Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O NAČINU VRŠENJA METROLOŠKOG NADZORA

("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)

 

I UVODNA ODREDBA

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuje način vršenja metrološkog nadzora koji vrši Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Direkcija).

II METROLOŠKI NADZOR NAD MERILIMA

Član 2

Merila koja se stavljaju na tržište i merila koja su u upotrebi podležu metrološkom nadzoru.

Pod merilima koja se stavljaju na tržište, u smislu ove uredbe, podrazumevaju se merila koja su prvi put isporučena na tržište Republike Srbije radi distribucije ili upotrebe, sa ili bez naknade.

Član 3

Metrološki nadzor može da bude redovni, vanredni, kontrolni i dopunski, u skladu sa zakonom.

Redovni metrološki nadzor vrši se prema godišnjem planu metrološkog nadzora koji donosi Direkcija.

Vanredni metrološki nadzor vrši se po zahtevu nadležnog organa, zainteresovanih strana ili po službenoj dužnosti.

Kontrolni metrološki nadzor vrši se radi utvrđivanja izvršenja mera koje su naložene licu kod koga je obavljen redovni ili vanredni metrološki nadzor.

Dopunski metrološki nadzor vrši se na zahtev nadležnog organa, zainteresovanih strana ili po službenoj dužnosti, radi utvrđivanja činjenica koje su od značaja za metrološki nadzor, a koje nisu utvrđene u redovnom, vanrednom ili kontrolnom metrološkom nadzoru, s tim da se može izvršiti samo jedan dopunski metrološki nadzor, u roku koji ne može biti duži od 30 dana od okončanja redovnog, vanrednog ili kontrolnog metrološkog nadzora.

Član 4

Metrološki nadzor vrši Direkcija preko lica ovlašćenih za vršenje metrološkog nadzora (u daljem tekstu: metrološki inspektor), u skladu sa zakonom kojim se uređuje metrologija.

Metrološki inspektor se pre početka vršenja metrološkog nadzora legitimiše.

Lice kod koga se vrši metrološki nadzor nije dužno da omogući vršenje tog nadzora metrološkom inspektoru koji se nije legitimisao.

Član 5

Prilikom vršenja metrološkog nadzora nad merilima koja se stavljaju na tržište, kao i nad merilima koja su u upotrebi, sprovodi se:

1) identifikacija merila (naziv proizvođača, tip merila, službena oznaka tipa merila, klasa tačnosti, merni opseg, serijski broj merila i drugi podaci koji mogu biti od značaja za identifikaciju merila);

2) utvrđivanje da li je merilo koje je stavljeno na tržište u skladu sa uverenjem o odobrenju tipa merila, odnosno u skladu sa propisom kojim se propisuju metrološki zahtevi i način utvrđivanja ispunjenosti metroloških zahteva za predmetno merilo (u daljem tekstu: metrološki propis za merilo);

3) utvrđivanje da li je merilo na propisan način overeno važećim žigom u skladu sa uverenjem o odobrenju tipa merila, odnosno u skladu sa propisom kojim se uređuju vrsta, oblik i način stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila;

4) utvrđivanje da li je merilo označeno odgovarajućim znakom usaglašenosti u skladu sa metrološkim propisom za merilo;

5) provera da li merilo ispunjava propisane metrološke zahteve;

6) utvrđivanje, odnosno provera da li je merilo koje je proizvedeno, odnosno uvezeno, odnosno popravljeno, u skladu sa uverenjem o odobrenju tipa merila, odnosno da li je merilo overeno u skladu sa metrološkim propisom za merilo;

7) stavljanje nalepnice kojom se privremeno zabranjuje stavljanje na tržište neusaglašenog merila, odnosno takvo merilo privremeno stavlja van upotrebe, do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.

Na nalepnici iz stava 1. tačka 7) ovog člana je natpis sledeće sadržine:

"UPOZORENJE

privremeno se zabranjuje stavljanje na tržište/upotreba merila na osnovu člana 45. stav 2, odnosno člana 46. stav 2. Zakona o metrologiji ("Službeni glasnik RS", broj 15/16) do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti".

Prilikom vršenja metrološkog nadzora nad merilima koja se stavljaju na tržište, pored radnji iz stava 1. ovog člana, proverava se i da li merilo prati propisana isprava o usaglašenosti i druga propisana dokumentacija.

Prilikom vršenja metrološkog nadzora nad merilima koja su u upotrebi, pored radnji iz stava 1. ovog člana, utvrđuje se i da li lice koje upotrebljava merilo:

1) postavlja i koristi to merilo na način kojim se obezbeđuje propisana tačnost merenja;

2) održava to merilo u tehničkom stanju koje obezbeđuje tačnost merenja.

III METROLOŠKI NADZOR NAD PRETHODNO UPAKOVANIM PROIZVODIMA

Član 6

Metrološki nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima sastoji se iz vršenja provera usaglašenosti sa zahtevima metroloških propisa za prethodno upakovane proizvode, koje se obavljaju u prostorijama pakera, ovlašćenog zastupnika pakera, odnosno uvoznika.

Paker, ovlašćeni zastupnik pakera, odnosno uvoznik prethodno upakovanih proizvoda obezbeđuje potrebne uzorke prethodno upakovanih proizvoda za ispitivanje.

Provere iz stava 1. ovog člana vrše se u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuju zahtevi za prethodno upakovane proizvode.

Metrološki nadzor iz stava 1. ovog člana može biti redovni i vanredni.

Redovni metrološki nadzor iz stava 1. ovog člana vrši se prema godišnjem planu metrološkog nadzora koji donosi Direkcija.

Vanredni metrološki nadzor iz stava 1. ovog člana vrši se po zahtevu nadležnog organa, zainteresovanih strana ili po službenoj dužnosti.

Član 7

Prilikom vršenja metrološkog nadzora nad prethodno upakovanim proizvodima koji se stavljaju na tržište, sprovodi se:

1) identifikacija serije prethodno upakovanih proizvoda (naziv proizvođača, oznaka serije i drugi podaci koji mogu biti od značaja za identifikaciju serije prethodno upakovanih proizvoda);

2) provera usklađenosti natpisa i oznaka sa zahtevima metrološkog propisa kojim se utvrđuju zahtevi za prethodno upakovane proizvode (u daljem tekstu: metrološki propis za prethodno upakovane proizvode);

3) uzimanje uzoraka iz serije prethodno upakovanih proizvoda u skladu sa metrološkim propisom za prethodno upakovane proizvode;

4) ispitivanje uzoraka iz serije prethodno upakovanih proizvoda u skladu sa metrološkim propisom za prethodno upakovane proizvode;

5) pregled dokumentacije o izvršenoj internoj kontroli serija prethodno upakovanih proizvoda;

6) utvrđivanje da li su prethodno upakovani proizvodi stavljeni na tržište u skladu sa metrološkim propisom za prethodno upakovane proizvode;

7) utvrđivanje da li je prethodno upakovani proizvod označen odgovarajućim znakom usaglašenosti u skladu sa metrološkim propisom za prethodno upakovane proizvode;

8) postavljanje nalepnice koja označava privremenu zabranu stavljanja na tržište neusaglašenih serija prethodno upakovanih proizvoda, do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, odnosno do donošenja rešenja o povlačenju serije prethodno upakovanih proizvoda sa tržišta;

9) donošenje rešenja o povlačenju prethodno upakovanih proizvoda sa tržišta, ukoliko nedostaci i nepravilnosti ne budu otklonjeni u određenom roku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje metrologija.

Na nalepnici iz stava 1. tačka 8) ovog člana je natpis sledeće sadržine:

"UPOZORENJE

privremeno se zabranjuje stavljanje na tržište prethodno upakovanog proizvoda____ serije oznake ____na osnovu člana 45. stav 2. Zakona o metrologiji ("Službeni glasnik RS", broj 15/16) do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti".

Član 8

Metrološki nadzor nad mernim bocama koje su namenjene za stavljanje na tržište sastoji se iz statističkih provera koje se obavljaju uzorkovanjem, u cilju provere ispunjenosti propisanih metroloških zahteva.

Statističke provere iz stava 1. ovog člana vrše se u prostorijama proizvođača i uvoznika mernih boca, u skladu sa metrološkim propisom za prethodno upakovane proizvode.

Metrološkim nadzorom nad mernim bocama koje su namenjene za stavljanje na tržište proverava se i da li te merne boce imaju propisane natpise, kao i da li su označene znakom proizvođača i znakom usaglašenosti.

IV NADZOR NAD UPOTREBOM ZAKONSKIH MERNIH JEDINICA

Član 9

Nadzor nad upotrebom zakonskih mernih jedinica vrši se proverom:

1) korišćenja zakonskih mernih jedinica i njihovih decimalnih umnožaka i delova;

2) korišćenja propisanih naziva jedinica i njihovih predmetaka;

3) korišćenja propisanih oznaka za jedinice i njihove decimalne umnoške i delove;

4) usklađenosti naziva i simbola fizičkih veličina sa zakonom.

V SADRŽINA ZAPISNIKA

Član 10

Metrološki inspektor sačinjava zapisnik o izvršenom metrološkom nadzoru (u daljem tekstu: zapisnik) na licu mesta.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, kada zbog obima i složenosti metrološkog nadzora, njegove prirode i okolnosti, nije moguće sačiniti zapisnik u toku vršenja metrološkog nadzora, zapisnik se sačinjava u službenim prostorijama Direkcije u roku od tri dana od dana izvršenog metrološkog nadzora.

Član 11

Zapisnik mora da bude sačinjen jasno i čitko.

Zapisnik sadrži naročito:

1) datum, vreme i mesto vršenja nadzora;

2) ime i prezime metrološkog inspektora;

3) podatke o pravnom licu (sedište, matični broj, PIB), odgovornom licu, kao i o licima koja prisustvuju nadzoru;

4) predmet nadzora;

5) nalaz;

6) izjavu odgovornog lica, odnosno lica koje prisustvuje nadzoru.

Ukoliko je vršena provera metroloških svojstava merila, rezultati te provere merila daju se u prilogu zapisnika.

Metrološki inspektor i odgovorno lice, odnosno lice koje prisustvuje nadzoru potpisuju zapisnik nakon završenog nadzora.

Ako odgovorno lice, odnosno lice koje prisustvuje nadzoru odbije da potpiše zapisnik, metrološki inspektor konstatuje razloge njegovog odbijanja.

Odgovornom licu, odnosno licu koje prisustvuje nadzoru, uručuje se ili dostavlja zapisnik.

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 12

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o načinu vršenja metrološkog nadzora ("Službeni glasnik RS", broj 88/10).

Član 13

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".