Zastava Bosne i Hercegovine

STATUT STOMATOLOŠKE KOMORE SRBIJE

("Sl. glasnik RS", br. 41/2024)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim statutom Komore bliže se uređuju: poslovi koje Komora obavlja, u okviru zakonskih ovlašćenja; način obavljanja poslova; unutrašnja organizacija i rad Komore; sastav, način i postupak izbora i nadležnosti organa Komore; broj članova u organima Komore; način izbora i opoziv članova u organima Komore; organ Komore koji imenuje posrednika, postupak posredovanje; organ Komore koji obrazuje sudove časti, sastav sudova časti, uslovi i način izbora i razrešenja sudija, nadležnost sudova časti; lakše i teže povrede profesionalnih dužnosti i ugleda člana Komore, postupak za pokretanje i utvrđivanja odgovornosti člana Komore, postupak pred Sudom časti, izricanje mera, način izvršenja izrečenih mera i rokovi za pokretanje postupka i izvršenje mera, kao i druga pitanja od značaja za rešavanje sporova; prava i dužnosti članova Komore; ogranci Komore; organizacija i organi ogranaka Komore i njihovo sedište; obavljanje stručnih poslova za Komoru, kao i druga pitanja od značaja za rad i organizaciju Komore.

Član 2

Komora je osnovana u skladu sa Zakonom o komorama zdravstvenih radnika ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 99/10 i 70/17 - odluka US - u daljem tekstu: Zakon).

Stomatološka komora Srbije je obavezna i nezavisna organizacija doktora stomatologije, koji kao profesiju obavljaju stomatološku zdravstvenu delatnost u Republici Srbiji.

Član 3

Naziv Komore je: "Stomatološka komora Srbije".

Skraćeni naziv Komore je: "SKS".

Sedište Komore je u Beogradu.

Komora ima svojstvo pravnog lica.

Član 4

Komora ima pečat i štambilj u skladu sa Zakonom.

Pečat je okruglog oblika, prečnika 32 mm, sa grbom Republike Srbije u sredini i ispisanim tekstom: "Republika Srbija, Stomatološka komora Srbije - Beograd 1".

Komora ima štambilj, pravougaonog oblika veličine 55 x 25 mm sa istim tekstom kao i pečat, sa dodatkom prostora za broj delovodnog protokola i datum.

Ogranak komore ima štambilj koji je istovetan štambilju iz stava 3. ovog člana uz naznaku organizacione jedinice ogranka komore.

Ogranak za područje grada Beograda i Ogranak za AP Vojvodinu imaju pečat okruglog oblika, prečnika 32 mm, sa grbom Republike Srbije u sredini i ispisanim tekstom: Republika Srbija, Stomatološka komora Srbije - Beograd, uz naznaku organizacione jedinice ogranka komore.

Ogranak za jugoistočnu Srbiju i KiM i Ogranak za zapadnu i centralnu Srbiju imaju pečat koji je istovetan pečatu iz stava 2. ovog člana uz naznaku organizacione jedinice ogranka komore.

Tekst pečata i štambilja ispisuje se na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom.

Komora ima znak, čiji oblik, sadržinu i upotrebu utvrđuje Upravni odbor Komore.

Komora proslavlja krsnu slavu Sveti sveštenomučenik Antipa.

Član 5

Komoru zastupa i predstavlja direktor Komore.

Direktor Komore može, u okviru svojih ovlašćenja, odrediti generalnim ili posebnim punomoćjem drugo lice za zastupanje Komore.

Dato punomoćje može se opozvati.

Član 6

Predsednici Veća predstavljaju Komoru po pitanjima koja su u isključivoj nadležnosti Veća.

Član 7

Rad Komore i njenih organa je javan.

II POSLOVI KOMORE

Član 8

Komora u skladu sa Zakonom obavlja poslove kao javno ovlašćenje, i to kao poverene poslove i ostale poslove.

Komora izdaje, obnavlja ili oduzima licencu doktora stomatologije i vodi Imenik svih članova Komore, Imenik izdatih, obnovljenih ili oduzetih licenci, kao i Imenik izrečenih disciplinskih mera članovima Komore, u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

II.1. Povereni poslovi

Član 9

U vršenju poverenih poslova Komora utvrđuje sadržaje i podatke koji se vode u Imeniku, način vođenja, i obrazac izvoda iz imenika, uverenja, potvrde i evidencije, kao i postupak unosa u Imenik iz člana 8. ovog statuta, u skladu sa Zakonom.

Član 10

U vršenju poverenih poslova, Komora posebno:

- utvrđuje sadržaj i obrazac uverenja, evidencija i potvrda, kao i postupak upisa u imenike koje vodi Komora,

- na zahtev doktora stomatologije vrši upis doktora stomatologije u Imenik svih članova Komore,

- izdaje licencu članovima Komore koji su upisani u Imenik članova Komore, obnavlja i oduzima licencu članovima Komore,

- utvrđuje sadržaj, podatke i obrazac legitimacije, kao i identifikacioni broj članovima Komore koji imaju licencu,

- obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

Član 11

Komora u skladu sa Zakonom vodi sledeće imenike:

- Imenik svih članova Komore koje vodi ogranak Komore,

- Imenik izdatih, obnovljenih i oduzetih licenci članova Komore koje vodi Komora,

- Imenik izrečenih disciplinskih mera članovima Komore koje vodi ogranak Komore.

Imenik izdatih, obnovljenih i oduzetih licenci članovima Komore vodi se po službenoj dužnosti u skladu sa Zakonom.

Na osnovu dostavljenih izveštaja ogranka Komore iz al. 1. i 3. stava 1. ovog člana, Komora vodi evidenciju o članovima upisanim u Imenik svih članova Komore, odnosno o izrečenim disciplinskim merama članovima Komore.

Član 12

Imenik Komore sastoji se iz upisnika (registra) i zbirke isprava.

Upisnik (registar) u Imenik članova Komore koje vodi ogranak Komore sadrži sledeće rubrike:

- ime i prezime i identifikacioni broj,

- jedinstveni matični broj građana i mesto rođenja,

- datum i mesto izvršenog upisa,

- datum i mesto izdavanja univerzitetske diplome,

- datum i mesto obavljanja pripravničkog staža,

- datum i mesto položenog stručnog ispita,

- datum, mesto i vrstu obavljanja specijalizacije,

- datum i mesto završene magistrature,

- datum i mesto sticanja zvanja doktora nauka,

- datum i mesto sticanja zvanja primarijus.

Upisnik (registar) Komore sadrži: poziv na redni broj i datum izvršenog upisa u Imenik članova Komore, ostale elemente iz stava 2. ovog člana, datum konačnosti izrečene disciplinske mere, vrstu disciplinske mere, kao i vreme njenog trajanja.

Član 13

Imenik iz člana 12. ovog statuta vodi se kao knjiga i kao zbir podataka uknjiženih elektronskim putem.

Podaci o upisniku i iz elektronske obrade moraju biti identični.

Upisivanje podataka i izdavanje uverenja, izvoda iz evidencije i potvrda vrši se na lični zahtev člana Komore ili fizičkog i pravnog lica koje ima interes u skladu sa Zakonom.

Uverenje sadrži podatke iz evidencije koje se vode u Imeniku kao javnoj knjizi.

Potvrda sadrži podatke koji ne predstavljaju sadržaj uverenja.

Na zahtev zakonom ovlašćenog lica, dokumenta iz st. 4. i 5. ovog člana, Komora je dužna da izda odmah, a najkasnije u roku od tri dana.

Član 14

Upisnik iz člana 12. ovog statuta, sastavljen je od lista hartije formata A3, sa rubrikama po redosledu navedenim u članu 8g ovog statuta.

U upisnik iz stava 1. ovog člana upisuju se podaci za svakog pojedinog člana Komore.

Svaki list upisnika overen je pečatom i potpisom direktora Komore ili lica koje on ovlasti.

Izmene i dopune podataka u upisniku vrše se obaveznim upisivanjem datuma izvršene izmene ili dopune na obrascu sa identičnim podacima utvrđenim u stavu 1. ovog člana.

Upis u Imenik Komore vrši se na osnovu zahteva člana Komore sa dokumentacijom iz člana 9. ovog statuta.

Upravni odbor Komore može svojim pravilnikom predvideti i druge podatke ili dokumenta za izvršenje upisa u imenik Komore.

Član 15

Uverenje, izvod iz evidencije i potvrda sadrže u gornjem uglu znak Komore, datum izdavanja, oznaku da je uverenje, izvod iz evidencije ili potvrda, zahtevane podatke i potpis direktora Komore ili lica koje on ovlasti.

Na izdavanje uverenja i potvrda o činjenicama o kojima Komora vodi evidenciju, shodno se primenjuju odredbe zakonskog propisa o upravnom postupku.

Član 16

Zbirka isprava je zajednička zbirka za sve imenike i sastoji se od dokumenata utvrđenih zakonom i ovim statutom kao dokaz o ispunjavanju uslova za članstvo u Komori.

Zbirka isprava sadrži dokumenta ili overene fotokopije dokumenata iz člana 12. ovog statuta.

Član 17

Identifikacioni broj člana Komore sadrži redni broj pod kojim je upisan u Imenik svih članova Komore, a može sadržati i druge cifre u skladu sa opštim aktom Komore.

Legitimacija sadrži podatke o imenu i prezimenu člana Komore i identifikacioni broj.

Oblik legitimacije odgovara obliku i veličini kartice za elektronsku upotrebu.

O boji legitimacije i drugim elementima sadržaja iste, odlučuje Upravni odbor Komore.

II.2. Ostali poslovi

Član 18

Pored poverenih i zakonom definisanih poslova Komora obavlja i sledeće poslove:

1) Zastupa i štiti profesionalne interese članova Komore u obavljanju profesije;

2) Stara se o ugledu članova Komore, odnosno o obavljanju poslova zdravstvene delatnosti u skladu sa etičkim kodeksom;

3) Vodi evidenciju članova Komore koji obavljaju privatnu praksu, a koji su upisani u registar kod nadležnog organa, u skladu sa zakonom;

4) Predlaže listu nadzornika za redovnu i vanrednu spoljnu proveru kvaliteta stručnog rada, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita;

5) Daje inicijativu za bliže uređivanje načina obavljanja pripravničkog staža i polaganje stručnog ispita, kao i stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i odnosno uslove koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove i privatna praksa za obavljanje pripravničkog i specijalističkog staža zdravstvenih radnika;

6) Učestvuje u utvrđivanju nomenklature zdravstvenih usluga, kriterijuma i merila za utvrđivanje cena zdravstvenih usluga koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i u utvrđivanju kriterijuma merila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje;

7) Predlaže kriterijume i merila za utvrđivanje cena zdravstvenih usluga koje se pružaju u privatnoj praksi, odnosno cena zdravstvenih usluga koje se pružaju u zdravstvenim ustanovama, a koje se ne obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;

8) Daje inicijativu za donošenje propisa u oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja;

9) Daje inicijativu i preduzima mere za osiguranje članova komore kod nosioca osiguranja za rizik koji može nastupiti zbog stručne greške u vršenju poslova zdravstvene delatnosti, u skladu sa zakonom;

10) Pruža pomoć građanima u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu u slučaju nestručnog ili neetičkog rada članova komore;

11) Pruža stručnu pomoć članovima komore;

12) Zastupa interese članova Komore koji obavljaju privatnu praksu pri zaključivanju ugovora sa organizacijom zdravstvenog osiguranja;

13) Daje predlog za dobijanje naziva primarijus, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita;

14) Prati i pokreće inicijativu za preduzimanje zakonom propisanih mera u vezi sa povredom propisa o zabrani reklamiranja (oglašavanja) u oblasti zdravstvene zaštite;

15) Organizuje stručno usavršavanje svojih članova;

16) Daje predloge i mišljenje u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja po pitanjima planiranja mreže stomatološke delatnosti, kadrova i upisne politike;

17) pruža neposrednu pomoć članovima komore, za osiguranje članova Komore kod nosioca osiguranja za rizik koji može nastupiti zbog stručne greške u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita, kao i za stručno usavršavanje članova komore, u skladu sa statutom.

18) Obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom komore;

Komora može voditi i drugu vrstu evidencije o činjenicama bitnim za članstvo Komore u skladu sa opštim aktom Komore.

II.3. Saradnja sa zdravstvenim institucijama

Član 19

U ostvarivanju poslova iz stava 1. člana 8. ovog statuta Komora sarađuje sa Srpskim lekarskim društvom, fakultetima zdravstvene struke, Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje, stručnim udruženjima doktora stomatologije, referentnim zdravstvenim ustanovama i drugim subjektima.

III PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA KOMORE

Članstvo u Komori

Član 20

Članstvo u Komori je obavezno za sve doktore stomatologije koji obavljaju poslove stomatološke profesije u državnim i privatnim zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi u svojstvu zaposlenog odnosno preduzetnika (osnivača), u ustanovama socijalne zaštite, zavodima za izvršenje zatvorskih sankcija, u državnim organima, na stomatološkim fakultetima i odsecima medicinskih fakulteta, odnosno u školama zdravstvene struke, kao i u drugim ustanovama gde se obavlja stomatološka delatnost u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti u Republici Srbiji.

Komora osim redovnih članova iz stava 1. ovog člana može imati i dobrovoljne članove, počasne članove, i članove donatore.

Dobrovoljni članovi su doktori stomatologije koji ne obavljaju kao profesiju poslove zdravstvene delatnosti.

Prava i dužnosti

Član 21

Članovi Komore imaju prava i dužnosti da:

- predlažu, biraju i budu birani u organe Komore,

- da poštuju sve odluke i propise koje donose organi Komore i da ih se pridržavaju,

- nadležnom organu Komore prijave sve promene koje su bitne za upis u imenik, kao i druge bitne činjenice iz nadležnosti komore u roku od 30 dana od dana saznanja za te promene odnosno činjenice,

- da redovno plaćaju članarinu i ostala davanja koja odredi Komora,

- da se stručno usavršavaju,

- da poseduju i pravovremeno obnove odobrenje za samostalni rad,

- koriste pravnu i drugu stručnu pomoć Komore,

- ostvaruju i druga prava koja za svoje članove obezbeđuje Komora.

U ostvarivanju prava i dužnosti iz stava 1. ovog člana, članovi Komore su u obavezi:

- da stalno prate razvoj profesije i drugih nauka,

- da stečena znanja i veštine prenose na mlađe kolege,

- da u obavljanju svoje profesije primenjuju samo proverene i naučno dokazane metode i postupke u prevenciji, dijagnostici, terapiji i rehabilitaciji bolesti, a da nove metode i postupke uvode i primenjuju u skladu sa Zakonom,

- da čuvaju profesionalnu tajnu,

- da brinu o svom i dostojanstvu ličnosti građana kome pružaju zdravstvenu zaštitu,

- da građanima ukažu hitnu medicinsku pomoć uvek i na svakom mestu,

- da vode propisanu medicinsku dokumentaciju u skladu sa Zakonom,

- da učestvuju u skupovima koje organizuje Komora,

- da postupaju u skladu sa etičkim kodeksom i drugim propisima iz oblasti zdravstvene zaštite.

Član 22

Članu Komore miruje članstvo u Komori u vreme privremene zabrane obavljanja određenih poslova poziva stomatologa ili privremene zabrane vršenja poziva stomatologa po odluci sudova časti Komore nakon pravnosnažne odluke nadležnog suda.

Članu Komore prestaje članstvo u Komori na lični zahtev, ili smrću.

Članstvo u komori prestaje i neplaćanjem članarine.

Članarina za tekuću godinu izmiruje se najkasnije do 31. decembra za tu godinu.

Član Komore koji nije izmirio članarinu do 31. decembra tekuće godine, za tu godinu i isto ne učini nakon pisane opomene ni do 31. januara naredne godine ispisuje se iz Imenika članova Komore.

Počasni član

Član 23

Komora može imati počasne članove.

Za počasnog člana Komore može biti izabrano lice koje je doprinelo unapređivanju rada i uslova za ostvarivanje interesa i ciljeva Komore.

Počasne članove Komore bira Skupština Komore.

Komora vodi posebno evidenciju počasnih članova.

IV UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA KOMORE

Ogranci Komore

Član 24

Komora ima četiri ogranka na teritoriji Republike Srbije, kao svoje organizacione jedinice.

Ogranci Komore obrazuju se po teritorijalnom principu, i to:

Ogranak za područje grada Beograda - sedište u Beogradu

Za područje grada Beograda (za opštine: Voždovac, Vračar, Grocka, Zvezdara, Zemun, Lazarevac, Mladenovac, Novi Beograd, Obrenovac, Palilula, Rakovica, Savski Venac, Sopot, Stari Grad, Čukarica i Barajevo).

Ogranak za AP Vojvodinu - sedište u Novom Sadu

1. za područje Severnobačkog okruga (za opštine: Bačka Topola, Mali Iđoš i Subotica);

2. za područje Srednjobanatskog okruga (za opštine: Žitište, Novi Bečej, Nova Crnja, Zrenjanin i Sečanj);

3. za područje Severnobanatskog okruga (za opštine: Ada, Kanjiža, Novi Kneževac, Čoka, Senta i Kikinda);

4. za područje Južnobanatskog okruga (za opštine: Alibunar, Bela Crkva, Kovačica, Kovin, Opovo, Plandište, Vršac i Pančevo);

5. za područje Zapadnobačkog okruga (za opštine: Apatin, Kula, Odžaci i Sombor);

6. za područje Južnobačkog okruga (za opštine Bač, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Bečej, Žabalj, Srbobran, Sremski Karlovci, Temerin, Titel, Novi Sad i Vrbas);

7. za područje Sremskog okruga (za opštine: Inđija, Irig, Pećinci, Ruma, Stara Pazova, Šid i Sremska Mitrovica).

Ogranak za zapadnu i centralnu Srbiju - sedište u Kragujevcu

1. za područje Mačvanskog okruga (za opštine: Bogatić, Vladimirci, Koceljeva, Krupanj, Ljubovija, Mali Zvornik, Loznica i Šabac);

2. za područje Kolubarskog okruga (za opštine: Valjevo, Lajkovac, Ljig, Mionica, Osečina i Ub);

3. za područje Podunavskog okruga (za opštine: Velika Plana, Smederevo i Smederevska Palanka);

4. za područje Braničevskog okruga, sa sedištem u Požarevcu (za opštine: Veliko Gradište, Golubac, Žabari, Žagubica, Kučevo, Malo Crniće, Petrovac i Požarevac);

5. za područje Šumadijskog okruga (za opštine: Kragujevac, Batočina, Knić, Lapovo, Rača, Topola i Aranđelovac);

6. za područje Pomoravskog okruga (za opštine: Despotovac, Paraćin, Rekovac, Svilajnac, Ćuprija i Jagodina);

7. za područje Zlatiborskog okruga (za opštine: Užice, Arilje, Priboj, Prijepolje, Bajina Bašta, Kosjerić, Nova Varoš; Požega, Sjenica i Čajetina);

8. za područje Moravičkog okruga (za opštine: Čačak, Lučani, Gornji Milanovac i Ivanjica);

9. za područje Raškog okruga (za opštine: Novi Pazar, Tutin, Kraljevo, Raška i Vrnjačka Banja);

10. za područje Rasinskog okruga (za opštine: Aleksandrovac, Brus, Varvarin, Trstenik, Ćićevac i Kruševac).

Ogranak za jugoistočnu Srbiju i Kosovo i Metohiju - sedište u Nišu

1. za područje Borskog okruga (za opštine: Bor, Majdanpek, Negotin i Kladovo);

2. za područje Zaječarskog okruga (za opštine: Zaječar, Boljevac i Knjaževac);

3. za područje Nišavskog okruga (za opštine: Gadžin Han, Doljevac, Merošina, Svrljig, Niš, Soko Banja, Ražanj i Aleksinac);

4. za područje Topličkog okruga (za opštine: Blace, Žitorađa, Kuršumlija i Prokuplje);

5. za područje Pirotskog okruga (za opštine: Vela Palanka, Pirot, Dimitrovgrad i Babušnica);

6. za područje Jablaničkog okruga (za opštine: Bojnik, Vlasotince, Lebane, Leskovac, Medveđa i Crna Trava);

7. za područje Pčinjskog okruga (za opštine: Bosilegrad, Vladičin Han, Vranje, Surdulica, Trgovište, Preševo i Bujanovac);

8. za područje Kosovskog okruga (za opštine: Glogovac, Kačanik, Kosovo Polje, Lipljan, Obilić, Podujevo, Uroševac, Štimlje, Štrpce i Priština);

9. za područje Pećkog okruga, (za opštine: Dečani, Đakovica, Klina, Peć i Istok);

10. za područje Prizrenskog okruga (za opštine: Gora, Orahovac, Suva Reka i Prizren);

11. za područje Kosovskomitrovačkog okruga (za opštine: Vučitrn, Zvečan, Zubin Potok, Leposavić, Srbica i Kosovska Mitrovica);

12. za područje Kosovskopomoravskog okruga (za opštine: Kosovska Kamenica, Novo Brdo, Gnjilane i Vitina).

Član 25

Ogranak Komore nema svojstvo pravnog lica.

Ogranak Komore ima tekući račun u okviru računa Komore.

Ogranak Komore, pored poslova utvrđenih Zakonom, vrši i sledeće poslove:

1. daje mišljenje, predloge i primedbe nadležnim organima Komore o svim pitanjima iz nadležnosti Komore,

2. zastupa interese članova Komore na svom području,

3. donosi program rada ogranka i izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju ogranka,

4. odlučuje o upotrebi sredstava ogranka do visine koja je određena odlukom organa Komore,

5. vrši po prijavi upis u Imenik u skladu sa Zakonom i o tome donosi rešenje,

6. vodi evidenciju članova Komore na svom području,

7. odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa ovim statutom.

Stručne poslove ogranka Komore obavlja stručna služba Komore.

Član 26

Ogranak Komore predlaže svoje predstavnike iz redova članova Skupštine Komore za članove:

1. Upravnog odbora komore i to po jednog iz svakog Veća;

2. Nadzornog odbora komore i to po jednog iz svakog Veća;

3. Odbora Veća i to po jednog iz svakog Veća;

4. Izvršnog odbora ogranka i to po tri iz svakog Veća;

Ogranak Komore predlaže svoje predstavnike iz redova članova Komore sa teritorije Ogranka:

1. Etičkog odbora komore i to po jednog iz svakog Veća;

2. Komisije za posredovanje Ogranka i to po tri iz svakog Veća;

3. Sud časti prvog stepena i to po dva iz svakog Veća;

4. Sud časti drugog stepena i to po jednog iz svakog Veća.

Članovi Ogranka komore iz Veća zaposlenih stomatologa u državnim ustanovama predlažu članove organa iz svog Veća.

Članovi Ogranka Komore iz Veća privatne prakse predlažu članove organa iz svog Veća.

Član 27

Ogranak Komore ima ovlašćeno lice za obavljanje poslova ogranka Komore u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Ovlašćeno lice za obavljanje poslova ogranka komore u skladu sa Zakonom i ovim statutom je predsednik Izvršnog odbora Ogranka.

Ogranak Komore ima Izvršni odbor kao organ Ogranka Komore koji ima osam članova, a koji je sastavljen od po četiri predstavnika Veća zaposlenih stomatologa u državnim ustanovama i Veća privatne prakse.

Predsednika i članove Izvršnog odbora biraju članovi Skupštine Komore iz Ogranka Komore.

Članovi Upravnog odbora Komore iz Ogranka Komore po položaju su članovi Izvršnog odbora Ogranka Komore i ne mogu biti birani za predsednika ili zamenika predsednika Izvršnog odbora Ogranka.

Izvršni odbor Ogranka Komore obavlja poslove i zadatke u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Odluke iz svoje nadležnosti Izvršni odbor Ogranka donosi većinom glasova svojih članova. U slučaju jednakog broja glasova prilikom donošenja odluka presudan je glas predsednika Izvršnog odbora Ogranka.

Predsednik Izvršnog odbora Ogranka ima zamenika koji ga zamenjuje u radu. Predsednik i zamenik predsednika Izvršnog odbora Ogranka ne mogu biti iz istog Veća.

Predsednik Izvršnog odbora Ogranka ili lice ovlašćeno za obavljanje poslova Ogranka Komore naredbodavac je za upotrebu sredstava Ogranka Komore.

Na rad Izvršnog odbora Ogranka Komore shodno se primenjuju odredbe Poslovnika o radu Upravnog i Izvršnog odbora Komore stomatološke komore Srbije.

Predsednik Izvršnog odbora Ogranka donosi rešenja o upisu u Imenik članova Komore, kao i rešenja o ispisu iz Imenika članova Komore po osnovu člana 22. Statuta, za članstvo sa područja ogranka za koji je formiran Izvršni odbor Ogranka.

Predsednik Izvršnog odbora Ogranka u okviru svojih nadležnosti izdaje uverenja, potvrde i prepise za zahtev članstva o podacima koje su u evidenciji Ogranka.

Član 28

Članovi Skupštine komore iz Ogranka Komore čine izabrani članovi Skupštine komore iz Ogranka Komore i to 15 iz redova stomatologa koji se bave privatnom praksom i 15 iz državnih ustanova.

Sednicu članova Skupštine Komore iz Ogranka Komore radi izbora predsednika, zamenika i članova Izvršnog odbora Ogranka Komore saziva predsednik Skupštine Komore najkasnije 7 (sedam) dana pre održavanja naredne sednice Skupštine Komore.

Prvom sednicom članova Skupštine Komore iz Ogranka Komore predsedava predsednik ili potpredsednik Skupštine Komore, a u njihovoj odsutnosti najstariji član Skupštine Komore iz Ogranka Komore prisutan na sednici, sve do izbora predsednika, zamenika predsednika i članova Izvršnog odbora Ogranka.

Predsedavajućem, u radu pomaže najmlađi član Skupštine Komore iz Ogranka Komore prisutan na sednici, kao i lica iz stručne službe Stomatološke komore Srbije.

Članovi Skupštine Komore iz Ogranka Komore biraju 6 (šest) od 8 (osam) članova Izvršnog odbora Ogranka i to po 3 (tri) iz svakog veća. Članovi Upravnog odbora, izabrani sa područja Ogranka Komore, su po funkciji članovi Izvršnog odbora Ogranka.

Izbor predsednika, zamenika predsednika i članova Izvršnog odbora Ogranka Komore, vrši se tajnim ili javnim glasanjem, po odluci većine od prisutnih članova Skupštine Komore iz Ogranka Komore, a po prethodno obavljenom javnom kandidovanju.

Predsednik i zamenik predsednika Izvršnog odbora Ogranka su iz različitih Veća Skupštine i ne mogu biti članovi Upravnog odbora Stomatološke komore.

Na funkciju je izabran onaj član Skupštine Komore iz Ogranka Komore koji je dobio većinu glasova od ukupnog broja članova prisutnih na sednici.

Članovi Skupštine Komore iz Ogranka Komore o pitanjima iz delokruga svoga rada odluke donose javnim izjašnjavanjem i prostom većinom prisutnih članova na sednici. Izuzetno, mogu odlučiti da glasanje o nekom pitanju bude tajno.

Ukoliko se izbor članova Izvršnog odbora Ogranka, predsednika i zamenika predsednika, iz bilo kojih razloga ne obavi na prethodno predviđen način, isti je moguće učiniti na sednici Skupštine Komore uz pisanu inicijativu 1/3 članova Skupštine Komore iz Ogranka Komore u kojem nisu konstituisani organi, uz uslov da je na toj sednici prisutno najmanje 1/2 članova Skupštine iz istog Ogranka.

Glasanje za članove Izvršnog odbora Ogranka je tajno. Za kandidata se glasa u privatnom i državnom sektoru. Potrebno je da kandidat dobije većinu glasova i od članova privatnog veća i od članova državnog veća koji su prisutni na sednici.

Izbor predsednika i zamenika predsednika Izvršnog odbora Ogranka obaviće se i ako nakon sprovedenih izbora za članove Izvršnog odbora Ogranka, odbor broji najmanje 6 (šest) članova zajedno sa članovima po funkciji.

Ogrankom Komore rukovodi predsednik Izvršnog odbora Ogranka.

Članovi Skupštine Komore iz Ogranka Komore na svojim sednicama raspravljaju o svim pitanjima od interesa za članstvo Stomatološke komore Srbije na svojoj teritoriji kao i na teritoriji Republike Srbije i aktivno učestvuju u aktivnostima u cilju kvalitetnije pripreme sednica Skupštine Komore.

U slučaju da predsednik i potpredsednik Izvršnog odbora Ogranka nisu izabrani, a obavljen je izbor članova Izvršnog odbora ogranka, ulogu predsednika preuzima najstariji izabrani član Izvršnog odbora Ogranka, a najmlađi ulogu potpredsednika, i na tom položaju mogu biti najduže 6 (šest) meseci od izbora za članove Izvršnog odbora Ogranka, nakon čega se Izvršni odbor Ogranka raspušta, a izbori za članove Izvršnog odbora Ogranka ponavljaju se najkasnije 30 (trideset) dana od trenutka raspuštanja.

Inicijativu za sazivanje sednice Članova Skupštine Komore iz Ogranka Komore može podneti 1/3 članova Skupštine Komore iz Ogranka Komore, predsednik Izvršnog odbora Ogranka, Izvršni odbor Ogranka, Upravni odbor Komore, direktor Komore i predsednik Skupštine Komore.

Članovi Skupštine Komore iz Ogranka Komore zasedaju najmanje 2 (dva) puta godišnje.

Predsednik Izvršnog odbora Ogranka najkasnije 15 (petnaest) dana pre datuma održavanja sednice Upravnog odbora u cilju pripreme sednice Skupštine, saziva sednicu članova članova Skupštine iz Ogranka Komore.

Postupak razrešenja predsednika, zamenika predsednika ili člana Izvršnog odbora Ogranka može pokrenuti 1/3 od ukupnog broja članova Skupštine Komore iz Ogranka Komore.

Na deo postupka izbora predsednika, zamenika predsednika i članova Izvršnog odbora Ogranka, na postupak njihovog razrešenja kao i o ostalim pitanjima koja regulišu rad Ogranka, a što nije obuhvaćeno ovim članom, shodno se primenjuju odredbe koje se odnose na Skupštinu Komore.

Sednicu članova Skupštine Komore iz Ogranka Komore saziva predsednik Izvršnog odbora Ogranka Komore po sopstvenoj inicijativi ili na predlog većine članova Izvršnog odbora Ogranka ili na obrazloženi predlog većine članova Skupštine Komore iz Ogranka Komore.

V ORGANI KOMORE

Član 29

Organi Komore su:

Skupština Komore

Upravni odbor Komore

Nadzorni odbor Komore

Direktor Komore

Etički odbor Komore

Komisija za posredovanje Komore

Komisija za posredovanje Ogranka Komore

Sud časti prvog stepena

Sud časti drugog stepena

Odbori Komore

Izvršni odbor Ogranka

Izbor organa i članova organa Komore vrši se u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

Organu, članu organa ili članu Skupštine može prestati mandat ako on to sam zatraži.

Organ ili član organa Komore može biti razrešen pre isteka mandata na koji je izabran ako obavlja funkciju na način na koji se ne obezbeđuje ostvarivanje zadataka Komore, odnosno organa Komore.

Organi komore iz ovog člana organizuju se na način kojim se obezbeđuje ravnopravna zastupljenost svih ogranaka komore, kao i ravnopravno učešće u radu i odlučivanju članova komore koji profesiju zdravstvenog radnika obavljaju u zdravstvenim ustanovama ili privatnoj praksi.

Postupak za razrešenje organa ili člana organa Komore može pokrenuti pisanim putem najmanje 1/3 članova Skupštine komore

Postupak za razrešenje člana Izvršnog odbora Ogranka može pokrenuti najmanje 1/3 članova Skupštine iz Ogranka Komore.

Prilikom glasanja na sednici Skupštine SKS, kao i na sednicama drugih organa Komore, za donošenje odluke potrebno je da glasa većina od prisutnih članova organa Komore (napomena: uzdržani članovi ulaze u kvorum, odnosno prilikom utvrđivanja rezultata glasanja za donošenje odluke glasova "za" treba da bude više od zbira glasova "protiv" i "uzdržan").

1. Skupština Komore

a) Organizacija Skupštine Komore

Član 30

Skupština Komore ima dva veća:

1. Veće zaposlenih stomatologa u državnim ustanovama,

2. Veće stomatologa koji obavljaju privatnu praksu u svojstvu preduzetnika i osnivača i stomatologa zaposlenih u privatnoj praksi i privatnim zdravstvenim ustanovama (dalje u tekstu: Veće privatne prakse).

Skupštinu Komore sačinjavaju članovi oba veća Komore.

Član 31

Skupština Komore ima 120 članova.

Skupština Komore ima predsednika i potpredsednika Skupštine Komore.

Član 32

Veće zaposlenih stomatologa u državnim ustanovama i Veće privatne prakse u Skupštini Komore ima ravnopravni broj članova, svako veće po 60 članova.

Ogranci Komore u Skupštini imaju ravnopravni broj članova, svaki po 30 članova i to 15 članova iz Veća zaposlenih stomatologa u državnim ustanovama i 15 članova iz Veća privatne prakse.

Veća iz st. 1. i 2. ovog člana biraju četiri člana odbora Veća iz čijih redova se bira predsednik Veća i potpredsednik Veća većinom glasova prisutnih članova Veća Skupštine Komore.

Veće Skupštine punovažno radi ako je sednici prisutno više od polovine ukupnog broja članova Veća.

Veće Skupštine odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Član 33

Za vođenje finansijsko-materijalnih poslova, zapošljava se izvršilac odgovarajuće kvalifikacije ili se zaključuje ugovor sa pravnim ili fizičkim licima ovlašćenim knjigovođama, a na osnovu javnog konkursa.

Član 34

Po potrebi se mogu obrazovati stalne i povremene komisije iz redova članova Skupštine i članova Komore.

b) Način izbora i mandat

Član 35

Skupština Komore bira predsednika i potpredsednika Skupštine Komore iz reda svojih članova.

Predsednik i potpredsednik Skupštine Komore biraju se iz različitih veća Skupštine Komore.

Predsednik i potpredsednik Skupštine Komore za svoj rad odgovaraju Skupštini Komore.

Član 36

Veća Skupštine Komore obrazuju se tako što se sa područja ogranka Komore bira broj članova prema broju zaposlenih stomatologa u državnim ustanovama za Veće zaposlenih stomatologa u državnim ustanovama a za Veće privatne prakse prema broju stomatologa koji obavljaju privatnu praksu u svojstvu preduzetnika i osnivača i stomatologa zaposlenih u privatnoj praksi i privatnim zdravstvenim ustanovama.

Broj i struktura članova koji se biraju sa područja ogranka Komore u Veća Komore određuje se Odlukom o raspisivanju izbora u skladu sa srazmerom zaposlenih stomatologa u državnim ustanovama i stomatologa iz privatne prakse.

Veća Skupštine Komore biraju predsednika Veća i potpredsednika Veća i članove odbora Veća većinom prisutnih glasova članova Veća.

Veće Skupštine punovažno radi ako je sednici prisutno više od polovine ukupnog broja članova Veća.

Predsednik Veća i potpredsednik Veća Skupštine Komore za svoj rad odgovaraju Veću Skupštine Komore.

Član 37

Skupština Komore može obrazovati stalne i povremene odbore, komisije i radna tela.

Član 38

Mandat članovima Skupštine Komore, predsedniku i potpredsedniku Skupštine Komore, predsednicima i potpredsednicima Veća, predsednicima, potpredsednicima i članovima odbora i komisija traje četiri godine.

Članu Skupštine Komore prestaje mandat i pre isteka perioda na koji je izabran ako mu prestane svojstvo člana Komore ili ako sam to zatraži podnošenjem ostavke na članstvo u Skupštini.

Predsedniku i potpredsedniku Skupštine Komore, predsednicima i potpredsednicima veća, predsednicima, potpredsednicima i članovima odbora i komisija prestaje funkcija - mandat i pre isteka perioda na koji su izabrani ako im prestane svojstvo člana Skupštine Komore ili ako sami to zatraže podnošenjem ostavke na članstvo u Skupštini.

Predsednik i potpredsednik Skupštine Komore, predsednici i potpredsednici veća, predsednici, potpredsednici i članovi odbora i komisija mogu biti razrešeni i pre isteka perioda na koji su birani ako svoju funkciju vrše na način kojim se ne obezbeđuje ostvarivanje zadataka Komore, a odluku o razrešenju donosi organ koji ih je izabrao.

Izabranom članu Skupštine komore prestaje mandat ukoliko zbog promene radnopravnog statusa više ne pripada veću u kojem je izabran.

Član 39

Predsednik skupštine Komore dužan je da u roku od 90 dana pre isteka mandata Skupštine odlukom raspiše izbore za članove nove Skupštine Komore koja sadrži datum izbora i rokove od kojih počinju teći izborne radnje.

Odluka iz prethodnog stava objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

U slučaju njegove sprečenosti ili neraspisivanja izbora u roku iz stava 1. ovog člana, izbore raspisuje potpredsednik Skupštine Komore.

Izbore za članove Skupštine sprovode organi za sprovođenje izbora u skladu sa Zakonom i Statutom.

Izbor članova nove Skupštine komore mora se okončati do dana prestanka mandata Skupštine Komore.

Izbor predsednika Skupštine Komore, direktora i članova Upravnog i Nadzornog odbora komore vrši se u roku od 15 dana od dana konstituisanja Skupštine komore.

Izbor predsednika i članova Etičkog odbora komore, Sudova časti prvog stepena, Sudova časti drugog stepena, kao i drugih organa komore iz člana 29. stav 1. ovog statuta vrši se u roku od 90 dana od dana konstituisanja Skupštine komore.

Član 40

Konstitutivnu (u daljem tekstu: Prvu) sednicu saziva predsednik Skupštine u prethodnom sazivu tako da se sednica održi najkasnije 30 dana od dana proglašenja konačnih rezultata izbora.

U slučaju njegove sprečenosti ili nezakazivanja sednice u roku iz stava 1. ovog člana, sednicu zakazuje potpredsednik Skupštine Komore u prethodnom sazivu.

Prvoj sednici Skupštine, do izbora predsednika Skupštine, predsedava najstariji član Skupštine u novom sazivu (predsedavajući). Ako najstariji član Skupštine ne može ili ne želi da predsedava, sednici Skupštine predsedava sledeći najstariji prisutni član Skupštine.

Predsedavajućem, u radu pomaže po jedan, najmlađi član Skupštine iz Veća državne prakse i Veća privatne prakse, kao i lica iz stručne službe Stomatološke komore Srbije.

Na prvoj sednici Skupštine vrši se:

- potvrđivanje mandata članova Skupštine,

- izbor radnog tela Skupštine - Komisije za glasanje,

- izbor predsednika Skupštine,

- izbor potpredsednika Skupštine.

Potvrđivanje mandata članova vrši se na osnovu uverenja o izboru za člana Skupštine i izveštaja Centralne izborne komisije (u daljem tekstu: CIK) o sprovedenim izborima.

Na prvoj sednici Skupštine na predlog predsedavajućeg obrazuje se komisija od tri člana radi utvrđivanja saglasnosti uverenja i izveštaja CIK-a. Komisijom predsedava najstariji član.

Komisija, na osnovu izveštaja CIK-a, utvrđuje da li su podaci iz uverenja o izboru svakog člana istovetni sa podacima iz izveštaja o tome podnosi izveštaj Skupštini.

Na osnovu izveštaja Komisije iz prethodnog stava predsedavajući Skupštine konstatuje da je podnet izveštaj o sprovedenim izborima i koja su uverenja o izboru za članove Skupštine u saglasnosti sa tim izveštajem, čime je potvrđen mandat novoizabranim članovima Skupštine.

Posle potvrđivanja mandata članovi Skupštine polažu zakletvu koja glasi: "Zaklinjem se da ću dužnost člana Skupštine Stomatološke komore Srbije obavljati predano, pošteno, savesno i verno Zakonu, Statutu Komore i Etičkom kodeksu doktora stomatologije, da ću braniti pravila struke, štititi ugled Stomatološke komore Srbije i po najboljem znanju i umeću služiti članovima Stomatološke komore Srbije, istini i pravdi.

Nakon potvrđivanja mandata na predlog predsedavajućeg formira se Komisija za glasanje u Skupštini koju broji tri člana i tri zamenika.

Skupština javnim glasanjem bira predsednika i potpredsednika Komisije iz prethodnog stava.

Član 41

Organi za sprovođenje izbora su samostalni i nezavisni u radu i rade na osnovu zakona i ovog statuta.

Za svoj rad organi za sprovođenje izbora odgovaraju organu koji ih je imenovao.

Stručna služba Komore dužna je da pruža pomoć organima za sprovođenje izbora i da im dostavlja podatke potrebne za rad.

Članovi Centralne izborne komisije (CIK) i njihovi zamenici imenuju se na pet godina, a članovi biračkih odbora i njihovi zamenici za svake izbore.

Članovi i zamenici članova organa za sprovođenje izbora ne mogu biti lica koja su međusobno srodnici po pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva, u pobočnoj zaključno sa trećim stepenom srodstva, a u tazbinskom srodstvu zaključno sa drugim stepenom srodstva, kao ni bračni drugovi i lica koja su u međusobnom odnosu usvojioca i usvojenika, odnosno staraoca i štićenika.

Ako je izborna komisija, odnosno birački odbor sastavljen suprotno odredbi iz prethodnog stava ovog člana taj organ se raspušta, a izbori, odnosno glasanje, se ponavljaju.

Zamenici članova CIK-a i članova biračkih odbora imaju ista prava i odgovornosti kao i članovi koje zamenjuju.

Pravo glasa u CIK-u ili biračkom odboru ima samo član tog organa, ili, u njegovom odsustvu, zamenik.

Članovi CIK-a i njihovi zamenici moraju imati izborno pravo.

Članovima organa za sprovođenje izbora i njihovim zamenicima prestaje funkcija u ovim organima kad prihvate kandidaturu za člana Skupštine.

Član 42

Rad organa za sprovođenje izbora javan je.

Lica koja prate rad organa za sprovođenje izbora dužna su da postupaju u skladu s pravilima koja propisuje CIK.

Kad lica iz stava 2. ovog člana prekrše pravila o održavanju reda na biračkom mestu ili na drugi način ometaju rad organa za sprovođenje izbora, organ za sprovođenje izbora može ih udaljiti, a podatke o tome unosi u zapisnik.

CIK u stalnom sastavu čine predsednik i četiri člana i to po dva iz svakog veća koje imenuje Skupština Komore na predlog Upravnog odbora SKS.

CIK ima sekretara koga imenuje Skupština iz reda radnika stručne službe Komore, koji učestvuje u radu komisije bez prava odlučivanja.

Predsednik, članovi CIK i njen sekretar imaju zamenike.

Sastav CIK objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 43

Centralna izborna komisija:

1. stara se o zakonitom sprovođenju izbora,

2. organizuje tehničku pripremu za izbore,

3. donosi Pravila za sprovođenje izbornih radnji i prati primenu i daje objašnjenja u vezi sa primenom ovog statuta i pravila,

4. utvrđuje jedinstvene standarde za izborni materijal i propisuje obrasce,

5. određuje i oglašava u "Službenom glasniku Republike Srbije" broj i adresu biračkih mesta, najkasnije 20 dana pre dana određenog za održavanje izbora,

6. obrazuje biračke odbore i imenuje predsednika i članove biračkih odbora,

7. utvrđuje broj glasačkih listića za biračka mesta, overava ih i zajedno sa overenim izvodom iz biračkog spiska, zapisnički, predaje biračkim odborima,

8. određuje izborne akte koji joj se dostavljaju,

9. utvrđuje da li je kandidatura sastavljena i podneta u skladu sa ovim statutom,

10. donosi rešenje o proglašenju zbirne izborne liste,

11. određuje način čuvanja i rukovanja izbornim materijalom,

12. utvrđuje i objavljuje rezultate izbora,

13. utvrđuje broj mandata koji pripadaju svakom biračkom mestu, a na osnovu ovog statuta i izveštaja stručne službe o broju stomatologa koji pripadaju biračkom spisku,

14. podnosi izveštaj Skupštini Komore o sprovedenim izborima,

15. obavlja i druge poslove predviđene Statutom.

Centralna izborna komisija donosi poslovnik o svom radu.

Obrasce iz tačke 4. ovog člana CIK je dužna da u roku od deset dana od dana raspisivanja izbora stavi na raspolaganje učesnicima u izborima.

Uslove za rad CIK obezbeđuje Komora.

Upravni odbor Komore određuje budžet za sprovođenje izbora.

Član 44

Birački odbor u stalnom sastavu čine: predsednik i najmanje dva člana.

Predsednik i članovi biračkog odbora imaju zamenike.

Birački odbor imenuje se najkasnije 10 (deset) dana pre dana određenog za održavanje izbora.

Birački odbor neposredno sprovodi glasanje na biračkom mestu, obezbeđuje pravilnost i tajnost glasanja, utvrđuje rezultate glasanja na biračkom mestu i obavlja druge poslove određene Statutom.

Birački odbor se stara o održavanju reda na biračkom mestu za vreme glasanja.

Bliža pravila o radu biračkog odbora propisuje CIK.

Član 45

Biračko pravo ima svaki član Komore upisan u imenik Komore koji obavlja stomatološku delatnost kome je izdata odnosno obnovljena Licenca i koji nije izvršio povredu profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore u smislu odredaba člana 40. Zakona o komorama zdravstvenih radnika.

Svaki član Komore koji ima biračko pravo u skladu sa prethodnim stavom ovog člana može predložiti kandidata za člana Skupštine.

Predlagač koji obavlja stomatološku delatnost u državnom sektoru, može predložiti kandidata koji obavlja stomatološku delatnost u državnom sektoru sa područja biračkog mesta na kojem predlagač i kandidat obavljaju stomatološku delatnost.

Predlagač koji obavlja stomatološku delatnost u privatnom sektoru, može predložiti kandidata koji obavlja stomatološku delatnost u privatnom sektoru sa područja biračkog mesta na kojem predlagač i kandidat obavljaju stomatološku delatnost.

Predlaganje kandidata za članove Skupštine vrši se podnošenjem potpisanog predloga na propisanom obrascu.

Kandidatura za člana Skupštine može biti i lična.

Predlaganje kandidata i kandidatura mora da sadrži sve podatke iz propisanog obrasca i dostavljaju se CIK-u najkasnije 30 (trideset) dana pre održavanja izbora na adresu sedišta Komore.

Uz popunjeni obrazac iz prethodnog stava podnosi se i:

1. potvrda o biračkom pravu za kandidata, u kojoj je naznačeno ime i prezime, datum rođenja, broj Licence i zvanje kandidata, koju potvrdu izdaje stručna služba sa područja ogranka kojem pripada kandidat;

2. pismena izjava kandidata da prihvata kandidaturu.

CIK konačni birački spisak objavljuje na sajtu Komore najkasnije 15 (petnaest) dana pre održavanja izbora.

Član komore može podneti prigovor na birački spisak CIK-u u roku od 2 (dva) dana od dana objavljivanja konačnog biračkog spiska putem elektronske pošte na imejl adresu sedišta Komore ili putem pošte ili lično na adresu sedišta Komore.

O prigovoru iz prethodnog stava komisija odlučuje u roku od 24 časa i njena je odluka konačna.

Izvršene izmene biračkog spiska CIK objavljuje odmah.

Listu kandidata za člana Skupštine na osnovu prispelih kandidatura, CIK objavljuje na sajtu Komore deset dana pre održavanja izbora.

Član komore na objavljenu listu kandidata može podneti prigovor CIK-u u roku od 24 časa od dana objavljivanja liste, putem elektronske pošte na imejl adresu sedišta Komore ili putem pošte ili lično na adresu sedišta Komore.

O prigovoru iz prethodnog stava CIK odlučuje bez odlaganja i njena je odluka konačna.

Konačnu listu za kandidata za Skupštinu Centralna izborna komisija utvrđuje i objavljuje 7 (sedam) dana pre održavanja izbora na sajtu Komore.

Izbor članova Skupštine vrši se tajnim glasanjem zaokruživanjem kandidata na glasačkom listiću na biračkom mestu ubacivanjem glasačkog listića u odgovarajuću glasačku kutiju.

Zaposleni stomatolozi u državnom sektoru koji imaju biračko pravo glasaju za kandidate sa liste kandidata zaposlenih stomatologa u državnim sektoru na biračkom mestu u skladu sa konačnim biračkim spiskom.

Zaposleni stomatolozi u privatnom sektoru koji imaju biračko pravo glasaju za kandidate sa liste kandidata zaposlenih stomatologa u privatnom sektoru na biračkom mestu u skladu sa konačnim biračkim spiskom.

Za članove Skupštine izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova na biračkom mestu.

Glasanje će se ponoviti za one kandidate koji imaju isti broj glasova u okviru određenog biračkog mesta najkasnije tri dana od dana kada su izbori održani.

CIK proglašava rezultate izbora u roku od 24 sata od okončanja istih i objavljuje ih na sajtu Komore.

O nepravilnostima u postupku izbora podnose se prigovori CIK-u u elektronskoj formi na imejl adresu Komore u roku od 24 časa po proglašenju rezultata izbora.

CIK donosi konačnu odluku u roku od 48 časova od dana kada je dostavljen prigovor.

Ukoliko CIK utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno uticale ili su mogle uticati na rezultate izbora, izborna komisija će poništiti izbore za članove Skupštine u određenom biračkom mestu i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori za dato biračko mesto.

Član 46

Dopunske izbore raspisuje Skupština, a sprovodi CIK kada nije izabran ukupan broj članova Skupštine propisan Statutom ili kada se u toku rada Skupštine broj članova usled smrti, ostavke ili opoziva smanji.

Dopunski izbori se vrše na onim biračkim mestima na kojima prema Statutu i Pravilima za sprovođenje izbora nije izabran kandidat, odnosno izabrani kandidat nije više član Skupštine.

Vanredni izbori za Skupštinu raspisuju se kada usled smrti, ostavke ili opoziva broj članova Skupštine svede na broj kojim se onemogućava rad Skupštine.

Na dopunske i vanredne izbore shodno se primenjuju pravila izbora predviđena ovim statutom.

v) Nadležnost

Nadležnost Skupštine Komore

Član 47

Skupština Komore u okviru svoje nadležnosti i ovim statutom utvrđenim načinom glasanja:

1) Donosi:

- Statut Komore i druge opšte akte,

- Etički kodeks,

- Poslovnik o radu Skupštine i radu radnih tela koje obrazuje,

- Godišnji program rada Komore,

- Poslovnik o radu Suda časti.

2) Usvaja:

- Godišnji izveštaj o radu Skupštine Komore,

- Godišnji izveštaj o radu Veća Skupštine Komore,

- Godišnji izveštaj o finansijsko-materijalnom poslovanju Komore,

- Godišnji plan rada Skupštine Komore, godišnji plan rada Veća skupštine Komore,

- Godišnji finansijski plan Komore.

3) Bira, imenuje i razrešava:

- bira i razrešava predsednika i potpredsednika Skupštine Komore;

- bira i razrešava predsednika, potpredsednika i članove Upravnog, Nadzornog i Etičkog odbora Komore;

- bira i razrešava predsednika, potpredsednika i članove Suda časti;

- bira i razrešava predsednika, potpredsednika i članove odbora, komisija i radnih tela;

- imenuje i razrešava direktora Komore;

- bira i razrešava članove Komisije za posredovanje.

Izbor predsednika Skupštine, predsednika Upravnog odbora, predsednika Nadzornog odbora i imenovanje direktora se vrši iz sastava različitih ogranaka radi ravnomerne teritorijalne zastupljenosti ogranaka u izboru lica na rukovodećim funkcijama.

Skupština Komore obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima, ovim statutom i opštim aktima Komore.

Nadležnost Veća Skupštine

Veće zaposlenih stomatologa u državnim ustanovama

Član 48

Veće zaposlenih stomatologa u državnim ustanovama Skupštine Komore u okviru svoje nadležnosti:

1) Donosi:

- Program rada Veća iz isključive nadležnosti koji im je prenela Skupština Komore,

- Poslovnik o radu Veća;

2) Bira i razrešava:

- predsednika i potpredsednika Veća;

- članove odbora veća;

3) Razmatra:

- pitanja koja su od interesa za zaposlene stomatologe u državnim ustanovama.

Veće privatne prakse

Član 49

Veće privatne prakse Skupštine Komore u okviru svoje nadležnosti:

1) Donosi:

- Program rada Veća iz isključive nadležnosti koji im je prenela Skupština Komore;

- Poslovnik o radu Veća.

2) Bira i razrešava:

- predsednika i potpredsednika Veća;

- članove odbora Veća.

3) Razmatra:

- pitanja koja su od interesa za stomatologe koji obavljaju privatnu praksu.

Nadležnost Odbora Veća

Član 50

Odbori veća Skupštine Komore u okviru nadležnosti Veća i svoje nadležnosti razmatraju i daju mišljenje Veću o pitanjima o kojima odlučuje Veće.

g) Način rada i odlučivanje

Skupština Komore

Član 51

Skupština Komore radi u sednicama uz učešće oba veća.

Skupštinu Komore saziva predsednik Skupštine Komore, koji rukovodi njenim radom, a u slučaju njegove sprečenosti potpredsednik Skupštine Komore.

Predsednika i potpredsednika Skupštine Komore bira i razrešava Skupština Komore iz reda svojih članova.

Veća mogu posebno raditi u sednicama. Sednicu veća saziva predsednik veća, a u slučaju njegove sprečenosti potpredsednik veća.

Rad Skupštine Komore i njenih veća je javan.

Član 52

Skupština Komore se sastaje u 2 (dva) redovna zasedanja godišnje.

Po potrebi Skupština Komore može se sazvati i na vanredno zasedanje.

Skupštinu Komore na redovno zasedanje saziva predsednik Skupštine Komore po sopstvenoj inicijativi ili na predlog Upravnog odbora Komore.

Skupštinu komore na vanredno zasedanje saziva predsednik Skupštine Komore po sopstvenoj inicijativi ili na predlog jednog od veća Skupštine, Upravnog odbora Komore, Nadzornog odbora, direktora Komore ili najmanje 1/3 članova Skupštine.

Vanredno zasedanje Skupštine Komore saziva se u roku od 30 dana od dana prijema predloga.

Ukoliko Predsednik Skupštine komore ne sazove vanrednu sednicu Skupštine Komore Komore na obrazloženi predlog predlagača, sednicu saziva potpredsednik Skupštine Komore, a ako je ni potpredsednik Skupštine Komore ne sazove, sednicu može da sazove na obrazloženi predlog predlagač preko stručne službe, a sednicom predsedava najstariji prisutni član Skupštine Komore, a u radu mu pomaže najmlađi član iz drugog Veća Komore.

Član 53

Poziv za sednicu Skupštine Komore dostavlja se članu Skupštine Komore po pravilu najkasnije 7 (sedam) dana, a u izuzetnim slučajevima 5 (pet) dana pre održavanja sednice.

Član 54

Skupština Komore punovažno radi ako je sednici prisutno više od polovine ukupnog broja članova Skupštine.

Skupština Komore odlučuje većinom glasova prisutnih članova u svakom veću Skupštine Komore u postupku:

1) izbora, imenovanja i razrešenja direktora i članova Organa Komore;

2) donošenja Statuta Komore.

U ostalima postupcima iz svoje nadležnosti Skupština Komore odlučuje većinom glasova prisutnih članova Skupštine Komore.

Član 55

O pitanjima iz svoje nadležnosti Skupština Komore donosi odluke javnim glasanjem.

Skupština Komore može odlučiti da se o određenim pitanjima iz svoje nadležnosti odluke donose tajnim glasanjem.

Izbor članova svih organa Komore koje bira Skupština Komore vrši se tajnim glasanjem.

Član 56

Na sednici Skupštine Komore vodi se zapisnik.

Zapisnik iz stava 1. ovog člana vodi stručno lice službe Komore.

Veća Skupštine Komore

Član 57

Veća Skupštine Komore rade u sednicama.

Rad veća Skupštine Komore je javan.

Član 58

Sednica veća Skupštine Komore može se održati ako joj prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova veća Skupštine Komore.

Veće Skupštine Komore donosi odluke većinom glasova prisutnih članova veća.

Član 59

Sednicu veća Skupštine Komore saziva i njenim radom rukovodi predsednik veća, a u slučaju njegove sprečenosti, potpredsednik veća.

Sednicu veća saziva predsednik veća na sopstvenu inicijativu, na predlog odbora veća, na predlog najmanje jedne trećine članova veća ili na predlog Izvršnog odbora Ogranka.

Član 60

Poslovnikom o radu Skupštine Komore bliže se uređuje način rada Skupštine Komore, Odbora veća Skupštine Komore, prava i dužnosti predsednika Skupštine Komore u vezi sa njenim radom, prava i dužnosti članova Skupštine Komore, članova Odbora veća Skupštine Komore i druga pitanja od značaja za rad Skupštine Komore.

2. Upravni odbor Komore

Član 61

Upravni odbor Komore je organ upravljanja Komore.

Upravni odbor Komore utvrđuje poslovnu politiku Skupštine Komore i izvršava odluke Skupštine Komore.

a) Sastav i način izbora

Član 62

Upravni odbor Komore ima osam članova, po četiri iz svakog Veća Skupštine Komore.

Svako Veća daje po jednog člana Upravnog odbora iz svakog ogranka.

Upravni odbor može raditi u proširenom sastavu, kada sednici osim članova Upravnog odbora prisustvuju i Predsednik Skupštine, Direktor Komore, Predsednik Nadzornog odbora, predsednici Veća i predsednici Izvršnih odbora Ogranaka.

Na sednici Upravnog odbora u proširenom sastavu pravo glasa i odlučivanja imaju samo članovi Upravnog odbora.

Inicijativu za zakazivanje sednice Upravnog odbora u proširenom sastavu može pokrenuti Predsednik i članovi Upravnog odbora, Direktor, predsednik Nadzornog odbora Komore, predsednici Veća i Izvršnih odbora Ogranaka.

Član 63

Upravni odbor Komore ima predsednika i potpredsednika.

Predsednika, potpredsednika i članove Upravnog odbora Komore bira i razrešava Skupština Komore iz reda svojih članova.

U svakom mandatu predsednik i potpredsednik su iz različitih veća Skupštine Komore.

Član 64

Mandat predsednika, potpredsednika i članova Upravnog odbora Komore traje četiri godine.

Predsedniku, potpredsedniku i članu Upravnog odbora Komore prestaje mandat i pre isteka perioda na koji je biran, ako mu prestane svojstvo člana Skupštine Komore ili ako sam to zatraži podnošenjem ostavke.

Skupština Komore može razrešiti predsednika, potpredsednika i člana Upravnog odbora Komore i pre isteka perioda na koji je biran ako svoju funkciju ne vrši na način kojim se obezbeđuje ostvarivanje nadležnosti Upravnog odbora Komore ili zadataka Komore.

Na mesta razrešenih članova Upravnog odbora Komore se biraju novi članovi iz odgovarajućih veća.

b) Nadležnost

Član 65

Upravni odbor Komore u okviru svojih nadležnosti sprovodi odluke skupštine Komore.

Upravni odbor Komore obavlja sledeće poslove:

1) Donosi:

- Plan rada Upravnog odbora,

- Poslovnik o radu Upravnog odbora,

- Pravilnik o organizaciji i radu stručne službe Komore i organizaciji i radu ogranaka Komore,

- Odluku o visini i upotrebi sredstava od strane ogranka Komore, odnosno ovlašćenog lica ogranka Komore,

- Plan javnih nabavki.

2) Utvrđuje:

- predlog Statuta Komore;

- predlog opštih akata koje donosi Skupština Komore;

- predlog godišnjeg Programa rada Komore;

- predlog o finansijsko-materijalnom poslovanju Komore;

- periodični obračun i podnosi Skupštini Komore na usvajanje izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Komore sa godišnjim obračunom;

- oblik, sadržinu i upotrebu znaka Komore,

- predloge mera državnim organima za unapređivanje zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja;

- stavove o razmotrenim primedbama i predlozima članova komore, ministarstva nadležnog za poslove zdravlja, drugih državnih organa i organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, fakulteta i škola zdravstvene struke, organizacija obaveznog zdravstvenog osiguranja, o čemu podnosi izveštaj Skupštini Komore;

- pokretanje inicijative za preduzimanje zakonom propisanih mera u vezi sa povredom propisa o zabrani reklamiranja (oglašavanja) u oblasti zdravstvene zaštite i o tome podnosi izveštaj Skupštini Komore.

3) Odlučuje:

- po žalbama na odluke i rešenja direktora Komore;

- o upotrebi sredstava Komore;

- o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovim statutom i drugim opštim aktima Komore.

Upravni odbor obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

v) Način rada i odlučivanje

Član 66

Upravni odbor Komore radi u sednicama.

Upravni odbor Komore punovažno radi ako je sednici prisutno više od polovine članova Upravnog odbora.

Član 67

Upravni odbor Komore odlučuje većinom glasova prisutnih članova Upravnog odbora Komore.

U slučaju jednakog broja glasova prilikom donošenja odluka presudan je glas predsednika Upravnog odbora.

Član 68

Sednicu Upravnog odbora Komore saziva i njenim radom rukovodi predsednik Upravnog odbora, a u slučaju njegove sprečenosti potpredsednik Upravnog odbora.

Član 69

Predsednik Upravnog odbora Komore je dužan da zakaže sednicu Upravnog odbora u roku od sedam dana od dana prijema obrazloženog predloga.

Predlog za zakazivanje sednice Upravnog odbora Komore može podneti direktor Komore ili najmanje četiri člana Upravnog odbora Komore.

Član 70

Upravni odbor Komore odluke iz svoje nadležnosti donosi javnim glasanjem.

Upravni odbor može odlučiti da se o pojedinim pitanjima iz svoje nadležnosti odluke donose tajnim glasanjem.

Član 71

Poslovnikom o radu Upravnog odbora Komore bliže se utvrđuje način rada Upravnog odbora, prava i dužnosti predsednika Upravnog odbora i članova Upravnog odbora kao i druga pitanja od značaja za rad Upravnog odbora Komore.

3. Nadzorni odbor Komore

Član 72

Nadzorni odbor Komore je organ koji vrši kontrolu rada direktora Komore, Upravnog odbora Komore i materijalno finansijskih poslova Komore.

Nadzorni odbor vrši kontrolu poslovanja komore i unutrašnji nadzor nad radom komore.

a) Sastav i način izbora

Član 73

Nadzorni odbor Komore ima osam članova koje bira Skupština Komore iz reda svojih članova.

U Nadzorni odbor Komore bira se četiri člana iz Veća zaposlenih stomatologa u državnim ustanovama, i četiri člana iz Veća privatne prakse, po dva iz svakog ogranka.

Član 74

Nadzorni odbor Komore ima predsednika i potpredsednika.

Predsednika i potpredsednika bira i razrešava Skupština Komore.

Predsednik i potpredsednik se biraju iz različitih veća Komore.

Član 75

Mandat predsednika, potpredsednika i članova Nadzornog odbora Komore traje četiri godine.

Predsedniku, potpredsedniku i članu Nadzornog odbora Komore prestaje mandat i pre isteka perioda na koji je biran, ako mu prestane svojstvo člana Skupštine Komore ili ako sam to zatraži.

Skupština Komore može razrešiti predsednika, potpredsednika i člana Nadzornog odbora i pre isteka perioda na koji je biran ako svoju funkciju ne vrše na način kojim se obezbeđuje ostvarivanje nadležnosti Nadzornog odbora Komore.

Na mesta razrešenih članova Nadzornog odbora Komore biraju se članovi iz odgovarajućih veća.

b) Nadležnost

Član 76

Nadzorni odbor Komore u okviru svojih nadležnosti obavlja sledeće poslove:

1. donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora Komore,

2. donosi Plan rada Nadzornog odbora Komore,

3. vrši nadzor rada direktora Komore i Upravnog odbora Komore,

4. vrši nadzor u pogledu korišćenja sredstava Komore,

5. razmatra izveštaj o finansijsko-materijalnom poslovanju Komore i ogranaka Komore,

6. podnosi izveštaj o svom radu Skupštini Komore.

Upravni odbor Komore i direktor Komore dužni su da Nadzornom odboru Komore stave na uvid potrebnu dokumentaciju i pruže obaveštenja od značaja za vršenje nadzora.

v) Način rada i odlučivanje

Član 77

Nadzorni odbor Komore radi u sednicama.

Nadzorni odbor Komore punovažno radi ako je sednici prisutno više od polovine broja članova Nadzornog odbora.

Član 78

Nadzorni odbor Komore odlučuje većinom glasova prisutnih članova Nadzornog odbora Komore.

U slučaju jednakog broja glasova prilikom donošenja odluka presudan je glas predsednika Nadzornog odbora.

Član 79

Sednicu Nadzornog odbora Komore saziva i njenim radom rukovodi predsednik Nadzornog odbora, a u slučaju njegove sprečenosti potpredsednik Nadzornog odbora.

Predlog za zakazivanje sednice Nadzornog odbora Komore može podneti direktor Komore i najmanje dva člana Nadzornog odbora Komore.

Član 80

Predsednik Nadzornog odbora Komore dužan je zakazati sednicu Nadzornog odbora u roku od sedam dana od dana prijema obrazloženog predloga.

Član 81

Nadzorni odbor Komore odluke iz svoje nadležnosti donosi javnim glasanjem.

Član 82

Poslovnikom o radu Nadzornog odbora Komore bliže se uređuje način rada Nadzornog odbora, prava i dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora i druga pitanja od značaja za rad Nadzornog odbora Komore.

4. Etički odbor Komore

Član 83

Etički odbor Komore razmatra etička pitanja, promoviše principe profesionalne etike i obavlja druge poslove u vezi sa primenom i poštovanjem etičkog kodeksa.

Etički odbor ima osam članova, po četiri iz svakog veća.

Predsednika, potpredsednika i članove Etičkog odbora Komore bira i razrešava Skupština Komore iz redova članstva Komore.

Predsednik i potpredsednik Etičkog odbora Komore ne mogu biti birani iz istog veća.

Mandat predsednika, potpredsednika i članova Etičkog odbora Komore traje četiri godine.

Član 84

U obavljanju poslova iz svog delokruga, Etički odbor Komore sarađuje naročito sa drugim komorama zdravstvenih radnika, fakultetima zdravstvene struke, naučnim ustanovama i referentnim ustanovama iz zdravstvene delatnosti kao i drugim subjektima u zemlji i inostranstvu.

Komora može posebnim opštim aktom i šire utvrditi delokrug Etičkog odbora.

Član 85

Etički odbor Komore odlučuje većinom glasova prisutnih članova Etičkog odbora Komore iz Veća zaposlenih stomatologa u državnim ustanovama i većinom glasova prisutnih članova iz Veća privatne prakse.

U slučaju jednakog broja glasova prilikom donošenja odluka, presudan je glas predsednika Etičkog odbora.

Rad Etičkog odbora Komore bliže se uređuje poslovnikom o njegovom radu.

5. Direktor Komore

Član 86

Direktor Komore je organ poslovođenja koji rukovodi radom Komore.

Direktor Komore rešenjem izdaje, obnavlja i oduzima licencu za rad u skladu sa Zakonom.

a) Uslovi i način imenovanja

Član 87

Za direktora Komore se imenuje lice koje je član Skupštine komore.

Direktor Komore i predsednik Upravnog odbora Komore ne mogu biti iz istog veća.

Član 88

Direktora Komore imenuje i razrešava Skupština Komore.

Direktor Komore se imenuje i razrešava većinom glasova članova u svakom veću Komore ako je na sednici prisutno više od polovine članova iz svakog veća.

Član 89

Mandat direktora Komore traje četiri godine i može biti imenovano isto lice najviše dva puta uzastopno.

Direktor Komore može biti razrešen i pre isteka mandata na lični zahtev ili ukoliko svoju funkciju ne vrši na način kojim se ostvaruju poslovi i zadaci Komore.

Direktor Komore imenuje dva zamenika koji ne mogu biti iz istog Veća.

Zamenik direktora komore zamenjuje direktora komore u njegovom odsustvu ili preuzima njegovu dužnost ukoliko je ovaj razrešen dužnosti.

b) Nadležnost

Član 90

Direktor Komore u okviru svoje nadležnosti:

1) Donosi:

- akt o sistematizaciji radnih mesta stručne službe Komore, u skladu sa aktom o organizaciji komore koji donosi Skupština komore na predlog Upravnog odbora;

- druge opšte akte kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u stručnoj službi Komore;

- odluke i rešenja, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorima u vezi prava i obaveza radnika stručne službe Komore.

2) Organizuje:

- rad stručne službe Komore,

- informisanje javnosti o radu Komore,

- odgovarajući oblik informisanja članova o radu Komore,

3) Odgovara za:

- zakonitost rada Komore,

- pripremu materijala za sednicu Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora Komore

4) Obavlja i druge poslove:

- predstavlja i zastupa Komoru,

- vrši naredbodavna prava za upotrebu sredstava Komore predviđenih finansijskih planom u okviru materijalnih troškova rada komore i odlučuje o upotrebi ovih sredstava do visine određene odlukom Upravnog odbora Komore,

- ostvaruje saradnju Komore sa nadležnim državnim organima, zdravstvenim i drugim ustanovama,

- podnosi izveštaje o svom radu organima Komore.

Direktor Komore obavlja i druge poslove za koje je ovlašćen Zakonom, ovim statutom i drugim aktima Komore.

6. Komisija za posredovanje

6.1. Sastav i delokrug

Član 91

Komisija za posredovanje Komore ima četiri člana, po dva iz reda članova svakog od Veća Skupštine Komore, i koje bira Skupština Komore na predlog Upravnog odbora.

Komisija iz stava 1. ovog člana usmerava, daje uputstva i tumačenja potrebna za rad komisija za posredovanje ogranka Komore i obavlja druge poslove iz svog delokruga koje joj povere organi Komore.

Komisija za posredovanje ogranka Komore ima šest članova, po tri iz svakog od veća Skupštine Komore, a koji su iz ogranka Komore, i koje bira Skupština Komore na predlog Upravnog odbora.

Komisija za posredovanje ogranka Komore zauzima stavove sporazumno ili većinom glasova.

Kada Komisija odlučuje a postoji podjednak broj glasova, presudan je glas predsednika Komisije.

Komisija za posredovanje ogranka Komore imenuje posrednika u sporu sa liste posrednika.

Posrednik može biti lice koje nije član Komore.

Član 92

Postupak posredovanja okončava se izmirenjem ili konstatacijom da posredovanje nije uspelo.

Postupak za mirenje je nezavisan od Suda časti.

Ako postupak za mirenje ne uspe, ništa od onoga što je u toku postupka za mirenje učinjeno ili izjavljeno ne obavezuje stranke.

6.2. Postupak posredovanja

Član 93

Zahtev za postupak za mirenje mogu Komisiji za posredovanje podneti obe strane u sporu ili samo jedna od njih.

Podnošenjem zahteva na način propisan stavom 1. ovog člana ili ako je zahtev zajednički ili ako zahtev jedne prihvata i druga strana, započinje postupak za mirenje.

Smatra se da su strane u sporu prihvatile nadležnost Komisije za posredovanje koja se odnosi na postupak za mirenje momentom njegovog započinjanja.

Član 94

Svaka strana može u svako doba odustati od postupka za mirenje.

U postupku za mirenje stranke mogu učestvovati lično ili preko ovlašćenog punomoćnika.

Kada zahtev za pokretanje postupka podnese jedna strana, Komisija za posredovanje obaveštava protivnu stranu i poziva je da se izjasni da li prihvata zahtev za pokretanje postupka, a ako je prihvata, da u ostavljenom roku pismeno izloži činjenično stanje i svoje gledište i podnese sva potrebna dokumenta.

Ako druga strana u ostavljenom roku ne odgovori ili ne prihvati zahtev za pokretanje postupka, Komisija za posredovanje će obavestiti strane da se postupak za mirenje ne može sprovesti.

Kada jedna strana prihvati zahtev druge strane za pokretanje postupka za mirenje, one mogu obavestiti Komisiju za posredovanje o predlogu za imenovanje posrednika.

Ako strane u postupku ne podnesu predlog iz stava 5. ovog člana, Komisija za posredovanje će predložiti posrednika.

Član 95

Ako strane u postupku prihvate posrednika u postupku za mirenje, posrednik za mirenje ispituje stavljene predloge, proučava podneta dokumenta i prikuplja sva potrebna obaveštenja.

Posrednik može, u slučaju potrebe, saslušati strane u sporu.

Na osnovu sprovedenog postupka, posrednik podnosi stranama predlog za rešenje spora.

Strane u sporu nisu dužne da prihvate podneti predlog.

Rezultati u postupku za mirenje konstatuju se u zapisniku koji potpisuju posrednik za mirenje i strane u sporu.

Raspodelu sredstava za mirenje vrši posrednik za mirenje ako se strane u sporu nisu sporazumele o troškovima u sporazumu, što se konstatuje u zapisniku.

Sporazum stranaka u sporu je zaključen kada strane u sporu, posle pročitanog zapisnika u kome je konstatovano da su se sporazumele, taj zapisnik potpišu.

Član 96

Sporazum stranaka u sporu, postignut na način iz člana 95 ovog statuta ima karakter poravnanja postignutog u vansudskom postupku.

Posrednik za mirenje ne može biti imenovan za sudiju Suda časti, niti učestvovati u raspravi u kojoj se spor, po kojem nije postignut sporazum o izmirenju, rešava pred Sudom časti.

Komora vodi evidenciju o svakom završenom ili nezavršenom postupku posredovanja, na način i po postupku predviđenom za mere koje je izrekao Sud časti.

Sud časti Komore

Član 97

Sud časti Komore obrazuje se radi utvrđivanja povreda profesionalnih dužnosti i ugleda člana Komore, utvrđivanje odgovornosti i izricanje mera za te povrede.

a) Organizacija i način izbora

Član 98

Sudovi časti Komore obrazuju se kao:

1. Sudovi časti prvog stepena,

2. Sud časti drugog stepena.

Član 99

Sud časti prvog stepena ima četiri člana, po dva člana iz svakog od Veća, a Sud časti drugog stepena osam članova, po četiri iz svakog Veća Skupštine Komore.

Sudovi časti imaju predsednika i zamenika predsednika Suda časti.

Zamenik predsednika Suda časti zamenjuje predsednika u slučaju odsutnosti.

Članovi Suda časti imaju zamenike koji učestvuju u radu u slučaju sprečenosti člana Suda časti.

Sedište Suda časti prvog stepena je u sedištu ogranka Komore.

Sedište Suda časti drugog stepena je u sedištu Komore.

Član 100

Predsednika i zamenika predsednika Suda časti, članove Suda časti i njihove zamenike bira Skupština Komore na predlog Upravnog odbora Komore.

Član Suda časti prvog stepena mora biti član Ogranka Komore sa područja Suda časti prvog stepena. Predsednik i zamenik predsednika Suda časti ne mogu biti iz istog Veća.

Član 101

Mandat predsednika, zamenika predsednika i članova Suda časti i njihovih zamenika je četiri godine.

Izbor sudija Suda časti obavlja se na način i po postupku za izbor člana organa Komore.

Razrešenje sudija Suda časti obavlja se na način i po postupku za njihov izbor.

b) Nadležnost

Član 102

Sud časti prvog stepena utvrđuje povrede profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore, u skladu sa Zakonom, ovim statutom i opštim aktima Skupštine Komore.

Sud časti prvog stepena za učinjene povrede iz stava 1. ovog člana može izreći mere utvrđene Zakonom.

Član 103

Sud časti drugog stepena po žalbi, preispituje odluke Suda časti prvog stepena i donosi konačnu odluku.

Rok za izjavljivanje žalbe je 15 dana od dana dostavljanja odluke Suda časti.

v) Disciplinski postupak pred Sudom časti

1. Postupak pred Sudom časti prvog stepena

Član 104

U slučaju osnovane sumnje da je član Komore izvršio povredu profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore, na osnovu pritužbi građana ili drugih okolnosti, ili ako postoji zahtev stranke, direktor Komore ili lice koje on ovlasti pokreće disciplinski postupak pismenim predlogom za pokretanje postupka za izricanje disciplinske mere pred nadležnim Sudom časti.

Postupak se može pokrenuti ili voditi na pismeni predlog stranke.

Pismeni predlog za pokretanje disciplinskog postupka mora biti snabdeven potrebnim dokazima koji potvrđuju osnovanost sumnje da je član Komore izvršio povredu profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore.

Član 105

Sud časti obavlja usmenu raspravu radi utvrđivanja predmeta disciplinskog postupka ili kada ima da izvrši uviđaj ili saslušanje svedoka ili veštaka.

Ocenjivanja ostalih dokaza, Sud časti po pravilu vrši van usmene rasprave, na sednici Suda časti.

Izricanje disciplinske mere sud vrši većinom glasova članova Suda časti. Kada u donošenju odluke Suda časti ima podjednak broj glasova, presudan je glas predsednika suda.

O izvršenoj usmenoj raspravi, sprovođenju drugih dokaza i većanju i glasanju pri izricanju disciplinskih mera vodi se zapisnik.

Stručnu konsultaciju u vođenju postupka obavlja diplomirani pravnik sa položenim stručnim ispitom za vođenje upravnog postupka ili advokat, po ovlašćenju direktora Komore.

Član 106

Sud časti, po pravilu, donosi odluku u roku od 30 dana od momenta započinjanja postupka.

Sud vodi evidenciju o podnetim predlozima za pokretanje disciplinskog postupka.

Na rokove za pokretanje postupka, sam postupak, dokazivanje, usmenu raspravu, zapisnik, saslušanje stranaka, pravo na odbranu i dostavljanje shodno se primenjuju odredbe Zakona koje regulišu upravni postupak, ako Zakonom ili ovim statutom nije drugačije određeno.

2. Postupak po žalbi

Član 107

Žalba se dostavlja ožalbenom sudu preko Suda časti prvog stepena, koji istom dostavlja potrebnu dokumentaciju o predmetu.

Žalba se može izjaviti zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, zbog povreda pravila postupka koja bi bila od uticaja na izrečenu disciplinsku meru, ako je dispozitiv nejasan ili u protivrečnosti sa izrečenom disciplinskom merom, kao i zbog same izrečene disciplinske mere.

Član 108

Ožalbeni sud može izrečenu disciplinsku meru potvrditi, izmeniti ili poništiti i vratiti prvostepenom Sudu časti na ponovni postupak ili žalbu usvojiti i ukinuti izrečenu disciplinsku meru.

Ukoliko žalbu izjavi stranka po čijem predlogu odluku o disciplinskoj meri prvostepeni Sud časti uopšte nije doneo, ožalbeni sud odrediće rok ne duži od jednog meseca za donošenje odluke, ili sam rešiti spor.

Član 109

Na postupak po žalbi shodno se primenjuju odredbe Zakona koji reguliše upravni postupak ukoliko Zakonom ili ovim statutom nije drugačije određeno.

g) Vrste povrede profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore

Član 110

Lakšu povredu profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore čini član Komore povredom odredaba tač. 1, 2, 3. i 6. člana 40. Zakona o komorama zdravstvenih radnika.

Član Komore koji izvrši povredu odredaba Etičkog kodeksa doktora stomatologije čini lakšu povredu profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore, ukoliko opštim aktom Komore nije predviđeno što drugo.

Neplaćanje ili neuredno plaćanje članarine, naknade za upis u Imenik ili druge nadoknade za rad Komore predstavlja lakšu povredu profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore.

Član Komore koji izvrši povredu Zakona kojim je predviđena prekršajna odgovornost ili odgovornost za privredni prestup, čini lakšu povredu profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore.

Član Komore koji izvrši povredu tač. 4. i 5. člana 40. Zakona o komorama zdravstvenih radnika čini težu povredu profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore.

Član Komore čini težu povredu profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore i u slučaju kada ne izvršava disciplinske mere izrečene povodom povrede odredaba o profesionalnoj dužnosti ili ugledu člana Komore.

Član Komore čini povredu profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore ako istu ili sličnu povredu izvrši više puta ili bilo koju povredu izvrši na osobito drzak ili bezobziran način.

Član Komore koji izvrši povredu Zakona kojim je predviđena krivična odgovornost čini težu povredu profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore.

d) Izvršenje odluka Suda časti

Član 111

Mere javne opomene kao i druge izrečene mere izvršavaju se javnim objavljivanjem.

Mera novčane kazne izvršava se odbijanjem odgovarajućeg iznosa mesečne zarade počev od prve naredne isplate po konačnosti odluke.

Mere privremene zabrane samostalnog rada u obavljanju određenih poslova zdravstvene delatnosti i mere privremene zabrane samostalnog rada u obavljanju zdravstvene delatnosti počinju teći počev od prvog narednog meseca od konačnosti odluke.

Član 112

Pod javnim objavljivanjem smatra se objavljivanje na oglasnoj tabli Komore, a u jednom od sredstava javnog informisanja, a u roku od osam dana od dana konačnosti odluke.

Izrečena mera smatra se objavljenom u jednom od sredstava javnog informisanja objavljivanjem u glasilu Komore.

Pravosnažna odluka nadležnog suda na osnovu zahteva za sudsku zaštitu ima se javno objaviti na način i u roku utvrđenim ovim statutom.

Evidenciju izrečenih mera vrši sud na osnovu konačnih i pravosnažnih odluka o njihovom izricanju na način i po postupku koji utvrđuje predsednik Suda časti drugog stepena.

VII SREDSTVA KOMORE

Član 113

Komora stiče sredstva za rad od:

1) članarine koju plaćaju članovi komore;

2) nadoknade za upis u imenik članova komore;

3) nadoknade za izdavanje i obnavljanje licence;

4) legata;

5) poklona;

6) drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Članovi komore dužni su da uredno plaćaju članarinu, nadoknadu za upis u imenike, kao i druge nadoknade za rad komore, u skladu sa zakonom.

Član 114

Sredstva komore vode se na računu.

Ogranak komore ima poseban račun na kome se nalaze i vode sredstva za obavljanje poslova i zadataka ogranka u skladu sa zakonom i Statutom komore.

Od iznosa sredstava iz člana 113. ovog statuta koji se uplaćuju na poseban račun ogranka, aktom komore - odlukom Upravnom odbora SKS uređuje se iznos koji se uplaćuje na račun komore, a na osnovu Usvojenog plana prihoda i rashoda za tekuću godinu.

Sredstva iz člana 113. stav 1. tačka 3) ovog statuta uplaćuju se na račun komore.

Legati i pokloni iz člana 113. stav 1. tač. 4) i 5) ovog statuta vode se na posebnom računu Komore i koriste se za obavljanje poslova iz nadležnosti Komore i razvoj Komore. Komora odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom kojom raspolaže.

Član 115

Naredbodavac za izvršenje finansijskog plana Komore, odnosno za upotrebu sredstava Komore je Direktor Komore, u okviru Statutom utvrđenih ovlašćenja.

Član 116

Odlukom Upravnog odbora Komore utvrđuje se iznos visine sredstava sa kojom može da raspolaže ovlašćeno lice ogranka Komore i direktor Komore.

VIII OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA KOMORE

a) Organizacija

Član 117

Stručne poslove Komore obavlja Stručna služba Komore.

Član 118

Stručnom službom Komore rukovodi direktor Komore, koji je i odgovoran za njen rad.

Član 119

Izvršioce u Stručnoj službi Komore u skladu sa zakonom postavlja direktor Komore uz saglasnost Upravnog odbora Komore.

Odgovoran za obavljanje poslova iz člana 120. je radnik stručne službe Komore ili drugo ovlašćeno lice ukoliko ih ne obavlja Izvršni odbor ogranka Komore.

Naredbodavac za raspolaganje sredstvima ogranka Komore je lice iz stava 2. ovog člana ili predsednik Izvršnog odbora ogranka Komore, ukoliko Izvršni odbor obavlja poslove ili deo poslova iz nadležnosti ogranka Komore, za poslove koje obavlja.

Lice iz st. 2. i 3. ovog člana donosi rešenje o upisu u Imenik članova Komore i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

b) Nadležnost

Član 120

Stručna služba Komore obavlja stručne, pravne, finansijske, administrativne, tehničke i druge poslove za potrebe članova Komore.

IX NADZOR NAD ZAKONITOŠĆU RADA KOMORE

Član 121

Nadzor nad zakonitošću rada i akata komore vrši ministarstvo nadležno za poslove zdravlja.

Nadzor nad zakonitim i namenskim korišćenjem sredstava komore, odnosno ogranka komore i postupanjem komore u pogledu pridržavanja propisa o finansijskom i računovodstvenom poslovanju vrši ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Član 122

Svi organi Komore dužni su da obezbede uslove za vršenje nadzora iz člana 121. ovog statuta.

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 123

Ovaj statut može se izmeniti na način i po postupku za njegovo donošenje. Promena Statuta može se izvršiti na zahtev najmanje dva ogranka, Upravnog odbora ili 1/3 članova Skupštine Komore.

Član 124

Ovaj statut, po dobijenoj saglasnosti Ministarstva zdravlja Republike Srbije u delu koji se odnosi na obavljanje javnih ovlašćenja, objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srbije", a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.