Zastava Bosne i Hercegovine

STATUT REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

("Sl. glasnik RS", br. 57/2023)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Republički fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) osnovan je Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 18/92, 26/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96, 46/98, 54/99, 29/01, 18/02, 80/02, 84/04 i 45/05) radi obezbeđivanja i sprovođenja zdravstvenog osiguranja i nastavlja sa radom u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS", broj 25/19) (u daljem tekstu: Zakon).

Pokrajinski fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Pokrajinski fond) je organizaciona jedinica Republičkog fonda osnovana u skladu sa zakonom.

Organizacione jedinice Republičkog fonda jesu i filijale organizovane na teritoriji Republike Srbije u skladu sa zakonom.

Član 2

Ovim statutom bliže se uređuju delatnost Republičkog fonda, upravljanje, unutrašnja organizacija, poslovanje, uslovi za imenovanje direktora i zamenika direktora, kao i druga pitanja od značaja za rad Republičkog fonda.

Član 3

Republički fond je pravno lice sa statusom organizacije za obavezno socijalno osiguranje u kojem se obezbeđuju sredstva za obavezno zdravstveno osiguranje i ostvaruju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, u skladu sa zakonom.

Republički fond je nosilac svih prava, obaveza i odgovornosti u pravnom prometu u odnosu na sredstva kojima raspolaže i upisuje se u sudski registar.

Republički fond vrši javna ovlašćenja u obezbeđivanju i sprovođenju obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i u rešavanju o pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, u skladu sa zakonom.

Član 4

U Republičkom fondu - filijalama i ispostavama obezbeđuje se i sprovodi obavezno zdravstveno osiguranje.

Određeni poslovi obaveznog zdravstvenog osiguranja sprovode se i u Pokrajinskom fondu u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Republički fond u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima donetim za sprovođenje zakona, organizuje i sprovodi dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Član 5

Naziv Republičkog fonda je: "Republički fond za zdravstveno osiguranje".

U pravnom prometu Republički fond koristi pun naziv: "Republički fond za zdravstveno osiguranje".

U označavanju Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje koristi se skraćenica: "RFZO".

Republički fond u poslovanju sa inostranstvom, pored naziva na srpskom jeziku može upotrebljavati i naziv na engleskom jeziku: "National Health Insurance Fund Of The Republic Of Serbia".

Sedište Republičkog fonda je u Beogradu, u Jovana Marinovića 2.

Član 6

Republički fond ima pečat i štambilj.

Član 7

Pečat Republičkog fonda ima oblik kruga, prečnika 32 mm.

Pečat Republičkog fonda sadrži tekst: "Republika Srbija, Republički fond za zdravstveno osiguranje", u sredini pečata je grb Republike Srbije.

Tekst pečata ispisan je na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom.

Pokrajinski fond koristi pečat koji pored teksta iz stava 2. ovog člana sadrži i naziv i sedište Pokrajinskog fonda.

Filijala koristi pečat koji pored teksta iz stava 2. ovog člana sadrži i naziv i sedište filijale.

Ispostava, kao organizaciona jedinica filijale koristi pečat koji sadrži naziv i sedište te ispostave.

Način upotrebe pečata iz ovog člana utvrđuje se aktom koji donosi direktor Republičkog fonda.

Član 8

Štambilj Republičkog fonda je pravougaonog oblika i sadrži naziv i sedište Republičkog fonda i rubrike za upis: datum prijema, broj pod kojim se akt zavodi i broj priloga uz akt.

Štambilj koji se koristi u organizacionim jedinicama Republičkog fonda, pored teksta iz stava 1. ovog člana, sadrži i naziv i sedište organizacione jedinice.

Tekst štambilja ispisuje se na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom.

Na području organizacione jedinice, na kome je u skladu sa zakonom u službenoj upotrebi jezik nacionalnih manjina, tekst štambilja pored teksta iz stava 1. ovog člana, sadrži i tekst ispisan na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Član 9

Republički fond ima logotip.

Logotip je stilizovanog kvadratnog oblika sa stranicama u boji, i to:

1) gornja vodoravna zelena;

2) donja vodoravna tamnoplava;

3) leva uspravna crvena;

4) desna uspravna svetloplava.

Ispod kvadratnog oblika ispisan je pun naziv Republičkog fonda.

Grafičko rešenje logotipa odštampano je uz ovaj statut i čini njegov sastavni deo.

II DELATNOST REPUBLIČKOG FONDA

Član 10

Republički fond obavlja delatnost koja obuhvata: sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga, sprovođenje međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, finansijsko poslovanje, rešavanje o pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa zakonom, obavljanje poslova centralizovanih javnih nabavki u skladu sa zakonom, obavljanje drugih stručnih, kontrolnih i administrativnih poslova, pružanje saveta i uputstava osiguranim licima o korišćenju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Član 11

Republički fond obavlja sledeće poslove:

1) donosi statut;

2) donosi opšte akte i utvrđuje predloge opštih akata, na osnovu ovlašćenja iz zakona, kojima se bliže uređuje sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja;

3) planira i obezbeđuje finansijska sredstva za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja;

4) prenosi sredstva za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja filijalama, u skladu sa Zakonom;

5) obezbeđuje finansijske i druge uslove za ostvarivanje prava na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu, odnosno za upućivanje osiguranih lica na lečenje u inostranstvo;

6) donosi plan rada za obezbeđivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa planovima rada filijala;

7) donosi finansijski plan, u skladu sa zakonom;

8) zaključuje ugovore povodom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu u skladu sa Zakonom i obezbeđuje sredstva za sprovođenje zdravstvene zaštite na osnovu tih ugovora;

9) u okviru raspoloživih finansijskih sredstava planira i obezbeđuje uslove za ravnomerno sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja na teritoriji Republike Srbije i obezbeđuje sredstva solidarnosti u skladu sa Zakonom;

10) stara se o zakonitom, namenskom i ekonomičnom korišćenju sredstava;

11) obezbeđuje neposredno, efikasno, racionalno i zakonito ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja i organizuje obavljanje poslova za sprovođenje osiguranja, rešava o pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

12) organizuje obavljanje poslova za sprovođenje zdravstvenog osiguranja koje se neposredno sprovodi u Republičkom fondu;

13) koordinira rad filijala i Pokrajinskog fonda;

14) organizuje i vrši kontrolu rada filijala, zakonitog i namenskog korišćenja sredstava koja se filijalama prenose za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

15) vrši kontrolu izvršenja zaključenih ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga;

16) ustrojava i organizuje matičnu evidenciju i vrši kontrolu poslova matične evidencije;

17) organizuje i vrši kontrolu i ujednačavanje rada prvostepenih i drugostepenih lekarskih komisija;

18) obezbeđuje sprovođenje međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u delu kojim se uređuje zdravstveno osiguranje;

19) vodi evidenciju o naplaćenim doprinosima, razmenjuje podatke o obveznicima doprinosa za zdravstveno osiguranje, kao i druge podatke vezane za doprinos sa nadležnim organima;

20) obavlja poslove koji se odnose na farmako-ekonomske pokazatelje u postupku stavljanja lekova na Listu lekova, njene izmene i dopune, kao i skidanje sa Liste lekova;

21) obavlja poslove centralizovanih javnih nabavki u skladu sa zakonom;

22) sprovodi dobrovoljno zdravstveno osiguranje, vrši kontrolu obračuna i plaćanja premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje, kao i kontrolu sprovođenja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, u skladu sa zakonom;

23) osiguranim licima pruža savete i uputstva o korišćenju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

24) donosi druge akte u skladu sa Zakonom i ovim statutom;

25) obavlja poslove u vezi sa upravljanjem i raspolaganjem pokretnom i nepokretnom imovinom;

26) obavlja poslove u vezi sa naknadom štete u sprovođenju zdravstvenog osiguranja;

27) daje saglasnost na finansijske planove zdravstvenih ustanova iz Plana mreže i vrši kontrolu tih finansijskih planova, u skladu sa zakonom;

28) vrši izdavanje isprava o zdravstvenom osiguranju i odgovarajućih obrazaca za ostvarivanje prava osiguranih lica iz obaveznog zdravstvenog osiguranja uz naknadu za troškove štampanja;

29) obavlja poslove interne revizije;

30) obavlja i druge poslove određene zakonom i ovim statutom.

Član 12

Radi sprovođenja i unapređenja zdravstvenog osiguranja Republički fond ostvaruje saradnju sa Ministarstvom zdravlja, ostalim ministarstvima, drugim organima i organizacijama, drugim pravnim i fizičkim licima, kao i sa nosiocima zdravstvenog osiguranja u inostranstvu.

III ORGANI

Član 13

Organi Republičkog fonda su: Upravni odbor, Nadzorni odbor i direktor.

Republički fond ima i zamenika direktora koji se imenuje i razrešava pod uslovima, na način i po postupku koji je propisan za imenovanje i razrešenje direktora.

Članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora, direktor, odnosno zamenik direktora, ne smeju, direktno ili preko trećeg fizičkog ili pravnog lica, imati učešće kao vlasnici udela, akcionari, zaposleni ili lica angažovana po osnovu drugih ugovora kod davalaca zdravstvenih usluga, odnosno u osiguravajućim društvima koja obavljaju poslove dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, radi sprečavanja sukoba interesa.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora, direktor, odnosno zamenik direktora mogu pored poslova u organima Republičkog fonda, da se bave i naučnoistraživačkim radom, nastavom, radom u kulturno-umetničkim, humanitarnim i sportskim organizacijama, bez saglasnosti Agencije za borbu protiv korupcije, ako time ne ugrožavaju nepristrasno vršenje poslova i ugled organa Republičkog fonda.

Lice iz stava 3. ovog člana ne može biti lice izabrano, postavljeno ili imenovano na funkciju u državnom organu, organu teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, odnosno organu ovlašćenog predlagača u skladu sa Zakonom.

Lice iz stava 3. ovog člana potpisuje izjavu o nepostojanju sukoba interesa iz stava 3. ovog člana.

Lice iz stava 3. ovog člana u obavljanju poslova vrši javnu funkciju.

Na obavljanje javne funkcije lica iz stava 3. ovog člana, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje rad Agencije za borbu protiv korupcije.

Lica iz stava 3. ovog člana mogu biti imenovana na javnu funkciju u Republičkom fondu najviše dva puta uzastopno.

Organi Republičkog fonda po isteku mandata nastavljaju da obavljaju poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom do dana imenovanja novih organa Republičkog fonda na način propisan Zakonom.

1. Upravni odbor

Član 14

Upravni odbor ima sedam članova, koje imenuje i razrešava Vlada i to:

1) četiri člana, na predlog ministra;

2) jednog člana predstavnika osiguranika zaposlenih, na predlog reprezentativnih sindikata organizovanih na nivou Republike Srbije;

3) jednog člana predstavnika osiguranika penzionera, na predlog udruženja penzionera organizovanog na nivou Republike Srbije koje ima više od 50.000 registrovanih članova;

4) jednog člana predstavnika osiguranika poljoprivrednika, na predlog udruženja poljoprivrednika organizovanih na nivou Republike Srbije koja imaju više od 50.000 registrovanih članova.

Članovi Upravnog odbora zastupaju interese osiguranih lica u obezbeđivanju i sprovođenju prava obuhvaćenih obaveznim zdravstvenim osiguranjem, u skladu sa Zakonom.

Broj članova udruženja iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana utvrđuje se na osnovu dokaza o broju registrovanih članova.

Na predlog ministra Vlada imenuje i razrešava predsednika i zamenika predsednika Upravnog odbora iz reda članova Upravnog odbora.

Predsednik, zamenik predsednika i članovi Upravnog odbora imenuju se na period od četiri godine.

Član 15

Upravni odbor:

1) donosi statut i druge opšte akte Republičkog fonda, kao i predloge opštih akata u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim Zakonom;

2) odlučuje o imovini Republičkog fonda;

3) odlučuje o poslovanju Republičkog fonda, kao i o drugim pitanjima od značaja za rad Republičkog fonda;

4) donosi finansijski plan i završni račun Republičkog fonda;

5) razmatra i usvaja izveštaj o radu Republičkog fonda;

6) razmatra i usvaja izveštaj o finansijskom poslovanju Republičkog fonda;

7) donosi Plan nabavki Republičkog fonda i Plan centralizovanih javnih nabavki;

8) sprovodi javni konkurs za imenovanje direktora Republičkog fonda;

9) obrazuje Centralnu komisiju za lekove i stručne potkomisije za lekove za oblasti definisane ATC klasifikacijom lekova i Komisiju za korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu i upućivanje na lečenje u inostranstvo i imenuje njihove članove;

10) obrazuje i druge komisije po potrebi i imenuje njihove članove;

11) donosi odluke o upravljanju i korišćenju pokretne i nepokretne imovine Republičkog fonda;

12) daje prethodnu saglasnost na akt o organizaciji i sistematizaciji poslova u Republičkom fondu;

13) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Izveštaje iz stava 1. tač. 5) i 6) ovog člana Upravni odbor podnosi Vladi, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Član 16

Upravni odbor radi i odlučuje na sednicama.

Upravni odbor odlučuje ako je prisutno više od polovine ukupnog broja članova Upravnog odbora i donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Sednice Upravnog odbora saziva i rukovodi njihovim radom predsednik Upravnog odbora, a u slučaju njegove sprečenosti zamenik predsednika.

Predsednik saziva sednice Upravnog odbora po sopstvenoj inicijativi, na zahtev direktora Republičkog fonda, a može sazvati sednicu i na predlog jedne trećine članova Upravnog odbora.

Član Upravnog odbora ima pravo i dužnost da prisustvuje sednicama Upravnog odbora i učestvuje u njegovom radu i odlučivanju.

Član Upravnog odbora koji je iz opravdanih razloga sprečen da prisustvuje sednici Upravnog odbora, dužan je da o tome prethodno obavesti predsednika Upravnog odbora ili sekretara za poslove organa Republičkog fonda.

O toku sednice Upravnog odbora vodi se zapisnik.

Poslovnikom o radu bliže se uređuje način rada i odlučivanja Upravnog odbora, kao i druga pitanja od značaja za rad Upravnog odbora.

Član 17

Predsednik Upravnog odbora Republičkog fonda:

1) predstavlja Upravni odbor;

2) saziva sednice Upravnog odbora, predlaže dnevni red i predsedava tim sednicama;

3) pokreće raspravu o određenim pitanjima iz delokruga Upravnog odbora;

4) potpisuje akte koje donosi Upravni odbor;

5) zaključuje ugovor o radu sa direktorom i zamenikom direktora Republičkog fonda i direktorom Pokrajinskog fonda;

6) obavlja i druge poslove kada je to određeno zakonom i ovim statutom.

U slučaju odsutnosti ili sprečenosti predsednika Upravnog odbora Republičkog fonda, poslove predsednika Upravnog odbora vrši zamenik predsednika Upravnog odbora.

2. Nadzorni odbor

Član 18

Nadzorni odbor ima pet članova, koje imenuje i razrešava Vlada i to:

1) tri člana, na predlog ministra;

2) jednog člana predstavnika osiguranika zaposlenih, na predlog reprezentativnih sindikata organizovanih na nivou Republike Srbije;

3) jednog člana predstavnika osiguranika penzionera, na predlog udruženja penzionera organizovanog na nivou Republike Srbije koje ima više od 50.000 registrovanih članova.

Članove Nadzornog odbora imenuje i razrešava Vlada na način propisan zakonom.

Na predlog ministra Vlada imenuje i razrešava predsednika Nadzornog odbora iz reda članova Nadzornog odbora.

Broj članova udruženja iz stava 1. tačka 3) ovog člana utvrđuje se na osnovu dokaza o broju registrovanih članova.

Predsednik i članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od četiri godine.

Član 19

Nadzorni odbor:

1) vrši nadzor nad finansijskim poslovanjem Republičkog fonda;

2) vrši nadzor nad finansijskim poslovanjem filijala i Pokrajinskog fonda;

3) vrši uvid u sprovođenje zakonskih obaveza Republičkog fonda, filijala i Pokrajinskog fonda;

4) vrši uvid u sprovođenje odluka Upravnog odbora;

5) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Nadzorni odbor, najmanje jednom godišnje, a najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu podnosi izveštaj o izvršenom nadzoru Upravnom odboru i Vladi.

Organi i zaposleni u Republičkom fondu dužni su da članovima Nadzornog odbora stave na uvid dokumentaciju i podatke i da pruže obaveštenja od značaja za vršenje nadzora.

Član 20

Nadzorni odbor radi i odlučuje na sednicama.

Nadzorni odbor odlučuje ako je prisutno više od polovine ukupnog broja članova Nadzornog odbora i donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

Sednice Nadzornog odbora saziva i rukovodi njihovim radom predsednik, a u slučaju njegove sprečenosti član koga odredi predsednik Nadzornog odbora.

Predsednik saziva sednice Nadzornog odbora po svojoj inicijativi, na zahtev predsednika Upravnog odbora i direktora, a može sazvati sednicu i na predlog jedne trećine članova Nadzornog odbora.

Član Nadzornog odbora ima pravo i dužnost da prisustvuje sednicama Nadzornog odbora i da učestvuje u njegovom radu i odlučivanju.

Član Nadzornog odbora koji je iz opravdanih razloga sprečen da prisustvuje sednici Nadzornog odbora, dužan je da o tome prethodno obavesti predsednika Nadzornog odbora ili sekretara za poslove organa Republičkog fonda.

O toku sednice Nadzornog odbora vodi se zapisnik.

Poslovnikom o radu bliže se uređuje način rada i odlučivanja Nadzornog odbora, kao i druga pitanja od značaja za rad Nadzornog odbora.

3. Direktor

Član 21

Radom Republičkog fonda rukovodi direktor.

Direktora, po sprovedenom javnom konkursu imenuje Upravni odbor, uz prethodnu saglasnost Vlade.

Upravni odbor obavlja razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa i u roku od 30 dana od dana završetka javnog konkursa sačinjava izveštaj o kandidatima koji ne ispunjavaju uslove iz konkursa, Listu kandidata koji ispunjavaju uslove iz konkursa, kao i ocenu o njihovim stručnim i organizacionim sposobnostima i predlog akta o imenovanju direktora Republičkog fonda sa Liste kandidata.

Predlog akta o imenovanju direktora Republičkog fonda, sa kompletnom dokumentacijom iz stava 3. ovog člana, Upravni odbor dostavlja Ministarstvu zdravlja, radi upućivanja Vladi na prethodnu saglasnost.

Javni konkurs nije uspeo ako:

1) nema prijavljenih kandidata;

2) niko od prijavljenih kandidata ne ispunjava uslove iz konkursa;

3) Vlada nije dala prethodnu saglasnost.

Mandat direktora Republičkog fonda traje četiri godine.

Dužnost direktora Republičkog fonda prestaje istekom mandata i razrešenjem.

Upravni odbor razrešava direktora Republičkog fonda pre isteka mandata, u sledećim slučajevima:

1) na lični zahtev;

2) na obrazloženi predlog ministra, uz prethodnu saglasnost Vlade;

3) iz drugih razloga u skladu sa zakonom.

U slučaju iz st. 5. i 8. ovog člana, raspisuje se javni konkurs, a do imenovanja direktora Republičkog fonda, Upravni odbor, uz prethodnu saglasnost Vlade, imenuje vršioca dužnosti direktora Republičkog fonda najduže na godinu dana.

Za direktora može biti imenovano lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, položen državni stručni ispit i najmanje devet godina radnog iskustva nakon stečenog visokog obrazovanja.

Po prestanku mandata direktor ima prava koja mu pripadaju u skladu sa zakonom.

Član 22

Direktor:

1) organizuje rad i poslovanje u Republičkom fondu;

2) predstavlja i zastupa Republički fond;

3) stara se o zakonitosti rada Republičkog fonda i odgovara za zakonitost rada;

4) predlaže opšte akte koje donosi Upravni odbor;

5) izvršava odluke Upravnog odbora;

6) donosi opšte akte u skladu sa zakonom i ovim statutom;

7) zaključuje ugovore u ime i za račun Republičkog fonda;

8) vrši funkciju naredbodavca za izvršavanje finansijskog plana Republičkog fonda;

9) propisuje obrazac službene legitimacije nadzornika osiguranja, kao i njen izgled i sadržaj;

10) rukovodi radom zaposlenih u Republičkom fondu;

11) imenuje direktore filijala po sprovedenom javnom konkursu za izbor direktora filijale, osim za filijale sa teritorije autonomne pokrajine;

12) imenuje članove Saveta filijale na osnovu predloga direktora matične filijale;

13) donosi rešenja u drugom stepenu o pravima iz zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom;

14) imenuje i razrešava predsednika i članove prvostepene i drugostepene lekarske komisije;

15) obrazuje i imenuje članove stalnih i privremenih stručnih tela;

16) odlučuje u drugom stepenu u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite u inostranstvu i o upućivanju na lečenje u inostranstvo;

17) stara se o ostvarivanju javnosti rada Republičkog fonda;

18) odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih iz radnog odnosa u Republičkom fondu;

19) donosi rešenje u drugom stepenu po žalbi kontrolisanog subjekta u skladu sa Zakonom;

20) donosi akt o organizaciji i sistematizaciji poslova u Republičkom fondu, uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora i nakon zatraženog mišljenja reprezentativnog sindikata;

21) podnosi godišnji izveštaj o radu Upravnom odboru;

22) vrši druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.

Direktor u skladu sa zakonom i ovim statutom može preneti ovlašćenje za određene poslove iz nadležnosti direktora Republičkog fonda na direktora Pokrajinskog fonda, direktora sektora u Direkciji, direktora filijale ili drugog zaposlenog u Republičkom fondu.

Direktor prisustvuje sednicama Upravnog odbora i Nadzornog odbora i učestvuje u njihovom radu, bez prava odlučivanja.

Direktor je odgovoran Upravnom odboru Republičkog fonda.

Član 23

Zamenik direktora zamenjuje direktora za vreme njegove odsutnosti ili sprečenosti i obavlja poslove koje mu on poveri.

Zamenika direktora, po sprovedenom javnom konkursu imenuje Upravni odbor, uz prethodnu saglasnost Vlade, po postupku propisanom za imenovanje direktora Republičkog fonda.

Mandat zamenika direktora traje četiri godine.

Za zamenika direktora može biti imenovano lice koje ima visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, položen državni stručni ispit i najmanje devet godina radnog iskustva nakon stečenog visokog obrazovanja.

Upravni odbor razrešava zamenika direktora Republičkog fonda pre isteka mandata, u sledećim slučajevima:

1) na lični zahtev;

2) na obrazloženi predlog ministra, uz prethodnu saglasnost Vlade;

3) iz drugih razloga u skladu sa zakonom.

Član 24

Direktor Pokrajinskog fonda obavlja poslove u skladu sa zakonom, ovim statutom i aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Republičkom fondu.

Direktora Pokrajinskog fonda, po sprovedenom javnom konkursu koji raspisuje Republički fond, imenuje Upravni odbor, na predlog nadležnog organa autonomne pokrajine.

Direktor Pokrajinskog fonda imenuje se na period od četiri godine.

Direktor Pokrajinskog fonda po isteku mandata nastavlja da obavlja poslove u skladu sa Zakonom i ovim statutom do dana imenovanja direktora Pokrajinskog fonda na način propisan Zakonom.

Direktor Pokrajinskog fonda učestvuje u radu Upravnog odbora, bez prava odlučivanja.

Direktor Pokrajinskog fonda, po sprovedenom javnom konkursu, imenuje direktore filijala koje su obrazovane na teritoriji autonomne pokrajine, pod uslovima i na način propisani zakonom za imenovanje direktora filijala.

Na direktora Pokrajinskog fonda primenjuju se odredbe člana 13. st. 3-7. ovog statuta.

Za direktora Pokrajinskog fonda može biti imenovano lice koje ima visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, položen državni stručni ispit i najmanje devet godina radnog iskustva nakon stečenog visokog obrazovanja.

Upravni odbor razrešava direktora Pokrajinskog fonda pre isteka mandata, u sledećim slučajevima:

1) na lični zahtev;

2) na obrazloženi predlog nadležnog organa autonomne pokrajine;

3) iz drugih razloga u skladu sa zakonom.

U slučaju isteka mandata ili razrešenja, a do imenovanja direktora Pokrajinskog fonda, Upravni odbor, uz prethodnu saglasnost nadležnog organa autonomne pokrajine, imenuje vršioca dužnosti direktora Pokrajinskog fonda najduže na godinu dana.

Član 25

Filijalom rukovodi direktor filijale.

Direktor filijale odgovoran je za zakonitost rada filijale, kao i za zakonito i namensko korišćenje prenetih sredstava za sprovođenje zdravstvenog osiguranja.

Direktor filijale izvršava odluke organa Republičkog fonda.

Direktor filijale donosi rešenje na osnovu zapisnika po sprovedenom postupku kontrole izvršavanja zaključenih ugovora, u skladu sa zakonom.

Direktora filijale na osnovu javnog konkursa imenuje direktor Republičkog fonda na period od četiri godine.

Direktor filijale mora ispunjavati uslove iz člana 13. st. 3-5. ovog statuta.

Direktor filijale u obavljanju poslova vrši javnu funkciju.

Na obavljanje javne funkcije direktora filijale primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje rad Agencije za borbu protiv korupcije.

Direktor filijale po isteku mandata nastavlja da obavlja poslove u skladu sa Zakonom i ovim statutom do dana imenovanja direktora filijale, po postupku propisanim Zakonom.

Dužnost direktora filijale prestaje istekom mandata i razrešenjem.

Direktor Republičkog fonda razrešava direktora filijale pre isteka mandata u sledećim slučajevima:

1) na lični zahtev;

2) iz drugih razloga, u skladu sa zakonom.

Za direktora filijale može biti imenovano lice koje ima visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, položen državni stručni ispit i najmanje šest godina radnog iskustva nakon stečenog visokog obrazovanja.

U slučaju isteka mandata ili razrešenja, a do imenovanja direktora filijale, direktor Republičkog fonda, imenuje vršioca dužnosti direktora filijale najduže na godinu dana.

IV UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 26

Stručne, administrativne i finansijske poslove u vezi sa radom i poslovanjem Republičkog fonda i sprovođenjem zdravstvenog osiguranja vrše zaposleni u Republičkom fondu.

Na prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Republičkom fondu koji nisu uređeni zakonom kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa u javnim službama, odnosno Zakonom, primenjuju se propisi kojima se uređuje rad.

Poslove u vezi sa radom i poslovanjem Republičkog fonda i sprovođenjem zdravstvenog osiguranja vrše zaposleni u okviru unutrašnje organizacije Republičkog fonda utvrđene aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Republičkom fondu i to u: Direkciji, Pokrajinskom fondu, filijalama i ispostavama filijala obrazovanim u skladu sa Zakonom.

Pod Direkcijom Republičkog fonda iz stava 3. ovog člana (u daljem tekstu: Direkcija) podrazumeva se sedište Republičkog fonda iz člana 5. stav 5. ovog statuta.

Član 27

U Direkciji se:

1) obavljaju poslovi pripreme predloga akata iz delatnosti Republičkog fonda u skladu sa zakonom i ovim statutom;

2) pripremaju i izrađuju analize i programi iz oblasti poslovanja Republičkog fonda;

3) ustrojava i organizuje matična evidencija o osiguranim licima i korišćenju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, jedinstveno za teritoriju Republike Srbije;

4) vrše poslovi javnih nabavki za potrebe Republičkog fonda;

5) sprovodi postupak javnih nabavki i u ime i za račun davalaca zdravstvenih usluga u skladu sa zakonom;

6) obavljaju poslovi iz oblasti obaveznog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja;

7) rešava u drugom stepenu o pravima iz zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom;

8) organizuje rad komisije koju imenuje Upravni odbor Republičkog fonda koja odlučuje u prvom stepenu u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite u inostranstvu i o upućivanju na lečenje u inostranstvo u skladu sa Zakonom;

9) prati realizacija zaključenih ugovora i pripremaju informacije za organe Republičkog fonda;

10) vrši kontrola izvršenja zaključenih ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga;

11) vrši kontrola ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

12) organizuje i vrši kontrola rada filijala, zakonitog i namenskog korišćenja sredstava koja se filijalama prenose za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

13) organizuje i vrši kontrola i ujednačavanje rada prvostepenih i drugostepenih lekarskih komisija;

14) donosi rešenje po žalbi kontrolisanog subjekta na rešenje direktora filijale o izvršenoj kontroli;

15) obavljaju poslovi zastupanja Republičkog fonda;

16) obavljaju poslovi u vezi sa sticanjem prava vlasništva Republičkog fonda u kapitalu privrednih društava po osnovu konverzija potraživanja u skladu sa zakonom i odlukama Vlade Republike Srbije i poslovi u vezi sa vršenjem vlasničkih prava Republičkog fonda po osnovu stečenih akcija i udela u kapitalu privrednih društava;

17) obavljaju poslovi u vezi sa radom Komisije za korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu i upućivanje na lečenje u inostranstvo i drugih stručnih komisija koje organizuje Republički fond;

18) priprema i prati realizacija finansijskog plana i izrađuju analize i izveštaji u vezi sa ostvarivanjem finansijskog plana;

19) vode finansijsko-računovodstveni poslovi Republičkog fonda;

20) izrađuju zbirni, konsolidovani izveštaji za Republički fond i zdravstvene ustanove;

21) izrađuje kontni plan Republičkog fonda;

22) vode evidencije o zaposlenima u Republičkom fondu;

23) vode centralne baze podataka od značaja za poslovanje Republičkog fonda;

24) obavljaju određeni poslovi prikupljanja i objedinjavanja statističkih i drugih podataka iz oblasti zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite na nivou Republičkog fonda;

25) obavljaju poslovi ustrojavanja, razvoja, korišćenja i održavanja informacionog sistema zdravstvenog osiguranja kao dela integrisanog informacionog sistema Republike Srbije;

26) koordinira rad filijala i Pokrajinskog fonda;

27) izrađuju stručno-metodološka uputstva od značaja za obavljanje delatnosti Republičkog fonda;

28) uređuju međusobni odnosi sa fondovima penzijskog i invalidskog osiguranja;

29) obavljaju poslovi interne revizije;

30) obavljaju i drugi poslovi utvrđeni zakonom i aktima Republičkog fonda.

Član 28

Sedište Pokrajinskog fonda je u Novom Sadu, Žitni trg 1.

Pokrajinski fond je organizaciona jedinica Republičkog fonda koja vrši sledeće poslove:

1) koordinaciju rada filijala obrazovanih na teritoriji autonomne pokrajine, u saradnji sa Republičkim fondom, u skladu sa zakonom;

2) kontrolu rada filijala, zakonitog i namenskog korišćenja sredstava koja Republički fond prenosi filijalama za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, na području autonomne pokrajine;

3) kontrolu zaključenih ugovora povodom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu na području autonomne pokrajine;

4) rešavanje u drugom stepenu o pravima iz zdravstvenog osiguranja povodom izjavljenih žalbi na odluke filijala sa teritorije autonomne pokrajine u skladu sa zakonom;

5) pružanje saveta i uputstava osiguranim licima o korišćenju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

6) obezbeđivanje uslova za rad stručno-medicinskih organa obrazovanih na teritoriji autonomne pokrajine, u skladu sa zakonom;

7) podnosi šestomesečne izveštaje o radu Upravnom odboru Republičkog fonda;

8) druge poslove utvrđene ovim statutom.

Član 29

Radi sprovođenja zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom, obrazovane su filijale i to:

1) Filijala za Severnobački okrug. Sedište filijale je u Subotici, sa ispostavama u: Bačkoj Topoli i Malom Iđošu;

2) Filijala za Srednjobanatski okrug. Sedište filijale je u Zrenjaninu, sa ispostavama u: Novom Bečeju, Novoj Crnji, Žitištu i Sečnju;

3) Filijala za Severnobanatski okrug. Sedište filijale je u Kikindi sa ispostavama u: Kanjiži, Senti, Adi, Čoki i Novom Kneževcu;

4) Filijala za Južnobanatski okrug. Sedište filijale je u Pančevu sa ispostavama u: Plandištu, Opovu, Kovačici, Alibunaru, Vršcu, Beloj Crkvi i Kovinu;

5) Filijala za Zapadnobački okrug. Sedište filijale je u Somboru sa ispostavama u: Apatinu, Odžacima i Kuli;

6) Filijala za Južnobački okrug. Sedište filijale je u Novom Sadu sa ispostavama u: Srbobranu, Bečeju, Vrbasu, Bačkoj Palanci, Bačkom Petrovcu, Žablju, Titelu, Temerinu, Beočinu, Baču i Sremskim Karlovcima;

7) Filijala za Sremski okrug. Sedište filijale je u Sremskoj Mitrovici sa ispostavama u: Šidu, Inđiji, Irigu, Rumi, Staroj Pazovi i Pećincima;

8) Filijala za Mačvanski okrug. Sedište filijale je u Šapcu sa ispostavama u: Bogatiću, Loznici, Vladimircima, Koceljevi, Malom Zvorniku, Krupnju i Ljuboviji;

9) Filijala za Kolubarski okrug. Sedište filijale je u Valjevu sa ispostavama u: Osečini, Ubu, Lajkovcu, Mionici i Ljigu;

10) Filijala za Podunavski okrug. Sedište filijale je u Smederevu sa ispostavama u: Smederevskoj Palanci i Velikoj Plani;

11) Filijala za Braničevski okrug. Sedište filijale je u Požarevcu sa ispostavama u: Velikom Gradištu, Golupcu, Malom Crniću, Žabarima, Petrovcu, Kučevu i Žagubici;

12) Filijala za Šumadijski okrug. Sedište filijale je u Kragujevcu sa ispostavama u: Aranđelovcu, Topoli, Rači, Batočini, Kniću i Lapovu;

13) Filijala za Pomoravski okrug. Sedište filijale je u Jagodini sa ispostavama u: Ćupriji, Paraćinu, Svilajncu, Despotovcu i Rekovcu;

14) Filijala za Borski okrug. Sedište filijale je u Boru sa ispostavama u: Kladovu, Majdanpeku i Negotinu;

15) Filijala za Zaječarski okrug. Sedište filijale je u Zaječaru sa ispostavama u: Boljevcu i Knjaževcu;

16) Filijala za Zlatiborski okrug. Sedište filijale je u Užicu sa ispostavama u: Bajinoj Bašti, Kosjeriću, Arilju, Novoj Varoši, Požegi, Priboju, Prijepolju, Čajetini i Sjenici;

17) Filijala za Moravički okrug. Sedište filijale je u Čačku sa ispostavama u: Gornjem Milanovcu, Lučanima i Ivanjici;

18) Filijala za Raški okrug. Sedište filijale je u Kraljevu sa ispostavama u: Vrnjačkoj Banji i Raškoj;

19) Filijala za Rasinski okrug. Sedište filijale je u Kruševcu sa ispostavama u: Varvarinu, Trsteniku, Ćićevcu, Aleksandrovcu i Brusu;

20) Filijala za Nišavski okrug. Sedište filijale je u Nišu sa ispostavama u: Aleksincu, Svrljigu, Merošini, Doljevcu, Gadžinom Hanu, Sokobanji i Ražnju;

21) Filijala za Toplički okrug. Sedište filijale je u Prokuplju sa ispostavama u: Blacu, Kuršumliji i Žitorađi;

22) Filijala za Pirotski okrug. Sedište filijale je u Pirotu sa ispostavama u: Beloj Palanci, Babušnici i Dimitrovgradu;

23) Filijala za Jablanički okrug. Sedište filijale je u Leskovcu sa ispostavama u: Bojniku, Lebanu, Medveđi, Vlasotincu i Crnoj Travi;

24) Filijala za Pčinjski okrug. Sedište filijale je u Vranju sa ispostavama u: Vladičinom Hanu, Surdulici, Bosilegradu, Trgovištu, Bujanovcu, Preševu i Vranjskoj Banji;

25) Filijala za Kosovski okrug. Sedište filijale je u Prištini sa ispostavama u: Podujevu, Obiliću, Kosovu Polju, Glogovcu, Štimlju, Uroševcu, Kačaniku, Lipljanu i Štrpcu;

26) Filijala za Pećki okrug. Sedište filijale je u Peći sa ispostavama u: Istoku, Klini, Dečanu i Đakovici;

27) Filijala za Prizrenski okrug. Sedište filijale je u Prizrenu sa ispostavama u: Suvoj Reci, Orahovcu, Gori i Opolju;

28) Filijala za Kosovsko-mitrovački okrug. Sedište filijale je u Kosovskoj Mitrovici sa ispostavama u: Zubinom Potoku, Leposaviću, Zvečanu, Srbici i Vučitrnu;

29) Filijala za Kosovsko-pomoravski okrug. Sedište filijale je u Gnjilanu sa ispostavama u: Kosovskoj Kamenici, Novom Brdu i Vitini;

30) Filijala za grad Beograd. Sedište filijale je u Beogradu sa ispostavama u: Voždovcu, Vračaru, Zvezdari, Grockoj, Zemunu, Lazarevcu, Mladenovcu, Novom Beogradu, Obrenovcu, Paliluli, Rakovici, Savskom vencu, Sopotu, Starom gradu, Čukarici, Barajevu i Surčinu;

31) Filijala Novi Pazar. Sedište filijale je u Novom Pazaru sa ispostavom u Tutinu.

Član 30

U filijali se:

1) sprovodi obavezno zdravstveno osiguranje na svom području;

2) planiraju potrebe osiguranih lica sa svog područja i prave planovi rada u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, odnosno sa finansijskim planom Republičkog fonda;

3) raspolaže prenetim sredstvima za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurana lica sa svog područja, u skladu sa zakonom i propisima donetim za sprovođenje zakona;

4) obezbeđuje ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja za osigurana lica sa svog područja, u skladu sa zakonom i propisima donetim za sprovođenje zakona;

5) zaključuju ugovori povodom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu;

6) vrši kontrola izvršenja zaključenih ugovora povodom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu;

7) obezbeđuje zakonito, namensko i ekonomično trošenje prenetih sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja na svom području;

8) vodi matična evidencija osiguranih lica sa podacima potrebnim za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja i za obezbeđivanje i kontrolu ostvarivanja prava iz tog osiguranja;

9) vrši kontrola prijavljivanja na osiguranje, odjavljivanja sa osiguranja i prijavljivanje promene u osiguranju, kao i kontrola svih podataka od značaja za sticanje, korišćenje i prestanak prava;

10) vodi evidencija o naplaćenim doprinosima, razmenjuju podaci sa nadležnim organima o obveznicima doprinosa za zdravstveno osiguranje, kao i drugi podaci u vezi sa doprinosima, na svom području;

11) pruža potrebna stručna pomoć osiguranim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i zaštitom njihovih interesa u osiguranju;

12) vrše određeni poslovi u sprovođenju međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u delu kojim se uređuje zdravstveno osiguranje;

13) obezbeđuju uslovi za rad prvostepenih i drugostepenih lekarskih komisija na svom području, u skladu sa opštim aktom Republičkog fonda;

14) obavljaju poslovi u vezi sa naknadom štete u sprovođenju obaveznog zdravstvenog osiguranja;

15) obavljaju određeni poslovi dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja;

16) vrši obračun, kontrola i isplata naknada zarada i drugih novčanih naknada iz zdravstvenog osiguranja i vode odgovarajuće evidencije;

17) vrši kontrola ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja;

18) obavljaju poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava na medicinsko-tehnička pomagala, indikacijama za njihovo korišćenje, standardima materijala, rokovima trajanja, kao i načinom i postupkom ostvarivanja prava na medicinsko-tehnička pomagala;

19) zaključuju ugovori sa izabranim lekarom;

20) obavljaju poslovi planiranja, analize i statistike;

21) obavljaju računovodstveno-finansijski poslovi i pripremaju podaci za izradu tromesečnih izveštaja, obračuna i završnog računa;

22) vrši likvidacija i kontrola računa za pružene zdravstvene usluge i blagajnički poslovi;

23) obavljaju poslovi korišćenja i održavanja informacionog sistema zdravstvenog osiguranja;

24) obavljaju poslovi zastupanja pred sudovima i drugim organima na području filijale, po ovlašćenju direktora;

25) podnose šestomesečni izveštaji o radu direktoru Republičkog fonda;

26) obavljaju i drugi poslovi u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Član 31

U filijali se može obrazovati Savet filijale.

Savet filijale je savetodavno telo direktora filijale i čine ga predstavnici osiguranika i poslodavaca sa područja filijale.

Savet filijale ima najviše devet članova, od kojih su šest predstavnici osiguranika, a tri predstavnici poslodavaca, s tim da se obezbeđuje pravična zastupljenost opština na području filijale.

Jedan od predstavnika osiguranika u Savetu filijale jeste iz udruženja osoba sa invaliditetom sa područja filijale.

Članovi Saveta filijale moraju ispunjavati uslove iz člana 13. st. 3-5. ovog statuta.

Savet filijale:

1) predlaže mere za sprovođenje i unapređivanje zdravstvenog osiguranja na području filijale;

2) daje mišljenje o planu rada filijale;

3) daje mišljenje na odluke koje donosi filijala u pogledu obezbeđivanja prava iz zdravstvenog osiguranja i zaključivanja ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga;

4) daje predloge za racionalno raspolaganje i trošenje sredstava zdravstvenog osiguranja;

5) obavlja i druge poslove utvrđene statutom Republičkog fonda.

Način rada Saveta filijale uređuje se Poslovnikom o radu.

Član 32

U ispostavi filijale se:

1) obavljaju poslovi zdravstvenog osiguranja za osigurana lica sa područja ispostave filijale;

2) obavljaju poslovi u vezi sa radom lekarskih komisija prilikom odlučivanja u prvom stepenu;

3) vode propisane evidencije i statistika iz zdravstvenog osiguranja;

4) obavljaju poslovi primene međunarodnih sporazuma iz oblasti zdravstvenog osiguranja;

5) vrši obračun, kontrola i isplata novčanih naknada;

6) vrši overa isprave o osiguranju;

7) vrši overa predloga za medicinsko-tehnička pomagala;

8) vrši likvidacija i kontrola računa za pružene zdravstvene usluge i blagajnički poslovi;

9) obavljaju i drugi poslovi koje filijala prenese ispostavi.

Pojedini poslovi iz stava 1. ovog člana, kada je racionalnije, mogu se obavljati jedinstveno za sve osiguranike u sedištu filijale, što se uređuje aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Republičkom fondu.

Član 33

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Republički fondu, Republički fond uređuje organizaciju, poslove, broj zaposlenih, uslove koje zaposleni treba da ispunjavaju i opise poslova.

V FINANSIRANJE OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

1. Sredstva za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

Član 34

Republički fond obezbeđuje sredstva za obavezno zdravstveno osiguranje uplatom doprinosa kao i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Sredstva iz stava 1. ovog člana predstavljaju prihod Republičkog fonda.

Prihod Republičkog fonda čine sredstva:

1) doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje;

2) premije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koje organizuje i sprovodi Republički fond;

3) od imovine kojom raspolaže Republički fond;

4) domaćih i inostranih kredita i zajmova;

5) druga sredstva, u skladu sa zakonom.

Član 35

Republički fond prenosi filijali Republičkog fonda sredstva za obavljanje poslova utvrđenih zakonom, statutom i aktima Republičkog fonda.

Republički fond donosi odluku o iznosu sredstava koja se prenose filijali, za svaku budžetsku godinu.

Odluku iz stava 1. ovog člana Republički fond donosi najkasnije do 31. januara za tekuću godinu.

Vlada daje saglasnost na akt iz stava 1. ovog člana.

Akt iz stava 1. ovog člana objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Republički fond prenosi sredstva Pokrajinskom fondu za izvršavanje poslova utvrđenih zakonom.

Član 36

Finansijsko poslovanje Republičkog fonda obuhvata ostvarivanje prihoda i rashoda.

Član 37

Finansijskim planom Republičkog fonda utvrđuju se prihodi po izvorima i rashodi po namenama.

Republički fond donosi Finansijski plan u rokovima određenim propisima kojima se uređuje budžetski sistem.

Sredstva za sprovođenje zdravstvenog osiguranja obuhvataju rashode utvrđene Finansijskim planom Republičkog fonda.

Član 38

Republički fond ima posebne račune za:

1) obavezno zdravstveno osiguranje;

2) dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Republički fond, Pokrajinski fond i filijala Republičkog fonda imaju svoje podračune koji su uključeni u konsolidovani račun trezora.

Član 39

Republički fond izrađuje tromesečne i godišnje finansijske izveštaje i završni račun.

Godišnji finansijski izveštaj i tromesečni finansijski izveštaji Republičkog fonda zasnivaju se na konsolidovanim podacima sadržanim u Glavnoj knjizi Republičkog fonda i podacima iz završnih računa zdravstvenih ustanova.

Član 40

Evidencija imovine i obaveza Republičkog fonda vodi se u Direkciji, filijali Republičkog fonda i Pokrajinskom fondu.

2. Finansiranje sprovođenja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

Član 41

Sredstva za dobrovoljno zdravstveno osiguranje obezbeđuju se uplatom premije osiguranja za dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Sredstva za dobrovoljno zdravstveno osiguranje vode se posebno.

Prihodi i rashodi za dobrovoljno zdravstveno osiguranje posebno se planiraju i iskazuju.

VI VRŠENJE POSLOVA KONTROLE

Član 42

Republički fond organizuje i sprovodi kontrolu izvršavanja ugovora zaključenih između Republičkog fonda i davalaca zdravstvenih usluga.

Kontrola izvršavanja zaključenih ugovora podrazumeva:

1) kontrolu namenskog korišćenja finansijskih sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;

2) kontrolu zakonitog ostvarivanja prava osiguranih lica iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

U vršenju poslova kontrole Republički fond ostvaruje saradnju sa nadležnim državnim organima, inspekcijskim službama i organima koji vrše nadzor nad zakonitošću rada i nadzor nad stručnim radom u skladu sa zakonom.

Poslove kontrole iz stava 1. ovog člana vrši nadzornik osiguranja u skladu sa Zakonom.

VII JAVNOST RADA

Član 43

Javnost rada Republičkog fonda ostvaruje se pravom osiguranih lica na sve vrste informacija u vezi sa pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i javnošću rada organa i službi Republičkog fonda za potrebe osiguranih lica, organa i organizacija zainteresovanih za rad Republičkog fonda.

Republički fond ostvaruje javnost rada putem sredstava javnog informisanja, održavanjem konferencija za novinare, davanjem izjava ovlašćenih lica, objavljivanjem akata i podataka o svom pravnom statusu i poslovanju na WEB sajtu kao i drugim vidovima informisanja.

VIII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 44

Stupanjem na snagu ovog statuta, prestaje da važi Statut Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 i 23/15).

Član 45

Ovaj statut, po dobijanju saglasnosti Vlade, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".