Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O NAČINU KORIŠĆENJA SLUŽBENIH VOZILA

("Sl. glasnik RS", br. 49/2014 i 15/2015)

 

Član 1

Ovom uredbom uređuje se način korišćenja službenih vozila u svojini Republike Srbije čiji su korisnici, odnosno nosioci prava korišćenja, u smislu Zakona o javnoj svojini ("Službeni glasnik RS", br. 72/11, 88/13 i 105/14), državni organi i javne agencije.

Ova uredba primenjuje se i na službena vozila čiji su nosioci prava korišćenja javne službe čiji je osnivač Republika Srbija, u smislu Zakona o javnim službama ("Službeni glasnik RS", br. 42/91, 71/94, 79/05 - dr. zakon i 83/14 - dr. zakon).

Ova uredba primenjuje se i na službena vozila koja su poverena na upravljanje Upravi za zajedničke poslove republičkih organa (u daljem tekstu: Uprava).

Ova uredba ne primenjuje se na službena vozila čiji su korisnici ministarstvo nadležno za poslove odbrane i Vojska Srbije, ministarstvo nadležno za spoljne poslove, ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, organ državne uprave nadležan za izvršenje krivičnih sankcija i službe bezbednosti.

Član 2

Službena vozila, u smislu ove uredbe, jesu: putnički automobili, mini-van vozila, kombi vozila, autobusi, minibusi i teretna motorna vozila.

Član 3

Službena vozila mogu se koristiti za obavljanje poslova i zadataka iz delokruga državnih organa, javnih službi i javnih agencija.

Član 4

Službena vozila koriste se za službene potrebe na teritoriji Republike Srbije.

Službena vozila mogu se izuzetno koristiti za službeno putovanje u inostranstvo, na osnovu akta organa nadležnog za odobrenje službenog putovanja u inostranstvo.

Član 5

Svi korisnici dužni su da se staraju o namenskom, racionalnom i ekonomičnom korišćenju službenih vozila.

Član 6

Pravo na službeno vozilo visoke klase na stalnom korišćenju sa stalnim vozačem imaju: predsednik Republike, predsednik Narodne skupštine, predsednik Vlade, potpredsednici Vlade, ministri, predsednik Ustavnog suda i predsednik Vrhovnog kasacionog suda.

Član 7

Upotreba službenog vozila sa vozačem može se odobriti za potrebe: potpredsednika Narodne skupštine, državnih sekretara, generalnog sekretara Narodne skupštine i njegovih zamenika, generalnog sekretara predsednika Republike i njegovih zamenika, generalnog sekretara Vlade i njegovih zamenika, direktora posebnih organizacija i njihovih zamenika, direktora organa u sastavu ministarstava, sudija Ustavnog suda, Državnog tužioca, Državnog pravobranioca, predsednika Upravnog suda, predsednika Privrednog apelacionog suda, predsednika Prekršajnog apelacionog suda, Zaštitnika građana, predsednika Saveta Državne revizorske institucije, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, direktora Agencije za borbu protiv korupcije i direktora javnih agencija.

Upotreba najviše tri vozila srednje ili niže klase sa vozačem može se odobriti za potrebe Službe Narodne skupštine, Generalnog sekretarijata Vlade, Kabineta predsednika Republike, Kabineta predsednika Narodne skupštine i Kabineta predsednika Vlade.

Upotreba najviše dva vozila srednje ili niže klase sa vozačem može se odobriti za potrebe kabineta potpredsednika Vlade.

Jedno službeno vozilo srednje ili niže klase sa vozačem može se odobriti za potrebe kabineta ministara, za potrebe posebnih organizacija, službi Vlade, stručnih službi upravnih okruga, javnih službi i za potrebe javnih agencija.

Upotreba službenih vozila može se odobriti organima državne uprave, javnim službama, pravosudnim i drugim državnim organima radi obavljanja onih poslova i zadataka za koje je neophodna upotreba odgovarajućeg vozila (za potrebe inspekcijskog i drugog nadzora, za potrebe sprovođenja istražnog postupka, za službene radnje koje pravosudni i drugi državni organi preduzimaju izvan svog sedišta, za kurirske poslove, prevoz stvari i slično).

Upotreba službenih vozila srednje ili niže klase može se izuzetno odobriti za potrebe službenog putovanja drugih imenovanih i postavljenih lica u državnim organima i lica na rukovodećim mestima u javnim službama i javnim agencijama.

Član 8

Službenim vozilom upravlja vozač državnog organa, javne službe, javne agencije ili vozač Uprave.

Službenim vozilom može upravljati i drugo lice u radnom odnosu u državnom organu, javnoj službi, javnoj agenciji ili Upravi koje ima odgovarajuću vozačku dozvolu, ako potrebe službe to zahtevaju, po prethodno pribavljenoj saglasnosti rukovodioca državnog organa, javne službe, javne agencije, odnosno Uprave.

Svaki vozač odgovara za zaduženo službeno vozilo.

Vozač, odnosno drugo lice koje upravlja službenim vozilom dužno je da se pridržava saobraćajnih i drugih propisa koji se odnose na korišćenje i održavanje vozila.

Vozač, odnosno drugo lice koje upravlja službenim vozilom dužno je da odbije zahtev kojim mu se nalaže kršenje saobraćajnih propisa ili upotreba službenog vozila suprotno odredbama ove uredbe i da svaki takav nalog prijavi neposredno pretpostavljenom rukovodiocu.

Član 9

Komisija koju obrazuje Vlada odobrava upotrebu službenih vozila iz člana 7. ove uredbe za svaki državni organ, javnu službu, odnosno javnu agenciju, tako što utvrđuje njihov broj, klasu i namenu.

Odobrenjem iz stava 1. ovog člana utvrđuje se rok njegovog važenja koji ne može biti duži od godinu dana.

Aktom o obrazovanju Komisije utvrđuje se njen sastav, zadaci i način rada.

Član 10

Upotreba službenog vozila u skladu sa članom 7. ove uredbe odobrava se na osnovu pismenog zahteva lica koje rukovodi državnim organom, javnom službom, odnosno javnom agencijom.

Zahtev za odobravanje upotrebe službenog vozila podnosi se Komisiji preko Generalnog sekretarijata Vlade.

Zahtev za odobravanje upotrebe službenog vozila sa vozačem sadrži naziv podnosioca zahteva, ime i prezime lica za čije se potrebe zahteva odobravanje upotrebe službenog vozila i njegovu funkciju, odnosno položaj i zvanje, kao i mesto i vreme upotrebe službenog vozila.

U zahtevu za odobravanje upotrebe službenog vozila sa vozačem podnosilac posebno mora da navede razmatrane mogućnosti da se problem njegovog efikasnog prevoza reši bez dodeljivanja službenog vozila sa vozačem (dodeljivanjem rezervisanog parking mesta u blizini objekta u kojem radi i na drugi sličan način).

Zahtev za odobravanje upotrebe službenog vozila za potrebe iz člana 7. stav 5. ove uredbe sadrži naziv podnosioca zahteva i opis poslova i zadataka za čije obavljanje je neophodna upotreba odgovarajućeg vozila, kao i vreme upotrebe i potreban broj vozila.

Član 11

Ovlašćeno lice u Upravi, državnom organu, javnoj službi, ili javnoj agenciji utvrđuje dnevni raspored prevoza i raspored vozača koji se na početku radnog vremena saopštava vozačima i određuje vozača koji je odgovoran za službeno vozilo kojim upravlja.

Na osnovu utvrđenog rasporeda, ovlašćeno lice Uprave, državnog organa, javne službe, odnosno javne agencije izdaje putni nalog vozaču.

Član 12

Vozač službenog vozila u obavezi je da, po okončanju prevoza, službeno vozilo vrati na mesto određeno za parkiranje službenih vozila i preda ključeve vozila ovlašćenom licu Uprave, državnog organa, javne službe, odnosno javne agencije.

Izuzetno, ako potreba posla zahteva i ako dobije prethodnu saglasnost ovlašćenog lica Uprave, državnog organa, javne službe, odnosno javne agencije, vozač službenog vozila nije u obavezi da službeno vozilo vrati na mesto određeno za parkiranje službenih vozila.

Član 13

Korisnik, odnosno nosilac prava korišćenja vodi evidenciju o korišćenju službenih vozila.

Na osnovu evidencije iz stava 1. ovog člana, korisnik, odnosno nosilac prava korišćenja jedanput mesečno sačinjava izveštaj koji sadrži podatke o korišćenju službenih vozila, broju pređenih kilometara, utrošku goriva, iznosu naknade, kao i druge podatke.

Izuzetno, za službena vozila koja su poverena na upravljanje Upravi, evidenciju iz stava 1. ovog člana vodi i izveštaj iz stava 2. ovog člana sačinjava Uprava.

Izveštaj iz st. 2. i 3. ovog člana dostavlja se Komisiji preko Generalnog sekretarijata Vlade.

Član 14

Državni organi i javne agencije dužni su da, u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, Generalnom sekretarijatu Vlade dostave u pismenom obliku podatke o broju i vrsti službenih vozila u svojini Republike Srbije čiji su korisnici, odnosno nosioci prava korišćenja, kao i podatke o broju i vrsti vozila koja se kod njih nalaze po drugom osnovu (oduzeta u sudskom i drugom postupku, pribavljena po osnovu donacija i sl.), sa podacima o tipu vozila, kubikaži, svrsi korišćenja (da li se koristi za prevoz rukovodilaca u državnom organu, odnosno javnoj agenciji ili za obavljanje kurirskih, inspekcijskih i drugih poslova), starosti, upotrebljivosti (upotrebljivo, neupotrebljivo), troškovima redovnog i vanrednog održavanja u protekle dve godine, registarskim oznakama i osnovu sticanja, podatke o licima koja su angažovana kao vozači, sa podacima o osnovu njihovog angažovanja (radni odnos - na neodređeno ili određeno vreme, ili drugi osnov - navesti koji) i druge podatke od značaja za korišćenje vozila.

Javne službe čiji je osnivač Republika Srbija dužne su da, u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, Generalnom sekretarijatu Vlade dostave u pismenom obliku podatke o broju i vrsti službenih vozila u svojini ili koja koriste, kao i podatke o broju i vrsti vozila koja se kod njih nalaze po drugom osnovu (pokloni, donacije i sl.), sa podacima o tipu vozila, kubikaži, svrsi korišćenja (da li se koristi za prevoz rukovodilaca ili za obavljanje kurirskih, transportnih i drugih poslova), starosti, upotrebljivosti (upotrebljivo, neupotrebljivo), troškovima redovnog i vanrednog održavanja u protekle dve godine, registarskim oznakama i osnovu sticanja, podatke o licima koja su angažovana kao vozači, sa podacima o osnovu njihovog angažovanja (radni odnos - na neodređeno ili određeno vreme, ili drugi osnov - navesti koji) i druge podatke od značaja za korišćenje vozila, a naročito druge podatke koji su sadržani u saobraćajnoj dozvoli.

Državni organi i javne agencije, koji su do dana stupanja na snagu ove uredbe dostavili Generalnom sekretarijatu Vlade podatke saglasno članu 14. Uredbe o načinu korišćenja službenih vozila ("Službeni glasnik RS", broj 49/14), dužni su da u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove uredbe tom sekretarijatu dostave i druge podatke koji su sadržani u saobraćajnoj dozvoli.

Za službena vozila koja su poverena na upravljanje Upravi, podatke iz stava 1. ovog člana dužna je da dostavi Uprava.

Obaveza dostavljanja podataka iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na službena vozila koja koriste Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vojska Srbije i službe bezbednosti.

Član 15

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila ("Službeni glasnik RS", br. 112/08, 117/08 i 16/09).

Član 16

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".