Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA EKSPLOATACIJE KOLUBARSKOG LIGNITSKOG BASENA

("Sl. glasnik RS", br. 107/2017)

Član 1

Utvrđuje se Prostorni plan područja eksploatacije Kolubarskog lignitskog basena (u daljem tekstu: Prostorni plan), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2

Prostornim planom utvrđuju se osnove organizacije, korišćenja, uređenja i zaštite područja posebne namene eksploatacije Kolubarskog lignitskog basena i obezbeđuje racionalna eksploatacija ležišta lignita na delovima teritorija gradskih opština Lazarevac i Obrenovac i opština Ub, Lajkovac i Aranđelovac.

Član 3

Prostorni plan se sastoji iz tekstualnog dela i grafičkih prikaza.

Tekstualni deo Prostornog plana objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Grafički prikazi (referalne karte): Referalna karta broj 1 - "Posebna namena prostora 2020. godine", Referalna karta broj 2.1 - "Saobraćajna i vodoprivredna infrastruktura, mreža naselja i javnih službi", Referalna karta broj 2.2 - "Energetska i telekomunikaciona infrastruktura", Referalna karta broj 3 - "Prirodni resursi, zaštita životne sredine, prirodnih i kulturnih dobara" i Referalna karta broj 4 - "Karta sprovođenja planskih propozicija", izrađene su u razmeri 1:50.000.

Grafički prikazi (detaljne referalne karte) izrađene u razmeri 1:2.500 i 1:5.000, odnose se na prostorne celine, koridore i lokacije za koje su utvrđena pravila uređenja i pravila građenja, odnosno regulaciona rešenja, i to:

1) Područje retenzija u srednjem toku reke Peštan:

Karta broj 1: Namena prostora, nivelacija i regulacija;

Karta broj 2: Osnove za parcelaciju i rešavanje imovinsko-pravnih odnosa;

Karta broj 3: Vodoprivredna, saobraćajna i energetska infrastruktura;

2) Uređenje područja zahvaćenog poplavama iz maja 2014. godine:

Karta broj 1: Namena prostora, nivelacija i regulacija;

Karta broj 2: Osnove za parcelaciju i rešavanje imovinsko-pravnih odnosa;

3) Područje vodoakumulacije "Paljuvi-Viš":

Karta broj 1: Namena prostora, nivelacija i regulacija;

Karta broj 2: Osnove za rešavanje imovinsko-pravnih odnosa;

4) Područje koridora dvostrukog dalekovoda 35 kV "Rudnik IIIA i IIIB" do TS "Baroševac":

Karta broj 1: Namena prostora, nivelacija i regulacija;

Karta broj 2: Osnove za rešavanje imovinsko-pravnih odnosa;

5) Područje koridora dalekovoda 2x110 kV u Vreocima:

Karta broj 1: Namena prostora, nivelacija i regulacija;

Karta broj 2: Osnove za parcelaciju i rešavanje imovinsko-pravnih odnosa;

6) Uređenje dela koridora državnog puta DP IIB-363 (ranije R-201) Vreoci-Kruševica:

Karta broj 1: Namena prostora, nivelacija i regulacija;

Karta broj 2: Osnove za parcelaciju i rešavanje imovinsko-pravnih odnosa;

7) Područje koridora za snabdevanje pogona "Prerade" u Vreocima tehničkom vodom:

Karta broj 1: Namena prostora, nivelacija i regulacija;

Karta broj 2: Osnove za parcelaciju i rešavanje imovinsko-pravnih odnosa;

8) Privredno-industrijska zona Vreoca - Kompleks "Prerade":

Karta broj 1: Namena prostora, nivelacija i regulacija;

Karta broj 2: Osnove za parcelaciju i rešavanje imovinsko-pravnih odnosa;

9) Odlagalište jalovine "Turija":

Karta broj 1: Namena prostora, nivelacija i regulacija;

Karta broj 2: Osnove za parcelaciju i rešavanje imovinsko-pravnih odnosa;

10) Odlagalište jalovine u PK "Tamnava - istočno polje":

Karta broj 1: Namena prostora, nivelacija i regulacija;

Karta broj 2: Osnove za parcelaciju i rešavanje imovinsko-pravnih odnosa;

11) Odlagalište jalovine u zoni "Polja A":

Karta broj 1: Namena prostora, nivelacija i regulacija (konačna kontura);

Karta broj 1a: Namena prostora, nivelacija i regulacija (I faza 2020. godine);

Karta broj 2: Osnove za parcelaciju i rešavanje imovinsko-pravnih odnosa;

12) Proširenje deponije uglja u kompleksu "Drobilana-Tamnava":

Karta broj 1: Namena prostora, nivelacija i regulacija;

Karta broj 2: Osnove za parcelaciju i rešavanje imovinsko-pravnih odnosa;

13) Separacija kvarcnog peska u Vreocima:

Karta broj 1: Namena prostora, nivelacija i regulacija;

Karta broj 2: Osnove za parcelaciju i rešavanje imovinsko-pravnih odnosa;

14) Zona uticaja PK Polje "E" u delu naselja Zeoke:

Karta broj 1: Namena prostora, nivelacija i regulacija;

15) Zona uticaja PK Polje "D" u delu naselja Vreoci:

Karta broj 1: Namena prostora, nivelacija i regulacija;

16) Zona uticaja PK Polje "D" u delu naselja Medoševac:

Karta broj 1: Namena prostora, nivelacija i regulacija;

Karta broj 2: Osnove za parcelaciju i rešavanje imovinsko-pravnih odnosa;

17) Zona uticaja PK "Tamnava - zapadno polje" u naselju Skobalj:

Karta broj 1: Namena prostora, nivelacija i regulacija;

Karta broj 2: Osnove za parcelaciju i rešavanje imovinsko-pravnih odnosa;

18) Proširenje izvorišta VS "Kalenić":

Karta broj 1: Namena prostora, nivelacija i regulacija;

19) Vodoizvorište "Suva separacija":

Karta broj 1: Namena prostora, nivelacija i regulacija;

Karta broj 2: Osnove za parcelaciju i rešavanje imovinsko-pravnih odnosa;

20) Proširenje novog mesnog groblja u Baroševcu:

Karta broj 1: Namena prostora, nivelacija i regulacija;

Karta broj 2: Osnove za parcelaciju i rešavanje imovinsko-pravnih odnosa;

21) Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Baroševcu:

Karta broj 1: Namena prostora, nivelacija i regulacija;

Karta broj 2: Osnove za parcelaciju i rešavanje imovinsko-pravnih odnosa;

22) Sportsko-rekreativni kompleks u naselju "Jelav":

Karta broj 1: Namena prostora, nivelacija i regulacija;

Karta broj 2: Osnove za parcelaciju i rešavanje imovinsko-pravnih odnosa;

23) Sportsko-rekreativni centar u Rudovcima:

Karta broj 1: Namena prostora, nivelacija i regulacija;

Karta broj 2: Osnove za parcelaciju i rešavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Grafičke prikaze iz st. 3. i 4. ovog člana, izrađene u 11 primeraka, svojim potpisom overava ovlašćeno lice organa nadležnog za poslove prostornog planiranja.

Član 4

Uređenje, građenje, korišćenje i zaštita područja posebne namene sprovodiće se saglasno rešenjima iz Prostornog plana.

Prostorni planovi jedinica lokalne samouprave, urbanistički planovi i urbanističko tehnički dokumenti, uskladiće se sa odredbama ove uredbe na način utvrđen Prostornim planom.

Prostorni planovi jedinica lokalne samouprave, urbanistički planovi i urbanističko tehnički dokumenti, doneti do dana stupanja na snagu ove uredbe, primenjuju se u delovima koji nisu u suprotnosti sa ovom uredbom.

Član 5

Grafički prikazi iz člana 3. st. 3. i 4. ove uredbe, čuvaju se trajno u Vladi (jedan komplet), Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (dva kompleta), Ministarstvu rudarstva i energetike (jedan komplet), Javnom preduzeću "Elektroprivreda Srbije", Beograd (jedan komplet), Rudarskom basenu "Kolubara" d.o.o. (jedan komplet), gradskoj opštini Lazarevac (jedan komplet), gradskoj opštini Obrenovac (jedan komplet), opštini Ub (jedan komplet), opštini Lajkovac (jedan komplet) i opštini Aranđelovac (jedan komplet).

Član 6

Dokumentaciona osnova planskog dokumenta izrađuje se u dva primerka i trajno se čuva u ministarstvu nadležnom za poslove prostornog planiranja.

Član 7

Prostorni plan je dostupan zainteresovanim licima, u elektronskom obliku, preko Centralnog registra planskih dokumenata, koji vodi organ nadležan za poslove državnog premera i katastra.

Član 8

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja eksploatacije Kolubarskog lignitskog basena ("Službeni glasnik RS", broj 122/08).

Član 9

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Prostorni plan područja eksploatacije Kolubarskog lignitskog basena, koji je sastavni deo ove uredbe, možete pogledati OVDE