Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O OBAVEZNIM SREDSTVIMA I OPREMI ZA LIČNU, UZAJAMNU I KOLEKTIVNU ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH NESREĆA

("Sl. glasnik RS", br. 3/2011 i 37/2015)

 

Član 1

Ovom uredbom utvrđuje se vrsta i minimum sredstava i opreme za sprovođenje lične, uzajamne i kolektivne zaštite od elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških nesreća - udesa i katastrofa, posledica terorizma, ratnih dejstava i drugih većih nesreća (u daljem tekstu: elementarne nepogode i druge nesreće), a koje su dužni da nabave i drže državni organi, organi autonomnih pokrajina, organi jedinica lokalne samouprave, privredna društva, druga pravna lica, građani i vlasnici stambenih zgrada, kao i rokovi za nabavku tih sredstava.

Član 2

Građani vlasnici stambenih jedinica, odnosno kuća i vlasnici stambenih zgrada dužni su da, za potrebe lične zaštite i spasavanja i zaštite i spasavanja članova porodičnog domaćinstva, kao i imovine, nabave i drže u ispravnom stanju sledeća sredstva i opremu:

1) komplet za pružanje prve pomoći, koji sadrži: individualni prvi zavoj sa jednim jastučetom 12 cm x 10 cm (1 kom.); kaliko zavoj - utkani rub 8 cm x 5 m (2 kom.); kaliko zavoj - utkani rub 2,5 cm x 5 m (1 kom.); gazu sterilnu 1 m (1 kom.); gazu sterilnu 1/2 m (2 kom.); gazu sterilnu 1/4 m pojedinačno pakovanje 80 cm x 25 cm (4 kom.); vazelinsku gazu 10 cm x 10 cm (2 kom.); lepljivi flaster (2 kom.); adhezivni zavojni materijal 10 cm x 8 cm (2 kom.); trouglu maramu dim. 100x100x140 cm gustoće 20x19 (5 kom.); sanitetsku vatu (100 gr); rukavice za jednokratnu upotrebu (5 pari); makaze sa zakrivljenim vrhom (1 kom.); sigurnosnu iglu (zihernadlu 5 kom.); masku za davanje veštačkog disanja za jednokratnu upotrebu (2 kom.); termo-izolacionu alufoliju (1 kom.);

2) dezinfekciona sredstva - 2 dcl alkohola 70%;

3) priručna sredstva za dekontaminaciju - sode bikarbone jednu kutiju;

4) aparat za gašenje početnih požara - S-6 ili ekvivalentan njemu.

Građani koji žive u vlastitim kućama, pored sredstava i opreme iz stava 1. ovog člana, dužni su da nabave i drže u ispravnom stanju i komplet alata koji obuhvata: lopatu, kramp ili motiku i ispitivač napona (glinerica).

Građani koji su kao fizička lica registrovani za obavljanje delatnosti radi sticanja dobiti (preduzetnici) dužni su da, u zavisnosti od broja zaposlenih, nabave i drže u ispravnom stanju komplet za pružanje prve pomoći, iz stava 1. tačka 1) ovog člana ili najmanje jednu priručnu apoteku (zidni ormarić ili prenosna torba), iz člana 4. tačka 2) ove uredbe, kao i sredstva i opremu iz člana 4. tač. 3)-5) ove uredbe.

Član 3

U cilju zaštite i spasavanja života i zdravlja ljudi, materijalnih dobara i životne sredine, odnosno radi ublažavanja delovanja određenih pojava ili opasnosti, vlasnici odnosno korisnici objekata u kojima rade zaposleni ili se nalazi veći broj ljudi ili u kojima se nalaze takve materije, roba ili sredstva koja predstavljaju određenu opasnost po život i zdravlje ljudi ili koja mogu izazvati nesreću kao npr. u robnim kućama, prodavnicama, ugostiteljskim objektima, tržnim centrima, sportskim objektima, pozorištima, koncertnim dvoranama, arhivima, bibliotekama, diskotekama, proizvodnim halama, predškolskim ustanovama, školama, visokoškolskim ustanovama, ustanovama učeničkog i studentskog standarda, zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, kolektivnim centrima, vojnim i verskim objektima, zdravstvenim ustanovama, železničkim i autobuskim stanicama, aerodromima, ugostiteljsko-turističkim objektima, stanicama za snabdevanje motornih vozila gorivom, skladištima u kojima se čuva građevinski materijal i hemijski proizvodi i drugi lako zapaljivi, otrovni ili eksplozivni materijali, prehrambene, tekstilne i druge robe, servisnim radionicama, đačkim domovima, bioskopima i svim drugim sličnim objektima u kojima rade zaposleni ili se nalazi veći broj ljudi, dužni su da nabave i drže u ispravnom stanju sredstva i opremu za sprovođenje lične, uzajamne i kolektivne zaštite ljudi u tim objektima, utvrđenu odredbama člana 4. ove uredbe.

Član 4

Državni organi, organi autonomnih pokrajina, organi jedinica lokalne samouprave, privredna društva i druga pravna lica, koji ispunjavaju uslove iz člana 3. ove uredbe, dužni su da za svaki objekat pojedinačno nabave najmanje:

1) komplet za pružanje prve pomoći iz člana 2. stav 1. tačka 1) ove uredbe, ako imaju manje od 20 zaposlenih;

2) najmanje jednu priručnu apoteku (zidni ormarić ili prenosivu torbu) ako imaju od 20 do 100 zaposlenih i dalje na svakih 200 zaposlenih, još po jednu priručnu apoteku koja sadrži: kaliko zavoj - utkani rub 10 cm x 5 m (5 kom.); kaliko zavoj - utkani rub 6 cm x 5 m (5 kom.); kaliko zavoj - utkani rub 5 cm x 5 m (5 kom.); kaliko zavoj - utkani rub 2,5 cm x 5 m (5 kom.); individualni prvi zavoj tipa II (2 kom.); sterilna gaza 1 m (2 kom.); sterilna gaza 1/2 m (2 kom.); sterilnu gazu 1/4 m (3 kom.); vazelinsku gazu 10 cm x 10 cm (2 kom.); trouglu maramu 100x100x140 cm gustoće 20x19 (5 kom.); sanitetsku vatu (100 gr); lepljivi flaster 2,5 cm x 5 m (3 kom.); adhezivni zavojni materijal 10 cm x 4 cm (5 kom.); rukavice za jednokratnu upotrebu (10 pari); sigurnosnu iglu (zihernadlu 10 kom.); makaze sa zakrivljenim vrhom (1 kom.); termo-izolacionu alufoliju (3 kom.); masku za davanje veštačkog disanja za jednokratnu upotrebu (5 kom.);

3) po jedna nosila na svakih 50 zaposlenih;

4) najmanje jedan komplet sredstava za dezinfekciju poslovnog prostora, radne površine, uređaja i vozila koja se koriste u okviru delatnosti, koji sadrži 10 grama deterdženta na 1 m2 poslovnog prostora;

5) po jedan komplet alata, koji obuhvata: lopatu, kramp, sekiru, čekić (macola), ćuskiju, testeru za gvožđe, klešta i ispitivač napona.

Vlasnici odnosno korisnici objekata u kojima je pored zaposlenih, privremeno smešten i/ili boravi veći broj ljudi, dužni su da pored sredstava iz stava 1. ovog člana, nabave dodatna sredstva i opremu iz stava 1. tačke 2) ovog člana, na svakih 150 privremeno smeštenih ljudi, shodno ukupnim smeštajnim kapacitetima kojima raspolažu.

Član 5

Privredna društva, operatori Seveso postrojenja i druga pravna lica, koji su u skladu sa zakonima, obveznici izrade Politike prevencije udesa, Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa, dužni su da nabave i drže u ispravnom stanju zaštitna sredstva - opremu za zaštitu zaposlenih u slučaju hemijskog udesa.

Operatori Seveso postrojenja koji su obveznici izrade Izveštaja o bezbednosti, dužni su da obezbede odgovarajuća sredstva lične zaštite (organa za disanje) građanima i licima koja stalno borave i rade u neposrednom okruženju, odnosno zoni ugroženosti od efekata hemijskog udesa.

Količina sredstava iz stava 2. ovog člana obezbeđuje se na osnovu Izveštaja o bezbednosti, a u saradnji sa nadležnim organom jedinice lokalne samouprave i organizacionom jedinicom Sektora za vanredne situacije - Ministarstva unutrašnjih poslova, za teritoriju sedišta pravnog lica.

Obavezuju se operatori Seveso postrojenja da u saradnji sa navedenim organima iz stava 3. ovog člana organizuju i realizuju obuku sa korisnicima obezbeđenih sredstava lične zaštite.

Subjekti iz st. 1. i 2. ovog člana dužni su da obezbede odgovarajuća zaštitna sredstva po izradi i dobijenoj saglasnosti od nadležnog organa na Politiku prevencije udesa, Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa.

Član 6

Za potrebe uzajamne i kolektivne zaštite u stambenim zgradama koje se u skladu sa zakonom nalaze u etažnom vlasništvu građana, a koje imaju najmanje dva ili više spratova, skupština stanara zgrade dužna je da nabavi i drži u ispravnom stanju:

1) komplet alata iz člana 4. stav 1. tačka 5) ove uredbe;

2) vatrogasni aparat (najmanje po jedan na svakom spratu, odnosno u skladu s propisima o zaštiti od požara).

Pravno lice iz stava 1. ovog člana dužno je da održava hidrantsku mrežu i protivpožarno stepenište.

Član 7

(Brisan)

Član 8

Sredstva i oprema utvrđena ovom uredbom, u skladu sa uputstvom proizvođača, moraju se čuvati na uslovnom, sigurnom i vidnom mestu i održavati u ispravnom stanju, te koristiti samo prema njihovoj nameni.

Sredstva i oprema iz čl. 2, 4, 5. i 6. ove uredbe koja su ograničenog roka trajanja, kao i potrošena, oštećena ili na bilo koji način nestala sredstva i oprema, moraju se zanoviti pre isteka roka, odnosno najkasnije u roku 60 dana od dana nastanka razloga za njihovo zanavljanje.

Član 9

Državni organi, organi autonomnih pokrajina, organi jedinica lokalne samouprave, privredna društva, druga pravna lica, građani i vlasnici stambenih zgrada koji su pre stupanja na snagu ove uredbe nabavili sredstva i opremu predviđene ovom uredbom, mogu nastaviti da ih koriste dok ta sredstva i opremu ne budu u obavezi da zanove u skladu sa članom 8. stav 2. ove uredbe, a najkasnije u roku od godinu dana od isteka roka za njihovo nabavljanje u skladu sa članom 7. ove uredbe.

Član 10

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Uredbe o izmenama
Uredbe o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća

("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)

Član 5

Nosioci obaveza iz čl. 2. i 4. Uredbe o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća ("Službeni glasnik RS", broj 3/11) dužni su da propisana sredstva i opremu nabave do kraja 2015. godine.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, nosioci obaveza koji su do stupanja na snagu ove uredbe nabavili sredstva i opremu u skladu sa ranije važećim propisom, mogu nastaviti da ih koriste do isteka propisanog roka zanavljanja.

Član 6

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".