Zastava Bosne i Hercegovine

STATUT PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

("Sl. list grada Beograda", br. 86/2014, 20/2015 i 80/2015)

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Privredna komora Beograda (u daljem tekstu: komora) je interesna, samostalna, poslovna, stručna organizacija privrednih društava, preduzetnika i drugih oblika organizovanja koji obavljaju privrednu delatnost i koje povezuje zajednički poslovni interes na teritoriji Beograda.

Komora je osnovana za teritoriju Beograda koju čine gradske opštine Čukarica, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Voždovac, Vračar, Zemun, Zvezdara, i prigradske opštine Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin i to za sektore poljoprivrede, industrije (uključujući i zanatstvo),

građevinarstva, trgovine, saobraćaja, ugostiteljstva i turizma, finansijskog posredovanja i drugih privrednih sektora.

Član 2

Naziv komore je: Privredna komora Beograda.

Sedište komore je u Beogradu, u Ulici kneza Miloša broj 12.

Naziv komore na stranom jeziku je: Belgrade Chamber of Commerce.

Član 3

Komora ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim statutom.

Član 4

Komora ima pečat i znak.

Vrsta, sadržina, oblik kao i upotreba i čuvanje pečata definisani su posebnim aktom.

Pečat se stavlja pored potpisa ovlašćenog lica.

Sadržaj i oblik znaka komore utvrđuje Upravni odbor komore.

Član 5

Rad komore je javan.

Javnost rada komore obezbeđuje se u skladu sa odredbama zakona, ovog statuta i Sporazuma o saradnji privrednih komora u Republici Srbiji (u daljem tekstu: sporazum).

II ČLANOVI KOMORE

Član 6

Članovi komore mogu biti svi subjekti koji imaju sedište, odnosno obavljaju delatnost na teritoriji grada Beograda, i to:

1. privredna društva i drugi oblici organizovanja,

2. banke, organizacije za osiguranje imovine i lica i druge finansijske organizacije,

3. preduzetnici, koji u vidu registrovanog zanimanja obavljaju privrednu delatnost i njihove zadruge, preko opštih udruženja preduzetnika,

4. zemljoradničke, potrošačke zadruge i drugi oblici organizovanja zadrugara, preko Zadružnog saveza Beograda, kao kolektivni članovi.

Članovi komore mogu biti i poslovna i stručna udruženja i društva, organizacije koje obavljaju delatnost u oblastima zdravstvene, socijalne, boračke, odnosno invalidske zaštite, društvene brige o deci i u drugim oblastima, kao što su socijalna sigurnost, obrazovanje, nauka, kultura, fizička kultura, kao i organizacije, instituti, agencije, biroi, centri, koji svojom delatnošću unapređuju rad i poslovanje privrednih subjekata, ili su u oblastima u vezi sa privredom ili od interesa za privredu.

Član 7

Subjekat iz člana 6. ovog Statuta postaje član komore dostavljanjem pisanog zahteva za pristupanje u članstvo - pristupnica i izjave o prihvatanju akata komore.

Sadržaj zahteva o pristupanju u članstvo komore - pristupnica donosi Upravni odbor komore.

Svojstvo člana komore prestaje kada član podnese pisani zahtev za istupanje iz članstva komore.

Članstvo u komori na osnovu zahteva za istupanje može prestati najranije šest meseci od dana podnošenja zahteva.

Član komore je dužan da, pri istupanju iz članstva komore, ispuni sve preuzete i stečene obaveze.

Svojstvo člana komore prestaje i usled prestanka rada člana komore ili zbog nepoštovanja akata komore, o čemu odluku donosi Upravni odbor komore.

Član 8

Svi članovi komore imaju jednaka prava, obaveze i odgovornosti.

Član 9

Članovi komore imaju sledeća prava:

- da biraju i opozivaju svoje predstavnike u organe i tela komore i vrše nadzor nad njihovim radom;

- da upravljaju komorom putem predstavnika izabranih u organe i tela komore;

- da neposredno podnose inicijative i predloge za zauzimanje stavova radi ostvarivanja zajedničkih, grupnih i pojedinačnih interesa članova komore;

- da traže intervenciju komore radi zaštite interesa privrede, određene grupacije ili delatnosti privrede;

- da koriste usluge i pomoć komore u ostvarivanju zaštite svojih prava i interesa;

- da daju mišljenja i ocene o svim pitanjima u vezi sa radom komore i njenih organa i tela;

- da iniciraju i predlažu osnivanje odgovarajućih oblika organizovanja;

- da budu obavešteni o ishodu svake svoje inicijative ili podnetog predloga, kao i o radu komore i njenih organa i tela;

- da zahtevaju zaštitu ili da brane svoj pravni interes pred Sudom časti pri komori;

- da koriste poslovne i druge informacije iz delokruga rada komore.

Članovi komore imaju sledeće obaveze i odgovornosti:

- da redovno plaćaju članarinu u visini, pod uslovima i na način propisan odgovarajućim aktom komore;

- da učestvuju u donošenju programa i plana rada komore i njenih organa i tela;

- da komori pravovremeno dostavljaju podatke potrebne za registar članova komore, kao i podatke potrebne za analitička istraživanja koja sprovodi komora;

- da čuvaju svoj poslovni ugled, poslovni ugled komore i njenih članova, da neguju poslovni moral i poštuju dobre poslovne običaje;

- da se pridržavaju Statuta i drugih akata komore;

- da učestvuju u izvršavanju odluka organa i tela komore;

- da informišu članove komore koje predstavljaju o odlukama, zaključcima i stavovima zauzetim u komori;

- da odgovaraju za neizvršavanje svojih obaveza.

Član 10

Komora vodi registar svojih članova (u daljem tekstu: registar članova).

Registar članova, sadržaj, predmet upisa, postupak upisa u registar članova, kao i izdavanje potvrda i uverenja vrši se u skladu sa Pravilnikom o upisu u registar članova.

Član 11

Komora vodi registar opštih udruženja preduzetnika (u daljem tekstu: registar opštih udruženja).

Registar opštih udruženja je javna knjiga na osnovu koje se opštim udruženjima izdaju odgovarajuća rešenja, uverenja i potvrde.

Registar opštih udruženja vodi se u skladu sa odredbama Pravilnika o upisu u registar opštih udruženja preduzetnika.

Član 12

Komora može da daje informacije i potvrde o bonitetu članova komore, na osnovu odredaba Pravilnika o načinu davanja informacija i potvrda o bonitetu članova komore i Metodologije za utvrđivanje podataka o bonitetu članova komore i sporazuma.

III CILJEVI I ZADACI KOMORE

Član 13

U cilju ostvarivanja zadataka koji su joj povereni zakonom i sporazumom, komora će posebno raditi na:

- unapređenju privrednog ambijenta i podizanju konkurentnosti;

- zastupanju interesa privrede u definisanju privredno-sistemskih propisa i mera ekonomske politike;

- poslovnom povezivanju i informisanju članova;

- unapređenje preduzetništva i menadžmenta;

- negovanju dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala.

Član 14

U delokrug rada komore, osim zakonom i sporazumom utvrđenih delatnosti, spada i sledeće:

- definisanje strategije privrednog razvoja Beograda i vršenje ekonomske analize i istraživanja radi njenog definisanja;

- iniciranje i učestvovanje u realizaciji pojedinačnih razvojnih projekata od interesa za Beograd i Srbiju;

- praćenje tekuće privredne problematike po privrednim oblastima, grupacijama, granama, sa stanovišta uticaja tržišta, cena, kreditne politike banaka, zaposlenosti i drugih relevantnih elemenata, daje ocenu tih kretanja, upoređujući ih sa okruženjem, i o tome informiše svoje članove;

- povezivanje svojih članova sa naučno-istraživačkim i istraživačko-razvojnim institucijama i podstiče učešće nauke u razvoju privrede;

- podsticanje stvaralaštva koje razvija tehnologiju, povećava produktivnost rada, poboljšava kvalitet proizvoda i usluga i povećava dobit privrednih društava;

- podsticanje primene domaćih pronalazaka, tehničkih unapređenja i inovacija u privredi;

- pospešivanje uključivanja privrede Beograda u savremene informacione tokove i sisteme poslovnog odlučivanja, omogućava članovima pristup različitim servisima interneta u cilju informisanja i prezentacije delatnosti, proizvoda i drugih usluga u oblasti poslovnog informisanja;

- organizacija obrazovanja poslovodnih i drugih stručnih kadrova u privredi i izdavanje odgovarajuća uverenja o tome;

- povezivanje svojih članova sa partnerima u zemlji i inostranstvu;

- pružanje usluga i različitih oblika pomoći svojim članovima, naročito u vezi sa osnivanjem, organizovanjem i razvojem privrednih društava i preduzetništva;

- učestvovanje u osnivanju i pružanju pomoći fondacijama, privrednim asocijacijama, udruženjima i drugim subjektima koji svojom osnovnom delatnošću podstiču razvoj malih i srednjih privrednih društava i preduzetništva;

- organizovanje prezentacija novih zakona, pripremanje i promovisanje tipskih ugovora, davanje saveta i pružanje podrške svojim članovima u vezi sa pravnim i ekonomskim pitanjima;

- učestvovanje u izvršavanju zajedničkih zadataka i poslova sa ostalim komorama u Srbiji;

- vršenje javnih ovlašćenja na osnovu zakona i sporazuma;

- izdavanje potvrda, uverenja i sertifikata na zahtev članova komore;

- pružanje usluga na tržištu i obavlja drugih delatnosti privrednog karaktera u skladu sa Statutom i drugim aktima komore;

- vršenje i drugih usluga po zahtevu članova i trećih lica;

- obavljanje i drugih poslova od interesa za privredu, samostalno ili u saradnji sa drugim komorama, naučnim i drugim institucijama.

Potvrde, uverenja i druge isprave koje izdaje komora imaju karakter javnih isprava.

IV UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE KOMOROM

Član 15

Komorom upravljaju članovi komore preko svojih predstavnika u organima i telima komore, izabrani na način, po postupku i kriterijumima utvrđenim ovim Statutom i Pravilnikom o izborima za organe i tela komore (u daljem tekstu: pravilnik o izborima).

Član 16

Organi komore su: Skupština komore, Upravni odbor komore, Nadzorni odbor komore i predsednik komore.

1. Skupština komore

Član 17

Skupština komore je najviši organ komore.

Skupština komore broji do 90 predstavnika članova komore, izabranih na način utvrđen ovim Statutom i Pravilnikom o izborima za organe i tela.

Skupština komore ima predsednika Skupštine komore i zamenika predsednika Skupštine Komore.

Predstavnike članova komore u Skupštini komore biraju nadležni organi svih oblika organizovanja i rada u komori - odbori udruženja, opšta udruženja preduzetnika, zadružni savez i odgovarajući organi drugih organizacija (u daljem tekstu: organi i organizacije) učlanjenih u komoru, tako da struktura Skupštine komore odgovara strukturi članova komore, odnosno obezbeđuje zastupljenost svih privrednih grana, srazmerno učešću u društvenom proizvodu i u finansiranju komore.

Odlukom Skupštine komore o raspisivanju izbora, shodno Pravilniku o izborima za organe i tela, utvrđuju se broj, struktura, način i rokovi sprovođenja izbora.

Odluku iz prethodnog stava Skupština komore donosi najkasnije 60 dana pre isteka mandata predstavnika članova komore u Skupštini komore.

Član 18

Predstavnici članova komore u Skupštini komore biraju se na vreme od četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Član 19

Mandat predstavniku člana komore u Skupštini komore prestaje pre isteka vremena na koje je izabran, ako:

- podnese ostavku,

- bude opozvan zbog nepridržavanja odredaba Statuta i drugih opštih akata komore, odnosno zbog neurednog prisustvovanja sednicama Skupštine,

- prestane članstvo u komori ili rada člana komore iz koga je predstavnik člana komore bio izabran,

- ako mu prestane radni odnos kod člana komore kod koga je bio zaposlen u vreme izbora, ili ako prestane osnov po kome je biran (prestanak obavljanja određene funkcije, odnosno dužnosti kod člana komore).

Predstavnika člana komore u Skupštini komore, kome je prestao mandat iz razloga utvrđenih u stavu 1. alineje 1, 2. i 4. ovog člana, može zameniti drugo lice određeno od strane člana komore.

Ukoliko predstavniku člana komore u Skupštini komore prestane mandat iz razloga predviđenih u stavu 1. alineja 3. ovog člana, izbor novog člana komore u Skupštini komore izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o izborima za organe i tela.

Mandat novih predstavnika članova komore u Skupštini komore iz st. 2. i 3. ovog člana traje do isteka mandata Skupštine komore.

Član 20

Skupština komore obavlja sledeće poslove:

- donosi i usvaja: Statut komore; Program rada komore; Izveštaj o radu komore; Finansijski plan komore; Godišnji račun o poslovanju komore; Odluku o utvrđivanju osnovice, stope, rokovima i načinu plaćanja članarine (doprinosa); Pravilnik o organizaciji, sastavu i radu Suda časti; Pravilnik o izborima za organe i tela komore; Kodekse, uzanse i druga pravila ponašanja; Odluku o sticanju i raspolaganju imovinom komore velike vrednosti u skladu sa zakonom koji uređuje pravni položaj privrednih društava; Odluku o raspisivanju izbora za članove Skupštine komore i članova organa i tela komore; Odluku o određivanju delatnosti i područja za koja se osnivaju opšta udruženja preduzetnika; Odluke o osnivanju opštih udruženja preduzetnika i Poslovnik o radu Skupštine;

- bira i razrešava: Predsednika i potpredsednika komore; članove Upravnog odbora komore i članove Nadzornog odbora komore;

- utvrđuje stavove i daje smernice za rad organa i tela komore;

- odlučuje o drugim značajnim pitanjima i obavlja i druge poslove od značaja za rad komore, u skladu sa Zakonom.

Član 21

Predsednik Skupštine komore obavlja sledeće poslove:

- saziva sednice, predlaže dnevni red i predsedava sednicama Skupštine komore; potpisuje akte koje je donela Skupština komore; stara se o ostvarivanju javnosti rada Skupštine komore,

- ostvaruje kontakte i saradnju sa privrednim i drugim asocijacijama, naučno-istraživačkim i drugim stručnim organizacijama u zemlji i inostranstvu, u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa članova komore,

- ostvaruje saradnju sa državnim organima i organizacijama, organima lokalne samouprave, nevladinim i drugim organizacijama,

- vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Član 22

Skupština komore radi na sednicama i saziva se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Skupštinu komore saziva i njenim radom predsedava predsednik Skupštine komore.

Skupština komore obavezno se saziva na zahtev Upravnog odbora komore, Nadzornog odbora komore ili najmanje 20 predstavnika članova komore u Skupštini komore.

Član 23

Skupština komore zaseda ako sednici prisustvuje više od polovine njenih članova.

Po potrebi, sednica Skupštine Komore može biti održana i bez prisustva članova Skupštine - elektronskim putem, u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine.

Skupština komore donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

Skupština komore donosi odluke dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova kada odlučuje o usvajanju novog, odnosno izmenama i dopunama važećeg Statuta komore.

Skupština komore donosi odluke tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih članova kada odlučuje o odobravanju sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti u skladu sa zakonom koji uređuje pravni položaj privrednih društava.

U slučaju da predstavnik člana komore u Skupštini komore iz opravdanih razloga ne može da prisustvuje sednici Skupštine komore, može pismeno ovlastiti drugo lice iz istog člana komore, da prisustvuje sednici i učestvuje u njenom radu i odlučivanju.

Izuzetno, u cilju efikasnosti i celishodnosti odlučivanja, Skupština komore može odlučivati bez prisustva sednici predstavnika člana komore u Skupštini komore, putem njegove pisane saglasnosti.

Član 24

Rad Skupštine komore uređuje se Poslovnikom o radu Skupštine.

2. Upravni odbor komore

Član 25

Upravni odbor komore je organ upravljanja komorom.

Upravni odbor komore broji do 50 članova.

Član 26

Članove Upravnog odbora komore bira Skupština komore iz reda istaknutih privrednika i eksperata za pojedine oblasti, na predlog predsednika komore, uz prethodno obavljene konsultacije sa odborima udruženja i odgovarajućim organima i telima komore, tako da struktura članova Upravnog odbora komore odgovara strukturi članova komore, odnosno obezbeđuje zastupljenost svih privrednih grana, srazmerno učešću u društvenom proizvodu i u finansiranju komore.

Predsednik komore je predsednik Upravnog odbora komore.

Potpredsednici komore su članovi Upravnog odbora komore.

Predsednici odbora udruženja i Zamenici predsednika odbora udruženja su članovi Upravnog odbora komore.

Član 27

Članovi Upravnog odbora komore biraju se na vreme od četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Član 28

Mandat članu Upravnog odbora komore prestaje pre isteka vremena na koje je izabran, ako:

- podnese ostavku;

- bude opozvan zbog nepridržavanja Statuta i drugih opštih akata komore, odnosno zbog neurednog prisustvovanja sednicama Upravnog odbora komore;

- usled prestanka članstva u komori ili rada člana komore iz koga je bio izabran;

- ako mu prestane radni odnos kod člana komore gde je bio zaposlen u vreme izbora, ili ako prestane osnov po kome je biran (prestanak obavljanja određene funkcije, odnosno dužnosti kod člana komore).

Ukoliko članu Upravnog odbora komore prestane mandat iz razloga predviđenih u stavu 1. ovog člana, Skupština komore će izvršiti izbor novog člana Upravnog odbora komore, na način i po postupku koji je predviđen Statutom i Pravilnikom o izborima za organe i tela, iz istog sektora privrede, odnosno iz reda eksperata za istu oblast iz koje je dotadašnji član Upravnog odbora komore biran.

Član 29

Upravni odbor komore obavlja sledeće poslove:

- razmatra predloge mera ekonomske politike i o tome zauzima stavove i daje mišljenja nadležnim organima;

- prati i analizira privredna kretanja globalno i po pojedinim sektorima privrede, razmatra i ocenjuje predloge mera ekonomske politike sa stanovišta njihovog uticaja na uslove i efikasnost privređivanja i privrede i zauzima stavove pri izradi sektorskih strategija razvoja;

- utvrđuje stavove i predloge za učešće komore u pripremi zakona i drugih propisa iz oblasti privrednog sistema i daje mišljenja na nacrte propisa;

- utvrđuje predloge Statuta komore i svih opštih akata koje donosi Skupština komore, predloge programa rada komore, godišnjeg izveštaja o radu komore, finansijskog plana komore, godišnjeg računa o poslovanju komore, odluke o utvrđivanju osnovice, stopi, rokovima i načinu plaćanja članarine (doprinosa);

- donosi Pravilnik o organizaciji, oblicima i načinu rada u komori;

- donosi opšta akta čije donošenje nije u nadležnosti Skupštine komore a koji su neophodni za poslovanje komore i njenih članova;

- izvršava odluke Skupštine komore;

- odlučuje o članstvu u komori saglasno stavu 6. člana 7. Statuta;

- odlučuje o stalnim i drugim oblicima organizovanja i rada u komori i donosi odluke o osnivanju ispostava, ekspozitura, agencija, centara i drugih oblika rada od značaja za komoru;

- odlučuje o osnivanju privrednih društava i organizacija od značaja za komoru i njene članove;

- odlučuje o uslovima, načinu plaćanja i visini nadoknade za obavljanje usluga i pružanje informacija (cenovnik komore);

- predlaže izbor predsednika komore;

- imenuje i razrešava sekretara komore, sekretare udruženja, sekretara Zajednice opštih udruženja preduzetnika i sekretara Suda časti, na predlog predsednika komore;

- bira članove organa centara, komisija i drugih stalnih i povremenih oblika organizovanja i rada u komori i verifikuje mandat članovima odbora udruženja i Zajednice opštih udruženja preduzetnika;

- odlučuje o sticanju i raspolaganju imovinom komore od male vrednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi, način i postupak javnih nabavki do velike vrednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava;

- obavlja druge poslove iz delatnosti komore, koji nisu u delokrugu rada Skupštine komore.

Član 30

Upravni odbor komore radi na sednicama koje se održavaju po potrebi.

Upravni odbor komore saziva i njegovim radom predsedava predsednik komore.

Upravni odbor komore obavezno se saziva na zahtev Nadzornog odbora komore ili najmanje pet članova Upravnog odbora komore.

Član 31

Upravni odbor komore zaseda ako sednici prisustvuje više od polovine njegovih članova.

Po potrebi, sednica Upravnog odbora može biti održana i bez prisustva članova Upravnog odbora - elektronskim putem, u skladu sa Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

Upravni odbor komore donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

U slučaju da član Upravnog odbora komore iz opravdanih razloga na može da prisustvuje sednici Upravnog odbora komore, može pismeno ovlastiti drugo lice iz istog člana komore, da prisustvuje sednici i učestvuje u njenom radu i odlučivanju.

Izuzetno, u cilju efikasnosti i celishodnosti odlučivanja, Upravni odbor komore može odlučivati bez prisustva sednici člana Upravnog odbora komore, putem njegove pisane saglasnosti.

Član 32

Rad Upravnog odbora komore uređuje se Poslovnikom o radu.

3. Nadzorni odbor komore

Član 33

Nadzorni odbor komore je nadzorni organ koji vrši kontrolu zakonitosti rada komore, finansijsko-materijalnog poslovanja komore u skladu sa propisima i ostvaruje uvid u izvršavanje obaveza članova komore i kontroliše način korišćenja sredstava komore.

Član 34

Nadzorni odbor komore ima predsednika i četiri člana koje bira Skupština komore iz reda svojih članova, a na predlog Upravnog odbora komore.

Predsednik i članovi Nadzornog odbora komore biraju se na vreme od četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Član 35

Nadzorni odbor komore podnosi Skupštini komore izveštaj o pitanjima iz svog delokruga rada najmanje jednom godišnje, prilikom usvajanja izveštaja o radu komore i godišnjeg računa o poslovanju komore.

4. Predsednik komore

Član 36

Predsednika komore bira Skupština komore iz reda istaknutih privrednika, na predlog Upravnog odbora komore.

Predsednik komore bira se na vreme od četiri godine i može biti ponovo biran na istu funkciju.

Predsednik komore mora biti na stalnom radu u komori.

Za predsednika komore bira se lice koje ima visoku stručnu spremu.

Predsednik komore za svoj rad odgovara Skupštini komore.

Član 37

Predsednik komore obavlja sledeće poslove:

- zastupa i predstavlja komoru i odgovoran je za zakonitost rada komore;

- rukovodi radom komore i usklađuje rad i aktivnosti komore i njenih organa;

- naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana komore;

- vrši prava i ovlašćenja poslovodnog organa, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuju radni odnosi;

- potpisuje službena akta i dokumenta komore;

- utvrđuje predloge opštih akata i odluka koje donosi Upravni odbor komore;

- ostvaruje i koordinira saradnju sa organima grada Beograda i drugim organima i organizacijama;

- ostvaruje i koordinira saradnju sa komorama u zemlji i inostranstvu i drugim nacionalnim i međunarodnim organizacijama i asocijacijama;

- ostvaruje i koordinira saradnju sa organizacijama sindikata i poslodavaca;

- predlaže potpredsednika komore;

- predlaže kandidate za članove Upravnog odbora komore;

- predlaže imenovanje i razrešenje sekretara komore i imenovanje i razrešenje svih lica koje imenuje i razrešava Upravni odbor komore;

- imenuje i razrešava izvršnog direktora, zamenika izvršnog direktora, rukovodioce centara, službi i stalnih i povremenih organa i tela i druge rukovodioce koje ne imenuje Upravni odbor komore;

- imenuje komisije i stručne radne grupe za obavljanje određenih poslova;

- odlučuje o sticanju i raspolaganju imovinom komore male vrednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi, način i postupak javnih nabavki;

- daje punomoćje drugim licima za predstavljanje i zastupanje komore u zemlji i inostranstvu;

- predlaže članove upravnih odbora i direktore privrednih društava, agencija i drugih pravnih lica koje osniva komora, prati rad ovih subjekata i preduzima odgovarajuće mere u cilju njihovog uspešnijeg poslovanja;

- određuje predstavnike komore u organe i tela, po posebnim propisima i na zahtev tih organa, organizacija i fondova;

- odobrava službena putovanja;

- obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom i opštim aktima komore.

Određena ovlašćenja iz svog delokruga rada predsednik komore može preneti na potpredsednika i izvršnog direktora, ili na druga birana ili imenovana lica.

U slučaju odsutnosti ili sprečenosti predsednika komore zamenjuje potpredsednik komore ili lice koje predsednik komore odredi.

4.1. Potpredsednik komore

Član 38

Komora može imati jednog ili više potpredsednika, o čemu odluku donosi Skupština komore.

Potpredsednika komore bira Skupština komore, iz reda istaknutih privrednika, naučnih i stručnih radnika, na predlog predsednika komore.

Potpredsednik komore bira se na period od četiri godine i može biti ponovo biran na istu funkciju.

Potpredsednik Komore može biti u radnom odnosu u Komori.

Član 39

Potpredsednik komore obavlja poslove iz delokruga rada predsednika komore, odnosno poslove koje mu poveri predsednik komore.

4.2. Sekretar komore

Član 40

Sekretar komore obavlja sledeće poslove:

- rukovodi i koordinira rad sektora interne podrške u komori i preduzima mere za unapređivanje tih poslova;

- prati i primenjuje zakonske propise koji se odnose na rad i poslovanje komore;

- stara se o pripremi sednica organa i tela komore i o izvršavanju odluka i drugih akata;

- prisustvuje sednicama organa i tela komore;

- potpisuje dokumenta komore iz svoje nadležnosti;

- imenuje komisije i stručne radne grupe za obavljanje određenih poslova za potrebe komore koji su u njegovoj nadležnosti;

- po ovlašćenju predsednika komore zastupa komoru u imovinskim i drugim pravnim poslovima;

- utvrđuje vrstu, sadržinu i oblik kao i upotrebu i čuvanje pečata;

- obavlja i druge poslove koje na njega prenese predsednik komore.

Sekretar komore može određene poslove iz svog delokruga preneti na druge rukovodioce organizacionih delova u komori.

Član 41

Sekretara komore imenuje i razrešava Upravni odbor komore, na predlog predsednika komore.

Za sekretara komore imenuje se lice koje ima visoku stručnu spremu i druge uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u organizacionim delovima Privredne komore Beograda.

Predsednik Komore može ovlastiti drugog zaposlenog da privremeno menja Sekretara Komore u slučaju njegove odsutnosti, pod uslovom da taj zaposleni ispunjava uslove u pogledu zahtevanih kvalifikacija.

Sekretar komore imenuje se na vreme od četiri godine i može biti ponovo imenovan na istu funkciju.

Sekretar komore je u stalnom radnom odnosu u komori. Sekretar komore za svoj rad odgovara Upravnom odboru komore i predsedniku komore.

V ORGANIZACIJA, POLOŽAJ I ZADACI STRUČNIH SLUŽBI I OBLICI ORGANIZOVANJA I RADA U KOMORI

Član 42

Radi izvršavanja ciljeva i zadataka komore i uspešnog i efikasnog ostvarivanja interesa svojih članova, komora se organizuje i svoju delatnost obavlja preko stalnih i drugih oblika organizovanja i rada.

1. Stalni oblici rada

Član 43

Stalni oblici rada u komori su:

1.1 Rukovodstvo

1.2 Sektor podrške rukovodstvu

1.3 Sektor privrede

tač. 1.4 i 1.5 (brisane)

1.4 Sektor podrške privredi

1.5 Sektor interne podrške

1.6. Sud časti

1.1. Rukovodstvo

Član 44

Rukovodstvo rukovodi radom i poslovanjem komore, i čine ga: predsednik komore, potpredsednik komore, izvršni direktor i zamenik izvršnog direktora.

1.2. Sektor podrške rukovodstvu

Član 45

Sektor podrške rukovodstvu obuhvata aktivnosti na podršci u radu rukovodstva komore.

Sektor podrške rukovodstvu čine Kabinet predsednika komore i Odnosi sa javnošću i medijima, marketing i protokol.

1.3. Sektor privrede

Član 46

Radi ostvarivanja i zaštite interesa svojih članova, a u cilju izvršenja određenih zadataka i poslova u vezi sa tim, saglasno delatnosti komore, rad i delovanje članova u komori organizuje se u okviru udruženja.

Udruženje je osnovni oblik organizovanja i rada u komori funkcionalno i granski povezanih članova komore, radi ostvarivanja zajedničkih interesa za pojedine grane privrede.

Rad u udruženju organizuje i njime rukovodi sekretar udruženja.

Nazivi udruženja, sastav, organizovanje, poslovi i zadaci, izbor organa i tela u udruženjima komore uređuju se Pravilnikom o organizaciji, oblicima i načinu rada u komori i Pravilnikom o izborima za organe i tela.

U cilju efikasnijeg organizovanja rada i uspešnijeg zastupanja privrede, udruženja se grupišu u sektor privrede.

Opšta udruženja preduzetnika

Član 47

Opšta udruženja osnivaju preduzetnici u cilju zajedničkog unapređivanja rada i poslovanja, usklađivanja posebnih i zajedničkih interesa, predlaganja mera za poboljšanje uslova poslovanja, ekonomskog položaja i socijalne sigurnosti, kao i u cilju razmatranja i rešavanja drugih pitanja od zajedničkog interesa.

Članovi opšteg udruženja su preduzetnici koji u vidu registrovanog zanimanja obavljaju privrednu delatnost i njihove zadruge.

Opšta udruženja svojim Statutom uređuju zadatke, organe i tela, njihov delokrug i sastav, način izbora i mandate, prava i dužnosti članova, način finansiranja, način vođenja registra svojih članova, kao i druga pitanja od značaja za rad opšteg udruženja.

Opšte udruženje upisuje se u Registar opštih udruženja.

Član 48

Radi usaglašavanja interesa i zajedničkog nastupa opštih udruženja u komori se može obrazovati Zajednica opštih udruženja preduzetnika, kao organ rada opštih udruženja.

Kriterijumi za osnivanje, sastav, organizovanje, poslovi i zadaci i druga pitanja od značaja za rad zajednice, uređuju se odlukom Skupštine komore, Pravilnikom o izborima za organe i tela i Pravilnikom o organizaciji, oblicima i načinu rada u komori.

Zajednica opštih udruženja preduzetnika može biti organizovana kao poseban organizacioni deo Komore ili svoje aktivnosti može obavljati u okviru neke od organizacionih jedinica, u skladu sa Pravilnikom o organizaciji, oblicima i načinu rada u Komori.

Član 49

Rad zajednice organizuje i njome rukovodi sekretar Zajednice opštih udruženja.

Zadružni savez Beograda

Član 50

Zadružni savez Beograda udružuje u komoru, kao kolektivne članove, zadruge zemljoradničkih, potrošačkih i drugih oblika organizovanja zadrugara na području grada Beograda, a u skladu sa Zakonom o zadrugama i Pravilima Zadružnog saveza Beograda.

Komora, u saradnji sa organima Zadružnog saveza Beograda, obezbeđuje uslove za rad Zadružnog saveza Beograda, prati njegove aktivnosti i predlaže preduzimanje određenih organizacionih, kadrovskih i drugih mera u cilju unapređenja rada i realizovanja programa rada komore i Zadružnog saveza Beograda.

Rad Zadružnog saveza Beograda organizuje i njime rukovodi predsednik Zadružnog saveza Beograda.

Predsednik Zadružnog saveza Beograda može, nezavisno od obavljanja funkcije predsednika Zadružnog zaveza, biti u radnom odnosu u Komori i obavljati poslove prema ugovoru o radu i Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova u organizacionim delovima Komore.

Zadružni savez može biti organizovan kao poseban organizacioni deo Komore ili svoje aktivnosti može obavljati u okviru neke od organizacionih jedinica, u skladu sa Pravilnikom o organizaciji, oblicima i načinu rada u Komori.

1.4. Sektor podrške privredi

Član 51

Za koordinaciju i obavljanje poslova iz delokruga komore, prilikom pružanja stručne pomoći iz određenih oblasti članovima komore i drugim zainteresovanim pravnim licima i pojedincima iz zemlje i inostranstva, u komori se organizuju centri.

Centri mogu imati odeljenja i biroe, kao i druge organizacione oblike koji će omogućavaju efikasnije obavljanje poslova centra.

Rad u centru organizuje i njime rukovodi rukovodilac centra.

Naziv centara, poslovi i izbor organa i tela u centrima komore uređuju se Pravilnikom o organizaciji, oblicima i načinu rada u komori i Pravilnikom o izborima za organe i tela.

U cilju efikasnije i potpunije podrške privredi, centri se grupišu u Sektor podrške privredi.

1.5. Sektor interne podrške

Član 52

Sektor interne podrške čine organizacioni delovi nadležni za finansijske, računovodstvene, opšte, pravne i poslove ljudskih resursa i informatičke poslove komore, čijim radom rukovodi i koordinira sekretar komore.

Nazivi organizacionih delova i poslovi u sektoru interne podrške uređuju se Pravilnikom o organizaciji, oblicima i načinu rada u komori.

1.6. Sud časti

Član 53

Pri komori se obrazuje Sud časti, kao nezavisan organ, samostalan u odlučivanju.

Član 54

Sud časti odlučuje u postupku protiv privrednih društava i drugih članova komore, zbog povreda dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala u međusobnim poslovnim odnosima, povreda kojima se narušava jedinstvo tržišta ili sprovode monopolističke radnje na tom tržištu.

Kao povreda dobrih poslovnih običaja mogu se, prema okolnostima slučaja, smatrati i postupci članova komore kojima se nanosi šteta društvenoj zajednici i drugim privrednim društvima, izigrava duh i smisao zakona i drugih propisa ili ruši ugled Republike Srbije.

Sud časti odlučuje i u slučaju povrede Statuta i odluka i zaključaka organa i tela komore sa obaveznom snagom za čije se povrede, saglasno ovom Statutu, mogu izreći mere društvene discipline.

Član 55

Za povredu dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala, Sud časti može izreći sledeće mere društvene discipline:

- usmena opomena,

- pisana opomena,

- javna opomena sa objavljivanjem na odboru udruženja,

- javna opomena sa objavljivanjem na Upravnom odboru komore,

- javna opomena sa objavljivanjem u sredstvima javnog informisanja.

Uz mere iz stava 1. ovog člana sud može izreći zaštitnu meru, i to:

- zabranu učešća u radu u organima i telima komore u trajanju od tri meseca do godinu dana,

- zabranu učešća na sajmovima i izložbama u trajanju od tri meseca do godinu dana,

- zabranu obavljanja delatnosti u trajanju od tri meseca do godinu dana.

Izuzev mera iz st. 1. i 2. ovog člana, Sud časti će izreći i druge mere koje mu zakonskim propisima budu stavljene u nadležnost.

Član 56

Nadležnost, sastav i organizacija Suda časti, način izbora i razrešenja njegovih članova i postupak pred tim sudom, uređuju se Pravilnikom o organizaciji, sastavu i radu Suda časti koji donosi Skupština komore.

Rad u Sudu časti organizuje i njime rukovodi sekretar Suda časti.

Funkciju Sekretara Suda časti može obavljati Sekretar Komore.

2. Drugi oblici organizovanja i rada

Član 57

Drugi oblici organizovanja i rada u komori su:

- ispostave, ekspoziture, centri, agencije, kancelarije;

- projektni timovi.

Odluku o osnivanju organizacionih jedinica iz stava 1. alineja prva ovog člana, na teritoriji za koju je komora osnovana, donosi Upravi odbor komore.

Odluku o formiranju projektnih timova za realizaciju određenih projekata za komoru ili njene članove donosi predsednik komore.

VI FINANSIRANJE KOMORE

Član 58

Sredstva za rad komore obrazuju se od članarine (doprinosa), naknada za usluge i iz drugih izvora.

Visinu članarine (doprinosa) i osnovicu za obračun, kao i način i rokove plaćanja utvrđuje Skupština komore svojom odlukom.

Odluka o utvrđivanju osnovice, stopi, rokovima i načinu plaćanja članarine (doprinosa) objavljuje se u "Službenom listu grada Beograda".

Član 59

Kontrolu naplate članarine vrši nadležna služba komore, u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje način i kontrola naplate članarine.

Član 60

Vršeći ciljeve i zadatke određene zakonom i ovim Statutom, komora može za određene poslove propisati obavezu plaćanja nadoknade prema naručiocima ili korisnicima usluga i informacija, odnosno projekata, uz obavezu da prihode ostvarene po tom osnovu koristi za dalje obavljanje i unapređenje svoje delatnosti.

Odluku o uslovima, načinima plaćanja i visini nadoknade donosi Upravni odbor komore.

Član 61

Za finansiranje posebnih aktivnosti iz programa rada komore zainteresovani članovi mogu da udružuju sredstva i da osnivaju fondove sa posebnom namenom.

Korišćenje i raspolaganje ovim sredstvima vrši se saglasno odlukama udružilaca sredstava i odgovarajućim odlukama, odnosno opštim aktima komore.

Izuzetno, komora može sa zainteresovanim članovima komore udruživati sredstva radi finansiranja određenih zajedničkih aktivnosti, odnosno projekata, u skladu sa programom rada i finansijskim planom komore.

Član 62

Finansiranje zajedničkih projekata iz programa rada privrednih komora vrši se, saglasno sporazumu, na osnovu posebnih ugovora zainteresovanih komora.

Član 63

Godišnjim finansijskim planom komore utvrđuju se prihodi po osnovu članarine i drugih izvora, ukupni rashodi i rashodi po pojedinim namenama.

Član 64

Godišnji prihodi komore treba da pokriju rashode nastale u vršenju delatnosti komore, a na osnovu programa i plana rada komore.

Poslovanje komore mora biti u skladu sa principima štedljivosti, ekonomičnosti i svrsishodnosti.

VII SARADNJA KOMORE I DRUGIH ORGANA I ORGANIZACIJA

Član 65

U izvršavanju poslova i zadataka utvrđenih zakonom i ovim Statutom, a u interesu svojih članova, komora sarađuje sa komorama i odgovarajućim udruženjima u zemlji i inostranstvu, državnim i svim drugim organima i organizacijama.

1. Saradnja između komora

Član 66

U cilju ostvarivanja i zaštite zajedničkih interesa komora i interesa svojih članova, komora sarađuje sa komorama u republici na način utvrđen zakonom i sporazumom.

Zaštita zajedničkih interesa članova komore ostvaruje se jedinstvenim nastupom celokupnog komorskog sistema prema državnim organima, organima lokalne samouprave, organizacijama sindikata, poslodavaca, strukovnim asocijacijama i drugim institucijama.

2. Saradnja komore i drugih organa i organizacija

Član 67

U cilju ostvarivanja interesa svojih članova komora ostvaruje saradnju sa državnim organima i organizacijama, organima lokalne samouprave, sa organizacijama sindikata, poslodavaca, nevladinim i drugim organizacijama.

Komora takođe sarađuje sa organizacijama javno-pravnog karaktera kao što su fondovi, zavodi, instituti, fakulteti, agencije i druge organizacije u oblasti nauke, istraživanja, obrazovanja i zaštite, tako što finansira ili učestvuje u finansiranju projekata od interesa za svoju delatnost i delatnost svojih članova i kooptira njihove predstavnike u organe i tela komore.

3. Međunarodna saradnja

Član 68

Komora izražava i zastupa zajedničke interese svojih članova saradnjom sa privrednim komorama i privrednim i drugim asocijacijama, naučno-istraživačkim i drugim stručnim organizacijama drugih zemalja, sa ciljem unapređenja poslovanja svojih članova.

U ostvarivanju međunarodne saradnje komora organizuje međusobne posete i nastupe na sajmovima i raznim međunarodnim manifestacijama svojih članova, privrednih delegacija i predstavnika privrednih komora i privrednih asocijacija, kao i razmenu informacija.

VIII JAVNOST RADA KOMORE

Član 69

Javnost rada komore obezbeđuje se javnošću sednica organa, tela i drugih skupova u komori, izdavanjem informacija o njihovom radu i saradnjom sa sredstvima javnog informisanja i drugim sredstvima obaveštavanja.

Član 70

Organi i tela u komori mogu isključiti ili ograničiti prisustvo javnosti na sednici ili skupu, kada to nalaže opšti interes, ili kada se razmatraju dokumenti ili podaci poverljive prirode.

Član 71

Komora redovno upoznaje svoje članstvo, druge komore u Srbiji i javnost sa odlukama, stavovima i predlozima usvojenim na sednicama organa, tela i drugih skupova u komori, preko svoje internet-strane, sredstava javnog informisanja ili izdavanjem posebnih informacija, biltena i slično.

Član 72

Stavove komore, odnosno njenih organa i tela, mogu iznositi i zastupati birana i imenovana lica komore, predsednici organa i tela komore ili drugi ovlašćeni članovi tih organa i tela. Ovi organi i tela mogu ovlastiti zaposlenog u komori da o određenim pitanjima iznosi stavove komore.

Predstavnik komore koji daje podatke i informacije u vezi sa radom komore odgovoran je za njihovu tačnost.

IX AKTA KOMORE

Član 73

Opšta akta komore su: Statut komore, pravilnici, poslovnici, preporuke, stavovi i smernice.

Kada na opšti način uređuju određena pitanja opšta akta su i odluke i zaključci organa i tela komore kao i drugih oblika organizovanja i rada u komori.

Član 74

Inicijativu za donošenje Statuta, odnosno za njegove izmene i dopune mogu podneti Upravni odbor komore, Nadzorni odbor komore, predsednik komore ili najmanje 20 članova Skupštine komore.

Statut donosi Skupština komore, a predlog, odnosno predlog izmena i dopuna utvrđuje Upravni odbor komore.

Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli komore.

Statut komore se objavljuje u "Službenom listu grada Beograda" i na internet-stranici komore.

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 75

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Privredne komore Beograda 01-broj 1109/1 od 13. decembra 2002. godine, sa svim izmenama i dopunama.

Član 76

Opšta akta komore usaglasiće se sa odredbama ovog Statuta najkasnije do 30. juna 2015. godine.

Član 77

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli komore.

 

Samostalni članovi Odluke o izmenama i dopunama
Statuta Privredne komore Beograda

("Sl. list grada Beograda", br. 80/2015)

Član 16

Sve odredbe Statuta koje su nepromenjene i nisu u suprotnosti sa ovim Izmenama Statuta ostaju na snazi.

Izmene Statuta stupanjem na snagu postaju sastavni deo Statuta.

Odredbe opštih akata Komore koje su u suprotnosti sa odredbama ove Odluke prestaju da važe danom stupanja na snagu ove Odluke, dok one koje nisu u suprotnosti sa odredbama ove Odluke ostaju na snazi do usaglašavanja opštih akata Komore sa ovom odlukom, koje će se izvršiti najkasnije do 31. decembra 2016. godine.

Član 17

Ove izmene Statuta se objavljuju na oglasnoj tabli Komore, "Službenom listu Grada Beograda" i internet stranici Komore (www.kombeg.org.rs).

Član 18

Ove izmene Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Komore.