Zastava Bosne i Hercegovine

UPUTSTVO O NAČINU IZDAVANJA UVERENJA PRIVREDNE KOMORE SRBIJE I OVERAVANJA ISPRAVA

("Sl. glasnik RS", br. 96/2018 i 150/2020)

 

UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim uputstvom uređuje se način izdavanja uverenja i potvrda (u daljem tekstu: uverenje), kao i overavanja faktura i drugih isprava (u daljem tekstu: isprava) od strane Privredne komore Srbije (u daljem tekstu: Komora), kada je to predviđeno posebnim aktima, odnosno ako je ugovorom, domaćim ili stranim propisom ili potvrđenim međunarodnim ugovorom to predviđeno.

Uverenja koja Komora izdaje u skladu sa posebnim propisima i aktima Komore, izdaju se na način definisan tim propisima, odnosno aktima.

Član 2

Izdavanje uverenja i overa isprava vrši se na pisani zahtev podnosioca.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se Komori u pisanom obliku, popunjavanjem obrasca propisanog Uredbom o carinski dozvoljenom postupanju sa robom (u daljem tekstu: Uredba) ili utvrđenog od strane Komore, na jedan od sledećih načina:

- u papirnom obliku, svojeručno potpisan od strane ovlašćenog lica podnosioca zahteva, uz propisanu originalnu dokumentaciju;

- elektronskim putem u obliku digitalno potpisanog dokumenta, u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi i način postupanja sa elektronskim dokumentom. Podnosilac zahteva unosi podatke u propisane obrasce koje potpisuje kvalifikovanim elektronskim sertifikatom na Internet portalu Komore, odnosno dostavlja propisanu dokumentaciju u obliku elektronskih dokumenata, koji moraju biti potpisani kvalifikovanim elektronskim sertifikatom ovlašćenog lica podnosioca zahteva. Prospektni i drugi materijal se ne potpisuje kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

IZDAVANJE UVERENJA

Član 3

Uz zahtev iz člana 2. ovog uputstva podnosi se:

1. za uverenje o poreklu robe Form A:

- pisana izjava dobavljača da je roba domaćeg porekla, u skladu sa Uredbom,

- dokumenta kojima se dokazuje poreklo robe,

- (brisana)

2. za uverenje o domaćem nepreferencijalnom poreklu robe:

- pisana izjava dobavljača da je roba domaćeg porekla, u skladu sa Uredbom,

- dokumenta kojima se dokazuje poreklo robe,

- dokumenta kojima se dokazuje na koje tržište se roba plasira/izvozi,

- (brisana)

tač. 3. (brisana)

4. za uverenje o višoj sili:

- potvrda o nastupanju okolnosti više sile koji izdaje nadležni organ, organizacija ili institucija,

- (brisana)

5. za uverenje o poreklu robe iz treće zemlje:

- izvorno originalno uverenje o poreklu robe koje je izdao nadležni organ u državi porekla ili zemlji uvoza, u skladu sa Uredbom,

- (brisana)

6. za uverenje o robi koja se izvozi nakon postupka aktivnog oplemenjivanja:

- overen prepis odobrenja carinskog organa za postupak aktivnog oplemenjivanja u skladu sa Uredbom,

- izvorno originalno uverenje o poreklu robe, koje je izdao nadležni organ u zemlji porekla ili zemlji uvoza, u skladu sa Uredbom,

- (brisana)

7. za uverenje o krajnjem korisniku robe koja se uvozi:

- pisana izjava uvoznika da će se uvezena roba koristiti za tačno određenu svrhu na teritoriji Republike Srbije i da neće biti reeksportovana, sa podacima o uvozniku, krajnjem korisniku i dostavljaču robe, kao i robi koja se uvozi,

- popunjen obrazac End User Certificate,

- (brisana)

8. za uverenje o domaćem poreklu dobara u postupcima javnih nabavki:

- izjavu proizvođača da je dobro koja je predmet javne nabavke domaćeg porekla, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, svojeručno potpisanu od strane ovlašćenog lica proizvođača, odnosno potpisanu kvalifikovanim elektronskim sertifikatom ovlašćenog lica,

- ukoliko zahtev sadrži više različitih vrsta proizvoda koji su predmet javne nabavke, podnosilac zahteva je dužan da dostavi potpisanu specifikaciju proizvoda u dva primerka, koju Komora overava i koja postaje sastavni deo uverenja,

- specifikaciju utroška materijala u procesu proizvodnje dobara domaćeg porekla i detaljno opisan tehnološki postupak,

- odgovarajući prospektni materijal,

- (brisana)

9. za potvrdu da se određena oprema, odnosno roba koja se uvozi ne proizvodi u zemlji:

- izjava korisnika na memorandumu, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, o nameni opreme, odnosno robe koja se uvozi, svojeručno potpisanu od strane ovlašćenog lica korisnika, odnosno potpisanu kvalifikovanim elektronskim sertifikatom ovlašćenog lica,

- specifikacija robe za koju se traži potvrda u dva primerka, ukoliko se zahtev podnosi za robu za više od dve tarifnih oznaka,

- profaktura, odnosno faktura za robu koja se uvozi,

- odgovarajući prospektni materijal.

- (brisana)

Izuzetno, Komora može, pored dokumentacije i dokaza iz stava 1. tačka 9. ovog člana, zahtevati dodatnu dokumentaciju i obaveštenja.

Član 4

Uverenja se izdaju na obrascu utvrđenim posebnim propisom.

Uverenja za koja obrazac nije propisan, izdaju se na memorandumu Komore i sadrže:

- pravni osnov,

- naziv i sedište podnosioca zahteva,

- sadržinu,

- obrazloženje,

- broj i datum izdavanja uverenja,

- potpis ovlašćenog lica i pečat, ukoliko se uverenje izdaje u papirnom obliku.

Član 5

Komora vodi evidenciju uverenja izdatih u skladu sa ovim uputstvom.

OVERAVANJE ISPRAVA

Član 6

Komora overava fakture i druge isprave koje prate robu pri izvozu ili uvozu, ako je ugovorom, domaćim ili stranim propisom ili potvrđenim međunarodnim ugovorom to predviđeno, a za overu tih dokumenata nije određena nadležnost.

Član 7

Podnosilac, uz zahtev za overu isprave prilaže dokaz o potrebi overe te isprave (kopija ili izvod iz ugovora sa stranim partnerom i sl.).

Isprava koja se overava mora biti uredno popunjena i potpisana od strane ovlašćenog lica podnosioca zahteva.

Član 8

Isprave iz člana 7. ovog uputstva overavaju se štambiljem Komore. Štambilj sadrži reči na engleskom jeziku "SEEN IN THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF SERBIA".

Ispod štambilja iz stava 1. ovog člana potpisuje se ovlašćeno lice i stavlja pečat Komore namenjen za izdavanje uverenja i overu isprava.

PRAVNO SREDSTVO

Član 9

Protiv rešenja Komore može se uložiti pravno sredstvo, u skladu sa odredbama zakona kojim je regulisano postupanje u upravnim stvarima.

O pravnom sredstvu odlučuje posebna komisija koju obrazuje i njen rad uređuje predsednik Komore.

TROŠKOVI POSTUPKA

Član 10

Naknada troškova za izdavanje uverenja, kao i za overu isprava naplaćuje se prema Odluci o utvrđivanju naknada za usluge koje pruža Komora.

Komora vrši izdavanje uverenja, odnosno overavanje isprava, u skladu sa ovim uputstvom, nakon izvršene uplate naknade iz stava 1. ovog člana.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11

Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 12

Stupanjem na snagu ovog uputstva prestaju da važe:

- Uputstvo o načinu izdavanja uverenja i overavanju faktura i drugih isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu 02.01. broj 11/29 od 25. avgusta 2016. godine i 02.01 broj 7/3 od 18. maja 2017. godine ("Službeni glasnik RS", br. 73/16 i 49/17),

- Uputstvo o uslovima, načinu i postupku izdavanja uverenja o domaćem poreklu robe u postupcima javnih nabavki 02.01. broj 11/27 od 25. avgusta 2016. godine ("Službeni glasnik RS", broj 73/16),

- Uputstvo o načinu i postupku izdavanja potvrde da se određena roba ne proizvodi u zemlji 02.01 broj 11/26 od 25. avgusta 2016. godine ("Službeni glasnik RS", broj 73/16),

- Odluka o obrazovanju Komisije za rešavanje prigovora 02.01 broj 7/6 od 18. maja 2017. godine.