Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

TARIFA O CENAMA ZA POSLOVE IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA

("Sl. glasnik RS", br. 46/2013)

Član 1

Ovom tarifom uređuje se plaćanje cene za poslove iz nadležnosti Agencije za licenciranje stečajnih upravnika (u daljem tekstu: Agencija).

Član 2

Visina cene iz člana 1. ove tarife, određuje se po tarifnim brojevima, i to:

Tarifni broj 1.

Cena za obradu prijave za polaganje stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika, iznosi 1.000,00 dinara.

Cena za polaganje stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika, iznosi 15.000,00 dinara.

Cena za odlaganje polaganja dela stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika, iznosi 7.000,00 dinara.

Cena za ponovno polaganje usmenog dela stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika, iznosi 7.000,00 dinara.

Cena po ovom tarifnom broju se plaća istovremeno sa podnošenjem prijave ili zahteva.

Obveznik plaćanja po ovom tarifnom broju je fizičko lice koje polaže stručni ispit za dobijanje licence.

Tarifni broj 2.

Cena za obradu zahteva za izdavanje i obnavljanje licence iznosi 2.000,00 dinara.

Cena za izdavanje i obnavljanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika, iznosi 40.000,00 dinara.

Cena za obradu zahteva za izdavanje duplikata licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika, iznosi 2.000,00 dinara.

Cena za izdavanje duplikata licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika, iznosi 5.000,00 dinara.

Cena za obradu zahteva za brisanje iz imenika stečajnih upravnika na lični zahtev stečajnog upravnika, iznosi 2.000,00 dinara.

Cena po ovom tarifnom broju se plaća istovremeno sa podnošenjem zahteva.

Obveznik plaćanja po ovom tarifnom broju je stečajni upravnik, odnosno podnosilac zahteva.

Tarifni broj 3.

Cena za izdavanje izvoda iz imenika stečajnih upravnika, iznosi 2.000,00 dinara.

Cena za izdavanje potvrde da je stečajni upravnik upisan u imenik stečajnih upravnika ili druge potvrde, iznosi 1.000,00 dinara.

Cena za izdavanje potvrde o promeni podataka u imeniku stečajnih upravnika iznosi 500,00 dinara.

Cena za obradu zahteva za promenu statusa aktivnog, odnosno neaktivnog stečajnog upravnika, iznosi 2.000,00 dinara.

Cena po ovom tarifnom broju se plaća istovremeno sa podnošenjem zahteva.

Obveznik plaćanja po ovom tarifnom broju je stečajni upravnik ili drugi podnosilac zahteva.

Tarifni broj 4.

Cena za korišćenje Sistema za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje (ERS) iznosi 4.000,00 dinara za svaki stečajni postupak u kome stečajni upravnik postupa, i to za svaku godinu trajanja pojedinačnog stečajnog postupka.

Cena iz stava 1. ovog tarifnog broja se plaća istovremeno sa podnošenjem zahteva za otvaranje naloga za korišćenje Sistema za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje (ERS), a za svaku narednu godinu trajanja stečajnog postupka plaća se najkasnije do 31. marta naredne godine prema broju predmeta koje stečajni upravnik vodi na dan 31. decembra tekuće godine.

Obveznik plaćanja po ovom tarifnom broju je stečajni upravnik koji postupa u stečajnim postupcima i organizacija iz člana 22. stav 1. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", br. 104/09, 99/11 - dr. zakon i 71/12 - odluka US).

Tarifni broj 5.

Cena za evidentiranje i obradu podataka od značaja za sprovođenje stečajnog postupka prikupljenih i obrađenih korišćenjem Sistema za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje (ERS) i objavljivanje na internet portalu Agencije obaveštenja, informacija i podataka o toku stečajnog postupka iznosi:

1) 6.000,00 dinara za svaku godinu trajanja stečajnog postupka za stečajne postupke čija likvidaciona vrednost prema ekonomsko-finansijskom izveštaju stečajnog upravnika iznosi 3 miliona dinara ili više, ali najviše 10 miliona dinara;

2) 10.000,00 dinara za svaku godinu trajanja stečajnog postupka za stečajne postupke čija likvidaciona vrednost prema ekonomsko-finansijskom izveštaju stečajnog upravnika iznosi više od 10 miliona, ali najviše 50 miliona dinara;

3) 32.000,00 dinara za svaku godinu trajanja stečajnog postupka za stečajne postupke čija likvidaciona vrednost prema ekonomsko-finansijskom izveštaju stečajnog upravnika iznosi više od 50 miliona, ali najviše 200 miliona dinara;

4) 60.000,00 dinara za svaku godinu trajanja stečajnog postupka za stečajne postupke čija likvidaciona vrednost prema ekonomsko-finansijskom izveštaju stečajnog upravnika iznosi više od 200 miliona, ali najviše milijardu dinara;

5) 120.000,00 dinara za svaku godinu trajanja stečajnog postupka za stečajne postupke čija likvidaciona vrednost prema ekonomsko-finansijskom izveštaju stečajnog upravnika iznosi više od milijardu dinara.

Cena iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se u celosti za godinu u kojoj je otvoren stečajni postupak u roku od 45 dana od dana podnošenja zahteva iz Tarifnog broja 4. ove odluke, a za svaku narednu godinu trajanja stečajnog postupka plaća se najkasnije do 31. marta tekuće godine.

Obveznik plaćanja po ovom tarifnom broju je stečajni dužnik.

Tarifni broj 6.

Cena za obradu dostavljenih pisanih ili elektronskih izveštaja i druge dokumentacije o toku stečajnog postupka i stanju stečajne mase pri vršenju stručnog nadzora iznosi:

1) 10.000,00 dinara za stečajne postupke u kojima se u toku kvartalnog perioda ostvari priliv po osnovu unovčenja stečajne mase, naplaćenih potraživanja i davanja u zakup imovine stečajnog dužnika u iznosu preko 500.000,01 dinara ili više, ali najviše 1.000.000,00 dinara;

2) 20.000,00 dinara za stečajne postupke u kojima se u toku kvartalnog perioda ostvari priliv po osnovu unovčenja stečajne mase, naplaćenih potraživanja i davanja u zakup imovine stečajnog dužnika u iznosu preko 1.000.000,01 dinara ili više, ali najviše 3.000.000,00 dinara;

3) 80.000,00 dinara za stečajne postupke u kojima se u toku kvartalnog perioda ostvari priliv po osnovu unovčenja stečajne mase, naplaćenih potraživanja i davanja u zakup imovine stečajnog dužnika u iznosu preko 3.000.000,01 dinara ili više, ali najviše 10.000.000,00 dinara;

4) 300.000,00 dinara za stečajne postupke u kojima se u toku kvartalnog perioda ostvari priliv po osnovu unovčenja stečajne mase, naplaćenih potraživanja i davanja u zakup imovine stečajnog dužnika u iznosu preko 10.000.000,01 dinara ili više, ali najviše 50.000.000,00 dinara;

5) 800.000,00 dinara za stečajne postupke u kojima se u toku kvartalnog perioda ostvari priliv po osnovu unovčenja stečajne mase, naplaćenih potraživanja i davanja u zakup imovine stečajnog dužnika u iznosu preko 50.000.000,01 dinara ili više, ali najviše 100.000.000,00 dinara;

6) 1.500.000,00 dinara za stečajne postupke u kojima se u toku kvartalnog perioda ostvari priliv po osnovu unovčenja stečajne mase, naplaćenih potraživanja i davanja u zakup imovine stečajnog dužnika u iznosu više od 100.000.000,01 dinara.

Za obradu dostavljenih pisanih ili elektronskih izveštaja i druge dokumentacije o toku stečajnog postupka i stanju stečajne mase u vršenju stručnog nadzora u kojima u toku određenog kvartalnog perioda nije ostvaren priliv, taksa iz stava 1. ovog tarifnog broja se ne plaća.

Cena iz stava 1. ovog tarifnog broja plaća se u roku od 15 dana od dana dostavljanja izveštaja za kvartal u kome je ostvaren priliv po osnovu unovčenja stečajne mase, naplaćenih potraživanja i davanja u zakup imovine stečajnog dužnika.

Obveznik plaćanja po ovom tarifnom broju je stečajni dužnik, odnosno stečajna masa, osim u slučaju stečajnih postupaka u kojima je za stečajnog upravnika imenovana organizacija iz člana 22. stav 1. Zakona o stečaju.

Tarifni broj 7.

Cena za izdavanje izveštaja o izvršenom ispitivanju rada stečajnog upravnika po pritužbi na rad stečajnog upravnika, iznosi 4.000,00 dinara.

Cena po ovom tarifnom broju se plaća istovremeno sa podnošenjem pritužbe.

Obveznik plaćanja po ovom tarifnom broju je podnosilac pritužbe.

Član 3

Obveznici plaćanja cena iz ove tarife Agenciji dostavljaju dokaz o izvršenoj uplati.

Stečajni upravnik je lice koje je odgovorno za plaćanje cene čiji je obveznik stečajni dužnik, odnosno stečajna masa.

Sredstva na ime Tarife plaćaju se na poseban račun Agencije pri Upravi za trezor.

Član 4

Ovom tarifom zamenjuje se Odluka o taksama za poslove iz nadležnosti Agencije za licenciranje stečajnih upravnika broj I-01-140/2013-06 od 25. februara 2013. godine.

Član 5

Danom stupanja na snagu ove tarife prestaje da važi Tarifa o određivanju cena usluga koje pruža Agencija za licenciranje stečajnih upravnika ("Službeni glasnik RS", broj 54/10).

Član 6

Ova tarifa, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja.