Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 94/2019, 96/2019 - ispr., 156/2020, 141/2022 i 89/2023)

 

Predmet uređivanja

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi, kriterijumi i elementi za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti u skladu sa članom 41. Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 - dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18 i 86/19 - u daljem tekstu: Zakon).

Uslovi za paušalno oporezivanje

Član 2

Obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti koji ispunjava uslove za paušalno oporezivanje propisane članom 40. Zakona (u daljem tekstu: preduzetnik paušalac) može da podnese zahtev za paušalno oporezivanje Poreskoj upravi.

Kriterijumi za utvrđivanje visine paušalnog prihoda

Član 3

Radi utvrđivanja visine paušalnog prihoda, kao osnovice poreza na prihode od samostalne delatnosti (u daljem tekstu: porez), preduzetnici paušalci se razvrstavaju u grupe, i to tako da jednu grupu čine svi preduzetnici paušalci koji obavljaju istu pretežnu delatnost.

U smislu ove uredbe, smatra se da preduzetnik paušalac kao pretežnu obavlja onu delatnost koja je kao takva registrovana kod nadležne organizacije, odnosno bilo koju delatnost od čijeg obavljanja je u poreskom periodu ostvario viši iznos prihoda u odnosu na onu koju je registrovao kao pretežnu delatnost.

Preduzetnik paušalac kome se tokom poreskog perioda promeni pretežna delatnost, o tome dostavlja poresku prijavu poreskom organu, najkasnije do 31. januara naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je došlo do promene pretežne delatnosti.

Preduzetniku paušalcu koji poresku prijavu iz stava 3. ovog člana podnese u propisanom roku, poreska obaveza se utvrđuje u skladu sa promenjenom pretežnom delatnošću počev za naredni poreski period u odnosu na poreski period u kome je promenio pretežnu delatnost.

Ukoliko preduzetnik paušalac ne podnese blagovremeno poresku prijavu iz stava 3. ovog člana, poreski organ može da mu utvrdi poresku obavezu uzimajući u obzir činjenicu promene pretežne delatnosti, za period koji počinje od prvog dana poreskog perioda za koji je utvrđena promena pretežne delatnosti.

Grupe iz stava 1. ovog člana navedene su po šiframa, nazivima i koeficijentima delatnosti u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, a prema delatnostima iz podzakonskog akta kojim se propisuje klasifikacija delatnosti.

Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda

Član 4

Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda po grupama iz člana 3. ove uredbe određuje se u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu po zaposlenom ostvarenu u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika), gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini, prema objavljenim podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike za poslednjih 12 meseci (u daljem tekstu: prosečna mesečna zarada).

Polazna osnovica za utvrđivanje paušalnog prihoda po grupama u koje su razvrstani preduzetnici paušalci utvrđuje se tako što se prosečna mesečna zarada ostvarena u gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini pomnoži sa brojem zaposlenih u gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini na osnovu poslednjih objavljenih podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike i sa koeficijentom delatnosti iz Priloga 1, a zatim podeli sa brojem stanovnika u gradu, opštini, odnosno gradskoj opštini, na osnovu poslednjih objavljenih podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, polazna osnovica iz stava 1. ovog člana za preduzetnike paušalce sa sedištem na teritoriji grada Beograda, koja obuhvata područje opština Voždovac, Vračar, Zvezdara, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Novi Beograd, Zemun i Čukarica utvrđuje se tako što se zbir proizvoda prosečne mesečne zarade ostvarene u svakoj od tih gradskih opština i broja zaposlenih u svakoj od tih gradskih opština, na osnovu poslednjih objavljenih podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, pomnoži sa koeficijentom delatnosti iz Priloga 1, a zatim podeli sa ukupnim brojem stanovnika u svim tim gradskim opštinama na osnovu poslednjih objavljenih podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, polazna osnovica za sledeće delatnosti utvrđuje se tako što se prosečna mesečna zarada ostvarena u Republici pomnoži sa brojem zaposlenih u Republici na osnovu poslednjeg objavljenog podatka republičkog organa nadležnog za poslove statistike i sa koeficijentom delatnosti iz Priloga 1 (u skladu sa podatkom o pretežnoj delatnosti u rešenju o registraciji preduzetnika), a zatim podeli sa brojem stanovnika u Republici na osnovu poslednjeg objavljenog podatka republičkog organa nadležnog za poslove statistike:

Šifra
delatnosti

Naziv delatnosti

4932

Taksi prevoz

4939

Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju

5911

Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa

6201

Računarsko programiranje

6202

Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije

6209

Ostale usluge informacione tehnologije

6311

Obrada podataka, hosting i sl.

6312

Veb portali

6399

Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute

7022

Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

7111

Arhitektonska delatnost

7112

Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

7410

Specijalizovane dizajnerske aktivnosti

9001

Izvođačka umetnost

9002

Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti

Preduzetniku paušalcu kome je registrovana pretežna delatnost u registru privrednih subjekata kao delatnost koja nije navedena u Prilogu 1, poreski organ će utvrditi koeficijent delatnosti tako što će tu registrovanu delatnost upodobiti nekoj od navedenih u Prilogu 1, polazeći od kriterijuma profitabilnosti i obima prometa.

Elementi za utvrđivanje visine paušalnog prihoda

Član 5

Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda određena u skladu sa članom 4. ove uredbe, umanjuje se, odnosno povećava, primenom elemenata iz člana 41. stav 4. Zakona, i to:

1) registrovano sedište obveznika, tako što se polazna osnovica za sledeće šifre delatnosti:

Šifra
delatnosti

Naziv delatnosti

1071

Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača

1512

Proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., saračkih proizvoda i kaiševa

1814

Knjigovezačke i srodne usluge

3314

Popravka električne opreme

5610

Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta

7420

Fotografske usluge

8211

Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge

8219

Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška

8621

Opšta medicinska praksa

8622

Specijalistička medicinska praksa

8623

Stomatološka praksa

8690

Ostala zdravstvena zaštita

9329

Ostale zabavne i rekreativne delatnosti

9511

Popravka računara i periferne opreme

9521

Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu

9522

Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme

9523

Popravka obuće i predmeta od kože

9525

Popravka satova i nakita

9529

Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo

9601

Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda

9602

Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona

9604

Delatnost nege i održavanja tela

pomnoži sa koeficijentom zone, prema zonama utvrđenim u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje imovine, tako da za grad, opštinu, odnosno gradsku opštinu u kojoj je za potrebe oporezivanja imovine:

(1) utvrđena jedna zona - koeficijent zone iznosi 1;

(2) utvrđene dve zone - koeficijenti zone iznose 1,1, odnosno 0,9, tako da se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu više vrednosti nepokretnost;

(3) utvrđene tri zone - koeficijenti zone iznose 1,1, 0,9, odnosno 0,8, tako da se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu najviše vrednosti nepokretnosti;

(4) utvrđene četiri zone - koeficijenti zone iznose 1,1, 1,0, 0,9, odnosno 0,8, tako da se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu najviše vrednosti nepokretnosti;

(5) utvrđeno pet do sedam zona - koeficijenti zone iznose 1,1, 1,0, 0,9, 0,8 i 0,7, tako da se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu najviše vrednosti nepokretnosti, 1,0 za drugu, 0,9 za treću, 0,8 za četvrtu i petu i 0,7 za šestu i sedmu zonu prema vrednosti nepokretnosti;

(6) utvrđeno osam ili više zona - koeficijenti zone iznose 1,1, 1,0, 0,9, 0,8 i 0,7, tako da se koeficijent 1,1 utvrđuje za zonu najviše vrednosti nepokretnosti, 1,0 za drugu i treću, 0,9 za četvrtu i petu, 0,8 za šestu i 0,7 za sedmu i ostale zone prema vrednosti nepokretnosti;

2) vreme koje je proteklo od registracije, i to tako što se za preduzetnika:

(1) koji je u godini za koju se utvrđuje poreska osnovica registrovan kod nadležne organizacije za obavljanje delatnosti, za kalendarsku godinu u kojoj je registrovan - polazna osnovica množi sa koeficijentom 0,5;

(2) kod koga je na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje poreska osnovica od registracije prošlo:

- najviše 12 meseci - polazna osnovica množi sa koeficijentom 0,8;

- više od 12 ali ne više od 24 meseca - polazna osnovica množi sa koeficijentom 0,85;

- više od 24 ali ne više od 36 meseci - polazna osnovica množi sa koeficijentom 0,9;

- više od 36 meseci - polazna osnovica množi sa koeficijentom 1,

a izuzetno od podtač. (1) i (2) ove tačke, za obveznika koji je u periodu kraćem od 18 meseci pre registracije bio registrovan kod nadležne organizacije za obavljanje delatnosti, polazna osnovica množi se sa koeficijentom koji iznosi 1;

3) starost obveznika i njegova radna sposobnost, i to tako što se:

(1) za obveznike koji su na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje poreska osnovica mlađi od 30 godina, kao i na obveznike koji su na dan 31. decembar godine za koju se utvrđuje poreska osnovica stariji od 55 godina, primenjuje koeficijent koji iznosi 0,9;

(2) izuzetno od podtačke (1) ove tačke, za obveznike koji su na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje poreska osnovica mlađi od 30 godina, kao i za obveznike koji su na dan 31. decembra godine za koju se utvrđuje poreska osnovica stariji od 60 godina, primenjuje koeficijent koji iznosi 0,7 ako su registrovani za obavljanje sledećih delatnosti:

Šifra
delatnosti

Naziv delatnosti

6910

Pravni poslovi

7111

Arhitektonska delatnost

7112

Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

7500

Veterinarska delatnost

8621

Opšta medicinska praksa

8622

Specijalistička medicinska praksa

8623

Stomatološka praksa

8690

Ostala zdravstvena zaštita

(3) za obveznike kojima je utvrđena smanjena radna sposobnost koji imaju status osoba sa invaliditetom, primenjuje se koeficijent od 0,85 (status osobe sa invaliditetom dokazuje se rešenjem nadležne institucije);

(4) za obveznike koji odsustvuju duže od 90 dana zbog trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, primenjuje se koeficijent od 0,85 tokom trajanja odsustva iz navedenih razloga;

4) ostale okolnosti koje utiču na ostvarivanje dobiti, i to tako što se za obveznike koji obavljaju delatnosti koje spadaju u stare zanate, u skladu sa propisima koji regulišu sertifikaciju starih zanata, umetničkih zanata i poslova domaće radinosti, primenjuje koeficijent u iznosu od 0,5.

Kumulativni proizvod koeficijenata iz stava 1. ovog člana ne može biti manji od 0,5.

Koeficijenti iz stava 1. ovog člana ne primenjuju se na delatnost 4932 (taksi prevoz).

Prelazne odredbe

Član 6

U slučaju da se kao rezultat promene načina utvrđivanja paušalnog poreza utvrđeni iznos osnovice poveća za više od 10% u odnosu na iznos utvrđen za prethodnu godinu, primenjivaće se povećanje od 10% godišnje dok iznos obaveze ne dostigne iznos koji je u skladu sa novim načinom obračuna, zaključno za 2025. godinu.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, povećanja obaveze veće od 10% će se primeniti u slučaju kada je rezultat promene šifre delatnosti, opštine i/ili mesta na kojem je obveznik registrovan.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, ne smatra se promenom opštine u smislu stava 2. ovog člana kada obveznik koji ima registrovano sedište na jednoj od opština na teritoriji grada Beograda koja obuhvata područje opština iz člana 4. stav 3. ove uredbe izvrši promenu sedišta tako da registruje sedište na drugoj opštini na teritoriji grada Beograda iz člana 4. stav 3. ove uredbe, kao i kada obveznik koji ima registrovano sedište na jednoj od opština na teritoriji nekog drugog grada izvrši promenu sedišta tako da registruje sedište na drugoj opštini na teritoriji tog grada.

Za obveznika kod koga je na dan 1. januara godine za koju se utvrđuje poreska osnovica od prve registracije prošlo manje od 36 meseci i koji je na dan 31. decembra godine za koju se utvrđuje poreska osnovica mlađi od 30 godina, koeficijent delatnosti za 2020, 2021. i 2022. godinu se utvrđuje u iznosu koeficijenta delatnosti koji je utvrđen za 2023. i naredne godine.

Preduzetniku paušalcu koji nakon prekida obavljanja delatnosti, a koji prekid je započeo najkasnije 2017. godine, podnosi prijavu za nastavak obavljanja delatnosti, osnovica se utvrđuje tako što se ograničenje povećanja osnovice iz stava 1. ovog člana od 10% primenjuje na poslednji iznos osnovice koji je utvrđen pre prekida obavljanja delatnosti.

Za preduzetnike paušalce sa sedištem na teritoriji grada Beograda koja obuhvata područje opština iz člana 4. stav 3. ove uredbe, kao i za preduzetnike paušalce sa sedištem na jednoj od opština na teritoriji nekog drugog grada, kojima je usled promene sedišta u smislu stava 2. ovog člana za 2020. godinu povećana osnovica za više od 10%, koeficijent delatnosti za 2021. i 2022. godinu se utvrđuje u iznosu koeficijenta delatnosti koji je utvrđen za 2023. i naredne godine.

Prestanak važenja uredbe

Član 7

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Službeni glasnik RS", br. 65/01, 45/02, 47/02, 91/02, 23/03, 16/04, 76/04, 31/05, 25/13, 119/13, 135/14, 80/17, 98/17, 86/18 i 69/19).

Stupanje na snagu

Član 8

Ova uredba stupa na snagu 1. januara 2020. godine.

 

Samostalni član Uredbe o dopunama
Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

("Sl. glasnik RS", br. 156/2020)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Uredbe o izmeni
Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

("Sl. glasnik RS", br. 141/2022)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Uredbe o izmenama
Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

("Sl. glasnik RS", br. 89/2023)

Član 3

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2024. godine.

 

PRILOG 1

 

Šifra delatnosti

Naziv delatnosti

Koeficijent delatnosti

2020. god.

2021. god.

2022. god.

2023. god. i dalje

0111

Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica

0.912

0.818

0.755

0.711

0112

Gajenje pirinča

1.994

1.787

1.650

1.554

0113

Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka

2.329

2.088

1.928

1.815

0114

Gajenje šećerne trske

1.994

1.787

1.650

1.554

0115

Gajenje duvana

1.994

1.787

1.650

1.554

0116

Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana

1.994

1.787

1.650

1.554

0119

Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka

2.033

1.823

1.682

1.584

0121

Gajenje grožđa

2.288

2.052

1.894

1.783

0124

Gajenje jabučastog i koštičavog voća

1.715

1.538

1.419

1.337

0125

Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća

2.099

1.882

1.737

1.636

0127

Gajenje biljaka za pripremanje napitaka

1.959

1.756

1.621

1.526

0128

Gajenje začinskog, aromatičnog i lekovitog bilja

1.191

1.068

0.986

0.928

0129

Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka

1.472

1.320

1.219

1.147

0130

Gajenje sadnog materijala

1.959

1.756

1.621

1.527

0141

Uzgoj muznih krava

1.746

1.566

1.445

1.361

0142

Uzgoj drugih goveda i bivola

1.647

1.477

1.363

1.284

0143

Uzgoj konja i drugih kopitara

1.764

1.582

1.460

1.375

0145

Uzgoj ovaca i koza

1.184

1.061

0.980

0.923

0146

Uzgoj svinja

1.658

1.487

1.372

1.292

0147

Uzgoj živine

1.676

1.503

1.387

1.306

0149

Uzgoj ostalih životinja

2.048

1.836

1.695

1.596

0150

Mešovita poljoprivredna proizvodnja

1.935

1.735

1.602

1.508

0161

Uslužne delatnosti u gajenju useva i zasada

2.180

1.955

1.805

1.699

0162

Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja

1.586

1.422

1.313

1.236

0163

Aktivnosti posle žetve

1.848

1.657

1.529

1.440

0210

Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti

1.839

1.648

1.522

1.433

0220

Seča drveća

1.781

1.597

1.474

1.388

0230

Sakupljanje šumskih plodova

1.343

1.204

1.111

1.047

0240

Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom

1.947

1.746

1.612

1.518

0312

Slatkovodni ribolov

1.902

1.706

1.574

1.483

0322

Slatkovodne akvakulture

2.888

2.589

2.390

2.250

0811

Eksploatacija građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa, krede

2.592

2.323

2.145

2.020

0812

Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina

2.331

2.090

1.929

1.816

0899

Eksploatacija ostalih nemetaličnih ruda i minerala

2.561

2.296

2.119

1.995

0990

Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda

1.182

1.060

0.979

0.921

1011

Prerada i konzervisanje mesa

2.468

2.213

2.042

1.923

1012

Prerada i konzervisanje živinskog mesa

2.694

2.416

2.230

2.100

1013

Proizvodnja mesnih prerađevina

2.809

2.518

2.325

2.189

1020

Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca

1.665

1.493

1.378

1.298

1031

Prerada i konzervisanje krompira

1.980

1.775

1.638

1.543

1032

Proizvodnja sokova od voća i povrća

2.065

1.852

1.709

1.609

1039

Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća

1.821

1.633

1.507

1.419

1041

Proizvodnja ulja i masti

1.565

1.403

1.296

1.220

1042

Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti

1.819

1.630

1.505

1.417

1051

Prerada mleka i proizvodnja sireva

2.201

1.974

1.822

1.716

1052

Proizvodnja sladoleda

3.281

2.942

2.715

2.557

1061

Proizvodnja mlinskih proizvoda

2.374

2.129

1.965

1.850

1062

Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda

2.529

2.267

2.093

1.971

1071

Proizvodnja hleba, svežeg peciva i kolača

2.711

2.431

2.244

2.113

1072

Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača

2.588

2.320

2.142

2.017

1073

Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna

2.774

2.487

2.296

2.162

1081

Proizvodnja šećera

1.819

1.630

1.505

1.417

1082

Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda

1.752

1.571

1.450

1.366

1083

Prerada čaja i kafe

1.776

1.592

1.469

1.384

1084

Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani

1.663

1.491

1.376

1.296

1085

Proizvodnja gotovih jela

2.243

2.011

1.856

1.748

1086

Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane

2.402

2.154

1.988

1.872

1089

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda

1.995

1.789

1.651

1.555

1091

Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje

2.042

1.831

1.690

1.591

1092

Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce

4.193

3.759

3.470

3.268

1101

Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića

2.186

1.960

1.809

1.703

1102

Proizvodnja vina od grožđa

2.304

2.066

1.907

1.796

1103

Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina

1.847

1.656

1.529

1.440

1105

Proizvodnja piva

3.515

3.151

2.909

2.739

1106

Proizvodnja slada

1.819

1.630

1.505

1.417

1107

Proizvodnja osvežavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode

1.765

1.582

1.461

1.376

1310

Priprema i predenje tekstilnih vlakana

1.475

1.322

1.220

1.149

1320

Proizvodnja tkanina

1.689

1.514

1.398

1.316

1330

Dovršavanje tekstila

1.842

1.651

1.524

1.435

1391

Proizvodnja pletenih i kukičanih materijala

1.567

1.405

1.297

1.221

1392

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće

2.176

1.951

1.801

1.695

1393

Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod

1.342

1.203

1.111

1.046

1394

Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža

1.435

1.287

1.188

1.119

1395

Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od njega, osim odeće

2.028

1.818

1.678

1.581

1396

Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila

2.239

2.007

1.853

1.745

1399

Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta

2.010

1.802

1.664

1.567

1411

Proizvodnja kožne odeće

2.295

2.058

1.899

1.789

1412

Proizvodnja radne odeće

2.114

1.896

1.750

1.648

1413

Proizvodnja ostale odeće

2.085

1.869

1.725

1.625

1414

Proizvodnja rublja

1.961

1.758

1.623

1.528

1419

Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora

2.174

1.949

1.799

1.694

1420

Proizvodnja proizvoda od krzna

2.513

2.253

2.080

1.958

1431

Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa

1.774

1.590

1.468

1.382

1439

Proizvodnja ostale pletene i kukičane odeće

1.539

1.380

1.273

1.199

1511

Štavljenje i dorada kože; dorada i bojenje krzna

2.051

1.839

1.698

1.599

1512

Proizvodnja putnih i ručnih torbi i sl., saračkih proizvoda i kaiševa

1.976

1.771

1.635

1.540

1520

Proizvodnja obuće

2.244

2.012

1.857

1.749

1610

Rezanje i obrada drveta

2.269

2.035

1.878

1.769

1621

Proizvodnja furnira i ploča od drveta

2.398

2.150

1.985

1.869

1622

Proizvodnja parketa

3.834

3.437

3.173

2.988

1623

Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata

2.750

2.465

2.276

2.143

1624

Proizvodnja drvne ambalaže

2.391

2.144

1.979

1.863

1629

Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća

1.914

1.716

1.584

1.492

1712

Proizvodnja papira i kartona

3.100

2.780

2.566

2.416

1721

Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona

2.570

2.305

2.127

2.003

1722

Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

2.369

2.124

1.961

1.847

1723

Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira

2.727

2.445

2.257

2.125

1724

Proizvodnja tapeta

3.162

2.835

2.617

2.464

1729

Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona

2.251

2.018

1.863

1.754

1811

Štampanje novina

2.146

1.924

1.776

1.672

1812

Ostalo štampanje

2.688

2.410

2.224

2.094

1813

Usluge pripreme za štampu

3.121

2.798

2.583

2.432

1814

Knjigovezačke i srodne usluge

2.744

2.460

2.271

2.139

1820

Umnožavanje snimljenih zapisa

3.548

3.181

2.936

2.765

1910

Proizvodnja produkata koksovanja

1.754

1.573

1.452

1.367

2012

Proizvodnja sredstava za pripremanje boja i pigmenata

2.560

2.296

2.119

1.995

2013

Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija

1.927

1.728

1.595

1.502

2014

Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija

1.363

1.222

1.128

1.062

2015

Proizvodnja veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja

2.176

1.951

1.800

1.695

2016

Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima

1.957

1.755

1.620

1.525

2030

Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova

2.620

2.349

2.168

2.042

2041

Proizvodnja deterdženata, sapuna sredstava za čišćenje i poliranje

1.843

1.653

1.526

1.437

2042

Proizvodnja parfema i toaletnih preparata

2.114

1.896

1.750

1.648

2052

Proizvodnja sredstava za lepljenje

3.799

3.406

3.144

2.960

2053

Proizvodnja eteričnih ulja

1.521

1.364

1.259

1.186

2059

Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda

2.736

2.453

2.264

2.132

2211

Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila

2.291

2.054

1.896

1.785

2219

Proizvodnja ostalih proizvoda od gume

3.122

2.799

2.584

2.433

2221

Proizvodnja ploča, listova, cevi i profila od plastike

2.858

2.562

2.365

2.227

2222

Proizvodnja ambalaže od plastike

2.873

2.576

2.378

2.239

2223

Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo

2.898

2.598

2.398

2.258

2229

Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike

3.137

2.813

2.596

2.445

2311

Proizvodnja ravnog stakla

2.358

2.114

1.951

1.837

2312

Oblikovanje i obrada ravnog stakla

2.824

2.532

2.337

2.201

2313

Proizvodnja šupljeg stakla

1.851

1.659

1.532

1.442

2319

Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode

1.937

1.737

1.603

1.509

2320

Proizvodnja vatrostalnih proizvoda

2.570

2.304

2.126

2.002

2331

Proizvodnja keramičkih pločica i ploča

2.989

2.680

2.474

2.329

2332

Proizvodnja opeke, crepa i građevinskih proizvoda od pečene gline

2.526

2.265

2.091

1.969

2341

Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta

1.687

1.513

1.397

1.315

2343

Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike

2.580

2.314

2.136

2.011

2349

Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda

2.004

1.796

1.658

1.561

2352

Proizvodnja kreča i gipsa

1.768

1.585

1.463

1.378

2361

Proizvodnja proizvoda od betona namenjenih za građevinarstvo

2.805

2.514

2.321

2.186

2362

Proizvodnja proizvoda od gipsa namenjenih za građevinarstvo

1.961

1.758

1.623

1.528

2363

Proizvodnja svežeg betona

2.699

2.420

2.234

2.103

2364

Proizvodnja maltera

2.335

2.093

1.932

1.820

2365

Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima

1.630

1.462

1.349

1.271

2369

Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa

2.359

2.115

1.953

1.839

2370

Sečenje, oblikovanje i obrada kamena

3.076

2.758

2.546

2.397

2391

Proizvodnja brusnih proizvoda

1.640

1.470

1.357

1.278

2399

Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala

3.222

2.888

2.666

2.511

2420

Proizvodnja čeličnih cevi, šupljih profila i fitinga

2.208

1.980

1.827

1.721

2433

Hladno oblikovanje profila

2.070

1.856

1.713

1.613

2441

Proizvodnja plemenitih metala

2.646

2.372

2.190

2.062

2442

Proizvodnja aluminijuma

2.315

2.075

1.916

1.804

2445

Proizvodnja ostalih obojenih metala

5.584

5.006

4.621

4.351

2451

Livenje gvožđa

4.785

4.290

3.960

3.729

2453

Livenje lakih metala

3.344

2.998

2.768

2.606

2454

Livenje ostalih obojenih metala

3.114

2.792

2.577

2.427

2511

Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija

2.783

2.495

2.303

2.169

2512

Proizvodnja metalnih vrata i prozora

2.524

2.263

2.089

1.967

2521

Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje

2.346

2.103

1.942

1.828

2529

Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera

3.099

2.779

2.565

2.415

2530

Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grejanje

2.490

2.232

2.061

1.940

2540

Proizvodnja oružja i municije

4.262

3.821

3.527

3.321

2550

Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha

1.616

1.449

1.338

1.260

2561

Obrada i prevlačenje metala

2.841

2.547

2.351

2.214

2562

Mašinska obrada metala

2.747

2.463

2.273

2.141

2571

Proizvodnja sečiva

1.676

1.503

1.387

1.306

2572

Proizvodnja brava i okova

2.256

2.022

1.867

1.758

2573

Proizvodnja alata

2.754

2.469

2.279

2.146

2591

Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže

1.490

1.336

1.233

1.161

2592

Proizvodnja ambalaže od lakih metala

2.434

2.182

2.014

1.897

2593

Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga

2.620

2.349

2.168

2.042

2594

Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda

3.025

2.712

2.503

2.357

2599

Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda

2.817

2.526

2.332

2.196

2611

Proizvodnja elektronskih elemenata

2.733

2.450

2.262

2.130

2612

Proizvodnja štampanih elektronskih ploča

3.487

3.126

2.886

2.717

2620

Proizvodnja računara i periferne opreme

3.053

2.737

2.527

2.379

2630

Proizvodnja komunikacione opreme

2.482

2.225

2.054

1.934

2640

Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju

2.757

2.472

2.282

2.148

2651

Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata

3.155

2.829

2.611

2.459

2652

Proizvodnja satova

2.301

2.063

1.904

1.793

2660

Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme

2.228

1.997

1.844

1.736

2670

Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme

2.444

2.191

2.023

1.905

2711

Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora

2.425

2.175

2.007

1.890

2712

Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom

3.020

2.708

2.499

2.353

2720

Proizvodnja baterija i akumulatora

2.155

1.932

1.783

1.679

2731

Proizvodnja kablova od optičkih vlakana

3.135

2.810

2.594

2.443

2732

Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova

3.670

3.290

3.037

2.860

2740

Proizvodnja opreme za osvetljenje

2.494

2.236

2.064

1.944

2751

Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo

2.340

2.098

1.936

1.823

2752

Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo

1.979

1.775

1.638

1.543

2790

Proizvodnja ostale električne opreme

2.628

2.357

2.175

2.048

2811

Proizvodnja motora i turbina, osim za letelice i motorna vozila

2.331

2.090

1.929

1.817

2812

Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja

2.790

2.501

2.309

2.174

2813

Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora

2.543

2.280

2.105

1.982

2814

Proizvodnja ostalih slavina i ventila

3.613

3.239

2.990

2.816

2815

Proizvodnja ležajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata

2.701

2.421

2.235

2.105

2821

Proizvodnja industrijskih peći i gorionika

3.352

3.006

2.774

2.613

2822

Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje

2.779

2.492

2.300

2.166

2824

Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima

2.307

2.068

1.909

1.798

2825

Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo

2.793

2.504

2.311

2.177

2829

Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene

2.631

2.359

2.177

2.050

2830

Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo

2.588

2.320

2.142

2.017

2841

Proizvodnja mašina za obradu metala

2.555

2.290

2.114

1.991

2849

Proizvodnja ostalih alatnih mašina

2.266

2.032

1.875

1.766

2892

Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo

2.411

2.161

1.995

1.879

2893

Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana

2.757

2.472

2.282

2.149

2894

Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odeće i kože

1.748

1.567

1.447

1.362

2895

Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona

2.293

2.056

1.898

1.787

2896

Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume

3.263

2.926

2.701

2.543

2899

Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene

2.903

2.602

2.402

2.262

2910

Proizvodnja motornih vozila

3.427

3.072

2.836

2.671

2920

Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice

2.120

1.901

1.754

1.652

2931

Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila

2.544

2.280

2.105

1.982

2932

Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila

2.319

2.079

1.919

1.807

3011

Izgradnja brodova i plovnih objekata

2.593

2.325

2.146

2.021

3012

Izrada čamaca za sport i razonodu

4.122

3.696

3.411

3.212

3020

Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila

2.927

2.624

2.423

2.281

3030

Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letelica i odgovarajuće opreme

3.270

2.931

2.706

2.548

3092

Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica

2.684

2.407

2.222

2.092

3099

Proizvodnja ostale transportne opreme

0.947

0.849

0.784

0.738

3101

Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore

3.046

2.731

2.521

2.374

3102

Proizvodnja kuhinjskog nameštaja

2.632

2.360

2.178

2.051

3103

Proizvodnja madraca

2.971

2.664

2.459

2.316

3109

Proizvodnja ostalog nameštaja

2.641

2.368

2.185

2.058

3212

Proizvodnja nakita i srodnih predmeta

3.350

3.004

2.773

2.611

3213

Proizvodnja imitacije nakita i srodnih proizvoda

1.844

1.653

1.526

1.437

3220

Proizvodnja muzičkih instrumenata

1.842

1.652

1.525

1.436

3230

Proizvodnja sportske opreme

1.924

1.725

1.592

1.500

3240

Proizvodnja igara i igračaka

2.445

2.192

2.024

1.906

3250

Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala

3.191

2.861

2.641

2.487

3291

Proizvodnja metli i četki

1.307

1.172

1.082

1.019

3299

Proizvodnja ostalih predmeta

2.107

1.889

1.744

1.642

3311

Popravka metalnih proizvoda

2.502

2.243

2.071

1.950

3312

Popravka mašina

2.633

2.361

2.179

2.052

3313

Popravka elektronske i optičke opreme

2.900

2.600

2.400

2.260

3314

Popravka električne opreme

2.734

2.451

2.263

2.131

3315

Popravka i održavanje brodova i čamaca

3.065

2.748

2.536

2.388

3316

Popravka i održavanje letelica i svemirskih letelica

4.064

3.644

3.363

3.167

3317

Popravka i održavanje druge transportne opreme

2.205

1.977

1.825

1.718

3319

Popravka ostale opreme

2.523

2.262

2.088

1.966

3320

Montaža industrijskih mašina i opreme

2.824

2.532

2.337

2.201

3511

Proizvodnja električne energije

2.528

2.266

2.092

1.970

3530

Snabdevanje parom i klimatizacija

2.924

2.621

2.419

2.278

3600

Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

3.550

3.183

2.938

2.767

3700

Uklanjanje otpadnih voda

2.387

2.140

1.975

1.860

3811

Skupljanje otpada koji nije opasan

2.087

1.871

1.727

1.626

3812

Skupljanje opasnog otpada

2.439

2.187

2.019

1.901

3821

Tretman i odlaganje otpada koji nije opasan

1.658

1.486

1.372

1.292

3831

Demontaža olupina

2.191

1.964

1.813

1.707

3832

Ponovna upotreba razvrstanih materijala

1.967

1.764

1.628

1.533

4110

Razrada građevinskih projekata

3.325

2.981

2.752

2.591

4120

Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

3.006

2.695

2.488

2.343

4211

Izgradnja puteva i autoputeva

3.108

2.786

2.572

2.422

4212

Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica

3.863

3.463

3.197

3.010

4213

Izgradnja mostova i tunela

4.265

3.823

3.529

3.323

4221

Izgradnja cevovoda

2.745

2.461

2.271

2.139

4222

Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova

2.765

2.479

2.288

2.155

4291

Izgradnja hidrotehničkih objekata

3.089

2.770

2.557

2.407

4299

Izgradnja ostalih nepomenutih građevina

3.584

3.213

2.966

2.793

4311

Rušenje objekata

3.425

3.071

2.834

2.669

4312

Pripremna gradilišta

3.131

2.807

2.591

2.440

4313

Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem

3.286

2.946

2.719

2.561

4321

Postavljanje električnih instalacija

2.814

2.523

2.329

2.193

4322

Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema

2.769

2.482

2.291

2.158

4329

Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu

3.177

2.849

2.630

2.476

4331

Malterisanje

3.148

2.823

2.605

2.454

4332

Ugradnja stolarije

3.126

2.802

2.587

2.436

4333

Postavljanje podnih i zidnih obloga

2.842

2.548

2.352

2.215

4334

Bojenje i zastakljivanje

2.717

2.436

2.249

2.118

4339

Ostali završni radovi

3.239

2.904

2.681

2.524

4391

Krovni radovi

3.063

2.746

2.535

2.387

4399

Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi

3.342

2.996

2.766

2.604

4520

Održavanje i popravka motornih vozila

2.627

2.356

2.174

2.048

4611

Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda

2.307

2.069

1.910

1.798

4613

Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala

3.515

3.151

2.909

2.739

4614

Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona

2.855

2.560

2.363

2.225

4615

Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe

3.945

3.537

3.265

3.074

4616

Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, krzna, obuće i predmeta od kože

3.383

3.033

2.800

2.636

4617

Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana

3.349

3.002

2.771

2.610

4618

Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda

3.174

2.846

2.627

2.474

4619

Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda

3.194

2.864

2.643

2.489

4781

Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama

1.891

1.695

1.565

1.474

4782

Trgovina na malo tekstilom, odećom i obućom na tezgama i pijacama

1.717

1.539

1.421

1.338

4789

Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama

1.774

1.590

1.468

1.382

4799

Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca

1.984

1.779

1.642

1.546

4920

Železnički prevoz tereta

3.215

2.882

2.661

2.505

4931

Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika

2.457

2.203

2.033

1.915

4932

Taksi prevoz

1.279

1.256

1.244

1.244

4939

Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju

2.731

2.449

2.260

2.128

4941

Drumski prevoz tereta

3.079

2.760

2.548

2.399

4942

Usluge preseljenja

2.299

2.061

1.903

1.792

5030

Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima

2.663

2.388

2.204

2.076

5040

Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima

3.274

2.935

2.709

2.551

5110

Vazdušni prevoz putnika

3.691

3.309

3.054

2.876

5210

Skladištenje

2.450

2.197

2.028

1.909

5221

Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju

2.690

2.412

2.226

2.096

5222

Uslužne delatnosti u vodenom saobraćaju

4.456

3.995

3.688

3.473

5224

Manipulacija teretom

2.851

2.557

2.360

2.222

5229

Ostale prateće delatnosti u saobraćaju

3.247

2.911

2.687

2.531

5320

Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa

3.214

2.882

2.660

2.505

5520

Odmarališta i slični objekti za kraći boravak

3.398

3.046

2.812

2.648

5590

Ostali smeštaj

3.398

3.046

2.812

2.648

5610

Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta

2.644

2.371

2.188

2.061

5621

Ketering

2.886

2.587

2.388

2.249

5629

Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane

2.886

2.587

2.388

2.249

5630

Usluge pripremanja i posluživanja pića

2.886

2.587

2.388

2.249

5811

Izdavanje knjiga

3.281

2.942

2.716

2.557

5813

Izdavanje novina

2.651

2.377

2.194

2.066

5814

Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja

3.245

2.909

2.685

2.529

5819

Ostala izdavačka delatnost

3.315

2.972

2.743

2.583

5821

Izdavanje računarskih igara

2.289

2.052

1.895

1.784

5829

Izdavanje ostalih softvera

2.638

2.365

2.183

2.056

5911

Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa

3.486

3.126

2.885

2.717

5912

Delatnosti koje slede nakon faze snimanja u proizvodnji kinematografskih dela i televizijskog programa

3.478

3.118

2.878

2.710

5913

Distribucija kinematografskih dela, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa

3.572

3.203

2.956

2.784

5914

Delatnost prikazivanja kinematografskih dela

2.768

2.481

2.291

2.157

5920

Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike

3.164

2.837

2.618

2.466

6010

Emitovanje radio-programa

3.388

3.037

2.804

2.640

6020

Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa

3.339

2.993

2.763

2.602

6110

Kablovske telekomunikacije

2.906

2.606

2.405

2.265

6120

Bežične telekomunikacije

3.163

2.836

2.618

2.465

6130

Satelitske telekomunikacije

2.710

2.430

2.243

2.112

6190

Ostale telekomunikacione delatnosti

3.392

3.041

2.807

2.643

6201

Računarsko programiranje

4.277

4.176

4.126

4.025

6202

Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije

4.277

4.176

4.126

4.025

6203

Upravljanje računarskom opremom

3.883

3.481

3.214

3.026

6209

Ostale usluge informacione tehnologije

3.449

3.092

2.855

2.688

6311

Obrada podataka, hosting i sl.

3.682

3.301

3.048

2.870

6312

Veb portali

3.496

3.134

2.893

2.725

6391

Delatnosti novinskih agencija

3.858

3.459

3.193

3.007

6399

Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute

3.247

2.911

2.687

2.530

6622

Delatnost zastupnika i posrednika u osiguranju

2.591

2.323

2.145

2.020

6629

Ostale pomoćne delatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima

2.910

2.609

2.408

2.268

6910

Pravni poslovi

2.942

2.417

2.165

2.102

6920

Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje

2.942

2.417

2.165

2.102

7010

Upravljanje ekonomskim subjektom

3.681

3.300

3.046

2.868

7021

Delatnost komunikacija i odnosa s javnošću

3.611

3.237

2.988

2.814

7022

Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

3.613

3.240

2.990

2.816

7111

Arhitektonska delatnost

3.503

3.141

2.899

2.730

7112

Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

3.717

3.333

3.076

2.897

7120

Tehničko ispitivanje i analize

3.559

3.191

2.945

2.773

7219

Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama

3.793

3.400

3.139

2.956

7220

Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama

3.620

3.246

2.996

2.821

7410

Specijalizovane dizajnerske delatnosti

3.441

3.085

2.848

2.682

7420

Fotografske usluge

2.669

2.393

2.209

2.080

7430

Prevođenje i usluge tumača

3.856

3.457

3.191

3.005

7490

Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti

3.646

3.269

3.018

2.842

7500

Veterinarska delatnost

3.806

3.412

3.150

2.966

7711

Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila

3.628

3.252

3.002

2.827

7712

Iznajmljivanje i lizing kamiona

6.274

5.625

5.192

4.889

7721

Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport

2.789

2.501

2.308

2.174

7722

Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova

3.493

3.131

2.891

2.722

7729

Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu

2.656

2.381

2.198

2.070

7731

Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme

4.063

3.643

3.363

3.167

7732

Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo

3.757

3.368

3.109

2.928

7733

Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući računare)

2.813

2.522

2.328

2.192

7739

Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara

3.420

3.066

2.830

2.665

7810

Delatnost agencija za zapošljavanje

3.733

3.347

3.090

2.910

7830

Ostalo ustupanje ljudskih resursa

3.516

3.152

2.910

2.740

7911

Delatnost putničkih agencija

2.789

2.501

2.308

2.174

7912

Delatnost tur-operatora

3.084

2.765

2.552

2.404

7990

Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima

3.454

3.096

2.858

2.691

8010

Delatnost privatnog obezbeđenja

3.532

3.166

2.923

2.752

8020

Usluge sistema obezbeđenja

3.418

3.064

2.829

2.664

8030

Istražne delatnosti

2.930

2.627

2.425

2.283

8110

Usluge održavanja objekata

2.877

2.580

2.381

2.242

8121

Usluge redovnog čišćenja zgrada

2.863

2.567

2.369

2.231

8122

Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme

2.773

2.486

2.295

2.161

8129

Usluge ostalog čišćenja

2.844

2.550

2.354

2.216

8130

Usluge uređenja i održavanja okoline

2.490

2.232

2.060

1.940

8211

Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge

3.348

3.002

2.771

2.609

8219

Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška

2.620

2.349

2.169

2.042

8220

Delatnost pozivnih centara

3.366

3.018

2.785

2.623

8230

Organizovanje sastanaka i sajmova

4.691

4.205

3.882

3.656

8292

Usluge pakovanja

2.691

2.413

2.227

2.097

8299

Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju

3.351

3.005

2.774

2.612

8551

Sportsko i rekreativno obrazovanje

3.250

2.913

2.689

2.532

8552

Umetničko obrazovanje

3.340

2.994

2.764

2.603

8559

Ostalo obrazovanje

3.701

3.319

3.063

2.885

8560

Pomoćne obrazovne delatnosti

3.594

3.223

2.975

2.801

8621

Opšta medicinska praksa

4.537

4.068

3.755

3.536

8622

Specijalistička medicinska praksa

4.263

3.822

3.528

3.322

8623

Stomatološka praksa

4.253

3.813

3.519

3.314

8690

Ostala zdravstvena zaštita

4.023

3.607

3.330

3.136

8710

Delatnosti smeštajnih ustanova s medicinskom negom

4.192

3.758

3.469

3.267

8810

Socijalna zaštita bez smeštaja za stara lica i lica s posebnim potrebama

3.200

2.869

2.648

2.494

8899

Ostala nepomenuta socijalna zaštita bez smeštaja

4.073

3.652

3.371

3.174

9001

Izvođačka umetnost

2.926

2.623

2.422

2.280

9002

Druge umetničke delatnosti u okviru izvođačke umetnosti

3.152

2.826

2.608

2.456

9003

Umetničko stvaralaštvo

2.749

2.464

2.275

2.142

9004

Rad umetničkih ustanova

4.393

3.939

3.636

3.424

9102

Delatnost muzeja galerija i zbirki

2.773

2.486

2.295

2.161

9103

Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika

1.361

1.220

1.127

1.061

9104

Delatnost botaničkih i zooloških vrtova i zaštita prirodnih vrednosti

1.120

1.004

0.927

0.873

9311

Delatnost sportskih objekata

3.793

3.401

3.139

2.956

9313

Delatnost fitnes klubova

2.735

2.452

2.264

2.132

9319

Ostale sportske delatnosti

3.051

2.735

2.525

2.377

9321

Delatnost zabavnih i tematskih parkova

2.631

2.359

2.177

2.050

9329

Ostale zabavne i rekreativne delatnosti

2.811

2.521

2.327

2.191

9511

Popravka računara i periferne opreme

2.877

2.579

2.381

2.242

9512

Popravka komunikacione opreme

2.637

2.364

2.183

2.055

9521

Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu

2.633

2.361

2.179

2.052

9522

Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme

2.637

2.364

2.183

2.055

9523

Popravka obuće i predmeta od kože

1.988

1.782

1.645

1.549

9524

Održavanje i popravka nameštaja

2.594

2.326

2.147

2.022

9525

Popravka satova i nakita

2.110

1.892

1.746

1.645

9529

Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo

2.403

2.154

1.988

1.872

9601

Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda

2.789

2.501

2.308

2.174

9602

Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona

2.491

2.233

2.061

1.941

9603

Pogrebne i srodne delatnosti

2.694

2.415

2.229

2.099

9604

Delatnost nege i održavanja tela

2.799

2.510

2.317

2.182

9609

Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti

2.757

2.472

2.282

2.149

9700

Delatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu

1.898

1.702

1.571

1.480