Zastava Bosne i Hercegovine

STATUT PRIVREDNE KOMORE SRBIJE

("Sl. glasnik RS", br. 39/2016)

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim statutom uređuju se prava, obaveze i odgovornost članova Privredne komore Srbije (u daljem tekstu: Komora); poslovi i zadaci; oblici rada i organizovanja; delokrug i ovlašćenja organa i tela; sastav, broj članova, način izbora i trajanje mandata članova organa; način upravljanja i odlučivanja; posebna tela za rešavanje sporova; sadržaj i način ostvarivanja saradnje sa nadležnim državnim organima i drugim organizacijama; sadržaj i način saradnje sa privrednim komorama i sličnim asocijacijama u zemlji i inostranstvu; javnost rada i obaveštavanje članova; način obezbeđenja sredstava za rad; položaj i zadaci stručne službe; postupak donošenja i objavljivanja Statuta i drugih opštih akata, kao i druga pitanja značajna za rad Komore.

Član 2

Komora je, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredne komore (u daljem tekstu: Zakon), interesna, poslovno-stručna i neprofitna organizacija privrednih subjekata koje povezuje zajednički poslovni interes, u cilju usklađivanja i zastupanja interesa članova i podsticanja privrednih aktivnosti na teritoriji Republike Srbije.

Član 3

Naziv Komore je: Privredna komora Srbije.

Sedište Komore je u Beogradu, Resavska broj 13-15.

Pri poslovanju sa inostranstvom kao naziv Komore se upotrebljava: Chamber of Commerce and Industry of Serbia.

Član 4

Komora ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i ovim statutom.

Komora je nezavisna i samostalna u radu.

Član 5

Komora ima pečat okruglog oblika na kome su ispisani naziv i sedište Komore ćirilicom i latinicom, u koncentričnim krugovima.

Regionalne privredne komore, odnosno privredna komora glavnog grada koriste pečate okruglog oblika na kome je ispisan skraćeni naziv regionalne privredne komore, odnosno privredne komore glavnog grada, ćirilicom i latinicom, u koncentričnim krugovima.

Komora može imati više pečata, u koje se obavezno unose njihovi brojevi. Pečati nose oznake rimskih brojeva.

Komora ima znak (logotip), čiji sadržaj i oblik utvrđuje Upravni odbor Komore.

Član 6

Komora i privredne komore autonomnih pokrajina, predstavljaju posebne organizacije jedinstvenog komorskog sistema Republike Srbije, sa svojstvom pravnog lica.

Komore iz stava 1. ovog člana međusobne odnose, koji nisu uređeni Zakonom, uređuju Sporazumom, u skladu sa Zakonom.

Član 7

Komora obrazuje, kao svoje organizacione delove, za područje upravnog okruga, određene posebnim propisom, regionalne privredne komore, odlukom o obrazovanju.

Regionalne privredne komore mogu biti obrazovane za područje jednog ili više upravnih okruga.

Komora može, vodeći računa o ukupnom razvoju, zajedničkim i međusobno usklađenim ciljevima i jedinstvenim interesima privrede, obrazovati regionalne privredne komore i za područje više opština, čije teritorije pripadaju različitim upravnim okruzima.

Odluka iz stava 1. ovog člana sadrži:

- naziv, skraćeni naziv i adresu regionalne privredne komore,

- određivanje upravnog okruga za čije područje se osniva regionalna privredna komora, odnosno određivanje opština čije teritorije pripadaju različitim upravnim okruzima, a za čije područje se obrazuje regionalna privredna komora,

- nadležnosti parlamenta privrednika i direktora regionalne privredne komore, koje nisu utvrđene Zakonom i ovim statutom,

- broj članova parlamenta privrednika regionalnih privrednih komora,

Komora može da obrazuje privrednu komoru za teritoriju glavnog grada, odlukom o obrazovanju, koja sadrži:

- naziv i adresu privredne komore glavnog grada,

- nadležnosti parlamenta privrednika i direktora privredne komore glavnog grada, koje nisu utvrđene Zakonom i ovim statutom,

- broj članova parlamenta privrednika privredne komore glavnog grada.

Član 8

Regionalne privredne komore u svom nazivu sadrže "Privredna komora Srbije", uz dodatak "Regionalna privredna komora" i oznaku naziva upravnog okruga.

Privredna komora glavnog grada u svom nazivu sadrži "Privredna komora Srbije", uz dodatak "Privredna komora Beograda".

Član 9

Komora može da obrazuje organizacione jedinice na teritoriji Republike Srbije (kancelarije, agencije).

II PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOST ČLANOVA KOMORE

Član 10

Članovi Komore su svi privredni subjekti koji obavljaju registrovanu poslovnu delatnost na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa Zakonom.

Pravna lica iz stava 1. ovog člana postaju članovi Komore upisom u Registar privrednih subjekata, u skladu sa posebnim zakonom, kojim se uređuje postupak registracije.

Fizička lica iz stava 1. ovog člana su članovi Komore preko opštih udruženja preduzetnika. Opšta udruženja preduzetnika su kolektivni članovi Komore.

Zadruge su kolektivni članovi Komore preko zadružnih saveza.

Kolektivni članovi Komore mogu biti udruženja i društva, organizacije koje obavljaju delatnost u oblastima zdravstvene, socijalne, boračke, odnosno invalidske zaštite, društvene brige o deci i drugim oblastima, kao što je socijalna sigurnost, obrazovanje, nauka, kultura, fizička kultura, kao i organizacije koje svojom delatnošću unapređuju rad i poslovanje privrednih subjekata ili su u oblastima koje su utvrđene zakonom.

Kolektivni članovi Komore mogu biti i ugovorne privredne komore, osnovane u skladu sa Zakonom.

Članovi Komore koji imaju sedište, odnosno koji obavljaju delatnost na teritoriji autonomnih pokrajina, u skladu sa Zakonom, istovremeno su i članovi privrednih komora autonomnih pokrajina.

Član 11

Članovi Komore ostvaruju svoje interese preko granskih udruženja, opštih udruženja preduzetnika, kao i preko izabranih predstavnika u organima Komore, regionalnih privrednih komora i privredne komore glavnog grada.

Član 12

Članovi Komore imaju jednaka prava i obaveze.

Članovi Komore imaju prava i obaveze da:

- budu birani i biraju svoje predstavnike u organe i tela Komore i u parlamente privrednika regionalnih privrednih komora i privredne komore glavnog grada;

- upravljaju Komorom, preko svojih izabranih predstavnika u organima i telima Komore;

- učestvuju u donošenju i realizovanju programa i planova rada Komore;

- pokreću i razmatraju pitanja iz delatnosti Komore, u cilju unapređenja poslovanja i razvoja;

- daju predloge, sugestije i mišljenja, u cilju donošenja odgovarajućih odluka i zaključaka;

- koriste stručnu pomoć, kao i usluge koje Komora vrši u okviru svoje delatnosti;

- dostavljaju Komori informacije potrebne za vođenje evidencije članova Komore, u skladu sa Pravilnikom o vođenju evidencije;

- učestvuju u istraživanjima koje vrši Komora;

- plaćaju članarinu, radi obezbeđivanja uslova za rad Komore;

- neguju i poštuju poslovni moral i dobre poslovne običaje;

- poštuju Statut i opšte akte Komore.

Član 13

Komora vodi evidenciju svojih članova.

Jedinstvena sadržina i način vođenja evidencije utvrđuje se Pravilnikom o vođenju evidencije.

III POSLOVI KOMORE

Član 14

Komora obavlja sledeće poslove:

- usaglašava, formuliše, zastupa i štiti interes svojih članova pred nadležnim državnim organima i institucijama u uređenju privrednog sistema i definisanju mera ekonomske politike;

- pokreće inicijative za donošenje zakona i drugih propisa od značaja za privredu, kao i mera ekonomske politike;

- organizuje javne rasprave o predlozima zakona i drugih propisa od značaja za privredu, kao i o predlogu mera ekonomske politike;

- formuliše i obrazlaže stavove privrede na nacrte zakona i drugih propisa od značaja za privredu, u skladu sa Zakonom i ovim statutom;

- vrši određena javna ovlašćenja koja su joj poverena potvrđenim međunarodnim ugovorima i posebnim zakonima;

- izdaje potvrde o bonitetu svojih članova;

- pruža podršku privredi u ispunjavanju obaveza koje proizilaze iz procesa pristupanja Evropskoj uniji i harmonizovanja domaćeg zakonodavstva sa propisima Evropske unije;

- uspostavlja i unapređuje ekonomsku saradnju privrede sa inostranstvom, vrši promociju privrednih potencijala i privlačenje stranih investicija;

- priprema projektne aplikacije i realizuje projekte po pozivima Evropske unije, međunarodnih organizacija, fondova i drugih stranih i domaćih institucija i organizacija, od značaja za privredu;

- sprovodi aktivnosti na unapređenju konkurentnosti privrede u celini;

- podstiče istraživanje, inovacije i razvoj ekonomije bazirane na znanju, inovativnosti i savremenim naučno-tehnološkim dostignućima;

- pruža podršku razvoju tehnološke infrastrukture privrede i informacionog društva;

- podržava razvoj ekološke svesti u privredi i usaglašavanje privrednih i društvenih interesa u oblasti ekologije;

- unapređuje razvoj preduzetništva;

- priprema programe poslovne edukacije u skladu sa potrebama privrede i organizuje formalne i neformalne oblike poslovne edukacije;

- utvrđuje pravila dobrog poslovnog ponašanja svojih članova, odnosno donosi uzanse i kodekse;

- rešava sporove pred Arbitražom Komore, odnosno vodi postupke pred Sudom časti Komore;

- pruža usluge posredovanja u rešavanju sporova u privredi;

- obavlja i druge poslove od interesa za svoje članove;

- pruža usluge na tržištu i obavlja druge delatnosti privrednog karaktera u skladu sa Statutom i drugim aktima Komore;

- vrši i druge usluge po zahtevu članova i trećih lica;

- obavlja i druge poslove utvrđene ovim statutom.

Član 15

Regionalne privredne komore i privredna komora glavnog grada, obavljaju sledeće poslove:

- proučavaju pitanja koja se odnose na privredne grane zastupljene u regionalnoj privrednoj komori i privrednoj komori glavnog grada, prate pojave bitne za privredni život na području regionalne privredne komore i privredne komore glavnog grada i vrše ocenu njihovog dejstva na privredu upravnog okruga, glavnog grada i Republike Srbije;

- podstiču razvoj privrede, preduzetništva i preduzetničke inicijative na području upravnog okruga, glavnog grada i Republike Srbije, preko parlamenta privrednika regionalne privredne komore i privredne komore glavnog grada, kao i učešćem u radu organa i tela Komore;

- učestvuju u organizaciji javnih rasprava na području regionalne privredne komore, odnosno privredne komore glavnog grada o predlozima zakona i drugih propisa od značaja za privredu, kao i o predlogu mera ekonomske politike;

- učestvuju u usaglašavanju i formulisanju stavova na nivou Komore o predlozima zakona i drugih propisa od značaja za privredu, kao i u definisanju mera ekonomske politike, radi pokretanja inicijativa pred nadležnim državnim organima;

- daju mišljenja na predloge odluka organa lokalne samouprave, odnosno glavnog grada, kojim se uvode dodatna finansijska opterećenja za privredu;

- prate realizaciju pokrenutih inicijativa i izveštavaju privrednike o rezultatima;

- usklađuju međusobne interese privrednika upravnog okruga, odnosno glavnog grada;

- podstiču poslovnu saradnju i poslovno povezivanje privrednika upravnog okruga, odnosno glavnog grada;

- po pozivu, učestvuju u radu organa lokalne samouprave, odnosno glavnog grada, nadležnih za poslove privrede;

- sarađuju sa organima lokalne samouprave, odnosno glavnog grada, na definisanju i realizovanju razvojnih projekata okruga i opština u sastavu upravnog okruga, odnosno glavnog grada;

- pružaju podršku organima lokalne samouprave, odnosno glavnog grada, u privlačenju investitora;

- učestvuju u organizovanju lokalnih, regionalnih i prekograničnih privrednih skupova i manifestacija;

- pripremaju projektne aplikacije i realizuju projekte po pozivima Evropske unije, međunarodnih organizacija, fondova i drugih stranih i domaćih institucija i organizacija, samostalno ili uz podršku Komore;

- obavljaju poslove javnih ovlašćenja i izdaju potvrde, uverenja i druge isprave;

- vrše periodičnu analizu potreba privrede za uslugama i pokreću inicijative za unapređenje postojećih i razvoj novih usluga, u skladu sa zahtevima i potrebama privrednika;

- pružaju privrednicima usluge i stručnu pomoć, radi poboljšanja i unapređivanja poslovanja;

- obezbeđuju privrednicima pravovremene i kvalitetne poslovne informacije;

- organizuju edukaciju (predavanja, seminare, specijalizovane kurseve) radi unapređenja znanja i veština privrednika;

- staraju se o negovanju dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala i o poštovanju pravila dobrog poslovnog ponašanja;

- staraju se o unapređenju rada postojećih i osnivanju novih opštih udruženja preduzetnika;

- vrše i druge poslove od interesa za privrednike na području regionalne privredne komore i privredne komore glavnog grada;

- obavljaju i druge poslove koji su im povereni od strane Komore.

Član 16

Potvrde, uverenja i druge isprave koje Komora izdaje u vršenju javnih ovlašćenja imaju svojstvo javnih isprava.

Komora organizuje vršenje javnih ovlašćenja iz stava 1. ovog člana, na način koji je u najboljem interesu njenih članova, uspostavljanjem efikasnog i ekonomski racionalnog postupka.

Komora obezbeđuje da se poslovi javnih ovlašćenja realizuju na području regionalnih privrednih komora i privredne komore glavnog grada.

Član 17

Komora može osnivati svoja predstavništva u inostranstvu, ako je to u interesu članova, radi zastupanja ekonomskih interesa i promocije članova Komore u određenoj državi.

Predstavništvo može biti osnovano za područje jedne ili više država.

Odluku o osnivanju predstavništva donosi Upravni odbor Komore, na osnovu predloga predsednika Komore i analize opravdanosti osnivanja predstavništva, u skladu sa posebnim aktom Komore.

Član 18

Komora može, u saradnji sa Vladom, osnivati centre spoljne trgovine, radi zastupanja ekonomskih interesa i promocije privrede Srbije u inostranstvu.

Status, poslovi i način osnivanja centara spoljne trgovine u inostranstvu uređuju se posebnim aktom Komore i Vlade.

Akt iz prethodnog stava zaključuje predsednik, uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora.

IV OBLICI ORGANIZOVANJA I RADA U KOMORI

Granska udruženja

Član 19

Radi zajedničkog unapređivanja rada i poslovanja, usklađivanja posebnih i zajedničkih interesa, predlaganja mera za unapređenje privrednog ambijenta i poboljšanje uslova poslovanja, članovi Komore se, prema pretežnoj delatnosti koju obavljaju, organizuju u granska udruženja (u daljem tekstu: udruženje), u skladu sa ovim statutom.

Udruženje je osnovni oblik organizovanja i rada u Komori granski povezanih članova Komore, radi ostvarivanja zajedničkih interesa za pojedine grane privrede.

Članovi udruženja mogu biti i preduzetnici, prema pretežnoj delatnosti koju obavljaju, sa istim pravima i obavezama kao i drugi članovi organizovani u određeno udruženje.

Član 20

Udruženje se organizuje za jednu ili više grana ili grupa, odnosno podgrupa privrede.

Članovi Komore mogu biti organizovani u više udruženja, vodeći pri tome računa o interesima, potrebama i reprodukcionoj povezanosti, kao i drugim činiocima za uspešno i efikasno poslovanje i ostvarivanje ciljeva učlanjivanja u Komori.

Upravni odbor Komore donosi odluku o osnivanju i ukidanju udruženja za grane privrede, u skladu sa interesima privrede u celini.

Član 21

Pitanja iz delokruga udruženja koja su od zajedničkog interesa za članove Komore koji pripadaju određenom udruženju razmatra i rešava odbor udruženja, kao organ udruženja, vodeći računa o interesima privrede u celini.

Odbor udruženja sačinjavaju predsednici i zamenici predsednika grupacija obrazovanih u okviru udruženja.

Član 22

Poslovi udruženja su:

1. praćenje i analiziranje privrednih kretanja u određenoj grani privrede i predlaganje mera organima Komore radi unapređivanja uslova rada i poslovanja svojih članova;

2. razmatranje i davanje obrazloženih stavova privrede organima Komore na nacrte zakona i drugih propisa sa stanovišta njihovog uticaja na uslove poslovanja i razvoj pojedinih grana privrede;

3. davanje obrazloženih predloga mera ekonomske politike i strategija razvoja organima Komore koje se odnose na poslove udruženja;

4. poslovno povezivanje članova udruženja u zemlji i inostranstvu;

5. praćenje dostignuća u oblasti tehničko-tehnološkog razvoja u određenim granama privrede;

6. praćenje primene međunarodnih tehničkih standarda i normativa;

7. saradnja sa drugim udruženjima, oblicima organizovanja rada članova u Komori, regionalnim privrednim komorama i privrednom komorom glavnog grada, kao i stručnim službama u Komori na organizovanju i nastupu privrede na sajmovima, prezentacijama i drugim promotivnim aktivnostima za potrebe članova Komore, u zemlji i u inostranstvu;

Član 23

Odbor udruženja iz svojih redova bira predsednika i zamenika predsednika odbora udruženja.

Predsednik i zamenik predsednika odbora udruženja biraju se na četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Član 24

Pitanja od zajedničkog interesa za dva ili više udruženja mogu se razmatrati na zajedničkim sednicama odbora tih udruženja, ili se za razmatranje tih pitanja mogu obrazovati zajednička radna tela.

Ako se o pitanjima od zajedničkog interesa za dva ili više udruženja ne postigne saglasnost od strane njihovih odbora ili zajedničkih radnih tela, pitanje se iznosi pred Upravni odbor, čiji stav je obavezan za udruženja Komore.

Član 25

Udruženje ima grupacije, kao oblik neposrednog užeg povezivanja članova Komore u okviru udruženja, radi razmatranja i rešavanja pitanja od interesa za određeni deo privrede, vodeći računa o interesima privrede u celini.

Odluku o obrazovanju grupacije donosi odbor udruženja, uz prethodno pribavljenu saglasnost generalnog sekretara.

Grupacija može imati odbor grupacije.

Odbor grupacije iz svojih redova bira predsednika i zamenika predsednika odbora grupacije.

Predsednik i zamenik predsednika odbora grupacije biraju se na četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Član 26

Udruženje ima sekretara.

Sekretar udruženja rukovodi radom udruženja, stara se o pripremi sednica odbora udruženja, koordinira rad grupacija i radnih tela u udruženju; učestvuje u radu organa i tela u Komori, ostvaruje saradnju sa udruženjima, drugim oblicima organizovanja i rada, stručnim službama u Komori, nadležnim državnim organima i organizacijama.

Akte koje donosi odbor udruženja, odnosno grupacija, potpisuju sekretar udruženja i predsednik odbora udruženja, odnosno predsednik grupacije.

Član 27

Sekretara udruženja imenuje predsednik Komore.

Sekretar udruženja za svoj rad odgovara predsedniku Komore i generalnom sekretaru.

Isto lice može biti imenovano za sekretara dva i više udruženja.

Član 28

Poslovnik o radu, kojim se uređuje rad odbora udruženja i grupacija, donosi Upravni odbor.

Centri

Član 29

U Komori se mogu obrazovati posebni centri radi zauzimanja stavova i davanja predloga organima Komore, povodom sistemskih pitanja koja su važna za rad svih članova Komore, nezavisno od delatnosti koju obavljaju i grani privrede kojoj pripadaju.

Odluku o obrazovanju centara iz stava 1. ovog člana donosi Upravni odbor.

Član 30

Centar može imati savet koji broji do 25 članova.

Članove saveta centra bira Upravni odbor, iz reda uglednih privrednika, naučnih radnika i stručne javnosti, na predlog predsednika.

Sekcije

Član 31

Za članove Komore koji posluju ili imaju interesa za poslovanje na tržištima pojedinih zemalja ili regiona može se obrazovati sekcija za određenu zemlju ili region, za obavljanje određenih poslova od zajedničkog interesa.

Članovi sekcije međusobno se informišu o mogućnostima poslovanja na određenim tržištima; dogovaraju se o programu nastupa i formiranju zajedničke ponude za ta tržišta i o uspostavljanju saradnje sa privrednim komorama i poslovnim udruženjima; koriste usluge predstavništava Komore i centara spoljne trgovine u inostranstvu; razmatraju i druga pitanja u interesu razvoja ekonomske saradnje sa određenim tržištima.

Odluku o obrazovanju sekcija donosi Upravni odbor.

Opšta udruženja preduzetnika

Član 32

Radi ostvarivanja i zaštite svojih interesa i unapređenja ekonomskog položaja preduzetnika, kao i radi razmatranja i rešavanja pitanja od zajedničkog interesa, preduzetnici se organizuju u opšta udruženja preduzetnika.

Članovi opštih udruženja preduzetnika su preduzetnici, kao poslovno sposobna fizička lica koja obavljaju delatnost u cilju ostvarivanja prihoda, registrovana u skladu sa zakonom.

Opšta udruženja preduzetnika osnivaju se za područje regionalnih privrednih komora i privredne komore glavnog grada ili za područje jedne ili više opština, i to za jednu ili više privrednih delatnosti, u skladu sa aktom o osnivanju.

Član 33

Akt o osnivanju iz člana 32. stav 3. donosi se na osnivačkoj skupštini i sadrži:

a) naziv i sedište opšteg udruženja preduzetnika;

b) područje za koje se osniva opšte udruženje preduzetnika;

v) privrednu delatnost za koje se osniva opšte udruženje preduzetnika;

g) organe opšteg udruženja preduzetnika.

Član 34

Skupština opšteg udruženja preduzetnika donosi statut.

Statutom opšteg udruženja preduzetnika uređuju se zadaci, organi i tela i njihov delokrug i sastav, način izbora i vreme trajanja mandata članova organa i tela, prava i dužnosti članova, način finansiranja, kao i druga pitanja od značaja za rad opšteg udruženja preduzetnika.

Član 35

Opšte udruženje preduzetnika ima svojstvo pravnog lica, koje stiče upisom u registar opštih udruženja preduzetnika koji vodi Komora.

Komora utvrđuje način vođenja Registra opštih udruženja preduzetnika, u skladu sa Pravilnikom o vođenju registra opštih udruženja preduzetnika.

Član 36

Radi usaglašavanja zajedničkih interesa i predlaganja mera za poboljšanje uslova poslovanja i ekonomskog položaja preduzetnika, u Komori se može obrazovati parlament preduzetnika, u skladu sa ovim statutom.

Parlament preduzetnika čine predstavnici opštih udruženja preduzetnika upisanih u registar iz člana 35. stav 2. ovog statuta.

Skupština donosi odluku kojom određuje broj i sastav, kao i način izbora članova parlamenta preduzetnika. Članovi parlamenta preduzetnika biraju se na četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Parlament preduzetnika iz svojih redova bira predsednika i zamenika predsednika parlamenta preduzetnika.

Predsednik i zamenik predsednika parlamenta preduzetnika biraju se na četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Predsednik i zamenik predsednika parlamenta preduzetnika su po funkciji članovi Skupštine.

Rad parlamenta preduzetnika uređuje se poslovnikom, koji donosi Upravni odbor.

V ORGANI KOMORE

Član 37

Komorom upravljaju njeni članovi, preko svojih predstavnika u organima i telima Komore, koji se biraju tako da se obezbedi ravnomerna zastupljenost interesa privrede, na način utvrđen ovim statutom.

Komorom upravljaju njeni članovi, koji uredno izvršavaju svoje članske obaveze.

Organi Komore su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i predsednik Komore.

Skupština

Član 38

Skupština je najviši organ Komore.

Skupštinu sačinjavaju predstavnici članova Komore koji se biraju na način utvrđen Zakonom i ovim statutom.

Članovi Skupštine biraju se na četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Član 39

Članovi Skupštine biraju se po teritorijalnom i granskom principu.

Skupština ima do 150 članova.

Po teritorijalnom principu, članove Skupštine biraju parlamenti privrednika regionalnih privrednih komora, odnosno parlament privrednika privredne komore glavnog grada.

Po granskom principu, članove Skupštine biraju odbori granskih udruženja Komore.

Članovi Skupštine su predstavnici članova privrednih komora autonomnih pokrajina, u skladu sa posebnim aktom iz člana 6. stav 2. ovog statuta, tako da procenat učešća članova Skupštine koje biraju, odnosno čine privredne komore autonomnih pokrajina i parlamenti privrednika regionalnih privrednih komora sa teritorije autonomnih pokrajina, bude jednak procentu učešća u organima privrednih komora autonomnih pokrajina koje bira Komora, u skladu sa Zakonom.

Članovi Skupštine po funkciji su predsednik i zamenik predsednika parlamenta preduzetnika i predsednik Zadružnog saveza Srbije.

Član 40

Odluku o raspisivanju izbora za članove Skupštine donosi Skupština, najkasnije 45 dana pre isteka mandata članova Skupštine.

Izuzetno, ovaj rok može biti i kraći, ali ne kraći od 30 dana, o čemu odlučuje Skupština prilikom raspisivanja izbora.

Odluka iz stava 1. ovog člana sadrži:

- ukupan broj članova Skupštine koji se bira,

- broj članova Skupštine koje pojedinačno biraju parlamenti privrednika regionalnih privrednih komora i parlament privrednika privredne komore glavnog grada,

- broj članova Skupštine koje pojedinačno bira svaki odbor granskog udruženja,

- broj članova Skupštine koji čine predstavnici članova privrednih komora autonomnih pokrajina.

Član 41

Mandat člana Skupštine prestaje pre isteka vremena na koje je izabran:

1. ako podnese ostavku;

2. ako ga Skupština opozove zbog nepridržavanja odredaba Statuta i opštih akata Komore, odnosno zbog neprisustvovanja više od polovini sednica Skupštine u toku godine;

3. usled prestanka rada člana Komore.

Člana Skupštine, čiji je mandat prestao po osnovu iz stava 1. ovog člana, zamenjuje drugi član Komore, izabran od strane parlamenta privrednika regionalne privredne komore ili privredne komore glavnog grada, odnosno od strane odbora udruženja Komore.

Mandat člana Skupštine, izabranog u skladu sa odredbama prethodnog stava, traje do isteka mandata člana Skupštine umesto koga je izabran. Skupština verifikuje mandat novoizabranog člana.

Ukoliko predstavniku člana Skupštine prestane radni odnos kod člana Komore, odnosno funkcija ili dužnost po osnovu koje je predstavljao člana, zamenjuje ga drugi predstavnik koga određuje član Skupštine i o tome obaveštava Komoru. Skupština na sednici konstatuje promenu predstavnika člana Skupštine.

Član 42

Skupština:

1. utvrđuje stavove i daje smernice za rad organa i tela Komore u oblasti ekonomskog razvoja, privrednog sistema i makroekonomske politike, kao i za unapređivanje ekonomskih odnosa sa inostranstvom;

2. donosi i usvaja

1) Statut Komore;

2) Program rada Komore;

3) Godišnji izveštaj o radu Komore i njenih organa i tela;

4) Odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja članarine;

5) Finansijski plan Komore;

6) Finansijski izveštaj Komore;

7) Odluku o raspisivanju izbora za Skupštinu i parlamente privrednika;

8) Odluku o davanju saglasnosti na Sporazum o uređivanju međusobnih odnosa Komore i privrednih komora autonomnih pokrajina;

9) Odluku o broju i sastavu, kao i načinu izbora članova parlamenta preduzetnika;

10) Kodekse, posebne uzanse i druga pravila ponašanja;

11) Odluku o kupoprodaji i zakupu nepokretnosti na period duži od pet godina Komore;

12) Opšta akta kojima se utvrđuju sastav i organizacija Arbitraže i Suda časti pri Komori;

13) Pravilnik o izborima organa i tela Komore, u skladu sa Statutom;

14) Poslovnik o radu Skupštine;

3. bira i razrešava članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora, predsednika i potpredsednika Komore.

Za vršenje određenih poslova Skupština može obrazovati komisije i radne grupe, stalnog ili privremenog karaktera. Odlukom o obrazovanju komisije i radne grupe utvrđuju se njen sastav, delokrug i način rada.

Član 43

Skupština iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika Skupštine.

Predsednik i zamenik predsednika Skupštine biraju se na četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Član 44

Skupština radi na sednicama i saziva se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Skupštinu saziva predsednik Skupštine, u dogovoru sa predsednikom Komore.

Skupština se obavezno saziva na zahtev Upravnog odbora, Nadzornog odbora, predsednika Komore ili najmanje 1/3 članova Skupštine.

Ako predsednik Skupštine ne sazove sednicu u roku od 15 dana od dana podnetog zahteva za sazivanje sednice, sednicu će sazvati predsednik Komore.

Rad Skupštine uređuje se poslovnikom.

Upravni odbor

Član 45

Upravni odbor je organ upravljanja Komorom.

Upravni odbor ima 25 članova. U ovaj broj nisu uračunati članovi Upravnog odbora koji članstvo ostvaruju po funkciji.

Predsednik Komore je predsednik Upravnog odbora.

Član 46

Članove Upravnog odbora bira Skupština, na predlog predsednika Komore, vodeći računa o ravnomernoj teritorijalnoj i granskoj zastupljenosti članova Komore.

Članovi Upravnog odbora biraju se na četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Član 47

Mandat člana Upravnog odbora prestaje pre isteka vremena na koje je izabran:

1. ako podnese ostavku;

2. ako ga Skupština Komore, na predlog predsednika Komore, opozove zbog nepridržavanja odredaba Statuta i opštih akata Komore, odnosno zbog neprisustvovanja više od polovini sednica Upravnog odbora u toku godine;

3. usled prestanka rada člana Komore.

Člana Upravnog odbora, čiji je mandat prestao po osnovu iz prethodnog stava zamenjuje drugi član Komore, koga bira Skupština, na predlog predsednika.

Mandat člana Upravnog odbora, izabranog u skladu sa odredbama prethodnog stava, traje do isteka mandata člana Upravnog odbora umesto koga je izabran.

Ukoliko predstavniku člana Upravnog odbora prestane radni odnos kod člana Komore, odnosno funkcija ili dužnost po osnovu koje je predstavljao člana, zamenjuje ga drugi predstavnik koga određuje član Upravnog odbora i o tome obaveštava Komoru. Upravni odbor na sednici konstatuje promenu predstavnika člana Upravnog odbora.

Član 48

Upravni odbor:

1. razmatra i analizira:

1) propise iz oblasti privrede i mere ekonomske politike, definiše interese privrede, zauzima stavove i daje obrazložene stavove privrede nadležnim organima;

2) globalna privredna kretanja i po pojedinim sektorima privrede;

3) predloge mera tekuće ekonomske politike sa stanovišta njihovog uticaja na uslove poslovanja i razvoj delatnosti privrede i utvrđuje stavove pri izradi sektorskih strategija razvoja;

2. utvrđuje predloge:

1) Statuta Komore i opštih akata koje donosi Skupština;

2) Programa rada Komore;

3) Godišnjeg izveštaja o radu Komore i njenih organa i tela;

4) Odluke o visini, načinu i rokovima plaćanja članarine;

5) Finansijskog plana Komore;

6) Finansijskog izveštaja Komore;

3. donosi i usvaja:

1) akta Komore čije donošenje nije u nadležnosti Skupštine ili predsednika;

2) odluku o obrazovanju regionalnih privrednih komora i privredne komore glavnog grada;

3) odluku o raspisivanju izbora za organe i tela Komore, osim odluka koje donosi Skupština;

4) odluku o osnivanju i prestanku rada ustanova formalnog obrazovanja u skladu sa posebnim propisima i drugih organizacija u skladu sa potrebama privrede;

5) odluku o osnivanju i prestanku rada privrednih društava Komore;

6) odluku o osnivanju i ukidanju predstavništva Komore u inostranstvu i organizacionih jedinica na teritoriji Republike Srbije (kancelarija, agencija), odnosno odluku o davanju saglasnosti na osnivanje centara spoljne trgovine;

7) Poslovnik o radu Upravnog odbora;

Za vršenje određenih poslova Upravni odbor može obrazovati komisije, radne grupe, forume i savete, stalnog ili privremenog karaktera. Odlukom o obrazovanju utvrđuje se sastav, delokrug i način rada komisije, radne grupe, foruma i saveta Upravnog odbora.

Član 49

Upravni odbor radi na sednicama koje se održavaju po potrebi.

Upravni odbor saziva predsednik Komore.

Upravni odbor se obavezno saziva na zahtev Nadzornog odbora, ili najmanje 1/3 članova Upravnog odbora.

Rad Upravnog odbora uređuje se poslovnikom.

Nadzorni odbor

Član 50

Nadzorni odbor vrši kontrolu zakonitosti rada Komore; kontroliše sprovođenje Statuta i opštih akata Komore; kontroliše finansijsko i materijalno poslovanje Komore i stručnih službi i ostvaruje uvid u izvršavanje obaveza članova Komore.

Nadzorni odbor bira društvo za reviziju, u skladu sa posebnim zakonom.

Član 51

Nadzorni odbor ima pet članova koje bira Skupština iz reda članova Komore, na predlog Upravnog odbora.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora.

Rad Nadzornog odbora uređuje se poslovnikom.

Član 52

Nadzorni odbor podnosi Skupštini izveštaj o pitanjima iz svog delokruga, prilikom usvajanja izveštaja o radu Komore, odnosno finansijskog izveštaja Komore.

Predsednik

Član 53

Predsednika Komore bira Skupština iz reda članova Komore, na predlog Upravnog odbora.

Predsednik Komore bira se na pet godina. Isto lice može biti izabrano za predsednika Komore najviše dva puta uzastopno.

Za predsednika Komore može biti izabrano lice koje ima stečeno visoko obrazovanje, najmanje pet godina iskustva na rukovodećim mestima i nije osuđivano za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje ove funkcije.

Predsednik Komore za svoj rad odgovara Skupštini.

Član 54

Predsednik Komore:

1. predstavlja Komoru i odgovoran je za zakonitost rada Komore;

2. naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana Komore;

3. rukovodi radom Komore i usklađuje rad i aktivnosti Komore i njenih organa i oblika organizovanja i rada;

4. utvrđuje predloge opštih akata i odluka koje donosi Upravni odbor;

5. donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji stručne službe Komore;

6. organizuje, usmerava i vrši koordinaciju saradnje sa Skupštinom, Vladom i drugim državnim organima, organizacijama i agencijama;

7. ostvaruje saradnju sa privrednim komorama stranih zemalja i drugim međunarodnim i nacionalnim organizacijama i asocijacijama;

8. ostvaruje saradnju sa organizacijama sindikata i poslodavaca u Republici Srbiji;

9. imenuje i razrešava rukovodeća lica koja ne bira Upravni odbor;

10. predlaže izbor i razrešenje potpredsednika, kao i imenovanje i razrešenje generalnog sekretara Komore;

11. određuje predstavnike Komore u organe i tela drugih pravnih lica u skladu sa posebnim propisima ili na zahtev posebnih organa, organizacija i fondova;

12. daje punomoćja za predstavljanje i zastupanje Komore u zemlji i inostranstvu;

13. vrši prava i ovlašćenja poslovodnog organa u skladu sa Zakonom o radu i drugim propisima kojima se uređuju radni odnosi.

Predsednik Komore određena ovlašćenja iz svog delokruga može preneti na potpredsednika, generalnog sekretara Komore i na druga rukovodeća lica.

Potpredsednici Komore

Član 55

Potpredsednike bira Skupština, na predlog predsednika Komore.

Za potpredsednika može biti izabrano lice koje ima stečeno visoko obrazovanje, najmanje pet godina iskustva na rukovodećim mestima i nije osuđivano za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje ove funkcije.

Potpredsednik obavlja poslove prema posebnoj odluci predsednika.

Potpredsednik se bira na period mandata predsednika Komore koji ga je predložio.

Konstatovanjem prestanka mandata predsednika Komore prestaje mandat potpredsednika.

Isto lice može biti ponovo birano za potpredsednika najviše dva puta uzastopno.

Potpredsednik je član Upravnog odbora po funkciji.

Potpredsednik za svoj rad odgovara Skupštini, Upravnom odboru i predsedniku Komore.

Generalni sekretar

Član 56

Komora ima generalnog sekretara koga imenuje Upravni odbor Komore, na predlog predsednika Komore.

Za generalnog sekretara Komore može biti imenovano lice sa završenim pravnim fakultetom i položenim pravosudnim ispitom, sa najmanje pet godina iskustva na rukovodećim mestima, koji nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje ove funkcije.

Generalni sekretar može imati zamenika, koga imenuje Upravni odbor, na predlog predsednika i generalnog sekretara.

Za zamenika generalnog sekretara može biti imenovano lice sa završenim pravnim fakultetom sa najmanje tri godine iskustva na rukovodećim mestima, koji nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje ove funkcije.

Generalni sekretar za svoj rad odgovara Upravnom odboru i predsedniku Komore.

Član 57

Generalni sekretar:

1. zastupa Komoru pred sudovima i nadležnim organima ili daje ovlašćenje za zastupanje;

2. organizuje, koordinira i kontroliše obavljanje stručnih poslova u Komori i preduzima mere za unapređivanje tih poslova;

3. koordinira pripremu sednica organa Komore;

4. obezbeđuje sprovođenje odluka i drugih akata organa Komore;

5. organizuje i koordinira komunikaciju sa direktorima regionalnih privrednih komora i privredne komore glavnog grada;

6. obezbeđuje uslove za rad Arbitraže i Suda časti;

7. obavlja i druge poslove koje na njega prenese predsednik Komore.

Po potrebi, generalni sekretar može da obrazuje radne grupe i komisije, za pripremu određenih odluka, izveštaja, informacija i za druge potrebe.

VI REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE I PRIVREDNA KOMORA GLAVNOG GRADA

Član 58

Regionalne privredne komore i privredna komora glavnog grada, kao organizacioni delovi Komore, obavljaju poslove iz člana 15. ovog statuta na području za čiju teritoriju su obrazovane.

Član 59

Radi razmatranja i predlaganja stavova o pitanjima od interesa za određeni deo privrede na području za čiju teritoriju su obrazovane regionalne privredne komore i privredna komore glavnog grada, članovi Komore se u tim privrednim komorama mogu neposredno povezivati u grupacije, u skladu sa članovima 21. i 25. ovog statuta, kao i u druge uže oblike organizovanja.

Organi regionalnih privrednih komora i privredne komore glavnog grada

Član 60

Organi regionalnih privrednih komora i privredne komore glavnog grada su parlament privrednika i direktor.

Parlament privrednika

Član 61

Parlament privrednika ima do 100 članova, što se određuje odlukom o obrazovanju, u skladu sa Statutom.

Parlament privrednika čine predstavnici članova Komore, koji imaju registrovano sedište na području za čiju teritoriju je obrazovana regionalna privredna komora, odnosno privredna komora glavnog grada.

Članove parlamenta privrednika biraju članovi iz stava 2. ovog člana, na način utvrđen Pravilnikom o izborima organa i tela Komore, i odlukom o raspisivanju izbora, u skladu sa Statutom.

Članovi parlamenta privrednika, koji uredno izvršavaju svoje članske obaveze, biraju se po teritorijalnom i granskom principu, tako da se obezbedi ravnomerna zastupljenost interesa privrede područja za čiju teritoriju je obrazovana regionalna privredna komora, odnosno privredna komora glavnog grada.

Parlament privrednika iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika.

Predsednik i zamenik predsednika parlamenta privrednika biraju se na četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Rad parlamenta privrednika uređuje se poslovnikom, koji donosi Upravni odbor.

Član 62

Parlament privrednika:

- razmatra uticaj propisa i mera ekonomske politike na poslovanje privrednih subjekata sa područja regionalnih privrednih komora, odnosno privredne komore glavnog grada;

- proučava pitanja koja se odnose na privredne grane zastupljene u regionalnoj privrednoj komori, odnosno privrednoj komori glavnog grada, prati pojave bitne za privredni život upravnog okruga i glavnog grada i vrši ocenu njihovog dejstva na privredu upravnog okruga, glavnog grada i Srbije;

- dostavlja stavove, predloge i inicijative Skupštini i Upravnom odboru radi usaglašavanja, formulisanja, zastupanja i zaštite njihovih interesa pred nadležnim državnim organima i institucijama,

- učestvuje u radu organa i tela Komore tako što bira članove Skupštine Komore, u skladu sa ovim statutom,

- vrši periodičnu analizu potreba privrede za uslugama i pokreću inicijative za unapređenje postojećih i razvoj novih usluga, u skladu sa zahtevima i potrebama privrednika;

- podstiče razvoj privrede, preduzetništva i preduzetničke inicijative na području upravnog okruga, glavnog grada i Srbije;

- stara se o unapređenju rada postojećih i osnivanju novih opštih udruženja preduzetnika;

Direktor

Član 63

Direktora bira Upravni odbor, na predlog predsednika, uz konsultaciju sa parlamentima privrednika regionalnih privrednih komora, odnosno privredne komore glavnog grada.

Direktor se bira na četiri godine i može biti ponovo biran.

Za direktora može biti izabrano lice koje ima stečeno visoko obrazovanje, najmanje pet godina iskustva na rukovodećim mestima i nije osuđivano za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje ove funkcije.

Direktora razrešava Upravni odbor, na predlog predsednika.

Direktor za svoj rad odgovara parlamentu privrednika, Upravnom odboru i predsedniku.

Član 64

Direktor:

1. priprema sednice parlamenta privrednika i obezbeđuje sprovođenje njegovih odluka;

2. organizuje, koordinira i kontroliše obavljanje stručnih poslova u regionalnoj privrednoj komori, odnosno privrednoj komori glavnog grada i preduzima mere za unapređivanje tih poslova;

3. predlaže finansijski plan i plan rada regionalne privredne komore, odnosno privredne komore glavnog grada i odgovora za njihovo sprovođenje;

4. organizuje, usmerava i vrši koordinaciju saradnje sa upravnim okruzima, organima lokalne samouprave, odnosno organima glavnog grada;

5. ostvaruje saradnju sa međunarodnim i nacionalnim organizacijama i asocijacijama u sklopu realizacije projekata;

6. ostvaruje saradnju sa organizacijama sindikata i poslodavaca na lokalnom nivou;

7. potpisuje službena akta u okviru svog delokruga rada;

8. obavlja i druge poslove koje na njega prenese predsednik Komore.

VII SUD ČASTI I ARBITRAŽA

Sud časti

Član 65

Pri Komori se obrazuje Sud časti.

Odeljenja Suda časti mogu se obrazovati pri regionalnim privrednim komorama i privrednoj komori glavnog grada.

Odluku o obrazovanju odeljenja Suda časti donosi Upravni odbor.

Sud časti odlučuje u slučajevima povrede dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala.

Sud časti odlučuje u postupku protiv članova Komore i drugih privrednih subjekata koji posluju na teritoriji Republike Srbije, zbog povreda dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala u poslovnim odnosima, kao i povreda kojima se narušava jedinstvo tržišta.

Kao povreda dobrih poslovnih običaja mogu se, prema okolnostima slučaja, smatrati i postupci članova Komore kojima se nanosi šteta društvenoj zajednici, drugim privrednim subjektima i potrošačima, izigrava duh i smisao zakona i drugih propisa i ruši ugled zemlje u inostranstvu.

Sud časti odlučuje i zbog povreda Statuta, kodeksa i drugih akata organa Komore sa obaveznom snagom.

Sud časti je nezavisan i samostalan u svom radu.

Odluke Suda časti su konačne i izvršne i imaju snagu pravnosnažne sudske odluke.

Organizacija, sastav, postupak, način rada Suda časti i mere koje izriče uređuju se Pravilnikom o Sudu časti koji donosi Skupština, a koji se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Arbitraža

Član 66

Pri Komori se obrazuje Arbitraža, u skladu sa Zakonom.

Arbitraža u svom radu koristi naziv "Stalna arbitraža pri Privrednoj komori Srbije", a na engleskom jeziku: "Permanent Arbitration at Chamber of Commerce and Industry of Serbia".

Arbitraža odlučuje, miri i posreduje kada je njena nadležnost ugovorena u privrednim sporovima između domaćih i/ili stranih privrednih subjekata.

Arbitraža je nezavisna i samostalna u svom radu.

Odluka Arbitraže je konačna i izvršna.

Organizacija, sastav, postupak i način rada Arbitraže uređuju se opštim aktom koji donosi Skupština, a koji se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije".

VIII SARADNJA KOMORE SA DRUGIM ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA

Član 67

Komora sarađuje sa Narodnom skupštinom, Vladom, nadležnim državnim organima i institucijama i njihovim radnim grupama, organima lokalne samouprave, u vezi sa pitanjima od interesa za privredu, u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovim statutom.

Član 68

Zastupajući interese svojih članova, Komora učestvuje u postupku pripreme nacrta zakona i drugih propisa od značaja za privredu.

Komora organizuje javne rasprave o predlozima zakona i drugih propisa od značaja za privredu, kao i o predlogu mera ekonomske politike.

Nacrte zakona, odnosno propis koji su dostavljeni Komori, razmatraju stručne službe Komore, parlamenti privrednika regionalnih privrednih komora i privredne komore glavnog grada, a po potrebi i Upravni odbor Komore.

Obrazloženi stav privrede o predloženom zakonu ili drugom propisu, Komora dostavlja nadležnom ministarstvu, u ostavljenom roku.

Komora može, po pozivu, da ovlasti svoje predstavnike da učestvuju u radu radnih grupa organa državne uprave i drugih institucija, odnosno da učestvuje u pripremi nacrta zakona i drugih propisa od interesa za svoje članove.

Odredbe ovog člana se shodno primenjuju na postupak davanja obrazloženog stava privrede od strane regionalnih privrednih komora i privredne komore glavnog grada na akte organa lokalne samouprave, odnosno glavnog grada.

Član 69

Komora priprema i dostavlja nadležnom ministarstvu analizu primene propisa od značaja za privredu, sa predlozima za poboljšanje kvaliteta primene tih propisa.

Komora kvartalno dostavlja Vladi posebnu analizu primene propisa od značaja za privredu, sa predlozima za poboljšanje kvaliteta primene tih propisa, posebno sa stanovištva unapređivanja ekonomskog ambijenta i smanjivanja finansijskih opterećenja za članove Komore.

Član 70

Komora, u cilju unapređivanja socijalnog dijaloga, sarađuje sa organizacijama poslodavaca i sindikatima zaposlenih, po pitanjima radnopravnog položaja zaposlenih i drugim pitanjima od zajedničkog interesa.

Komora sarađuje sa naučnoistraživačkim i obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu, radi obezbeđivanja savremenog i kontinuiranog poslovnog obrazovanja svojih članova.

Komora sarađuje sa drugim privrednim komorama osnovanim u skladu sa Zakonom, kao i sa odgovarajućim udruženjima, institucijama i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Član 71

U realizovanju poslova od značaja za privredu utvrđenih zakonom i Statutom, državni organi, organizacije i agencije nadležni za poslove registracije privrednih subjekata, carine, statistike, tržišta rada i drugo, dostavljaju bez naknade Komori podatke od značaja za privredni sistem, u skladu sa Zakonom.

Na osnovu zahteva i predloga regionalnih privrednih komora i privrednih komora glavnog grada, kao i stručnih službi Komore, predsednik Komore dostavlja zvaničan zahtev za podacima iz stava 1. ovog člana.

Član 72

Komora ostvaruje saradnju sa međunarodnim organizacijama u cilju unapređenja i razvoja ekonomskih odnosa sa inostranstvom.

Komora može, sama ili sa drugim organizacijama, osnovati stalna ili privremena tela, radi ostvarivanja međunarodne saradnje.

Odluku o osnivanju tela iz prethodnog stava donosi Upravni odbor.

IX NAČIN OBEZBEĐENJA SREDSTAVA ZA RAD

Član 73

Sredstva za rad Komore obezbeđuju se od članarine, naknada za usluge i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Visinu jedinstvene članarine, osnovicu i stopu za obračun, način i rokove plaćanja članarine, utvrđuje svojom odlukom Skupština Komore, uz konsultacije sa privrednim komorama autonomnih pokrajina, vodeći računa o ekonomskoj snazi članova i ravnomernosti regionalnog razvoja, uz primenu principa solidarnosti među članovima i poštovanje načela racionalnosti i ekonomičnosti u poslovanju.

Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja članarine objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Privredna društva koja postaju članovi Komore upisom u Registar privrednih subjekata, ne plaćaju članarinu godinu dana od dana osnivanja.

Jedinstvena članarina se uplaćuje na račun Komore.

Sredstva za rad privrednih komora autonomnih pokrajina obezbeđuju se iz jedinstvene članarine i iz drugih izvora. Način i kriterijumi raspodele članarine uređuju se sporazumom, u skladu sa Zakonom, tako da visina prihoda privrednih komora autonomnih pokrajina, po osnovu članarine, ne bude niža od jedne trećine ukupne članarine prikupljene od njihovih članova koji imaju sedište na teritoriji autonomnih pokrajina.

Aktom iz stava 5. ovog člana uređuje se visina prihoda privrednih komora autonomnih pokrajina po osnovu članarina prikupljenih od njihovih članova koji obavljaju delatnost na teritoriji autonomnih pokrajina.

Sredstva za rad regionalnih privrednih komora i privredne komore glavnog grada obezbeđuju se iz jedinstvene članarine, naknada za usluge, od zakupa, projekata i iz drugih izvora.

Regionalne privredne komore i privredna komora glavnog grada imaju izdvojene račune.

Procesi naplate članarine, raspodele regionalnim privrednim komorama, odnosno privrednoj komori glavnog grada, trošenja članarine i stvaranja obaveza vrše se na način utvrđen posebnim pravilnikom, koji donosi Upravni odbor.

Komora eventualni višak prihoda nad rashodima na godišnjem nivou, koristi isključivo za ostvarivanje poslova utvrđenih Zakonom i Statutom.

Član 74

Imovinu Komore čini pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, udeli i akcije u privrednim društvima, pravo industrijske svojine, potraživanja i druga imovinska prava.

Komora može sticati imovinu od obavljanja poslova utvrđenih ovim zakonom, od dobrovoljnih priloga, darova (donacija), finansijskih subvencija, kamata na uloge, zakupnina, dividendi i na druge zakonom dozvoljene načine.

Komora slobodno upravlja, koristi i raspolaže svojom imovinom, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Komora za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom.

Komora ne odgovara za obaveze svojih članova, a članovi Komore ne odgovaraju za njene obaveze.

X JAVNOST U RADU KOMORE I OBAVEŠTAVANJE ČLANOVA

Član 75

Rad Komore je javan.

Javnost rada Komore ostvaruje se u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

Javnost rada Komore obezbeđuje se na sledeći način:

- održavanjem javnih sednica organa i tela;

- redovnim informisanjem članova i javnosti o radu;

- objavljivanjem akata Komore u "Službenom glasniku Republike Srbije" i na web portalu Komore;

- saradnjom sa sredstvima javnog informisanja;

- izdavanjem brošura, časopisa i drugih publikacija;

- na druge načine bliže definisane opštim aktima.

Član 76

Organi i tela Komore mogu isključiti ili ograničiti javnost sednice ili skupa, u cilju zaštite poslovne tajne ili kada se razmatraju dokumenta ili podaci poverljive prirode.

XI UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA (POLOŽAJ I ZADACI STRUČNE SLUŽBE)

Član 77

Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova za potrebe organa Komore i ostalih oblika organizacije rada članova Komore, u Komori se obrazuje stručna služba.

Unutrašnja organizacija i sistematizacija poslova zasniva se na interesima i potrebama članova Komore, sa ciljem efikasnog, stručnog i racionalnog izvršavanja poslova iz nadležnosti Komore.

Član 78

Stručna služba Komore obavlja poslove u funkciji ostvarivanja delatnosti Komore utvrđene Zakonom i Statutom.

Član 79

Organizacija i rad stručne službe Komore uređuju se Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Komore.

XII AKTI KOMORE

Član 80

Opšti akti Komore su: Statut Komore, pravilnici, poslovnici, kao i svi drugi akti koji na opšti način uređuju određena pitanja, a koja donose organi i tela Komore i ostali oblici organizovanja i rada u Komori.

Član 81

Statut Komore, odnosno njegove izmene i dopune, donosi Skupština, na predlog Upravnog odbora.

Statut Komore objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije", kao i u glasilu ili na internet stranici Komore.

Finansijski izveštaji, poslovne knjige i revizija

Član 82

Komora vodi poslovne knjige, sačinjava finansijske izveštaje i podleže reviziji finansijskih izveštaja, u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji.

Finansijski izveštaji i izveštaji o radu Komore, odnosno njenih organa, oblika organizovanja i rada, kao i stručnih službi, dostavljaju se Skupštini na usvajanje.

Pre dostavljanja Skupštini, izveštaji iz prethodnog stava se dostavljaju Nadzornom odboru na mišljenje.

XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 83

Do donošenja novih, važeći akti Komore ostaju na snazi, ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama ovog statuta.

Akti čije je donošenje predviđeno ovim statutom, doneće se u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog statuta, osim ako Statutom nije određen drugi rok.

Organizacija, druga opšta akta koja su na snazi i organi Komore, uskladiće sa sa odredbama Zakona, u roku od dvanaest meseci od dana stupanja na snagu Zakona.

Član 84

Upravni odbor obrazuje jednu ili više regionalnih privrednih komora, odnosno privrednu komoru glavnog grada, u roku od 30 dana od dana zaključivanja ugovora o pripajanju regionalne privredne komore i Privredne komore Beograda, osnovane Zakonom o privrednim komorama ("Službeni glasnik RS", br. 65/01, 36/09 i 99/11 - dr. zakon), u skladu sa Zakonom.

Odluka o obrazovanju regionalne privredne komore iz stava 1. ovog člana, sadrži:

- naziv i adresu regionalne privredne komore,

- određivanje upravnog okruga za čije područje se osniva regionalna privredna komora, odnosno određivanje opština čije teritorije pripadaju različitim upravnim okruzima, a za čije područje se obrazuje regionalna privredna komora,

- nadležnosti parlamenta privrednika i direktora regionalne privredne komore, koje nisu utvrđene Zakonom i ovim statutom,

- broj članova parlamenta privrednika regionalne privredne komore.

Odluka o obrazovanju privredne komore glavnog grada iz stava 1. ovoga člana sadrži:

- naziv i adresu regionalne privredne komore,

- nadležnosti parlamenta privrednika i direktora privredne komore glavnog grada, koje nisu utvrđene Zakonom i ovim statutom,

- broj članova parlamenta privrednika glavnog grada.

Izbore za parlamente privrednika regionalnih privrednih komora, odnosno privredne komore glavnog grada, raspisaće Upravni odbor, najkasnije do 28. februara 2017. godine.

Član 85

Članovi Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora, predsednik, potpredsednici i generalni sekretar Komore, ostaju članovi ovih organa, odnosno na funkcijama, do izbora novih.

Izbore za nove članove Skupštine raspisaće Upravni odbor, najkasnije do 31. maja 2017. godine.

Skupština izabrana u skladu sa prethodnim stavom, izabraće članove Upravnog odbora i Nadzornog odbora u roku od 90 dana od dana konstituisanja, na predlog Upravnog odbora izabranog pre stupanja na snagu ovog statuta.

Skupština izabrana u skladu sa stavom 2. ovog člana, izabraće predsednika Komore u roku od 90 dana od dana konstituisanja, u skladu sa ovim statutom.

Upravni odbor izabran u skladu sa stavom 3. ovog člana, imenovaće generalnog sekretara u roku od 90 dana od dana izbora predsednika.

Član 86

Predstavništva Komore osnovana pre dana stupanja na snagu ovog statuta, nastavljaju sa radom, u skladu sa odlukama kojima su osnovana, odnosno do donošenja nove odluke iz člana 17. ovog statuta.

Direktori predstavništva imenovani pre dana stupanja na snagu ovog statuta, nastavljaju sa radom do isteka mandata na koji su imenovani, odnosno do donošenja nove odluke, u skladu sa posebnim aktom iz člana 17. ovog statuta.

Član 87

Udruženja, odbori udruženja i grupacije Komore osnovani, odnosno obrazovani do dana stupanja na snagu ovog statuta nastavljaju sa radom, do donošenja nove odluke, u skladu sa Statutom.

Sekretari udruženja imenovani pre dana stupanja na snagu ovog statuta, nastavljaju sa radom do isteka mandata na koji su izabrani, odnosno do donošenja odluke predsednika, u skladu sa ovim statutom.

Član 88

Zajednica preduzetnika osnovana u skladu sa Statutom Komore ("Službeni glasnik RS", br. 45/02, 107/03, 44/05, 29/09, 35/11, 46/11, 103/11, 3/12, 32/13 i 2/14) nastavlja sa radom do obrazovanja parlamenta preduzetnika u skladu sa ovim statutom, a najkasnije do 31. decembra 2017. godine.

Član 89

Danom stupanja na snagu ovog statuta prestaje da važi Statut Komore ("Službeni glasnik RS", br. 45/02, 107/03, 44/05, 29/09, 35/11, 46/11, 103/11, 3/12, 32/13 i 2/14), osim odredaba člana 16. 17, 17a i 17b i 92, koje važe do 31. decembra 2016. godine.

Član 90

Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba članova 10. i 73. koji se primenjuju od 1. januara 2017. godine.