Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O ODREĐIVANJU AKTIVNOSTI ČIJE OBAVLJANJE UTIČE NA ŽIVOTNU SREDINU

("Sl. glasnik RS", br. 109/2009 i 8/2010)

 

Član 1

Ovom uredbom određuju se aktivnosti čije obavljanje utiče na životnu sredinu (u daljem tekstu: aktivnosti), a za koje jedinica lokalne samouprave može propisati naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Član 2

Aktivnosti iz člana 1. ove uredbe obuhvataju sve zahvate (stalne ili privremene), kojima se menjaju i/ili mogu promeniti stanja i uslovi u životnoj sredini.

Aktivnosti iz stava 1. ovog člana su projekti za koje je obavezna procena uticaja na životnu sredinu i projekti za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu, i to:

I. Projekti za koje je obavezna procena uticaja na životnu sredinu

1. Postrojenja

1) za preradu istrošenog nuklearnog goriva

2) predviđena

- za proizvodnju ili obogaćenje nuklearnog goriva

- za preradu istrošenog nuklearnog goriva ili visoko radioaktivnog nuklearnog otpada

- za trajno odlaganje istrošenog nuklearnog goriva

- za trajno odlaganje nuklearnog otpada

- za preradu, skladištenje i odlaganje radioaktivnog otpada

2. Postrojenja

1) za pečenje ili sinterovanje metalne rude (uključujući sulfidnu rudu)

2) za proizvodnju sirovog gvožđa ili čelika (primarno ili sekundarno topljenje) uključujući kontinualno livenje, sa kapacitetom koji prelazi 2,5 t/h

3) za preradu u crnoj metalurgiji

- tople valjaonice sa kapacitetom iznad 20 t/h sirovog čelika

- kovačnice sa automatskim čekićima čija energija prelazi 50 kJ po jednom čekiću, kod kojih upotrebljena toplotna snaga prelazi 20 MW

- postrojenja za nanošenje metalnih zaštitnih slojeva na metalne površine pomoću topljenih kupki, sa ulazom koji prelazi 2 t/h sirovog materijala

4) livnica crne metalurgije sa proizvodnim kapacitetom preko 20 t na dan

5) postrojenja

- za proizvodnju obojenih sirovih metala iz rude, koncentrata ili sekundarnih sirovina putem metalurških i/ili hemijskih procesa i/ili elektrolitičkih procesa

- za topljenje uključujući i izradu legura od obojenih metala, kao i izradu korisnih nusproizvoda (rafinacija, livenje, itd.), sa kapacitetom topljenja od preko 4 t dnevno za olovo i kadmijum ili 20 t dnevno za sve ostale metale

6) za površinsku obradu metala i plastičnih materijala korišćenjem elektrolitičkih ili hemijskih procesa, gde zapremina kada za tretman prelazi 30 m3

3. Postrojenja za

1) ekstrakciju, proizvodnju, preradu i obradu azbesta i proizvoda koji sadrže azbest

2) proizvodnju cementnog klinkera, cementa i kreča u rotacionim ili drugim pećima kapaciteta preko 500 t dnevno za proizvodnju cementnog klinkera ili kreča kapaciteta preko 50 t dnevno u rotacionim pećima

4. Kombinovana hemijska postrojenja, tj. postrojenja za industrijsku proizvodnju supstanci kod kojih se primenjuju postupci hemijske promene i u kojima se pojedini pogoni nalaze jedan pored drugog i funkcionalno su povezani, a namenjeni su za proizvodnju

- osnovnih (baznih) organskih hemikalija

- osnovnih (baznih) neorganskih hemikalija

- veštačkih đubriva na bazi fosfora, azota ili kalijuma (prosta ili složena đubriva)

- osnovnih (baznih) proizvoda za zaštitu bilja, kao i biocida

- osnovnih (baznih) farmaceutskih proizvoda uz primenu hemijskih ili bioloških postupaka

- i/ili preradu i/ili obradu eksploziva

5. Eksploatacija podzemnih voda ili obogaćivanje podzemnih voda kod kojih je godišnja zapremina eksploatisane ili obogaćene vode jednaka količini od 10 miliona m3 ili više

6. Objekti za intenzivan uzgoj živine ili svinja sa kapacitetom preko

- 85.000 mesta za proizvodnju brojlera

- 40.000 mesta za živinu u uzgoju i eksploataciji

- 2.000 mesta za proizvodnju svinja (preko 30 kg težine)

- 750 mesta za krmače

7. Industrijska postrojenja za proizvodnju

- celuloze iz drvne mase, slame ili sličnih vlaknastih materijala

- papira i kartona sa proizvodnim kapacitetom koji prelazi 20 t/dan

8. Industrija minerala

1) postrojenja za izradu stakla, uključujući staklena vlakna, sa kapacitetom topljenja koji prelazi 20 t dnevno

2) postrojenja za topljenje mineralnih materija, uključujući proizvodnju mineralnih vlakana, sa kapacitetom topljenja koji prelazi 20 t dnevno

3) postrojenja za proizvodnju keramičkih proizvoda pečenjem, a naročito crepa, cigle, vatrostalne opeke, pločica, keramičkog posuđa ili porcelana, sa proizvodnim kapacitetom koji prelazi 75 t dnevno, i/ili sa kapacitetom peći koji prelazi 4 m3, sa gustinom punjenja po peći koja prelazi 300 kg/m3

9. Postrojenja za preradu hrane

1) klanice sa proizvodnim kapacitetom većim od 50 t mesa na dan

2) obrada i prerada određena za proizvodnju prehrambenih proizvoda iz:

- sirovina životinjskog porekla (izuzev mleka) sa proizvodnim kapacitetom finalnih proizvoda većim od 75 t na dan

- biljnih sirovina sa proizvodnim kapacitetom finalnih proizvoda većim od 300 t na dan (prosečna tromesečna vrednost)

3) obrada i prerada mleka, kod kojih je količina primljenog mleka veća od 200 t na dan (prosečna godišnja vrednost)

10. Ostale aktivnosti

1) industrijski pogoni za proizvodnju:

- pulpe iz drveta ili drugih vlaknastih materijala

- papira i kartona, sa proizvodnim kapacitetom koji prelazi 20 t na dan

2) postrojenja za predtretman (operacije kao što su pranje, beljenje itd.) ili bojenje prediva ili tekstila, čiji proizvodni kapacitet prelazi 10 t na dan

3) postrojenja za štavljenje kože, proizvodnog kapaciteta iznad 12 t finalnih proizvoda na dan

4) postrojenja za površinsku obradu materijala, predmeta ili proizvoda korišćenjem organskih rastvarača, posebno za odeću, štampanje, prevlačenje, odmašćivanje, vodootpornost, bojenje, čišćenje ili impregnaciju, sa kapacitetom iznad 150 kg/h ili više od 200 t godišnje.

II. Projekti za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu

1. Poljoprivreda, akvakultura i šumarstvo

1) sistemi za navodnjavanje i odvodnjavanje - meliorativni sistemi

- područje na kome se prostiru je veće od 20 ha

2) objekti za intenzivan uzgoj i držanje živine

- kapaciteta od 30.000 do 85.000 mesta za brojlere

- kapaciteta od 10.000 do 40.000 mesta za živinu (uključujući i lovnu perad)

3) objekti za intenzivan uzgoj goveda

- kapaciteta 200 mesta za goveda i više

4) objekti za intenzivan uzgoj

- svinja kapaciteta od 1.000 do 2.000 mesta za svinje

- krmača kapaciteta od 450 do 750 mesta za krmače

5) objekti za intenzivan uzgoj životinja sa plemenitim krznom

- kapaciteta preko 1.000 mesta za životinje sa plemenitim krznom

6) intenzivan uzgoj riba u bazenima i ribnjacima

- za salmonide godišnje proizvodnje 10 t i više

- za ciprinide površine 5 ha i veće

7) krčenje šuma radi prelaženja na drugi tip korišćenja zemljišta

- područje na kome se prostire je veće od 10 ha

2. Proizvodnja i prerada metala

1) postrojenja za proizvodnju sirovog gvožđa ili čelika (primarno ili sekundarno topljenje) uključujući kontinualni postupak livenja

- svi projekti koji nisu navedeni pod I.

2) postrojenja za preradu u crnoj metalurgiji

- svi projekti koji nisu navedeni pod I.

- vruće valjaonice

- kovačnice sa jednim ili više čekića ili maljeva

- za nanošenje površinskih zaštitnih metalnih slojeva u rastopljenom stanju

3) livnice crne metalurgije

- svi projekti koji nisu navedeni pod I.

4) postrojenja za topljenje uključujući i izradu legura od obojenih metala, kao i izradu korisnih nusproizvoda (rafinacija, livenje, itd.)

- svi projekti koji nisu navedeni pod I.

5) postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala korišćenjem elektrolitičkih ili hemijskih postupa

- svi projekti koji nisu navedeni pod I.

6) postrojenja za proizvodnju ili sklapanje motornih vozila i proizvodnju motora za motorna vozila (automobili, autobusi, teretna vozila, poljoprivredna, građevinska i rudarska mehanizacija kao i druga vozila na motorni pogon)

- svi projekti

7) postrojenja za proizvodnju baterija i akumulatora

- svi projekti

8) brodogradilišta (proizvodnja i/ili popravka brodskih trupova ili motora ili delova broda)

- dužine broda 20 m ili više

9) proizvodnja i popravka vazduhoplova

- svi projekti sa izuzetkom radova na redovnom održavanju vazduhoplova

10) proizvodnja šinskih vozila

- svi projekti

11) postrojenja za eksplozivno deformisanje metala

- svi projekti

12) postrojenja za pripremu, obogaćivanje, pečenje i sinterovanje metalnih ruda, kao i iskorišćavanje jalovine

- svi projekti

3. Industrijska prerada minerala

1) postrojenja za suvu destilaciju uglja (plinare, tinjajuće peći i dr.)

- svi projekti

2) postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera, cementa i kreča u rotacionim ili drugim pećima

- svi projekti koji nisu navedeni pod I.

3) postrojenja za proizvodnju stakla i staklenih vlakana, uključujući proizvodnju stakla koje se dobija preradom starog stakla

- kapaciteta do 20 t na dan

4) postrojenja za topljenje mineralnih materija, uključujući i proizvodnju mineralnih vlakana

- kapaciteta do 20 t na dan

5) postrojenja za proizvodnju keramičkih proizvoda pečenjem (pločice, sanitarna galanterija, kućni pribor od keramike i porcelana i slično) kao i proizvodnja građevinskog materijala pečenjem (crep, cigla i slično)

- kapaciteta od 40 t do 75 t na dan

6) postrojenja za proizvodnju asfaltnih mešavina uključujući mobilna postrojenja

- kapaciteta preko 50 t na sat

4. Hemijska industrija

1) obrada poluproizvoda i proizvodnja hemikalija

- svi projekti koji nisu navedeni pod I.

2) samostalna postrojenja za proizvodnju, preradu, formiranje i pakovanje baznih organskih i neorganskih hemikalija, veštačkih đubriva na bazi fosfora, azota i kalijuma (prosta i složena hemijska đubriva) proizvoda za zaštitu bilja, kao i biocida, farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda, plastičnih masa, eksploziva, boja i lakova, deterdženata i sredstava za održavanje higijene i čišćenje i dr.

- svi projekti koji nisu navedeni pod I.

3) postrojenja za proizvodnju mineralnih ulja i maziva (destilacijom, rafinacijom ili na drugi način)

- svi projekti

5. Prehrambena industrija

1) postrojenja za proizvodnju, tretman, preradu ili obradu proizvoda iz

- sirovina životinjskog porekla (osim mleka) kapaciteta od 10 t do 75 t na dan

- sirovina biljnog porekla kapaciteta od 30 t do 300 t na dan

2) postrojenja za preradu, pakovanje i konzerviranje mesa, povrća i voća

- kapaciteta preko 10 t na dan

3) postrojenja za proizvodnju hrane za životinje osim mešaona stočne hrane za sopstvene potrebe

- kapaciteta preko 5 t na dan

4) postrojenja za obradu, tretman i preradu mleka

- kapaciteta od 5.000 litara do 200.000 litara na dan

5) postrojenja za zahvatanje i preradu podzemnih voda, punjenje i pakovanje

- svi projekti

6) postrojenja za proizvodnju piva

- kapaciteta preko 3.000.000 litara godišnje

7) postrojenja za proizvodnju slada i kvasca

- kapaciteta preko 200 t godišnje

8) postrojenja za proizvodnju slatkiša ili sirupa

- kapaciteta preko 5.000 t godišnje

9) postrojenja za proizvodnju

- alkoholnih pića kapaciteta preko 10.000 litara dnevno

- bezalkoholnih pića kapaciteta preko 20.000 litara dnevno

- sirćeta kapaciteta preko 10.000 litara dnevno

10) postrojenja za klanje životinja

- kapaciteta od 3 t do 50 t na dan

11) postrojenja za preradu ribe

- kapaciteta preko 1 t dnevno

12) postrojenja za proizvodnju ribljeg brašna ili ribljeg ulja

- svi projekti

13) postrojenja za proizvodnju i preradu skroba

- kapaciteta preko 100 t dnevno

14) postrojenja za proizvodnju ili rafiniranje šećera korišćenjem šećerne repe ili sirovog šećera

- svi projekti

15) mlinovi i sušare

- kapaciteta preko 200 t dnevno

16) hladnjače (bez pogona za preradu sirovine)

- kapaciteta preko 10 t rashladnog fluida u sistemu

17) proizvodnja melase

- svi projekti

6. Industrija tekstila, kože, drveta i papira

1) postrojenja za proizvodnju papira i kartona

- svi projekti koji nisu navedeni pod I.

2) postrojenja za proizvodnju proizvoda od celuloze (iverica, lesonit, medijapan i šperploča)

- svi projekti

3) postrojenja za preradu, obradu i oplemenjivanje drveta

- svi projekti

4) postrojenja za predtretman vlakana, tkanina i papira (pranje, beljenje, mercerizacija, štampanje, hemijski tretman) ili bojenje vlakana ili tkanina

- kapaciteta do 10 t na dan

5) postrojenja za štavljenje i obradu kože

- kapaciteta do 12 t na dan

7. Gumarska industrija

1) postrojenja za proizvodnju i preradu gume i kaučuka

- svi projekti

2) postrojenja za vulkaniziranje prirodnog ili sintetičkog kaučuka uz korišćenje sumpora ili sumpornih jedinjenja

- svi projekti.

Član 3

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o određivanju aktivnosti čije obavljanje utiče na životnu sredinu

("Sl. glasnik RS", br. 8/2010)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".