Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O NAČINU RASPODELE I KRITERIJUMIMA ZA DODELU STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆIM PREVOZNICIMA

("Sl. glasnik RS", br. 88/2005, 113/2007, 6/2009 i 73/2013 - dr. uredba)

 

Čl. 1-45*

(Prestalo da važi)

Član 46

Dnevnik putovanja za godišnju CEMT dozvolu je knjiga zelene boje sa 50 jedinstveno numerisanih samokopirajućih listova i nosi isti broj kao i dozvola uz koju se izdaje.

Dnevnik putovanja za kratkoročnu CEMT dozvolu je knjiga zelene boje sa pet jedinstveno numerisanih listova i nosi isti broj kao i dozvola uz koju se izdaje.

Izgled i sadržina dnevnika putovanja za godišnju i kratkoročnu CEMT dozvolu dati su u Prilogu broj 2. koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 47

Ispunjeni listovi ostaju u dnevniku putovanja do isteka važnosti dozvole, dok se kopije otcepljuju i dostavljaju nadležnom organu do 20. u mesecu za prethodni kalendarski mesec zajedno sa izveštajem.

Za obavljene prevoze koje u dnevniku putovanja carinski organi nisu overili i prevoze za/iz treće zemlje prevoznik prilaže CMR.

Dobijeni podaci koristiće se samo za kontrolu korišćenja dozvola i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

Čl. 48-51*

(Prestalo da važi)

Član 52

Ako prevoznik koristi CEMT dozvolu koja je nevažeća, falsifikovana, izgubljena ili ukradena ili ako je koristi prevoznik kome ona nije izdata ili kada je falsifikovana potvrda propisana Pravilnikom, kao i ako se koristi dozvola kojoj je istekao rok važenja, CEMT dozvola se oduzima i dostavlja nadležnom organu zemlje u kojoj je prevoznik registrovan.

Čl. 53-58*

(Prestalo da važi)

 

Prilog broj 2.

(korice 1 strana)

 

SRB

 

Dnevnik putovanja br. SRB _________________

 

DNEVNIK PUTOVANJA
za
međunarodni prevoz stvari uz
CEMT dozvolu br. SRB .........................

 

Prevoznik:

 

 

 

(Naziv)

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adresa)

 

 

 

 

Pečat

Izdato:

Beograd, ........................

 

(korice 2 strana)

VAŽNE NAPOMENE

1. Ovaj dnevnik putovanja i odgovarajuća CEMT dozvola moraju se držati u vozilu. Može postojati samo jedan dnevnik putovanja po dozvoli.

2. Dnevnici putovanja potrebno je da imaju isti broj, kao i dozvole na koje se odnose, sa dodatnim numerisanjem ukoliko je to potrebno, iz razloga što se izdavanje novog dnevnika putovanja vrši ukoliko se prethodni popuni. U slučaju neslaganja, dozvola se može smatrati nevažećom.

3. Zapis o obavljenom prevozu mora se voditi tako da se može videti hronološki red svake vožnje sa teretom između mesta utovara i mesta istovara, kao i svake prazne vožnje sa prelaskom granice. Mesta tranzita nije obavezno zapisivati.

4. Dnevnik putovanja mora biti popunjen pre otpočinjanja svake vožnje sa teretom od mesta utovara do mesta istovara, kao i za svaku vožnju bez tereta.

5. U slučaju zbirne vožnje, odnosno vožnje tokom koje se vrši utovar ili istovar tereta na više različitih mesta, odgovarajuće etape moraju biti naznačene u kolonama 1, 2, 3, 5 i 6 koristeći znak "+", npr. kolona 2 a) Mesto utovara: Niš+Beograd+Subotica; kolona 5 Ukupna masa: 12 + 5 + 5.

6. Sve eventualne ispravke moraju se napraviti tako da originalni tekst i brojke ostanu čitljivi.

7. U slučaju kada vožnja započinje sa jednom dugoročnom ili kratkoročnom dozvolom, a nastavlja sa drugom CEMT dozvolom izdatom za prvi naredni period, u vozilu se u toku cele takve vožnje moraju nalaziti obe dozvole, a dnevnik putovanja dozvole sa kojom se završava vožnja treba da sadrži informaciju o celoj vožnji, s tim da se u koloni "Posebne napomene" upisuje broj dozvole sa kojom je vožnja započeta.

8. Popunjeni listovi moraju se čuvati u dnevniku putovanja do isteka roka važnosti navedenog na dozvoli. Kopije popunjenih listova dnevnika se odcepljuju i dostavljaju nadležnom organu ili telu u roku od dve nedelje po isteku svakog kalendarskog meseca, u slučaju dugoročne dozvole, ili po isteku perioda važnosti, u slučaju kratkoročne dozvole.

CEMT dozvola br. SRB ___________

List br.

 

a) Datum polaska
b) Datum dolaska

a) Mesto utovara
b) Mesto istovara

a) Zemlja utovara
b) Zemlja istovara

Registarske oznake
vozila / zemlja
registracije

Masa prevezenog
tereta (t)
(sa jednom
decimalom)

a) Stanje km u
odlasku
b) Stanje km u
dolasku

Posebne
napomene

1

2

3

4

5

6

7

a)
b)

a)
b)

a)
b)

 

 

a)
b)

 

a)
b)

a)
b)

a)
b)

 

 

a)
b)

 

a)
b)

a)
b)

a)
b)

 

 

a)
b)

 

a)
b)

a)
b)

a)
b)

 

 

a)
b)

 

a)
b)

a)
b)

a)
b)

 

 

a)
b)

 

a)
b)

a)
b)

a)
b)

 

 

a)
b)

 

No 00000