Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O NAČINU RADA SAVETA UPRAVNOG OKRUGA

("Sl. glasnik RS", br. 15/2006)

Sadržina uredbe

Član 1

Ovom uredbom uređuje se način rada Saveta upravnog okruga (u daljem tekstu: Savet).

Delokrug Saveta

Član 2

Savet usklađuje odnose okružnih područnih jedinica ministarstava, posebnih organizacija i organa uprave u sastavu ministarstva (u daljem tekstu: organi državne uprave) i opština i gradova s područja upravnog okruga i predlaže kako da se poboljša rad upravnog okruga, okružnih područnih jedinica i područnih jedinica organa državne uprave koje vrše poslove organa državne uprave na području upravnog okruga a obrazovane su za područje šire ili uže od područja upravnog okruga.

Sastav Saveta. Način rada Saveta

Član 3

Savet čine načelnik upravnog okruga, predsednici opština i gradonačelnici gradova s područja upravnog okruga.

O pitanjima iz svog delokruga Savet odlučuje na svojim sednicama.

Sednice Saveta

Član 4

Sednicu Saveta saziva i predsedava joj načelnik upravnog okruga.

Sednice Saveta održavaju se najmanje jednom u dva meseca.

Načelnik okruga je dužan da sazove sednicu Saveta ako to zatraže najmanje dve trećine članova Saveta.

Sednice Saveta se, po pravilu, održavaju u sedištu okruga.

Učešće u radu sednice Saveta

Član 5

Zavisno od dnevnog reda, na sednici Saveta mogu, bez prava glasa, da učestvuju predstavnici okružnih područnih jedinica organa državne uprave s područja upravnog okruga, predstavnici područnih jedinica organa državne uprave koje su obrazovane za područje šire ili uže od područja upravnog okruga, predstavnici organa i službi opština, odnosno gradova s područja upravnog okruga i stručnjaci za određene oblasti.

Odlučivanje Saveta

Član 6

Savet odlučuje većinom glasova svih članova.

Savet odlučuje tako što donosi zaključke.

Upućivanje zaključaka Saveta

Član 7

Načelnik upravnog okruga dužan je da zaključak koji sadrži predloge Saveta uputi, najkasnije u roku od deset dana, ministru za državnu upravu i lokalnu samoupravu, rukovodiocima organa državne uprave koji na području upravnog okruga imaju okružne područne jedinice i rukovodiocima organa državne uprave koji vrše svoje poslove na području upravnog okruga preko područnih jedinica koje su obrazovane za područje šire ili uže od područja upravnog okruga.

Izveštavanje o radu Saveta

Član 8

Načelnik upravnog okruga najmanje jednom godišnje podnosi ministru za državnu upravu i lokalnu samoupravu izveštaj o radu Saveta.

Sekretar Saveta

Član 9

Savet ima sekretara.

Sekretara određuje Savet iz reda državnih službenika u stručnoj službi upravnog okruga.

Stručna i administrativno-tehnička podrška Savetu

Član 10

Stručnu i administrativno-tehničku podršku Savetu pruža stručna služba upravnog okruga.

Poslovnik Saveta

Član 11

Savet donosi poslovnik o svom radu.

Stupanje na snagu ove uredbe

Član 12

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije”.