Zastava Bosne i Hercegovine

TARIFA O NAGRADAMA I NAKNADAMA TROŠKOVA ZA RAD ADVOKATA

("Sl. glasnik RS", br. 43/2023)

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Tarifom se određuje način vrednovanja, obračunavanja i plaćanja nagrada za pružanje pravne pomoći od strane advokata ili advokatskog ortačkog društva (u daljem tekstu: advokat) i naknada troškova u vezi sa njihovim radom.

Član 2

Nagrada i naknada troškova advokatu pripadaju za radnje obavljene po punomoćju, rešenju nadležnog organa, usmenom ili pismenom nalogu stranke.

Stranka ili nadležni organ, dužni su da advokatu plate i nagradu i naknadu troškova, prema ovoj tarifi.

Član 3

Kada pruža pravnu pomoć u stranoj državi, advokat može primeniti ovu tarifu ili advokatsku tarifu te države.

Kada pruža pravnu pomoć inostranim pravnim ili fizičkim licima na teritoriji Republike Srbije, advokat primenjuje ovu tarifu ili može primeniti advokatsku tarifu države u kojoj se nalazi sedište odnosno prebivalište stranke, pod uslovom da sa strankom o tome zaključi ugovor u pismenom obliku.

Kada pruža pravnu pomoć na stranom jeziku, advokat može uz saglasnost stranke da, na nagradu predviđenu ovom tarifom, primeni uvećanje od 50%, ali sudovi, javni beležnici, javni izvršitelji, organi državne uprave i lokalne samouprave, kada dosuđuju troškove stranci koja je uspela u postupku, nisu obavezni da primene ovo uvećanje.

O primeni inostrane advokatske tarife, advokat sa strankom zaključuje pismeni ugovor.

II NAGRADA ZA RAD ADVOKATA

Član 4

Visina nagrade za rad advokata određuje se Tarifom kojom se utvrđuje broj poena za pojedine radnje advokata, s tim da za sastavljanje izjava volje (ugovora, isprava jednostranih ili dvostranih, zaveštanja i sl.) advokat može nagradu obračunati u procentualnom iznosu od vrednosti predmeta izjave volje.

Advokat može u pismenom obliku sa strankom ugovoriti nagradu u iznosu koji je manji od iznosa propisanog Tarifom, ali ne manji od 50% tog iznosa ili u iznosu koji je veći od iznosa propisanog Tarifom.

Ako se pružanje pravne pomoći od strane advokata obavlja po pozivu stranke, suda ili organa postupka van utvrđenog radnog vremena, nagrada za rad advokata određena ovom tarifom se uvećava za 50% i to:

- za rad noću od 22.00 sata do 7.00 sati narednog dana i

- za rad vikendom i državnim praznikom.

Kada dosuđuju troškove stranci koja je uspela u postupku - sudovi, javni beležnici, javni izvršitelji, organi državne uprave i lokalne samouprave nisu obavezni da primene ugovor o visini nagrade niti ugovor o primeni inostrane advokatske tarife.

Član 5

Za pružanje kontinuirane pravne pomoći, advokat može sa strankom ugovoriti nagradu u paušalnom iznosu. Ovako ugovorena nagrada ne može se odnositi na radnje zastupanja pred sudovima i državnim organima i organizacijama.

Ugovori o visini nagrade u paušalnom iznosu proizvode pravno dejstvo samo ako su zaključeni u pismenom obliku i ako sadrže opis radnji ili poslova na koje se advokat obavezao da preduzima, kao i ugovorenu paušalnu nagradu, rokove i način plaćanja iste.

Član 6

Advokat može, nezavisno od nagrade za rad advokata određene tarifnim brojevima ove tarife, u pismenom obliku, sa strankom ugovoriti i nagradu za rad na osnovu satnice koja ne može biti manja od 150 poena za svaki započeti sat. Na zahtev stranke advokat će dati projekciju potrebnog broja sati koja nije obavezujućeg karaktera.

Član 7

U imovinskopravnim predmetima advokat može, pored nagrade određene tarifnim brojevima ove tarife, u pismenom obliku, sa strankom ugovoriti nagradu za rad u srazmeri (procentu) sa uspehom u postupku odnosno sa uspehom u pravnim radnjama koje će za stranku preduzeti, s tim da ugovoreni procenat ne može biti veći od 30%.

III NAKNADA TROŠKOVA

Član 8

Advokatu pripada naknada za troškove koji su bili potrebni za obavljanje poverenih mu poslova, u skladu sa ovom tarifom.

Član 9

Za obavljanje poslova izvan sedišta advokatske kancelarije, advokatu pripada naknada za prevoz, naknada za smeštaj, naknada za odsustvovanje iz advokatske kancelarije i dnevnice i to:

- za prevoz u međumesnom i međunarodnom saobraćaju - u visini cene prevoza prevoznim sredstvom po izboru advokata;

- za prevoz u mesnom saobraćaju - u visini cene taksi prevoza;

- za prevoz sopstvenim vozilom - u visini od 30% od cene najskupljeg benzina po pređenom kilometru, kao i troškove putarine;

- za smeštaj - u visini cene hotelskog smeštaja, osim hotela sa pet i više zvezdica;

- za odsustvovanje iz kancelarije - u visini od 100 poena za svaki započeti sat, a najviše deset sati dnevno;

- dnevnice - isto kao i zaposlenima u državnim organima i izabranim, odnosno postavljenim licima.

Za obavljanje poslova advokatu pripada naknada troškove za poštanske, telefonske, bankarske i slične usluge prema plaćenim računima ili u paušalnom iznosu u visini od 2% vrednosti ukupne nagrade za pojedinačni pravni posao.

IV NAPLATA NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA

Član 10

Nagrada i naknada troškova se mogu plaćati unapred ili nakon izvršene radnje i nastalih troškova.

Advokat je ovlašćen da od stranke zatraži i unapred primi novčana sredstva na ime obezbeđenja naplate buduće nagrade i troškova koji će nastati prilikom zastupanja.

Visina nagrade za rad advokata utvrđuje se prema važećoj tarifi u vreme obračuna.

Član 11

Sudovi, javna tužilaštva, javni beležnici, javni izvršitelji, organi državne uprave i lokalne samouprave i drugi organi kada odlučuju o troškovima postupka, primenjuju tarifu koja važi u vreme donošenja odluke o troškovima postupka.

Član 12

Dosuda i naplata troškova postupka na teret protivne stranke ne utiče na obračun i naplatu nagrade i troškova između advokata i stranke.

Na zahtev stranke advokat je dužan sastaviti pismeni obračun nagrade i troškova za izvršeni rad uz prikaz Tarife.

Advokat, koga advokatska komora imenuje kao zastupnika ili branioca stranke koja je nesposobna za plaćanje iz socijalnih razloga, nema pravo da od te stranke ili od advokatske komore traži nagradu za zastupanje.

Član 13

Advokat koji je obveznik poreza na dodatu vrednost ima pravo dodati i naplatiti pripadajući porez na dodatu vrednost na izvršeni obračun nagrade i troškova.

V PRIMENA TARIFE I PRELAZNE ODREDBE

Član 14

Tarifu o nagradama i naknadama troškova za rad advokata donosi Upravni odbor Advokatske komore Srbije.

Vrednost poena utvrđuje Upravni odbor Advokatske komore Srbije.

Upravni odbor Advokatske komore Srbije daje autentično tumačenje Tarife.

Član 15

Vrednost jednog poena iznosi 45,00 dinara.

Član 16

Tarifa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 17

Stupanjem na snagu ove tarife prestaje da važi Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata "Službeni glasnik RS", br. 121/12, 99/20 i 37/21.

TARIFA

 

KRIVIČNI POSTUPAK

Osnovica za obračun nagrade

Tarifni broj 1.

Advokatu pripada nagrada u zavisnosti od visine zaprećene kazne za krivično delo i to:

Zaprećena kazna

Nagrada

- za novčanu kaznu i kaznu do 3 godine zatvora

600 poena

- za kaznu preko 3 do 5 godina zatvora

750 poena

- za kaznu preko 5 do 10 godina zatvora

1.000 poena

- za kaznu preko 10 do 15 godina zatvora

1.500 poena

- za kaznu preko 15 godina zatvora

2.000 poena

- za krivična dela za koja se može izreći kazna zatvora od 40 godina, kazna zatvora od 30 do 40 godina i kazna doživotnog zatvora

2.500 poena

Osnovica za obračun nagrade utvrđuje se na sledeći način:

- ako advokat brani jednog okrivljenog koji je jednom radnjom ili sa više radnji učinio više krivičnih dela za koje mu se istovremeno sudi, visina zaprećene kazne se utvrđuje prema maksimalnoj jedinstvenoj kazni, primenom odredbi Krivičnog zakonika u vezi sa odmeravanjem kazni za sticaj krivičnih dela;

- ako advokat brani u istom postupku više okrivljenih u kojima su zaprećene različite kazne za različita krivična dela, advokatu pripada nagrada prema maksimalno zaprećenoj kazni za najteže krivično delo.

Odbrana okrivljenog u pretkrivičnom - predistražnom i istražnom postupku

Tarifni broj 2.

Pod procesnom radnjom, u smislu odredbi Tarifnog broja 2, 7 i 8 ove tarife, podrazumeva se svaka radnja policije, javnog tužioca ili suda o čijem preduzimanju se sačinjava poseban zapisnik.

Za svaku održanu procesnu radnju kojoj je prisustvovao, advokatu pripada nagrada iz Tarifnog broja 1, a za svaku neodržanu procesnu radnju kojoj je pristupio, advokatu pripada 50% nagrade iz Tarifnog broja 1.

Za pristupanje radi prijema rešenja o zadržavanju, advokatu pripada 50% nagrade iz Tarifnog broja 1.

Za prisustvovanje i pristupanje procesnim radnjama, pored nagrade za odbranu, advokatu pripada i nagrada u iznosu od 100 poena za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je procesna radnja bila zakazana.

U slučaju kada policija, javni tužilac ili sud preduzimaju više procesnih radnji istog dana pred istim organom, advokatu pripada puna nagrada za prvu radnju, koja mu se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku narednu pojedinačnu procesnu radnju.

U slučaju neodržavanja procesne radnje, advokat je dužan da od policije, tužioca ili suda zatraži sačinjavanje zapisnika ili službene beleške u kojoj će se konstatovati da procesna radnja nije održana i da je advokat pristupio - kako bi mu, na osnovu sačinjenog zapisnika ili službene beleške, mogla biti priznata nagrada.

Odbrana okrivljenog na glavnom pretresu i na sednici veća

Tarifni broj 3.

Za svaki održani glavni pretres, ročište ili sednicu veća kojima je prisustvovao, advokatu pripada nagrada iz Tarifnog broja 1, a za svaki neodržan glavni pretres, ročište ili sednicu veća na koje je pristupio advokatu pripada 50% nagrade iz Tarifnog broja 1.

Za prisustvovanje glavnim pretresima, ročištima ili sednicama veća, pored nagrade za odbranu, advokatu pripada i nagrada u iznosu od 100 poena za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak glavnog pretresa, ročišta ili sednice veća bio zakazan.

Nagrada iz ovog tarifnog broja pripada advokatu i za prisustvovanje veštačenju, uviđaju, na pretresu pred drugostepenim sudom ili organom kao i svim ostalim radnjama suda ili organa koje se održavaju u zgradi ili van zgrade suda ili organa.

Sastavljanje podnesaka

Tarifni broj 4.

Advokatu pripada nagrada iz Tarifnog broja 1. za sastavljanje:

- krivične prijave,

- privatne tužbe,

- predloga za preduzimanje dokaznih radnji,

- predloga za pokretanje postupka prema maloletniku,

- predloga za zaključenje sporazuma o priznanju krivice,

- optužnice,

- optužnog predloga,

- odgovora na optužnicu,

- predloga za ukidanje pritvora,

- pismene odbrane,

- podnesaka u postupcima u vezi sa privremenim ili trajnim oduzimanjem imovinske koristi koja je proistekla iz krivičnog dela,

- obrazloženih podnesaka kojima se ukazuje na činjenice koje govore u prilog odbrani - molbe radi odlaganja izvršenja kazne zatvora,

- predloga za izvršenje kazne zatvora bez napuštanja prostorija u kojima osuđeni stanuje,

- molbe za uslovni otpust,

- tužbe za sudsku zaštitu povrede prava osuđenog lica,

- zahteva za rehabilitaciju,

- podnesaka u postupcima za ekstradiciju okrivljenog,

- zahteva ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa radi postizanja sporazuma o postojanju štete i naknadi iste,

- izjašnjenja na veštačenje,

- zahteva za naknadu troškova.

Advokatu pripada 50% nagrade iz Tarifnog broja 1. za sastavljanje svih ostalih podnesaka u krivičnom postupku.

Sastavljanje pravnih lekova

Tarifni broj 5.

Advokatu pripada nagrada iz Tarifnog broja 1. za sastavljanje:

- žalbe protiv rešenja o zadržavanju,

- žalbe protiv rešenja o određivanju ili produženju pritvora,

- žalbe protiv rešenja o produženju zabrane napuštanja mesta boravka,

- žalbe protiv rešenja o odbijanju molbe za odlaganje izvršenja kazne,

- odgovora na žalbu,

- žalbe protiv posebnog rešenja o izdvajanju dokaza,

- žalbe protiv rešenja o troškovima postupka,

- žalbe oštećenog,

- odgovora na zahtev za ponavljanje krivičnog postupka,

- molbe za pomilovanje.

Advokatu pripada nagrada iz Tarifnog broja 1. uvećana za 100% za sastavljanje:

- žalbe protiv rešenja o potvrđivanju optužnice,

- žalbe protiv presude,

- žalbe protiv rešenja kojim se izriče mera bezbednosti ili vaspitna mera,

- žalbe protiv rešenja o privremenom ili trajnom oduzimanju imovinske koristi proistekle iz krivičnog dela,

- žalbe protiv rešenja o suđenju u odsustvu,

- žalbe na odluke u postupcima međunarodne pravne pomoći,

- zahteva za ponavljanje krivičnog postupka,

- zahteva za zaštitu zakonitosti,

- žalba protiv rešenja o ekstradiciji,

- ustavne žalbe.

Razgovor sa okrivljenim koji je lišen slobode

Tarifni broj 6.

Advokatu pripada nagrada iz Tarifnog broja 1 za svaki obavljeni razgovor sa okrivljenim koji je lišen slobode ili se nalazi u pritvoru ili mu je izrečena mera zabrane napuštanja stana ili se nalazi u zatvoru ili drugoj ustanovi za izvršenje krivičnih sankcija.

Odbrana više okrivljenih

Tarifni broj 7.

Kada advokat brani više okrivljenih, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku procesnu radnju koju preduzima (odbrana, podnesci, pravni lekovi i dr.) za po 50% za drugog i svakog narednog okrivljenog.

U slučaju iz stava 1. ovog tarifnog broja, uvećan iznos nagrade se obračunava u odnosu na svaku procesnu radnju pojedinačno tako što se nagrada za odbranu jednog okrivljenog uvećava procentom koji odgovara broju okrivljenih koje advokat brani u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

Zastupanje oštećenog, oštećenog kao tužioca i privatnog tužioca

Tarifni broj 8.

Za zastupanje oštećenog kao tužioca, privatnog tužioca i maloletnog lica kao oštećenog, advokatu pripada nagradu kao i za odbranu okrivljenog.

Za zastupanje oštećenog advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Kada advokat zastupa više stranaka, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku radnju koju preduzima za po 50% za drugu i svaku narednu stranku. U ovom slučaju, uvećan iznos nagrade se obračunava u odnosu na svaku procesnu radnju pojedinačno tako što se nagrada za zastupanje jedne stranke uvećava procentom koji odgovara broju stranaka koje advokat zastupa u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

Za prisustvovanje i pristupanje procesnim radnjama, pored nagrade za zastupanje, advokatu pripada i nagrada u iznosu od 100 poena za svaki započeti sat računajući od vremena kada je procesna radnja bila zakazana, odnosno za prisustvovanje glavnim pretresima, ročištima ili sednicama veća.

PREKRŠAJNI POSTUPAK I POSTUPAK PRIVREDNIH PRESTUPA

Sastavljanje podnesaka

Tarifni broj 9.

Za sastavljanje prekršajne prijave, akta i drugih podnesaka kojima se pokreće prekršajni postupak, kao i za sastavljanje pismene odbrane i ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode u prekršajnom postupku ili u postupku privrednih prestupa, advokatu pripada nagrada prema vrsti postupka i to:

Vrsta postupka

Nagrada

- u postupku privrednih prestupa

1.000 poena

- u postupku koji se vodi pred prekršajnim sudom iz oblasti javnih prihoda, javnog informisanja, carinskog, spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja, životne sredine, prometa roba i usluga i prometa hartijama od vrednosti

850 poena

- u postupku koji se vodi pred prekršajnim sudom u oblastima koje nisu navedeni u prethodnoj alineji

700 poena

- u postupku koji se vodi pred prekršajnim sudom po zahtevu za sudsko odlučivanje

550 poena

- u postupku koji se vodi pred policijskim organima

600 poena

- u postupku pred sudom časti pri Privrednoj komori

550 poena

Za sastavljanje ostalih podnesaka, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Zastupanje i odbrana

Tarifni broj 10.

Za odbranu okrivljenog pravnog lica, odgovornog lica u pravnom licu, pravnog i fizičkog lica i za zastupanje oštećenog, advokatu pripada:

- za svaki pretres jednak iznos nagrade kao i za podneske iz Tarifnog broja 9.

- za svaki pretres koji je odložen rešenjem ili službenom beleškom suda ili organa da se pretres ne održi, 50% od nagrade iz prethodne alineje ovog tarifnog broja.

Za prisustvovanje pretresima, održanim ili ne održanim, advokatu pripada, pored nagrade za zastupanje, i nagrada za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak bio zakazan, u iznosu od po 100 poena.

Nagrada iz ovog tarifnog broja pripada advokatu i za prisustvovanje veštačenju, uviđaju, na pretresu pred drugostepenim sudom ili organom kao i svim ostalim radnjama suda ili organa koje se održavaju u zgradi ili van zgrade suda ili organa.

Pravni lekovi

Tarifni broj 11.

Za sastavljanje pravnih lekova, redovnih i vanrednih, kao i za sastavljanje odgovora na iste, advokatu pripada nagrada uvećana za 100% od nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak iz Tarifnog broja 9.

Zastupanje i odbrana više stranaka

Tarifni broj 12.

Kada advokat brani ili zastupa više stranaka, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku radnju koju preduzima za po 50% za drugu i svaku narednu stranku. U ovom slučaju, uvećani iznos nagrade se obračunava u odnosu na svaku procesnu radnju pojedinačno tako što se nagrada za zastupanje jedne stranke uvećava procentom koji odgovara broju stranaka koje advokat zastupa u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

PARNIČNI POSTUPAK

Sastavljanje podnesaka
(u procenjivim predmetima)

Tarifni broj 13.

Za sastavljanje tužbe, protivtužbe i drugih podnesaka kojima se pokreće parnični postupak, u pismenom ili elektronskom obliku, u procenjivim predmetima, advokatu pripada nagrada prema vrednosti spora i to:

VREDNOST SPORA

NAGRADA

Preko

Do

-

1.000 poena

200 poena

1.000 poena

17.000 poena

300 poena

17.000 poena

33.500 poena

375 poena

33.500 poena

67.000 poena

550 poena

67.000 poena

134.000 poena

750 poena

134.000 poena

267.000 poena

1.000 poena

267.000 poena

534.000 poena

1.250 poena

534.000 poena

667.000 poena

1.500 poena

Ako vrednost spora prelazi iznos od 667.000 poena pa do 2.700.000 poena, advokat pored nagrade od 1.500 poena ima pravo obračunati nagradu od po 1 poena na svakih započetih 10.000 poena.

Ako vrednost spora prelazi iznos od 2.700.000 poena pa do 6.700.000 poena advokat, pored nagrade iz prethodnog stava, ima pravo obračunati i nagradu od po 1 poena na svakih započetih 30.000 poena.

Ako vrednost spora prelazi iznos od 6.700.000 poena advokat, pored nagrade iz prethodna dva stava, ima pravo obračunati i nagradu od po 1 poena na svakih započetih 150.000 poena, ali ne više od 1.000 poena.

Za sastavljanje odgovora na tužbu i ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode advokatu pripada nagrada iz prethodnih stavova.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je tužbom, protivtužbom ili drugim podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Sastavljanje podnesaka
(u neprocenjivim predmetima)

Tarifni broj 14.

Za sastavljanje tužbe, protivtužbe i drugih podnesaka kojima se pokreće parnični postupak, u pismenom ili elektronskom obliku, u neprocenjivim predmetima, advokatu pripada nagrada prema vrsti postupka nezavisno od označene vrednosti spora i to:

Vrsta spora

Nagrada

- u sporovima zbog smetanja državine

550 poena

- u sporovima o pravu službenosti

750 poena

- u sporovima iz stambenih odnosa (otkazi ugovora o zakupu stana, iseljenje iz stana, utvrđenje prava zakupa na stanu i dr.)

750 poena

- u sporovima o razvodu ili poništaja braka, o postojanju ili nepostojanju braka

550 poena

- u sporovima za utvrđenje i osporavanje materinstva ili očinstva

850 poena

- u sporovima o vršenju roditeljskog prava i o održavanju ličnih odnosa deteta i roditelja sa kojim dete ne živi

550 poena

- u sporovima za određivanje zakonskog izdržavanja ili izmene odluke o zakonskom izdržavanju

300 poena

- u sporovima iz radnih odnosa (u vezi sa otkazom ugovora o radu, postojanju ili nepostojanju radnog odnosa, premeštaja na drugo radno mesto i slično), osim u procenjivim imovinskim zahtevima iz radnog odnosa

550 poena

- u sporovima o autorskom i srodnim pravima, o pravu na žig, model i o ostalim pravima intelektualne svojine, osim u procenjivim imovinskim zahtevima iz ovih odnosa

1.500 poena

- u sporovima o zaštiti uzbunjivača, diskriminaciji i zaštiti od zlostavljanja na radu

550 poena

- u sporovima u vezi sa sprečavanjem i zaštitom od nasilja u porodici

600 poena

Za sastavljanje odgovora na tužbu i ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode advokatu pripada nagrada iz prethodnog stava.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, podnesaka koji se sastoje u popunjavanju obrazaca ili tabela u pismenom ili elektronskom obliku advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je tužbom, protivtužbom ili drugim podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade za zahtev koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Zastupanje

Tarifni broj 15.

Za zastupanje na ročištu advokatu pripada:

- za svako ročište jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće postupak (tužbe, predlozi, molbe) iz Tarifnog br. 13. i 14.

- za svako ročište koje je odloženo rešenjem ili službenom beleškom suda da se ročište ne održi, 50% od nagrade iz prethodne tačke ovog tarifnog broja.

Za prisustvovanje ročištima, održanim ili neodržanim, advokatu pripada, pored nagrade za zastupanje, i nagrada za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak bio zakazan, u iznosu od po 100 poena.

Nagrada iz ovog tarifnog broja pripada advokatu i za prisustvovanje veštačenju, uviđaju, na raspravi pred drugostepenim sudom kao i svim ostalim radnjama suda koje se održavaju u zgradi ili van zgrade suda.

Pravni lekovi

Tarifni broj 16.

Za sastavljanje pravnih lekova, redovnih i vanrednih, kao i za sastavljanje odgovora na iste, advokatu pripada nagrada uvećana za 100% od nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak (tužbe, predlozi, molbe) iz Tarifnog br. 13. i 14.

Zastupanje više stranaka

Tarifni broj 17.

Kada advokat zastupa više stranaka, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku radnju koju preduzima za po 50% za drugu i svaku narednu stranku. U ovom slučaju, uvećan iznos nagrade se obračunava u odnosu na svaku procesnu radnju pojedinačno tako što se nagrada za zastupanje jedne stranke uvećava procentom koji odgovara broju stranaka koje advokat zastupa u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

IZVRŠNI POSTUPAK

Sastavljanje podnesaka

Tarifni broj 18.

Za sastavljanje predloga, u pismenom ili elektronskom obliku, kojima se pokreće postupak izvršenja ili obezbeđenja, za sastavljanje obaveštenja o nameri pokretanja postupka izvršenja protiv korisnika budžeta nadležnom ministarstvu za poslove finansija, dopisa Komori javnih izvršitelja radi određivanja izvršitelja koji će sprovesti izvršenje protiv direktnih i indirektnih korisnika budžeta, kao i ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode uključujući i zahtev za donošenje rešenja o troškovima izvršnog postupka, advokatu pripada jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće parnični postupak (tužbe) iz Tarifnog br. 13 i 14.

Za sastavljanje ostalih podnesaka i podnesaka koji se sastoje u popunjavanju obrazaca ili tabela u pismenom ili elektronskom obliku, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je predlogom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Zastupanje

Tarifni broj 19.

Za zastupanje na ročištu advokatu pripada:

- za svako ročište jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće postupak iz Tarifnog broja 18;

- za svako ročište koje je odloženo rešenjem ili službenom beleškom suda da se ročište ne održi, 50% od nagrade iz prethodne alineje ovog tarifnog broja.

Za prisustvovanje ročištima, održanim ili ne održanim, advokatu pripada, pored nagrade za zastupanje, i nagrada za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak bio zakazan, u iznosu od po 100 poena.

Nagrada iz ovog tarifnog broja pripada advokatu i za prisustvovanje veštačenju, uviđaju, na raspravi pred drugostepenim sudom kao i svim ostalim radnjama suda koje se održavaju u zgradi ili van zgrade suda.

Pravni lekovi

Tarifni broj 20.

Za sastavljanje pravnih lekova, kao i za sastavljanje odgovora na iste, advokatu pripada nagrada uvećana za 100% od nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak iz Tarifnog broja 18.

Zastupanje više stranaka

Tarifni broj 21.

Kada advokat zastupa više stranaka, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku radnju koju preduzima za po 50% za drugu i svaku narednu stranku. U ovom slučaju, uvećan iznos nagrade se obračunava u odnosu na svaku procesnu radnju pojedinačno tako što se nagrada za zastupanje jedne stranke uvećava procentom koji odgovara broju stranaka koje advokat zastupa u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

VANPARNIČNI POSTUPAK

Sastavljanje podnesaka
(uređenje imovinskih odnosa - procenjivo)

Tarifni broj 22.

Za sastavljanje predloga, u pismenom ili elektronskom obliku, kojima se pokreće vanparnični postupak za uređenje imovinskih odnosa (raspravljanje zaostavštine, određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost, uređenje korišćenja zajedničke stvari, deoba zajedničke stvari, uređenje međa, sudski depozit, obezbeđenje dokaza i drugo) i to u procenjivim stvarima kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće parnični postupak (tužbe, predlozi, molbe) iz Tarifnog broja 13.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, podnesaka koji se sastoje u popunjavanju obrazaca ili tabela u pismenom ili elektronskom obliku, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je predlogom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Sastavljanje podnesaka
(ostali postupci - neprocenjivo)

Tarifni broj 23.

Za sastavljanje predloga, u pismenom ili elektronskom obliku, kojima se pokreće vanparnični postupak u neprocenjivim predmetima, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada nagrada prema vrsti postupka nezavisno od označene vrednosti spora i to:

Vrsta postupka

Nagrada

- u postupku uređenja ličnih stanja (lišenje poslovne sposobnosti, zadržavanje u zdravstvenoj organizaciji, proglašenje nestalog lica za umrlo)

550 poena

- u postupku uređenja porodičnog odnosa (produženje roditeljskog prava, lišenje roditeljskog prava, davanje dozvole za stupanje u brak)

550 poena

- postupku uređenja imovinskih odnosa - neprocenjivo (sastavljanje isprave, sastavljanje zaveštanja, potvrđivanje sadržine isprave, čuvanje isprave, poništavanje isprave)

1.000 poena

- ostali vanparnični postupci

1.000 poena

Za sastavljanje ostalih podnesaka, podnesaka koji se sastoje u popunjavanju obrazaca ili tabela u pismenom ili elektronskom obliku, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je predlogom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Zastupanje

Tarifni broj 24.

Za zastupanje na ročištu advokatu pripada:

- za svako ročište jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće postupak (predlozi) iz Tarifnog broja 22 i 23.

- za svako ročište koje je odloženo rešenjem ili službenom beleškom suda da se ročište ne održi 50% od nagrade iz prethodne alineje ovog tarifnog broja.

Za prisustvovanje ročištima, održanim ili neodržanim advokatu pripada, pored nagrade za zastupanje i nagrada za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak bio zakazan, u iznosu od po 100 poena.

Nagrada iz ovog tarifnog broja pripada advokatu i za prisustvovanje veštačenju, uviđaju, na raspravi pred drugostepenim sudom kao i svim ostalim radnjama suda koje se održavaju u zgradi ili van zgrade suda.

Pravni lekovi

Tarifni broj 25.

Za sastavljanje pravnih lekova, redovnih i vanrednih, kao i za sastavljanje odgovora na iste, advokatu pripada nagrada uvećana za 100% od nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak iz Tarifnog broja 22. i 23.

Zastupanje više stranaka

Tarifni broj 26.

Kada advokat zastupa više stranaka, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku radnju koju preduzima za po 50% za drugu i svaku narednu stranku. U ovom slučaju, uvećan iznos nagrade se obračunava u odnosu na svaku procesnu radnju pojedinačno tako što se nagrada za zastupanje jedne stranke uvećava procentom koji odgovara broju stranaka koje advokat zastupa u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

POSTUPAK PRED ORGANIMA KOJI VODE REGISTAR NEPOKRETNOSTI

Sastavljanje podnesaka

Tarifni broj 27.

Za sastavljanje zahteva u pismenom ili elektronskom obliku, za upis u katastar nepokretnosti (upis nepokretnosti, upis stvarnih prava, predbeležba, zabeležba, provođenje promena na nepokretnostima ili stvarnim pravima na njima, brisanje) i to u procenjivim stvarima kada se upis odnosi na neko pravo ili činjenicu u vezi sa imovinom koja ima određenu novčanu vrednost, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada jednak iznos nagrade, u zavisnosti od vrednosti te imovine, kao i za podneske kojima se pokreće parnični postupak (tužbe, predlozi, molbe) iz Tarifnog broja 13.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, podnesaka koji se sastoje u popunjavanju obrazaca ili tabela u pismenom ili elektronskom obliku advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Sastavljanje podnesaka
(ostali upisi - neprocenjivo)

Tarifni broj 28.

Za sastavljanje zahteva, u pismenom ili elektronskom obliku, za upis u katastar nepokretnosti (upis nepokretnosti, upis stvarnih prava, predbeležba, zabeležba, provođenje promena na nepokretnostima ili stvarnim pravima na njima, brisanje) u neprocenjivim predmetima, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada, nezavisno od označene vrednosti, nagrada u iznosu od 550 poena.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, podnesaka koji se sastoje u popunjavanju obrazaca ili tabela u pismenom ili elektronskom obliku, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Zastupanje

Tarifni broj 29.

Za zastupanje na ročištu advokatu pripada:

- za svako ročište jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće postupak (zahtevi) iz Tarifnog br. 27 i 28.

- za svako ročište koje je odloženo rešenjem ili službenom beleškom organa da se ročište ne održi, 50% od nagrade iz prethodne tačke ovog tarifnog broja.

Za prisustvovanje ročištima, održanim ili ne održanim, advokatu pripada, pored nagrade za zastupanje, i nagrada za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak bio zakazan, u iznosu od po 100 poena.

Nagrada iz ovog tarifnog broja pripada advokatu i za prisustvovanje veštačenju, uviđaju, na raspravi pred drugostepenim organom kao i svim ostalim radnjama organa koje se održavaju u zgradi ili van zgrade organa.

Pravni lekovi

Tarifni broj 30.

Za sastavljanje pravnih lekova, redovnih i vanrednih, kao i za sastavljanje odgovora na iste, advokatu pripada nagrada uvećana za 100% od nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak iz Tarifnog br. 27 i 28.

Zastupanje više stranaka

Tarifni broj 31.

Kada advokat zastupa više stranaka, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku radnju koju preduzima za po 50% za drugu i svaku narednu stranku. U ovom slučaju, uvećan iznos nagrade se obračunava u odnosu na svaku procesnu radnju pojedinačno tako što se nagrada za zastupanje jedne stranke uvećava procentom koji odgovara broju stranaka koje advokat zastupa u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

STEČAJNI I LIKVIDACIONI POSTUPAK

Sastavljanje podnesaka
(u procenjivim predmetima)

Tarifni broj 32.

Za sastavljanje podnesaka, u pismenom ili elektronskom obliku, kojima se prijavljuju potraživanja u stečajnom ili likvidacionom postupku i to u procenljivim stvarima, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće parnični postupak (tužbe, predlozi, molbe) iz Tarifnog broja 13.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, podnesaka koji se sastoje u popunjavanju obrazaca ili tabela u pismenom ili elektronskom obliku, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je predlogom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Sastavljanje podnesaka
(u neprocenjivim predmetima)

Tarifni broj 33.

Za sastavljanje podnesaka u pismenom ili elektronskom obliku, kojima se pokreće stečajni ili likvidacioni postupak kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode u stečajnom ili likvidacionom postupku u neprocenjivim predmetima, advokatu pripada nagrada u iznosu od 850 poena.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, podnesaka koji se sastoje u popunjavanju obrazaca ili tabela u pismenom ili elektronskom obliku u neprocenjivim predmetima, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je predlogom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Zastupanje

Tarifni broj 34.

Za zastupanje na ročištu advokatu pripada:

- za svako ročište jednak iznos nagrade kao i za podneske iz Tarifnog br. 32 i 33.

- za svako ročište koje je odloženo rešenjem ili službenom beleškom suda ili organa da se ročište ne održi, 50% od nagrade iz prethodne tačke ovog tarifnog broja.

Za prisustvovanje ročištima, održanim ili neodržanim, advokatu pripada, pored nagrade za zastupanje, i nagrada za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak bio zakazan, u iznosu od po 100 poena.

Nagrada iz ovog tarifnog broja pripada advokatu i za prisustvovanje medijaciji, sednici kao i svim ostalim radnjama suda ili organa koje se održavaju u zgradi ili van zgrade suda ili organa.

Pravni lekovi

Tarifni broj 35.

Za sastavljanje pravnih lekova, redovnih i vanrednih, kao i za sastavljanje odgovora na iste, advokatu pripada nagrada uvećana za 100% od nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak iz Tarifnog br. 32. i 33.

Za sastavljanje odgovora na izjavljene pravne lekove advokatu pripada 50% od nagrade propisane u prethodnom stavu, s tim da u složenijim slučajevima ova nagrada može iznositi 100%.

Zastupanje više stranaka

Tarifni broj 36.

Kada advokat zastupa više stranaka, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku radnju koju preduzima za po 50% za drugu i svaku narednu stranku. U ovom slučaju, uvećan iznos nagrade se obračunava u odnosu na svaku procesnu radnju pojedinačno, tako što se nagrada za zastupanje jedne stranke uvećava procentom koji odgovara broju stranaka koje advokat zastupa u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

UPRAVNI POSTUPAK

Sastavljanje podnesaka
(procenjivo)

Tarifni broj 37.

Za sastavljanje predloga, zahteva, prijava, molbi i drugih podnesaka u pismenom ili elektronskom obliku, kojima se pokreće upravni postupak i to u procenjivim stvarima kada se upravni postupak vodi oko nekog prava u vezi sa imovinom koja ima određenu novčanu vrednost, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada jednak iznos nagrade, u zavisnosti od vrednosti te imovine, kao i za podneske kojima se pokreće parnični postupak (tužbe, predlozi, molbe) iz Tarifnog broja 13.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, podnesaka koji se sastoje u popunjavanju obrazaca ili tabela u pismenom ili elektronskom obliku advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Sastavljanje podnesaka
(ostali postupci - neprocenjivo)

Tarifni broj 38.

Za sastavljanje predloga, zahteva, prijava, molbi i drugih podnesaka u pismenom ili elektronskom obliku, kojima se pokreće upravni postupak i to u neprocenjivim predmetima, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada nagrada prema vrsti postupka nezavisno od označene vrednosti spora i to:

Vrsta postupka

Nagrada

- u postupku koji se vodi pred poreskim organima, pred carinskim organima i pred organima ministarstva unutrašnjih poslova

1.000 poena

- u postupku koji se vodi po odredbama Zakona o planiranju i izgradnji i Porodičnom zakonu

550 poena

- u postupku koji se vodi pred inspekcijskim organima

850 poena

- u ostalim upravnim postupcima

550 poena

Za sastavljanje ostalih podnesaka, podnesaka koji se sastoje u popunjavanju obrazaca ili tabela u pismenom ili elektronskom obliku, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Zastupanje

Tarifni broj 39.

Za zastupanje na ročištu advokatu pripada:

- za svako ročište jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće postupak (predlozi) iz Tarifnog br. 37. i 38.

- za svako ročište koje je odloženo rešenjem ili službenom beleškom organa da se ročište ne održi, 50% od nagrade iz prethodne alineje ovog tarifnog broja.

Za prisustvovanje ročištima, održanim ili ne održanim, advokatu pripada, pored nagrade za zastupanje, i nagrada za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak bio zakazan, u iznosu od po 100 poena.

Nagrada iz ovog tarifnog broja pripada advokatu i za prisustvovanje veštačenju, uviđaju, na raspravi pred drugostepenim organom kao i svim ostalim radnjama organa koje se održavaju u zgradi ili van zgrade organa.

Pravni lekovi

Tarifni broj 40.

Za sastavljanje pravnih lekova, redovnih i vanrednih, kao i za sastavljanje odgovora na iste, advokatu pripada nagrada uvećana za 100% od nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak iz Tarifnog br. 37 i 38.

Zastupanje više stranaka

Tarifni broj 41.

Kada advokat zastupa više stranaka, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku radnju koju preduzima za po 50% za drugu i svaku narednu stranku. U ovom slučaju, uvećan iznos nagrade se obračunava u odnosu na svaku procesnu radnju pojedinačno tako što se nagrada za zastupanje jedne stranke uvećava procentom koji odgovara broju stranaka koje advokat zastupa u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

Preduzimanje radnji u postupcima donošenja urbanističkih planova

Tarifni broj 42.

Za sačinjavanje pisanih primedbi na urbanističke planove (sve vrste urbanističkih planova prema Zakonu o planiranju i izgradnji) advokatu pripada nagrada u iznosu od 1.500 poena.

Za prisustvovanje javnim sednicama radi obrazlaganja primedbi na urbanističke planove advokatu pripada:

- za svaku javnu sednicu jednak iznos nagrade kao iz stava 1. ovog tarifnog broja

- za svaku javnu sednicu koja je odložena rešenjem ili službenom beleškom organa da se javna sednica ne održi, 50% od nagrade iz prethodne alineje ovog tarifnog broja.

Za prisustvovanje javnim sednicama, održanim ili ne održanim, advokatu pripada, pored nagrade za zastupanje, i nagrada za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak bio zakazan, u iznosu od po 100 poena.

UPRAVNI SPOROVI

Sastavljanje podnesaka
(procenjivo)

Tarifni broj 43.

Za sastavljanje tužbi, u pismenom ili elektronskom obliku, kojima se pokreće upravni spor i to u procenjivim stvarima kada se upravni spor vodi oko upravnog akta organa povodom prava u vezi sa imovinom koja ima određenu novčanu vrednost, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada jednak iznos nagrade, u zavisnosti od vrednosti te imovine, kao i za podneske kojima se pokreće parnični postupak (tužbe, predlozi, molbe) iz Tarifnog broja 13.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, u pismenom ili elektronskom obliku, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Sastavljanje podnesaka
(ostali postupci - neprocenjivo)

Tarifni broj 44.

Za sastavljanje tužbi, u pismenom ili elektronskom obliku, kojima se pokreće upravni spor i to u neprocenjivim predmetima, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada nagrada prema vrsti upravnog postupka iz kojeg nastao upravni akt koji je predmet upravnog spora, nezavisno od označene vrednosti spora i to:

Vrsta postupka

Nagrada

- oko upravnog akta donetog u postupku koji se vodio pred poreskim organima, pred carinskim organima i pred policijskim organima

1.000 poena

- oko upravnog akta donetog u postupku koji se vodio po odredbama Zakona o planiranju i izgradnji i upravnog akta donetog u postupku koji se vodio pred inspekcijskim organima

850 poena

- oko upravnog akta donetog u postupku koji se vodio po odredbama Porodičnog zakona i upravnog akta donetog u ostalim upravnim postupcima

550 poena

Za sastavljanje ostalih podnesaka, podnesaka koji se sastoje u popunjavanju obrazaca ili tabela u pismenom ili elektronskom obliku advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Zastupanje

Tarifni broj 45.

Za zastupanje na ročištu advokatu pripada:

- za svako ročište jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće postupak (predlozi) iz Tarifnog br. 43 i 44.

- za svako ročište koje je odloženo rešenjem ili službenom beleškom suda da se ročište ne održi, 50% od nagrade iz prethodne alineje ovog tarifnog broja.

Za prisustvovanje ročištima, održanim ili ne održanim, advokatu pripada, pored nagrade za zastupanje, i nagrada za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak bio zakazan, u iznosu od po 100 poena.

Nagrada iz ovog tarifnog broja pripada advokatu i za prisustvovanje veštačenju, uviđaju, kao i svim ostalim radnjama suda koje se održavaju u zgradi ili van zgrade suda.

Pravni lekovi

Tarifni broj 46.

Za sastavljanje pravnih lekova, redovnih i vanrednih, kao i za sastavljanje odgovora na iste, advokatu pripada nagrada uvećana za 100% od nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak iz Tarifnog br. 43 i 44.

Zastupanje više stranaka

Tarifni broj 47.

Kada advokat zastupa više stranaka, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku radnju koju preduzima za po 50% za drugu i svaku narednu stranku. U ovom slučaju, uvećan iznos nagrade se obračunava u odnosu na svaku procesnu radnju pojedinačno tako što se nagrada za zastupanje jedne stranke uvećava procentom koji odgovara broju stranaka koje advokat zastupa u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

POSTUPAK ZA UPIS U REGISTAR KOJI VODI SUD ILI AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ILI DRUGI DRŽAVNI ORGAN

Sastavljanje podnesaka
(procenjivo)

Tarifni broj 48.

Za sastavljanje predloga, zahteva, prijava, molbi i drugih podnesaka, u pismenom ili elektronskom obliku, kojima se pokreće postupak upisa u registar kojeg vodi sud ili Agencija za privredne registre ili drugi državni organ i to u procenjivim stvarima kada se upis odnosi na neko pravo ili činjenicu u vezi sa imovinom koja ima određenu novčanu vrednost, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada jednak iznos nagrade, u zavisnosti od vrednosti te imovine, kao i za podneske kojima se pokreće parnični postupak (tužbe, predlozi, molbe) iz Tarifnog broja 13.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Sastavljanje podnesaka
(ostali upisi - neprocenjivo)

Tarifni broj 49.

Za sastavljanje predloga, zahteva, prijava, molbi i drugih podnesaka u pismenom ili elektronskom obliku, kojima se pokreće postupak upisa u registar kojeg vodi sud ili Agencija za privredne registre ili drugi državni organ i to u neprocenjivim predmetima, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada nagrada od 550 poena.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, podnesaka koji se sastoje u popunjavanju obrazaca ili tabela u pismenom ili elektronskom obliku advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Zastupanje

Tarifni broj 50.

Za zastupanje na ročištu advokatu pripada:

- za svako ročište jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće postupak (predlozi) iz Tarifnog br. 48 i 49.

- za svako ročište koje je odloženo rešenjem ili službenom beleškom registratora da se ročište ne održi, 50% od nagrade iz prethodne alineje ovog tarifnog broja.

Za prisustvovanje ročištima, održanim ili ne održanim, advokatu pripada, pored nagrade za zastupanje, i nagrada za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak bio zakazan, u iznosu od po 100 poena.

Nagrada iz ovog tarifnog broja pripada advokatu i za prisustvovanje veštačenju, uviđaju, na raspravi pred drugostepenim organom kao i svim ostalim radnjama organa koje se održavaju u zgradi ili van zgrade organa.

Pravni lekovi

Tarifni broj 51.

Za sastavljanje pravnih lekova, redovnih i vanrednih, kao i za sastavljanje odgovora na iste, advokatu pripada nagrada uvećana za 100% od nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak iz Tarifnog br. 48 i 49.

Zastupanje više stranaka

Tarifni broj 52.

Kada advokat zastupa više stranaka, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku radnju koju preduzima za po 50% za drugu i svaku narednu stranku. U ovom slučaju, uvećan iznos nagrade se obračunava u odnosu na svaku procesnu radnju pojedinačno, tako što se nagrada za zastupanje jedne stranke uvećava procentom koji odgovara broju stranaka koje advokat zastupa u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

POSTUPAK PRED POSLODAVCEM I POSTUPAK PRED PRIVREDNIM DRUŠTVOM

Sastavljanje podnesaka
(procenjivo)

Tarifni broj 53.

Za sastavljanje podnesaka, u pismenom ili elektronskom obliku, kojima se pokreće postupak pred poslodavcem (zaštita prava zaposlenih) ili postupak pred privrednim društvom (zakazivanje sednice skupštine društva i dr.) i to u procenjivim stvarima kada se postupak vodi oko nekog prava u vezi sa imovinom koja ima određenu novčanu vrednost, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada jednak iznos nagrade, u zavisnosti od vrednosti te imovine, kao i za podneske kojima se pokreće parnični postupak (tužbe, predlozi, molbe) iz Tarifnog broja 13.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, podnesaka koji se sastoje u popunjavanju obrazaca ili tabela u pismenom ili elektronskom obliku advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Sastavljanje podnesaka
(neprocenjivo)

Tarifni broj 54.

Za sastavljanje podnesaka, u pismenom ili elektronskom obliku, kojima se pokreće postupak pred poslodavcem ili postupak pred privrednim društvom i to u neprocenjivim stvarima, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada nagrada od 550 poena.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, podnesaka koji se sastoje u popunjavanju obrazaca ili tabela u pismenom ili elektronskom obliku advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Zastupanje

Tarifni broj 55.

Za zastupanje na ročištu, sastanku, sednici ili drugom obliku raspravljanja pred poslodavcem ili pred privrednim društvom advokatu pripada:

- za svako ročište jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće postupak iz Tarifnog br. 53 i 54.

- za svako ročište koje je odloženo odlukom ili službenom beleškom da se ročište ne održi, 50% od nagrade iz prethodne alineje ovog tarifnog broja.

Za prisustvovanje ročištima, održanim ili ne održanim, advokatu pripada, pored nagrade za zastupanje, i nagrada za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak bio zakazan, u iznosu od po 100 poena.

Nagrada iz ovog tarifnog broja pripada advokatu i za prisustvovanje veštačenju, uviđaju, na raspravi pred drugostepenim organom kao i svim ostalim radnjama kod poslodavca ili privrednog društva koje se održavaju u zgradi ili van zgrade poslodavca ili privrednog društva.

Pravni lekovi

Tarifni broj 56.

Za sastavljanje pravnih lekova, redovnih i vanrednih, kao i za sastavljanje odgovora na iste, advokatu pripada nagrada uvećana za 100% od nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak iz Tarifnog br. 53 i 54.

Zastupanje više stranaka

Tarifni broj 57.

Kada advokat zastupa više stranaka, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku radnju koju preduzima za po 50% za drugu i svaku narednu stranku. U ovom slučaju, uvećan iznos nagrade se obračunava u odnosu na svaku procesnu radnju pojedinačno tako što se nagrada za zastupanje jedne stranke uvećava procentom koji odgovara broju stranaka koje advokat zastupa u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM

Sastavljanje podnesaka

Tarifni broj 58.

Za sastavljanje podnesaka, u pismenom ili elektronskom obliku, kojim se pokreće postupak pred Ustavnim sudom kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada nagrada u iznosu od 1.500 poena.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, podnesaka koji se sastoje u popunjavanju obrazaca ili tabela u pismenom ili elektronskom obliku, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Zastupanje

Tarifni broj 59.

Za zastupanje na ročištu advokatu pripada za svako ročište jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće postupak iz Tarifnog broja 58.

Za svako ročište koje je odloženo rešenjem suda da se ročište ne održi, 50% od nagrade iz prethodnog stava ovog tarifnog broja.

Za prisustvovanje ročištima, održanim ili ne održanim, advokatu pripada, pored nagrade za zastupanje, i nagrada za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak bio zakazan, u iznosu od po 100 poena.

Nagrada iz ovog tarifnog broja pripada advokatu i za prisustvovanje veštačenju, uviđaju kao i svim ostalim radnjama suda koje se održavaju u zgradi ili van zgrade suda.

Zastupanje više stranaka

Tarifni broj 60.

Kada advokat zastupa više stranaka, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku radnju koju preduzima za po 50% za drugu i svaku narednu stranku. U ovom slučaju, uvećan iznos nagrade se obračunava u odnosu na svaku procesnu radnju pojedinačno tako što se nagrada za zastupanje jedne stranke uvećava procentom koji odgovara broju stranaka koje advokat zastupa u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

POSTUPCI PRED MEĐUNARODNIM SUDOVIMA I MEĐUNARODNIM ARBITRAŽAMA

Sastavljanje podnesaka
(procenjivo)

Tarifni broj 61.

Za sastavljanje podnesaka, u pismenom ili elektronskom obliku, kojima se pokreće postupak pred međunarodnim sudom ili arbitražom i to u procenjivim stvarima, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće parnični postupak (tužbe, predlozi, molbe) iz Tarifnog broja 13.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, podnesaka koji se sastoje u popunjavanju obrazaca ili tabela u pismenom ili elektronskom obliku advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Sastavljanje podnesaka
(ostali postupci - neprocenjivo)

Tarifni broj 62.

Za sastavljanje podnesaka, u pismenom ili elektronskom obliku, kojima se pokreće postupak pred međunarodnim sudom ili arbitražom i to u neprocenjivim stvarima, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada nagrada u iznosu od 1.500 poena.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, podnesaka koji se sastoje u popunjavanju obrazaca ili tabela u pismenom ili elektronskom obliku advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Zastupanje

Tarifni broj 63.

Za zastupanje na ročištu advokatu pripada:

- za svako ročište jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće postupak (predlozi) iz Tarifnog br. 61 i 62.

- za svako ročište koje je odloženo rešenjem ili službenom beleškom organa da se ročište ne održi, 50% od nagrade iz prethodne alineje ovog tarifnog broja.

Za prisustvovanje ročištima, održanim ili ne održanim, advokatu pripada, pored nagrade za zastupanje, i nagrada za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak bio zakazan, u iznosu od po 100 poena.

Nagrada iz ovog tarifnog broja pripada advokatu i za prisustvovanje veštačenju, uviđaju, na raspravi pred drugostepenim sudom kao i svim ostalim radnjama suda ili arbitraže koje se održavaju u zgradi ili van zgrade suda ili arbitraže.

Pravni lekovi

Tarifni broj 64.

Za sastavljanje pravnih lekova, redovnih i vanrednih, kao i za sastavljanje odgovora na iste, advokatu pripada nagrada uvećana za 100% od nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak iz Tarifnog br. 60. i 61.

Zastupanje više stranaka

Tarifni broj 65.

Kada advokat zastupa više stranaka, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku radnju koju preduzima za po 50% za drugu i svaku narednu stranku. U ovom slučaju, uvećan iznos nagrade se obračunava u odnosu na svaku procesnu radnju pojedinačno tako što se nagrada za zastupanje jedne stranke uvećava procentom koji odgovara broju stranaka koje advokat zastupa u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

POSTUPCI PRED DOMAĆOM ARBITRAŽOM, AGENCIJOM ZA MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA I PRED POSREDNIKOM (MEDIJACIJA)

Sastavljanje podnesaka
(procenjivo)

Tarifni broj 66.

Za sastavljanje podnesaka, u pismenom ili elektronskom obliku, kojima se pokreće postupak pred arbitražom, Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova ili pred posrednikom u postupku medijacije i to u procenjivim stvarima, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće parnični postupak (tužbe, predlozi, molbe) iz Tarifnog broja 13.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, podnesaka koji se sastoje u popunjavanju obrazaca ili tabela u pismenom ili elektronskom obliku advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Sastavljanje podnesaka
(ostali postupci - neprocenjivo)

Tarifni broj 67.

Za sastavljanje podnesaka, u pismenom ili elektronskom obliku, kojima se pokreće postupak pred pred arbitražom, Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova ili pred posrednikom u postupku medijacije i to u neprocenjivim stvarima, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada nagrada u iznosu od 850 poena.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, podnesaka koji se sastoje u popunjavanju obrazaca ili tabela u pismenom ili elektronskom obliku advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Zastupanje

Tarifni broj 68.

Za zastupanje na ročištu advokatu pripada:

- za svako ročište jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće postupak iz Tarifnog br. 66 i 67.

- za svako ročište koje je odloženo rešenjem ili službenom beleškom arbitraže, Agencije ili posrednika da se ročište ne održi, 50% od nagrade iz prethodne alineje ovog tarifnog broja.

Za prisustvovanje ročištima, održanim ili ne održanim, advokatu pripada, pored nagrade za zastupanje, i nagrada za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak bio zakazan, u iznosu od po 100 poena.

Nagrada iz ovog tarifnog broja pripada advokatu i za prisustvovanje veštačenju, uviđaju kao i svim ostalim radnjama arbitraže, Agencije ili posrednika koje se održavaju u zgradi ili van zgrade arbitraže, Agencije ili posrednika.

Zastupanje više stranaka

Tarifni broj 69.

Kada advokat zastupa više stranaka, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku radnju koju preduzima za po 50% za drugu i svaku narednu stranku. U ovom slučaju, uvećan iznos nagrade se obračunava u odnosu na svaku procesnu radnju pojedinačno tako što se nagrada za zastupanje jedne stranke uvećava procentom koji odgovara broju stranaka koje advokat zastupa u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

OSTALI POSTUPCI

Sastavljanje podnesaka
(procenjivo)

Tarifni broj 70.

Za sastavljanje podnesaka, u pismenom ili elektronskom obliku, kojima se pokreće bilo koji drugi postupak koji nije naveden u prethodnim odredbama ove tarife i to bez obzira da li se pokreće pred sudom, državnim organom, privrednim društvom i to u procenjivim predmetima u kojima se raspravlja o pravima na imovini koja ima određenu novčanu vrednost, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada jednak iznos nagrade prema vrednosti te imovine kao i za podneske kojima se pokreće parnični postupak (tužbe, predlozi, molbe) iz Tarifnog broja 13.

Za sastavljanje ostalih podnesaka, podnesaka koji se sastoje u popunjavanju obrazaca ili tabela u pismenom ili elektronskom obliku advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Sastavljanje podnesaka
(ostali postupci - neprocenjivo)

Tarifni broj 71.

Za sastavljanje podnesaka, u pismenom ili elektronskom obliku, kojima se pokreće bilo koji drugi postupak koji nije naveden u prethodnim odredbama ove tarife i to bez obzira da li se pokreće pred sudom, državnim organom, privrednim društvom i to u neprocenjivim stvarima, kao i za sastavljanje ostalih obrazloženih podnesaka ili podnesaka koji sadrže činjenične navode, advokatu pripada nagrada prema vrsti tog postupka, nezavisno od označene vrednosti spora i to:

Vrsta postupka

Nagrada

- u postupku koji se vodi pred privrednim društvom

550 poena

- u postupku koji se vodi pred državnim organom

650 poena

- u postupku koji se vodi pred osnovnim sudom

750 poena

- u postupku koji se vodi pred privrednim sudom

850 poena

- u postupku koji se vodi pred višim sudom

1.000 poena

- u postupku koji se vodi pred upravnim sudom

1.200 poena

- u postupku koji se vodi pred ustavnim sudom

1.500 poena

Za sastavljanje ostalih podnesaka, podnesaka koji se sastoje u popunjavanju obrazaca ili tabela u pismenom ili elektronskom obliku advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja.

Ako je podneskom postavljeno više kumulativnih zahteva, advokatu pripada pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% te nagrade za drugi i svaki dalji zahtev.

Ukoliko advokat jednim podneskom čini više radnji koje su inače posebno tarifirane, pripada mu pun iznos nagrade koji se uvećava za po 50% od te nagrade za drugu i svaku sledeću radnju.

Zastupanje

Tarifni broj 72.

Za zastupanje na ročištu advokatu pripada:

- za svako ročište jednak iznos nagrade kao i za podneske kojima se pokreće postupak iz Tarifnog br. 70 i 71.

- za svako ročište koje je odloženo rešenjem ili službenom beleškom suda, organa i dr. da se ročište ne održi, 50% od nagrade iz prethodne alineje ovog tarifnog broja.

Za prisustvovanje ročištima, održanim ili ne održanim, advokatu pripada, pored nagrade za zastupanje, i nagrada za svaki započeti sat, računajući od vremena kada je početak bio zakazan, u iznosu od po 100 poena.

Nagrada iz ovog tarifnog broja pripada advokatu i za prisustvovanje veštačenju, uviđaju kao i svim ostalim radnjama suda, organa i dr. koje se održavaju u zgradi ili van zgrade suda, organa i dr.

Pravni lekovi

Tarifni broj 73.

Za sastavljanje pravnih lekova, redovnih i vanrednih, kao i za sastavljanje odgovora na iste, advokatu pripada nagrada uvećana za 100% od nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak iz Tarifnog br. 70 i 71.

Zastupanje više stranaka

Tarifni broj 74.

Kada advokat zastupa više stranaka, nagrada mu se po ovom osnovu dodatno uvećava za svaku radnju koju preduzima za po 50% za drugu i svaku narednu stranku. U ovom slučaju, uvećan iznos nagrade se obračunava u odnosu na svaku procesnu radnju pojedinačno tako što se nagrada za zastupanje jedne stranke uvećava procentom koji odgovara broju stranaka koje advokat zastupa u trenutku kada se procesna radnja preduzima.

SASTAVLJANJE ISPRAVA

Pravni poslovi
(procenjivo)

Tarifni broj 75.

Za sastavljanje ugovora (za života ili za slučaj smrti, jednostranih ili dvostranih i dr.) i izjava volja (zaveštanje i dr.) i to u procenjivim stvarima kada se pravni posao odnosi na imovinu koja ima određenu novčanu vrednost, advokat po svome izboru može primeniti Tarifni broj 13. ili nagradu obračunati u procentualnom iznosu od tržišne vrednosti imovine, koja je predmet pravnog posla, s tim da taj procenat ne može biti veći od 2,5%. U svakom slučaju najniži iznos nagrade ne može biti manji od 550 poena.

Kod pravnih poslova gde je predmet povremeno davanje (zakupnine i dr.) tržišna vrednost predmeta pravnog posla se utvrđuje zbirom tih povremenih davanja u ugovorenom periodu ali ne kraćem od jedne i ne dužem od pet godina.

Pravni poslovi
(neprocenjivo)

Tarifni broj 76.

Za sastavljanje ugovora i izjava volja u neprocenjivim stvarima advokatu pripada nagrada prema vrsti tog pravnog posla, nezavisno od označene vrednosti i to:

Vrsta pravnog posla

Nagrada

- za sastavljanje ortačkih ugovora

1.000 poena

- za sastavljanje ugovora o korišćenju zajedničke stvari

750 poena

- za sastavljanje ugovora o posluzi

550 poena

- za sastavljanje ugovora o trgovinskom zastupanju ili posredovanju

850 poena

- za sastavljanje generalnih (opštih) ugovora

1.000 poena

- za sastavljanje predugovora

750 poena

- za sastavljanje ostalih ugovora

650 poena

- za sastavljanje zaveštanja

650 poena

- za sastavljanja punomoći

450 poena

- za sastavljanje ostalih izjava

375 poena

Opšti i pojedinačni akti privrednih subjekata državnih organa i ostalih pravnih lica

Tarifni broj 77.

Za sastavljanje opštih ili pojedinačnih akata privrednih subjekata, državnih organa, odnosno organa lokalne samouprave i ostalih pravnih lica advokatu pripada nagrada prema vrsti tog akata, nezavisno od označene vrednosti i to:

Vrsta pravnog akta

Nagrada

- za sastavljanje statuta ili osnivačkog akta privrednog subjekta i ostalih pravnih lica

1.000 poena

- za sastavljanje ostalih opštih akata privrednog subjekta i ostalih pravnih lica (pravilnici i dr.)

850 poena

- za sastavljanje opštih akata državnih organa ili organa lokalne samouprave

1.250 poena

- za sastavljanje pojedinačnih akata privrednih subjekata i ostalih pravnih lica (odluke i dr.)

650 poena

- za sastavljanje pojedinačnih akata državnih organa ili organa lokalne samouprave (odluke, rešenja i dr.)

750 poena

 

ZAJEDNIČKE ODREDBE

Pravni saveti i mišljenja

Tarifni broj 78.

Za usmeni i pismeni pravni savet ili mišljenje o nekom pravnom pitanju, advokatu pripada nagrada propisana za podneske kojima se pokreće odgovarajući postupak u vezi sa tim pravnim pitanjem.

Advokat nema prava na nagradu iz ovog tarifnog broja ako daje savete i mišljenja u vezi sa postupkom koji pokreće u ime stranke ili u vezi sa postupkom koji vodi u ime stranke.

Advokat nema prava na nagradu iz ovog tarifnog broja ako je sa strankom ugovorio paušalnu nagradu za kontinuirano pružanje pravne pomoći.

Prisustvovanje na konferencijama

Tarifni broj 79.

Za prisustvovanje na konferencijama i sastancima na kojima se raspravlja o činjeničnim i pravnim pitanjima od interesa za stranku, advokatu pripada nagrada za svaki započeti sat u iznosu od 300 poena.

Advokat nema prava na nagradu iz ovog tarifnog broja ako je sa strankom ugovorio paušalnu nagradu za kontinuirano pružanje pravne pomoći.

Razmatranje spisa

Tarifni broj 80.

Za pregledanje ili razmatranje spisa predmeta, advokatu pripada 50% nagrade propisane za zastupanje u postupku čiji spisi se razmatraju.

Za pregledanje javnih knjiga, pribavljanje izvoda ili prepisa iz javnih knjiga ili spisa, bilo u analognom ili digitalnom obliku, za utvrđivanje pravosnažnosti ili izvršnosti odluke advokatu pripada 30% nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak u kojem su odluke donete, odnosno za čije pokretanje postupka se spisi razmatraju.

Za pribavljanje apostila ("APOSTILLE") advokatu pripada 50% nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak u kojem su donete odluke u vezi kojih se preduzimaju radnje radi međunarodne potvrde dokumenta prema Haškoj konvenciji od 5. oktobra 1961. godine.

Za izdavanje podataka katastra nepokretnosti iz proširene baze podataka, za svaki deo parcele ili objekta koji je kao takav Katastar zaveo u bazu podataka, advokatu pripada nagrada u iznosu od 50 poena.

Dopisi i opomene

Tarifni broj 81.

Za sastavljanje opomena ili dopisa protivnoj stranci kojima se zahteva činjenje, nečinjenje ili trpljenje, advokatu pripada 50% od nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak za ostvarenje takvog zahteva.

Za sastavljanje ostalih dopisa protivnoj ili svojoj stranci, advokatu pripada nagrada u iznosu od 100 poena.