Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O LOKACIJSKIM USLOVIMA

("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)

 

I UVODNA ODREDBA

Predmet uredbe

Član 1

Ovom uredbom se, prema klasi i nameni objekta, propisuje:

1) obavezna sadržina, postupak i način izdavanja lokacijskih uslova od strane nadležnog organa;

2) uslovi za projektovanje i priključenje, koji se obavezno pribavljaju od imalaca javnih ovlašćenja u postupku izdavanja lokacijskih uslova;

3) obavezna sadržina, postupak i način izdavanja uslova iz tačke 2) ovog člana.

II SADRŽINA, POSTUPAK I NAČIN IZDAVANJA LOKACIJSKIH USLOVA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA

Član 2

Lokacijski uslovi se pribavljaju u okviru objedinjene procedure, koju sprovodi organ nadležan za izdavanje lokacijskih uslova (u daljem tekstu: nadležni organ) u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: Zakon), ovom uredbom i pravilnikom kojim se uređuje sprovođenje objedinjene procedure (u daljem tekstu: Pravilnik).

Ako u postupku izrade lokacijskih uslova nadležni organ od imaoca javnih ovlašćenja pribavlja uslove za projektovanje i priključenje, sva akta i dokumentacija u tom postupku između njih se razmenjuje kroz Centralni informacioni sistem (u daljem tekstu: CIS), osim ako je drugačije propisano Zakonom, Uredbom ili Pravilnikom.

1. Sadržina i dejstvo lokacijskih uslova

Sadržina lokacijskih uslova

Član 3

Lokacijski uslovi sadrže sve urbanističke, tehničke i druge uslove i podatke potrebne za izradu idejnog projekta, projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje, u skladu sa Zakonom.

Lokacijski uslovi naročito sadrže:

1) podatke o broju katastarske parcele i nazivu katastarske opštine na kojoj se ta parcela nalazi, odnosno broju katastarskih parcela i nazivu katastarskih opština na kojima se te parcele nalaze, ako se lokacijski uslovi izdaju za više parcela;

2) podatke o brojevima katastarskih parcela i nazivu katastarskih opština preko kojih prelaze priključci infrastrukture, ako se oni nalaze van katastarske parcele na kojoj se gradi objekat;

3) podatke o površini katastarske parcele, odnosno katastarskih parcela, koja je upisana u katastar, osim ako se lokacijski uslovi izdaju za linijske objekte i antenske stubove;

4) podatke o klasi i nameni objekta za čije građenje se izdaju;

5) podatke o bruto površini objekta za čije građenje se izdaju, ako se uslovi izdaju za zgrade;

6) pravila uređenja i građenja za zonu ili celinu u kojoj se nalazi predmetna parcela, pribavljena iz planskog dokumenta;

7) podatke o tome da li je u vezi sa izgradnjom objekta ili izvođenjem radova u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima potrebno pokrenuti postupak pribavljanja saglasnosti na studiju procene uticaja na životnu sredinu, odnosno odluke da nije potrebna izrada te studije, a koje nadležni organ pribavlja kroz objedinjenu proceduru od ministarstva nadležnog za poslove životne sredine;

8) uslove za projektovanje i priključenje na komunalnu, saobraćajnu i drugu infrastrukturu (u daljem tekstu: uslovi za projektovanje i priključenje), pribavljene uvidom u planski dokument i/ili separat o tehničkim uslovima izgradnje (u daljem tekstu: separat), kao i naziv tog planskog dokumenta i/ili separata, odnosno uslove za projektovanje i priključenje, pribavljene od imaoca javnih ovlašćenja;

9) podatke o postojećim objektima koje je potrebno ukloniti pre građenja;

10) rok važenja lokacijskih uslova u skladu sa Zakonom;

11) druge podatke, u skladu sa Zakonom.

Ako se lokacijski uslovi izdaju na osnovu člana 57. stav 5. Zakona, oni umesto pravila građenja iz stava 2. tačka 6) ovog člana obavezno sadrže sledeće podatke: položaj objekta u odnosu na regulacione linije, dozvoljeni indeks zauzetosti parcele, dozvoljenu visinu objekta, bruto razvijenu građevinsku površinu objekta (BRGP), uslove i način obezbeđenja pristupa parceli i prostora za parkiranje vozila.

Lokacijski uslovi ne glase na ime podnosioca, već na katastarsku parcelu, odnosno parcele za koje se izdaju.

Nadležni organ u lokacijskim uslovima daje spisak uslova za projektovanje i priključenje iz stava 2. tačka 8) ovog člana, koji su sastavni deo tih lokacijskih uslova, sa označenjem izdavaoca, vremena izdavanja i broja pod kojim su ti uslovi izdati, kao i listu sporazuma koje je investitor po tim uslovima dužan da zaključi kako bi objekat koji gradi mogao biti priključen na infrastrukturu, uz navođenje faze u objedinjenoj proceduri u kojoj takav ugovor treba da dostavi investitor. Nadležni organ u lokacijske uslove ne prepisuje sadržaj uslova za projektovanje i priključenje sa spiska, ali može davati dodatna objašnjenja u vezi sa obavezama iz tih uslova, koje su uslov za naknadno izdavanje građevinske, odnosno upotrebne dozvole.

Sastavni deo lokacijskih uslova, odnosno uslova za projektovanje i priključenje, je idejno rešenje koje je podnosilac podneo uz zahtev, ali samo u pogledu bitnih elemenata na osnovu kojih su ti lokacijskih uslovi utvrđeni, dok su ostali prikazani detalji neobavezujući u daljoj razradi tehničke dokumentacije, koja je sastavni deo projekta za građevinsku dozvolu, odnosno idejnog projekta.

Lokacijski uslovi obavezno sadrže informaciju da u momentu izdavanja lokacijskih uslova nema faktičkih uslova za izgradnju objekta u skladu sa podnetim zahtevom, kao i da je zaključenje ugovora o izgradnji nedostajuće infrastrukture sa odgovarajućim imaocem javnih ovlašćenja, prethodni uslov za izdavanje građevinske dozvole, ako se u uslovima za projektovanje i priključenje koje je izdao imalac javnih ovlašćenja konstatuje da se objekat za koji je podnet zahtev ne može izgraditi bez izgradnje ili dogradnje komunalne ili druge infrastrukture, odnosno dodatnog pripremanja ili opremanja građevinskog zemljišta.

Odredbe člana 29. stav 1. tač. 10) i 11) Uredbe ne primenjuju se u slučajevima priključenja objekta na prenosni sistem električne energije.

Izuzetno, ako se objekat za proizvodnju električne energije priključuje na prenosni sistem električne energije, uz zahtev za izdavanje lokacijskih uslova podnosilac zahteva je dužan da dostavi i tehničke uslove za priključenje na prenosni sistem na osnovu važeće studije priključenja objekata na prenosni sistem izdate u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika i propisom o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom, kao i ugovor o priključenju na prenosni sistem, ako je isti potrebno zaključiti.

Dejstvo lokacijskih uslova

Član 4

Na zahtev jednog ili više podnosilaca zahteva, za jednu katastarsku parcelu može biti izdato više različitih lokacijskih uslova, odnosno uslova za priključenje i projektovanje, u skladu sa planskim dokumentom.

Bilo koje lice, koje ispunjava uslove za izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja iz člana 145. Zakona, može upotrebiti lokacijske uslove u tu svrhu.

Izuzeci od obaveze pribavljanja lokacijskih uslova

Član 5

Investitor nema obavezu da pribavi lokacijske uslove u slučaju kada izvodi radove na investicionom održavanju objekta i uklanjanju prepreka za osobe sa invaliditetom, radove kojima se ne menja spoljni izgled, ne povećava broj funkcionalnih jedinica i kapacitet instalacija, adaptaciju, sanaciju, kao i u svim ostalim slučajevima izvođenja radova kojima se ne vrši priključenje na komunalnu infrastrukturu, odnosno ne menjaju kapaciteti i funkcionalnost postojećih priključaka na infrastrukturnu mrežu, osim u slučajevima za koje je Zakonom, odnosno planskim dokumentom propisana obaveza pribavljanja uslova.

Imalac javnih ovlašćenja koji je istovremeno i investitor radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji postojeće infrastrukture, izgradnji priključaka na postojeću vodovodnu, kanalizacionu, gasnu i sl. mrežu, tipskih toplovodnih priključaka, privoda za elektronske komunikacije i dela elektrodistributivne mreže od transformatorske stanice, odnosno dela mreže, do mesta priključka na objektu kupca, za koje se izdaje rešenje iz člana 145. Zakona, podnosi zahtev za izdavanje rešenja iz člana 145. Zakona, uz koji prilaže uslove za projektovanje i priključenje, ukrštanje i paralelno vođenje od svih upravljača instalacija vodova na trasi predmetnog objekta, u skladu sa odredbom člana 28. ove uredbe, bez prethodno pribavljenih lokacijskih uslova.

Izuzetno, ako je reč o objektima iz člana 133. Zakona, u slučaju iz stava 2. ovog člana ne pribavljaju se uslovi za priključenje na distributivni sistem električne energije.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, imalac javnih ovlašćenja koji je i investitor radova uz zahtev za izdavanje rešenja iz člana 145. Zakona, pored uslova iz stava 2. ovog člana, prilaže i odluku organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine o tome da li je u vezi sa izgradnjom objekta ili izvođenjem radova potrebno pokrenuti postupak procene uticaja na životnu sredinu, odnosno ako je potrebno pokrenuti postupak procene uticaja na životnu sredinu studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, kao i izjavu investitora i odgovornog projektanta, kojom potvrđuju da je priložena dokumentacija usaglašena sa merama i uslovima zaštite životne sredine.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, imalac javnih ovlašćenja koji je i investitor radova, uz zahtev za izdavanje rešenja iz člana 145. Zakona, pored uslova iz stava 2. ovog člana, prilaže i uslove u pogledu mera zaštite od požara i eksplozija, u skladu sa članom 20. ove uredbe, koje pribavlja van objedinjene procedure, kada se radi o rekonstrukciji postojeće infrastrukturne mreže sa zapaljivim i gorivim tečnostima, kao i o zapaljivim gasovima, odnosno izgradnji priključka na ove mreže.

U slučaju radova u vezi sa nepokretnim kulturnim dobrom i dobrom pod prethodnom zaštitom za koje se izdaje rešenje iz člana 145. Zakona, pribavljaju se uslovi za preduzimanje mera tehničke zaštite i drugih radova za nepokretna kulturna dobra i dobra pod prethodnom zaštitom, koje podnosilac zahteva može pribaviti i van objedinjene procedure.

U slučaju radova u granicama nacionalnog parka i objekata u granicama zaštite zaštićenog područja od izuzetnog značaja za koje se izdaje rešenje iz člana 145. Zakona pribavljaju se uslovi zaštite prirode.

2. Postupak i način izdavanja lokacijskih uslova

Pokretanje postupka za izdavanje lokacijskih uslova i provera ispunjenosti formalnih uslova za postupanje po zahtevu

Član 6

Postupak za izdavanje lokacijskih uslova pokreće se podnošenjem zahteva nadležnom organu.

Po prijemu zahteva iz stava 1. ovog člana, nadležni organ proverava ispunjenost formalnih uslova za postupanje po zahtevu i da li je nadležan za postupanje po zahtevu.

Nadležni organ će zaključkom odbaciti zahtev za izdavanje lokacijskih uslova ako nije nadležan za postupanje po zahtevu.

Nadležni organ će zaključkom odbaciti zahtev za izdavanje lokacijskih uslova i u sledećim slučajevima:

1) ako zahtev nije podnet u propisanoj formi;

2) ako uz zahtev nije priloženo idejno rešenje;

3) ako uz zahtev nije priložen dokaz o uplati administrativne takse za podnošenje zahteva i naknade za centralnu evidenciju;

4) ako se za izgradnju ili izvođenje radova iz zahteva ne pribavljaju lokacijski uslovi;

5) ako idejno rešenje ne sadrži podatke potrebne za izdavanje lokacijskih uslova;

6) ako postoji neslaganje urbanističkih parametara u idejnom rešenju sa urbanističkim parametrima definisanim planskim dokumentom.

U zaključku iz st. 3. i 4. ovog člana nadležni organ taksativno navodi sve razloge za odbacivanje zahteva, a naročito navodi nedostajuće podatke u zahtevu, nedostajuće dokaze i nedostatke priloga koji su podneti uz zahtev ako ih ima, uključujući i nedostatke idejnog rešenja zbog kojih se ne mogu izraditi kompletni lokacijski uslovi, odnosno uslovi za projektovanje i priključenje.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, nadležni organ neće odbaciti zahtev za izdavanje lokacijskih uslova ako je podnosilac u zahtevu pogrešno uneo klasu i namenu objekta, već će te podatke ispraviti kroz CIS, na osnovu idejnog rešenja dostavljenog uz zahtev.

Na zaključak iz st. 3. i 4. ovog člana podnosilac zahteva može podneti prigovor u roku od tri dana od dana dostavljanja, preko prvostepenog organa nadležnom opštinskom, odnosno gradskom veću, a ako je zaključak donelo nadležno ministarstvo ili nadležni organ autonomne pokrajine, prigovor se izjavljuje Vladi, odnosno izvršnom organu autonomne pokrajine.

Ako podnosilac zahteva u roku od 30 dana od dana objavljivanja zaključka iz st. 3. i 4. ovog člana, kroz CIS podnese usaglašen zahtev, ne dostavlja dokumentaciju podnetu uz zahtev koji je odbačen, niti ponovo plaća administrativnu taksu i naknadu za centralnu evidenciju.

Pribavljanje podataka od organa nadležnog za poslove državnog premera i katastra

Član 7

Ako su ispunjeni formalni i drugi uslovi za dalje postupanje po zahtevu, propisani članom 6. st. 2. i 4. ove uredbe, nadležni organ po službenoj dužnosti, bez odlaganja, pribavlja od organa nadležnog za poslove državnog premera i katastra, elektronskim putem, kroz CIS, sledeće dokumente izdate u formi elektronskog dokumenta:

1) kopiju plana za katastarsku parcelu, odnosno katastarske parcele navedene u spisku katastarskih parcela koje su sastavni deo idejnog rešenja i koji se prilaže uz zahtev za izdavanje lokacijskih uslova;

2) izvod iz katastra vodova, osim za izvođenje radova na nadziđivanju postojećeg objekta.

Kopiju plana, odnosno izvod iz katastra vodova nadležni organ ne pribavlja ako utvrdi da se objekat za koji je podnet zahtev ne može graditi po planskom dokumentu, odnosno separatu i/ili urbanističkom projektu.

Tačnost podataka o površini katastarske parcele, odnosno katastarskih parcela unet u zahtev za izdavanje lokacijskih uslova, nadležni organ utvrđuje uvidom u zvaničnu elektronsku bazu podataka katastra nepokretnosti, odnosno pribavljanjem tih podataka preko Servisne magistrale organa, osim za linijske objekte i antenske stubove za koje ti podaci nisu relevantni.

Organ nadležan za poslove državnog premera i katastra dužan je da bez odlaganja, elektronskim putem, nadležnom organu dostavi dokumente, odnosno omogući uvid u skladu sa st. 1. i 3. ovog člana.

Izdavanje lokacijskih uslova uvidom u planski dokument, odnosno separat

Član 8

Ako se lokacijski uslovi mogu u potpunosti utvrditi uvidom u planski dokument, odnosno separat i/ili urbanistički projekt, koji je podnosilac dostavio uz zahtev, nadležni organ je dužan da ih izda u roku od pet radnih dana od dana prijema zahteva za njihovo izdavanje.

Pribavljanje uslova za projektovanje i priključenje od imalaca javnih ovlašćenja

Član 9

Ako se konkretni uslovi za projektovanje i priključenje ne mogu utvrditi uvidom u planski dokument, odnosno separat i/ili urbanistički projekt, nadležni organ je dužan da u roku od pet radnih dana od dana prijema zahteva isti prosledi nadležnim imaocima javnih ovlašćenja, radi pribavljanja tih uslova, odnosno uslova za ukrštanje i paralelno vođenje.

Izuzetno, neće se pribavljati uslovi imalaca javnih ovlašćenja ako su isti sadržani u važećem planskom dokumentu i pribavljeni u postupku izrade i potvrđivanja urbanističkog projekta, već će navedeni uslovi istovremeno biti i uslovi koji se koriste prilikom izdavanja lokacijskih uslova, ako se uz zahtev za izdavanje lokacijskih uslova dostavi i potvrđen urbanistički projekat i ako prilikom razrade projekta nije došlo do izmena koje bi uticale na uslove pribavljene u postupku izrade urbanističkog projekta. Uslovi imalaca javnih ovlašćenja koji se pribavljaju za potrebe izrade urbanističkog projekta moraju sadržati potrebne uslove za projektovanje i priključenje i izradu tehničke dokumentacije.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, kada se lokacijski uslovi pribavljaju za potrebe izgradnje, odnosno izvođenja radova na objektima sa zapaljivim i gorivim tečnostima, zapaljivim gasovima i eksplozivnim materijama, odnosno objektima za koje je zakonom kojim se uređuje oblast zaštite od požara propisana obaveza davanja saglasnosti na tehničku dokumentaciju organa nadležnog za poslove zaštite od požara, organ nadležan za izdavanje lokacijskih uslova se u svakom slučaju obraća imaocu javnih ovlašćenja nadležnom za poslove zaštite od požara i eksplozija, kroz CIS, radi pribavljanja uslova u pogledu mera zaštite od eksplozija i požara.

Nadležni organ, imaocu javnih ovlašćenja odmah po prijemu dokumenata iz člana 7. ove uredbe, omogućava pristup tim dokumentima kroz CIS, kao i:

1) idejnom rešenju, dostavljenom uz zahtev za izdavanje lokacijskih uslova;

2) kopiji plana za katastarsku parcelu, odnosno katastarske parcele za koje se traže lokacijski uslovi;

3) izvodu iz katastra vodova, osim za izvođenje radova na nadziđivanju postojećeg objekta.

Kada je to propisano, nadležni organ će po službenoj dužnosti, u ime i za račun investitora, dostaviti imaocu javnih ovlašćenja informaciju o lokaciji.

Uslovi koje dostavljaju imaoci javnih ovlašćenja ne mogu biti u suprotnosti sa uslovima iz planskog dokumenta na osnovu koga se izdaju lokacijski uslovi, niti se njima mogu menjati urbanistički parametri. Uslovi izdati suprotno uslovima iz planskog dokumenta su ništavi.

Ako se usled greške imaoca javnih ovlašćenja u uslovima za projektovanje i priključenje, nadležni organ ponovo bude obraćao za izdavanje uslova, imalac javnih ovlašćenja nema pravo na naplatu troškova za izradu takvih uslova.

Ako nadležni organ ne može da utvrdi iznos stvarnih troškova za izdavanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje na osnovu podataka koje su imaoci javnih ovlašćenja objavili na odgovarajući način, zahtev za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje će sadržati i zahtev da imalac javnih ovlašćenja u roku od tri radna dana od dana prijema zahteva za izdavanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje, dostavi nadležnom organu obaveštenje o stvarnim troškovima izrade uslova za projektovanje i priključenje, odnosno uslova za ukrštanje i paralelno vođenje i da će se u slučaju nedostavljanja tog obaveštenja smatrati da se imalac javnih ovlašćenja izjasnio da će te uslove izdati podnosiocu zahteva bez naplate troškova.

Po prijemu obaveštenja iz stava 8. ovog člana, nadležni organ to obaveštenje bez odlaganja prosleđuje podnosiocu zahteva, osim ako imalac javnih ovlašćenja ne dostavi nadležnom organu to obaveštenje u roku od tri radna dana od dana prijema zahteva, u kom slučaju će nadležni organ obavestiti podnosioca zahteva da je nastupila zakonska pretpostavka da se imalac javnih ovlašćenja izjasnio da će te uslove izdati bez naplate troškova.

Uslove za projektovanje i priključenje za objekte kategorije "A" i "B" imalac javnih ovlašćenja izdaje bez naplate troškova.

U slučaju objekata iz člana 133. stav 2. tač. 14), 15) i 23) Zakona, ministarstvo nadležno za poslove elektronskih komunikacija izdaje uslove za projektovanje koji se odnose na omogućavanje izgradnje linijske infrastrukture elektronskih komunikacija, elektronske komunikacione mreže i uređaje, elektronskih objekata, kao i stubova elektronskih komunikacija, u skladu sa utvrđenom potrebom razvoja ove infrastrukture i njene zaštite.

Zastoj postupka radi izjašnjenja o prihvatanju troškova izdavanja uslova

Član 10

Izuzetno od člana 9. stav 1. ove uredbe, ako je podnosilac zahteva, u zahtevu za izdavanje lokacijskih uslova, izjavio da želi prethodno da se izjasni da li prihvata troškove izdavanja uslova za projektovanje i priključenje, o kojima imaoci javnih ovlašćenja obaveštavaju nadležni organ u skladu sa članom 9. stav 1. ove uredbe, nadležni organ će po prijemu tog obaveštenja isto proslediti podnosiocu zahteva, uz obaveštenje da je potrebno da se izjasni da li prihvata troškove izdavanja uslova. Istovremeno će imaoce javnih ovlašćenja obavestiti da ne postupaju po tom zahtevu do prijema obaveštenja da je podnosilac zahteva prihvatio troškove izdavanja uslova za projektovanje i priključenje i zastaće sa postupkom.

U slučaju iz stava 1. ovog člana nadležni organ će postupak nastaviti po izjašnjenju podnosioca da prihvata iznos troškova izdavanja lokacijskih uslova.

Ako su imaoci javnih ovlašćenja naveli rok u kome podnosilac zahteva treba da se izjasni da li prihvata troškove izdavanja uslova za projektovanje i priključenja iz njihove nadležnosti, a podnosilac zahteva se ne izjasni u datom roku da li prihvata te troškove, nadležni organ će postupak izdavanja lokacijskih uslova obustaviti istekom datog roka. Postupak se u svakom slučaju obustavlja ako se podnosilac ne izjasni o tome da li prihvata troškove izdavanja uslova u roku od 30 dana od dana početka zastoja postupka. Nadležni organ o obustavljanju postupka obaveštava podnosioca zahteva, kao i imaoce javnih ovlašćenja.

Za vreme zastoja postupka iz stava 1. ovog člana ne teku rokovi propisani za izdavanje lokacijskih uslova.

Kada nadležni organ ne pribavlja uslove za projektovanje i priključenje

Član 11

U postupku izrade lokacijskih uslova, nadležni organ ne pribavlja uslove za projektovanje i priključenje:

1) koji su sadržani u potvrđenom urbanističkom projektu, izrađenom za potrebe izgradnje objekta za koji se ti lokacijski uslovi izdaju;

2) koji su već pribavljeni u prethodnom postupku izdavanja lokacijskih uslova, u odnosu na koji podnosilac podnosi usaglašen zahtev u skladu sa Zakonom, osim onih uslova za koje su izmenama idejnog rešenja promenjeni bitni elementi za njihovo utvrđivanje;

3) koji su već pribavljeni u postupku izdavanja lokacijskih uslova, u odnosu na koje se traži izmena, osim onih uslova za koje su izmenama idejnog rešenja promenjeni bitni elementi za njihovo utvrđivanje;

4) čije je izdavanje u nadležnosti podnosioca zahteva.

Dostavljanje informacije o lokaciji po službenoj dužnosti

Član 12

Ako je za izradu uslova za projektovanje i priključenje konkretnom imaocu javnih ovlašćenja potrebna informacija o lokaciji, koja se pribavlja po službenoj dužnosti, nadležni organ je dostavlja uz zahtev iz člana 9. stav 1. ove uredbe, a ta informacija sadrži i podatke o:

1) planskom dokumentu na osnovu koga se izdaje;

2) celini, odnosno zoni u kojoj se nalazi;

3) nameni zemljišta;

4) regulacionim i građevinskim linijama;

5) pravilima građenja;

6) uslovima priključenja na infrastrukturu;

7) katastarskoj parceli, odnosno o tome da li postojeća katastarska parcela ispunjava uslove za građevinsku parcelu sa uputstvom o potrebnom postupku za formiranje građevinske parcele;

8) inženjersko-geološkim uslovima;

9) posebnim uslovima potrebnim za izdavanje lokacijskih uslova.

Izdavanje lokacijskih uslova po pribavljanju uslova za projektovanje i priključenje od imalaca javnih ovlašćenja

Član 13

Nadležni organ je dužan da izda lokacijske uslove u roku od pet radnih dana, nakon što imaoci javnih ovlašćenja tom nadležnom organu dostave uslove za projektovanje i priključenje izdate u skladu sa članom 9. stav 1. ove uredbe.

Ako se lokacijski uslovi izdaju po zahtevu za koji nadležni organ utvrdi da nije u skladu sa važećim planskim dokumentom, odnosno separatom, ti uslovi sadrže sve zabrane i ograničenja sadržana u tom planskom dokumentu, odnosno separatu.

Izuzetno, ako se lokacijski uslovi izdaju i na osnovu urbanističkog projekta, nadležni organ utvrđuje da li je zahtev u skladu sa urbanističkim projektom i/ili planskim dokumentom. Ako nadležni organ utvrdi da zahtev nije u skladu sa urbanističkim projektom i/ili planskim dokumentom, ti uslovi sadrže sve zabrane i ograničenja sadržana u dokumentu sa kojim zahtev nije u skladu.

Uz lokacijske uslove nadležni organ je dužan da dostavi i tipski ugovor o izgradnji priključka na distributivnu elektroenergetsku mrežu, kao i druge tipske ugovore za izgradnju nedostajuće infrastrukture, koje mu imaoci javnih ovlašćenja dostave uz uslove za projektovanje i priključenje, osim za objekte iz člana 133. Zakona.

Objavljivanje lokacijskih uslova

Član 14

Lokacijski uslovi iz čl. 8. i 13. ove uredbe objavljuju se u CIS-u i prosleđuju imaocima javnih ovlašćenja radi informisanja i rezervacije kapaciteta, u roku od tri dana od dana izdavanja.

Pravo prigovora na lokacijske uslove

Član 15

Na izdate lokacijske uslove podnosilac zahteva za izdavanje lokacijskih uslova, može podneti prigovor u roku od tri dana od dana dostavljanja, preko prvostepenog organa nadležnom opštinskom, odnosno gradskom veću, a ako je lokacijske uslove izdalo nadležno ministarstvo ili nadležni organ autonomne pokrajine, prigovor se izjavljuje Vladi, odnosno izvršnom organu autonomne pokrajine.

Prigovor na lokacijske uslove može podneti i nadležni urbanistički inspektor, nadležnom organu iz stava 1. ovog člana, u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana izdavanja lokacijskih uslova, ako utvrdi da ti lokacijski uslovi nisu u skladu sa zakonom, odnosno planskim dokumentom, o čemu je dužan da obavesti investitora.

Ako se prigovor iz st. 1. i 2. ovog člana odnosi na sadržaj uslova za projektovanje i priključenje koje je izdao imalac javnih ovlašćenja, organ koji je izdao lokacijske uslove je dužan da bez odlaganja prigovor dostavi imaocima javnih ovlašćenja na izjašnjenje.

U slučaju iz stava 3. ovog člana imalac javnih ovlašćenja je dužan da se u roku od 15 dana, odnosno 30 dana za objekte iz člana 133. Zakona, izjasni na navode iz prigovora, ako su neosnovani ili izmeni uslove u skladu sa zahtevom, odnosno prigovorom.

Ako imalac javnih ovlašćenja ne postupi u roku i na način propisan stavom 4. ovog člana, smatraće se da se saglasio sa navodima iz prigovora, u tom slučaju će organ koji je izdao lokacijske uslove prigovor sa spisima predmeta i sopstvenim izjašnjenjem po prigovoru proslediti drugostepenom organu uz navođenje da su se u skladu sa članom 56. st. 4. i 5. Zakona stekli uslovi da se smatra da se imalac javnih ovlašćenja saglasio sa navodima iz prigovora, na osnovu čega će drugostepeni organ izmeniti lokacijske uslove u skladu sa zahtevom, odnosno prigovorom, osim ako je takav akt očigledno protivan prinudnim propisima. Ako drugostepeni organ odluči da bi takav akt bio protivan prinudnim propisima to će navesti u aktu kojim odbija prigovor.

Prvostepeni organ će bez odlaganja proslediti drugostepenom organu na odlučivanje prigovor, spise predmeta, kao i sopstveno izjašnjenje na navode iz prigovora:

1) ako se imalac javnih ovlašćenja u roku iz stava 4. ovog člana izjasni da su navodi iz prigovora neosnovani;

2) u slučaju iz stava 5. ovog člana.

Ako se prigovor ne odnosi na uslove za projektovanje i priključenje izdate od strane imaoca javnih ovlašćenja, prvostepeni organ može do prosleđivanja prigovora drugostepenom organu izmeniti lokacijske uslove u skladu sa prigovorom, u kom slučaju prigovor ne prosleđuje drugostepenom organu.

Organ iz stava 1. ovog člana odlučuje o prigovoru u roku od 30 dana od dana njegovog podnošenja, osim u slučaju objekata iz člana 133. Zakona, kada je rok 60 dana od dana podnošenja prigovora.

Prvostepeni organ izdaje izmenjene uslove u skladu sa stavom 4. ovog člana u roku od pet radnih dana od dana prijema izmenjenih uslova za projektovanje i priključenje.

Lokacijski uslovi se ne mogu osporavati nakon pravnosnažnosti građevinske dozvole izdate na osnovu tih lokacijskih uslova, odnosno nakon prijave radova u slučaju kada je građevinska dozvola izdata na osnovu izjave investitora iz člana 69. stav 9. Zakona.

Izmena lokacijskih uslova

Član 16

Po izdavanju lokacijskih uslova može se podneti zahtev za izmenu jednog ili više uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekta na infrastrukturnu mrežu, u kom slučaju se vrši izmena lokacijskih uslova, kao i u drugim slučajevima izmena odnosno promena u idejnom rešenju.

Do podnošenja zahteva za izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja iz člana 145. Zakona, izmenu lokacijskih uslova može tražiti isključivo lice na čiji su zahtev ti uslovi izdati, a nakon izdavanja građevinske dozvole, odnosno rešenja iz člana 145. Zakona lice na koje ta dozvola, odnosno rešenje glase.

Ako lokacijske uslove ne može utvrditi uvidom u planski dokument, odnosno separat, nadležni organ dostavlja izmenjeno idejno rešenje radi izdavanja novih uslova za projektovanje i priključenje, odnosno ukrštanje i paralelno vođenje onim imaocima javnih ovlašćenja u odnosu na čije uslove za projektovanje i priključenje, odnosno ukrštanje i paralelno vođenje se traži izmena lokacijskih uslova.

U odnosu na sva ostala pitanja, na izmenjene lokacijske uslove primenjuju se odredbe ove uredbe, kojima se uređuje izdavanje lokacijskih uslova.

Lokacijski uslovi se mogu izmeniti i u slučaju izmene rešenja o građevinskoj dozvoli, ako te izmene nisu u saglasnosti sa izdatim lokacijskim uslovima.

Objava informacija o troškovima za izdavanje uslova

Član 17

Nadležni organ i imalac javnih ovlašćenja su obavezni da na svojoj internet stranici objave iznose stvarnih troškova za izdavanje i objavljivanje lokacijskih uslova i uslova za projektovanje i priključenje, prema klasi i nameni objekta, kao i da informacije o izmeni visine tih stvarnih troškova bez odlaganja ažuriraju.

III USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I PRIKLJUČENJE KOJI SE OBAVEZNO PRIBAVLJAJU OD IMALACA JAVNIH OVLAŠĆENJA U POSTUPKU IZDAVANJA LOKACIJSKIH USLOVA

1. Uslovi u pogledu projektovanja i priključenja na prenosni i distributivni sistem električne energije i sisteme vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda

Član 18

Uslovi za projektovanje i priključenje u pogledu priključenja na distributivni sistem električne energije i sisteme vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda pribavljaju se od javnih preduzeća, odnosno privrednih društava kojima je povereno obavljanje odgovarajućih delatnosti, za sledeće klase objekata:

1) klase iz kategorije "A", osim za klase 124220, 125231, 127111, 127121, 127141 i 127230;

2) klase iz kategorije "B", osim za klase 125232, 127112, 127122, 127131, 127142 i 127420;

3) klase iz kategorije "V", osim za klase 124210, 127113, 127132, 127143, 127302 i 127303;

4) klase iz kategorije "G", odnosno druge klase objekata iz kategorija "A", "B" ili "V", ako je to predviđeno propisom, planskim dokumentom ili idejnim rešenjem koje se podnosi uz zahtev za izdavanje lokacijskih uslova.

Uslove iz stava 1. ovog člana određuje separatom nadležni imalac javnih ovlašćenja, ako nisu određeni planskim dokumentom.

Izuzetno od stava 1. tač. 1)-3) ovog člana, nadležna služba neće pribavljati uslove za navedene objekte ako je, u skladu sa zakonom ili planskim dokumentom ili idejnim rešenjem predviđen drugačiji način obezbeđivanja električne energije, odnosno vodosnabdevanja, odnosno odvođenja otpadnih voda ili ako idejnim rešenjem nije predviđeno priključenje objekta na te sisteme.

Za objekte koji su u funkciji proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije, kao i za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, nadležni organ u pogledu priključenja na distributivni, odnosno prenosni sistem električne energije, po službenoj dužnosti pribavlja uslove za ukrštanje i paralelno vođenje, a uslove za projektovanje i priključenje ne pribavlja nadležni organ u okviru objedinjene procedure, već investitor u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika.

2. Uslovi u pogledu zaštite životne sredine i zaštite prirode

Član 19

Uslovi u pogledu zaštite prirode pribavljaju se u slučajevima kada je propisima o zaštiti prirode, planskim dokumentom, odnosno separatom predviđeno pribavljanje tih uslova.

Lokacijski uslovi sadrže informaciju o potrebi sprovođenja procedure procene uticaja na životnu sredinu u vezi sa izgradnjom objekta ili izvođenjem radova, za koje se izdaju lokacijski uslovi, koja se od organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine pribavlja u objedinjenoj proceduri kroz CIS.

3. Uslovi u pogledu mera zaštite od požara i eksplozija

Član 20

Uslovi u pogledu mera zaštite od požara i eksplozija pribavljaju se za objekte sa zapaljivim i gorivim tečnostima, zapaljivim gasovima i eksplozivnim materijama za koje postoji obaveza izdavanja uslova za bezbedno postavljanje propisana zakonom kojim se uređuju bezbednosni uslovi za izgradnju i rekonstrukciju objekata sa zapaljivim i gorivim tečnostima, zapaljivim gasovima i eksplozivnim materijama. Sastavni deo uslova je i situacioni plan iz idejnog rešenja, koji overava imalac javnih ovlašćenja prilikom izdavanja uslova.

Uslovi u pogledu mera zaštite od požara pribavljaju se i za objekte za koje je zakonom kojim se uređuje zaštita od požara propisana obaveza davanja saglasnosti na tehničku dokumentaciju, a posebno se naglašavaju uslovi koji nisu u dovoljnoj meri uređeni propisima.

4. Uslovi priključenja na javni put

Član 21

Uslovi priključenja na javni put pribavljaju se ako je izgradnja priključka na javni put predviđena idejnim rešenjem priloženim uz zahtev za izdavanje lokacijskih uslova.

Uslove iz stava 1. ovog člana izdaje upravljač javnog puta.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, uslove za izgradnju priključka na javni put u naselju, u smislu zakona kojim se uređuju javni putevi, izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave, osim ako se radi o izgradnji priključka na državni put I reda.

5. Uslovi za priključenje na sistem daljinskog grejanja, odnosno na distributivni sistem prirodnog gasa

Član 22

Uslovi za priključenje na sistem daljinskog grejanja, odnosno na distributivni sistem prirodnog gasa, pribavljaju se ako je priključenje na taj sistem predviđeno idejnim rešenjem priloženim uz zahtev za izdavanje lokacijskih uslova, a ti uslovi nisu sadržani u planskom dokumentu, odnosno separatu.

Za objekte koji su u funkciji transporta, distribucije i proizvodnje prirodnog gasa, odnosno biogasa, kao i za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, nadležni organ po službenoj dužnosti pribavlja uslove za ukrštanje i paralelno vođenje u pogledu priključenja na distributivni sistem, odnosno na sistem za transport prirodnog gasa, a uslove za projektovanje i priključenje ne pribavlja nadležni organ u okviru objedinjene procedure, već investitor u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika.

6. Vodni uslovi

Član 23

Vodni uslovi pribavljaju se za objekte, i to:

1) branu sa akumulacijom;

2) javni vodovod;

3) regionalni višenamenski hidrosistem;

4) hidroelektranu, termoelektranu, nuklearni objekat;

5) industrijski i drugi objekat za koji se zahvata i dovodi voda iz površinskih i podzemnih voda, industrijski objekat čije se otpadne vode ispuštaju u površinske vode, podzemne vode, odnosno drugi objekat čije se otpadne vode ispuštaju u površinske ili podzemne vode;

6) postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i objekat za odvođenje i ispuštanje otpadnih voda;

7) magistralni i regionalni put, železnice i mostove na njima, aerodrom;

8) prevodnicu, plovni put, luku, marinu i pristanište;

9) industrijsku i komunalnu deponiju;

10) produktovod, TT, optički kabl i kablovski vod za prenos električne energije, kao i drugi cevovod, odnosno kablovski vod, kada se postavlja ispod korita reke ili ukršta sa rekom, kao i magistralni naftovod, gasovod, dalekovod i trafostanica, kada je to predviđeno planskim dokumentom ili separatom;

11) sistem za odvodnjavanje;

12) sistem za navodnjavanje;

13) sistem za odvođenje atmosferskih voda naselja;

14) podzemno i nadzemno skladište za naftu i njene derivate i druge hazardne i prioritetne supstance;

15) skladištenje na obalama materija koje mogu zagaditi vodu;

16) uređenje vodotoka i izgradnju zaštitnih vodnih objekata;

17) ribnjak;

18) javna skijališta;

19) javni vodovod u seoskom naselju;

20) vodenicu i stambeni objekat na splavu;

21) druge objekte i radove, koji mogu privremeno, povremeno ili trajno da prouzrokuju promene u vodnom režimu ili na koje može uticati vodni režim predviđen planskim dokumentom ili separatom;

22) kao i za ostale objekte propisane zakonom kojim se uređuju vode.

7. Uslovi zaštite kulturnih dobara

Član 24

Uslovi zaštite kulturnih dobara se pribavljaju za objekte za koje je zakonom kojim se uređuje zaštita kulturnih dobara, propisano pribavljanje uslova zaštite, kao i za sledeće klase objekata: 127301, 127302 i 127303.

8. Uslovi u vezi sa odbranom

Član 25

Organ državne uprave nadležan za poslove odbrane izdaje uslove za projektovanje i priključenje za objekte koji se nalaze u blizini objekata, instalacija i uređaja koje ministarstvo nadležno za poslove odbrane i Vojska Srbije koriste za vojne potrebe i za objekte koji su određeni kao objekti od značaja za odbranu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje odbrana i planskim dokumentom, odnosno separatom.

9. Uslovi za građenje u železničkom području

Član 26

Za građenje u železničkom području u zoni građevinskih objekata kao što su železnički mostovi, vijadukti i tuneli i u infrastrukturnom pojasu, pribavljaju se uslovi upravljača infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje železnica (u daljem tekstu: upravljač železničke infrastrukture), za sve klase objekata.

Za građenje u zaštitnom pružnom pojasu, pribavljaju se uslovi upravljača železničke infrastrukture za sledeće klase objekata: 230101, 230102, 230201, 230202, 230203, 230301, 230302, 230303 i 230400.

10. Uslovi za odlaganje komunalnog i čvrstog otpada

Član 27

Jedinica lokalne samouprave može svojim aktom propisati uslove za odlaganje komunalnog i čvrstog otpada, kao i za koje klase i namene objekata, odnosno područja, se ti uslovi pribavljaju od nadležnog imaoca javnih ovlašćenja, odnosno iz separata.

11. Drugi uslovi za projektovanje i priključenje

Član 28

Za građenje objekata linijske i komunalne infrastrukture, pribavljaju se uslovi za projektovanje i priključenje, ukrštanje i paralelno vođenje od svih imalaca javnih ovlašćenja koji su upravljači vodova na trasi predmetnog objekta, kao i od drugih upravljača vodova na trasi predmetnog objekta koji su upisani u katastar vodova.

Imalac javnih ovlašćenja koji je istovremeno i investitor radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji postojeće infrastrukture, izgradnji priključaka na postojeću vodovodnu, kanalizacionu, gasnu i sl. mrežu, naftovode i produktovode, tipskih toplovodnih priključaka, privoda za elektronske komunikacije i dela elektrodistributivne mreže od transformatorske stanice, odnosno dela mreže, do mesta priključka na objektu kupca, za koje se izdaje rešenje iz člana 145. Zakona, podnosi zahtev za izdavanje rešenja iz člana 145. Zakona, uz koji prilaže uslove za projektovanje i priključenje, ukrštanje i paralelno vođenje od svih upravljača instalacija vodova na trasi predmetnog objekta, a bez prethodno pribavljenih lokacijskih uslova.

Izuzetno, ako je reč o objektima iz člana 133. Zakona, u slučaju iz stava 2. ovog člana ne pribavljaju se uslovi za priključenje na distributivni sistem električne energije.

Imalac javnih ovlašćenja koji je i investitor radova na priključku na komunalnu i drugu infrastrukturu za koje se izdaje rešenje iz člana 145. Zakona nije obavezan da pribavi lokacijske uslove ako bi se uslovi za projektovanje i priključenje pribavljali samo od imaoca javnog ovlašćenja koji je ujedno i investitor.

Rešenje iz člana 145. Zakona za izgradnju priključka na komunalnu i drugu infrastrukturu izdaje se na osnovu lokacijskih uslova izdatih za objekat koji se priključuje na mrežu, ako ti lokacijski uslovi sadrže uslove za izvođenje priključka za koji je podnet zahtev za izdavanje rešenja iz člana 145. Zakona.

Nadležni organ će pribaviti uslove za projektovanje i priključenje, odnosno ukrštanje i paralelno vođenje i u drugim slučajevima propisanim zakonom, odnosno predviđenim planskim dokumentom ili separatom.

Izuzetno, neće se pribavljati uslovi za projektovanje i priključenje, koji se odnose na telekomunikacije i elektronske komunikacije, već isključivo uslovi za ukrštanje i paralelno vođenje.

IV SADRŽINA, POSTUPAK I NAČIN IZDAVANJA USLOVA ZA PROJEKTOVANJE I PRIKLJUČENJE OD STRANE IMAOCA JAVNIH OVLAŠĆENJA

1. Sadržina uslova za projektovanje i priključenje koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja

Član 29

Uslovi za projektovanje i priključenje, čije izdavanje je u nadležnosti imaoca javnog ovlašćenja, sadrže sve urbanističke, tehničke i druge uslove i podatke potrebne za izradu idejnog projekta, odnosno projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje, u skladu sa podnetim zahtevom za izdavanje lokacijskih uslova, a naročito podatke o mogućnostima i ograničenjima za gradnju, kao i:

1) broju katastarske parcele, kao i nazivu katastarske opštine na kojoj se ta parcela nalazi, odnosno podatke o brojevima katastarskih parcela i nazivima katastarskih opština na kojima se te parcele nalaze, ako su lokacijski uslovi traženi za više parcela;

2) površini katastarske parcele, odnosno katastarskih parcela, osim ako su lokacijski uslovi traženi za linijske infrastrukturne objekte i antenske stubove;

3) označenju klase i namene objekta za čije građenje se izdaju;

4) bruto površini objekta za čije građenje se izdaju, ukoliko se uslovi izdaju za zgrade;

5) kapacitetima, načinu i tehničkim uslovima za priključenje;

6) mestu priključenja na sistem, katastarskoj parceli mesta priključenja i katastarskim parcelama trase priključka od objekta do mesta priključenja;

7) trasi priključka sa definisanim nadzemnim i podzemnim delovima priključka, kao i katastarskim parcelama za nadzemne odnosno podzemne delove priključka;

8) mestu razgraničenja nadležnosti za izgradnju priključka, tj. razgraničenja između upravljača i korisnika infrastrukture;

9) tehničkim karakteristikama priključka;

10) roku za priključenje;

11) iznosu troškova za priključenje, koju naplaćuje imalac javnih ovlašćenja, ako je propisano postojanje takve obaveze;

12) merama tehničke zaštite za objekte koji su utvrđeni kao nepokretna kulturna dobra i dobra pod prethodnom zaštitom;

13) potrebi zaključivanja ugovora o nedostajućoj infrastrukturi, koji se dostavlja prilikom podnošenja zahteva za izdavanje građevinske dozvole ili odobrenja za izgradnju;

14) druge podatke, u skladu sa zakonom.

Ako je uslovima za projektovanje i priključenje predviđena obaveza plaćanja troškova za priključenje na infrastrukturnu mrežu, u obrazloženju tih uslova se navodi pravni osnov za plaćanje te naknade i detaljno se objašnjava metodologija na osnovu koje je obračunata visina te naknade.

Ako imalac javnih ovlašćenja izda uslove za projektovanje i priključenje koji ne sadrže sve podatke navedene u stavu 1. ovog člana, nadležni organ će zatražiti od imaoca javnih ovlašćenja da ih dopuni, a imalac javnih ovlašćenja je dužan da to učini bez naplaćivanja dodatnih troškova i u okviru roka koji teče za izdavanje uslova čija se dopuna zahteva.

Izuzetno, uslovi imalaca javnih ovlašćenja koje za potrebe priključenja na prenosni sistem električne energije izdaje operator prenosnog sistema, ne sadrže podatke iz stava 1. tač. 6)-8) i tač. 10) i 11) ovog člana.

Član 30

Ako se objekat za koji je podnet zahtev ne može realizovati bez izgradnje ili dogradnje komunalne ili druge infrastrukture, odnosno dodatnog pripremanja ili opremanja građevinskog zemljišta, u uslovima za projektovanje i priključenje se, pored podataka iz člana 29. ove uredbe, navode i:

1) razlozi zbog kojih se objekat za koji je podnet zahtev ne može realizovati bez izgradnje ili dogradnje komunalne ili druge infrastrukture, odnosno dodatnog pripremanja ili opremanja građevinskog zemljišta;

2) alternativni načini obezbeđivanja tih uslova, ako postoje;

3) predviđena dinamika realizacije nedostajuće infrastrukture, u skladu sa programom uređivanja građevinskog zemljišta;

4) uslovi za zaključenje ugovora o zajedničkom pripremanju, odnosno opremanju građevinskog zemljišta, u cilju dovođenja postojeće infrastrukture na nivo neophodan za priključenje objekta iz idejnog rešenja.

2. Uslovi za projektovanje i priključenje u kojima se konstatuje da nije moguća izgradnja objekta u skladu sa podnetim zahtevom

Član 31

Imalac javnih ovlašćenja izdaje uslove za projektovanje i priključenje u kojima se konstatuje da nije moguća izgradnja objekta u skladu sa podnetim zahtevom, ako je sadržina zahteva suprotna uslovima iz važećeg planskog dokumenta, odnosno separata iz njihove nadležnosti, kao i iz drugih razloga propisanih zakonom.

Ako imaoci javnih ovlašćenja izdaju uslove za projektovanje i priključenje u skladu sa stavom 1. ovog člana, ti uslovi sadrže informaciju da nisu ispunjeni uslovi za građenje u skladu sa podnetim zahtevom, uz navođenje svih razloga, tj. neusklađenosti.

3. Važenje uslova za projektovanje i priključenje

Član 32

Uslovi za projektovanje i priključenje važe sve vreme važenja lokacijskih uslova izdatih u skladu sa njima, odnosno do isteka važenja izdate građevinske dozvole, a realizuju se izdavanjem upotrebne dozvole, odnosno priključenjem objekta na infrastrukturu za koju su izdati.

4. Postupak izdavanja uslova za projektovanje i priključenje u okviru objedinjene procedure

Član 33

Postupak izdavanja uslova za projektovanje i priključenje, sprovodi se u okviru objedinjene procedure u skladu sa Zakonom, ovom uredbom i Pravilnikom.

Imaoci javnih ovlašćenja uslove za projektovanje i priključenje izdaju isključivo u skladu sa odredbom člana 9. stav 1. ove uredbe osim ako je Zakonom ili ovom uredbom drugačije propisano.

Imalac javnih ovlašćenja je dužan da dostavi nadležnom organu uslove za projektovanje i priključenje, odnosno paralelno vođenje i ukrštanje, a koji su uslov za izdavanje lokacijskih uslova i priključenje na objekte infrastrukture, na način i u roku propisanom Zakonom.

Ako imalac javnih ovlašćenja uslove za projektovanje i priključenje izdaje na osnovu podataka koji su u posedu drugog organa, organizacije ili drugog imaoca javnih ovlašćenja, te podatke pribavlja po službenoj dužnosti.

Uz uslove za projektovanje i priključenje na distributivnu elektroenergetsku mrežu imalac javnog ovlašćenja je dužan da dostavi specifikaciju troškova izgradnje priključka i potpisan tipski ugovor o izgradnji priključka na distributivnu elektroenergetsku mrežu potpisan od strane odgovornog lica imaoca javnog ovlašćenja sa unetim podacima o ceni izgradnje priključka, roku i načinu plaćanja (jednokratno/rate), kao i roku izgradnje.

Ako imalac javnih ovlašćenja ne dostavi tražene uslove u roku iz stava 3. ovog člana nadležni organ će postupiti na način i u roku propisanom Zakonom.

5. Postupak u slučaju kada idejno rešenje ne sadrži podatke neophodne za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje

Član 34

Ako imalac javnih ovlašćenja ne može da izda uslove za projektovanje i priključenje zbog nedostataka u sadržini idejnog rešenja dostavljenog uz zahtev za izdavanje lokacijskih uslova, dužan je da o tome bez odlaganja obavesti nadležni organ, uz navođenje svih nedostataka, odnosno razloga za odbacivanje.

Po prijemu obaveštenja iz stava 1. ovog člana, a nakon prijema odgovora svih imalaca javnih ovlašćenja, nadležni organ odbacuje zahtev u skladu sa članom 6. stav 4. ove uredbe, uz sveobuhvatno obrazloženje na koji način treba dopuniti idejno rešenje da bi lokacijski uslovi bili izdati.

6. Pribavljanje podataka i dokumenata u postupku izdavanja uslova za projektovanje i priključenje

Član 35

Sve podatke i dokumente koje proveravaju i/ili pribavljaju u postupku izdavanja uslova za projektovanje i priključenje u objedinjenoj proceduri, a koje im nadležni organ ne dostavljaju kroz CIS u skladu sa Zakonom i ovom uredbom, imaoci javnih ovlašćenja pribavljaju preko servisne magistrale organa, u skladu sa propisima koji uređuju elektronsku upravu, odnosno u skladu sa članom 9. stav 3. i članom 103. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 18/16, 95/18 - autentično tumačenje i 2/23 - US).

7. Utvrđenje statusa imaoca javnih ovlašćenja

Član 36

Status imaoca javnih ovlašćenja, nadležnog za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje po konkretnom zahtevu za izdavanje lokacijskih uslova, nadležni organ utvrđuje na osnovu:

1) zakona kojim su imaocu javnih ovlašćenja povereni ti poslovi;

2) odluke jedinice lokalne samouprave, odnosno grada ili autonomne pokrajine, kojim se tom pravnom licu, organu ili organizaciji poveravaju poslovi u oblasti izdavanja uslova za projektovanje i priključenje, paralelno vođenje i ukrštanje za potrebe izdavanja lokacijskih uslova u postupku objedinjene procedure.

Svi imaoci javnih ovlašćenja dužni su da u skladu sa članom 8a Zakona, uslove za projektovanje i priključenje izdaju u postupku objedinjene procedure kroz CIS, osim ako je Zakonom i ovom uredbom drugačije propisano.

Član 37

Nadležna ministarstva vode spisak organa, organizacija i pravnih lica kojima su ovlašćenja za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje poverena zakonom koji je u njihovoj nadležnosti.

Jedinice lokalne samouprave, grad i autonomna pokrajina vode spisak organa kojima su poverili ovlašćenja za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje iz njihove nadležnosti.

Spiskovi iz st. 1. i 2. ovog člana sadrže sledeće podatke:

1) naziv imaoca javnih ovlašćenja;

2) matični broj imaoca javnih ovlašćenja, ako mu je dodeljen;

3) naziv, odnosno opis uslova za projektovanje i priključenje koje izdaje;

4) označenje osnova kojim mu je dodeljen status imaoca javnih ovlašćenja (član zakona, odnosno pun naziv akta kojim su mu poverena ovlašćenja);

5) kontakt imaoca javnih ovlašćenja;

6) broj računa na koji se vrše uplate za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje.

Lica iz st. 1. i 2. ovog člana dostavljaju Registratoru centralne evidencije ažurne spiskove sa podacima iz stava 3. ovog člana najmanje jednom godišnje od 1-31. januara tekuće godine, kao i prilikom svake promene podataka o imaocima javnih ovlašćenja sa tog spiska.

Registrator Centralne evidencije bez odlaganja objedinjuje spiskove iz st. 1. i 2. ovog člana i čini ih javno dostupnim na internet stranici Agencije za privredne registre.

Registrator Centralne evidencije dostavlja spisak imalaca javnih ovlašćenja ministarstvu nadležnom za poslove građevinarstva, radi informisanja.

Ako nadležni organ utvrdi da neki imalac javnih ovlašćenja nije na spisku iz st. 1. i 2. ovog člana ili da ne poseduje kreiran nalog u CIS-u, kao i u slučaju ako utvrdi da taj spisak nije ažuran, može o tome obavestiti lice iz st. 1. i 2. ovog člana nadležno za vođenje spiska, sa predlogom da ažurira taj spisak, odnosno da u okviru svojih nadležnosti preduzme aktivnosti u cilju realizacije obaveze imaoca javnih ovlašćenja da postupa kroz CIS. Obaveštenje može poslati i Registratoru centralne evidencije, radi informisanja.

V FORMAT AKATA I DOKUMENTACIJE

Član 38

Sva akta koja donose, odnosno razmenjuju nadležni organ i imaoci javnih ovlašćenja u postupku izdavanja uslova za projektovanje i priključenje, u okviru objedinjene procedure, dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta, izrađenog u skladu sa Zakonom, ovom uredbom, pravilnikom kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata i Pravilnikom.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za objavljivanje akata kojima se uređuju stvarni troškovi za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje

Član 39

Nadležni organ i imalac javnih ovlašćenja obavezni su da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe objave iznose stvarnih troškova za izdavanje lokacijskih uslova i uslova za projektovanje i priključenje u skladu sa članom 17. ove uredbe.

Nadležna ministarstva, odnosno jedinice lokalne samouprave, grad i autonomna pokrajina dužni su da spisak organa, organizacija i pravnih lica iz člana 37. st. 1. i 2. ove uredbe sačine i dostave registratoru centralne evidencije radi objedinjavanja i objavljivanja u skladu sa članom 37. stav 5. ove uredbe u roku od 90 dana od stupanja na snagu ove uredbe.

Pribavljanje uslova imalaca javnih ovlašćenja ako je izrađen urbanistički projekat

Član 40

Odredba člana 9. stav 2. ove uredbe, neće se primenjivati ako je urbanistički projekat potvrđen pre 4. avgusta 2023. godine, u slučaju:

1) da je istekao rok važenja uslova imalaca javnih ovlašćenja koji su pribavljeni za potrebe izrade urbanističkog projekta;

2) da uslovi imalaca javnih ovlašćenja pribavljeni za potrebe izrade urbanističkog projekta sadrže podatak da je potrebno pribaviti uslove imalaca javnih ovlašćenja u postupku izdavanja lokacijskih uslova;

3) da je u uslovima imalaca javnih ovlašćenja koji su pribavljeni za potrebe izrade urbanističkog projekta, navedeno da se ti uslovi izdaju za potrebe izrade urbanističkog projekta, a ne za potrebe izrade projektne dokumentacije.

Prestanak važenja propisa

Član 41

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o lokacijskim uslovima ("Službeni glasnik RS", broj 115/20).

Stupanje na snagu

Član 42

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".