovane javne nabavke za potrebe zdravstvenih ustanova u 2018. godini, sa kojima ima zaključene ugovore o pružanju zdravstvene zaštite, u skladu sa zakonom, i to:

1) Lekovi sa Liste lekova:

(1) lekovi sa Liste A i Liste A1,

(2) lekovi sa Liste B, osim vakcine protiv besnila i humanog imunoglobulina protiv besnila i produkata od krvi koje proizvodi Institut za transfuziju krvi Srbije,

(3) lekovi sa Liste C,

(4) lekovi sa Liste D, i to:

- antituberkulotici prve linije,

- antituberkulotici druge linije,

- lekovi sa Liste D, a koji se nalaze i na Listi A, Listi A1, Listi B i Listi C Liste lekova, koji se nabavljaju samo u izuzetnim slučajevima kada snabdevanje lekom istog INN, istog ili srodnog farmaceutskog oblika i iste jačine sa Liste A, A1, B ili C ne zadovoljava potrebe u lečenju osiguranih lica Republičkog fonda;

2) Lekovi koji se ne nalaze na Listi lekova:

(1) lekovi za lečenje retkih bolesti;

3) Ugradni materijal, sa pratećim specifičnim potrošnim materijalom, koji je neophodan za njegovu implantaciju, osim ugradnog materijala sa pratećim specifičnim potrošnim materijalom namenjenog pedijatrijskoj populaciji:

(1) graftovi,

(2) endovaskularni graftovi,

(3) valvule i ringovi,

(4) stentovi,

(5) intraokularna sočiva;

(6) (brisana)

4) Ugradni materijal, sa pratećim specifičnim potrošnim materijalom, koji je neophodan za njegovu implantaciju:

(1) pejsmejkeri, elektrode i implantabilni defibrilatori;

5) Sanitetski i medicinski potrošni materijal:

(1) balon kateteri,

(2) autotransfuzioni sistemi/setovi za intraoperativno spašavanje krvi,

(3) filteri za eritrocite filtrirani naknadno,

(4) filteri za trombocite filtrirani naknadno,

(5) setovi za donorske aferezne postupke;

5a) (brisana)

6) Energenti:

(1) električna energija.

Član 17đ

Do početka sprovođenja centralizovanih javnih nabavki u skladu sa Planom centralizovanih javnih nabavki za 2020. godinu na osnovu ove uredbe, Republički fond sprovodi centralizovane javne nabavke za potrebe zdravstvenih ustanova u 2019. godini, sa kojima ima zaključene ugovore o pružanju zdravstvene zaštite, u skladu sa zakonom, i to:

1) Lekovi sa Liste lekova:

(1) lekovi sa Liste A i Liste A1,

(2) lekovi sa Liste B, osim vakcine protiv besnila i humanog imunoglobulina protiv besnila i produkata od krvi koje proizvodi Institut za transfuziju krvi Srbije,

(3) lekovi sa Liste C,

(4) lekovi sa Liste D, i to:

- antituberkulotici prve linije,

- antituberkulotici druge linije,

- lekovi sa Liste D, a koji se nalaze i na Listi A, Listi A1, Listi B i Listi C Liste lekova, koji se nabavljaju samo u izuzetnim slučajevima kada snabdevanje lekom istog INN, istog ili srodnog farmaceutskog oblika i iste jačine sa Liste A, A1, B ili C ne zadovoljava potrebe u lečenju osiguranih lica Republičkog fonda;

2) Lekovi koji se ne nalaze na Listi lekova:

(1) lekovi za lečenje retkih bolesti;

3) Ugradni materijal, sa pratećim specifičnim potrošnim materijalom, koji je neophodan za njegovu implantaciju, osim ugradnog materijala sa pratećim specifičnim potrošnim materijalom namenjenog pedijatrijskoj populaciji:

(1) graftovi,

(2) endovaskularni graftovi,

(3) valvule i ringovi,

(4) stentovi,

(5) intraokularna sočiva,

(6) implantati za kukove i kolena;

4) Ugradni materijal, sa pratećim specifičnim potrošnim materijalom, koji je neophodan za njegovu implantaciju:

(1) pejsmejkeri, elektrode i implantabilni defibrilatori;

5) Sanitetski i medicinski potrošni materijal:

(1) balon kateteri,

(2) autotransfuzioni sistemi/setovi za intraoperativno spašavanje krvi,

(3) filteri za eritrocite filtrirani naknadno,

(4) filteri za trombocite filtrirani naknadno,

(5) setovi za donorske aferezne postupke,

(6) testovi za imunoserološko testiranje markera transfuzijom prenosivih infekcija kod davalaca krvi;

6) Materijal za dijalizu u skladu sa propisima kojima se uređuju standardi materijala za dijalizu;

7) Energenti:

(1) električna energija,

(2) gas.

 

Član 18

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Uredbe o izmeni i dopunama
Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

("Sl. glasnik RS", br. 49/2013)

Član 4

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Uredbe o dopunama
Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Uredbe o izmeni i dopuni
Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

("Sl. glasnik RS", br. 68/2018)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Uredbe dopunama
Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

("Sl. glasnik RS", br. 18/2019)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Uredbe dopuni
Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

("Sl. glasnik RS", br. 26/2019)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

 

SPISAK LEKOVA

 

Centralizovane javne nabavke za potrebe zdravstvenih ustanova u 2014. godini

 

 

INN (generički naziv)

Farmaceutski oblik

1

ranitidin

rastvor za injekciju/infuziju

2

omeprazol

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

3

pantoprazol

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

4

esomeprazol

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

5

metoklopramid

rastvor za injekciju/infuziju

6

ondansetron

rastvor za injekciju/infuziju

7

granisetron

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

8

palonosetron

rastvor za injekciju/infuziju

9

ornitinaspartat

rastvor za infuziju

10

heparin

rastvor za injekciju

11

antitrombin III

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

12

dalteparin-natrijum

rastvor za injekciju/infuziju

13

enoksaparin

rastvor za injekciju/infuziju

14

nadroparin kalcijum

rastvor za injekciju/infuziju

15

golimumab

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

16

streptokinaza

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

17

alteplaza

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

18

tenekteplaza

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

19

fondaparinuks-natrijum

rastvor za injekciju/infuziju

20

fitomenadion (vitamin K1)

rastvor za injekciju/infuziju

21

fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid

prašak i rastvarač za lepak za tkivo

22

koagulacioni faktor VIII, humani

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

23

oktokog alfa (humani faktor koagulacije VIII, rekombinantni); moroktokog alfa

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

24

antiinhibitorski kompleks faktora VIII

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

25

koagulacioni faktor IX, humani

injekcija/prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

26

faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:RCof)

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju

27

koagulacioni faktor VIIa, eptakog alfa(aktivirani)

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

28

gvožđe (III) hidroksid saharoza kompleks

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

29

epoetin alfa

rastvor za injekciju, špric

30

epoetin beta

rastvor za injekciju, špric

31

epoetin zeta

rastvor za injekciju, špric

32

darbepoetin alfa

rastvor za injekciju, špric i pen

33

metoksipolietilenglikol - epoetin beta

rastvor za injekciju ili rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

34

albumin

rastvor za infuziju

35

hidroksietilskrob, natrijum hlorid

rastvor za infuziju

36

aminokiseline

rastvor za infuziju

37

ulje soje, rafinisano, trigliceridi, srednje dužine lanca; sojino ulje, fosfolipidi, glicerol; ulje soje prečišćeno

emulzija/rastvor za infuziju

38

glukoza

rastvor za infuziju

39

aminokiseline, vitamini, minerali

emulzija za infuziju, rastvor za infuziju

40

natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid

rastvor za infuziju

41

natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum-laktat

rastvor za infuziju

42

manitol

rastvor za infuziju

43

natrijum-hlorid

rastvor za infuziju

44

dopamin

koncentrat za rastvor za infuziju

45

dobutamin

koncentrat za rastvor za infuziju

46

povidon jod

rastvor za kožu (10%), pena za kožu (7,5%)

47

oktreotid

rastvor za injekciju/infuziju/ prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

48

lanreotid

rastvor za injekciju, špric

49

metilprednizolon

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju i suspenzija za injekciju

50

tigeciklin

prašak i rastvor za infuziju

51

piperacilin, tazobaktam

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

52

cefazolin

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

53

cefuroksim

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

54

ceftazidim

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

55

ceftriakson

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

56

meropenem

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

57

ertapenem natrijum

injekcija

58

doripenem

rastvor za infuziju

59

imipenem,cilastatin

prašak za rastvor za infuziju

60

sulfametoksazol, trimetoprim

koncentrat za rastvor za infuziju

61

klindamicin

rastvor za injekciju

62

gentamicin

rastvor za injekciju

63

amikacin

rastvor za injekciju/infuziju

64

ciprofloksacin

rastvor za infuziju i koncentrat za rastvor za infuziju

65

levofloksacin

rastvor za infuziju

66

vankomicin

injekcija, prašak za rastvor za infuziju, liofilizat za rastvor za infuziju

67

teikoplanin

prašak za rastvor za injekciju

68

metronidazol

rastvor za infuziju; tableta

69

linezolid

rastvor za infuziju; film tableta

70

amfotericin b

liofilizat za rastvor za infuziju

71

flukonazol

rastvor za infuziju

72

vorikonazol

prašak za rastvor za infuziju; film tableta

73

kaspofungin

prašak za rastvor za infuziju i prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

74

aciklovir

prašak za rastvor za infuziju

75

ganciklovir

prašak za rastvor za infuziju

76

imunoglobulin (IgG-7S), intravenski

rastvor za infuziju

77

tetanus imunoglobulin, humani (imunoglobulin antitetanusni)

injekcija i napunjen injekcioni špric

78

humani hepatitis B imunoglobulin za intravensku primenu

rastvor za injekciju/infuziju

79

palivizumab

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

80

ciklofosfamid

prašak za rastvor za injekciju

81

ifosfamid

prašak za rastvor za injekciju

82

temozolomid

kapsula, tvrda

83

metotreksat

rastvor za injekciju

84

pemetreksed

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

85

fludarabin

prašak za rastvor za injekciju/infuziju i koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

86

citarabin

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju i rastvor za injekciju/infuziju

87

fluorouracil

koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju i rastvor za injekciju

88

gemcitabin

prašak za rastvor za infuziju i koncentrat za rastvor za infuziju

89

kapecitabin

film tableta

90

vinblastin

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

91

vinkristin

injekcija, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju, prašak za rastvor za injekciju/infuziju

92

vinorelbin

koncentrat za rastvor za infuziju

93

etopozid

koncentrat za rastvor za infuziju

94

paklitaksel

koncentrat za rastvor za infuziju

95

docetaksel

koncentrat za rastvarač za rastvor za infuziju, koncentrat za rastvor za infuziju

96

doksorubicin

injekcija, prašak za rastvor za injekciju/infuziju, koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju

97

daunorubicin

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

98

epirubicin

injekcija, koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju, liofilizat za rastvor za infuziju

99

idarubicin

liofilizat za rastvor za injekciju

100

bleomicin

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

101

cisplatin

rastvor za infuziju, koncentrat za rastvor za infuziju

102

karboplatin

koncentrat za rastvor za infuziju

103

oksaliplatin

prašak za rastvor za infuziju, koncentrat za rastvor za infuziju

104

rituksimab

koncentrat za rastvor za infuziju

105

trastuzumab

prašak i rastvarač za rastvor za infuziju

106

cetuksimab

rastvor za infuziju

107

bevacizumab

koncentrat za rastvor za infuziju

108

imatinib

kapsula tvrda, film tableta

109

gefitinib

film tableta

110

erlotinib

film tableta

111

sunitinib

kapsula tvrda

112

nilotinib

kapsula tvrda

113

tretinoin

kapsula

114

irinotekan

koncentrat za rastvor za infuziju

115

bortezomib

prašak za rastvor za injekciju

116

leuprorelin

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

117

goserelin

implant

118

triptorelin

liofilizat za rastvor za injekciju, suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem

119

filgrastim

rastvor za infuziju/injekciju, špric

120

interferon alfa 2a

rastvor za injekciju, špric, rastvor za injekciju

121

interferon alfa 2b - rekombinantni

rastvor za injekciju, pen sa uloškom, prašak za rastvor za injekciju

122

interferon beta 1a

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

123

interferon beta 1b

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

124

peginterferon alfa -2b

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

125

peginterferon alfa-2a

rastvor za injekciju i napunjenom injekcionom špricu

126

živi atenuirani bacili M. bovis, soj BCG

prašak za intravezikalni rastvor

127

glatiramer acetat

rastvor za injekciju

128

etanercept

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju, rastvor za injekciju

129

infliksimab

prašak za koncentrat za rastvor za infuziju

130

adalimumab

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

131

tocilizumab

koncentrat za rastvor za infuziju

132

ciklosporin

koncentrat za rastvor za infuziju

133

diklofenak

rastvor za injekciju

134

ketorolak

rastvor za injekciju

135

rokuronijum bromid

rastvor za injekciju

136

toksin clostridium botulinum tip A

liofilizat za rastvor za injekciju

137

sevofluran

para za inhalaciju, tečnost

138

fentanil

rastvor za injekciju

139

risperidon

prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju

140

diazepam

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

141

midazolam

rastvor za injekciju

142

metadon

oralni rastvor

143

poraktant alfa

suspenzija za endotraheopulmonalno ukapavanje

144

kalcijum-folinat

rastvor za injekciju/infuziju

145

voda za injekcije

rastvor za injekciju, rastvarač za parenteralnu upotrebu

146

joksitalaminska kiselina

rastvor za oralnu i rektalnu primenu

147

joheksol

rastvor za injekciju

148

joksaglat megluimin+joksaglat natrijum (joksaglinska kiselina)

rastvor za injekciju

149

jopromid

rastvor za infuziju

150

joversol

rastvor za injekciju

151

jodiksanol

rastvor za injekciju

152

jobitridol

rastvor za injekciju

153

barijum sulfat

oralna/rektalna suspenzija

154

gadopentetat dimeglumin (gadopentetska kiselina)

rastvor za injekciju

155

gadoterična kiselina

rastvor za injekciju

156

gadobutrol

rastvor za injekciju

157

gadoksetinska kiselina

rastvor za injekciju

158

lapatinib

film tableta

Antituberkulotici

1

streptomycin sulfat

prašak za injekciju

2

p - aminosalicylici acid

granula

3

cycloserine

kapsula ili tableta

4

capreomycin

injekcija

5

izoniazid

tableta

6

ethionamide

tableta

7

pyrazinamide

tableta

8

etambutol

tableta

9

levofloksacin

tableta

Vakcine za obaveznu imunizaciju

 

SPISAK LEKOVA

 

Centralizovane javne nabavke za potrebe zdravstvenih ustanova u 2015. godini

 

PARTIJA

PREDMET NABAVKE

1

ranitidin

2

omeprazol

3

pantoprazol

4

esomeprazol

5

metoklopramid

6

ondansetron

7

granisetron

8

palonosetron

9

ornitinaspartat

10

heparin

11

antitrombin III

12

dalteparin - natrijum

13

enoksaparin

14

nadroparin kalcijum

15

streptokinaza

16

alteplaza

17

tenekteplaza

18

fondaparinuks - natrijum

19

traneksaminska kiselina

20

fitomenadion (vitamin K1)

21

fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid

22

koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII)

23

oktokog alfa (humani faktor koagulacije VIII, rekombinantni)

24

moroktokog alfa

25

antiinhibitorski kompleks koagulacionog faktora VIII

26

koagulacioni faktor IX

27

faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (vWF:Rcof), (antihemofilni faktor VIII)

28

koagulacioni faktor VIIa, eptakog alfa (aktivirani)

29

gvožđe (III) hidroksid saharoza kompleks

30

albumin, humani

31

kalijum hlorid

32

natrijum hidrogenkarbonat

33

dopamin

34

dobutamin

35

epinefrin (adrenalin)

36

gliceriltrinitrat (nitroglicerin)

37

furosemid

38

nimodipin

39

oktreotid

40

lanreotid

41

metilprednizolon

42

hidrokortizon

43

tigeciklin

44

ampicilin

45

benzilpenicilin, prokainbenzilpenicilin

46

ampicilin, sulbaktam

47

amoksicilin, klavulanska kiselina

48

piperacilin, tazobaktam

49

cefazolin

50

cefuroksim

51

cefotaksim

52

ceftazidim

53

ceftriakson

54

cefepim

55

meropenem

56

ertapenem natrijum

57

imipenem, cilastatin

58

sulfametoksazol, trimetoprim

59

azitromicin

60

klindamicin

61

gentamicin

62

amikacin

63

ciprofloksacin

64

levofloksacin

65

vankomicin

66

teikoplanin

67

metronidazol

68

linezolid

69

flukonazol

70

vorikonazol

71

kaspofungin

72

aciklovir

73

ganciklovir

74

enfuvirtid

75

imunoglobulin (IgG-7S), intravenski i/ili humani normalni imunoglobulin za intravensku primenu

76

imunoglobulin anti - D (RhO)

77

antitetanusni imunoglobulin

78

hepatitis B imunoglobulin, humani

79

palivizumab

80

ciklofosfamid

81

ifosfamid

82

metotreksat

83

fludarabin

84

citarabin

85

fluorouracil

86

gemcitabin

87

vinblastin

88

vinkristin

89

vinorelbin

90

etopozid

91

paklitaksel

92

docetaksel

93

doksorubicin

94

daunorubicin

95

epirubicin

96

mitoksantron

97

bleomicin

98

cisplatin

99

karboplatin

100

oksaliplatin

101

irinotekan

102

leuprorelin

103

goserelin

104

triptorelin

105

filgrastim

106

interferon alfa 2a

107

interferon alfa 2b, rekombinantni

108

živi atenuirani bacili M.bovis, soj BCG

109

ciklosporin

110

diklofenak

111

ketorolak

112

suksametonijum

113

atrakurijum besilat

114

rokuronijum bromid

115

cisatrakurijum

116

toksin clostridium botulinum tip A

117

sevofluran

118

fentanil

119

alfentanil

120

sufentanil

121

remifentanil

122

etomidat

123

propofol

124

bupivakain

125

lidokain

126

levobupivakain

127

metamizol natrijum

128

paracetamol

129

risperidon

130

diazepam

131

midazolam

132

neostigmin metilsulfat

133

poraktant alfa

134

protamin

135

flumazenil

136

kalcijum folinat

137

voda za injekcije

138

barium sulfat

139

epoetin alfa

140

epoetin beta

141

epoetin zeta

142

darbepoetin alfa

143

metoksipolietilenglikol - epoetin beta

144

temozolomid

145

pemetreksed

146

kapecitabin

147

idarubicin

148

rituksimab

149

trastuzumab

150

cetuksimab

151

bevacizumab

152

imatinib

153

gefitinib

154

erlotinib

155

sunitinib

156

lapatinib

157

nilotinib

158

tretinoin

159

bortezomib

160

interferon beta 1a

161

interferon beta 1b

162

peginterferon alfa 2b

163

peginterferon alfa 2a

164

glatiramer acetat

165

etanercept

166

infliksimab

167

adalimumab

168

golimumab

169

tocilizumab

170

streptomycin sulfat

171

P - aminosalicylici acid

172

cycloserine

173

capreomycin

174

izoniazid

175

ethionamide

176

pyrazinamide

177

etambutol