Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

STATUT KOMORE OVLAŠĆENIH REVIZORA

("Sl. glasnik RS", br. 3/2014 i 28/2014)

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Komora ovlašćenih revizora (u daljem tekstu: Komora) je nezavisna profesionalna organizacija licenciranih ovlašćenih revizora zaposlenih u društvima za reviziju, društava za reviziju i samostalnih revizora, koja ima svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o reviziji ("Službeni glasnik RS", broj 62/13 - u daljem tekstu: Zakon), ovim statutom i opštim aktima Komore.

Član 2

Ovim statutom uređuju se: poslovi koje Komora obavlja u okviru zakonskih ovlašćenja, način obavljanja poslova Komore, unutrašnja organizacija i rad Komore, sastav, način, postupak izbora i nadležnost organa Komore, prava i dužnosti društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora kao članova Komore, kao i druga pitanja od značaja za rad i organizaciju Komore.

Na Statut Komore, u delu koji se odnosi na obavljanje javnih ovlašćenja iz člana 47. Zakona, saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) po prethodno pribavljenom mišljenju Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije (u daljem tekstu: Odbor za javni nadzor).

Član 3

Članstvo u Komori obavezno je za društva za reviziju, samostalne revizore i licencirane ovlašćene revizore zaposlene u društvu za reviziju, odnosno kod samostalnog revizora.

Društvo za reviziju i samostalni revizor stiču članstvo u Komori danom upisa u Registar društava za reviziju i samostalnih revizora.

Licencirani ovlašćeni revizor stiče članstvo u Komori danom upisa u Registar licenciranih ovlašćenih revizora.

Društvu za reviziju i samostalnom revizoru prestaje članstvo u Komori danom podnošenja zahteva za brisanje iz registra članova Komore, kao i u drugim slučajevima u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

Licenciranom ovlašćenom revizoru prestaje članstvo u Komori danom brisanja iz Registra licenciranih ovlašćenih revizora.

Dobrovoljni članovi Komore, bez prava glasa u Skupštini Komore su ovlašćeni revizori i ovlašćeni interni revizori.

Neplaćanjem članarine, članovima Komore prestaje članstvo u Komori.

Član 4

Poslovno ime Komore je: "Komora ovlašćenih revizora".

Poslovno ime Komore glasi na srpskom jeziku i napisano je ćiriličnim pismom.

Prevod poslovnog imena Komore na engleskom jeziku glasi: "Chamber of authorized auditors".

Član 5

Komora ima svojstvo pravnog lica.

Komora ima račun.

Sedište Komore je u Beogradu.

Komora može da ima ogranke u skladu sa ovim statutom.

Komora se Registruje u Agenciji za privredne registre, u skladu sa zakonom.

Član 6

Komoru predstavlja i zastupa generalni sekretar Komore u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

Član 7

Za svoje obaveze u pravnom prometu, Komora odgovara svim svojim sredstvima.

Komora ne odgovara za obaveze članova Komore.

Član 8

Komora ima pečat i štambilj, a može imati žig i suvi žig.

Pečat, žig i suvi žig su okruglog oblika, prečnika 30 mm, a štambilj Komore je pravougaonog oblika veličine 60x30 mm i svi sadrže naziv i sedište Komore ispisan ćiriličnim pismom na srpskom jeziku.

Generalni sekretar donosi Pravilnik o upotrebi, čuvanju i uništavanju pečata, žiga i štambilja Komore.

Član 9

Komora ima grafički amblem koji utvrđuje Skupština Komore.

Komora u svom poslovanju koristi memorandum (poslovni papir) koji sadrži poslovno ime, grafički amblem, adresu sedišta, brojeve telefona i faksa, kao i e-mail.

U korespondenciji sa inostranstvom, Komora koristi memorandum koji sadrži elemente iz stava 2. ovog člana ispisan na engleskom jeziku.

Član 10

Komora je dužna da obaveštava javnost o svim pitanjima iz nadležnosti Komore.

Komora je dužna da obaveštava Ministarstvo i Odbor za javni nadzor o disciplinskim postupcima koji se vode protiv članova Komore pred nadležnim organima Komore.

Ako se u disciplinskim postupcima ustanovi da postoji sumnja da je izvršeno krivično delo, Komora je dužna da obavesti i nadležne pravosudne organe.

Komora je dužna da na zahtev organa iz st. 2. i 3. ovog člana dostavi potrebne podatke o činjenicama o kojima ima saznanje.

Komora je dužna da obezbedi uslove da se članovi Komore i zaposleni u Komori redovno i potpuno obaveštavaju o radu Komore i njenih organa, kao i o svim pojedinostima koje su od značaja za ostvarivanje prava i obaveza članova Komore i delatnosti Komore.

Komora ima svoju prezentaciju na internetu.

II SREDSTVA ZA RAD KOMORE

Član 11

Komora stiče sredstva za rad od:

1) članarine koju plaćaju članovi Komore;

2) nadoknade za održavanje, upis i davanje podataka iz registara koje vodi Komore;

3) posebnog doprinosa za obavljanje kontrole kvaliteta rada društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora;

4) nadoknade za sprovođenje konsultacija, obuke i ispita za sticanje profesionalnih zvanja;

5) nadoknade za izdavanje sertifikata;

6) nadoknade za razmatranje zahteva;

7) nadoknade za sprovođenje kontinuiranog profesionalnog usavršavanja;

8) donacija, sponzorstva, poklona;

9) pretplate na časopis Komore i

10) drugih izvora, u skladu sa Zakonom i aktima Komore.

Sredstva za rad Komora koristi za ostvarivanje njenih zadataka koji su utvrđeni Zakonom i ovim statutom, u skladu sa godišnjim Programom rada i finansijskim planom Komore.

Sredstva Komore vode se na računu Komore.

Komora na posebnom podračunu vodi sredstva namenjena za kontrolu kvaliteta rada društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora.

Za raspolaganje sredstvima Komore odgovoran je generalni sekretar, a izuzetno lice koje on ovlasti.

Član 12

Komora, uz prethodnu saglasnost Ministarstva, koje pre davanja saglasnosti pribavlja mišljenje Odbora za javni nadzor, svojim opštim aktima utvrđuje visinu članarine za članove Komore, iznos nadoknade za upis u registre Komore, nadoknade za ispite koje sprovodi Komora, nadoknade za izdavanje izvoda iz registara, uverenja i potvrda o evidencijama koje Komora vodi, ostale nadoknade Komore, kao i visinu posebnog doprinosa za obavljanje kontrole kvaliteta rada društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora.

III POSLOVI KOJE OBAVLJA KOMORA

Član 13

Komora obavlja sledeće poslove kao javna ovlašćenja:

1) donosi i sprovodi program ispita za sticanje zvanja ovlašćeni revizor, organizuje ispite za sticanje zvanja ovlašćeni revizor i izdaje sertifikat za zvanje ovlašćeni revizor;

2) uređuje bliže uslove i postupak za oslobađanje polaganja teorijskog ispita, odnosno dela ispita predviđenih programom Komore za sticanje zvanja ovlašćeni revizor;

3) donosi program kontinuiranog profesionalnog usavršavanja i organizuje stručno usavršavanje licenciranih ovlašćenih revizora;

4) propisuje minimum radne dokumentacije koja čini sadržaj metodologije;

5) vodi Registar licenciranih ovlašćenih revizora;

6) vodi Registar društava za reviziju i samostalnih revizora;

7) vodi Registar izrečenih mera;

8) vodi Registar članova Komore;

9) utvrđuje visinu članarine za članove Komore;

10) utvrđuje iznos nadoknade za upis u registre Komore, nadoknade za ispite koje sprovodi Komora, nadoknade za izdavanje izvoda iz registara, uverenja i potvrda o evidencijama koje Komora vodi, kao i ostalih nadoknada propisanih opštim aktima Komore;

11) utvrđuje visinu posebnog doprinosa za obavljanje kontrole kvaliteta rada društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora;

12) donosi godišnji plan provere kvaliteta rada društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora;

13) donosi metodologiju za proveru kvaliteta obavljenih revizija, proveru kvaliteta rada društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora;

14) obavlja kontrolu kvaliteta rada društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora.

Poslove iz stava 1. ovog člana Komora obavlja kao poverene poslove.

Akt iz stava 1. tačka 1) ovog člana donosi se uz prethodnu saglasnost Odbora za javni nadzor i Ministarstva.

Akta iz stava 1. tač. 2)-4) i tač. 9)-13) ovog člana donose se uz prethodnu saglasnost Ministarstva, koje pre davanja saglasnosti pribavlja mišljenje Odbora za javni nadzor.

Pored poslova iz stava 1. ovog člana, Komora obavlja i sledeće poslove:

1) donosi Kodeks profesionalne etike revizora;

2) prati primenu Međunarodnih standarda revizije (MSR);

3) donosi i sprovodi program ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor, organizuje ispite za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor i izdaje sertifikat za zvanje ovlašćeni interni revizor;

4) donosi program kontinuiranog profesionalnog usavršavanja i organizuje stručno usavršavanje ovlašćenih internih revizora;

5) donosi program dodatne obuke za zaposlene u Komori koji obavljaju kontrolu kvaliteta rada društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora;

6) vodi Registar ovlašćenih internih revizora;

7) stara se o ugledu članova Komore, odnosno o obavljanju poslova revizije u skladu sa Kodeksom profesionalne etike revizora;

8) pruža stručnu pomoć članovima Komore;

9) donosi finansijski plan Komore;

10) dostavlja Ministarstvu i Odboru za javni nadzor godišnji finansijski izveštaje sa mišljenjem revizora i godišnji izveštaj o radu;

11) sarađuje i pruža stručnu pomoć Ministarstvu i Odboru za javni nadzor u obavljanju poslova u skladu sa Zakonom;

12) prati primenu Međunarodnih računovodstvenih standarda, odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, Međunarodnih standarda kontrole kvaliteta i Kodeksa etike za profesionalne računovođe;

13) prati proces harmonizacije računovodstvene i revizorske regulative sa međunarodnom profesionalnom regulativom;

14) vrši obuku kandidata za sticanje zvanja ovlašćeni revizor i ovlašćeni interni revizor;

15) utvrđuje kriterijume i vrši nostrifikaciju profesionalnih zvanja stečenih u inostranstvu;

16) sarađuje sa međunarodnim profesionalnim organizacijama;

17) obavlja poslove za koje je ovlašćena od strane Međunarodne federacije računovođa i drugih međunarodnih profesionalnih organizacija;

18) obezbeđuje uslove za obaveštavanje o pitanjima od značaja za ostvarivanje funkcija u okviru svoje delatnosti;

19) obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i ovim statutom.

Na finansijski plan Komore saglasnost daje Ministarstvo po prethodno pribavljenom mišljenju Odbora za javni nadzor.

Akt iz stava 5. tačka 15) ovog člana je konačan i protiv istog se može pokrenuti upravni spor.

IV ORGANI KOMORE

Član 14

Organi Komore su:

1) Skupština;

2) Savet;

3) Nadzorni odbor;

4) Generalni sekretar;

5) Etički odbor;

6) Komisija za kontrolu kvaliteta;

7) drugi organi Komore.

Mandat članova organa Komore iz stava 1. tač. 2)-6) ovog člana traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Nadležnost i način rada organa Komore utvrđuju se Zakonom i ovim statutom.

Generalni sekretar, članovi Saveta i Nadzornog odbora ne mogu biti lica izabrana, postavljena ili imenovana na funkciju u državnom organu, organu teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave.

Skupština

Član 15

Skupština je najviši organ Komore.

Skupštinu čine licencirani ovlašćeni revizori koji su zaposleni u društvu za reviziju, odnosno kod samostalnog revizora i upisani u Registar licenciranih ovlašćenih revizora, društva za reviziju upisana u Registar društava za reviziju i samostalnih revizora, samostalni revizori upisani u Registar društava za reviziju i samostalnih revizora.

Član 16

Skupština ima predsednika i potpredsednika koji se biraju iz redova članova Skupštine na period od četiri godine, a ista lica mogu biti ponovo birana najviše još jedanput.

Predsednik Skupštine predstavlja Skupštinu, saziva sednice Skupštine i vrši druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

Član 17

Nadležnosti Skupštine:

1) donosi statut i druge opšte akte Komore;

2) donosi Kodeks profesionalne etike revizora;

3) utvrđuje godišnji program rada i finansijski plan;

4) donosi poslovnik o svom radu i poslovnik o radu radnih tela koje obrazuje;

5) bira i razrešava članove organa i tela u sastavu Komore u skladu sa Zakonom i ovim statutom, osim člana Saveta koga imenuje ministar nadležan za poslove finansija;

6) utvrđuje visinu članarine za članove Komore;

7) utvrđuje iznos nadoknade za upis u registre Komore, nadoknade za ispite koje sprovodi Komora, nadoknade za izdavanje izvoda iz registara, uverenja i potvrda o evidencijama koje Komora vodi, kao i ostalih nadoknada propisanih opštim aktima Komore;

8) utvrđuje visinu posebnog doprinosa za obavljanje kontrole kvaliteta rada društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora;

9) razmatra izveštaje o radu organa Komore;

10) usvaja finansijske izveštaje i godišnji izveštaj o radu, kao i druge izveštaje koje dostavlja Savet i Nadzorni odbor;

11) donosi stručna pravila;

12) obrazuje komisiju za sprovođenje ispita za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni revizor i ovlašćeni interni revizor;

13) vrši izbor društva za reviziju za vršenje revizije finansijskih izveštaja Komore;

14) donosi program kontinuiranog profesionalnog usavršavanja;

15) odlučuje o nadoknadama za učestvovanje u radu Saveta;

16) odlučuje o nadoknadama za učestvovanje u radu komisija i drugih tela koje bira Skupština;

17) odlučuje o dodeli priznanja Komore;

18) obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

Na izbor, odnosno razrešenje članova organa i tela u sastavu Komore iz stava 1. tačka 5) ovog člana, saglasnost daje Ministarstvo po prethodno pribavljenom mišljenju Odbora za javni nadzor.

Član 18

Skupština odlučuje na redovnim i vanrednim sednicama.

Redovna Skupština održava se jednom godišnje i saziva je predsednik Skupštine.

Vanredna sednica Skupštine saziva se na zahtev predsednika Skupštine, ili najmanje 10 procenata članova Skupštine. Članovi Skupštine koji zahtevaju sazivanje vanredne Skupštine dužni su da svoj zahtev obrazlože i da isti sa predlogom dnevnog reda i pratećom dokumentacijom dostave predsedniku Skupštine.

Po zahtevu članova Skupštine iz stava 3. ovog člana, predsednik Skupštine je dužan da odluči u roku od 15 dana od dana njegovog dostavljanja i da sazove vanrednu Skupštinu u roku od mesec dana od dana prijema zahteva za sazivanje.

Ukoliko predsednik Skupštine ne postupi u skladu sa stavom 4. ovog člana, članovi Skupštine koji su podneli zahtev ovlašćeni su da neposredno sazovu Skupštinu Komore.

Član 19

Članovi Skupštine, pri odlučivanju u Skupštini imaju po jedan glas.

Skupština se može održati i donositi odluke ako u njenom radu učestvuje obična većina od ukupnog broja članova Skupštine, ili njihovih predstavnika (kvorum za rad Skupštine).

Ako se zakazana Skupština nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, na istoj sednici zakazuje se nova sednica sa istim dnevnim redom u roku od 30 dana od dana odlaganja sednice. Kvorum za ponovljenu sednicu Skupštine čini 1/3 od ukupnog broja članova Skupštine.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Ukoliko su glasovi članova Skupštine kod odlučivanja jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika Skupštine.

Skupština odlučuje javnim i tajnim glasanjem.

U radu Skupštine učestvuju generalni sekretar Komore i druga pozvana lica.

Član 20

Član Skupštine može da glasa lično ili preko ovlašćenog lica - punomoćnika.

Član Skupštine može da ima samo jednog punomoćnika za glasanje u Skupštini.

Punomoćje određenom licu za glasanje u Skupštini, član Skupštine daje u pisanoj formi. Punomoćje se daje za jednu sednicu Skupštine, a važi i za ponovljenu sednicu Skupštine koja je odložena.

Savet

Član 21

Savet je izvršni organ Komore.

Savet čine: predsednik, potpredsednik i četiri člana koje bira Skupština iz reda licenciranih ovlašćenih revizora, kao i jedan član koga imenuje ministar nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: članovi Saveta).

Iz istog društva za reviziju može biti izabran samo jedan član Saveta.

Član 22

Članovi Saveta biraju se na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, predsednik i potpredsednik Saveta biraju se na period od četiri godine, a ista lica mogu biti birana najviše još jedanput.

Član 23

Nadležnosti Saveta:

1) sprovodi odluke Skupštine;

2) utvrđuje predlog statuta i drugih opštih akata Komore;

3) utvrđuje predlog programa rada i razvoja Komore i prati njihovo sprovođenje;

4) utvrđuje predlog finansijskog plana Komore i stara se o njegovom izvršenju;

5) utvrđuje minimalni oblik i sadržaj radne dokumentacije koja je sastavni deo metodologije za obavljanje revizije u skladu sa MSR;

6) utvrđuje metodologiju obavljanja provere kvaliteta obavljenih revizija, provere kvaliteta rada društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora;

7) daje prethodno mišljenje na opšti akt društva za reviziju kojim se uređuje metodologija obavljanja revizije;

8) obaveštava Odbor za javni nadzor o nastupanju uslova za oduzimanje licenci i dozvola za obavljanje revizije;

9) obaveštava Odbor za javni nadzor o sprovedenim postupcima kontrole kvaliteta i predlaže mere u skladu sa Zakonom;

10) donosi akte u skladu sa ovim statutom;

11) donosi Poslovnik o radu;

12) donosi program polaganja ispita za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni revizor i ovlašćeni interni revizor, u skladu sa međunarodnim smernicama i zahtevima za profesionalno osposobljavanje, kao i Zakonom;

13) uređuje bliže uslove i postupak za oslobađanje polaganja teorijskog ispita, odnosno dela ispita predviđenih programom Komore za sticanje zvanja ovlašćeni revizor;

14) utvrđuje procedure polaganja ispita za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni revizor i ovlašćeni interni revizor;

15) propisuje uslove za izdavanje sertifikata o stečenom profesionalnom zvanju ovlašćeni revizor i ovlašćeni interni revizor;

16) propisuje uslove za nostrifikaciju i vrši nostrifikaciju profesionalnih zvanja stečenih u inostranstvu;

17) donosi Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama Komore;

18) donosi Pravilnik o vođenju registara Komore;

19) donosi program dodatne obuke za zaposlene u Komori koji obavljaju kontrolu kvaliteta rada društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora;

20) predlaže članove komisije za sprovođenje ispita za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni revizor i ovlašćeni interni revizor;

21) utvrđuje smernice za obavljanje interne revizije, u skladu sa međunarodnim opšteprihvaćenim principima za obavljanje interne revizije;

22) obrazuje komisije i druga pomoćna tela Komore koja nisu u nadležnosti Skupštine, za izvršavanje poslova u okviru delatnosti Komore;

23) angažuje eksperte iz oblasti računovodstva i revizije, ukoliko je neophodno u izvršavanju poslova koje obavlja Komora;

24) daje stručna mišljenja u vezi pitanja iz oblasti računovodstva i revizije;

25) sačinjava i dostavlja Skupštini na usvajanje izveštaj o svom radu;

26) usvaja Izveštaj o popisu imovine i obaveza i odobrava finansijske izveštaje Komore;

27) sačinjava izveštaje na zahtev Skupštine, Ministarstva i Odbora za javni nadzor;

28) razmatra i usvaja izveštaje o radu stručne službe Komore;

29) razmatra prigovore članova Komore u vezi sa njenim radom i odlučuje o preduzimanju mera u vezi sa istim;

30) utvrđuje smernice za ostvarivanje saradnje sa domaćim i međunarodnim profesionalnim institucijama i organizacijama, kao i odnose sa javnošću;

31) odlučuje o uključivanju Komore u domaće i međunarodne organizacije;

32) odlučuje o prevođenju, objavljivanju i usklađivanju međunarodne profesionalne regulative, kao i o drugim poslovima za koje je Komora ovlašćena od strane Međunarodne federacije računovođa i drugih međunarodnih profesionalnih organizacija;

33) odlučuje o izdavanju časopisa Komore;

34) stara se o izvršavanju godišnjeg programa rada Komore;

35) odlučuje o predstavljanju Komore na međunarodnim skupovima;

36) donosi opšte akte i obavlja druge poslove u okviru delatnosti Komore u skladu sa Zakonom i ovim statutom, a koji nisu u nadležnosti Skupštine;

37) obavlja i druge stručne poslove u cilju razvoja revizorske profesije.

Za svoj rad Savet je odgovoran Skupštini.

Član 24

Savet odlučuje na redovnim i vanrednim sednicama.

Redovna sednica Saveta održava se kvartalno jedanput i saziva je predsednik Saveta.

Vanredna sednica Saveta održava se prema potrebama u radu Komore.

Vanrednu sednicu saziva predsednik Saveta, ili najmanje 4 člana Saveta na osnovu pisano obrazloženog predloga koji podnose predsedniku, u kom slučaju je predsednik dužan da sazove vanrednu sednicu Saveta u roku od 10 dana od dana prijema predloga.

Vanredna sednica Saveta saziva se i na zahtev Skupštine i generalnog sekretara Komore, u roku od deset dana od dana prijema pisanog zahteva za sazivanje.

Na predlog predsednika Saveta, a po prethodno prispeloj saglasnosti najmanje 4 člana Saveta, može se održati i pisana sednica Saveta.

U radu Saveta učestvuje generalni sekretar Komore i druga pozvana lica.

Član 25

Sednica Saveta se može održati i Savet može donositi odluke ako u njegovom radu učestvuje obična većina članova Saveta (kvorum za rad Saveta).

Ako se zakazana sednica Saveta nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, na istoj sednici zakazuje se nova sednica Saveta sa istim dnevnim redom, koja će biti održana u roku od 15 dana od dana odlaganja sednice.

Savet donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova Saveta.

Ukoliko su glasovi članova Saveta kod odlučivanja jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika Saveta.

U postupku u kome Savet razmatra podnete prigovore iz člana 23. stav 1. tačka 29) ovog statuta, kod odlučivanja i glasanja ne može učestvovati član Saveta koji je podneo prigovor, ili član protiv koga je prigovor podnet.

Kod odlučivanja i glasanja po pitanjima iz stava 5. ovog člana ne može učestvovati član Saveta koji je sa licem koje je podnelo prigovor iz člana 23. stav 1. tačka 29) ovog statuta, ili protiv koga je prigovor podnet: krvni srodnik u pravoj liniji, krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, supružnik, vanbračni partner ili njihov krvni srodnik zaključno sa prvim stepenom srodstva, usvojilac ili usvojenik ili potomak usvojenika, ili živi u zajedničkom domaćinstvu sa licem koje je podnelo prigovor iz člana 23. stav 1. tačka 29) ovog statuta, ili protiv koga je prigovor podnet.

U postupku u kome Savet razmatra podnete prigovore iz člana 23. stav 1. tačka 29) ovog statuta, a podnosilac prigovora je pravno lice ili je protiv istog prigovor podnet, kod odlučivanja i glasanja ne može učestvovati član Saveta koji je: zaposlen u pravnom licu koje u pravnom licu koje je podnelo prigovor ili protiv koga je prigovor podnet poseduje značajno učešće u kapitalu, zaposlen u pravnom licu koje je u pravnom licu koje je podnelo prigovor ili protiv koga je prigovor podnet kontrolni član društva, zaposlen u pravnom licu koje je zajedno sa pravnim licem koje je podnelo prigovor ili protiv koga je prigovor podnet pod kontrolom trećeg lica.

Pravo glasa isključuje se i članu Saveta koji je: lice koje u pravnom licu koje je podnelo prigovor ili protiv koga je prigovor podnet poseduje značajno učešće u kapitalu, lice koje je kontrolni član pravnog lica koje je podnelo prigovor ili protiv koga je prigovor podnet, ili lice koje je direktor, odnosno član organa upravljanja ili nadzora pravnog lica koje je podnelo prigovor ili protiv koga je prigovor podnet.

Pravo glasa člana Saveta isključuje se i u slučaju postojanja činjenica i okolnosti koje bi mogle uticati na objektivnost pri odlučivanju u postupku u kome Savet razmatra podnete prigovore iz člana 23. stav 1. tačka 29) ovog statuta.

Član Saveta čije je pravo glasa isključeno u slučajevima iz st. 5, 6, 7, 8. i 9. ovog člana, ne uzima se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma za odlučivanje.

Nadzorni odbor

Član 26

Nadzorni odbor obavlja kontrolu poslovanja i unutrašnji nadzor nad radom Komore.

Predsednika i članove Nadzornog odbora bira i razrešava Skupština iz reda svojih članova.

Nadzorni odbor ima pet članova.

Nadzorni odbor čine: predsednik, potpredsednik i tri člana (zajednički naziv: članovi Nadzornog odbora).

Članovi Nadzornog odbora biraju se na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Član 27

Nadležnosti Nadzornog odbora:

1) vrši nadzor nad zakonitošću rada Komore;

2) razmatra godišnji izveštaj o radu i finansijske izveštaje, kao i druge akte Komore;

3) donosi poslovnik o svom radu;

4) obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

Član 28

Nadzorni odbor odlučuje na redovnim i vanrednim sednicama.

Redovna sednica Nadzornog odbora održava se jedanput godišnje i saziva je predsednik Nadzornog odbora, a vanredna prema potrebama u radu Komore.

Vanredna sednica Nadzornog odbora saziva se na zahtev bilo kog člana Nadzornog odbora.

Član 29

Sednica Nadzornog odbora se može održati i Nadzorni odbor može donositi odluke ako u njegovom radu učestvuje obična većina članova Nadzornog odbora (kvorum za rad Nadzornog odbora).

Ako se zakazana sednica Nadzornog odbora nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, na istoj sednici se zakazuje nova sa istim dnevnim redom, koja će biti održana u roku od 15 dana od dana odlaganja sednice.

Nadzorni odbor donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova Nadzornog odbora.

Ukoliko su glasovi članova Nadzornog odbora kod odlučivanja jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika Nadzornog odbora.

Generalni sekretar

Član 30

Generalni sekretar Komore:

1) rukovodi Komorom, predstavlja i zastupa Komoru;

2) odgovara za zakonitost rada i poslovanja Komore;

3) priprema godišnji program rada i finansijski plan Komore;

4) podnosi Savetu izveštaje o izvršenju godišnjeg programa rada i finansijskog plana Komore;

5) izvršava odluke organa Komore;

6) odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u stručnoj službi Komore;

7) donosi Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Komori;

8) organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanjem stručne službe Komore;

9) nadzire i odgovoran je za rad stručne službe Komore;

10) odlučuje o korišćenju sredstava Komore u skladu sa finansijskim planom i odgovoran je za finansijsko poslovanje Komore;

11) odlučuje o angažovanju lica za pojedine stručne poslove Komore, ukoliko angažovanje ovih lica nije u nadležnosti drugih organa Komore;

12) odlučuje o službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu zaposlenih u stručnoj službi Komore;

13) obrazuje komisije koje nisu u nadležnosti drugih organa Komore;

14) izdaje sertifikat o stečenom profesionalnom zvanju ovlašćeni revizor, a na osnovu Zapisnika o položenom ispitu kandidata, ili Odluke Saveta o nostrifikaciji profesionalnog zvanja stečenog u inostranstvu;

15) izdaje sertifikat o stečenom profesionalnom zvanju ovlašćeni interni revizor, a na osnovu Zapisnika o položenom ispitu kandidata, ili Odluke Saveta o nostrifikaciji profesionalnog zvanja stečenog u inostranstvu;

16) donosi akta koja nisu u nadležnosti drugih organa Komore;

17) odlučuje o drugim pitanjima koja su mu Zakonom, podzakonskom i profesionalnom regulativom, ovim statutom, opštim i pojedinačnim aktima Komore i drugim propisima stavljena u nadležnost;

18) odlučuje o drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti organa Komore;

19) obavlja druge poslove određene Zakonom i ovim statutom.

Za generalnog sekretara može biti izabrano lice koje ispunjava sledeće uslove:

1) da ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine;

2) da ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima;

3) da je državljanin Republike Srbije;

4) da nije osuđivano za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana, a u smislu člana 5. Zakona.

Generalnog sekretara bira Skupština na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Član 31

Generalni sekretar Komore može obavljanje određenih poslova iz člana 30. ovog statuta preneti u nadležnost zaposlenom u stručnoj službi Komore ili drugom licu, osim poslova koje su Zakon i organi Komore neposredno poverili generalnom sekretaru.

Etički odbor

Član 32

Nadležnosti Etičkog odbora:

1) daje mišljenje o radu članova Komore u skladu sa Kodeksom profesionalne etike revizora i izveštava Savet Komore, predsednika Skupštine i Odbor za javni nadzor o istom;

2) promoviše principe profesionalne etike radi uspostavljanja etičkog ponašanja članova Komore u obavljanju revizije;

3) donosi poslovnik o svom radu;

4) obavlja druge poslove u vezi sa primenom i poštovanjem Kodeksa profesionalne etike revizora.

Član 33

Etički odbor ima pet članova.

Članovi Etičkog odbora su: predsednik, potpredsednik i tri člana.

Članove Etičkog odbora bira Skupština iz reda članova Komore.

Mandat članova Etičkog odbora traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Član 34

Etički odbor odlučuje na redovnim i vanrednim sednicama.

Redovna sednica Etičkog odbora održava se jedanput godišnje i saziva je predsednik Etičkog odbora, a vanredna prema potrebama u radu Komore.

Vanredna sednica Etičkog odbora saziva se na zahtev bilo kog člana Etičkog odbora.

Član 35

Sednica Etičkog odbora se može održati i Etički odbor može donositi odluke ako u njegovom radu učestvuje obična većina članova Etičkog odbora (kvorum za rad Etičkog odbora).

Ako se zakazana sednica Etičkog odbora nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, na istoj sednici se zakazuje nova sa istim dnevnim redom, koja će biti održana u roku od 15 dana od dana odlaganja sednice.

Etički odbor donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova Etičkog odbora.

Ukoliko su glasovi članova Etičkog odbora kod odlučivanja jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika Etičkog odbora.

Komisija za kontrolu kvaliteta

Član 36

Komisija za kontrolu kvaliteta utvrđuje godišnji plan provere kvaliteta obavljenih revizija i prati njegovu primenu, razmatra izveštaje o obavljenim kontrolama kvaliteta, predlaže mere za otklanjanje nepravilnosti utvrđene u postupku kontrole kvaliteta i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

Član 37

Komisija za kontrolu kvaliteta ima pet članova.

Članovi Komisije za kontrolu kvaliteta su: predsednik, potpredsednik i tri člana.

Članove Komisije za kontrolu kvaliteta bira Skupština iz reda članova Komore.

Mandat članova Komisije za kontrolu kvaliteta traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Član 38

Komisija za kontrolu kvaliteta odlučuje na redovnim i vanrednim sednicama.

Redovna sednica Komisije za kontrolu kvaliteta održava se najmanje dva puta godišnje i saziva je predsednik Komisije za kontrolu kvaliteta, a vanredna prema potrebama u radu.

Član 39

Sednica Komisije za kontrolu kvaliteta se može održati i Komisija za kontrolu kvaliteta može donositi odluke ako u njenom radu učestvuje obična većina članova Komisije za kontrolu kvaliteta (kvorum za rad Komisije za kontrolu kvaliteta).

Ako se zakazana sednica Komisije za kontrolu kvaliteta nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, na istoj sednici se zakazuje nova sa istim dnevnim redom, koja će biti održana u roku od 15 dana od dana odlaganja sednice.

Komisija za kontrolu kvaliteta donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova Komisije za kontrolu kvaliteta.

Ukoliko su glasovi članova Komisije za kontrolu kvaliteta kod odlučivanja jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika Komisije za kontrolu kvaliteta.

Kod odlučivanja i glasanja ne može učestvovati član Komisije za kontrolu kvaliteta koji je sa licem koje je predmet kontrole: krvni srodnik u pravoj liniji, krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, supružnik, vanbračni partner ili njihov krvni srodnik zaključno sa prvim stepenom srodstva, usvojilac ili usvojenik ili potomak usvojenika, ili živi u zajedničkom domaćinstvu sa licem koje je predmet kontrole.

U postupku provere kvaliteta rada društava za reviziju, kod odlučivanja i glasanja ne može učestvovati član Komisije za kontrolu kvaliteta koji je: u prethodnih pet godina bio zaposlen u pravnom licu koje u pravnom licu koje je predmet kontrole poseduje značajno učešće u kapitalu, u prethodnih pet godina bio zaposlen u pravnom licu koje je u pravnom licu koje je predmet kontrole kontrolni član društva, u prethodnih pet godina bio zaposlen u pravnom licu koje je zajedno sa pravnim licem koje je predmet kontrole pod kontrolom trećeg lica.

Pravo glasa isključuje se i članu Komisije za kontrolu kvaliteta koji je: lice koje u pravnom licu koje je predmet kontrole poseduje značajno učešće u kapitalu, lice koje je kontrolni član pravnog lica koje je predmet kontrole, ili lice koje je direktor, odnosno član organa upravljanja ili nadzora pravnog lica koje je predmet kontrole.

Pravo glasa člana Komisije za kontrolu kvaliteta isključuje se i u slučaju postojanja činjenica i okolnosti koje bi mogle uticati na objektivnost pri odlučivanju u postupku kontrole kvaliteta rada društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora.

Član Komisije za kontrolu kvaliteta čije je pravo glasa isključeno u slučajevima iz st. 5, 6, 7. i 8. ovog člana, ne uzima se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma za odlučivanje.

Predmet kontrole

Član 40

Komora obavlja kontrolu kvaliteta rada društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora radi provere da li se pri obavljanju revizije postupa u skladu sa MSR i odredbama Zakona.

Kontrola kvaliteta rada obavlja se na objektivan način i u postupku koji isključuje bilo kakav sukob interesa između lica koja obavljaju proveru kvaliteta rada i društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora.

Kontrola kvaliteta podleže nadzoru koji obavlja Odbor za javni nadzor.

U postupku kontrole kvaliteta rada primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, ako Zakonom nije drugačije uređeno.

Za finansiranje kontrole kvaliteta rada koriste se sredstva Komore, posebno izdvojena za ovu namenu, osim u slučaju iz člana 72. st. 6. i 7. Zakona, kada se kontrola kvaliteta finansira iz budžeta Republike Srbije.

Način obavljanja kontrole

Član 41

Kontrola kvaliteta rada društava za reviziju se obezbeđuje:

1) praćenjem, prikupljanjem i proverom izveštaja i obaveštenja koja Komori podnose društva za reviziju, samostalni revizori i licencirani ovlašćeni revizori, u skladu sa Zakonom;

2) obavljanjem pregleda poslovanja društava za reviziju;

3) predlaganjem mera u postupku kontrole kvaliteta, u skladu sa Zakonom.

Obavljanje pregleda poslovanja društava za reviziju i samostalnih revizora iz stava 1. tačka 2) ovog člana obuhvata:

1) pregled internog sistema kontrole kvaliteta;

2) proveru nezavisnosti licenciranog ovlašćenog revizora, samostalnog revizora i društva za reviziju u odnosu na obveznika revizije;

3) proveru usklađenosti postupaka revizije sa MSR;

4) ocenu kvaliteta u pogledu angažovanih resursa (sastav revizorskog tima i radni sati);

5) pregled obračunatih cena za usluge revizije;

6) neposrednu proveru kvaliteta rada licenciranog ovlašćenog revizora.

Pregledom internog sistema kontrole kvaliteta iz stava 2. tačka 1) ovog člana utvrđuje se da li društvo za reviziju i samostalni revizor ima uspostavljene odgovarajuće smernice i postupke za:

1) preuzimanje odgovornosti povezane sa kvalitetom obavljenog rada;

2) poštovanje etičkih zahteva;

3) uspostavljanje i održavanje odnosa sa obveznicima revizije finansijskih izveštaja, kao i za druge usluge;

4) formiranje revizorskih timova;

5) obavljanje revizije u skladu sa MSR;

6) obezbeđivanje da smernice i postupci povezani sa internim procedurama za kontrolu kvaliteta funkcionišu uspešno i da se poštuju u praksi.

Neposredna provera kvaliteta rada licenciranog ovlašćenog revizora iz stava 2. tačka 6) ovog člana obavlja se tako što se pregleda celokupna radna dokumentacija o obavljenoj reviziji kod najmanje jednog obveznika revizije.

Lica koja obavljaju kontrolu kvaliteta rada dužna su da obezbede potreban broj odabranih revizorskih dokumenata, odnosno uzoraka za testiranje, kako bi predmetna provera bila kvalitetna i sveobuhvatna, primenjujući MSR i zahteve vezane za nezavisnost njihovog rada.

Odbor za javni nadzor može predložiti Ministarstvu da izda nalog licima iz stava 5. ovog člana da izvrše vanrednu kontrolu kvaliteta rada društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora.

Odbor za javni nadzor može da predloži vanrednu kontrolu kvaliteta u smislu stava 6. ovog člana, po dobijanju obaveštenja od Narodne banke Srbije, odnosno Komisije za hartije od vrednosti da postoji osnovana sumnja da društvo za reviziju ne obavlja reviziju u skladu sa Zakonom i MSR.

Učestalost kontrole

Član 42

Komora obavlja kontrolu kvaliteta rada kod društava za reviziju i samostalnih revizora najmanje jednom u šest godina, odnosno najmanje jednom u tri godine kod društva za reviziju koje obavlja reviziju društava od javnog interesa.

Kontrola kvaliteta iz stava 1. ovog člana, može se obavljati i češće, naročito u odnosu na društva za reviziju, odnosno samostalne revizore kojima su izricane mere u postupku kontrole.

Komora je dužna da o kontroli kvaliteta rada, pisanim putem obavesti društvo za reviziju najkasnije 15 dana pre početka kontrole.

Lica koja obavljaju kontrolu

Član 43

Kontrolu kvaliteta rada društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora obavljaju lica zaposlena u Komori na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, licencirani ovlašćeni revizori sa najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima revizije.

Lica koja obavljaju kontrolu kvaliteta rada iz stava 1. ovog člana, dužna su da završe dodatnu obuku prema programu koji utvrdi Komora.

Obaveze društva za reviziju i samostalnog revizora u postupku kontrole

Član 44

Društvo za reviziju, odnosno samostalni revizor, kod kojeg se obavlja kontrola kvaliteta rada, dužno je da omogući ovlašćenom licu Komore pregled revizorskih izveštaja, radne dokumentacije, kao i druge dokumentacije na osnovu koje su revizorski izveštaji sastavljeni.

Društvo za reviziju, odnosno samostalni revizor, kod kojeg se obavlja kontrola kvaliteta rada, dužno je da, na zahtev ovlašćenog lica Komore, omogući kontrolu kvaliteta rada u svom sedištu.

Izveštaj o kontroli

Član 45

O obavljenoj kontroli kvaliteta rada sastavlja se izveštaj koji sadrži značajne nalaze i zaključke i dostavlja se Komisiji za kontrolu kvaliteta Komore i društvu za reviziju, odnosno samostalnom revizoru kod koga se vrši kontrola kvaliteta rada, osim u slučaju iz člana 72. st. 6. i 7. Zakona, kada se izveštaj dostavlja Ministarstvu i Odboru za javni nadzor.

Jednom godišnje Komora, po prethodno pribavljenom mišljenju Odbora za javni nadzor, objavljuje ukupne rezultate provere kvaliteta rada društava za reviziju i samostalnih revizora na svojoj internet stranici.

Ako Komora u postupku kontrole kvaliteta rada utvrdi da društvo za reviziju, odnosno samostalni revizor ne postupa u skladu sa odredbama Zakona i drugim pravilima revizorske struke, dužna je da Odboru za javni nadzor dostavi izveštaj o obavljenoj kontroli sa predlogom mera propisanih Zakonom.

Ako Komora u postupku kontrole kvaliteta rada utvrdi da licencirani ovlašćeni revizor ne postupa u skladu sa odredbama Zakona i drugim pravilima revizije, dužna je da Odboru za javni nadzor dostavi izveštaj o obavljenoj kontroli sa predlogom mera propisanih Zakonom.

Stručna služba Komore

Član 46

Obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova u okviru nadležnosti Komore vrši stručna služba Komore.

Generalni sekretar Komore, rukovodi i organizuje proces rada i poslovanja stručne službe Komore.

Stručna služba Komore može obavljati svoje poslove celovito, ili podeljena na odgovarajuće organizacione delove.

Oblici organizovanja stručne službe Komore, opis poslova, broj izvršioca, kao i uslovi za zasnivanje radnog odnosa zaposlenih u stručnoj službi Komore, uređuju se Pravilnikom sistematizaciji radnih mesta u Komori, tako da se obezbedi efikasno izvršavanje nadležnosti Komore.

Stručnu službu Komore čine stručna lica koja su zaposlena u Komori.

U pogledu prava, obaveza i odgovornosti po osnovu rada zaposlenih u stručnoj službi Komore, primenjuju se zakon o radu.

Stručna služba Komore podnosi Savetu godišnji izveštaj o svom radu.

Član 47

Komora, odnosno stručna služba Komore može imati organizacione delove van svog sedišta sa određenim ovlašćenjima u pravnom prometu, bez svojstva pravnog lica.

Odluku o formiranju organizacionih delova van sedišta Komore donosi Skupština.

Komisija za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene revizore

Član 48

Komisiju za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene revizore čine: predsednik i četiri člana koje bira Skupština.

Predsednik i tri člana Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene revizore moraju biti članovi Komore, a jedan član Komisije može biti univerzitetski profesor.

Članovi Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene revizore biraju se na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Član 49

Komisija za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene revizore je nadležna da:

1) predlaže program polaganja ispita za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni revizor, u skladu sa međunarodnim smernicama i zahtevima za profesionalno osposobljavanje, kao i Zakonom;

2) vrši upoređivanje programa za polaganje ispita međunarodnih organizacija ovlašćenih za izdavanje potvrda o sticanju profesionalnih zvanja za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja sa programom Komore, a u cilju razmatranja mogućnosti za priznavanje ispita;

3) utvrđuje literaturu za polaganje ispita za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni revizor;

4) organizuje obuku za polaganje ispita za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni revizor;

5) angažuje ispitivače za sprovođenje ispitnog roka i obuke za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni revizor;

6) obrazuje telo za razmatranje prigovora kandidata u vezi vrednovanja odgovora na ispitu za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni revizor;

7) učestvuje u organizaciji i sprovođenju kontinuiranog profesionalnog usavršavanja licenciranih ovlašćenih revizora.

Član 50

Komisija za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene revizore, odlučuje na redovnim i vanrednim sednicama.

Redovna sednica Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene revizore, održava se jedanput godišnje i saziva je predsednik Komisije, a vanredna prema potrebama u radu.

Vanredna sednica Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene revizore saziva se na zahtev bilo kog člana Komisije, kao i Skupštine i Saveta Komore.

Član 51

Sednica Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene revizore se može održati i Komisija može donositi odluke ako u njenom radu učestvuje obična većina članova Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene revizore (kvorum za rad Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene revizore).

Ako se zakazana sednica Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene revizore nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, na istoj sednici se zakazuje nova sa istim dnevnim redom, koja će biti održana u roku od 15 dana od dana odlaganja sednice.

Komisija za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene revizore donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova Komisije.

Ukoliko su glasovi članova Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene revizore kod odlučivanja jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika Komisije.

Komisija za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene interne revizore

Član 52

Komisiju za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene interne revizore čine: predsednik i četiri člana koje bira Skupština.

Predsednik i tri člana Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene interne revizore moraju biti članovi Komore, a jedan član Komisije može biti univerzitetski profesor.

Članovi Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene interne revizore biraju se na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Član 53

Nadležnosti Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene interne revizore:

1) predlaže program polaganja ispita za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni interni revizor, u skladu sa međunarodnim smernicama i zahtevima za profesionalno osposobljavanje, kao i Zakonom;

2) vrši upoređivanje programa za polaganje ispita međunarodnih organizacija ovlašćenih za izdavanje potvrda o sticanju profesionalnih zvanja ovlašćeni interni revizor sa programom Komore, a u cilju razmatranja mogućnosti za priznavanje ispita;

3) utvrđuje literaturu za polaganje ispita za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni interni revizor;

4) organizuje obuku za polaganje ispita za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni interni revizor;

5) angažuje ispitivače za sprovođenje ispitnog roka i obuke za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni interni revizor;

6) obrazuje telo za razmatranje prigovora kandidata u vezi vrednovanja odgovora na ispitu za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni interni revizor;

7) učestvuje u organizaciji i sprovođenju kontinuiranog profesionalnog usavršavanja ovlašćenih internih revizora.

Član 54

Komisija za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene interne revizore, odlučuje na redovnim i vanrednim sednicama.

Redovna sednica Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene interne revizore, održava se jedanput godišnje i saziva je predsednik Komisije, a vanredna prema potrebama u radu.

Vanredna sednica Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene interne revizore saziva se na zahtev bilo kog člana Komisije, kao i Skupštine i Saveta Komore.

Član 55

Sednica Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene interne revizore se može održati i Komisija može donositi odluke ako u njenom radu učestvuje obična većina članova Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene interne revizore (kvorum za rad Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene interne revizore).

Ako se zakazana sednica Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene interne revizore nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, na istoj sednici se zakazuje nova sa istim dnevnim redom, koja će biti održana u roku od 15 dana od dana odlaganja sednice.

Komisija za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene interne revizore donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova Komisije.

Ukoliko su glasovi članova Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene interne revizore kod odlučivanja jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika Komisije.

Član 56

Savet, Nadzorni odbor, generalni sekretar Komore, Etički odbor, Komisija za kontrolu kvaliteta, Komisija za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene revizore i Komisija za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene interne revizore, u okviru svojih nadležnosti obrazuju komisije za vršenje određenih poslova iz okvira svojih nadležnosti.

Profesionalni sastav, broj članova, kao i zadatak komisije, utvrđuju se odlukom o obrazovanju, a u skladu sa zadatkom i poslom koji je neophodno obaviti.

Organ koji je obrazovao komisiju, može u toku njenog rada, svojom odlukom promeniti zadatak i sastav komisije.

Komisije se, u skladu sa zadatkom, mogu obrazovati sa ograničenim vremenom rada, ili kao komisije u stalnom zasedanju, odnosno do donošenja odluke o prestanku rada.

Komisije podnose izveštaj po završetku rada organu koji ih je obrazovao.

Članovi komisije su dužni da savesno i profesionalno izvršavaju svoje obaveze u okviru zadatka koji im je poveren.

V OPŠTI I DRUGI AKTI KOMORE

Član 57

Komora ima opšte akte u skladu sa Zakonom, drugim propisima, odredbama ovog statuta, kao i u skladu sa odlukama organa Komore.

Opšti akti Komore su ovaj statut, pravilnici, akti kojima se regulišu opšti uslovi poslovanja, odluke, kao i drugi akti kojima se na opšti način uređuju određena pitanja iz delatnosti Komore.

Opšte akte Komore donose organi Komore u okviru svojih nadležnosti.

Autentično tumačenje opšteg akta daje organ koji ga je doneo i utvrđuje njegov prečišćen tekst.

Izmene i dopune opštih akata, vrše se u postupku koji je određen za njihovo donošenje.

Donete akte Komore, potpisuje organ, odnosno predsednik organa koji je akt doneo, ili lice koje ga zamenjuje, kao i druga ovlašćena lica u skladu sa ovim statutom.

Član 58

Statut je osnovni opšti akt Komore, a drugi opšti akti Komore moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Statut Komore potpisuje predsednik Skupštine i na svakoj strani Statuta stavlja svoj skraćeni potpis (paraf).

Član 59

Odluke i drugi akti Komore koji nemaju opšti karakter u skladu sa članom 57. stav 2. ovog statuta, moraju biti u skladu sa opštim aktima Komore.

Ako je Zakonom propisano da se na akt Komore daje saglasnost u skladu sa Zakonom, isti se objavljuje i stupa na snagu po dobijanju saglasnosti.

Saglasnost iz stava 2. ovog člana, prilaže se uz odgovarajući akt i čini njegov sastavni deo.

VI POSLOVNE KNJIGE, FINANSIJSKI IZVEŠTAJI I REVIZIJA

Član 60

Komora vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, kao i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Međunarodnim računovodstvenim standardima.

VII REGISTRI KOMORE

Član 61

Komora vodi:

1) Registar članova Komore;

2) Registar društava za reviziju i samostalnih revizora;

3) Registar licenciranih ovlašćenih revizora;

4) Registar izrečenih mera;

5) Registar izdatih sertifikata za profesionalno zvanje ovlašćeni revizor;

6) Registar izdatih sertifikata za profesionalno zvanje ovlašćeni interni revizor.

Komora je dužna da po prijemu rešenja iz člana 13. Zakona, bez odlaganja upiše društvo za reviziju, odnosno samostalnog revizora u registar iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

Komora je dužna da po prijemu rešenja iz člana 7. Zakona, bez odlaganja upiše licenciranog ovlašćenog revizora u registar iz stava 1. tačka 3) ovog člana.

Pravo da obavljaju reviziju, društvo za reviziju, odnosno samostalni revizor i licencirani ovlašćeni revizor, stiču danom upisa u registre iz stava 1. tač. 1)-3) ovog člana.

Registri iz stava 1. ovog člana vode se na srpskom jeziku.

Registri iz stava 1. ovog člana se redovno ažuriraju i objavljuju na internet stranici Komore.

Registri iz stava 1. ovog člana su javne knjige.

Način vođenja registara, bliže će se regulisati Pravilnikom o vođenju registara Komore.

Registar društava za reviziju i samostalnih revizora

Član 62

Registar društava za reviziju i samostalnih revizora sadrži:

1) poslovno ime, adresu, matični broj, PIB i pravnu formu;

2) kontakt podatke i internet adresu;

3) adresu svake filijale i povezanog lica u zemlji i u inostranstvu;

4) ime i prezime, kao i registarski broj svih licenciranih ovlašćenih revizora koji su zaposleni u društvu za reviziju, odnosno kod samostalnog revizora;

5) podatke o osnivačima, u skladu sa propisima o registraciji privrednih subjekata;

6) podatke o direktoru, odnosno o članovima organa upravljanja, u skladu sa propisima o registraciji privrednih subjekata;

7) podatke o članstvu u mreži;

8) sve ostale registracije društva za reviziju, odnosno samostalnog revizora kod nadležnih organa država članica i nadležnih organa trećih zemalja, uključujući naziv organa za registraciju i registarski broj ako postoji.

Društva za reviziju, odnosno samostalni revizori su dužni da obaveštavaju Komoru o promenama svih činjenica i okolnosti na osnovu kojih su upisani u registar iz stava 1. ovog člana, u roku od osam dana od dana nastanka promene.

Podaci koji se dostavljaju Komori, moraju biti potpisani od strane lica ovlašćenog za zastupanje društva za reviziju, odnosno od strane samostalnog revizora.

Podaci koji se dostavljaju Komori, a koja dostavljaju revizorska društva država članica i revizorska društva trećih zemalja, moraju biti prevedeni na srpski jezik od strane ovlašćenog lica u skladu sa zakonom.

Sadržina izveštaja koji se dostavlja Komori

Član 63

Društva za reviziju, odnosno samostalni revizori, dužni su da Komori, najmanje jednom godišnje do kraja marta tekuće godine, dostave izveštaj sa podacima o:

1) imaocima akcija i udela u društvu za reviziju, kao i o sticanju i promeni vlasnika akcija, odnosno udela;

2) ulaganjima na osnovu kojih su društva za reviziju, odnosno samostalni revizori, direktno ili indirektno stekli učešće u drugom pravnom licu;

3) promenama statuta ili osnivačkog akta;

4) načinu izračunavanja osiguranja iz člana 18. Zakona i polisi osiguranja;

5) zaposlenima;

6) spisku svih ugovora o reviziji finansijskih izveštaja, po vrstama revizije, koje su društva za reviziju, odnosno samostalni revizori zaključili sa obveznicima revizije u izveštajnom periodu, kao i spisku svih ugovora o reviziji finansijskih izveštaja koji su raskinuti uz odgovarajuće obrazloženje, nezavisno od toga koja je strana raskinula ugovor;

7) broju izveštaja o reviziji koje je potpisao svaki licencirani ovlašćeni revizor;

8) drugim informacijama koje su potrebne za planiranje i sprovođenje kontrole kvaliteta, kao i drugih aktivnosti Komore.

U godišnji izveštaj iz stava 1. ovog člana, uključuju se svi podaci u periodu od 1. januara do 31. decembra prethodne godine.

Registar licenciranih ovlašćenih revizora

Član 64

Registar licenciranih ovlašćenih revizora sadrži:

1) ime, prezime i registarski broj licence;

2) naziv, adresu, internet adresu i registarski broj društva za reviziju u kome je licencirani ovlašćeni revizor zaposlen ili sa kojim je povezan kao partner ili na neki drugi način;

3) sve ostale registracije licenciranog ovlašćenog revizora kod nadležnih organa država članica i nadležnih organa trećih zemalja, uključujući naziv organa za registraciju i registarski broj ako postoji;

4) datum izdavanja, odnosno produženja licence.

Licencirani ovlašćeni revizor, dužan je da obaveštava Komoru o promenama svih činjenica i okolnosti na osnovu kojih je upisan u registar iz stava 1. ovog člana, u roku od osam dana od dana nastanka promene.

Podaci koji se dostavljaju Komori moraju biti potpisani od strane licenciranih ovlašćenih revizora.

Podaci koji se dostavljaju Komori, a koje dostavljaju revizori država članica i revizori trećih zemalja moraju biti prevedeni na srpski jezik od strane ovlašćenog lica u skladu sa zakonom.

Brisanje društava za reviziju i samostalnih revizora iz registra

Član 65

Brisanje društava za reviziju i samostalnih revizora iz registra koji se vode u skladu sa članom 63. stav 1. tačka 2) Zakona, vrši se na osnovu rešenja Ministarstva o oduzimanju dozvole za obavljanje revizije, u skladu sa Zakonom.

Kada rešenje iz stava 1. ovog člana bude izvršno, Ministarstvo dostavlja primerak rešenja Komori i Agenciji za privredne registre.

Brisanje licenciranih ovlašćenih revizora iz registra

Član 66

Brisanje licenciranih ovlašćenih revizora iz registra koji se vodi u skladu sa članom 63. stav 1. tačka 3) Zakona, vrši se na osnovu rešenja Ministarstva o oduzimanju licence za obavljanje revizije, kao i u slučaju kada se rešenje o izdavanju licence stavi van snage, u skladu sa Zakonom.

Kada rešenje iz stava 1. ovog člana bude izvršno, Ministarstvo dostavlja primerak rešenja Komori.

VIII PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA KOMORE

Član 67

Članovi Komore imaju sledeća prava i dužnosti:

1) da učestvuju u radu Komore i njenih tela, da podnose predloge, da biraju i budu birani u organe i druga tela Komore;

2) da iniciraju donošenje odluka iz nadležnosti Komore, kao i da predlažu mere i radnje za unapređivanje položaja i ugleda revizorske struke;

3) da se u svom radu kontinuirano stručno usavršavaju;

4) da profesionalno i savesno izvršavaju odluke Komore;

5) da u svom radu postupaju u skladu sa Zakonom, zakonskom i profesionalnom regulativom, Kodeksom profesionalne etike revizora, ovim statutom i drugim opštim i pojedinačnim aktima Komore;

6) da na zahtev Komore, blagovremeno dostavljaju tačne i ažurne dokumente, informacije i podatke o svom statusu i radu;

7) da čuvaju poslovnu tajnu;

8) da uredno izvršavaju novčane obaveze prema Komori;

9) da uredno postupaju po preporukama organa Komore;

10) da čuvaju i unapređuju ugled Komore.

Članovi Komore imaju i druga prava i obaveze utvrđene Zakonom, zakonskim i podzakonskim aktima, ovim statutom, kao i drugim opštim i pojedinačnim aktima i odlukama Komore.

IX ZAŠTITA PODATAKA, POSLOVNA TAJNA

Član 68

Komora je dužna da čuva kao poverljive sve podatke, činjenice i okolnosti koje je pribavila u obavljanju poslova u skladu sa odredbama Zakona.

Odredba iz stava 1. ovog člana, primenjuje se i na članove organa Komore, zaposlene i bivše zaposlene u Komori, odnosno na druga lica kojima su prilikom rada u Komori bili dostupni poverljivi podaci.

Poslovnom tajnom u radu Komore smatraju se isprave, podaci i informacije o poslovanju Komore i njenih članova, čije bi davanje i saopštavanje štetilo interesima i poslovnom ugledu Komore i njenih članova, odnosno podaci koji imaju ili mogu imati ekonomsku vrednost zato što nisu opšte poznati, niti lako dostupni trećim licima koja bi njihovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist.

Poslovnom tajnom u radu Komore smatraju se i isprave, podaci i informacije koji su kao takvi označeni od strane državnih i drugih organa i organizacija, ili su od istih označeni kao "strogo poverljivo", "poverljivo", ili "interno".

Ne smatra se povredom dužnosti čuvanja poslovne tajne saopštavanje podataka ako je isto: obaveza propisana zakonom, neophodno radi obavljanja poslova ili zaštite interesa Komore, ili je učinjeno nadležnim organima ili javnosti isključivo u cilju ukazivanja na postojanje dela kažnjivog zakonom.

Poslovne tajne se čuvaju u skladu sa Zakonom, osim ako posebnim propisima nije drugačije uređeno.

X KONTINUIRANO PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE I OBUKA

Član 69

Komora organizuje i sprovodi stručno osposobljavanje i obuku za polaganje ispita za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni revizor i ovlašćeni interni revizor u skladu sa Zakonom, podzakonskim propisima koji se donose za izvršavanje Zakona, profesionalnom regulativom, kao i programom i uslovima koje propisuje Komora.

Komora vrši kontinuirano profesionalno usavršavanje kroz razne oblike stručnih-obrazovnih aktivnosti Komore, organizovanjem savetovanja, seminara, tribina, okruglih stolova i sl., u skladu sa godišnjim programom rada Komore.

XI PRIZNANJA

Član 70

U znak priznanja članovima Komore, kao i drugim subjektima koji učestvuju u radu Komore za postignute rezultate i doprinos u ostvarivanju nadležnosti Komore i njen razvoj, dodeljuje se "Plaketa Komore ovlašćenih revizora".

Uslove za dodelu priznanja iz prethodnog stava, kao i odluku o dodeljivanju donosi Skupština Komore.

XII ČASOPIS KOMORE

Član 71

Komora može izdavati svoj stručni časopis na srpskom jeziku koji se štampa ćiriličnim pismom. U časopisu Komora objavljuje svoje opšte akte i odluke, obaveštenja, stručna mišljenja iz oblasti revizije i računovodstva po opredeljenju Komore, kao i druge sadržaje koji po oceni Komore mogu pozitivno uticati na sprovođenje Zakona, Kodeksa profesionalne etike revizora, međunarodnih standarda i delatnosti Komore.

O nazivu časopisa iz stava 1. ovog člana, njegovoj ceni, periodima izlaženja, načinu finansiranja časopisa, prestanku izdavanja, programskoj orijentaciji, načinu dostavljanja, kao i o drugim pitanjima od značaja za izdavanje časopisa, odlučuje Savet Komore.

Član 72

Izdavački savet časopisa Komore čini: glavni i odgovorni urednik, koji je po funkciji generalni sekretar Komore, zamenik glavnog i odgovornog urednika i tri člana.

Glavni i odgovorni urednik, zamenik glavnog i odgovornog urednika i članovi Izdavačkog saveta, za svoj rad su odgovorni Savetu Komore.

XIII OBJAVLJIVANJE DOKUMENATA

Član 73

Komora je dužna da objavi u "Službenom glasniku Republike Srbije":

1) Statut;

2) Program ispita za sticanje zvanja ovlašćeni revizor;

3) Pravilnik o iznosu članarine za članove Komore;

4) Pravilnik o iznosu nadoknade za upis u registre Komore, nadoknade za ispite koje sprovodi Komore, nadoknade za izdavanje izvoda iz registara, uverenja i potvrda o evidencijama koje Komora vodi, kao i za ostale nadoknade propisane opštim aktima Komore;

5) Pravilnik o iznosu posebnog doprinosa za obavljanje kontrole kvaliteta rada društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora.

Opšti akti i drugi akti koje Komora donosi u skladu sa Zakonom i ovim statutom, objavljuju se na internet stranici Komore.

XIV NADZOR NAD RADOM KOMORE

Član 74

Nadzor nad zakonitošću rada i akata Komore, obavlja Ministarstvo.

Nadzor nad obavljanjem poslova iz člana 47. stav 1. Zakona, u okviru delokruga utvrđenog Zakonom, obavljaju Ministarstvo i Odbor za javni nadzor.

U obavljanju nadzora iz st. 1. i 2. ovog člana, Ministarstvo i Odbor za javni nadzor mogu da traže od Komore odgovarajuće izveštaje i podatke, odnosno mogu da izvrše neposredan uvid u rad Komore.

Komora je dužna da izveštaje i podatke iz stava 3. ovog člana dostavi Ministarstvu i Odboru za javni nadzor u roku od 15 dana od dana kada su podaci zatraženi.

U obavljanju nadzora nad javnim ovlašćenjima Komore, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje državna uprava.

XV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 75

Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Pre objavljivanja statuta u smislu stava 1. ovog člana, Komora je dužna da pribavi saglasnost Ministarstva na deo ovog statuta koji se odnosi na obavljanje javnih ovlašćenja iz člana 47. Zakona.

Saglasnost Ministarstva iz stava 2. ovog člana prilaže se uz ovaj statut i čini njegov sastavni deo.

Nakon objavljivanja ovog statuta u "Službenom glasniku Republike Srbije", isti se objavljuje i na internet stranici Komore.

Član 76

Danom stupanja na snagu ovog statuta, prestaje da važi Statut Komore ovlašćenih revizora koji je donet na Prvoj konstitutivnoj sednici Skupštine Komore, održanoj 15. novembra 2006. godine.