Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O PLANU MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA

("Sl. glasnik RS", br. 5/2020, 11/2020, 52/2020, 88/2020, 62/2021, 69/2021, 74/2021, 95/2021, 43/2023, 58/2023, 87/2023 i 103/2023)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovom uredbom utvrđuje se Plan mreže zdravstvenih ustanova - broj, struktura, kapaciteti i prostorni raspored zdravstvenih ustanova u javnoj svojini (u daljem tekstu: zdravstvena ustanova) i njihovih organizacionih jedinica po nivoima zdravstvene zaštite, organizacija pružanja hitne medicinske pomoći, kao i druga pitanja od značaja za organizaciju sistema zdravstvene zaštite u Republici Srbiji.

Tabela teritorijalnog rasporeda i posteljnih kapaciteta zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji, odštampana je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2

Zdravstvene ustanove osnivaju se i obavljaju zdravstvenu delatnost u skladu sa zakonom i ovom uredbom.

Za ostvarivanje prava građana u oblasti zdravstvene zaštite, kao i za sprovođenje programa zdravstvene zaštite donetih na nivou Republike Srbije, mogu se osnivati sredstvima u javnoj svojini sve zakonom utvrđene vrste zdravstvenih ustanova (dom zdravlja, apotekarska ustanova, bolnica (opšta i specijalna), zdravstveni centar, zavod, zavod za javno zdravlje, klinika, institut, kliničko-bolnički centar, univerzitetski klinički centar, vojna zdravstvena ustanova ili sanitetska jedinica i ustanova u Vojsci Srbije u skladu sa posebnim zakonom).

Zdravstveni centar ima organizacione jedinice koje obavljaju delatnost doma zdravlja i opšte bolnice.

Zdravstvene ustanove, u zavisnosti od zdravstvene delatnosti koju obavljaju, broja i starosne strukture stanovnika kojima pružaju zdravstvenu zaštitu, postojećeg broja, kapaciteta i rasporeda zdravstvenih ustanova, stepena urbanizacije, razvijenosti i saobraćajne povezanosti pojedinih područja, dostupnosti zdravstvene zaštite, potrebnog obima određenog nivoa zdravstvene delatnosti, kao i ekonomske mogućnosti Republike Srbije, osnivaju se i adekvatno raspoređuju na celoj teritoriji Republike.

Član 3

Zdravstvene ustanove obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom, tercijarnom i na više nivoa zdravstvene zaštite.

II ZDRAVSTVENA DELATNOST NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Član 4

Zdravstvenu delatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite obavlja dom zdravlja, apotekarska ustanova i zavod (zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, zavod za urgentnu medicinu, zavod za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje, zavod za dentalnu medicinu, zavod za plućne bolesti i tuberkulozu i zavod za kožne i venerične bolesti).

1. Dom zdravlja

Član 5

Dom zdravlja u javnoj svojini osniva se za teritoriju jedne opštine (sa najmanje 10.000 stanovnika), dve ili više opština, odnosno grada, u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova (u daljem tekstu: Plan mreže).

Izuzetno, dom zdravlja, koji je utvrđen Uredbom o planu mreže zdravstvenih ustanova ("Službeni glasnik RS", br. 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09, 24/10, 6/12, 37/12, 8/14, 92/15, 111/17, 114/17 - ispravka, 13/18, 15/18 - ispravka i 68/19), može se osnovati za teritoriju jedne opštine sa manje od 10.000 stanovnika.

Dom zdravlja obezbeđuje najmanje:

1) preventivnu zdravstvenu zaštitu za sve kategorije stanovnika;

2) zdravstvenu zaštitu žena;

3) zdravstvenu zaštitu dece;

4) zdravstvenu zaštitu iz oblasti opšte medicine;

5) zdravstvenu zaštitu iz oblasti polivalentne patronaže, kućnog lečenja, odnosno kućnog lečenja sa palijativnim zbrinjavanjem i zdravstvene nege.

Dom zdravlja obezbeđuje i zdravstvenu zaštitu iz oblasti dentalne medicine, laboratorijsku i drugu dijagnostiku, samostalno ili preko druge zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse u skladu sa zakonom i ovom uredbom.

U domu zdravlja može se obavljati i delatnost medicine rada i druga specijalističko-konsultativna delatnost, kao i apotekarska delatnost, u skladu sa zakonom.

Dom zdravlja obezbeđuje sanitetski prevoz, kao i prevoz pacijenata na dijalizu, samostalno ili preko zdravstvene ustanove, u skladu sa zakonom i Planom mreže.

Član 6

Ukoliko obavljanje sledećih zdravstvenih delatnosti nije organizovano u drugoj zdravstvenoj ustanovi u javnoj svojini na teritoriji za koju je dom zdravlja osnovan, u domu zdravlja se obezbeđuje, odnosno obavlja hitna medicinska pomoć i zdravstvena delatnost iz oblasti dentalne medicine, medicine rada i laboratorijska, radiološka i druga dijagnostika.

U domu zdravlja koji je osnovan za teritoriju sa preko 20.000 stanovnika, a udaljen je preko 20 kilometara od najbliže opšte bolnice, odnosno dom zdravlja koji je osnovan za teritoriju sa preko 15.000 stanovnika, a udaljen je preko 50 kilometara od najbliže opšte bolnice, može se obavljati i specijalističko-konsultativna delatnost iz oblasti interne medicine, pulmologije (pneumoftiziologije), oftalmologije, otorinolaringologije, psihijatrije (zaštite mentalnog zdravlja), dermatovenerologije, epidemiologije, medicine sporta i fizikalne medicine i rehabilitacije.

Dom zdravlja može obavljati apotekarsku delatnost u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita.

Član 7

Dom zdravlja, u zavisnosti od broja stanovnika na teritoriji za koju je osnovan, gustine naseljenosti i saobraćajne povezanosti, u prostorno izdvojenim naseljenim mestima, ustanovama i privrednim društvima, može obrazovati organizacione jedinice, i to: ogranak doma zdravlja, zdravstvenu stanicu i zdravstvenu ambulantu.

Ogranak doma zdravlja može organizovati dom zdravlja koji je osnovan za opštinu ili grad sa preko 100.000 stanovnika - za najmanje 40.000 stanovnika te opštine, odnosno grada, kao i dom zdravlja osnovan za dve ili više opština - u opštini izvan sedišta doma zdravlja za najmanje 8.000 stanovnika.

U ogranku se obezbeđuje hitna medicinska pomoć, zdravstvena zaštita dece i školske dece, žena i odraslog stanovništva, patronažna služba i kućno lečenje i nega, kao i preventivna i dečija stomatologija.

Zdravstvena stanica organizuje se za jedno ili više naseljenih mesta udaljenih preko 10 km od sedišta doma zdravlja i sa najmanje 5.000 stanovnika, za obavljanje najmanje delatnosti hitne medicinske pomoći, opšte medicine i zdravstvene zaštite dece i školske dece.

Zdravstvena ambulanta organizuje se u naseljenom mestu, školi, privrednom društvu ili ustanovi ako opredeljeni broj korisnika omogućava angažovanje jednog tima za obavljanje delatnosti iz opšte medicine ili zdravstvene zaštite dece i školske dece ili preventivne i dečije stomatologije.

Član 8

Ako u jedinici lokalne samouprave postoje dom zdravlja i opšta bolnica koji su u javnoj svojini, laboratorijska, radiološka i druga dijagnostika mogu se organizovati u okviru jedne zdravstvene ustanove i to u opštoj bolnici.

Izuzetno, na područjima sa specifičnim potrebama pružanja zdravstvene zaštite stanovništvu, gde saobraćajni i geografski uslovi to opravdavaju, u domu zdravlja može se organizovati i stacionar - kapaciteta 0,5 postelja na 1.000 stanovnika na teritoriji za koju je osnovan, odnosno bolničko porodilište sa najviše deset postelja, ako je udaljenost od najbliže opšte bolnice najmanje 30 kilometara.

2. Apoteka

Član 9

Pod apotekom u smislu ove uredbe podrazumeva se apotekarska ustanova, apoteka doma zdravlja i apoteka kao organizacioni deo druge zdravstvene ustanove na primarnom nivou zdravstvene zaštite.

Apotekarska ustanova se osniva za gravitaciono područje jedne ili više opština (za najmanje 40.000 stanovnika), odnosno grada.

Apotekarska ustanova može imati ogranke (za gravitaciono područje od najmanje 10.000 stanovnika).

Sedište apotekarske ustanove, kao i njeni ogranci mogu u svom sastavu imati organizacione jedinice van sedišta, odnosno ogranka, koje su organizovane u skladu sa zakonom.

Organizacione jedinice iz stava 4. ovog člana mogu se organizovati u okviru jednog istog upravnog okruga u kom se nalazi sedište, odnosno ogranak apotekarske ustanove, u čijem su sastavu.

Apoteka se osniva za područje od najmanje 4.000 stanovnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita (u daljem tekstu: Zakon).

Apotekarska stanica, kao organizaciona jedinica, organizuje se na ruralnom području, odnosno u naselju koje je najmanje pet kilometara udaljeno od najbliže apoteke.

3. Zavod

Član 10

Zavod se može osnovati samo na teritoriji na kojoj se nalazi sedište univerziteta koji u svom sastavu ima fakultet zdravstvene struke.

Zavod sprovodi zdravstvenu zaštitu pojedinih grupacija stanovništva, odnosno obavlja zdravstvenu delatnost iz pojedine oblasti zdravstvene zaštite.

Zavod se osniva kao:

1) zavod za zdravstvenu zaštitu studenata;

2) zavod za zdravstvenu zaštitu radnika;

3) zavod za urgentnu medicinu;

4) zavod za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje;

5) zavod za dentalnu medicinu;

6) zavod za plućne bolesti i tuberkulozu;

7) zavod za kožne i venerične bolesti;

Zavod može obavljati apotekarsku delatnost i specijalističko-konsultativnu delatnost.

Zavod može imati organizacione jedinice u skladu sa Zakonom.

Zavod u okviru obavljanja delatnosti za koju je osnovan, prati i proučava zdravstveno stanje stanovništva u oblasti za koju je osnovan.

Član 11

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata osniva se za najmanje 10.000 studenata i obavlja zdravstvenu zaštitu studenata, najmanje iz oblasti opšte medicine i ginekologije.

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata koji obezbeđuje zdravstvenu zaštitu za najmanje 30.000 studenata može obavljati specijalističko-konsultativnu delatnost iz oblasti interne medicine, psihijatrije (zaštite mentalnog zdravlja), oftalmologije, otorinolaringologije, dermatovenerologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, epidemiologije i socijalne medicine sa informatikom, kao i delatnost dentalne medicine.

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata obezbeđuje laboratorijsku i drugu dijagnostiku, samostalno ili preko druge zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse u skladu sa zakonom i ovom uredbom.

Ukoliko obavljanje laboratorijske i druge dijagnostike nije organizovano u drugoj zdravstvenoj ustanovi u javnoj svojini na teritoriji sedišta zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata, laboratorijska i druga dijagnostika se obavlja u zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata.

Zavod iz stava 2. ovog člana može imati stacionar kapaciteta do 0,5 postelja na 1.000 studenata koji su se opredelili za izabranog lekara opšte medicine u pomenutom zavodu, za kratkotrajnu hospitalizaciju radi dijagnostike i lečenja. Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata obezbeđuje zdravstvenu zaštitu i iz oblasti kućnog lečenja.

Član 12

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika obavlja zdravstvenu zaštitu zaposlenih obavljanjem delatnosti medicine rada sa ciljem: očuvanja zdravlja zaposlenih u bezbednoj i zdravoj radnoj sredini; utvrđivanja radne sposobnosti za obavljanje određene delatnosti (prethodni pregledi); ranog otkrivanja poremećaja zdravlja u vezi sa radom i radnom sredinom (periodični i drugi preventivni pregledi); otkrivanja faktora radne sredine koji mogu nepovoljno uticati na zdravlje radnika i sprovođenja drugih preventivnih mera.

U zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika može se obavljati zdravstvena delatnost iz oblasti opšte medicine, dentalne medicine i ginekologije, kao i specijalističko-konsultativna delatnost iz oblasti interne medicine, psihijatrije (neuropsihijatrije), otorinolaringologije i oftalmologije, prvenstveno radi obavljanja preventivnih pregleda iz stava 1. ovog člana.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika obezbeđuje zdravstvenu zaštitu i iz oblasti kućnog lečenja.

Član 13

Zavod za urgentnu medicinu obavlja hitnu medicinsku pomoć na mestu medicinske hitnosti, u Zavodu za urgentnu medicinu, tokom prevoza obolelih i povređenih u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu radi definitivnog zbrinjavanja i lečenja.

Zavod za urgentnu medicinu obavlja i hitan sanitetski prevoz akutno obolelih i povređenih lica u druge odgovarajuće zdravstvene ustanove, vrši prevoz nepokretnih, ograničeno pokretnih pacijenata i pacijenata na dijalizi, ako ova delatnost nije obezbeđena preko druge zdravstvene ustanove, kao i snabdevanje lekovima koji se daju u hitnim slučajevima.

Zavod za urgentnu medicinu obavlja i sanitetski prevoz koji nije hitan, kada je opravdan i medicinski neophodan, u skladu sa propisima kojima se uređuje obavezno zdravstveno osiguranje.

Zavod za urgentnu medicinu osniva se za teritoriju jedne ili više jedinica lokalne samouprave.

Član 14

Zavod za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje obavlja zdravstvenu zaštitu starih lica iz oblasti opšte medicine, dentalne medicine, rehabilitacije, palijativnog zbrinjavanja lica svih starosnih dobi i nege u kućnim uslovima.

Zavod za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje može obavljati i specijalističko-konsultativnu delatnost iz oblasti interne medicine, neurologije i psihijatrije (neuropsihijatrije).

Zavod za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje može imati i stacionar, kao i ambulantu za bol.

Član 15

Zavod dentalnu medicinu obavlja zdravstvenu delatnost koja obuhvata oblasti preventivne i dečije dentalne medicine i opšte dentalne medicine.

U zavodu za dentalnu medicinu mogu se obavljati i specijalističko-konsultativna delatnost iz oblasti ortopedije vilica, stomatološke protetike, parodontologije i oralne medicine, bolesti zuba sa endodoncijom i oralne hirurgije.

Član 16

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu pruža preventivne, dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione zdravstvene usluge iz oblasti zdravstvene zaštite pacijenata obolelih od tuberkuloze i drugih plućnih bolesti, koje se mogu lečiti na ambulantnom nivou.

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu obavlja i specijalističko-konsultativnu delatnost iz oblasti interne medicine i pneumoftiziologije.

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu u sklopu preventivne zdravstvene zaštite organizuje i sprovodi mere za sprečavanje, suzbijanje, rano otkrivanje i praćenje tuberkuloze i drugih plućnih bolesti.

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu može imati i stacionar.

Član 17

Zavod za kožne i venerične bolesti obavlja specijalističko-konsultativnu delatnost i pruža preventivne, dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione zdravstvene usluge iz oblasti dermatovenerologije i mikrobiologije sa parazitologijom.

Zavod za kožne i venerične bolesti u sklopu preventivne zdravstvene zaštite organizuje i sprovodi mere za sprečavanje, suzbijanje, rano otkrivanje i praćenje polno prenosivih infekcija.

III ZDRAVSTVENA DELATNOST NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Član 18

Stacionarnu i specijalističko-konsultativnu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite obavlja opšta i specijalna bolnica.

Zdravstveni centar je zdravstvena ustanova, koja obavlja delatnost doma zdravlja i opšte bolnice, u skladu sa zakonom i ovom uredbom.

U zdravstvenom centru, kao jedinstvene, funkcionalne i radne celine organizuju se: laboratorijska, radiološka i druga dijagnostika, specijalističko-konsultativna delatnost iz oblasti interne medicine i psihijatrije (zaštite mentalnog zdravlja).

Klinika obavlja visoko specijalizovanu specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost iz određene oblasti medicine, odnosno dentalne medicine ili samo visokospecijalizovanu specijalističko-konsultativnu delatnost iz oblasti dentalne medicine.

Institut obavlja visokospecijalizovanu specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost ili samo visokospecijalizovanu specijalističko-konsultativnu zdravstvenu delatnost iz jedne ili više oblasti medicine ili dentalne medicine.

Kliničko-bolnički centar obavlja specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite i visokospecijalizovanu specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite iz više grana medicine.

Univerzitetski klinički centar objedinjuje delatnost tri ili više klinika, odnosno instituta, koje čine organizacionu i funkcionalnu celinu, koja obavlja visokospecijalizovanu specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite iz više oblasti medicine.

Zdravstvene ustanove iz st. 3-6. ovog člana obavljaju zdravstvenu delatnost u oblasti laboratorijske i radiološke dijagnostike, kao i odgovarajuću zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite za stanovništvo teritorije za koju su osnovane, ukoliko u sedištu zdravstvene ustanove iz st. 3-6. ne postoji opšta, odnosno odgovarajuća specijalna bolnica u javnoj svojini, odnosno ukoliko u sedištu zdravstvene ustanove iz st. 5. i 6. ne postoji opšta bolnica u javnoj svojini.

Zdravstvena ustanova iz stava 3. ovog člana može se osnovati samo u sedištu fakulteta zdravstvene struke, a zdravstvene ustanove iz st. 4-6. ovog člana mogu se osnovati samo u sedištu univerziteta, koji u svom sastavu ima fakultet zdravstvene struke.

Zdravstvena ustanova iz stava 1. i st. 3-6. ovog člana, kao i opšta bolnica, kao organizacioni deo zdravstvenog centra iz stava 2. ovog člana, obavljaju i apotekarsku delatnost preko bolničke apoteke, u skladu sa zakonom.

Član 19

Specijalističko-konsultativna delatnost zdravstvenih ustanova iz člana 18. ove uredbe obuhvata: ambulantne specijalističko-konsultativne preglede; prijem i zbrinjavanje hitnih stanja, preglede i dijagnostičku obradu pacijenata upućenih na bolničko lečenje; dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju u okviru dnevne bolnice; fizikalnu medicinu i rehabilitaciju za ambulantne i hospitalizovane pacijente; obavljanje laboratorijskih, radioloških i drugih dijagnostičkih usluga za ambulantne pacijente, kao i drugu odgovarajuću specijalističko-konsultativnu delatnost.

Član 20

Dnevna bolnica, kao posebna organizaciona jedinica bolnice, organizuje se za obavljanje dijagnostičkih, terapijskih i rehabilitacionih usluga za pacijente u sledećim oblastima: nefrologiji (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i drugim internističkim granama medicine (prvenstveno radi primene radioterapije, parenteralne i inhalacione terapije); hirurškim granama medicine (radi obavljanja hirurških intervencija i operacija iz oblasti jednodnevne hirurgije) i psihijatriji - zaštiti mentalnog zdravlja (radi primene kombinovanih mera psihoterapije, socioterapije, okupacione i radne terapije i psihosocijalne podrške pacijentima i članovima njihovih porodica).

Dnevna bolnica kapacitete za program dijalize za hronično obolele pacijente obezbeđuje u skladu sa brojem obolelih.

Broj postelja dnevnih bolnica u internističkim i hirurškim oblastima je najmanje 5% postelja u odnosu na broj postelja u odgovarajućim bolničkim odeljenjima.

Kapacitet dnevne bolnice u psihijatriji iskazuje se brojem mesta za pojedine vrste grupnih psihoterapijskih i rehabilitacionih aktivnosti.

Član 21

Za ostvarivanje zakonom utvrđenih prava na bolničku zdravstvenu zaštitu u Republici Srbiji predviđeno je 43.180 bolničkih postelja, odnosno do 6 postelja na 1.000 stanovnika, i to za:

 

Bolničke postelje

broj

stopa na
1.000 stanovnika

1)

kratkotrajnu hospitalizaciju akutno obolelih i povređenih:

 

 

 

a) na sekundarnom nivou

29.295

do 3,90

 

b) na tercijarnom nivou

6.000

do 0,90

2)

produženo lečenje i dugotrajnu hospitalizaciju:

 

 

 

a) psihijatrijskih bolesnika

3.250

do 0,49

 

b) obolelih od tuberkuloze, nespecifičnih oboljenja pluća i drugih hroničnih oboljenja i stanja

1075

do 0,17

3)

rehabilitaciju u specijalizovanim bolničkim ustanovama

3.560

do 0,54

Pod bolničkim posteljama iz stava 1. ovog člana ne podrazumevaju se postelje u dnevnim bolnicama, neonatološkim odeljenjima porodilišta ni postelje za pratioca, kao ni postelje u stacionaru doma zdravlja, zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata, zavoda za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje, odnosno postelje u vanbolničkom porodilištu doma zdravlja.

1. Kratkotrajna hospitalizacija

a) Sekundarni nivo zdravstvene zaštite

Član 22

Kapaciteti bolničkih ustanova za zbrinjavanje i lečenje akutnih oboljenja, stanja i povreda na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite, sa prosečnom dužinom boravka lečenih na nivou ustanove do 8,5 dana, iskazuju se brojem postelja po oblastima bolničke zaštite na 1.000 stanovnika upravnog okruga i grada Beograda (u daljem tekstu: stopa obezbeđenosti bolničkim posteljama) na sledeći način:

DELATNOST

Stopa na 1.000 stanovnika
upravnog okruga/grada

1. INTERNISTIČKE I SRODNE GRANE I OBLASTI MEDICINE (interna medicina, neurologija, psihijatrija, infektologija, dermatovenerologija i dr.)

1,80

2. HIRURŠKE GRANE I OBLASTI MEDICINE (hirurgija, urologija, otorinolaringologija, oftalmologija, ortopedija i dr.)

1,19

3. PEDIJATRIJA

0,24

4. GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO

0,44

5. PRODUŽENO LEČENJE I NEGA (gerijatrija, palijativno zbrinjavanje, hemioterapija, fizikalna medicina i rehabilitacija)

0,23

UKUPNO:

3,90

Boravak pacijenata u jedinici za produženo lečenje i negu, uključujući i period akutnog zbrinjavanja na nekom drugom odeljenju, može trajati do 30 dana.

Član 23

U upravnom okrugu i gradu Beogradu gde postoje dve ili više bolničkih ustanova koje obavljaju delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite, ukupan broj postelja i broj postelja po granama i oblastima medicine iz člana 22. ove uredbe, raspoređuje se po zdravstvenim ustanovama vodeći računa o: broju stanovnika koji gravitiraju tim ustanovama i koriste njihove usluge, oblastima delatnosti, prostornim, posteljnim i kadrovskim kapacitetima tih ustanova.

Opšta bolnica u sedištu upravnog okruga kojoj gravitira manje od 200.000 stanovnika, kao i opšta bolnica osnovana za teritoriju više opština, obavlja bolničku i specijalističko-konsultativnu delatnost iz oblasti medicine navedenih u članu 22. ove uredbe, osim dečije, vaskularne, plastične i rekonstruktivne i maksilofacijalne hirurgije.

Opšta bolnica u sedištu upravnog okruga kojoj gravitira preko 200.000 stanovnika, može u okviru hirurgije obavljati delatnost i iz dečije, vaskularne i plastične i rekonstruktivne hirurgije i iz maksilofacijalne hirurgije.

Opšte bolnice osnovane u javnoj svojini u: Subotici, Ćupriji, Boru i opšta bolnica kao organizaciona jedinica zdravstvenog centra u Užicu, mogu obavljati delatnost i iz oblasti neurohirurgije.

Član 24

Opšta bolnica osnovana za teritoriju jedne opštine, odnosno opšta bolnica kojoj gravitira manje od 50.000 stanovnika, obavlja bolničku i specijalističko-konsultativnu delatnost iz oblasti interne medicine, opšte hirurgije, pedijatrije, ginekologije i akušerstva.

Opšta bolnica iz stava 1. ovog člana može obavljati specijalističko-konsultativnu delatnost i iz oblasti neurologije, psihijatrije (neuropsihijatrije), ortopedske hirurgije sa traumatologijom, urologije, oftalmologije, otorinolaringologije i dermatovenerologije.

b) Tercijarni nivo zdravstvene zaštite

Član 25

Posteljni kapaciteti kliničko-bolničkih centara, klinika, instituta i univerzitetskih kliničkih centara za pružanje zdravstvenih usluga tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite (6.000 bolničkih postelja, odnosno do 0,85 na 1.000 stanovnika), utvrđuju se na nivou Republike Srbije i autonomne pokrajine.

Kapaciteti iz stava 1. ovog člana raspoređuju se po ustanovama na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite srazmerno potrebama stanovništva koje gravitira tim ustanovama, u skladu sa kadrovskim, prostornim i drugim mogućnostima ustanova za rešavanje najsloženijih zdravstvenih potreba stanovništva.

2. Produženo lečenje i dugotrajna hospitalizacija

Član 26

U smislu ove uredbe, bolničko lečenje i zdravstvena nega koje je, zbog vrste bolesti i stepena onesposobljenosti hospitalizovanih, duže od 20 dana, smatra se produženim lečenjem, a ako traje duže od 30 dana dugotrajnom hospitalizacijom.

Član 27

Za bolničko lečenje obolelih od psihijatrijskih bolesti koristi se do 3.250 bolničkih postelja u specijalnim bolnicama u: Novom Kneževcu, Vršcu, Kovinu i Gornjoj Toponici i u delu Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" u Beogradu.

U okviru bolničkih postelja iz stava 1. ovog člana, do 1.500 postelja koristi se za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju, a do 1.750 postelja za hospitalizaciju pacijenata obolelih od hroničnih psihijatrijskih bolesti.

Član 28

Za bolničko lečenje obolelih od tuberkuloze i nespecifičnih plućnih bolesti, koriste se kapaciteti specijalnih bolnica u: Zrenjaninu, Beloj Crkvi, Sokobanji, "Ozren" u Sokobanji i Surdulici.

Za bolničko lečenje obolelih od šećerne bolesti, metaboličkih i drugih poremećaja koriste se kapaciteti specijalnih bolnica u: Bukovičkoj Banji, Vrnjačkoj Banji, Zaječaru i Čajetini.

Za bolničko lečenje obolelih od neuroloških i neuromišićnih bolesti koriste se kapaciteti specijalnih bolnica u Beogradu, Novom Pazaru i Starom Slankamenu.

3. Rehabilitacija u stacionarnim zdravstvenim ustanovama

Član 29

U zdravstvenim ustanovama na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, u kojima se pruža zdravstvena usluga kratkotrajne hospitalizacije, sprovode se odgovarajući rani akutni rehabilitacioni tretman i rani subakutni rehabilitacioni tretman u toku bolničkog lečenja, kao i rehabilitacioni tretman u dnevnim bolnicama i ambulantnim uslovima.

Produžena rehabilitacija obezbeđuje se u zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju kao kontinuirani produžetak lečenja i rehabilitacije, u okviru određenog indikacionog područja, kada se funkcionalne smetnje ne mogu ublažiti ili otkloniti sa podjednakom efikasnošću u ambulantno-polikliničkim uslovima i u okviru bolničkog lečenja osnovne bolesti.

Produžena rehabilitacija iz stava 2. ovog člana obezbeđuje se isključivo posle završenog odgovarajućeg ranog akutnog rehabilitacionog tretmana i ranog subakutnog rehabilitacionog tretmana, sprovedenog u toku bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Član 30

Produžena rehabilitacija u stacionarnim ustanovama specijalizovanim za rehabilitaciju obezbeđuje se za sledeća indikaciona područja:

1) neurološka oboljenja;

2) oboljenja srca i krvnih sudova:

(a) oboljenja perifernih krvnih sudova;

3) reumatska oboljenja;

4) oboljenja respiratornog sistema;

5) povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

6) endokrinološka oboljenja.

Produženu rehabilitaciju iz oblasti pomenutih indikacionih područja obezbeđuju sledeće zdravstvene ustanove specijalizovane za rehabilitaciju:

1) Specijalna bolnica za rehabilitaciju Melenci, 300 postelja za rehabilitaciju - za neurološka oboljenja, reumatska oboljenja i povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

2) Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Kanjiža, 140 postelja za rehabilitaciju - za neurološka oboljenja, reumatska oboljenja i povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

3) Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Junaković" Apatin, 140 postelja za rehabilitaciju - za neurološka oboljenja, reumatska oboljenja, povrede i oboljenja lokomotornog sistema i endokrinološka oboljenja;

4) Specijalna bolnica za neurološka i posttraumatska stanja Stari Slankamen, 295 postelja za rehabilitaciju - za neurološka oboljenja, reumatska oboljenja i povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

5) Specijalna bolnica za rehabilitaciju Vrdnik, 90 postelja za rehabilitaciju - za reumatska oboljenja i povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

6) Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača, 200 postelja za rehabilitaciju - za neurološka oboljenja, reumatska oboljenja, povrede i oboljenja lokomotornog sistema i rehabilitaciju dece;

7) Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Bukovička Banja", Aranđelovac, 50 postelja za rehabilitaciju - za reumatska oboljenja, oboljenja respiratornog sistema, povrede i oboljenja lokomotornog sistema i rehabilitaciju dece;

8) Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti "Sokobanja", Sokobanja, 165 postelja za rehabilitaciju - za reumatska oboljenja, oboljenja respiratornog sistema, povrede i oboljenja lokomotornog sistema i rehabilitaciju dece;

9) Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigrad", Zaječar, 90 postelja za rehabilitaciju - za neurološka oboljenja, oboljenja perifernih krvnih sudova, reumatska oboljenja i povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

10) Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor", Čajetina, 70 postelja za rehabilitaciju - za reumatska oboljenja, povrede i oboljenja lokomotornog sistema, endokrinološka oboljenja i rehabilitaciju dece;

11) Specijalna bolnica za rehabilitaciju Ivanjica, 90 postelja za rehabilitaciju - za reumatska oboljenja, oboljenja respiratornog sistema i povrede i oboljenja lokomotornog sistema i onkološku rehabilitaciju dece;

12) Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur" Vrnjačka Banja, 300 postelja za rehabilitaciju - za neurološka oboljenja, reumatska oboljenja, povrede i oboljenja lokomotornog sistema i endokrinološka oboljenja;

13) Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Agens", Mataruška Banja, Kraljevo, 140 postelja za rehabilitaciju - za neurološka oboljenja, reumatska oboljenja i povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

14) Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti Novi Pazar, 100 postelja za rehabilitaciju - za neurološka oboljenja, reumatska oboljenja, povrede i oboljenja lokomotornog sistema i rehabilitaciju dece;

15) Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Ribarska Banja", Kruševac, 260 postelja za rehabilitaciju - za neurološka oboljenja, reumatska oboljenja i povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

16) Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja", Niš, 350 postelja za rehabilitaciju - za oboljenja srca i krvnih sudova, reumatska oboljenja i povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

17) Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gejzer", Sijarinska Banja, Medveđa, 50 postelja za rehabilitaciju - za reumatska oboljenja i povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

18) Specijalna bolnica za rehabilitaciju Bujanovac, 40 postelja za rehabilitaciju - oboljenja perifernih krvnih sudova, reumatska oboljenja i povrede i oboljenja lokomotornog sistema;

19) (brisana)

20) Institut za rehabilitaciju, Beograd, 370 postelja za rehabilitaciju - za neurološka oboljenja, oboljenja srca i krvnih sudova, reumatska oboljenja, oboljenja respiratornog sistema i povrede, oboljenja lokomotornog sistema i rehabilitaciju dece, uključujući i onkološku rehabilitaciju.

IV ZDRAVSTVENA DELATNOST KOJA SE OBAVLJA NA VIŠE NIVOA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Član 31

Za obavljanje zdravstvene delatnosti na više nivoa zdravstvene zaštite osnivaju se sledeće zdravstvene ustanove: zavod za javno zdravlje, zavod za transfuziju krvi, zavod za medicinu rada, zavod za sudsku medicinu, zavod za virusologiju, vakcine i serume, zavod za antirabičnu zaštitu, zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju i zavod za biocide i medicinsku ekologiju.

Zdravstvene ustanove iz stava 1. ovog člana obavljaju delatnost u skladu sa zakonom.

1. Zavod za javno zdravlje

Član 32

Zavod za javno zdravlje se osniva za teritoriju jednog upravnog okruga, grada Beograda, Autonomne pokrajine Vojvodina i Republike Srbije.

Zavod iz stava 1. ovog člana može biti osnovan kao institut, u skladu sa zakonom.

Zavod za javno zdravlje koji je osnovan za područje Autonomne pokrajine Vojvodina obavlja delatnost u skladu sa zakonom i za teritoriju upravnog okruga u kome ima sedište.

Izuzetno, zavod za javno zdravlje može se osnovati za područje više jedinica lokalne samouprave, koje čine područje koje je manje od područja jednog upravnog okruga ili za područje dva susedna upravna okruga.

2. Zavod za transfuziju krvi

Član 33

Zavod za transfuziju krvi kao ovlašćena transfuziološka ustanova se osniva za teritoriju Republike Srbije i Autonomne pokrajine u skladu sa zakonom.

Zavod iz stava 1. ovog člana može biti osnovan kao institut u skladu sa zakonom.

V ORGANIZACIJA PRUŽANJA HITNE MEDICINSKE POMOĆI

Član 34

Pružanje hitne medicinske pomoći akutno obolelim i povređenim osobama prioritetna je obaveza zdravstvenih radnika i zdravstvenih ustanova na svim nivoima zdravstvene zaštite.

U postupku zbrinjavanja hitnih stanja i oboljenja, primenjuju se načela i metodi urgentne medicine.

Član 35

Pružanje hitne medicinske pomoći organizuje se u okviru dva funkcionalno povezana podsistema: prehospitalna hitna medicinska pomoć i hitna medicinska pomoć u okviru bolničke delatnosti.

Član 36

Prehospitalna hitna medicinska pomoć jeste kontinuirana delatnost zdravstvenih ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite, osim zavoda za laboratorijsku dijagnostiku, odnosno radiološku dijagnostiku i obuhvata: ukazivanje medicinske pomoći na mestu hitnosti i u zdravstvenoj ustanovi, sanitetski prevoz kritično obolelih i povređenih do stacionarne ustanove, uz neprekidno praćenje stanja i pružanje neophodne pomoći u toku transporta.

Prehospitalna hitna medicinska pomoć obavlja se u okviru redovne delatnosti lekara i njegovih saradnika i radom lekara u pripravnosti ili dežurne ekipe noću, nedeljom i u dane državnih praznika.

U domu zdravlja koji je osnovan za teritoriju sa preko 25.000 stanovnika može se organizovati služba hitne medicinske pomoći za kontinuirani prijem i zbrinjavanje hitnih stanja.

Član 37

Hitna medicinska pomoć u okviru bolničke delatnosti obezbeđuje se preko stručnih timova prijemno-urgentnog odeljenja opšte bolnice, kliničko-bolničkog centra, klinike, instituta i univerzitetskog kliničkog centra i prijemom na bolničko lečenje.

Zdravstvene ustanove iz stava 1. ovog člana, koje ne mogu adekvatno zbrinuti obolele i povređene, dužne su da obezbede sanitetski prevoz i odgovarajuću stručnu pomoć u toku transporta do odgovarajuće stacionarne zdravstvene ustanove.

Ako je u zdravstvenoj ustanovi iz stava 1. ovog člana hitno zbrinjavanje povređenog ili obolelog pacijenta završeno u danu javljanja zdravstvenoj ustanovi, a pacijent koji se otpušta na kućno lečenje nema mogućnost organizacije sopstvenog prevoza, zdravstvena ustanova iz stava 1. ovog člana obezbeđuje prevoz pacijenta.

VI CITOLOŠKA DIJAGNOSTIKA ZA ORGANIZOVANI SKRINING RAKA GRLIĆA MATERICE

Član 38

Za obavljanje zdravstvene delatnosti citološke dijagnostike u organizovanom skriningu na rak grlića materice osnivaju se citolaboratorije.

Organizovani skrining raka grlića materice obavlja se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju delatnost na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite u kojima se osnivaju citolaboratorije.

U postupku organizovanja i sprovođenja organizovanog skrininga raka grlića materice primenjuju se načela i metode definisane propisom kojim se uređuje nacionalni program ranog otkrivanja raka grlića materice.

Član 39

Dom zdravlja, kao ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite, na teritoriji opštine za koju je osnovan, vrši identifikaciju ciljne populacije žena (žene starosne dobi od 25 do 64 godine), organizuje i sprovodi pozivanje žena, obavlja uzimanje cervikalnog brisa za citološki pregled (PAP pregled) i dostavljanje preparata u citolaboratoriju, vodi medicinsku dokumentaciju i evidenciju o sprovođenju organizovanog skrininga, izdaje rezultate nalaza ženama, obezbeđuje i usmerava žene sa patološkim nalazom na dalju dijagnostiku i lečenje i izveštava o sprovođenju organizovanog skrininga nadležni zavod za javno zdravlje i organizacionu jedinicu za skrining u Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Citolaboratorija obavlja bojenje preparata (razmaza), tumačenje razmaza i dostavlja rezultate pregleda razmaza domu zdravlja iz kojeg je upućen.

Citolaboratorije za organizovani skrining raka grlića materice formiraju se u sledećim zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju poslove iz stava 2. ovog člana za ciljnu populaciju žena iz odgovarajućih jedinica lokalne samouprave:

1) Dom zdravlja Subotica - za ciljnu populaciju žena sa teritorije Severnobačkog, Zapadnobačkog i Severnobanatskog upravnog okruga;

2) Dom zdravlja Zrenjanin - za ciljnu populaciju žena sa teritorije Srednjebanatskog i Južnobanatskog upravnog okruga;

3) Dom zdravlja Novi Sad - za ciljnu populaciju žena sa teritorije Južnobačkog upravnog okruga;

4) Dom zdravlja Sremska Mitrovica - za ciljnu populaciju žena sa teritorije Sremskog upravnog okruga;

5) Dom zdravlja Valjevo - za ciljnu populaciju žena sa teritorije Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga;

6) Dom zdravlja Požarevac - za ciljnu populaciju žena sa teritorije Braničevskog, Podunavskog i Borskog upravnog okruga;

7) Dom zdravlja Kragujevac - za ciljnu populaciju žena sa teritorije Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga;

8) Dom zdravlja Užice - za ciljnu populaciju žena sa teritorije Zlatiborskog i Moravičkog upravnog okruga;

9) Dom zdravlja Kraljevo - za ciljnu populaciju žena sa teritorije Raškog upravnog okruga;

10) Dom zdravlja Kruševac - za ciljnu populaciju žena sa teritorije Rasinskog, Kosovskog, Pećkog, Prizrenskog, Kosovsko-mitrovačkog i Kosovsko-pomoravskog upravnog okruga;

11) Dom zdravlja Niš - za ciljnu populaciju žena sa teritorije Nišavskog, Zaječarskog, Topličkog i Pirotskog upravnog okruga;

12) Dom zdravlja Leskovac - za ciljnu populaciju žena sa teritorije Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga;

13) Univerzitetski klinički centar Srbije - za ciljnu populaciju žena sa teritorije grada Beograda (opštine Vračar, Zvezdara, Grocka, Palilula i Stari grad);

14) Kliničko-bolnički centar Zemun - za ciljnu populaciju žena sa teritorije grada Beograda (opštine Čukarica, Novi Beograd, Zemun i Surčin);

15) Ginekološko-akušerska klinika "Narodni front" - za ciljnu populaciju žena sa teritorije grada Beograda (opštine Savski venac, Rakovica, Voždovac, Obrenovac, Barajevo, Lazarevac, Sopot i Mladenovac).

Član 40

Svi domovi zdravlja u kojima nisu formirane citolaboratorije organizuju transport briseva uzetih u organizovanom skriningu raka grlića materice do odgovarajuće zdravstvene ustanove iz člana 39. stav 3. ove uredbe, koje obavljaju primarnu citološku analizu preparata (prvo čitanje).

Konačnu citološku analizu preparata (drugo čitanje) obavljaju zdravstvene ustanove koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a koje ispunjavaju zakonom propisane uslove za obavljanje delatnosti patologije, patohistologije i citologije.

VII ORGANIZACIJA LEČENJA LICA ZAVISNIH OD PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI

Član 41

Lečenje lica zavisnih od psihoaktivnih supstanci organizuje se u domovima zdravlja i stacionarnim zdravstvenim ustanovama: opštim i specijalnim bolnicama, klinikama i univerzitetskim kliničkim centrima.

Član 42

Lečenje lica zavisnih od psihoaktivnih supstanci primenom supstitucione terapije, koja podrazumeva davanje lekova pacijentima u prisustvu zdravstvenog radnika, sprovodi se u domovima zdravlja koji ispunjavaju zakonom propisane uslove za obavljanje zdravstvene delatnosti iz oblasti psihijatrije (neuropsihijatrije).

Dom zdravlja obezbeđuje lekove i potrebna medicinska sredstva za lečenje lica zavisnih od psihoaktivnih supstanci preko apoteke koja je u sastavu doma zdravlja, odnosno preko druge zdravstvene ustanove koja u svom sastavu ima apoteku.

Član 43

Lečenje lica zavisnih od psihoaktivnih supstanci sprovodi se i u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom, odnosno tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a koje ispunjavaju zakonom propisane uslove za obavljanje zdravstvene delatnosti iz oblasti psihijatrije (neuropsihijatrije).

Lečenje iz stava 1. ovog člana obezbeđuje se u zdravstvenom centru, opštoj bolnici, specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti, specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti, klinici za psihijatrijske bolesti i univerzitetskom kliničkom centru.

Lečenje lica iz stava 1. ovog člana sprovodi se u okviru kratkotrajne hospitalizacije sa detoksifikacijom, produžene hospitalizacije koja obuhvata psihosocijalnu rehabilitaciju, resocijalizaciju i supstitucionu terapiju, kao i dnevne bolnice i specijalističko-konsultativne delatnosti, koje uključuju i supstitucionu terapiju.

Referentne zdravstvene ustanove za lečenje lica zavisnih od psihoaktivnih supstanci, pored toga što učestvuju u lečenju lica zavisnih od psihoaktivnih supstanci, obavljaju poslove zdravstvene zaštite od opšteg interesa utvrđene zakonom, i to: primenu, praćenje i unapređenje jedinstvene doktrine i metodologije u prevenciji, dijagnostici, lečenju i rehabilitaciji od bolesti zavisnosti, usaglašavanje razvoja metoda u lečenju bolesti zavisnosti, zasnovanih na dokazima o kvalitetu, bezbednosti i efikasnosti u zdravstvenoj zaštiti, pripremanje nacionalnih vodiča za dijagnostiku i lečenje bolesti zavisnosti, pružanje saveta i konsultacija drugim zdravstvenim ustanovama, zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima u vezi sa dijagnostikom, profilaksom i lečenjem bolesti zavisnosti i stručno usavršavanje, sprovođenje specijalizacije i uže specijalizacije i kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

VIII ORGANIZACIONE JEDINICE ZDRAVSTVENIH USTANOVA I MERE ZA UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI RADA

Član 44

Zdravstvene ustanove obrazuju organizacione jedinice u skladu sa delatnošću za koju su osnovane i u zavisnosti od broja zaposlenih, a s ciljem efikasnijeg korišćenja kadrovskih resursa, sredstava za rad, bolničkih postelja i drugih kapaciteta i radi povećanja dostupnosti zdravstvenih usluga, kvaliteta i efektivnosti mera zdravstvene zaštite.

Član 45

U zdravstvenim ustanovama na primarnom nivou zdravstvene zaštite obrazuju se organizacione jedinice po teritorijalnom principu (ogranak, zdravstvena stanica, zdravstvena ambulanta) i po funkcionalnom principu za jednu ili više oblasti u okviru delatnosti (služba, odeljenje, odsek).

Član 46

U zdravstvenim ustanovama na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite obrazuju se organizacione jedinice koje objedinjavaju stacionarnu i specijalističko-konsultativnu delatnost u jednoj ili više srodnih oblasti medicine, kao i organizacione jedinice za obavljanje dijagnostičkih, rehabilitacionih i drugih stručnih poslova za ambulantne i stacionarno lečene pacijente.

Član 47

Stacionarna delatnost obavlja se u okviru bolničkih i kliničkih odeljenja, organizovanih u okviru jedne ili više srodnih grana, odnosno oblasti medicine, kao i nivoa lečenja i nege.

Obrazovanje bolničkih i kliničkih odeljenja po nivou lečenja i zdravstvene nege podrazumeva, pored odeljenja za standardno lečenje i negu, i odeljenja za intenzivno lečenje i negu, a po potrebi i odeljenja za poluintenzivno lečenje i negu.

Član 48

U stacionarnim zdravstvenim ustanovama, u zavisnosti od zdravstvenih potreba, pacijentu se obezbeđuje lečenje u bolničkom, odnosno kliničkom odeljenju za standardno lečenje i negu (osnovni nivo lečenja i nege) ili na višim nivoima lečenja i nege, koji podrazumevaju:

1) nivo 1 - za lečenje i negu pacijenata visoko zavisnih od tuđe pomoći i pacijenata sa mogućim pogoršanjem njihovog zdravstvenog stanja, kao i pacijenata koji su premešteni sa višeg nivoa lečenja i nege čije zdravstvene potrebe mogu biti zadovoljene u odeljenju za standardno lečenje, ali uz dodatni nadzor i potporu;

2) nivo 2 intenzivnog lečenja i nege - za pacijente sa disfunkcijom (oštećenjem) najmanje jednog organskog sistema kod kojih je potrebna osnovna respiratorna ili hemodinamska potpora, za pacijente koji su na postoperativnom lečenju, kao i za one koji su premešteni sa višeg nivoa lečenja i nege;

3) nivo 3 intenzivnog lečenja i nege - za pacijente kod kojih je neophodna složena respiratorna potpora ili bazična respiratorna potpora, zajedno sa potporom još najmanje dva organska sistema (pacijenti sa disfunkcijom više organa).

Za nivo 1 lečenja i nege može se organizovati posebno bolničko, odnosno kliničko odeljenje za poluintenzivno, a za nivo 2 i 3 odeljenje za intenzivno lečenje i negu.

Broj postelja iz stava 1. tačka 1) ovog člana može biti najviše dva puta veći od broja postelja iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana.

Član 49

Kapaciteti odeljenja za intenzivno lečenje i negu nivoa 2 i 3 iz člana 48. ove uredbe obezbeđuju se u odnosu na broj postelja u zdravstvenoj ustanovi sa sledećim učešćem, i to u:

1) zdravstvenom centru, opštoj i specijalnoj bolnici u kojoj se obavlja kratkotrajna hospitalizacija do 5%;

2) kliničko-bolničkom centru do 6%;

3) klinici, institutu i univerzitetskom kliničkom centru do 8%

4) urgentnom centru, specijalnoj bolnici (odeljenju) za cerebrovaskularna oboljenja i Institutu za neonatologiju do 20%.

Udeo postelja nivoa 3 - intenzivnog lečenja i nege u ukupnom broju postelja intenzivnog lečenja i nege iz stava 1. ovog člana ne može biti veći od:

1) 10% u zdravstvenom centru, opštoj i specijalnoj bolnici u kojoj se leče akutna stanja i oboljenja;

2) 15% u kliničko-bolničkom centru;

3) 20% u klinici, institutu i univerzitetskom kliničkom centru;

4) 25% u urgentnom centru univerzitetskog kliničkog centra i specijalnoj bolnici za cerebrovaskularna oboljenja.

U specijalnim bolnicama u kojima se obavlja dugotrajna hospitalizacija i rehabilitacija mogu se obrazovati bolnička odeljenja za nepokretne i ograničeno pokretne pacijente i za pacijente kojima je, zbog prirode bolesti i stanja, neophodan dodatni nadzor i potpora (nivo 1 intenzivnog lečenja i nege).

IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 50

Zdravstvene ustanove u javnoj svojini na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u pogledu vrste, strukture, kapaciteta i bolničkih postelja raspoređuju se u skladu sa zakonom i ovom uredbom.

Član 51

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o planu mreže zdravstvenih ustanova ("Službeni glasnik RS", br. 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09, 24/10, 6/12, 37/12, 8/14, 92/15, 111/17, 114/17 - ispravka, 13/18, 15/18 - ispravka i 68/19).

Član 52

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

TABELA TERITORIJALNOG RASPOREDA I POSTELJNIH KAPACITETA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U REPUBLICI SRBIJI

 

TABELA TERITORIJALNOG RASPOREDA I POSTELJNIH KAPACITETA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U REPUBLICI SRBIJI

R. br.

Naziv upravnog okruga - zdravstvene ustanove

Broj
postelja

I. Severnobački upravni okrug

1.

Apotekarska ustanova Subotica

 

2.

Dom zdravlja Bačka Topola (sa stacionarom)

10

3.

Dom zdravlja Mali Iđoš

 

4.

Dom zdravlja Subotica

 

5.

Opšta bolnica Subotica

670

6.

Zavod za javno zdravlje Subotica

 

II. Srednjobanatski upravni okrug

1.

Apotekarska ustanova Zrenjanin

 

2.

Dom zdravlja Žitište

 

3.

Dom zdravlja Zrenjanin

 

4.

Dom zdravlja Nova Crnja

 

5.

Dom zdravlja Novi Bečej

 

6.

Dom zdravlja Sečanj

 

7.

Opšta bolnica Zrenjanin

600

8.

Specijalna bolnica za plućne bolesti Zrenjanin (za akutne bolesti 40 i za produženo lečenje 120 postelja)

160

9.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Melenci

300

10.

Zavod za javno zdravlje Zrenjanin

 

III. Severnobanatski upravni okrug

1.

Apotekarska ustanova Kikinda

 

2.

Apotekarska ustanova Senta

 

3.

Dom zdravlja Ada

 

4.

Dom zdravlja Kanjiža

 

5.

Dom zdravlja Kikinda

 

6.

Dom zdravlja Novi Kneževac (sa stacionarom)

30

7.

Dom zdravlja Senta

 

8.

Dom zdravlja Čoka

 

9.

Opšta bolnica Kikinda

280

10.

Opšta bolnica Senta

240

11.

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Novi Kneževac

300

12.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Kanjiža

140

13.

Zavod za javno zdravlje Kikinda

 

IV. Južnobanatski upravni okrug

1.

Apotekarska ustanova Vršac

 

2.

Apotekarska ustanova Pančevo

 

3.

Dom zdravlja Alibunar

 

4.

Dom zdravlja Bela Crkva

 

5.

Dom zdravlja Vršac

 

6.

Dom zdravlja Kovačica

 

7.

Dom zdravlja Kovin

 

8.

Dom zdravlja Opovo

 

9.

Dom zdravlja Pančevo

 

10.

Dom zdravlja Plandište

 

11.

Opšta bolnica Vršac

290

12.

Opšta bolnica Pančevo

660

13.

Specijalna bolnica za plućne bolesti Bela Crkva

200

14.

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Vršac

900

15.

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Kovin

1000

16.

Zavod za javno zdravlje Pančevo

 

V. Zapadnobački upravni okrug

1.

Apotekarska ustanova Sombor

 

2.

Dom zdravlja Apatin

 

3.

Dom zdravlja Kula

 

4.

Dom zdravlja Odžaci (sa stacionarom)

25

5.

Dom zdravlja Sombor

 

6.

Opšta bolnica Sombor

732

7.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Junaković" Apatin

140

8.

Zavod za javno zdravlje Sombor

 

VI. Južnobački upravni okrug

1.

Apotekarska ustanova Vrbas

 

2.

Apotekarska ustanova Novi Sad

 

3.

Dom zdravlja Bač

 

4.

Dom zdravlja Bačka Palanka

 

5.

Dom zdravlja Bački Petrovac

 

6.

Dom zdravlja Beočin

 

7.

Dom zdravlja Bečej

 

8.

Dom zdravlja Vrbas

 

9.

Dom zdravlja Žabalj

 

10.

Dom zdravlja Novi Sad (i za opštinu Sremski Karlovci)

 

11.

Dom zdravlja Srbobran

 

12.

Dom zdravlja Temerin

 

13.

Dom zdravlja Titel

 

14.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad

 

15.

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad

 

16.

Zavod za urgentnu medicinu Novi Sad

 

17.

Opšta bolnica Vrbas

270

18.

Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad

70

19.

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

350

20.

Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

225

21.

Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

312

22.

Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica

311

23.

Klinika za dentalnu medicinu Vojvodine, Novi Sad

25

24.

Univerzitetski klinički centar Vojvodine, Novi Sad

2.041

25.

Zavod za antirabičnu zaštitu, Novi Sad

 

26.

Zavod za transfuziju krvi Vojvodine, Novi Sad (za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine)

 

27.

Institut za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad (za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine)

 

28.

Vojna bolnica Novi Sad

60

VII. Sremski upravni okrug

1.

Apotekarska ustanova Sremska Mitrovica

 

2.

Dom zdravlja Inđija

 

3.

Dom zdravlja Irig

 

4.

Dom zdravlja Pećinci

 

5.

Dom zdravlja Ruma (sa stacionarom)

10

6.

Dom zdravlja Sremska Mitrovica

 

7.

Dom zdravlja Stara Pazova

 

8.

Dom zdravlja Šid

 

9.

Opšta bolnica Sremska Mitrovica

513

10.

Specijalna bolnica za neurološka i posttraumatska stanja Stari Slankamen (za lečenje 20 i za rehabilitaciju 275 postelja)

295

11.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Vrdnik

90

12.

Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica

 

VIII. Mačvanski upravni okrug

1.

Apotekarska ustanova Loznica (za grad Loznicu i opštine Krupanj, Mali Zvornik i Ljubovija)

 

2.

Apotekarska ustanova Šabac (za grad Šabac i opštine Bogatić, Vladimirci i Koceljeva)

 

3.

Dom zdravlja Bogatić

 

4.

Dom zdravlja Vladimirci

 

5.

Dom zdravlja Koceljeva

 

6.

Dom zdravlja Krupanj (sa stacionarom)

8

7.

Dom zdravlja Ljubovija (sa stacionarom)

20

8.

Dom zdravlja Mali Zvornik

 

9.

Zdravstveni centar Loznica
(Dom zdravlja Loznica i Opšta bolnica Loznica)

461

10.

Zdravstveni centar Šabac
(Dom zdravlja Šabac i Opšta bolnica Šabac)

575

11.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača

200

12.

Zavod za javno zdravlje Šabac

 

IX. Kolubarski upravni okrug

1.

Apotekarska ustanova Valjevo (za grad Valjevo i opštine Osečina i Ljig)

 

2.

Dom zdravlja Lajkovac

 

3.

Dom zdravlja Ljig

 

4.

Dom zdravlja Mionica

 

5.

Dom zdravlja Osečina

 

6.

Dom zdravlja Ub

 

7.

Zdravstveni centar Valjevo
(Dom zdravlja Valjevo i Opšta bolnica Valjevo)

657

8.

Zavod za javno zdravlje Valjevo

 

X. Podunavski upravni okrug

1.

Apotekarska ustanova Velika Plana

 

2.

Apotekarska ustanova Smederevo

 

3.

Apotekarska ustanova Smederevska Palanka

 

4.

Dom zdravlja Velika Plana

 

5.

Zdravstveni centar Smederevo
(Dom zdravlja Smederevo i Opšta bolnica Smederevo)

399

6.

Zdravstveni centar Smederevska Palanka
(Dom zdravlja Smederevska Palanka i Opšta bolnica Smederevska Palanka)

300

7.

Zavod za javno zdravlje Smederevo

 

XI. Braničevski upravni okrug

1.

Apotekarska ustanova Požarevac (za grad Požarevac i opštine Veliko Gradište, Golubac, Kučevo, Malo Crniće, Petrovac, Žagubica i Žabari)

 

2.

Dom zdravlja Veliko Gradište

 

3.

Dom zdravlja Golubac

 

4.

Dom zdravlja Žabari

 

5.

Dom zdravlja Žagubica

 

6.

Dom zdravlja Kučevo

 

7.

Dom zdravlja Malo Crniće

 

8.

Zdravstveni centar Petrovac na Mlavi
(Dom zdravlja Petrovac na Mlavi i Opšta bolnica Petrovac na Mlavi)

138

9.

Zdravstveni centar Požarevac (Dom zdravlja Požarevac i Opšta bolnica Požarevac)

530

10.

Zavod za javno zdravlje Požarevac

 

XII. Šumadijski upravni okrug

1.

Apotekarska ustanova Aranđelovac

 

2.

Apotekarska ustanova Kragujevac (za grad Kragujevac i opštine Batočina, Lapovo, Rača, Topola i Knić)

 

3.

Dom zdravlja Batočina

 

4.

Dom zdravlja Knić

 

5.

Dom zdravlja Kragujevac

 

6.

Dom zdravlja Lapovo

 

7.

Dom zdravlja Rača

 

8.

Dom zdravlja Topola

 

9.

Zavod za dentalnu medicinu Kragujevac

 

10.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Kragujevac

 

11.

Zavod za urgentnu medicinu Kragujevac

 

12.

Zdravstveni centar Aranđelovac
(Dom zdravlja Aranđelovac i Opšta bolnica Aranđelovac)

142

13.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Bukovička Banja" Aranđelovac (za lečenje dece obolele od šećerne bolesti 40 i za rehabilitaciju 50 postelja)

90

14.

Univerzitetski klinički centar Kragujevac

1.118

15.

Institut za javno zdravlje Kragujevac

 

XIII. Pomoravski upravni okrug

1.

Apotekarska ustanova Jagodina

 

2.

Apotekarska ustanova Paraćin

 

3.

Dom zdravlja Despotovac (sa stacionarom)

10

4.

Dom zdravlja Rekovac

 

5.

Dom zdravlja Svilajnac (sa stacionarom)

10

6.

Zdravstveni centar Jagodina
(Dom zdravlja Jagodina i Opšta bolnica Jagodina)

270

7.

Zdravstveni centar Paraćin
(Dom zdravlja Paraćin i Opšta bolnica Paraćin)

171

8.

Zdravstveni centar Ćuprija
(Dom zdravlja Ćuprija i Opšta bolnica Ćuprija)

469

9.

Zavod za javno zdravlje Ćuprija

 

XIV. Borski upravni okrug

1.

Apotekarska ustanova Bor (za opštine Bor, Kladovo, Negotin i Majdanpek)

 

2.

Zdravstveni centar Bor
(Dom zdravlja Bor i Opšta bolnica Bor)

310

3.

Zdravstveni centar Kladovo
(Dom zdravlja Kladovo i Opšta bolnica Kladovo)

135

4.

Zdravstveni centar Majdanpek
(Dom zdravlja Majdanpek i Opšta bolnica Majdanpek)

50

5.

Zdravstveni centar Negotin
(Dom zdravlja Negotin i Opšta bolnica Negotin)

190

XV. Zaječarski upravni okrug

1.

Apotekarska ustanova Zaječar (za grad Zaječar i opštine Boljevac, Sokobanja, Knjaževac)

 

2.

Dom zdravlja Boljevac

 

3.

Dom zdravlja Sokobanja

 

4.

Zdravstveni centar Zaječar
(Dom zdravlja Zaječar i Opšta bolnica Zaječar)

430

5.

Zdravstveni centar Knjaževac
(Dom zdravlja Knjaževac i Opšta bolnica Knjaževac)

120

6.

Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti "Sokobanja" (za lečenje 125 i za rehabilitaciju 165 postelja)

290

7.

Specijalna bolnica za plućne bolesti "Ozren", Sokobanja

150

8.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigrad", Zaječar (za lečenje 10 i za rehabilitaciju 90 postelja)

100

9.

Zavod za javno zdravlje Zaječar (za Zaječarski i Borski upravni okrug)

 

XVI. Zlatiborski upravni okrug

1.

Apotekarska ustanova Užice (za grad Užice i opštine Arilje, Bajina Bašta, Kosjerić, Nova Varoš, Požega, Priboj, Prijepolje, Sjenica i Čajetina)

 

2.

Zdravstveni centar Priboj
(Opšta bolnica Priboj i Dom zdravlja Priboj)

110

3.

Zdravstveni centar Prijepolje (Prijepolje 170 postelja)
(Opšta bolnica Prijepolje i Dom zdravlja Prijepolje)

170

4.

Zdravstveni centar Užice (Užice 740 postelja, odeljenje Požega 60 postelja)
(Opšta bolnica Užice, odeljenje Nova Varoš 30 postelja, odeljenje Sjenica 30 postelja i Dom zdravlja Užice, Dom zdravlja Čajetina, Dom zdravlja Arilje, Dom zdravlja Bajina Bašta sa stacionarom 20 postelja, Dom zdravlja Kosjerić, Dom zdravlja Nova Varoš, Dom zdravlja Požega, Dom zdravlja Sjenica)

860 + 20 DZ Bajina Bašta

5.

Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor" Čajetina (za radioterapiju 4 i za rehabilitaciju 70 postelja)

74

6.

Zavod za javno zdravlje Užice

 

XVII. Moravički upravni okrug

1.

Apotekarska ustanova Gornji Milanovac

 

2.

Apotekarska ustanova Čačak (za grad Čačak i opštine Ivanjica i Lučani)

 

3.

Dom zdravlja Ivanjica (sa stacionarom)

20

4.

Dom zdravlja Lučani (sa stacionarom)

10

5.

Zdravstveni centar Gornji Milanovac
(Dom zdravlja Gornji Milanovac i Opšta bolnica Gornji Milanovac)

150

6.

Zdravstveni centar Čačak (Dom zdravlja Čačak i Opšta bolnica Čačak)

527

7.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Ivanjica

90

8.

Zavod za javno zdravlje Čačak

 

XVIII. Raški upravni okrug

1.

Apotekarska ustanova Kraljevo (za grad Kraljevo i opštine Vrnjačka Banja i Raška)

 

1a

Apotekarska ustanova Novi Pazar (za grad Novi Pazar)

 

2.

Dom zdravlja Vrnjačka Banja

 

3.

Dom zdravlja Raška (sa stacionarom)

15

4.

Dom zdravlja Tutin

 

5.

Zdravstveni centar Kraljevo
(Dom zdravlja Kraljevo i Opšta bolnica Kraljevo)

580

6.

Zdravstveni centar Novi Pazar
(Dom zdravlja Novi Pazar i Opšta bolnica Novi Pazar)

420

7.

Opšta bolnica Tutin

60

8.

Specijalna bolnica za interne bolesti Vrnjačka Banja

70

9.

Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur" Vrnjačka Banja (za lečenje 70 i za rehabilitaciju 300 postelja)

370

10.

Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti Novi Pazar (za lečenje 80 i za rehabilitaciju 100 postelja)

180

11.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Agens" Mataruška Banja, Kraljevo

140

12.

Zavod za javno zdravlje Kraljevo (za grad Kraljevo i opštine Vrnjačka Banja i Raška)

 

13.

Zavod za javno zdravlje Novi Pazar (za grad Novi Pazar i opštinu Tutin)

 

XIX. Rasinski upravni okrug

1.

Apotekarska ustanova Kruševac (za grad Kruševac i opštine Aleksandrovac, Brus, Varvarin, Trstenik i Ćićevac)

 

2.

Dom zdravlja Aleksandrovac (sa stacionarom)

10

3.

Dom zdravlja Brus (sa stacionarom)

10

4.

Dom zdravlja Trstenik

 

5.

Zdravstveni centar Kruševac (Dom zdravlja Kruševac, Dom zdravlja Varvarin, Dom zdravlja Ćićevac i Opšta bolnica Kruševac, za akutne bolesti 764 postelje i za produženo lečenje i negu bolesnika Rasinskog, Raškog i Pomoravskog okruga 158 postelja.

922

6.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Ribarska Banja", Kruševac

260 

7.

Zavod za javno zdravlje Kruševac

 

XX. Nišavski upravni okrug

1.

Apotekarska ustanova Niš (za grad Niš i opštine Aleksinac, Gadžin Han, Merošina, Ražanj, Svrljig)

 

2.

Dom zdravlja Gadžin Han

 

3.

Dom zdravlja Doljevac

 

4.

Dom zdravlja Merošina

 

5.

Dom zdravlja Niš

 

6.

Dom zdravlja Ražanj

 

7.

Dom zdravlja Svrljig

 

8.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš

 

9.

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Niš

 

10.

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Niš

 

11.

Zavod za urgentnu medicinu Niš

 

12.

Zdravstveni centar Aleksinac
(Dom zdravlja Aleksinac i Opšta bolnica Aleksinac)

135

13.

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti "Gornja Toponica", Niš

800

14.

Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja", Niš (za kardiologiju 40, za ortopediju 40, za reumatologiju 40 i za rehabilitaciju 350 postelja)

470

15.

Klinika za dentalnu medicinu Niš

25

16.

Univerzitetski klinički centar Niš

1.525

17.

Zavod za sudsku medicinu Niš (za Nišavski, Pčinjski, Jablanički, Pirotski, Zaječarski, Toplički, Borski i Rasinski upravni okrug)

 

18.

Zavod za transfuziju krvi Niš

 

19.

Institut za javno zdravlje Niš (za Nišavski i Toplički upravni okrug)

 

20.

Vojna bolnica Niš

100

XXI. Toplički upravni okrug

1.

Apotekarska ustanova Prokuplje (za opštine Blace, Žitorađa, Kuršumlija i Prokuplje)

 

2.

Dom zdravlja Blace

 

3.

Dom zdravlja Žitorađa

 

4.

Dom zdravlja Kuršumlija (sa stacionarom)

20

5.

Zdravstveni centar Prokuplje
(Dom zdravlja Prokuplje i Opšta bolnica Prokuplje)

353

XXII. Pirotski upravni okrug

1.

Apotekarska ustanova Pirot (za opštine Pirot, Babušnica i Dimitrovgrad)

 

2.

Dom zdravlja Babušnica (sa stacionarom)

10

3.

Dom zdravlja Bela Palanka

 

4.

Dom zdravlja Dimitrovgrad (sa stacionarom)

10

5.

Zdravstveni centar Pirot
(Dom zdravlja Pirot i Opšta bolnica Pirot)

332

6.

Zavod za javno zdravlje Pirot

 

XXIII. Jablanički upravni okrug

1.

Apotekarska ustanova Leskovac (za grad Leskovac i opštine Bojnik, Vlasotince, Crna Trava, Lebane i Medveđa)

 

2.

Dom zdravlja Bojnik

 

3.

Dom zdravlja Vlasotince (za opštine Vlasotince i Crna Trava)

 

4.

Dom zdravlja Lebane

 

5.

Dom zdravlja Medveđa

 

6.

Zdravstveni centar Leskovac
(Dom zdravlja Leskovac i Opšta bolnica Leskovac)

795

7.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gejzer" Sijarinska Banja, Medveđa

50

8.

Zavod za javno zdravlje Leskovac

 

XXIV. Pčinjski upravni okrug

1.

Apotekarska ustanova Bujanovac

 

2.

Apotekarska ustanova Vranje (za grad Vranje i opštine Bosilegrad, Preševo, Surdulica, Trgovište i Vladičin Han)

 

3.

Dom zdravlja Bosilegrad (sa stacionarom)

10

4.

Dom zdravlja Bujanovac

 

5.

Dom zdravlja Vladičin Han

 

6.

Dom zdravlja Preševo (sa porodilištem)

10

7.

Dom zdravlja Trgovište

 

8.

Zdravstveni centar Vranje
(Dom zdravlja Vranje i Opšta bolnica Vranje)

543

9.

Zdravstveni centar Surdulica
(Dom zdravlja Surdulica i Opšta bolnica Surdulica)

145

10.

Specijalna bolnica za plućne bolesti Surdulica (za lečenje: akutnih bolesti 45 i hroničnih bolesti 55 postelja)

100

11.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Bujanovac

40

12.

(brisana)

 

13.

Zavod za javno zdravlje Vranje

 

XXV. Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija

1.

Apotekarska ustanova Kosovska Mitrovica

 

1a

Apotekarska ustanova Peć

 

1b

Apotekarska ustanova Prizren

 

1v

Apotekarska ustanova Gnjilane

 

1g

Apotekarska ustanova Priština

 

2.

(brisana)

 

3.

Dom zdravlja Štrpce (za opštine Štrpce, Gora, Kačanik, Suva Reka i Orahovac)

 

3a

Dom zdravlja Zvečan (za opštinu Zvečan)

 

3b

Dom zdravlja Zubin potok, sa stacionarom (za opštinu Zubin Potok)

24

4.

Zdravstveni centar Gnjilane (zdravstvena zaštita na primarnom i sekundarnom nivou za opštine Gnjilane, Kosovska Kamenica, Vitina i Novo Brdo)

530

4a

Zdravstveni centar Prizren (za opštinu Prizren)

 

4b

Zdravstveni centar Peć (za opštine Peć, Istok, Đakovica, Dečani i Klina)

 

5.

Kliničko-bolnički centar Kosovska Mitrovica (zdravstvena zaštita na primarnom i sekundarnom nivou za opštine Kosovska Mitrovica, Leposavić i Srbica, kao i zdravstvena zaštita na tercijarnom nivou za sve stanovnike na teritoriji AP KiM)

700

6.

Kliničko-bolnički centar Priština (zdravstvena zaštita na primarnom i sekundarnom nivou za stanovnike grada Priština i opština Vučitrn, Obilić, Kosovo Polje, Lipljan, Uroševac, Podujevo, Štimlje i Glogovac, kao zdravstvena zaštita na tercijarnom nivou za sve stanovnike na teritoriji AP KiM)

2325

7.

Zavod za javno zdravlje Kosovska Mitrovica

 

XXVI. Grad Beograd

1.

Apotekarska ustanova Beograd

 

2.

Dom zdravlja Barajevo

 

3.

Dom zdravlja Voždovac

 

4.

Dom zdravlja Vračar

 

5.

Dom zdravlja Grocka

 

6.

Dom zdravlja Zvezdara

 

7.

Dom zdravlja Zemun

 

8.

Dom zdravlja Lazarevac (sa porodilištem)

10

9.

Dom zdravlja Mladenovac

 

10.

Dom zdravlja Novi Beograd

 

11.

Dom zdravlja Obrenovac

 

12.

Dom zdravlja Palilula

 

13.

Dom zdravlja Rakovica

 

14.

Dom zdravlja Savski venac

 

15.

Dom zdravlja Sopot

 

16.

Dom zdravlja Stari grad

 

17.

Dom zdravlja Surčin

 

18.

Dom zdravlja Čukarica

 

19.

Zavod za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje

 

20.

Gradski zavod za kožne i venerične bolesti

 

21.

Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu

 

22.

Zavod za urgentnu medicinu Beograd

 

23.

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova

 

24.

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata (sa stacionarom)

20

25.

Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti

65

26.

Specijalna bolnica za interne bolesti Lazarevac

30

27.

Specijalna bolnica za interne bolesti Mladenovac

127

28.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku

180

29.

Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju

110

30.

Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti "Sveti Sava"

250

31.

Ginekološko-akušerska klinika "Narodni front"

330

32.

Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu

45

33.

Klinika za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" (za lečenje: akutnih bolesti i stanja 250 i hroničnih stanja 250 postelja)

500

34.

Klinika za rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" (za lečenje)

340

35.

Kliničko-bolnički centar "Bežanijska kosa"

360

36.

Kliničko-bolnički centar "Dr Dragiša Mišović - Dedinje"

546

37.

Kliničko-bolnički centar "Zvezdara"

786

38.

Kliničko-bolnički centar "Zemun"

640

39.

Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić"

400

40.

Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje"

274

41.

Institut za mentalno zdravlje

120

42.

Institut za neonatologiju

160

43.

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

360

44.

Institut za ortopediju Banjica

520

45.

Institut za reumatologiju

170

46.

Institut za rehabilitaciju (za lečenje 10, za rehabilitaciju kardioloških bolesnika 70 i za rehabilitaciju 300 postelja)

380

47.

Univerzitetska dečja klinika

292

48.

Univerzitetski klinički centar Srbije (za akutne bolesti 3.055 postelja i za produženo lečenje i negu 150 postelja)

3.205

49.

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd

 

50.

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju

 

51.

Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju "Dr Cvetko Brajović" (sa stacionarom)

30

52.

Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"

 

53.

Institut za medicinu rada Srbije "Dr Dragomir Karajović" (sa stacionarom)

40

54.

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut"

 

55.

Institut za transfuziju krvi Srbije

 

56.

Centar vojnomedicinskih ustanova Beograd (Vojnomedicinski centar Bežanijska kosa i Vojnomedicinski centar Slavija ambulanta "Cerak")

 

57.

Vojnomedicinska akademija

500