Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O NAČINU VOĐENJA ELEKTRONSKE EVIDENCIJE EMITOVANJA I REEMITOVANJA AUTORSKIH DELA

("Sl. glasnik RS", br. 108/2014)

Predmet Uredbe

Član 1

Ovom uredbom propisuje se način na koji emiteri radio i televizijskog programa vode elektronske evidencije emitovanja i reemitovanja autorskih dela.

Nadzor nad vođenjem elektronske evidencije, u skladu sa zakonom, vrši Regulatorno telo za elektronske medije.

Elektronske evidencije

Član 2

Elektronske evidencije emitovanja i reemitovanja autorskih dela vode se kao elektronske baze podataka.

Elektronska evidencija emitovanja autorskih dela

Član 3

U Elektronsku evidenciju emitovanja autorskih dela unose se sledeći podaci:

1) naziv emitovanog autorskog dela u originalu;

2) ime i prezime autora dela i glavnog interpretatora, odnosno, naziv muzičke grupe, ansambla, orkestra i sl.;

3) datum i vreme emitovanja autorskog dela;

4) trajanje emitovanja autorskog dela;

5) napomena da je autorsko delo interpretirano uživo, a ne sa nosača zvuka, odnosno nosača zvuka i slike.

Kada je reč o filmskom delu ili televizijskoj seriji, u elektronsku evidenciju autorskih dela unose se podaci iz stava 1. tač. 1), 3) i 4) ovog člana, godina proizvodnje filmskog dela ili televizijske serije i broj emitovane epizode televizijske serije.

Kada je reč o muzičkom delu, pored podataka iz stava 1. ovog člana, unosi se i napomena da je muzičko delo korišćeno kao sastavni deo džingla, špice, reklame, kao kulisna muzika i sl.

Elektronska evidencija reemitovanja autorskih dela

Član 4

U elektronsku evidenciju reemitovanja autorskih dela unose se sledeći podaci:

1) naziv reemitovanog kanala u okviru kog je reemitovano autorsko delo;

2) datum reemitovanja kanala u okviru kog je reemitovano autorsko delo;

3) država porekla emitovanja.

Unos podataka

Član 5

Podaci iz čl. 3. i 4. ove uredbe unose se u elektronske evidencije emitovanja i reemitovanja autorskih dela svaki dan, 24 sata dnevno.

Završna odredba

Član 6

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".