Zastava Bosne i Hercegovine

STATUT REPUBLIČKE RADIODIFUZNE AGENCIJE

("Sl. glasnik RS", br. 102/2005)

 

OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim statutom uređuje se, naziv, nadležnost, zastupanje, organi, način rada i organizacija rada Republičke radiodifuzne agencije (u daljem tekstu: Agencija), kao i sastav i način rada Saveta Agencije.

Član 2

Agencija je samostalni pravni subjekt i funkcionalno je nezavisna od bilo kog državnog organa, kao i od svih organizacija i lica koja se bave delatnošću proizvodnje i emitovanja radio i televizijskih programa i/ili sa njom povezanim delatnostima.

Agencija je osnovana kao samostalna, odnosno nezavisna organizacija koja vrši javna ovlašćenja u skladu sa Zakonom o radiodifuziji i propisima donetim na osnovu tog zakona, radi obezbeđivanja uslova za efikasno sprovođenje i unapređenje utvrđene radiodifuzne politike u Republici Srbiji na način primeren demokratskom društvu.

Agencija ima svojstvo pravnog lica.

NAZIV, SEDIŠTE I PEČAT AGENCIJE

Član 3

Pun naziv Agencije glasi: "Republička radiodifuzna agencija".

Sedište Agencije je u Beogradu, ul. Čika Ljubina 8.

Odluku o promeni sedišta Agencije donosi Savet Agencije.

Skraćeni naziv Agencije je RRA.

Član 4

Agencija ima pečat okruglog oblika. Po obodu pečata je ćirilicom ispisan tekst: "Republika Srbija, Republička radiodifuzna Agencija, a u sredini Beograd", i broj pečata.

Agencija može imati pečat na kome je tekst iz stava 1. ovog člana ispisan i na engleskom jeziku.

Agencija ima svoj logo.

NADLEŽNOST AGENCIJE

Član 5

Agencija je nadležna za:

1) donošenje Strategije razvoja radiodifuzije, uz saglasnost Vlade Republike Srbije;

2) nadzor nad primenom odredaba ovog zakona;

3) izdavanje dozvola za emitovanje programa i propisivanje obrazaca za te dozvole;

4) propisivanje tehničkih, organizacionih i programskih uslova za proizvodnju i emitovanje programa, u skladu sa odredbama Zakona o radiodifuziji;

5) propisivanje obavezujućih pravila i uputstava za emitere, kojima se obezbeđuje sprovođenje radiodifuzne politike u Republici Srbiji;

6) nadzor nad radom emitera u Republici Srbiji;

7) odlučivanje o predstavkama fizičkih i pravnih lica i o prigovorima emitera u vezi sa radom drugih emitera;

8) međunarodna saradnja sa odgovarajućim organizacijama drugih država i odgovarajućim međunarodnim organizacijama;

9) davanje mišljenja nadležnim, državnim organima u vezi sa pristupanjem međunarodnim konvencijama, koje se odnose na oblast radiodifuzije;

10) davanje mišljenja nadležnim državnim organima prilikom pripreme propisa iz oblasti radiodifuzije;

11) preduzimanje odgovarajućih mera prema emiterima, u skladu sa Zakonom o radiodifuziji, u proceduri definisanoj ovim statutom i drugim opštim aktima Agencije;

12) obavljanje poslova koji se odnose na preduzimanje mera u oblasti radiodifuzije s ciljem zaštite maloletnika, primene propisa o autorskim i srodnim pravima, sprečavanja emitovanja programa koji sadrže informacije kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja određenoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi ili polu;

13) obavljanje i drugih poslova u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

SAVET AGENCIJE

Član 6

Organ Agencije je: Savet Agencije (u daljem tekstu: Savet).

Član 7

Savet ima devet članova.

Članove Saveta bira i razrešava Skupština Srbije prema proceduri predviđenoj Zakonom o radiodifuziji.

Devetog člana Saveta predlažu prethodno izabrani članovi Saveta, s tim što predloženi kandidat mora ispunjavati kriterijume za članstvo u Savetu saglasno Zakonu i mora biti lice koje živi i radi na područiju AP Kosova i Metohije. Predlog je utvrđen ako je za njega glasalo najmanje pet članova Saveta.

Član 8

Član Saveta bira se na period od šest godina.

Mandat članova prvog sastava Saveta počinje danom konstituisanja Saveta - utvđivanjem predloga za izbor devetog člana Saveta.

Član 9

Savet Agencije:

1) donosi Statut Agencije;

2) donosi Poslovnik o radu Saveta;

3) donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka zaposlenih u Agenciji i Pravilnik o radu;

4) donosi Kodeks ponašanja članova Saveta i zaposlenih u Agenciji i druga opšta akta Agencije;

4) usvaja Finansijski plan Agencije;

5) obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i ovim statutom.

ZASTUPANJE AGENCIJE

Član 10

Agenciju predstavlja i zastupa predsednik Saveta, a u slučaju njegove sprečenosti, Agenciju zastupa zamenik predsednika Saveta.

Predsednik Saveta, odnosno zamenik predsednika Saveta, dok obavlja funkciju predsednika, može, uz saglasnost Saveta, da pojedinačna ovlašćenja predsednika za određeni vremenski period prenese, u pisanom obliku, na pojedine članove Saveta.

Odluku iz prethodnog stava, Savet donosi većinom glasova od ukupnog broja članova Saveta.

PREDSEDNIK SAVETA

Član 11

Predsednika bira i razrešava Savet po postupku predviđenim Zakonom o radiodifuziji i ovim statutom.

Savet bira predsednika iz svojih redova dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova.

Mandat predsednika Saveta traje do kraja isteka mandata na koji je izabran kao član Saveta.

Odredbe koje važe za izbor i trajanje mandata predsednika Saveta važe i za zamenika predsednika Saveta.

Član 12

Predsednik Saveta:

1) zastupa i predstavlja Savet i Agenciju;

2) saziva sednice i rukovodi sednicama Saveta;

3) formuliše predloge stavova i odluka Saveta;

4) potpisuje odluke Saveta i stara se o njihovom izvršenju;

5) ima ovlašćenja direktora Agencije u ostvarivanju Finansijskog plana Agencije, prava i obaveza u oblasti rada;

6) odgovoran je za zakonitost rada Agencije i Saveta;

7) obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom.

Član 13

U odsustvu predsednika Saveta, prava, obaveze i odgovornosti po Zakonu o radiodifuziji, Statutu, Poslovniku o radu Saveta i odlukama Saveta, ima zamenik predsednika Saveta.

PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA SAVETA

Član 14

Član Saveta je u svom radu i odlučivanju nezavisan i samostalan.

Član Saveta ne može u odlučivanju da zastupa stavove i interese bilo kog državnog ili političkog organa ili bilo koje organizacije, interesne grupe, emitera, drugih pravnih ili fizičkih lica, kao ni stavove ovlašćenog predlagača na čiji je predlog izabran.

Član 15

Član Saveta je dužan da se u svom radu i odlučivanju pridržava Zakona o radiodifuziji, Poslovinika o radu Saveta, ovog statuta, Kodeksa ponašanja članova Saveta i zaposlenih u Agenciji i odluka Saveta.

Član Saveta je obavezan da se upozna sa materijalima i predlozima o kojima treba da odlučuje Savet.

Obaveza je člana Saveta da prisustvuje sednicama Saveta a odsustvovanje sa sednice smatraće se opravdanim samo u slučajevima predviđenim Poslovnikom o radu Saveta.

Član 16

Član Saveta je dužan da predoči Savetu i zatraži mišljenje Saveta o okolnostima koje bi ga mogle dovesti u stanje sukoba interesa ili u nespojivost sa članstvom u Savetu shodno odredbama Zakona o radiodifuziji.

Član 17

Članovi Saveta i zaposleni u Agenciji imaju pravo na posedovanje lične identifikacione legitimacije - kartice (u daljem tekstu: kartica).

Na vrhu kartice nalazi se logo Agencije i stoji tekst: "Republika Srbija, Republička radiodifuzna agencija, Identifikaciona legitimacija" a na dnu pečat i potpis predsednika Saveta.

U kartici su navedeni: ime i prezime, lični podaci i funkcija ili radno mesto imaoca legitimacije.

Po isteku mandata člana Saveta, odnosno po prestanku rada zaposlenog u Agenciji, imalac kartice dužan je da karticu vrati.

O oduzimanju kartice odlučuje Savet.

NAČIN RADA I ODLUČIVANJA SAVETA

Član 18

Savet donosi odluke na sednicama.

Savet ne može odlučivati ako je broj prisutnih članova manji od pet.

Savet donosi odluke:

1) dvotrećinskom većinom, odnosno kada za odluku glasa najmanje šest članova,

2) kvalifikovanom većinom, odnosno kada za odluku glasa najmanje pet članova,

3) prostom većinom, odnosno kada za odluku glasa većina prisutnih članova.

Član 19

Dvotrećinskom većinom Savet odlučuje prilikom:

1) usvajanja teksta Statuta Agencije,

2) usvajanja Poslovnika o radu Saveta,

3) usvajanja Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije i sistematizaciji poslova,

4) usvajanja teksta Strategije razvoja radiodifuzije,

5) donošenja opštih obavezujućih uputstava za emitere,

6) izricanja mere trajnog oduzimanja dozvole emiteru,

7) izbora predsednika i zamenika predsednika Saveta,

8) suspenzije člana Saveta.

Član 20

Kvalifikovanom većinom od pet glasova Savet odlučuje prilikom:

1) usvajanja propisa o programskim, tehničkim, organizaciono-kadrovskim i finansijskim uslovima i kriterijumima, koji se odnose na dodelu dozvola emiterima;

2) usvajanja pravila i kriterijuma za umanjenje naknade za emitovanje programa;

3) odlučivanja o dodeli dozvola za emitovanje radio i TV programa po sprovedenom konkursnom postupku;

4) izricanja mere privremenog oduzimanja dozvole u trajanju do 30 dana;

5) usvajanja predloga Finansijskog plana;

6) određivanja visine depozita pre sprovođenja konkursa za dobijanje dozvole za emitovanje;

7) davanja saglasnosti na ugovore sa pravnim licima na koje se prenose pojedini poslovi iz nadležnosti Agencije;

8) davanja saglasnosti na pojedinačne zahteve emitera sa dozvolom;

9) davanja saglasnosti za emitovanje programa putem KDS i SAT;

10) davanja saglasnosti na statute radiodifuznih ustanova Srbije i AP Vojvodine;

11) određivanja visine naknade za emitovanje radio i TV programa;

12) imenovanja članova upravnih odbora radiodifuznih ustanova Srbije i AP Vojvodine koje se obavlja prema proceduri pojedinačnog izbora;

13) imenovanja 2/3 članova Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Srbije pojedinačnim postupkom izbora;

14) izbora devetog člana Saveta koga predlažu prethodno izabrani članovi Saveta;

15) pokretanja postupka za razrešenje člana Saveta.

Član 21

Odluke koje Savet može da donese prostom većinom kada sednici prisustvuje najmanje pet članova:

1) odluke o predstavkama pravnih i fizičkih lica;

2) izricanje internih opomena emiterima;

3) davanje uputstva emiterima, tumačenja Zakona i propisa;

4) davanje saglasnosti na statute emiterima civilog sektora;

5) utvrđivanje liste događaja za RTV prenose od opšteg interesa;

6) podnošenje prekršajnih i krivičnih prijava na osnovu verodostojne dokumentacije;

7) izdavanje dozvola za privremeno umrežavanje koje traje duže od tri sata dnevno;

8) izdavanje dozvola za privremeno emitovanje u vreme značajnih kulturnih i sportskih događaja;

9) donošenje odluka i mera o zaštiti autorskih i srodnih prava, zaštite maloletnika, protiv diskriminacije, govora mržnje i sl.;

10) davanje saglasnosti emiterima za dopunsko pokrivanje signalom u odobrenoj servisnoj zoni;

11) odluke o prenosu pojedinačnih ovlašćenja predsednika Saveta na članove Saveta.

Član 22

Savet može odlučivati javnim ili tajnim glasanjem.

Savet odlučuje na sednicama.

Glasanje se obavlja kada je diskusija o određenoj temi završena i kada predsedavajući formuliše predlog odluke, tako da se može nedvosmisleno glasati za ili ne glasati.

Rezultat glasanja se utvrđuje na osnovu broja glasova za izneti predlog.

Prilikom glasanja po pravilu se ne utvrđuje razlika između glasova "protiv" i "uzdržanih".

Predsedavajući ne postavlja pitanja ko je u glasanju "protiv", a ko je "uzdržan".

Na izričit zahtev člana Saveta koji nije glasao za izneti predlog, njegov stav povodom glasanja ("protiv", "uzdržan") unosi se u zapisnik sa sednice.

Svaki član Saveta ima pravo da samostalno saopšti javnosti isključivo svoj stav i svoju odluku.

Član 23

Tajno glasanje obavezno je u sledećim slučajevima:

1) izbor predsednika i zamenika predsednika Saveta;

2) izbor članova upravnih odbora radiodifuznih ustanova i utvrđivanja lista prilikom kandidovanja za članove programskih odbora radiodifuznih ustanova;

3) u postpuku suspenzije odnosno pokretanja inicijative za razrešenje člana Saveta.

Savet može da donese odluku o izjašnjavanju tajnim glasanjem i o drugim pitanjima ukoliko prethodno javnim glasanjem, prostom većinom, donese takvu odluku.

Član 24

Tajno glasanje se ponavlja kada za predlog odluke glasa polovina prisutnih članova Saveta.

Kada se glasa o kandidatima iz člana 24. stav 1. tačka 2. ovog statuta, primenjuje se metod eliminacije kada je na izbornoj listi broj kandidata veći od broja koji se bira.

U drugom krugu glasanja glasa se samo o onim kandidatima koji u prvom krugu nisu dobili potreban broj glasova za izbor.

Postupak glasanja o kandidatima iz stava 3. ovog člana može se ponoviti najviše tri puta.

U slučaju da nijedan kandidat iz stava 4. ovog člana ne dobije potrebnu većinu glasova članova Saveta, glasanje se prekida i pristupa se ponovom procesu kandidovanja i izbora za preostali broj kandidata.

IZBOR PREDSEDNIKA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA SAVETA

Član 25

Predsednik i zamenik predsednika Saveta biraju se tajnim glasanjem i dvotrećinskom većinom glasova članova Saveta.

Izbor presednika i zamenika predsednika Saveta vrši se po izdvojenom postupku, tako da se kandidovanje za zamenika predsednika ne može obaviti pre izbora predsednika Saveta.

Član 26

Tajno glasanje sprovodi komisija od tri člana od kojih je jedan član Saveta a dva su iz stručnih službi Agencije ili obratno.

Član Saveta koji je na listi kandidata ne može biti član izborne komisije.

Član 27

Kandidate za predsednika Saveta predlažu članovi Saveta uz obrazloženje.

Kandidati imaju pravo da pre glasanja izlože Savetu program rada Saveta i Agencije.

Prilikom glasanja o izboru predsednika Saveta, stručna služba priprema listiće za glasanje na kojima su azbučnim redom ispisana prezimena i imena kandidata, ispred kojih stoji redni broj.

Članovi Saveta glasaju zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata.

Ukoliko se predsednik ne izabere u prvom krugu, u sledećem krugu se glasa za dva kandidata sa najvećim brojem glasova ili više od dva kandidata ako postoji više kandidata sa jednakim brojem glasova.

Savet ponavlja glasanje ukoliko je jedan od dva preostala kandidata dobio pet glasova.

U slučaju iz stava 6. ovog člana ponovo se glasa samo o kandidatu koji je dobio pet glasova.

Član 28

Ako predsednik Saveta ne bude izabran prema proceduri iz člana 27. ovog statuta, ceo postupak kandidovanja i izbora se ponavlja.

U slučaju iz stava 1. ovog člana sednice Saveta saziva i njima predsedava najstariji član Saveta.

Član 29

Zamenik predsednika bira se na način i po postupku koji su ovim statutom propisani za izbor predsednika Saveta.

Kandidat koji nije izabran za predsednika Saveta može biti kandidovan za zamenika predsednika Saveta.

JAVNOST RADA SAVETA I AGENCIJE

Član 30

Rad Saveta i Agencije kao i odluke Saveta dostupni su javnosti u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, ovim statutom i odlukama Saveta.

Obaveštavanje javnosti obavlja se preko sredstava javnog informisanje i WEB sajta Agencije.

Član 31

Obaveštavanje iz člana 30. stav 2. Agencija vrši na sledeći način:

1) dostavljanjem zapisnika sa sednica Saveta osim delova koji budu označeni kao službena tajna o čemu odlučuje Savet (delovima zapisnika sa sednica na kojima se raspravljalo o poslovnim tajnama emitera ili o članovima Saveta čiji podaci ne bi smeli biti dostupni javnosti);

2) održavanjem redovnih i vanrednih konferencija za štampu;

3) prisustvom predstavnika medija otvorenim sednicama Saveta;

4) davanjem izjava i podataka o radu Agencije od strane zaposlenog zaduženog za javno informisanje;

5) davanjem saopštenja za medije;

6) objavljivanje godišnjeg izveštaja o radu Saveta i Agencije.

Član 32

Agencija i Savet obezbeđuju javnost sopstvenog rada i na sledeći način:

1) ažuriranjem internet sajta na kojem se objavljuju informacije i podaci Saveta i Agencije;

2) vođenjem registra o izdatim dozvolama za emitovanje programa;

3) javnim razgovorima sa kandidatima pre odlučivanja o dozvolama za RTV mreže za nacionalno i regionalno pokrivanje RTV programom.

Član 33

Sednice Saveta otvorene su za akreditovane predstavnike javnih glasila kada se odlučuje:

1) o izboru emitera kojima se po raspisanom konkursu odobrava odgovarajuća dozvola;

2) u postupku trajnog oduzimanja dozvole;

3) u slučajevima kada se radi o osnovnim pravima emitera;

4) u drugim slučajevima kada predsednik Saveta, posle prethodnih konsultacija sa članovima Saveta, sednicu ili deo sednice proglasi otvorenom.

Član 34

O otvorenim sednicama Saveta i konferencijama za štampu, Agencija je dužna da obavesti akreditovane redakcije najkasnije dva dana pre njihovog održavanja.

POSLOVNA TAJNA

Član 35

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci čije bi saopštavanje neovlašćenom licu štetilo ugledu i interesima Agencije i korisnicima usluga Agencije.

Opštim aktima koje donosi Savet utvrđuju se isprave i podaci koji se smatraju poslovnom tajnom.

PRESTANAK MANDATA ČLANA SAVETA

Član 36

Mandat člana Saveta prestaje u sledećim slučajevima:

1) istekom vremena na koji je član Saveta izabran;

2) razrešenjem iz razloga predviđenih članom 29. Zakona o radiodifuziji;

3) podnošenjem ostavke Skupštini u pismenoj formi, u kom slučaju mandat člana Saveta prestaje danom dostavljanja ostavke, pri čemu unapred data ostavka ne proizvodi pravno dejstvo;

4) smrću člana Saveta.

Član 37

Savet može Narodnoj Skupštini Republike Srbije iz razloga utvrđenih članom 29. stav 1. Zakona o radiodifuziji predložiti razrešenje člana Saveta pre isteka mandata.

Do donošenja odluke Narodne skupštine o razrešenju člana Saveta, Savet može dvotrećinskom većinom suspendovati člana Saveta (član 30. Zakona o radiodifuziji).

Iniciranje postupka za razrešenje i suspenziju člana Saveta može pokrenuti bilo koji član Saveta.

Član koji predlaže pokretanje postupka razrešenja i suspenziju člana Saveta dužan je da članovima Saveta svoju inicijativu dostavi u pisanom obliku i da, ukoliko je reč o slučajevima koje predviđaju tač. 2. i 3. stava 2. člana 29. Zakona o radiodifuziji, razloge zbog kojih traži razrešenje člana Saveta obrazloži.

Do izbora novog člana, Savet punovažno odlučuje u nepotpunom sastavu. Savet ne može punovažno da donosi odluke ako broj članova Saveta, zbog prestanka mandata pojedinih članova, bude manji od 5 (član 31. stav 5. Zakona o radio-difuziji).

POSTUPANJE PO PREDSTAVKAMA I PRIGOVORIMA

Član 38

Fizička i pravna lica imaju pravo da Agenciji podnose predstavke u vezi sa sadržajem programa i ponašanjem emitera ako smatraju da se tim programima vređaju ili ugrožavaju njihovi lični interesi ili opšti interes.

Prispelu predstavku ili prigovor nadležna Stručna služba Agencije odmah upućuje na izjašnjavanje emiteru.

Ukoliko stručna služba Agencije proceni da nije moguće jednoznačno utvrditi šta je predmet predstavke ili prigovora, ona takvu predstavku ili prigovor upućuje na prethodno izjašnjavanje Savetu, a Savet može odlučiti da takvu predstavku ili prigovor vrati na razjašnjenje podnosiocu, za šta podnosilac ima rok od 15 dana.

Emiter je dužan da se o dostavljenoj predstavci ili prigovoru izjasni u roku od 15 dana.

Neopravdano neizjašnjavanje emitera u pogledu predstavke ili prigovora može biti kažnjeno izricanjem jedne od mera predviđenih Zakonom.

Ako se emiter ne izjasni ili obavesti Agenciju da je predstavka neosnovana, a Savet i pored toga smatra da je osnovana, Savet je dužan da preduzme odgovarajuće mere prema emiteru kao i da podnosioca predstavke uputi na koji način može pravno da zaštiti svoj interes.

IZRICANJE MERA

Član 39

Mere koje izriče Savet i uslovi njihovog izricanja utvrđeni su Zakonom o radiodifuziji.

Agencija može emiteru izreći opomenu i upozorenje, a može mu i privremeno ili trajno oduzeti dozvolu za emitovanje programa u skladu sa Zakonom.

Agencija može pred nadležnim sudom ili drugim državnim organom da pokrene postupak protiv emitera ili odgovornog lica emitera ako njegovo činjenje ili nečinjenje ima obeležja dela kažnjivog zakonom.

Član 40

Zakonom propisane mere Savet može izreći emiteru na osnovu prispele predstavke ili prigovora, na osnovu samostalnog izveštaja stručne službe kojim se konstatuje da je emiter prekršio zakon i na inicijativu člana Saveta.

Stručna služba Agencije po dostavljenoj predstavci ili prigovoru, prikuplja podatke i izjašnjenje i na osnovu toga sastavlja izveštaj koji podnosi Savetu.

Izveštaj kojim se konstatuje da emiter nije postupio u skladu sa zakonom, stručna služba može da pripremi samoinicijativno ili na inicijativu bilo kog člana Saveta.

Izveštaj stručne službe u kojem se konstatuje da emiter nije postupio u skladu sa zakonom mora biti obrazložen.

Član 41

Savet je dužan da emiteru omogući izjašnjavanje o izveštaju stručne službe Agencije kojim je konstatovano nepostupanje po zakonu.

Predstavnik emitera poziva se na sednicu Saveta na kojoj se raspravlja o izricanju zakonom propisanih mera.

Član 42

Savet može emiteru izreći opomenu i upozorenje, a može mu privremeno ili trajno oduzeti dozvolu za emitovanje programa.

Izuzetno, emiterima koji ne podležu obavezi pribavljanja dozvole za emitovanje programa od strane Agencije, može se izreći samo opomena i upozorenje.

Opomena se izriče emiteru koji prvi put prekrši neku od obaveza utvrđenih zakonom ili aktom Agencije.

Upozorenje se izriče emiteru koji:

1) i pored izrečene opomene nastavi da postupa suprotno obavezama utvrđenim zakonom ili aktom Agencije,

2) prvi put prekrši neku od obaveza utvrđenih zakonom ali na način da to kršenje ozbiljno ugrožava ostvarivanje načela regulisanja odnosa u oblasti radiodifuzije,

3) prekrši neki od uslova koji su sadržani u izdatoj dozvoli za emitovanje programa.

Emiteru koji i pored izrečenog upozorenja u smislu člana 18. Zakona, nastavi da ne izvršava odredbe Zakona ili propisa donetih na osnovu njega ili ne poštuje uslove predviđene dozvolom za emitovanje programa, ili koji ne postupi u skladu sa merama za otklanjanje učinjenih povreda zakona, koje je Savet utvrdio u izrečenom upozorenju, Savet izriče privremeno oduzimanje dozvole za emitovanje programa u trajanju do 30 dana.

Emiteru koji ne izvršava svoje obaveze a kome je prethodno tri puta bila izrečena mera privremenog oduzimanja dozvole za emitovanje, izriče se trajno oduzimanje dozvole za emitovanje programa.

Član 43

Protiv odluke Agencije nije dozvoljena žalba ali se može pokrenuti upravni spor.

FINANSIRANJE AGENCIJE

Član 44

Agencija ostvaruje prihode od naknada za emitovanje programa koju plaćaju emiteri sa dozvolom shodno Zakonu o radiodifuziji.

Prihodi i rashodi Agencije određuju se finansijskim planom na koji saglasnost daje Narodna skupština Republike Srbije.

Na Finansijski plan i godišnji obračun primenjuju se odredbe čl. 34. i 35. Zakona o radiodifuziji.

ORGANIZACIJA RADA AGENCIJE - STRUČNA SLUŽBA AGENCIJE

Član 45

Organizacija rada Agencije zasniva se na potrebi funkcionalnog i efikasnog ostvarivanja zadataka Saveta i Agencije koji proističu iz člana 5. Statuta.

Agencija ima Stručnu službu čije se funkcionisanje reguliše posebnim aktom.

Član 46

Radi boljeg uvida u pojedina etička i pravna pitanja čiji sadržaj nije striktno definisan Zakonom o radiodifuziji (utvrđivanje opštih programskih pravila i kriterijuma, zaštita dece, zaštita manjina, definisanje govora mržnje i sl.). Savet može po potrebi formirati stručni tim (Etički komitet) sačinjen od lica odgovarajuće struke koji nisu zaposleni u Agenciji.

Radi boljeg uvida u tehničku problematiku ispunjenosti tehničkih standarda koje treba da zadovolje emiteri, Savet može, po potrebi, formirati tim za procenu tehničkih standarda (Stručno-tehničku komisiju) sastavljenu od inženjera adekvatnih profila koji nisu zaposleni u Agenciji.

Član 47

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka, kao i ugovorima o radu, bliže se uređuju svi poslovi, nadležnosti i uslovi rada zaposlenih u Stručnoj službi Agencije.

Prava zaposlenih u Agenciji utvrđuju se u skladu sa zakonom i propisima kojima se uređuju radni odnosi.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 48

Agencija svoju delatnost obavlja na način kojim se ne ugrožava životna sredina.

Mere i sredstva neophodne za zaštitu životne sredine, utvrđuju se opšim aktom koji donosi Savet.

POSTUPAK IMENOVANJA UPRAVNIH I PROGRAMSKIH ODBORA USTANOVA JAVNOG RADIODIFUZNOG SERVISA

Član 49

Članove Upravnih odbora Radiodifuzne ustanove Srbije i Radiodifuzne ustanove Vojvodine Savet imenuje u skladu sa kriterijumima utvrđenim Zakonom o radiodifuziji.

Član 50

Za članove Upravnog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine, Agencija imenuje lica koja žive i rade na područiju Autonomne pokrajine Vojvodine.

Član 51

Kandidati za članove upravnih odbora radiodifuznih ustanova republike i pokrajine registruju se na osnovu javnog poziva Agencije za radiodifuziju.

Član 52

Najmanje 15 dana pre pokretanja inicijative za izbor članova upravnih odbora, Savet upućuje javni poziv svim zainteresovanim organizacijama, ustanovama i građanima da Savetu upute svoje predloge kandidata za članove upravnih odbora radiodifuznih ustanova, a u kojem su naznačeni zakonski uslovi i drugi kriterijumi koje kandidati treba da ispunjavaju za članstvo u odborima.

Kandidate za članove upravnih odbora mogu predlagati i članovi Saveta.

Predlagač, uz predlog kandidata, obavezno podnosi i pismenu saglasnost kandidata o prihvatanju kandidature.

Član 53

Stručna služba, na osnovu zakonskih kriterijuma, od prispelih predloga sa pismenom saglasnošću kandidata o prihvatanju kandidature, priprema za sednicu Saveta listu kandidata za članove upravnih odbora.

Savet razmatra i utvrđuje listu kandidata za članove upravnih odbora.

Listu kandidata iz stava 2. ovog člana Savet stavlja na uvid javnosti radi davanja prigovora najmanje 15 dana pre glasanja o kandidatima.

Član 54

O kandidatima za članove upravnih odbora glasa se tajno.

Za izbor člana upravnog odbora neophodno je da glasa najmanje pet članova Saveta.

O kandidatima za članove odbora može se glasati ukupno pet puta.

Ako ni posle petog kruga glasanja nije izabran zakonom propisani broj kandidata, Savet za izbor preostalog broja članova ponavlja celokupnu proceduru.

Član 55

Članove Programskog Odbora Radiodifuzne ustanove Srbije Agencija bira na način i po postupku koji su ovim statutom propisani za imenovanje članova upravnih odbora javnih radiodifuznih ustanova.

OPŠTI AKTI AGENCIJE

Član 56

Opšti akti Agencije su Statut, Poslovnik o radu Saveta, pravilnici i drugi opšti akti Agencije koje donosi Savet.

Izmene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku propisanim za njegovo donošenje.

Svi drugi opšti akti agencije moraju biti u skladu sa Statutom i zakonom.

ZAVRŠNA ODREDBA

Član 57

Ovaj statut po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja.