Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O EVIDENTIRANJU DOSPELIH NEIZMIRENIH OBAVEZA DRUŠTVENIH PREDUZEĆA PO IZVRŠNIM PRESUDAMA ZA POTRAŽIVANJA IZ RADNIH ODNOSA

("Sl. glasnik RS", br. 23/2012 i 87/2012)

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuje način i rok evidentiranja dospelih neizmirenih obaveza društvenih preduzeća po izvršnim presudama za potraživanja iz radnih odnosa, a u cilju sprovođenja opštih mera na osnovu presuda Evropskog suda za ljudska prava (Kačapor i drugi protiv Srbije, Crnišanin i drugi protiv Srbije, Grišević i drugi protiv Srbije i Vlahović protiv Srbije) u vezi sa zaštitom prava iz člana 6. stav 1. Zakona o ratifikaciji Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, izmenjene u skladu sa Protokolom broj 11, Protokola uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Protokola broj 4 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kojim se obezbeđuju izvesna prava i slobode koji nisu uključeni u Konvenciju i Prvi Protokol uz nju, Protokola broj 6 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda o ukidanju smrtne kazne, Protokola broj 7 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Protokola broj 12 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i Protokola broj 13 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda o ukidanju smrtne kazne u svim okolnostima i članom 1. Protokola br. 1 uz tu konvenciju.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) obaveza je dospela neizmirena obaveza na dan 31. decembar 2011. godine koju ima društveno preduzeće po presudi za potraživanja iz radnog odnosa koja je postala izvršna do 30. juna 2011. godine, a koja obuhvata presuđenu glavnicu, kamatu obračunatu prema presudi i troškove postupka;

2) dužnik je društveno preduzeće ili privredno društvo sa većinskim društvenim kapitalom protiv kojeg je doneta presuda iz tačke 1) ovog člana;

3) poverilac je zaposleni ili bivši zaposleni čije je potraživanje po osnovu radnog odnosa presudom iz tačke 1) ovog člana utvrdio sud;

4) potraživanje je novčano potraživanje iz radnog odnosa koje nije namireno u izvršnom postupku.

Član 3

Evidentiranje obaveza iz člana 2. stav 1. tačka 1) ove uredbe vrši se na osnovu prijava potraživanja poverilaca.

Prijava iz stava 1. ovog člana, obavezno sadrži sledeće podatke:

1) ime i prezime poverioca i njegov JMBG;

2) naziv i matični broj dužnika;

3) vrstu i iznos potraživanja iz radnog odnosa;

4) naziv suda, broj i datum donošenja prvostepene presude i datum pravnosnažnosti presude;

5) naziv suda, broj i datum donošenja rešenja o izvršenju;

6) broj i datum odluke Ustavnog suda po ustavnoj žalbi ukoliko ista postoji;

7) broj i datum podnošenja predstavke Evropskom sudu za ljudska prava ukoliko takva predstavka postoji;

Uz prijavu poverilac dostavlja:

1) kopiju pravnosnažne presude i rešenja o izvršenju nadležnog suda;

2) potvrdu nadležnog suda da potraživanje nije namireno u izvršnom postupku na dan 31. decembar 2011. godine;

3) potvrdu organizacije za prinudnu naplatu o visini potraživanja na dan 31. decembar 2011. godine i o iznosu i datumu delimičnog izvršenja potraživanja do tog dana.

Za dužnika koji je na dan 31. decembar 2011. godine u stečaju ili likvidaciji potvrdu iz prethodnog stava izdaje organ nadležan za sprovođenje likvidacije odnosno stečaja.

Član 4

Nakon evidentiranja i obrade podataka iz prijava i dokumentacije iz člana 3. ove uredbe Agencija za privatizaciju će sačiniti izveštaj o ukupnom iznosu evidentiranih obaveza iz člana 2. stav 1. tačka 1) ove uredbe, kao i po pojedinim dužnicima.

Član 5

Obrazac prijave iz člana 3. ove uredbe, kao i način dostavljanja prijave propisaće pravilnikom ministar ekonomije i regionalnog razvoja - u roku od petnaest dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 6

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Uredbe o izmeni i dopuni
Uredbe o evidentiranju dospelih neizmirenih obaveza društvenih preduzeća po izvršnim presudama za potraživanja iz radnih odnosa

("Sl. glasnik RS", br. 87/2012)

Član 4

Poverioci će svoja potraživanja prijaviti Agenciji za privatizaciju do 31. decembra 2012. godine.

Ministarstvo finansija i privrede informisaće Vladu o visini ukupnih evidentiranih potraživanja i predložiće način njihovog regulisanja, u roku od 90 dana od isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Član 5

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".