Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

UREDBA O LOKACIJSKIM USLOVIMA

("Sl. glasnik RS", br. 35/2015, 114/2015 i 117/2017)

 

I UVODNA ODREDBA

Predmet uredbe

Član 1

Ovom uredbom se, prema klasi i nameni objekta, propisuje:

1) obavezna sadržina, postupak i način izdavanja lokacijskih uslova od strane nadležnog organa;

2) koji se uslovi za projektovanje i priključenje obavezno pribavljaju od imalaca javnih ovlašćenja u postupku izdavanja lokacijskih uslova;

3) obavezna sadržina, postupak i način izdavanja uslova iz tačke 2) ovog člana.

II SADRŽINA, POSTUPAK I NAČIN IZDAVANJA LOKACIJSKIH USLOVA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA

1. Sadržina i važenje lokacijskih uslova

Sadržina lokacijskih uslova

Član 2

Lokacijski uslovi sadrže sve urbanističke, tehničke i druge uslove i podatke potrebne za izradu idejnog projekta, projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: Zakon).

Izuzetno od stava 1. ovog člana lokacijski uslovi se ne izdaju za izvođenje radova na investicionom održavanju objekta i uklanjanju prepreka za osobe sa invaliditetom, radove kojima se ne menja spoljni izgled, ne povećava broj funkcionalnih jedinica i kapacitet instalacija, adaptaciju, sanaciju, građenje zidanih ograda, kao i u svim ostalim slučajevima izvođenja radova kojima se ne vrši priključenje na komunalnu infrastrukturu odnosno ne menjaju kapaciteti i funkcionalnost postojećih priključaka na infrastrukturnu mrežu, osim u slučajevima za koje je Zakonom, odnosno planskim dokumentom propisana obaveza pribavljanja uslova.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, imalac javnih ovlašćenja koji je i investitor radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji postojeće infrastrukture, izgradnji priključaka na postojeću vodovodnu, kanalizacionu, gasnu i sl. mrežu, tipskih toplovodnih priključaka, privoda za elektronske komunikacije i dela elektrodistributivne mreže od transformatorske stanice, odnosno dela mreže, do mesta priključka na objektu kupca, za koje se izdaje rešenje iz člana 145. Zakona, nema obavezu da pribavi lokacijske uslove, u kom slučaju uz zahtev za izdavanje rešenja iz člana 145. Zakona prilaže uslove za ukrštanje i paralelno vođenje od svih upravljača instalacija vodova na trasi predmetnog objekta, u skladu sa odredbom člana 24. ove uredbe.

Kada se radi o rekonstrukciji postojeće infrastrukturne mreže sa zapaljivim i gorivim tečnostima, kao i o zapaljivim gasovima, odnosno izgradnji priključka na ove mreže, imalac javnih ovlašćenja koji je i investitor radova, uz zahtev za izdavanje rešenja iz člana 145. Zakona, prilaže i uslove u pogledu mera zaštite od požara i eksplozija, u skladu sa članom 16. ove uredbe, koje može pribaviti i van objedinjene procedure.

U slučaju radova u vezi sa nepokretnim kulturnim dobrom i dobrom pod prethodnom zaštitom za koje se izdaje rešenje iz člana 145. Zakona, pribavljaju se uslovi za preduzimanje mera tehničke zaštite i drugih radova za nepokretna kulturna dobra i dobra pod prethodnom zaštitom, koje podnosilac zahteva koji je i imalac javnih ovlašćenja može pribaviti i van objedinjene procedure.

Lokacijski uslovi naročito sadrže sledeće:

1) broj katastarske parcele, kao i naziv katastarske opštine na kojoj se ta parcela nalazi, odnosno broj katastarskih parcela i naziv katastarskih opština na kojima se te parcele nalaze, ako se lokacijski uslovi izdaju za više parcela;

2) površinu katastarske parcele, odnosno katastarskih parcela, osim ako se lokacijski uslovi izdaju za linijske objekte i antenske stubove;

3) označenje klase i namene objekta za čije građenje se izdaju;

4) bruto površinu objekta za čije građenje se izdaju, ukoliko se uslovi izdaju za zgrade;

5) podatke o pravilima uređenja i građenja za zonu ili celinu u kojoj se nalazi predmetna parcela, pribavljenim iz planskog dokumenta;

6) uslove za projektovanje i priključenje na komunalnu, saobraćajnu i drugu infrastrukturu (u daljem tekstu: uslovi za projektovanje i priključenje), pribavljene uvidom u planski dokument i/ili separat o tehničkim uslovima izgradnje (u daljem tekstu: separat), kao i naziv tog planskog dokumenta i/ili separata, odnosno uslove za projektovanje i priključenje, pribavljene od imaoca javnih ovlašćenja, koji naročito sadrže podatke o:

(1) kapacitetima, načinu i tehničkim uslovima za priključenje;

(2) mestu priključenja na sistem;

(3) tehničkim karakteristikama priključka;

(4) roku za priključenje;

(5) iznosu naknade za priključenje i naknade stvarnih troškova izrade uslova, koju naplaćuje imalac javnih ovlašćenja;

7) podatke o postojećim objektima koje je potrebno ukloniti pre građenja;

8) rok važenja;

9) druge podatke, u skladu sa posebnim zakonom.

Sastavni deo lokacijskih uslova je idejno rešenje koje je podnosilac priložio uz zahtev.

Lokacijski uslovi moraju sadržati i informaciju da u momentu izdavanja lokacijskih uslova nema faktičkih uslova za izgradnju objekta u skladu sa podnetim zahtevom, kao i da je zaključenje ugovora o izgradnji nedostajuće infrastrukture sa odgovarajućim imaocem javnih ovlašćenja, prethodni uslov za izdavanje građevinske dozvole, ako se u uslovima za projektovanje i priključenje koje je izdao imalac javnih ovlašćenja konstatuje da se objekat za koji je podnet zahtev ne može izgraditi bez izgradnje ili dogradnje komunalne ili druge infrastrukture, odnosno dodatnog pripremanja ili opremanja građevinskog zemljišta.

Izuzetno od st. 1. do 5. ovog člana, ako se lokacijski uslovi izdaju po zahtevu, odnosno idejnom rešenju, koji nije u skladu sa važećim planskim dokumentom, odnosno separatom, kao i ako imaoci javnih ovlašćenja izdaju uslove za projektovanje i priključenje u kojima se konstatuje da nije moguća izgradnja objekta u skladu sa podnetim zahtevom, lokacijski uslovi sadrže informaciju da nisu ispunjeni uslovi za građenje u skladu sa podnetim zahtevom, uz navođenje svih razloga, tj. neusklađenosti.

Odredbe stava 6. tačka 6) podtač. (3), (4) i (5) ovog člana ne primenjuju se u slučajevima priključenja objekta na prenosni sistem električne energije.

Važenje lokacijskih uslova

Član 3

Lokacijski uslovi ne glase na ime podnosioca zahteva za njihovo izdavanje, pa ih u postupku pribavljanja građevinske dozvole može upotrebiti drugo lice koje ispunjava uslove za podnošenje tog zahteva.

Na zahtev jednog ili više podnosioca zahteva, za jednu parcelu može biti izdato više različitih lokacijskih uslova, odnosno uslova za priključenje i projektovanje.

2. Postupak i način izdavanja lokacijskih uslova

Lokacijski uslovi kao deo objedinjene procedure

Član 4

Lokacijski uslovi se pribavljaju u okviru objedinjene procedure, koju sprovodi nadležni organ u skladu sa Zakonom, ovom uredbom i pravilnikom kojim se uređuje sprovođenje objedinjene procedure.

Čl. 5 i 6

(Brisano)

Izdavanje lokacijskih uslova uvidom u planski dokument, odnosno separat

Član 7

Ako se lokacijski uslovi mogu utvrditi uvidom u planski dokument, odnosno separat, nadležni organ je dužan da ih izda u roku od pet radnih dana od dana prijema zahteva za njihovo izdavanje.

Ako se lokacijski uslovi izdaju po zahtevu za koji nadležni organ utvrdi da nije u skladu sa važećim planskim dokumentom, odnosno separatom, ti uslovi sadrže sve zabrane i ograničenja sadržana u planskom dokumentu i konstataciju da nije moguće izdati građevinsku dozvolu u skladu sa podnetim zahtevom.

Pribavljanje uslova za projektovanje i priključenje od imaoca javnih ovlašćenja

Član 8

Ako se uslovi za projektovanje i priključenje ne mogu utvrditi uvidom u planski dokument, odnosno separat, nadležni organ je dužan da u roku od pet radnih dana od dana prijema zahteva:

1) obavesti podnosioca zahteva o visini stvarnih troškova za dostavljanje uslova od imalaca javnih ovlašćenja, ako je visina tih stvarnih troškova poznata na osnovu obaveštenja koja su na odgovarajući način objavljena, uz nalog da izvrši uplatu tih troškova pre preuzimanja lokacijskih uslova i

2) prosledi imaocima javnih ovlašćenja, čije uslove treba da pribavi u zavisnosti od klase i namene objekta, zahtev za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje iz njihove nadležnosti.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana, nadležni organ imaocu javnih ovlašćenja prosleđuje podatke o površini parcele, odnosno parcela za koje se traže lokacijski uslovi i elektronsku kopiju sledeće dokumentacije:

1) idejnog rešenja, dostavljenog uz zahtev za izdavanje lokacijskih uslova;

2) plana za katastarsku parcelu, odnosno katastarske parcele za koje se traže lokacijski uslovi;

3) izvoda iz katastra vodova, osim za izvođenje radova na nadziđivanju postojećeg objekta.

Kada je to propisano, nadležni organ će po službenoj dužnosti, u ime i za račun investitora, izdati i uz zahtev za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje, dostaviti imaocu javnih ovlašćenja informaciju o lokaciji.

Izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, ako nadležni organ ne može da utvrdi iznos stvarnih troškova iz stava 1. ovog člana na osnovu podataka koje su imaoci javnih ovlašćenja objavili na odgovarajući način, zahtev za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje sadrži i zahtev da imalac javnih ovlašćenja u roku od tri radna dana dostavi nadležnom organu obaveštenje o stvarnim troškovima izrade uslova za projektovanje i priključenje i po prijemu tog obaveštenja isto prosleđuje podnosiocu zahteva bez odlaganja.

Ako imalac javnih ovlašćenja ne dostavi nadležnom organu obaveštenje iz stava 4. ovog člana u roku od tri radna dana od dana prijema zahteva, smatraće se da se izjasnio da će uslove za projektovanje i priključenje podnosiocu zahteva izdati bez naknade, o čemu nadležni organ obaveštava podnosioca zahteva bez odlaganja.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako je podnosilac zahteva, u zahtevu za izdavanje lokacijskih uslova, izjavio da želi prethodno da se izjasni da li prihvata troškove izdavanja lokacijskih uslova za projektovanje i priključenje, o kojima se obaveštava u skladu sa stavom 1. tačka 1) ovog člana, odnosno st. 4. i 5. ovog člana, nadležni organ će po slanju tog obaveštenja zastati sa postupkom i isti nastaviti po izjašnjenju podnosioca da prihvata iznos troškova izdavanja lokacijskih uslova.

U slučaju iz stava 6. ovog člana, nadležni organ u zahtevu za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje obaveštava imaoce javnih ovlašćenja da ne postupaju po tom zahtevu do prijema obaveštenja da je podnosilac zahteva prihvatio troškove izdavanja uslova za projektovanje i priključenje.

Za vreme zastoja postupka iz stava 6. ovog člana ne teku rokovi propisani za izdavanje lokacijskih uslova.

Izuzetno, ako je podnosilac zahteva i imalac javnih ovlašćenja, u postupku izrade lokacijskih uslova ne pribavljaju se uslovi za projektovanje i priključenje iz njegove nadležnosti.

Izdavanje lokacijskih uslova po pribavljanju uslova za projektovanje i priključenje od imaoca javnih ovlašćenja

Član 9

Nadležni organ je dužan da izda lokacijske uslove u roku od pet radnih dana, nakon što mu imaoci javnih ovlašćenja dostave uslove za projektovanje i priključenje izdate u skladu sa zahtevom iz člana 8. ove uredbe.

Uz lokacijske uslove nadležni organ je dužan da dostavi i tipski ugovor o izgradnji priključka na distributivnu elektroenergetsku mrežu, kao i druge tipske ugovore za izgradnju nedostajuće infrastrukture, koje mu imaoci javnih ovlašćenja dostave uz uslove za projektovanje i priključenje.

Objavljivanje lokacijskih uslova

Član 10

Lokacijski uslovi iz čl. 7. i 9. ove uredbe objavljuju se u elektronskom obliku putem interneta i prosleđuju imaocima javnih ovlašćenja radi informisanja i rezervacije kapaciteta, u roku od tri radna dana od dana izdavanja.

Čl. 11 i 12

(Brisano)

Bliže uređenje postupka izdavanja lokacijskih uslova

Član 13

Nadležni organ i imalac javnih ovlašćenja su obavezni da na svojoj internet stranici objave iznose stvarnih troškova za izdavanje i objavljivanje lokacijskih uslova i uslova za projektovanje i priključenje, prema klasi i nameni objekta, kao i da informacije o izmeni visine tih stvarnih troškova bez odlaganja ažuriraju.

III USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I PRIKLJUČENJE KOJI SE OBAVEZNO PRIBAVLJAJU OD IMALACA JAVNIH OVLAŠĆENJA U POSTUPKU IZDAVANJA LOKACIJSKIH USLOVA

Uslovi u pogledu projektovanja i priključenja na distributivni sistem električne energije i sisteme vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda

Član 14

Uslovi za projektovanje i priključenje u pogledu priključenja na distributivni sistem električne energije i sisteme vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda pribavljaju se od javnih preduzeća, odnosno privrednih društava kojima je povereno obavljanje odgovarajućih delatnosti, za sledeće klase objekata:

1) klase iz kategorije "A", osim za klase 124220, 125231, 127111, 127121, 127141 i 127230;

2) klase iz kategorije "B", osim za klase 125232, 127112, 127122, 127131, 127142 i 127420;

3) klase iz kategorije "V", osim za klase 124210, 127113, 127132, 127143, 127302 i 127303;

4) klase iz kategorije "G", odnosno druge klase objekata iz kategorija "A", "B" ili "V", ako je to predviđeno propisom, planskim dokumentom ili idejnim rešenjem koje se podnosi uz zahtev za izdavanje lokacijskih uslova.

Uslove iz stava 1. ovog člana određuje separatom nadležni imalac javnih ovlašćenja, ako nisu određeni planskim dokumentom.

Izuzetno od stava 1. tač. 1) do 3) ovog člana, nadležna služba neće pribavljati uslove za navedene objekte ako je, u skladu sa zakonom ili planskim dokumentom ili idejnim rešenjem predviđen drugačiji način obezbeđivanja električne energije, odnosno vodosnabdevanja, odnosno odvođenja otpadnih voda ili ako idejnim rešenjem nije predviđeno priključenje objekta na te sisteme.

Izuzetno od člana 29. stav 2. ove uredbe, za objekte koji su u funkciji proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije, kao i za druge objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, uslove za projektovanje i priključenje u pogledu priključenja na distributivni, odnosno prenosni sistem električne energije, ne pribavlja nadležni organ u okviru objedinjene procedure, već investitor u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika.

Uslovi u pogledu zaštite životne sredine i zaštite prirode

Član 15

Uslovi u pogledu zaštite životne sredine i zaštite prirode pribavljaju se u slučajevima kada je propisima o zaštiti životne sredine i zaštiti prirode, planskim dokumentom, odnosno separatom predviđeno pribavljanje tih uslova.

Uslovi u pogledu mera zaštite od požara i eksplozija

Član 16

Uslovi u pogledu mera zaštite od požara i eksplozija pribavljaju se za objekte sa zapaljivim i gorivim tečnostima, zapaljivim gasovima i eksplozivnim materijama za koje postoji obaveza izdavanja uslova za bezbedno postavljanje propisana zakonom koji uređuje bezbednosne uslove za izgradnju i rekonstrukciju objekata sa zapaljivim i gorivim tečnostima, zapaljivim gasovima i eksplozivnim materijama. Sastavni deo uslova je i situacioni plan iz idejnog rešenja, koji overava imalac javnih ovlašćenja prilikom izdavanja uslova.

Uslovi u pogledu mera zaštite od požara pribavljaju se za objekte za koje je zakonom koji uređuje zaštitu od požara propisana obaveza davanja saglasnosti na tehničku dokumentaciju, a posebno se naglašavaju uslovi koji nisu u dovoljnoj meri obrađeni propisima.

Uslovi priključenja na javni put

Član 17

Uslovi priključenja na javni put pribavljaju se ako je izgradnja priključka na javni put predviđena idejnim rešenjem priloženim uz zahtev za izdavanje lokacijskih uslova.

Uslove iz stava 1. ovog člana izdaje upravljač javnog puta.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, uslove za izgradnju priključka na javni put u naselju, u smislu zakona kojim se uređuju javni putevi, izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave, osim ako se radi o izgradnji priključka na državni put prvog reda.

Uslovi za priključenje na sistem daljinskog grejanja, odnosno na distributivni sistem prirodnog gasa

Član 18

Uslovi za priključenje na sistem daljinskog grejanja, odnosno na distributivni sistem prirodnog gasa, pribavljaju se ako je priključenje na taj sistem predviđeno idejnim rešenjem priloženim uz zahtev za izdavanje lokacijskih uslova, a ti uslovi nisu sadržani u planskom dokumentu, odnosno separatu.

Izuzetno od člana 29. stav 2. ove uredbe, za objekte koji su u funkciji transporta, distribucije i proizvodnje prirodnog gasa, odnosno biogasa, kao i za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, uslove za projektovanje i priključenje u pogledu priključenja na distributivni sistem, odnosno na sistem za transport prirodnog gasa ne pribavlja nadležni organ u okviru objedinjene procedure, već investitor u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika.

Vodni uslovi

Član 19

Vodni uslovi pribavljaju se za objekte, i to:

1) branu sa akumulacijom;

2) javni vodovod;

3) regionalni višenamenski hidrosistem;

4) hidroelektranu, termoelektranu, nuklearni objekat;

5) industrijski i drugi objekat za koji se zahvata i dovodi voda iz površinskih i podzemnih voda, industrijski objekat čije se otpadne vode ispuštaju u površinske vode, podzemne vode, odnosno drugi objekat čije se otpadne vode ispuštaju u površinske ili podzemne vode;

6) postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i objekat za odvođenje i ispuštanje otpadnih voda;

7) magistralni i regionalni put, železnice i mostove na njima, aerodrom;

8) prevodnicu, plovni put, luku, marinu i pristanište;

9) industrijsku i komunalnu deponiju;

10) produktovod, TT, optički kabl i kablovski vod za prenos električne energije, kao i drugi cevovod, odnosno kablovski vod, kada se postavlja ispod korita reke ili ukršta sa rekom, kao i magistralni naftovod, gasovod, dalekovod i trafostanica, kada je to predviđeno planskim dokumentom ili separatom;

11) sistem za odvodnjavanje;

12) sistem za navodnjavanje;

13) sistem za odvođenje atmosferskih voda naselja;

14) podzemno i nadzemno skladište za naftu i njene derivate i druge hazardne i prioritetne supstance;

15) skladištenje na obalama materija koje mogu zagaditi vodu;

16) uređenje vodotoka i izgradnju zaštitnih vodnih objekata;

17) ribnjak;

18) javna skijališta;

19) javni vodovod u seoskom naselju;

20) vodenicu i stambeni objekat na splavu;

21) druge objekte i radove, koji mogu privremeno, povremeno ili trajno da prouzrokuju promene u vodnom režimu ili na koje može uticati vodni režim predviđen planskim dokumentom ili separatom.

Uslovi zaštite kulturnih dobara

Član 20

Uslovi zaštite kulturnih dobara se pribavljaju za objekte za koje je zakonom kojim se uređuje zaštita kulturnih dobara propisano pribavljanje uslova zaštite, kao i za sledeće klase objekata: 127301, 127302 i 127303.

Uslovi u vezi sa odbranom

Član 21

Organ državne uprave nadležan za poslove odbrane izdaje uslove za projektovanje i priključenje za objekte koji se nalaze u blizini objekata, instalacija i uređaja koje ministarstvo nadležno za poslove odbrane i Vojska Srbije koriste za vojne potrebe i za objekte koji su određeni kao objekti od značaja za odbranu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje odbrana i planskim dokumentom, odnosno separatom.

Uslovi za građenje u železničkom području

Član 22

Za građenje u železničkom području u zoni građevinskih objekata kao što su železnički mostovi, vijadukti i tuneli i u infrastrukturnom pojasu, pribavljaju se uslovi upravljača infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje železnica (u daljem tekstu: upravljač železničke infrastrukture), za sve klase objekata.

Za građenje u zaštitnom pružnom pojasu, pribavljaju se uslovi upravljača železničke infrastrukture za sledeće klase objekata: 230101, 230102, 230201, 230202, 230203, 230301, 230302, 230303 i 230400.

Uslovi za odlaganje komunalnog i čvrstog otpada

Član 23

Jedinica lokalne samouprave može svojim aktom propisati uslove za odlaganje komunalnog i čvrstog otpada, kao i za koje klase i namene objekata, odnosno područja, se ti uslovi pribavljaju od nadležnog imaoca javnih ovlašćenja, odnosno iz separata.

Drugi uslovi za projektovanje i priključenje

Član 24

Za građenje objekata linijske i komunalne infrastrukture, pribavljaju se uslovi za ukrštanje i paralelno vođenje od svih imalaca javnih ovlašćenja koji su upravljači vodova na trasi predmetnog objekta, kao i od drugih upravljača vodova na trasi predmetnog objekta koji su upisani u katastar vodova.

Imalac javnih ovlašćenja koji je i investitor radova na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji postojeće infrastrukture, izgradnji priključaka na postojeću vodovodnu, kanalizacionu, gasnu i sl. mrežu, tipskih toplovodnih priključaka, privoda za elektronske komunikacije i dela elektrodistributivne mreže od transformatorske stanice do mesta priključka na objektu kupca, za koje se izdaje rešenje iz člana 145. Zakona, uslove iz stava 1. ovog člana može pribaviti van objedinjene procedure i prilaže ih uz zahtev za izdavanje Rešenja po članu 145. Zakona.

Imalac javnih ovlašćenja koji je i investitor radova na priključku na komunalnu i drugu infrastrukturu za koje se izdaje rešenje iz člana 145. Zakona nije obavezan da pribavi lokacijske uslove ako bi se uslovi za projektovanje i priključenje pribavljali samo od imaoca javnog ovlašćenja koji je ujedno i investitor.

Rešenje iz člana 145. Zakona za izgradnju priključka na komunalnu i drugu infrastrukturu izdaje se na osnovu lokacijskih uslova izdatih za objekat koji se priključuje na mrežu, ako ti lokacijski uslovi sadrže uslove za izvođenje priključka za koji je podnet zahtev za izdavanje iz člana 145. Zakona.

Nadležni organ će pribaviti uslove za projektovanje i priključenje i u drugim slučajevima propisanim zakonom, odnosno predviđenim planskim dokumentom ili separatom.

IV SADRŽINA, POSTUPAK I NAČIN IZDAVANJA USLOVA ZA PROJEKTOVANJE I PRIKLJUČENJE OD STRANE IMAOCA JAVNIH OVLAŠĆENJA

Sadržina uslova za projektovanje i priključenje koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja

Član 25

Uslovi za projektovanje i priključenje sadrže sledeće podatke:

1) broj katastarske parcele, kao i naziv katastarske opštine na kojoj se ta parcela nalazi, odnosno broj katastarskih parcela i naziv katastarskih opština na kojima se te parcele nalaze, ako su lokacijski uslovi traženi za više parcela;

2) površinu katastarske parcele, odnosno katastarskih parcela, osim ako su lokacijski uslovi traženi za linijske objekte i antenske stubove;

3) označenje klase i namene objekta za čije građenje se izdaju;

4) bruto površinu objekta za čije građenje se izdaju, ukoliko se uslovi izdaju za zgrade.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana, uslovi za projektovanje i priključenje sadrže sve urbanističke, tehničke i druge uslove i podatke potrebne za izradu idejnog, odnosno projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje, u skladu sa podnetim zahtevom za izdavanje lokacijskih uslova, čije izdavanje je u nadležnosti imaoca javnog ovlašćenja, a naročito podatke o mogućnostima i ograničenjima za gradnju, kao i o:

1) kapacitetima, načinu i tehničkim uslovima za priključenje;

2) mestu priključenja na sistem;

3) tehničkim karakteristikama priključka;

4) roku za priključenje;

5) iznosu naknade za priključenje, koju naplaćuje imalac javnih ovlašćenja, ako je propisano postojanje takve obaveze;

6) mere tehničke zaštite za objekte koji su utvrđeni kao nepokretna kulturna dobra i dobra pod prethodnom zaštitom;

7) druge podatke, u skladu sa zakonom.

Ako je uslovima za projektovanje i priključenje predviđena obaveza plaćanja naknade za priključenje na infrastrukturnu mrežu, u obrazloženju tih uslova se navodi pravni osnov za plaćanje te naknade i detaljno se objašnjava metodologija na osnovu koje je obračunata visina te naknade.

Uslovi za projektovanje i priključenje koji se izdaju uz uslov sufinansiranja infrastrukture

Član 26

Ako se objekat za koji je podnet zahtev ne može realizovati bez izgradnje ili dogradnje komunalne ili druge infrastrukture, odnosno dodatnog pripremanja ili opremanja građevinskog zemljišta, u uslovima za projektovanje i priključenje se, pored podataka iz člana 25. ove uredbe, navode i:

1) razlozi zbog kojih se objekat za koji je podnet zahtev ne može realizovati bez izgradnje ili dogradnje komunalne ili druge infrastrukture, odnosno dodatnog pripremanja ili opremanja građevinskog zemljišta;

2) alternativni načini obezbeđivanja tih uslova, ako postoje;

3) predviđena dinamika realizacije nedostajuće infrastrukture, u skladu sa programom uređivanja građevinskog zemljišta;

4) uslovi za zaključenje ugovora o zajedničkom pripremanju, odnosno opremanju građevinskog zemljišta, u cilju dovođenja postojeće infrastrukture na nivo neophodan za priključenje objekta iz idejnog rešenja.

Uslovi za projektovanje i priključenje u kojima se konstatuje da nije moguća izgradnja objekta u skladu sa podnetim zahtevom

Član 27

Imalac javnih ovlašćenja izdaje uslove za projektovanje i priključenje u kojima se konstatuje da nije moguća izgradnja objekta u skladu sa podnetim zahtevom, ako je sadržina zahteva suprotna uslovima iz važećeg planskog dokumenta, odnosno separata iz njihove nadležnosti, kao i iz drugih razloga propisanih zakonom.

Ako imaoci javnih ovlašćenja izdaju uslove za projektovanje i priključenje u skladu sa stavom 1. ovog člana, ti uslovi sadrže informaciju da nisu ispunjeni uslovi za građenje u skladu sa podnetim zahtevom, uz navođenje svih razloga, tj. neusklađenosti.

Važenje uslova za projektovanje i priključenje

Član 28

Uslovi za projektovanje i priključenje važe sve vreme važenja lokacijskih uslova izdatih u skladu sa njima, odnosno do isteka važenja građevinske dozvole, a realizuju se izdavanjem upotrebne dozvole, odnosno priključenjem objekta na infrastrukturu za koju su izdati.

Postupak izdavanja uslova za projektovanje i priključenje u okviru objedinjene procedure

Član 29

Postupak izdavanja uslova za projektovanje i priključenje sprovodi se u okviru objedinjene procedure u skladu sa Zakonom, ovom uredbom i podzakonskim aktom kojim se uređuje postupak sprovođenja objedinjene procedure.

Imaoci javnih ovlašćenja uslove za projektovanje i priključenje izdaju isključivo na zahtev nadležnog organa.

Imalac javnih ovlašćenja je dužan da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje iz člana 8. stav 1. tačka 2) ove uredbe, dostavi nadležnom organu uslove za projektovanje i priključenje, a koji su uslov za izdavanje lokacijskih uslova i priključenje na objekte infrastrukture, osim ako se radi o objektima iz člana 133. Zakona, kada je taj rok 30 dana od dana prijema zahteva.

Ako imalac javnih ovlašćenja uslove za projektovanje i priključenje izdaje na osnovu podataka koji su u posedu drugog organa, organizacije ili drugog imaoca javnih ovlašćenja, te podatke pribavlja po službenoj dužnosti.

Uz uslove za projektovanje i priključenje na distributivnu elektroenergetsku mrežu imalac javnog ovlašćenja je dužan da dostavi specifikaciju troškova izgradnje priključka i potpisan tipski ugovor o izgradnji priključka na distributivnu elektroenergetsku mrežu potpisan od strane odgovornog lica imaoca javnog ovlašćenja sa unetim podacima o ceni izgradnje priključka, roku i načinu plaćanja (jednokratno/rate), kao i roku izgradnje.

Ako imalac javnih ovlašćenja ne dostavi tražene uslove u roku iz stava 1. ovog člana:

1) nadležni organ zastaje sa postupkom po zahtevu za izdavanje lokacijskih uslova i o tome obaveštava podnosioca zahteva i imaoca javnih ovlašćenja, uz zahtev da mu tražene uslove dostavi bez odlaganja i obaveštenje da će podneti prijavu za privredni prestup iz člana 204. Zakona;

2) registrator, u naknadnom roku od tri radna dana, podnosi prekršajnu prijavu protiv odgovornog lica u imaocu javnih ovlašćenja iz člana 211a Zakona.

Postupak u slučaju kada idejno rešenje ne sadrži podatke neophodne za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje

Član 30

Ako imalac javnih ovlašćenja ne može da izda uslove za projektovanje i priključenje zbog nedostataka u sadržini idejnog rešenja dostavljenog uz zahtev za izdavanje lokacijskih uslova, dužan je da o tome bez odlaganja obavesti nadležni organ, uz sveobuhvatno obrazloženje na koji način treba dopuniti idejno rešenje.

Odmah po prijemu obaveštenja iz stava 1. ovog člana nadležni organ odbacuje zahtev u skladu sa članom 5. stav 3. ove uredbe, uz sveobuhvatno obrazloženje na koji način treba dopuniti idejno rešenje.

V ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za objavljivanje akata kojima se uređuje visina taksi, odnosno naknada

Član 31

Nadležni organ i imalac javnih ovlašćenja obavezni su da u roku od 30 dana od dana stupanja ove uredbe na snagu objave iznose stvarnih troškova za izdavanje lokacijskih uslova i uslova za projektovanje i priključenje u skladu sa članom 13. ove uredbe.

Stupanje na snagu

Član 32

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o lokacijskim uslovima

("Sl. glasnik RS", br. 114/2015)

Član 8

Ova uredba stupa na snagu 1. januara 2016. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmeni i dopunama
Uredbe o lokacijskim uslovima

("Sl. glasnik RS", br. 117/2017)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".