Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

TARIFA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POSEBNU NAKNADU

("Sl. glasnik RS", br. 43/2013 i 8/2017)

Član 1

Tarifom za ostvarivanje prava na posebnu naknadu utvrđuje se visina posebne naknade od uvoza, odnosno prodaje tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka, slike i teksta za koje se opravdano može pretpostaviti da će biti korišćeni za umnožavanje autorskih dela i predmeta srodnih prava u smislu člana 46. st. 1. i 2. Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Službeni glasnik RS", br. 104/09, 99/11 i 119/12).

Član 2

Tehnički uređaji i predmeti za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade utvrđeni su Uredbom o utvrđivanju Liste tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade nosiocima autorskog i srodnih prava ("Službeni glasnik RS", broj 45/10).

Član 3

Visina posebne naknade utvrđena je u Tarifnim brojevima 1 i 2 i data je u Prilogu, koji je odštampan uz ovu tarifu i čini njen sastavni deo.

Član 4

Danom stupanja na snagu ove tarife prestaje da važi Jedinstvena tarifa za ostvarivanje prava na posebnu naknadu ("Službeni glasnik RS", broj 98/11).

Član 5

Ova tarifa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

PRILOG

Tarifni broj 1

 

Prazni nosači zvuka, slike i teksta

Vrsta nosača zvuka, slike i teksta

Procenat od vrednosti praznih nosača zvuka, slike i teksta*

1) Kompakt diskovi

3%

2) Digitalni video diskovi

3%

3) Digitalni video diskovi visoke rezolucije

3%

4) Blue Ray diskovi

3%

5) Mini diskovi

3%

6) Audio kasete

3%

7) Video kasete

3%

8) USB Flash Drive

1%

* Kao vrednost praznih nosača zvuka, slike i teksta sa liste Vlade koji se proizvode u Republici Srbiji uzima se njihova prodajna cena bez poreza na dodatu vrednost pri prvoj prodaji, a kad se prazni nosači zvuka, slike i teksta sa liste Vlade uvoze u Republiku Srbiju, kao njihova vrednost uzima se njihova nabavna cena preračunata u dinare po kursu na dan njihovog carinjenja, uvećana za carinu.

 

Tarifni broj 2

Uređaji

Vrsta uređaja

Procenat od vrednosti uređaja**

Fotokopir aparati

1% 

CD rezači (kao računarske komponente)

1%

DVD rezači (kao računarske komponente)

1%

Štampači

1%

Skeneri

1%

Digitalni video rekorderi

1%

Blue Ray rekorderi

1%

Digitalni audio plejeri

1%

Video rekorderi

1%

Digitalni džuboksovi

1%

Hi-Fi CD rekorderi

1%

Hi-Fi DVD rekorderi

1%

Hi-Fi HD rekorderi

1%

** Kao vrednost uređaja sa liste Vlade koji se proizvode u Republici Srbiji uzima se njihova prodajna cena bez poreza na dodatu vrednost pri prvoj prodaji, a kad se uređaji sa liste Vlade uvoze u Republiku Srbiju, kao njihova vrednost uzima se njihova nabavna cena preračunata u dinare po kursu na dan njihovog carinjenja, uvećana za carinu