Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA IZABRANIH I POSTAVLJENIH LICA U DRŽAVNIM ORGANIMA

("Sl. glasnik RS", br. 44/2008 - prečišćen tekst i 78/2012)

 

Sadržina i obim primene uredbe

Član 1

Ovom uredbom uređuju se uslovi pod kojima izabrana lica, kao i postavljena lica čija radna mesta nisu položaji (u daljem tekstu: postavljena lica) u državnim organima ostvaruju pravo na naknadu troškova koji nastaju u vezi s njihovim radom u državnom organu i druga primanja, način ostvarivanja prava i visina naknade troškova i drugih primanja.

Pravo na dodatak za pripravnost

Član 2

Sudija, javni tužilac, zamenik javnog tužioca i sudija organa za prekršaje koji van radnog vremena mora da bude dostupan (u pripravnosti) da bi ako ustreba izvršio neki posao svog radnog mesta ima pravo na dodatak za pripravnost.

Dodatak za svaki sat pripravnosti iznosi 10% vrednosti radnog sata.

Pravo na naknadu troškova smeštaja

Član 3

Izabrano lice ili postavljeno lice u državnom organu koje nema rešeno stambeno pitanje u mestu u kome radi, a kome nije dat na korišćenje službeni stan, niti mu je na drugi način obezbeđen smeštaj, ima pravo na naknadu troškova smeštaja u visini razlike između stvarnih troškova smeštaja i visine troškova koje bi imalo da koristi odgovarajući službeni stan.

Stvarni troškovi smeštaja priznaju se najviše do cene prenoćišta u hotelu druge kategorije (četiri zvezdice).

Pravo na razliku zarade

Član 4

Članovi Vlade i postavljena lica u organima državne uprave s naučnim zvanjem koji rade i u naučnoobrazovnoj ustanovi i u njoj ostvaruju prava iz radnog odnosa imaju pravo na razliku zarade između plate koju ostvaruju u naučnoobrazovnoj ustanovi i plate koja im pripada za obavljanje funkcije.

Članovi Vlade i postavljena lica u organima državne uprave koji obavljaju nastavu na fakultetu u zvanju redovnog ili vanrednog profesora i koji ostvaruju prava iz radnog odnosa na tom fakultetu, imaju pravo na razliku zarade između plate koju ostvaruju na fakultetu, utvrđene u skladu sa uredbom kojom se uređuju način obračuna sredstava za plate i koeficijenti za obračun i isplatu plata na fakultetima za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta, i plate koja im pripada za obavljanje funkcije.

Sudija Ustavnog suda koji obavlja nastavu na pravnom fakultetu čiji je osnivač Republika Srbija, u zvanju redovnog ili vanrednog profesora, i koji ostvaruje prava iz radnog odnosa na tom fakultetu, ima pravo na razliku zarade između plate koju ostvaruje na fakultetu, utvrđene u skladu sa uredbom kojom se uređuju način obračuna sredstava za plate i koeficijenti za obračun i isplatu plata na fakultetima za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta, i plate koja mu pripada za obavljanje funkcije.

Odredba stava 3. ovog člana shodno se primenjuje i na sudiju Ustavnog suda koji obavlja nastavu na pravnom fakultetu čiji osnivač nije Republika Srbija.

Naknada troškova i shodna primena propisa o državnim službenicima.
Dodatak na platu i shodna primena opštih propisa o radu

Član 5

Pravo na naknadu troškova: prevoza za dolazak na rad i za odlazak s rada; službenog putovanja u zemlji; službenog putovanja i selidbe u inostranstvo; rada i boravka na terenu; privremenog ili trajnog premeštaja u drugo mesto rada, kao i pravo na otpremninu pri odlasku u penziju - izabrana i postavljena lica u državnim organima ostvaruju shodnom primenom odredaba uredbe Vlade kojom se uređuje naknada troškova i otpremnina državnih službenika i nameštenika, osim odredaba kojima su utvrđeni posebni slučajevi u kojima državni službenik ili nameštenik nema pravo na naknadu troškova za odvojeni život od porodice.

Izabrana i postavljena lica u državnim organima ostvaruju pravo na dodatak na platu za: vreme provedeno u radnom odnosu (minuli rad); prekovremeni rad; rad na dan praznika koji nije radni dan; rad noću - shodnom primenom odredaba opštih propisa o radu.

Privremeno ostvarivanje prava postavljenih lica u državnim organima čija radna mesta postaju položaji

Član 6

Pravo na naknadu troškova smeštaja (član 3. ove uredbe) ima i postavljeno lice u državnom organu čije radno mesto postaje položaj - do postavljenja državnog službenika na položaj.

Pravo na razliku zarade (član 4. ove uredbe) ima i postavljeno lice u organu državne uprave čije radno mesto postaje položaj - do postavljenja državnog službenika na položaj.

Postavljeno lice u državnom organu čije radno mesto postaje položaj, do postavljenja državnog službenika na položaj, ostvaruje pravo na naknadu troškova za odvojeni život od porodice pod istim uslovima kao i izabrana i postavljena lica u državnim organima.

 

Samostalni član Uredbe o izmeni i dopuni
Uredbe o naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u državnim organima

("Sl. glasnik RS", br. 78/2012)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".