Zastava Bosne i Hercegovine

UGOVOR O NAPLATI I RASPODELI JEDINSTVENE NAKNADE

("Sl. glasnik RS", br. 48/2023)

 

Glava 1

OSNOVNE ODREDBE

Predmet ugovora

Član 1

Predmet ugovora je utvrđivanje prava i obaveza OFPS i PI u vezi sa naplatom jedinstvenih naknada u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima (u daljem tekstu: Zakon) i to:

1) jedinstvene naknade za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija (nadalje: jedinstvena naknada za emitovanje);

2) jedinstvene naknade za reemitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija (nadalje: jedinstvena naknada za reemitovanje);

3) jedinstvene naknade za javno saopštavanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija, odnosno javno saopštavanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija koji se emituju (nadalje: jedinstvena naknada za javno saopštavanje);

(u daljem tekstu sve tri jedinstvene naknade zajednički označene kao: jedinstvena naknada).

Subjekt naplate jedinstvenih naknada

Član 2

Ugovorne strane su saglasne da će jedinstvenu naknadu za proizvođače fonograma i interpretatore (u daljem tekstu: jedinstvena naknada) fakturisati i naplaćivati OFPS, i to isključivo pod uslovima propisanim ovim ugovorom, a PI će pripasti mesečna naknada u skladu sa ovim ugovorom.

Ugovorne strane su saglasne da će OFPS od korisnika naplaćivati jedinstvenu naknadu u svoje ime, a za račun svojih nosilaca prava - proizvođača fonograma i PI.

Član 3

Ugovorne strane se obavezuju da će tokom primene ovog ugovora usaglašavati svoje stavove o bitnim pitanjima naplate jedinstvene naknade.

Pod bitnim pitanjima iz naplate jedinstvene naknade se smatraju naročito: bliže određivanje iznosa troškova naplate jedinstvene naknade na kvartalnom nivou, pokretanje sudskih postupaka i angažmani advokata, angažmani trećih lica, PR i marketinške kampanje, softver za evidenciju i naplatu jedinstvene naknade (nadalje: Softver), mehanizam prikupljanja i dostavljanje programskih košuljica i drugo.

Ugovorne strane su saglasne da će se usaglašavanje stavova vršiti preko svojih ovlašćenih predstavnika, na način predviđen ovim ugovorom.

Član 4

Ugovorne strane su saglasne da će OFPS u cilju obavljanja delatnosti iz člana 2. ovog ugovora, obavljati sledeće poslove:

- zaključivanje ugovora sa korisnicima i ostale stručne poslove u vezi zaključivanja ugovora sa korisnicima;

- evidentiranje korisnika na terenu i u softveru za evidenciju i naplatu jedinstvene naknade;

- fakturisanje i ispostavljanje računa korisnicima u svoje ime (sa naznakom da se radi o jedinstvenoj naknadi za proizvođače fonograma i interpretatore i naznakom da korisnici izvrše uplatu jedinstvene naknade sa pozivom na broj fakture), i naplata jedinstvene naknade;

- administrativno sekretarske poslove (uređivanje, slanje i arhiviranje pošte, obavljanje telefonskih razgovora sa korisnicima);

- organizaciju i kontrolu zastupnika na terenu i njihovo evidentiranje u Softver;

- računovodstvene i knjigovodstvene poslove u vezi sa naplatom jedinstvene naknade;

- prijavljivanje i plaćanje PDV za ispostavljene račune korisnicima za jedinstvenu naknadu, u svoje ime;

- plaćanje sudskih taksi i advokatskih troškova, i njihovo evidentiranje u Softver;

- redovno obaveštavanje Zavoda za intelektualnu svojinu, u skladu sa Zakonom;

- redovno obaveštavanje organa nadležnog za elektronsku evidenciju emitovanja i reemitovanja autorskih dela i predmeta srodnih prava o emiterima koji ne dostavljaju popis emitovanih predmeta zaštite (košuljice), koji ne plaćaju redovno jedinstvenu naknadu i koji nemaju zaključen ugovor sa OFPS, kao i drugih regulatornih organa, agencija i drugih nadležnih organa;

- obračuna i plaćanje Naknade za PI;

- pripremanje predmeta za pokretanje sudskih postupaka i predaja predmeta advokatima, u skladu sa stavovima Odbora za sprovođenje ugovora;

- usaglašavanje stavova sa PI preko Odbora za sprovođenje ugovora i koordinatora PI;

- održavanje (servis) informatičke opreme;

- mehanizam prikupljanja i dostavljanja programskih košuljica, u skladu sa ovim ugovorom;

- obavljanje drugih poslova koji su neophodni za nesmetano obavljanje delatnosti iz ovog ugovora.

Ugovorne strane su saglasne da OFPS istupa u sudskim postupcima protiv korisnika radi prinudne naplate jedinstvene naknade, a u slučaju potrebe, potpis ovlašćenog lica PI na ovom ugovoru ima se smatrati generalnim punomoćjem za vođenje navedenih postupaka.

Glava 2

INSTRUMENTI USAGLAŠAVANJA STAVOVA UGOVORNIH STRANA, NADZORA NAD SPROVOĐENJEM I KONTROLE PRIMENE UGOVORA

Član 5

Ugovorne strane su saglasne da instrumenti usaglašavanja stavova ugovornih strana o bitnim pitanjima iz sprovođenja ovog ugovora, nadzora nad sprovođenjem i kontrole primene Ugovora (dalje: Instrumenti primene) jesu:

(1) Odbor Direktora za sprovođenje ugovora, kao instrument usaglašavanja stavova ugovornih strana o bitnim pitanjima iz sprovođenja ovog ugovora i nadzora nad sprovođenjem ugovora; i

(2) Koordinator PI, kao instrument kontrole primene ugovora.

Instrumenti primene deluju inter partes i nemaju pravne posledice na treća lica.

Po potpisivanju ovog ugovora OFPS će internom odlukom formirati Stručnu službu naplate jedinstvene naknade kojom rukovodi direktor OFPS ili lice koje on odredi.

Prilikom izvršavanja poslova iz ovog Ugovora OFPS će koristiti Softver koji je pod zajedničkom kontrolom obe ugovorne strane, koji se finansira u iznosu od 50%-50% u skladu sa odgovarajućim ugovorom.

Odbor direktora za sprovođenje ugovora

Član 6

Odbor direktora za sprovođenje ugovora (u daljem tekstu: Odbor) je instrument usaglašavanja stavova ugovornih strana o bitnim pitanjima iz primene ovog ugovora i način ostvarivanja nadzora nad sprovođenjem ugovora.

Upravni organi ugovornih strana će izdati odgovarajuća ovlašćenja direktorima ukoliko je potrebno i uspostaviće kontrolu njihovog rada u Odboru u skladu sa svojim internim propisima.

Sastav Odbora

Član 7

Odbor čine dve delegacije od kojih svaka može imati najviše po tri člana.

Svaka ugovorna strana ima pravo na svoju delegaciju u Odboru.

Delegaciju svake ugovorne strane čine: direktor ugovorne strane, ili lice koga on ovlasti, kao kopredsednik Odbora i najviše dva stručna lica koja imenuju ugovorne strane u skladu sa svojim internim aktima.

Pisana ovlašćenja za članove Odbora ili lice koje zamenjuje direktora u radu Odbora se moraju dostaviti drugoj ugovornoj strani da bi proizvodila dejstvo.

Mandat članova Odbora traje dok traje ovaj ugovor, s tim što ugovorne strane mogu izvršiti promenu članova Odbora iz svoje delegacije za vreme trajanja ugovora, neograničeno mnogo puta i bez obrazloženja.

Kontrolu rada svojih delegata u Odboru obavljaju organi ugovornih strana, u skladu sa internim aktima ugovornih strana.

Rad Odbora

Član 8

Radom Odbora rukovode dva kopredsednika, direktor OFPS i direktor PI.

Direktor može pisanim ovlašćenjem da ovlasti neko lice da ga zamenjuje u radu Odbora i vrši funkciju kopredsednika kada je direktor sprečen da učestvuje u radu Odbora ili iz drugog razloga kojeg nije dužan da navede i obrazloži prilikom davanja ovlašćenja.

Saziv i dnevni red sednica Odbora utvrđuju kopredsednici Odbora.

Odbor donosi stavove konsenzusom kopredsednika, nakon konsultacija sa ostalim članovima svojih delegacija. Stav Odbora predstavlja usaglašeni stav ovlašćenih predstavnika ugovornih strana o bitnom pitanju koje se odnosi na primenu ovog ugovora.

Direktori redovno obaveštavaju organe svoje ugovorne strane o radu Odbora u skladu sa internim aktima. U roku od 60 dana od isteka kalendarske godine Odbor usvaja godišnji izveštaj o svom radu za prethodnu kalendarsku godinu koji se dostavlja Upravnim odborima ugovornih strana.

Odbor je obavezan da se sastaje najmanje jednom u tri meseca, a po potrebi i češće.

Sednice Odbora se održavaju u prostorijama i na mestu koje prilikom zakazivanja zajednički odrede direktori.

Ukoliko u roku od 15 dana od poziva jednog kopredsednika za održavanje sednice Odbora, drugi kopredsednik ne odgovori, sednica Odbora se zakazuje automatski onog dana koji odredi kopredsednik koji je uputio poziv.

Odbor može punovažno da radi, odnosno da usaglašava stavove ugovornih strana ukoliko je na sednici prisutno najmanje dva člana, s tim što iz svake delegacije mora biti prisutan kopredsednik ili lice koje ga menja.

U slučaju nepostojanja saglasnosti kopredsednika Odbora, stav Odbora se donosi na narednoj sednici koja se saziva u roku od deset dana, a nakon obavljenih konsultacija kopredsednika Odbora o spornom pitanju.

Svaki od kopredsednika može pisanim ovlašćenjem da ovlasti neko lice da ga zamenjuje u radu Odbora i vrši funkciju kopredsednika kada je direktor sprečen da učestvuje u radu Odbora ili iz drugog razloga kojeg nije dužan da navede i obrazloži prilikom davanja ovlašćenja. Lice koje na osnovu ovlašćenja direktora iz prethodnog stava ovog člana vrši funkciju kopredsednika Odbora može biti lice koje je već član Odbora ili bilo koje treće lice koje direktor ovlasti.

U slučaju da stav Odbora ne bude usaglašen na ponovljenoj sednici Odbora, o spornom pitanju će stavove zauzeti organi upravljanja ugovornih strana.

Organi upravljanja ugovornih strana imaju pravo da zahtevaju kopiju dokumentacije vezane za naplatu jedinstvene naknade, s tim da će sva dokumentacija biti dostavljena od strane direktora OFPS ili lica koje on ovlasti. Organi upravljanja ugovornih strana kojima je omogućena kopirana dokumentacija garantuju da će tu dokumentaciju čuvati kao poslovnu tajnu, dok drugačije ne odluče organi upravljanja iz ugovorne strane koja naplaćuje naknadu.

Na zahtev predsednika upravnih odbora jedne od ugovornih strana, sednicama Odbora mogu prisustvovati i predsednici upravnih odbora organizacija, odnosno ovlašćeni članovi upravnih odbora.

O radu Odbora se za svaku sednicu vodi zapisnik, koji se sa svim prilozima čuva najmanje tri godine u arhivama obe organizacije.

Eventualne primedbe na zapisnik sa prethodne sednice Odbora se dostavljaju i razmatraju na prvoj narednoj sednici Odbora, na kojoj se i usvaja zapisnik sa prethodne sednice.

Odbor može urediti svoj rad Poslovnikom o radu, po potrebi.

Član 9

Zapisničar Odbora je lice koje odredi direktor OFPS.

Zapisničar prisustvuje sednicama Odbora, bez prava glasa i bez statusa člana Odbora, s tim da može biti biran za člana Odbora.

Koordinator PI može prisustvovati sednicama Odbora, bez prava glasa i bez statusa člana Odbora, s tim da može biti biran za člana Odbora.

Koordinator PI može na sednicama Odbora davati potrebne informacije u vezi uvida u dokumentaciju.

Poslovi Odbora

Član 10

Ugovorne strane se saglašavaju da Odbor ima sledeće poslove:

(1) usaglašava stavove ugovornih strana o sprovođenju ovog ugovora, u ime ugovornih strana i vrši nadzor nad sprovođenjem ovog ugovora;

(2) nadzire proces naplate jedinstvene naknade;

(3) nadzire proces obračuna i prenosa naknade za PI iz ovog ugovora;

(4) usaglašava stavove ugovornih strana o pokretanju sudskih postupaka protiv korisnika koji ne izvršavaju obaveze plaćanja jedinstvene naknade;

(5) usaglašava stavove ugovornih strana o angažovanju advokata, agencija i drugih stručnih pravnih i fizičkih lica i nadzire njihov rad;

(6) usaglašava stavove ugovornih strana u vezi sa PR, marketinškim kampanjama i sličnim aktivnostima koje se vrše u cilju promovisanja obaveze plaćanja jedinstvene naknade;

(7) u ime ugovornih strana nadzire redovno obaveštavanje nadležnog organa kao i drugih regulatornih organa, agencija, i tela o emiterima koji ne dostavljaju popis emitovanih predmeta zaštite (košuljice), i drugim korisnicima koji ne plaćaju redovno jedinstvenu naknadu i koji nemaju zaključen ugovor sa OFPS;

(8) usaglašava stavove ugovornih strana kojim se utvrđuju odnosno odobravaju iznosi fondova iz čl. 17, 18. i 19. ovog ugovora;

(9) usaglašava stavove o žalbama i prigovorima korisnika koje korisnici upute bilo kojoj od ugovornih strana u vezi sa poslovima definisanim ovim ugovorom;

(10) predlaže svojim upravnim odborima angažovanje specijalizovanih agencija za upravljanje nenaplativim ili teško naplativim potraživanjima ili faktoring;

(11) usvaja izveštaje o svom radu;

(12) i drugo od značaja za obavljanje delatnosti naplate jedinstvene naknade iz člana 1. ovog ugovora.

Odbor nema ovlašćenja da donosi stavove o pitanjima koja nisu regulisana ovim ugovorom.

Odbor može davati preporuke da se izmene odredbe ovog ugovora putem aneksa, u cilju boljeg sprovođenja ovog ugovora.

Prilikom obavljanja poslova iz stava 1. tačka 4. odnosno 5, ovog člana, predmeti za pokretanje sudskog postupka dodeljuju se u odnosu 50% : 50% advokatima koje imenuju ugovorne strane.

Ostala prava članova

Član 11

Svaka od ugovornih strana može doneti odluku da odredi naknadu za rad svih ili pojedinih članova svoje delegacije.

Posebna prava OFPS

Član 12

OFPS nije dužna da zahteva saglasnost PI preko Odbora ili neposredno u slučaju davanja popusta koji su već predviđeni tarifama jedinstvenih naknada za emitovanje, reemitovanje, odnosno javno saopštavanje.

Ukoliko iz razloga hitnosti nije moguće da se na Odboru usaglasi eventualno davanje popusta pojedinoj vrsti korisnika, pod jednakim i nediskriminatornim uslovima, OFPS se može elektronskim putem obratiti PI za davanje ove saglasnosti, i to direktoru PI ili koordinatoru PI, i ukoliko u roku od pet radnih dana se PI ne usprotivi, smatra da se da je saglasnost data za konkretan mesec.

U slučaju malih korisnika koji plaćaju mesečne iznose do iznosa utvrđenog stavom Odbora, Odbor se može usaglasiti da za davanje popusta, pod jednakim i nediskriminatornim uslovima, nije potrebna posebna saglasnost.

Instrument kontrole primene ugovora

Koordinator PI

Član 13

PI ima pravo da odredi svog predstavnika - koordinatora (u daljem tekstu: Koordinator).

Koordinatora imenuje i smenjuje direktor PI.

Koordinator može biti i član Odbora iz delegacije PI ili može samo prisustvovati sednicama Odbora.

Prava i obaveze Koordinatora

Član 14

Koordinator ima sledeća prava:

(1) pravo da dobije sva potrebna obaveštenja u pogledu naplate jedinstvene naknade, usmenim i pismenim putem pod uslovom da se ne radi o podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu;

(2) pravo uvida u celokupnu dokumentaciju vezanu za naplatu jedinstvene naknade, s tim da će sva obaveštenja i sva dokumentacija biti omogućena od strane direktora OFPS, ili lica koga on ovlasti;

(3) pravo na angažman eksternog lica koje mu je potrebno radi analize nalaza koje i pored dodatnih obaveštenja nađe za sporne ili nerazumljive, o trošku PI;

(4) pravo na samostalno korišćenje kancelarije opremljene uobičajenom informatičkom opremom u prostorijama OFPS, za vreme radnog vremena tokom trajanja ovog ugovora;

(5) koordinator ima pravo na naknadu za svoj rad, čiji iznos usaglašavaju direktori ugovornih strana.

Pod eksternim licem se podrazumevaju eksterni revizor, pravni, računovodstveni, odnosno finansijski savetnik, u skladu sa odgovarajućim pozitivnim propisima Republike Srbije.

Koordinator ima obavezu da sva saznanja i svu dokumentaciju do koje dođe u toku uvida tretira kao poslovnu tajnu.

Pod odavanjem poslovne tajne se ne smatraju aktivnosti u vezi sa stavom 1. tačka 3. ovog člana, s tim da je Koordinator dužan da obezbedi da eksterno lice iz stava 1. tačka 3. ovog člana potpiše izjavu da će sve podatke koje sazna čuvati kao poslovnu tajnu.

Koordinator ima obavezu da, po pozivu, prisustvuje internim sastancima koje organizuje direktor OFPS i daje neobavezujuća mišljenja o otvorenim pitanjima naplate jedinstvene naknade.

Sastanak iz prethodnog stava mora biti najavljen najmanje tri radna dana unapred.

Koordinatora imenuje i smenjuje direktor PI.

U periodu kad se ne sastaje Odbor, ugovorne strane koordinirano sarađuju uz pomoć koordinatora PI, koji o tome obaveštava Odbor.

Glava 3

OBRAČUN NAKNADE ZA PI

Član 15

Ugovorne strane su saglasne da osnovni izvor prihoda u smislu ovog ugovora jeste onaj prihod OFPS koji proističe posredno ili neposredno iz naplate jedinstvene naknade za proizvođače fonograma i interpretatore.

Član 16

Ugovorne strane su saglasne da se radi funkcionisanja i finansiranja troškova naplate jedinstvene naknade koju vrši OFPS i drugih obaveza predviđenih ovim ugovorom formiraju sledeći fondovi:

(1) Fond za finansiranje naplate jedinstvene naknade, u daljem tekstu Fond (1), u skladu sa članom 17;

(2) Fond za finansiranje sudskih taksi i ostalih sudskih troškova u cilju sudske naplate jedinstvene naknade, u daljem tekstu Fond (2), u skladu sa članom 18;

(3) Fond za finansiranje zastupnika na terenu, u daljem tekstu Fond (3), u skladu sa članom 19.

Svi troškovi unutar fonda se računaju u bruto iznosu izuzev u slučaju kada se na pojedini trošak obračunava PDV i pod uslovom da OFPS ima pravo na umanjenje PDV (odbitnu stavku), i tada je ovaj neto.

OFPS je dužna da finansira troškove i preduzima sva plaćanja u skladu sa stavovima usvojenim na Odboru, tako da se iznos fondova odnosno troškova ne može menjati bez saglasnosti Odbora.

Stav Odbora iz prethodnog stava može biti dat i naknadno, a do donošenja novog usaglašenog stava Odbora, primenjuje se shodno prethodno usaglašeni stav.

Član 17

Iz Fonda (1) se finansiraju službe OFPS koje su angažovane na naplati jedinstvene naknade, koordinator, advokatski paušali, marketinške i PR kampanje i ostali troškovi u vezi sa naplatom jedinstvene naknade.

Fond (1) za emitovanje i reemitovanje iznosi do 10% naplaćene jedinstvene naknade po ova dva osnova, odnosno do 15% u slučaju javnog saopštavanja.

Iznose Fonda (1) za svaki kvartal utvrđuju i usaglašavaju ugovorne strane zajednički, preko Odbora, u fiksnom iznosu ili procentualno, a na predlog direktora OFPS.

Odbor uzima u obzir objektivne i realne okolnosti i troškove iz prethodnog perioda, kao i angažovani kadar koji je potreban za funkcionisanje naplate jedinstvene naknade od strane OFPS, a u cilju što efikasnijeg sistema naplate jedinstvene naknade i boljeg funkcionisanja, poslovanja i rada.

Član 18

Iznos Fonda (2) utvrđuju i usaglašavaju ugovorne strane preko Odbora, a na predlog direktora OFPS, koji svoj predlog podnosi nakon konsultacija sa Sektorom za pravne poslove OFPS.

Član 19

Iznos Fonda (3) i način određivanja naknade za zastupnike na terenu utvrđuju i usaglašavaju ugovorne strane preko Odbora, na predlog direktora OFPS u skladu sa tržišnim okolnostima.

Glava 4

NAKNADA ZA PI

Član 20

OFPS je dužna da do 12. u mesecu za prethodni mesec dostavi PI putem elektronske pošte i PTT sredstvima (poštom preporučeno) Obračun o naplaćenim jedinstvenim naknadama i naknadi za PI (u daljem tekstu Obračun).

Član 21

Elementi Obračuna su:

(1) Naznaka o obračunskom mesecu za koji se obračun izdaje;

(2) Bruto Iznos koji je prikupljen po osnovu jedinstvene naknade za emitovanje, za taj obračunski mesec (BI-E);

(3) Bruto iznos koji je prikupljen po osnovu jedinstvene naknade za reemitovanje, za taj obračunski mesec (BI-R);

(4) Bruto Iznos koji je prikupljen po osnovu jedinstvene naknade za javno saopštavanje, za taj obračunski mesec (BI (JS);

(5) Bruto iznos koji je prikupljen na osnovu ili u vezi sa jedinstvenom naknadom, a nije ga moguće klasifikovati u napred pomenut (BI-N),

(6) Iznosi Fonda 1, Fonda 2, i Fonda 3, za emitovanje (F1-E, F2-E, F3-E);

(7) Iznosi Fonda 1, Fonda 2, i Fonda 3, za reemitovanje (F1-R, F2-R, F3-R);

(8) Iznosi Fonda 1, Fonda 2, i Fonda 3, za javno saopštavanje (F1-JS, F2-JS, F3-JS);

(9) Fakturisani PDV po osnovu jedinstvene naknade za emitovanje (FPDV-E);

(10) Fakturisani PDV po osnovu jedinstvene naknade za reemitovanje (FPDV-R);

(11) Fakturisani PDV po osnovu jedinstvene naknade za javno saopštavanje (FPDV-JS);

(12) Naknada za interpretatora za emitovanje (NI-E);

(13) Naknada za interpretatora za reemitovanje (NI-R);

(14) Naknada za interpretatora za javno saopštavanje (NI-JS);

(15) Iznos Naknade za PI, za taj obračunski mesec;

(16) Potpisi ovlašćenog računovođe i direktora OFPS.

Pod bruto iznosima koji su prikupljeni po osnovu jedinstvene naknade (stav 1. tačke 2-5) se podrazumevaju svi prihodi odnosno prilivi ostvareni po osnovu i u vezi sa jedinstvenom naknadom, uključujući i PDV, naplaćene sudske takse i slično, to jest prilivi ostvareni u tom obračunskom mesecu:

(1) Svi prilivi koji su faktički naplaćeni od emitera, po svim osnovama, uključujući naplaćen PDV, kamate (B-E-K), naplaćene sudske i druge naplaćene troškove iz postupaka pokrenutih protiv emitera (B-E-NSDT), a ovi osnovi se iskazuju posebno u okviru tačke 2 Obračuna

(2) Svi prilivi koji su faktički naplaćeni od reemitera, po svim osnovama, uključujući naplaćen PDV, kamate (B-R-K), naplaćene sudske i druge troškove iz postupaka pokrenutih protiv reemitera (B-R-NSDT), a ovi osnovi se iskazuju posebno, u okviru tačke 3 Obračuna;

(3) Svi prihodi koji su faktički naplaćeni od korisnika javnog saopštavanja, po svim osnovama, uključujući i kamate (B-JS-K), naplaćene sudske i druge troškove iz postupaka pokrenutih protiv korisnika javnog saopštavanja (B-JS-NSDT), a ovi osnovi se iskazuju posebno u okviru tačke 4 Obračuna;

(4) Kao i svi drugi prihodi, redovni i vanredni, ostvareni po osnovu ili u vezi sa jedinstvenom naknadom, a koji se nisu mogli klasifikovati (B-O) u tač. 2-4 Obračuna

Pod Naknadom za interpretatora za emitovanje, Naknadom interpretatora za reemitovanje, odnosno Naknadom interpretatora za javno saopštavanje, podrazumeva se iznos koji se dobija kada se odgovarajući bruto iznos umanji za odgovarajući iznos Fondova 1-3, odgovarajući fakturisani PDV, a onda podeli sa dva.

Iznos Naknade za PI za taj obračunski mesec jeste zbir Naknade za interpretatora za emitovanje, Naknade interpretatora za reemitovanje i Naknade interpretatora za javno saopštavanje, i polovina Bruto iznosa koji je prikupljen na osnovu ili u vezi sa jedinstvenom naknadom, a nije napred pomenut.

Naknada za PI za mesec obračunata na način predviđen ovim članom je u neto iznosu.

UČESTALOST ISPLATE NAKNADE

Član 22

Na osnovu ispostavljenog Obračuna, PI je dužna da odmah, a najkasnije u roku od 3 dana dostavi OFPS-u račun na ime Naknade za PI, koja se dalje uvećava za PDV, i koju je OFPS dužna da plati najkasnije poslednjeg radnog dana u mesecu u kojem je obračun poslat i faktura izdata.

PI je dužna da u fakturi navede da se radi o udelu interpretatora u jedinstvenoj naknadi u vezi sa dostavljenim Obračunom, a u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima.

Član 23

U slučaju da se naknadno utvrdi da je potrebno izmeniti naknadu za interpretatora za promet izvršen u prethodnom periodu, OFPS može, uz pisanu saglasnost PI izvršiti odgovarajuće korekcije na teret ili u korist tekućeg obračuna.

Za svaki dan docnje iz stava 1. ovog člana, OFPS je dužna da plati i zakonsku zateznu kamatu u korist PI, koja se obračunava počev od dana dospeća obaveze do dana konačne isplate.

TROŠKOVI NAPLATE JEDINSTVENE NAKNADE

Član 24

Za potrebe utvrđivanja i izveštavanja, troškovi naplate jedinstvene naknade za emitovanje, reemitovanje odnosno javno saopštavanje za konkretan mesec se računaju tako što se najpre saberu iznosi odgovarajućeg Fonda 1 i Fonda 3, a zatim ovom zbiru doda odgovarajući Fond 2, umanjen za iznos naplaćenih sudskih i drugih troškova i naplaćenu zakonsku zateznu kamatu u tom mesecu.

Glava 5

PRENOS PROGRAMSKIH PODATAKA

Član 25

OFPS je dužna da dostavlja PI popis korišćenih programskih podataka (nadalje: košuljica) i to preko specijalizovane internet stranice, kao i neposredno preko kompakt diska odgovarajuće memorije, za potrebe arhive obe ugovorne strane.

Prenos preko specijalizovane internet stranice vrši se preko posebnog portala pod kontrolom OFPS, a na kome je pored loga OFPS naveden i logo PI, a na koji emiteri postavljaju programske košuljice i kome PI ima neograničeni pristup, odnosno neograničen uvid i skidanje (download) programskih košuljica, kao i pristup izveštajima o postavljenim/povučenim košuljicama i skenovima prispelih dopisa od emitera.

Neposredni prenos vršiće se tako što će OFPS jednom kvartalno dostavljati košuljice koje su postavljene na portal kao i one koje je eventualno primio na drugi način (poštom ili lično).

Glava 6

MARKETINŠKE I PR KAMPANJE

Član 26

Ugovorne strane mogu da vrše zajedničke marketinške kampanje radi promovisanja jedinstvene naknade, popusta koji se daju korisnicima za redovno plaćanje ili iz bilo kog drugog razloga koji se odnosi na efikasnost naplate jedinstvene naknade, primene Zakona i zajedničke interese interpretatora i proizvođača fonograma.

Odluku o zajedničkoj marketinškoj kampanji, kao i o troškovima donosi Odbor.

Glava 7

KONTROLA PRIMENE UGOVORA I POSLEDICE RASKIDA

Izveštavanje o finansijskom poslovanju

Član 27

Odbor je dužan da angažuje revizora o trošku ugovornih strana koji će najkasnije do 31.5. tekuće godine izvršiti reviziju sprovođenja ovog ugovora za prethodnu godinu.

Odbor može doneti odluku da se revizorski izveštaj o poslovanju OFPS za prethodnu godinu prihvati kao nesporan i da ujedno predstavlja reviziju naplate jedinstvene naknade i međusobne saradnje ugovornih strana po ovom ugovoru.

Direktor svake od ugovornih strana je dužan da o izveštaju nezavisnog revizora izvesti upravne organe svoje ugovorne strane.

Upravni, odnosno nadzorni organ svake od ugovornih strana može o trošku sopstvene organizacije, ukoliko nije zadovoljan revizorskim izveštajem ili nalazima da angažuje nezavisnog revizora po svom izboru sa ciljem revizije prethodne godine.

Kontrolna funkcija Odbora

Član 28

Odbor kontroliše primenu ovog ugovora.

Ukoliko Odbor ne uspe da prevaziđe probleme u primeni ovog ugovora, svaki od kopredsednika delegacija ima pravo da o tome obavesti upravni odbor svoje organizacije koji će odlučiti o eventualnom raskidu ugovora u smislu člana 31.

Glava 8

VAŽENJE UGOVORA, PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu i prelazne odredbe

Član 29

Ovaj ugovor stupa na snagu objavom u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. juna 2023. godine.

Stupanjem na snagu ovog ugovora prestaje da važi Ugovor o poslovnoj saradnji u naplati jedinstvene naknade koji su ugovorne strane zaključile dana 21. juna 2010. godine i koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 45/10 (u daljem tekstu: Prethodni Ugovor), kao i svi aneksi Prethodnog Ugovora.

Sva prava i obaveze koji su nastali po Prethodnom Ugovoru, uključujući i nedospela i nenaplaćena potraživanja, kao i dospela a nenaplaćena potraživanja, će biti izmirena i regulisana u skladu sa odredbama prethodnog ugovora.

Savet za nadzor i sprovođenje ugovora po Prethodnom Ugovoru prestaje da postoji stupanjem na snagu ovog ugovora.

Koordinator PI imenovan po Prethodnom Ugovoru nastavlja da vrši funkciju Koordinatora PI po ovom ugovoru, dok PI ne donese drugačiju odluku.

Sve tarife za naplatu naknada i sve odluke ugovornih strana donete u skladu sa Prethodnim Ugovorom nastavljaju da važe sve dok ugovorne strane ne odluče drugačije.

Trajanje ugovora

Član 30

Ovaj ugovor se primenjuje od 1. juna 2023. godine i važi do kraja 2023. godine, i automatski se produžava svake naredne kalendarske godine sem u slučaju da neka od strana otkaže ugovor najmanje 90 dana pre isteka godine.

Član 31

Svaka ugovorna strana ima pravo da raskine ovaj ugovor u slučaju da druga ugovorna strana grubo prekrši odredbe ovog ugovora, a ne otkloni u razumnom roku bitne negativne posledice kršenja ugovora, uključujući i naknadu štete.

Ugovorna strana koja smatra da je druga ugovorna strana grubo prekršila odredbe ovog ugovora je dužna da pre raskida ugovora dostavi pisanu opomenu drugoj ugovornoj strani u kojoj se navodi i obrazlaže u čemu se sastoji grubo kršenje ugovora, koje su bitne negativne posledice koje je potrebno otkloniti i eventualni iznos štete koji je potrebno nadoknaditi i ostavlja razumni rok drugoj ugovornoj strani za otklanjanje negativnih posledica kršenja ugovora.

U slučaju da u roku od 15 dana od prijema pisane opomene druga ugovorna strana ne prihvati svoju odgovornost za grubo kršenje ugovora i ne obaveže se da će u datom razumnom roku otkloniti sve negativne posledice kršenja ugovora, ugovorna strana koja je poslala opomenu ima pravo da pisanim putem obavesti drugu ugovornu stranu o tome da raskida ovaj ugovor sa dejstvom raskida na dan prijema navedenog pisanog obaveštenja o raskidu ili sa drugim datumom nastupanja dejstva raskida ugovora po slobodnom izboru strane koja je poslala obaveštenje.

Član 32

U slučaju da je ovaj ugovor otkazan ili raskinut, svaka ugovorna strana ima pravo da obavesti nadležni organ o prestanku važenja ugovora, odmah po dostavljanju obaveštenja o otkazu ili raskidu ugovora, a najkasnije na dan prestanka važenja ugovora.

Ugovorne strane su saglasne da će OFPS, do odluke nadležnog organa o raspodeli nadležnosti između organizacija u domenu naplate jedinstvenih naknada po prestanku važenja ovog ugovora, nastaviti da primenjuje odredbe ovog ugovora i izvršava svoje obaveze prema PI u skladu sa odredbama ovog ugovora.

U slučajevima pokretanja stečajnog postupka, likvidacije, ili oduzimanja dozvole OFPS, naplatu jedinstvene naknade po sva tri osnova ostvarivaće PI, sve do ponovnog otpočinjanja redovnog obavljanja delatnosti organizacije za kolektivno ostvarivanje odnosnog srodnog prava.

Subjekt pod zajedničkom kontrolom

Član 33

Počevši od dana potpisivanja ovog ugovora, Odbor direktora će izvršiti detaljnu pravnu i finansijsku analizu formiranja subjekta pod zajedničkom kontrolom koji bi preuzeo određene poslove iz ovog ugovora u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34

Ugovorne strane su saglasne da će zajednički snositi troškove objave ovog ugovora u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Na odnose koji nisu regulisani ovim ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o autorskom i srodnim pravima i Zakona o obligacionim odnosima.

Sve izmene ovog ugovora vršiće se aneksima, na način kako je zaključen ovaj ugovor.

Eventualne sporove proistekle iz ovog ugovora strane će pokušati da reše sporazumno, a ukoliko to nije moguće, spor će se rešiti pred Privrednim sudom u Beogradu.

Član 35

Ovaj ugovor zaključen je u pet jednakih primeraka, po dva za svaku ugovornu stranu i jedan primerak za Zavod za intelektualnu svojinu.

Strane potpisnice ovog ugovora izjavljuju da su Ugovor pre potpisivanja pročitale, razumele, da je njihova volja verno uneta u tekst Ugovora i da isti u znak saglasnosti volja potpisuju.

Ovaj ugovor prihvataju predsednici upravnih odbora ugovornih strana na osnovu mandata i ovlašćenja organa upravljanja ugovornih strana.