Zastava Bosne i Hercegovine

JEDINSTVENA TARIFA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POSEBNU NAKNADU

("Sl. glasnik RS", br. 52/2023)

Član 1

Jedinstvenom tarifom za ostvarivanje prava na posebnu naknadu utvrđuje se visina posebne naknade od uvoza, odnosno prodaje novih tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka, slike i teksta za koje se opravdano može pretpostaviti da će biti korišćeni za umnožavanje autorskih dela i predmeta srodnih prava u smislu člana 46. st. 1. i 2. ("Službeni glasnik RS", br. 104/09, 99/11, 119/12, 29/16 - odluka US i 66/19).

Član 2

Tehnički uređaji i prazni nosači zvuka, slike i teksta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade utvrđeni su Uredbom o utvrđivanju Liste tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade nosiocima autorskog i srodnih prava ("Službeni glasnik RS", br. 45/10 i 49/22).

Član 3

Visina posebne naknade utvrđena je u Tarifnim br. 1 i 2 i data je u Prilogu, koji je odštampan uz ovu tarifu i čini njen sastavni deo.

Član 4

Posebnu naknadu propisanu ovom tarifom plaćaju proizvođači tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka, slike i teksta iz Priloga ove tarife, pri prvoj prodaji u Republici Srbiji, kao i uvoznici novih tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka, slike i teksta iz Priloga ove tarife, pri uvozu u Republiku Srbiju.

Član 5

Ne plaća se posebna naknada za tehničke uređaje i prazne nosače zvuka, slike i teksta iz Priloga ove tarife, ako su oni namenjeni izvozu.

Obveznik plaćanja posebne naknade koji je platio posebnu naknadu za tehničke uređaje i prazne nosače zvuka, slike i teksta sa Liste iz člana 2. ove tarife, koji su kasnije otpremljeni sa teritorije Republike Srbije, ima pravo na povraćaj plaćene posebne naknade.

Član 6

Naplatu posebne naknade vrši organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskih muzičkih prava.

Obveznici plaćanja posebne naknade dužni su, na zahtev organizacije iz stava 1. ovog člana, da dostave informacije o tipu i broju prodatih, odnosno uvezenih tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka, slike i teksta kao osnov za izračunavanje naknade.

Informacije iz stava 2. ovog člana organizacija može koristiti samo za obračunavanje naknade i ne sme ih koristiti u druge svrhe.

Član 7

Danom stupanja na snagu ove tarife prestaje da važi Tarifa za ostvarivanje prava na posebnu naknadu ("Službeni glasnik RS", br. 43/13 i 8/17).

Član 8

Ova tarifa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog

Tarifni broj 1

Tehnički uređaji

Vrsta uređaja

Procenat od
vrednosti uređaja

1) CD rezači (kao računarske komponente)

1%

2) DVD rezači (kao računarske komponente)

1%

3) Digitalni video rikorderi

1%

4) Blu-ray rikorderi

1%

5) Video rikorderi

1%

6) Digitalni džuboksovi

1%

7) Digitalni audio plejeri

1%

8) HI-FI CD rikorderi

1%

9) HI-FI DVD rikorderi

1%

10) HI-FI HD rikorderi

1%

11) Uređaji sa integrisanim hard diskom (DVD plejer sa mogućnošću snimanja i sa hard diskom, Blu-ray plejer sa mogućnošću snimanja i sa hard diskom)

1%

12) Uređaji sa integrisanim hard diskom (desktop računar, laptop, TV sa hard diskom)

0,5%

13) Tableti

0,5%

14) Pametni telefoni

0,5%

** Kao vrednost uređaja iz ovog tarifnog broja koji se proizvode u Republici Srbiji uzima se njihova prodajna cena bez poreza na dodatu vrednost pri prvoj prodaji, a kad se uređaji iz ovog tarifnog broja uvoze u Republiku Srbiju, kao njihova vrednost uzima se njihova nabavna cena preračunata u dinare po kursu na dan njihovog carinjenja, uvećana za carinu.

Tarifni broj 2

Prazni nosači zvuka, slike i teksta

Vrsta nosača zvuka, slike i teksta

Procenat od
vrednosti praznih
nosača zvuka,
slike i teksta*

1) Kompakt diskovi

3%

2) Digitalni video diskovi

3%

3) Digitalni video diskovi visoke definicije

3%

4) Blu-ray diskovi

3%

5) Mini diskovi

3%

6) Audio kasete

3%

7) Video kasete

3%

8) USB Flash Drive

1%

9) Memorijske kartice

1%

10) Spoljašnji hard diskovi

1%

* Kao vrednost praznih nosača zvuka, slike i teksta iz ovog tarifnog broja koji se proizvode u Republici Srbiji uzima se njihova prodajna cena bez poreza na dodatu vrednost pri prvoj prodaji, a kad se prazni nosači zvuka, slike i teksta iz ovog tarifnog broja uvoze u Republiku Srbiju, kao njihova vrednost uzima se njihova nabavna cena preračunata u dinare po kursu na dan njihovog carinjenja, uvećana za carinu.