Zastava Bosne i Hercegovine

STATUT KOMORE OVLAŠĆENIH REVIZORA

("Sl. glasnik RS", br. 117/2020)

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Komora ovlašćenih revizora (u daljem tekstu: Komora) je nezavisna profesionalna organizacija licenciranih ovlašćenih revizora zaposlenih u društvima za reviziju, društava za reviziju i samostalnih revizora, koja ima svojstvo pravnog lica, sa pravima obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o reviziji ("Službeni glasnik RS", broj 73/19 - u daljem tekstu: Zakon), ovim statutom i opštim aktima Komore.

Član 2

Ovim statutom uređuju se: poslovi koje Komora obavlja u okviru zakonskih ovlašćenja, način obavljanja poslova Komore, unutrašnja organizacija i rad Komore, sastav, način, postupak izbora i nadležnost organa Komore, prava i dužnosti društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora kao članova Komore, kao i druga pitanja od značaja za rad i organizaciju Komore.

Na Statut Komore, u delu koji se odnosi na obavljanje javnih ovlašćenja iz člana 57. Zakona, saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) po prethodno pribavljenom mišljenju Komisije za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija).

Član 3

Članstvo u Komori obavezno je za društva za reviziju, samostalne revizore i licencirane ovlašćene revizore zaposlene u društvu za reviziju, odnosno kod samostalnog revizora.

Društvo za reviziju i samostalni revizor stiču članstvo u Komori danom upisa u Registar društava za reviziju i samostalnih revizora.

Licencirani ovlašćeni revizor stiče članstvo u Komori danom upisa u Registar licenciranih ovlašćenih revizora.

Društvu za reviziju i samostalnom revizoru prestaje članstvo u Komori danom podnošenja zahteva za brisanje iz Registra društava za reviziju i samostalnih revizora, neplaćanjem članarine, na osnovu rešenja Ministarstva o stavljanju van snage dozvole za obavljanje revizije, odnosno rešenja Komisije o oduzimanju dozvole za obavljanje revizije.

Licenciranom ovlašćenom revizoru zaposlenom u društvu za reviziju, odnosno kod samostalnog revizora prestaje članstvo u Komori danom brisanja iz Registra licenciranih ovlašćenih revizora, na osnovu rešenja Ministarstva o stavljanju rešenja o izdavanju licence van snage, odnosno rešenja Komisije o oduzimanju licence za obavljanje revizije, u slučaju smrti licenciranog ovlašćenog revizora, kao i u slučaju da licencirani ovlašćeni revizor u roku od 30 dana od dana isteka perioda na koji je licenca izdata nije podneo zahtev za izdavanje licence.

O prestanku članstva iz st. 4. i 5. ovog člana Komora bez odlaganja obaveštava Komisiju

Dobrovoljni članovi Komore, bez prava glasa u Skupštini Komore su: licencirani ovlašćeni revizori koji nisu zaposleni u društvu za reviziju, ovlašćeni revizori, ovlašćeni interni revizori, kao i druga lica koja poseduju sertifikat izdat od strane Komore, osim licenciranih ovlašćenih revizora zaposlenih u društvu za reviziju, odnosno kod samostalnog revizora.

Dobrovoljnom članu Komore prestaje članstvo u Komori danom podnošenja zahteva za brisanje iz registra koji vodi Komora, kao i u slučaju neplaćanja članarine.

Član 4

Poslovno ime Komore je: "Komora ovlašćenih revizora".

Poslovno ime Komore glasi na srpskom jeziku i napisano je ćiriličnim pismom.

Prevod poslovnog imena Komore na engleskom jeziku glasi: "Chamber of authorized auditors".

Član 5

Komora ima svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i ovim statutom.

Komora ima račun.

Sedište Komore je u Beogradu.

Komora je registrovana u Agenciji za privredne registre, u skladu sa zakonom.

Član 6

Komoru predstavlja i zastupa generalni sekretar Komore bez ograničenja.

Član 7

Za svoje obaveze u pravnom prometu, Komora odgovara celokupnom imovinom kojom raspolaže.

Komora ne odgovara za obaveze članova Komore.

Član 8

Komora ima pečat i štambilj, a može imati žig i suvi žig.

Pečat, štambilj, žig i suvi žig sadrže naziv Komore ispisan ćiriličnim pismom na srpskom jeziku.

Generalni sekretar donosi pravilnik o upotrebi, čuvanju i uništavanju pečata, žiga i štambilja Komore.

Član 9

Komora ima grafički amblem.

Komora u svom poslovanju koristi poslovni papir (memorandum) i e-poštu koji sadrže poslovno ime, grafički amblem, adresu sedišta, brojeve telefona i faksa, kao i adresu elektronske pošte.

U korespondenciji sa inostranstvom, Komora koristi memorandum koji sadrži elemente na stranom jeziku iz stava 2. ovog člana.

Član 10

Komora je dužna da obaveštava javnost o svim pitanjima iz nadležnosti Komore.

Komora je dužna da obaveštava Ministarstvo i Komisiju o disciplinskim postupcima koji se vode pred organima Komore iz njihove nadležnosti.

Ako se u disciplinskim postupcima ustanovi da postoji sumnja da je izvršeno krivično delo, Komora je dužna da obavesti i nadležne pravosudne organe.

Komora je dužna da na zahtev organa iz st. 2. i 3. ovog člana dostavi potrebne podatke o činjenicama o kojima ima saznanje.

Komora ima svoju elektronsku stranicu na internetu.

II SREDSTVA ZA RAD KOMORE

Član 11

Komora stiče sredstva za rad od:

1) članarine koju plaćaju članovi Komore;

2) nadoknade za održavanje, upis i davanje podataka i izvoda iz registara koje vodi Komora, kao i uverenja i potvrda o evidencijama koje Komora vodi;

3) naknade za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga;

4) nadoknade za sprovođenje konsultacija, obuke i ispita za sticanje profesionalnih zvanja;

5) nadoknade za izdavanje sertifikata o sticanju profesionalnih zvanja;

6) nadoknade za razmatranje zahteva za oslobađanje polaganja ispita;

7) nadoknade za razmatranje ostalih zahteva iz nadležnosti Komore;

8) nadoknade za sprovođenje kontinuiranog profesionalnog usavršavanja;

9) donacija, sponzorstva, poklona;

10) pretplate na časopis Komore;

11) drugih izvora, u skladu sa zakonom i aktima Komore.

Sredstva za rad Komora koristi za obavljanje njenih poslova koji su utvrđeni Zakonom i ovim statutom, u skladu sa godišnjim programom rada i finansijskim planom Komore.

Sredstva Komore vode se na računu Komore.

Za raspolaganje sredstvima Komore odgovoran je generalni sekretar, a izuzetno lice koje on ovlasti za raspolaganje sredstvima na računu Komore.

Član 12

Komora, uz prethodnu saglasnost Ministarstva, koje pre davanja saglasnosti pribavlja mišljenje Komisije, svojim opštim aktima utvrđuje visinu članarine za članove Komore, iznos nadoknade za upis u registre Komore, nadoknade za ispite koje sprovodi Komora, nadoknade za razmatranje zahteva za oslobađanje polaganja ispita, nadoknade za izdavanje izvoda iz registara, uverenja i potvrda o evidencijama koje Komora vodi, kao ostale nadoknade Komore. Komora, uz prethodnu saglasnost Ministarstva, koje pre davanja saglasnosti pribavlja mišljenje Nacionalne komisije za računovodstvo, svojim opštim aktima utvrđuje visinu naknade za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga.

III POSLOVI KOJE OBAVLJA KOMORA

Član 13

Komora obavlja sledeće poslove kao javna ovlašćenja:

1) donosi i sprovodi program ispita za sticanje zvanja ovlašćeni revizor, organizuje ispite za sticanje zvanja ovlašćeni revizor i izdaje sertifikat za zvanje ovlašćeni revizor;

2) uređuje bliže uslove i postupak za oslobađanje polaganja teorijskog ispita, odnosno dela ispita predviđenih programom Komore za sticanje zvanja ovlašćeni revizor;

3) donosi program kontinuiranog profesionalnog usavršavanja i organizuje stručno usavršavanje licenciranih ovlašćenih revizora;

4) propisuje minimum radne dokumentacije koja čini sadržaj metodologije rada;

5) vodi Registar licenciranih ovlašćenih revizora;

6) vodi Registar društava za reviziju i samostalnih revizora;

7) vodi Registar izrečenih mera;

8) utvrđuje visinu članarine za članove Komore;

9) utvrđuje iznos nadoknade za upis u registre Komore, nadoknade za ispite koje sprovodi Komora, nadoknade za izdavanje izvoda iz registara, uverenja i potvrda o evidencijama koje Komora vodi, kao i ostale nadoknade propisane Zakonom i opštim aktima Komore;

10) sprovodi istražne, disciplinske i druge postupke u skladu sa ovim statutom i opštim aktima Komore;

11) izdaje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga;

12) obavlja i druge poslove koji su joj povereni drugim zakonima.

Poslove iz stava 1. ovog člana Komora obavlja kao poverene poslove.

Akta iz stava 1. tač. 1)-4) i tač. 8) i 9) ovog člana donose se uz prethodnu saglasnost Ministarstva, koje pre davanja saglasnosti pribavlja mišljenje Komisije.

Akt iz stava 1. tačka 11) ovog člana donosi se uz prethodnu saglasnost Ministarstva, koje pre davanja saglasnosti pribavlja mišljenje Nacionalne komisije za računovodstvo.

Pored poslova iz stava 1. ovog člana, Komora obavlja i sledeće poslove:

1) utvrđuje primenu Kodeksa profesionalne etike revizora;

2) prati primenu Međunarodnih standarda revizije i Međunarodnog standarda kontrole kvaliteta (u daljem tekstu: MSR);

3) donosi i sprovodi program ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor, organizuje ispite za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor i izdaje sertifikat za zvanje ovlašćeni interni revizor;

4) donosi program kontinuiranog profesionalnog usavršavanja i organizuje stručno usavršavanje ovlašćenih internih revizora;

5) donosi i sprovodi program ispita za sticanje drugih zvanja u reviziji, organizuje ispite za sticanje drugih zvanja u reviziji i izdaje sertifikat za druga zvanja u reviziji;

6) donosi i sprovodi program dodatne obuke za lica koja obavljaju kontrolu kvaliteta rada društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora;

7) vodi Registar izdatih sertifikata o stečenom profesionalnom zvanju ovlašćeni interni revizor;

8) vodi Registar izdatih sertifikata o stečenom profesionalnom zvanju ovlašćeni revizor;

9) vodi druge registre u skladu sa opštim aktima Komore;

10) stara se o ugledu članova Komore, odnosno o obavljanju poslova revizije u skladu sa Kodeksom profesionalne etike revizora;

11) pruža stručnu pomoć članovima Komore u funkciji profesionalne prakse revizije;

12) dostavlja Ministarstvu i Komisiji godišnji finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora i godišnji izveštaj o radu;

13) sarađuje i pruža stručnu pomoć Ministarstvu i Komisiji u obavljanju poslova u skladu sa Zakonom;

14) prati primenu Međunarodnih računovodstvenih standarda, odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja;

15) prati proces harmonizacije revizorske i računovodstvene regulative sa međunarodnom profesionalnom regulativom;

16) vrši obuku kandidata za sticanje zvanja ovlašćeni revizor i ovlašćeni interni revizor;

17) vrši obuku kandidata za sticanje drugih zvanja u reviziji;

18) utvrđuje kriterijume i vrši nostrifikaciju profesionalnih zvanja stečenih u inostranstvu;

19) utvrđuje kriterijume i razmatra zahteve za oslobađanje polaganja ispita, odnosno dela ispita;

20) sarađuje sa međunarodnim profesionalnim organizacijama;

21) obavlja poslove za koje je ovlašćena od strane Međunarodne federacije računovođa i drugih međunarodnih profesionalnih organizacija;

22) obezbeđuje uslove za obaveštavanje o pitanjima od značaja za ostvarivanje funkcija u okviru svoje delatnosti;

23) obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, drugim zakonima i ovim statutom.

IV ORGANI KOMORE

Član 14

Organi Komore su:

1) Skupština;

2) Savet;

3) Generalni sekretar Komore;

4) Nadzorni odbor;

5) Etički odbor;

6) Komisija za istražne i disciplinske postupke.

Nadležnost i način rada organa Komore utvrđuju se ovim statutom.

Generalni sekretar, kao i članovi Saveta i Nadzornog odbora ne mogu biti lica izabrana, postavljena ili imenovana na funkciju u državnom organu, organu teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave.

Skupština

Član 15

Skupština je najviši organ Komore.

Skupštinu čine licencirani ovlašćeni revizori koji su zaposleni u društvu za reviziju, odnosno kod samostalnog revizora i upisani u Registar licenciranih ovlašćenih revizora, društva za reviziju upisana u Registar društava za reviziju i samostalnih revizora i samostalni revizori upisani u Registar društava za reviziju i samostalnih revizora.

Član 16

Skupština ima predsednika i potpredsednika koji se biraju iz redova članova Skupštine na period od četiri godine, a ista lica mogu biti ponovo birana najviše još jedanput.

Predsednik Skupštine, a u njegovom odsustvu potpredsednik predstavlja Skupštinu i vrši druge poslove u skladu sa ovim statutom.

Član 17

Nadležnosti Skupštine:

1) donosi statut Komore;

2) utvrđuje primenu Kodeksa profesionalne etike revizora;

3) bira i razrešava predsednika i potpredsednika Skupštine;

4) bira i razrešava članove Saveta Komore;

5) bira i razrešava članove Nadzornog odbora Komore;

6) utvrđuje visinu članarine za članove Komore;

7) utvrđuje iznos nadoknade za upis u registre Komore, nadoknade za ispite koje sprovodi Komora, nadoknade za izdavanje sertifikata, nadoknade za izdavanje izvoda iz registara, uverenja i potvrda o evidencijama koje Komora vodi;

8) usvaja godišnje finansijske izveštaje;

9) usvaja izveštaj revizora;

10) usvaja godišnji izveštaj o radu Komore koje priprema Stručna služba Komore, kao i druge izveštaje koje dostavlja Savet i Nadzorni odbor;

11) donosi stručna pravila koja se smatraju obavezujućim za sve članove Komore na predlog Nadzornog odbora;

12) vrši izbor društva za reviziju za vršenje revizije finansijskih izveštaja Komore;

13) odlučuje o nadoknadama za učestvovanje u radu organa koje bira Skupština;

14) odlučuje o dodeli priznanja Komore;

15) donosi poslovnik o svom radu;

16) odlučuje o uključivanju Komore u međunarodne organizacije;

17) obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

Član 18

Skupština odlučuje na redovnim i vanrednim sednicama.

Redovna Skupština održava se najmanje jedanput godišnje i saziva je predsednik, a u slučaju njegove sprečenosti potpredsednik Skupštine na predlog Saveta Komore.

Vanredna sednica Skupštine saziva se na zahtev Saveta, ili najmanje 20 procenata od ukupnog broja članova Skupštine. Članovi Skupštine koji zahtevaju sazivanje vanredne Skupštine dužni su da svoj zahtev obrazlože i da isti sa predlogom dnevnog reda i pratećom dokumentacijom dostave Savetu i predsedniku Skupštine.

Po zahtevu članova Skupštine iz stava 3. ovog člana, Savet je dužan da odluči u roku od 15 dana od dana njegovog dostavljanja i da, ukoliko predlog nije u suprotnosti sa Zakonom i ovim statutom, predloži predsedniku Skupštine sazivanje vanredne sednice Skupštine u roku od mesec dana od dana prijema zahteva za sazivanje.

Ukoliko Savet ne postupi u skladu sa stavom 4. ovog člana, članovi Skupštine koji su podneli zahtev ovlašćeni su da od predsednika Skupštine a na osnovu obrazloženog predloga koji dostavljaju predsedniku Skupštine, zahtevaju sazivanje Skupštine Komore. Predsednik Skupštine je dužan da sazove sednicu Skupštine Komore u roku od 15 dana od dana prijema obrazloženog predloga, a ukoliko predlog nije u suprotnosti sa Zakonom i ovim statutom.

Član 19

Članovi Skupštine, pri odlučivanju u Skupštini imaju po jedan glas.

Skupština se može održati i donositi odluke ako u njenom radu učestvuje obična većina od ukupnog broja članova Skupštine (kvorum za rad Skupštine), bez obzira na to da li su ti članovi prisutni lično ili preko njihovih ovlašćenih predstavnika.

Ako se zakazana sednica Skupštine nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, na istoj sednici zakazuje se nova sednica sa istim dnevnim redom u roku od 30 dana od dana odlaganja sednice. Kvorum za rad na ponovljenoj sednici Skupštine čini 1/3 od ukupnog broja članova Skupštine.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Skupština odlučuje javnim, tajnim, pisanim ili elektronskim glasanjem, a bliži postupak načina glasanja i organizovanja sednica Skupštine uređuje se Poslovnikom o radu Skupštine.

U radu Skupštine učestvuju generalni sekretar Komore i druga pozvana lica.

Član 20

Član Skupštine može da učestvuje u radu Skupštine i da glasa lično ili preko ovlašćenog lica - punomoćnika.

Član Skupštine može da ima samo jednog punomoćnika za učešće i glasanje na sednici Skupštine.

Punomoćje određenom licu za glasanje u Skupštini, član Skupštine daje u pisanoj formi. Punomoćje se daje za jednu sednicu Skupštine, a važi i za ponovljenu sednicu Skupštine koja je odložena. Bliži postupak davanja punomoćja uređuje se Poslovnikom o radu Skupštine.

Savet

Član 21

Savet je izvršni organ Komore.

Savet čine: predsednik, potpredsednik i pet članova koje bira Skupština iz reda licenciranih ovlašćenih revizora (u daljem tekstu: članovi Saveta).

Iz istog društva za reviziju može biti izabran samo jedan član Saveta.

Član 22

Članovi Saveta biraju se na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, a ista lica mogu biti ponovo birana najviše još jedanput.

Član 23

Nadležnosti Saveta:

1) sprovodi odluke Skupštine;

2) utvrđuje predlog statuta i drugih opštih akata Komore koji su u nadležnosti Skupštine;

3) propisuje minimum radne dokumentacije koja čini sadržaj metodologije rada;

4) daje prethodno mišljenje na opšti akt društva za reviziju kojim se uređuje metodologija obavljanja revizije;

5) bira, razrešava i nadzire rad generalnog sekretara Komore;

6) bira i razrešava članove komisija i drugih tela Komore koja nisu u nadležnosti Skupštine, za izvršavanje poslova u okviru delatnosti Komore;

7) odlučuje o izricanju mere članovima Komore;

8) obaveštava Komisiju o merama izrečenim članovima Komore;

9) donosi program polaganja ispita za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni revizor, u skladu sa međunarodnim smernicama i zahtevima za profesionalno osposobljavanje, kao i Zakonom a na predlog Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene revizore;

10) donosi program polaganja ispita za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni interni revizor, u skladu sa međunarodnim smernicama i zahtevima za profesionalno osposobljavanje, kao i Zakonom a na predlog Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene interne revizore;

11) donosi program polaganja ispita za sticanje drugih zvanja u reviziji;

12) uređuje bliže uslove i postupak za oslobađanje polaganja teorijskog ispita, odnosno dela ispita predviđenih programima Komore za sticanje profesionalnih zvanja u reviziji na predlog nadležnih komisija Komore;

13) utvrđuje procedure polaganja ispita za sticanje profesionalnih zvanja u reviziji;

14) propisuje uslove za izdavanje sertifikata o stečenim profesionalnim zvanjima u reviziji;

15) propisuje uslove za nostrifikaciju profesionalnih zvanja stečenih u inostranstvu;

16) donosi programe kontinuiranog profesionalnog usavršavanja licenciranih ovlašćenih revizora i ovlašćenih internih revizora a na predlog nadležnih komisija Komore;

17) Donosi pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama Komore;

18) daje saglasnost na pravilnik o vođenju registara Komore;

19) daje saglasnost na pravilnik o formi i sadržini zahteva, kao i naknadi za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga;

20) donosi program dodatne obuke za lica koja obavljaju kontrolu kvaliteta rada društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora;

21) angažuje eksperte iz oblasti revizije i računovodstva, ukoliko je neophodno u izvršavanju poslova koje obavlja Komora;

22) daje stručna mišljenja u vezi pitanja iz oblasti revizije i računovodstva;

23) razmatra i predlaže Skupštini na usvajanje godišnji izveštaj o radu Komore;

24) usvaja izveštaj o popisu imovine i obaveza Komore;

25) razmatra finansijske izveštaje Komore i izveštaj revizora;

26) odlučuje o sticanju i raspolaganju imovine velike vrednosti;

27) odlučuje u vezi s poslovima prevođenja, objavljivanja i usklađivanja međunarodne profesionalne regulative, kao i o drugim poslovima za koje je Komora ovlašćena od strane Međunarodne federacije računovođa i drugih međunarodnih profesionalnih organizacija;

28) odlučuje o izdavanju časopisa Komore;

29) odlučuje o službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu generalnog sekretara, članova Saveta i članova drugih organa Komore koja se organizuju u funkciji ostvarivanja delatnosti Komore;

30) donosi poslovnik o svom radu;

31) obavlja i druge stručne poslove u cilju razvoja revizorske profesije.

Za svoj rad Savet je odgovoran Skupštini.

Član 24

Savet odlučuje na redovnim i vanrednim sednicama.

Redovna sednica Saveta održava se kvartalno jedanput i saziva je predsednik Saveta.

Vanredna sednica Saveta održava se prema potrebama u radu Komore.

Vanrednu sednicu saziva predsednik Saveta, ili najmanje četiri člana Saveta na osnovu pisano obrazloženog predloga koji podnose predsedniku, u kom slučaju je predsednik dužan da sazove vanrednu sednicu Saveta u roku od 10 dana od dana prijema predloga.

Vanredna sednica Saveta saziva se i na zahtev Skupštine i generalnog sekretara Komore, u roku od deset dana od dana prijema obrazloženog pisanog zahteva za sazivanje.

U radu Saveta učestvuje generalni sekretar Komore i druga pozvana lica.

Član 25

Sednica Saveta se može održati i Savet može donositi odluke ako u njegovom radu učestvuje obična većina članova Saveta (kvorum za rad Saveta).

Ako se zakazana sednica Saveta nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, na istoj sednici zakazuje se nova sednica Saveta sa istim dnevnim redom, koja će biti održana u roku od 15 dana od dana odlaganja sednice.

Savet donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova Saveta.

U postupku u kome Savet odlučuje o izricanju mere iz člana 23. stav 1. tačka 7) ovog statuta, kod odlučivanja i glasanja ne može učestvovati član Saveta koji je pokrenuo postupak, ili član protiv koga je postupak pokrenut.

Kod odlučivanja i glasanja po pitanjima iz člana 23. stav 1. tačka 7) ovog statuta ne može učestvovati član Saveta koji je sa licem koje je pokrenulo postupak, ili protiv koga je postupak pokrenut: krvni srodnik u pravoj liniji, krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, supružnik, vanbračni partner ili njihov krvni srodnik zaključno sa prvim stepenom srodstva, usvojilac ili usvojenik ili potomak usvojenika, ili živi u zajedničkom domaćinstvu sa licem koje je pokrenulo postupak iz člana 23. stav 1. tačka 7) ovog statuta, ili protiv koga je postupak pokrenut.

U postupku u kome Savet odlučuje o izricanju mere iz člana 23. stav 1. tačka 7) ovog statuta, a postupak je pokrenulo pravno lice ili je protiv istog postupak pokrenut, kod odlučivanja i glasanja ne može učestvovati član Saveta koji je: zaposlen u pravnom licu koje u pravnom licu koje je pokrenulo postupak ili protiv koga je postupak pokrenut poseduje značajno učešće u kapitalu, zaposlen u pravnom licu koje je u pravnom licu koje je pokrenulo postupak ili protiv koga je postupak pokrenut kontrolni član društva, zaposlen u pravnom licu koje je zajedno sa pravnim licem koje je pokrenulo postupak ili protiv koga je postupak pokrenut pod kontrolom trećeg lica.

Pravo glasa isključuje se i članu Saveta koji je: lice koje u pravnom licu koje je pokrenulo postupak ili protiv koga je postupak pokrenut poseduje značajno učešće u kapitalu, lice koje je kontrolni član pravnog lica koje je pokrenulo postupak ili protiv koga je postupak pokrenut, ili lice koje je direktor, odnosno član organa upravljanja ili nadzora pravnog lica koje je pokrenulo postupak ili protiv koga je postupak pokrenut.

Pravo glasa člana Saveta isključuje se i u slučaju postojanja činjenica i okolnosti koje bi mogle uticati na objektivnost pri odlučivanju u postupku u kome Savet odlučuje o izricanju mere iz člana 23. stav 1. tačka 7) ovog statuta.

Član Saveta čije je pravo glasa isključeno u slučajevima iz st. 4-8. ovog člana, ne uzima se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma za odlučivanje.

Nadzorni odbor

Član 26

Nadzorni odbor obavlja kontrolu poslovanja i unutrašnji nadzor nad radom Komore.

Predsednika i članove Nadzornog odbora bira i razrešava Skupština iz reda svojih članova.

Nadzorni odbor ima pet članova.

Nadzorni odbor čine: predsednik, potpredsednik i tri člana (zajednički naziv: članovi Nadzornog odbora).

Članovi Nadzornog odbora biraju se na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, a ista lica mogu biti ponovo birana najviše još jedanput.

Član 27

Nadležnosti Nadzornog odbora:

1) vrši nadzor nad zakonitošću rada Komore;

2) razmatra pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama Komore;

3) sarađuje sa revizorom i analizira finansijske izveštaje i izveštaj revizora o finansijskim izveštajima Komore;

4) razmatra godišnji izveštaj o radu Komore i finansijske izveštaje Komore;

5) razmatra i dostavlja Skupštini predlog odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu Komore i finansijskih izveštaja Komore sa izveštajem revizora;

6) dostavlja Skupštini predlog odluke o izboru društva za reviziju za vršenje revizije finansijskih izveštaja Komore;

7) donosi poslovnik o svom radu;

8) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Član 28

Nadzorni odbor odlučuje na redovnim i vanrednim sednicama.

Redovna sednica Nadzornog odbora održava se najmanje jedanput godišnje i saziva je predsednik Nadzornog odbora, a vanredna prema potrebama u radu Komore.

Vanredna sednica Nadzornog odbora saziva se na zahtev Skupštine, predsednika ili najmanje dva člana Nadzornog odbora.

Član 29

Sednica Nadzornog odbora se može održati i Nadzorni odbor može donositi odluke ako u njegovom radu učestvuje obična većina članova Nadzornog odbora (kvorum za rad Nadzornog odbora).

Ako se zakazana sednica Nadzornog odbora nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, na istoj sednici se zakazuje nova sa istim dnevnim redom, koja će biti održana u roku od 15 dana od dana odlaganja sednice.

Nadzorni odbor donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova Nadzornog odbora.

Etički odbor

Član 30

Nadležnosti Etičkog odbora:

1) daje mišljenje o radu članova Komore u skladu sa Kodeksom profesionalne etike revizora i izveštava Savet Komore o istom;

2) izveštava Savet Komore ukoliko ustanovi postupanje člana Komore suprotno Kodeksu profesionalne etike revizora i predlaže odgovarajuće mere u skladu sa opštim aktima Komore;

3) promoviše principe profesionalne etike radi uspostavljanja etičkog ponašanja članova Komore u obavljanju revizije;

4) donosi poslovnik o svom radu;

5) obavlja druge poslove u vezi sa primenom i poštovanjem Kodeksa profesionalne etike revizora.

Član 31

Etički odbor ima pet članova.

Članovi Etičkog odbora su: predsednik, potpredsednik i tri člana.

Članove Etičkog odbora bira Savet Komore iz reda članova Komore.

Mandat članova Etičkog odbora traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, a ista lica mogu biti ponovo birana najviše još jedanput.

Član 32

Etički odbor odlučuje na redovnim i vanrednim sednicama.

Redovna sednica Etičkog odbora održava se najmanje jedanput godišnje i saziva je predsednik Etičkog odbora, a vanredna prema potrebama u radu Komore.

Vanredna sednica Etičkog odbora saziva se na zahtev bilo kog člana Etičkog odbora ili Saveta Komore.

Član 33

Sednica Etičkog odbora se može održati i Etički odbor može donositi odluke ako u njegovom radu učestvuje obična većina članova Etičkog odbora (kvorum za rad Etičkog odbora).

Ako se zakazana sednica Etičkog odbora nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, na istoj sednici se zakazuje nova sa istim dnevnim redom, koja će biti održana u roku od 15 dana od dana odlaganja sednice.

Etički odbor donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova Etičkog odbora.

U postupku u kome Etički odbor odlučuje o pitanjima iz člana 30. stav 1. tač. 1) i 2) ovog statuta, kod odlučivanja i glasanja ne može učestvovati član Etičkog odbora koji je pokrenuo postupak, ili član protiv koga je postupak pokrenut.

Kod odlučivanja i glasanja po pitanjima iz člana 30. stav 1. tač. 1) i 2) ovog statuta ne može učestvovati član Etičkog odbora koji je sa licem koje je pokrenulo postupak, ili protiv koga je postupak pokrenut: krvni srodnik u pravoj liniji, krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, supružnik, vanbračni partner ili njihov krvni srodnik zaključno sa prvim stepenom srodstva, usvojilac ili usvojenik ili potomak usvojenika, ili živi u zajedničkom domaćinstvu sa licem koje je pokrenulo postupak iz člana 30. stav 1. tač. 1) i 2) ovog statuta, ili protiv koga je postupak pokrenut.

U postupku u kome Etički odbor odlučuje o pitanjima iz člana 30. stav 1. tač. 1) i 2) ovog statuta, a postupak je pokrenulo pravno lice ili je protiv istog postupak pokrenut, kod odlučivanja i glasanja ne može učestvovati član Etičkog odbora koji je: zaposlen u pravnom licu koje u pravnom licu koje je pokrenulo postupak ili protiv koga je postupak pokrenut poseduje značajno učešće u kapitalu, zaposlen u pravnom licu koje je u pravnom licu koje je pokrenulo postupak ili protiv koga je postupak pokrenut kontrolni član društva, zaposlen u pravnom licu koje je zajedno sa pravnim licem koje je pokrenulo postupak ili protiv koga je postupak pokrenut pod kontrolom trećeg lica.

Pravo glasa isključuje se i članu Etičkog odbora koji je: lice koje u pravnom licu koje je pokrenulo postupak ili protiv koga je postupak pokrenut poseduje značajno učešće u kapitalu, lice koje je kontrolni član pravnog lica koje je pokrenulo postupak ili protiv koga je postupak pokrenut, ili lice koje je direktor, odnosno član organa upravljanja ili nadzora pravnog lica koje je pokrenulo postupak ili protiv koga je postupak pokrenut.

Pravo glasa člana Etičkog odbora isključuje se i u slučaju postojanja činjenica i okolnosti koje bi mogle uticati na objektivnost pri odlučivanju u postupku u kome Etički odbor odlučuje o pitanjima iz člana 30. stav 1. tač. 1) i 2) ovog statuta.

Član Etičkog odbora čije je pravo glasa isključeno u slučajevima iz st. 4-8. ovog člana, ne uzima se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma za odlučivanje.

Komisija za istražne i disciplinske postupke

Član 34

Nadležnosti Komisije za istražne i disciplinske postupke:

1) razmatra pritužbe na rad članova Komore, a koje ne potpadaju pod nadležnost Etičkog odbora u slučajevima nedoličnog rada;

2) izveštava Savet Komore ukoliko ustanovi postupanje člana Komore suprotno pravilima revizorske struke i ovom statutu i predlaže mere u skladu sa opštim aktima Komore;

3) izveštava Etički odbor ukoliko ustanovi postupanje člana Komore suprotno etičkom kodeksu;

4) donosi poslovnik o svom radu;

5) obavlja druge poslove u vezi sa primenom i poštovanjem pravila revizorske struke i ovim statutom.

Nedolični rad obuhvata sledeće slučajeve:

1) kriminalne i druge nezakonite aktivnosti;

2) radnje ili propusti koji bi mogli dovesti do loše reputacije profesije;

3) kršenje profesionalnih standarda;

4) kršenja etičkih zahteva;

5) gruba profesionalna nepažnja;

6) broj manje ozbiljnih slučajeva profesionalne nepažnje koji, kumulativno, mogu ukazivati na nesposobnost za obavljanje poslova;

7) nezadovoljavajući profesionalni rad.

Član 35

Članovi Komisije za istražne i disciplinske postupke su: predsednik, potpredsednik i tri člana.

Članove Komisije za istražne i disciplinske postupke bira Savet iz reda članova Komore.

Mandat članova Komisije za istražne i disciplinske postupke traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, a ista lica mogu biti ponovo birana najviše još jedanput.

Član 36

Komisija za istražne i disciplinske postupke odlučuje na redovnim i vanrednim sednicama.

Redovna sednica Komisije za istražne i disciplinske postupke održava se najmanje jedanput godišnje i saziva je predsednik Komisije za istražne i disciplinske postupke, a vanredna prema potrebama u radu.

Član 37

Sednica Komisije za istražne i disciplinske postupke se može održati i Komisija za istražne i disciplinske postupke može donositi odluke ako u njenom radu učestvuje obična većina članova Komisije za istražne i disciplinske postupke (kvorum za rad Komisije za istražne i disciplinske postupke).

Ako se zakazana sednica Komisije za istražne i disciplinske postupke nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, na istoj sednici se zakazuje nova sa istim dnevnim redom, koja će biti održana u roku od 15 dana od dana odlaganja sednice.

Komisija za istražne i disciplinske postupke donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova Komisije za istražne i disciplinske postupke.

Kod odlučivanja i glasanja ne može učestvovati član Komisije za istražne i disciplinske postupke koji je sa licem koje je predmet postupka: krvni srodnik u pravoj liniji, krvni srodnik u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, supružnik, vanbračni partner ili njihov krvni srodnik zaključno sa prvim stepenom srodstva, usvojilac ili usvojenik ili potomak usvojenika, ili živi u zajedničkom domaćinstvu sa licem koje je predmet postupka.

U postupku koji se sprovodi u vezi društava za reviziju, kod odlučivanja i glasanja ne može učestvovati član Komisije za istražne i disciplinske postupke koji je: u prethodnih pet godina bio zaposlen u pravnom licu koje u pravnom licu koje je predmet postupka poseduje značajno učešće u kapitalu, u prethodnih pet godina bio zaposlen u pravnom licu koje je u pravnom licu koje je predmet postupka kontrolni član društva, u prethodnih pet godina bio zaposlen u pravnom licu koje je zajedno sa pravnim licem koje je predmet postupka pod kontrolom trećeg lica.

Pravo glasa isključuje se i članu Komisije za istražne i disciplinske postupke koji je: lice koje u pravnom licu koje je predmet postupka poseduje značajno učešće u kapitalu, lice koje je kontrolni član pravnog lica koje je predmet postupka, ili lice koje je direktor, odnosno član organa upravljanja ili nadzora pravnog lica koje je predmet postupka.

Pravo glasa člana Komisije za istražne i disciplinske postupke isključuje se i u slučaju postojanja činjenica i okolnosti koje bi mogle uticati na objektivnost pri odlučivanju u postupku koji se sprovodi u vezi društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora.

Član Komisije za istražne i disciplinske postupke čije je pravo glasa isključeno u slučajevima iz st. 5, 6, 7. i 8. ovog člana, ne uzima se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma za odlučivanje.

Generalni sekretar

Član 38

Generalni sekretar Komore:

1) rukovodi Komorom, predstavlja i zastupa Komoru;

2) vodi poslovanje Komore;

3) odgovara za zakonitost rada i poslovanja Komore;

4) izvršava odluke organa Komore;

5) odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Stručnoj službi Komore;

6) donosi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Komore;

7) organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanjem Stručne službe Komore;

8) nadzire i odgovoran je za rad Stručne službe Komore;

9) odlučuje i odgovoran je za raspolaganje i korišćenje sredstava Komore, odgovoran je za finansijsko poslovanje, tačnost poslovnih knjiga i finansijskih izveštaja Komore;

10) odlučuje o angažovanju lica za pojedine stručne poslove Komore, ukoliko angažovanje ovih lica nije u nadležnosti drugih organa Komore;

11) odlučuje o službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu zaposlenih u Stručnoj službi Komore;

12) obrazuje komisije i stručna tela koje nisu u nadležnosti drugih organa Komore;

13) izdaje sertifikat o stečenom profesionalnom zvanju ovlašćeni revizor, a na osnovu zapisnika o položenom ispitu kandidata, odluke Saveta o nostrifikaciji profesionalnog zvanja stečenog u inostranstvu, ili po osnovu člana 121. Zakona;

14) izdaje sertifikat o stečenom profesionalnom zvanju ovlašćeni interni revizor, a na osnovu zapisnika o položenom ispitu kandidata, ili odluke Saveta o nostrifikaciji profesionalnog zvanja stečenog u inostranstvu;

15) izdaje sertifikate o stečenim drugim zvanjima u reviziji;

16) donosi rešenja o davanju dozvola za obavljanje računovodstvenih usluga;

17) donosi akta i odlučuje o pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa Komore;

18) odlučuje o drugim pitanjima koja su mu podzakonskom i profesionalnom regulativom, ovim statutom, opštim i pojedinačnim aktima Komore i drugim propisima stavljena u nadležnost;

19) obavlja druge poslove određene ovim statutom.

Generalnog sekretara bira Savet Komore na period od pet godina, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Generalni sekretar je zaposleno lice na neodređeno vreme u Stručnoj službi Komore.

Generalni sekretar Komore može obavljanje određenih poslova iz člana 38. ovog statuta preneti u nadležnost zaposlenom u Stručnoj službi Komore ili drugom licu, osim poslova koje su organi Komore neposredno poverili generalnom sekretaru.

V STRUČNA TELA KOMORE

Komisija za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene revizore

Član 39

Komisiju za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene revizore čine: predsednik i četiri člana koje bira Savet Komore.

Članovi Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene revizore biraju se na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Član 40

Komisija za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene revizore je nadležna da:

1) predlaže program polaganja ispita za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni revizor, u skladu sa međunarodnim smernicama i zahtevima za profesionalno osposobljavanje, kao i Zakonom;

2) vrši upoređivanje programa za polaganje ispita međunarodnih organizacija ovlašćenih za izdavanje potvrda o sticanju profesionalnih zvanja za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja sa programom Komore, a u cilju razmatranja mogućnosti nostrifikacije profesionalnih zvanja;

3) odlučuje o zahtevima za oslobađanje polaganja ispita, odnosno dela ispita predviđenih programom polaganja ispita za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni revizor;

4) utvrđuje literaturu za polaganje ispita za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni revizor;

5) organizuje obuku za polaganje ispita za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni revizor;

6) angažuje ispitivače za sprovođenje ispitnog roka i obuke za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni revizor;

7) odlučuje o prigovorima kandidata u vezi vrednovanja odgovora na ispitu za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni revizor;

8) učestvuje u organizaciji i sprovođenju kontinuiranog profesionalnog usavršavanja licenciranih ovlašćenih revizora;

9) donosi poslovnik o svom radu.

Član 41

Komisija za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene revizore, odlučuje na redovnim i vanrednim sednicama.

Redovna sednica Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene revizore, održava se najmanje jedanput godišnje i saziva je predsednik Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene revizore, a vanredna prema potrebama u radu.

Vanredna sednica Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene revizore saziva se na zahtev bilo kog člana Komisije, kao i Saveta Komore.

Član 42

Sednica Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene revizore se može održati i Komisija za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene revizore može donositi odluke ako u njenom radu učestvuje obična većina članova Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene revizore (kvorum za rad Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene revizore).

Ako se zakazana sednica Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene revizore nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, na istoj sednici se zakazuje nova sa istim dnevnim redom, koja će biti održana u roku od 15 dana od dana odlaganja sednice.

Komisija za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene revizore donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova Komisije.

 

Komisija za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene interne revizore

Član 43

Komisiju za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene interne revizore čine: predsednik i četiri člana koje bira Savet Komore.

Članovi Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene interne revizore biraju se na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Član 44

Nadležnosti Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene interne revizore:

1) predlaže program polaganja ispita za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni interni revizor, u skladu sa međunarodnim smernicama i zahtevima za profesionalno osposobljavanje, kao i Zakonom;

2) vrši upoređivanje programa za polaganje ispita međunarodnih organizacija ovlašćenih za izdavanje potvrda o sticanju profesionalnih zvanja ovlašćeni interni revizor sa programom Komore, a u cilju razmatranja mogućnosti za nostrifikacije profesionalnih zvanja;

3) utvrđuje literaturu za polaganje ispita za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni interni revizor;

4) organizuje obuku za polaganje ispita za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni interni revizor;

5) angažuje ispitivače za sprovođenje ispitnog roka i obuke za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni interni revizor;

6) odlučuje o prigovorima kandidata u vezi vrednovanja odgovora na ispitu za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni interni revizor;

7) donosi poslovnik o svom radu;

8) učestvuje u organizaciji i sprovođenju kontinuiranog profesionalnog usavršavanja ovlašćenih internih revizora.

Član 45

Komisija za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene interne revizore, odlučuje na redovnim i vanrednim sednicama.

Redovna sednica Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene interne revizore, održava se najmanje jedanput godišnje i saziva je predsednik Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene interne revizore, a vanredna prema potrebama u radu.

Vanredna sednica Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene interne revizore saziva se na zahtev bilo kog člana Komisije, kao i Saveta Komore.

Član 46

Sednica Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene interne revizore se može održati i Komisija za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene interne revizore može donositi odluke ako u njenom radu učestvuje obična većina članova Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene interne revizore (kvorum za rad Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene interne revizore).

Ako se zakazana sednica Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene interne revizore nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, na istoj sednici se zakazuje nova sa istim dnevnim redom, koja će biti održana u roku od 15 dana od dana odlaganja sednice.

Komisija za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene interne revizore donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova Komisije.

Član 47

Etički odbor, Komisija za istražne i disciplinske postupke, Komisija za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene revizore i Komisija za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene interne revizore, u okviru svojih nadležnosti mogu da obrazuju stručna tela za vršenje određenih poslova iz okvira svojih nadležnosti.

Profesionalni sastav, broj članova, kao i zadatak stručnih tela, utvrđuju se odlukom o obrazovanju, a u skladu sa zadatkom i poslom koji je neophodno obaviti.

Organ koji je obrazovao stručno telo, može u toku njegovog rada, svojom odlukom promeniti zadatak i sastav stručnog tela.

Stručna tela se, u skladu sa zadatkom, mogu obrazovati sa ograničenim vremenom rada, ili u stalnom zasedanju, odnosno do donošenja odluke o prestanku rada.

Stručna tela podnose izveštaj po završetku rada organu koji ih je obrazovao.

Članovi stručnih tela su dužni da savesno i profesionalno izvršavaju svoje obaveze u okviru zadatka koji im je poveren.

VI STRUČNA SLUŽBA KOMORE

Član 48

Obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova u okviru nadležnosti Komore vrši Stručna služba Komore.

Oblici organizovanja Stručne službe Komore, opis poslova, broj izvršioca, kao i uslovi za zasnivanje radnog odnosa zaposlenih u Stručnoj službi Komore, uređuju se pravilnikom sistematizaciji radnih mesta u Komori, tako da se obezbedi efikasno izvršavanje nadležnosti Komore.

Stručnu službu Komore čine stručna lica koja su zaposlena u Komori.

U pogledu prava, obaveza i odgovornosti po osnovu rada zaposlenih u Stručnoj službi Komore, primenjuju se propisi kojima se uređuje rad.

Član 49

Komora, odnosno Stručna služba Komore može imati organizacione delove van sedišta Komore, bez svojstva pravnog lica.

Odluku o formiranju organizacionih delova van sedišta Komore donosi Savet Komore.

VII OPŠTI I DRUGI AKTI KOMORE

Član 50

Komora donosi opšte akte u skladu sa zakonom, drugim propisima, odredbama ovog statuta, kao i u skladu sa odlukama organa Komore.

Opšti akti Komore su ovaj statut, pravilnici, akti kojima se regulišu opšti uslovi poslovanja, odluke, kao i drugi akti kojima se na opšti način uređuju određena pitanja iz delatnosti Komore.

Opšte akte Komore donose organi Komore u okviru svojih nadležnosti.

Autentično tumačenje opšteg akta daje organ koji ga je doneo i utvrđuje njegov prečišćen tekst.

Izmene i dopune opštih akata, vrše se u postupku koji je određen za njihovo donošenje.

Akte Komore, potpisuje organ, odnosno predsednik organa koji je akt doneo, ili lice koje ga zamenjuje, kao i druga ovlašćena lica u skladu sa ovim statutom.

Član 51

Statut je osnovni opšti akt Komore, a drugi opšti akti Komore moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Statut Komore potpisuje predsednik Skupštine i na svakoj strani Statuta stavlja svoj skraćeni potpis (paraf).

Član 52

Ako je Zakonom propisano da se na akt Komore daje saglasnost u skladu sa zakonom, isti se objavljuje i stupa na snagu po dobijanju saglasnosti.

Saglasnost iz stava 1. ovog člana, prilaže se uz odgovarajući akt i čini njegov sastavni deo.

VIII POSLOVNE KNJIGE, FINANSIJSKI IZVEŠTAJI I REVIZIJA

Član 53

Komora vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, kao i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Međunarodnim računovodstvenim standardima.

IX REGISTRI KOMORE

Član 54

Komora vodi:

1) Registar društava za reviziju i samostalnih revizora;

2) Registar licenciranih ovlašćenih revizora;

3) Registar izrečenih mera;

4) Registar izdatih sertifikata za profesionalno zvanje ovlašćeni revizor;

5) Registar izdatih sertifikata za profesionalno zvanje ovlašćeni interni revizor.

Komora je dužna da po prijemu rešenja iz člana 14. Zakona, bez odlaganja upiše društvo za reviziju, odnosno samostalnog revizora u registar iz stava 1. tačka 1) ovog člana.

Komora je dužna da po prijemu rešenja iz člana 7. Zakona kojim se izdaje licenca, bez odlaganja upiše licenciranog ovlašćenog revizora u registar iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

Pravo da obavljaju reviziju, društvo za reviziju, odnosno samostalni revizor i licencirani ovlašćeni revizor, stiču danom upisa u registre iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana.

Registri iz stava 1. ovog člana vode se na srpskom jeziku.

Registri iz stava 1. ovog člana se redovno ažuriraju i objavljuju na internet stranici Komore.

Registri iz stava 1. ovog člana su javne knjige.

Komora vodi i druge registre u skladu sa opštim aktima Komore.

Način vođenja registara, kao i nadležnost i odgovornost za vođenje registara će se bliže definisati Pravilnikom o vođenju registara Komore.

Registar društava za reviziju i samostalnih revizora

Član 55

Registar društava za reviziju i samostalnih revizora, kao minimum sadrži:

1) poslovno ime, adresu, matični broj, PIB i pravnu formu;

2) kontakt podatke i internet adresu;

3) adresu svake filijale i povezanog lica u zemlji i u inostranstvu;

4) ime i prezime i registarski broj svih licenciranih ovlašćenih revizora koji su zaposleni u društvu za reviziju, odnosno kod samostalnog revizora;

5) podatke o osnivačima, u skladu sa propisima o registraciji privrednih subjekata;

6) podatke o direktoru, odnosno o članovima organa upravljanja, u skladu sa propisima o registraciji privrednih subjekata;

7) podatke o članstvu u mreži;

8) sve ostale registracije društva za reviziju, odnosno samostalnog revizora kod nadležnih organa država članica i nadležnih organa trećih zemalja, uključujući naziv organa za registraciju i registarski broj ako postoji.

Društva za reviziju, odnosno samostalni revizori su dužni da obaveštavaju Komoru o promenama svih činjenica i okolnosti na osnovu kojih su upisani u registar iz stava 1. ovog člana, u roku od osam dana od dana nastanka promene.

Podaci koji se dostavljaju Komori, moraju biti potpisani od strane lica ovlašćenog za zastupanje društva za reviziju, odnosno od strane samostalnog revizora.

Podaci koji se dostavljaju Komori, a koje dostavljaju revizorska društva država članica i revizorska društva trećih zemalja, moraju biti prevedeni na srpski jezik od strane ovlašćenog lica u skladu sa zakonom.

Revizorska društva trećih zemalja, koja su registrovana u skladu sa Zakonom, u registru iz stava 1. ovog člana moraju kao takva, posebno da budu označena.

Registar licenciranih ovlašćenih revizora

Član 56

Registar licenciranih ovlašćenih revizora, kao minimum sadrži:

1) ime, prezime i registarski broj licence;

2) naziv, adresu, internet adresu i registarski broj društva za reviziju u kojem je licencirani ovlašćeni revizor zaposlen ili sa kojim je povezan kao partner ili na neki drugi način;

3) sve ostale registracije licenciranog ovlašćenog revizora kod nadležnih organa država članica Evropske unije i nadležnih organa trećih zemalja, uključujući naziv organa za registraciju i registarski broj ako postoji;

4) datum izdavanja, odnosno produženja licence.

Licencirani ovlašćeni revizor, dužan je da obaveštava Komoru o promenama svih činjenica i okolnosti na osnovu kojih je upisan u registar iz stava 1. ovog člana, u roku od osam dana od dana nastanka promene.

Podaci koji se dostavljaju Komori moraju biti potpisani od strane licenciranih ovlašćenih revizora.

Podaci koji se dostavljaju Komori, a koje dostavljaju revizori država članica Evropske unije i revizori trećih zemalja moraju da budu prevedeni na srpski jezik od strane ovlašćenog lica u skladu sa zakonom.

Revizori trećih zemalja, koji su registrovani u skladu sa Zakonom, u registru iz stava 1. ovog člana moraju kao takvi, posebno da budu označeni.

Registar izrečenih mera

Član 57

Registar izrečenih mera, kao minimum sadrži:

1) naziv pravnog lica, odnosno ime i prezime fizičkog lica kome je izrečena mera;

2) meru koja je izrečena;

3) broj i datum rešenja o izricanju mere.

Izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, naziv pravnog lica, odnosno ime fizičkog lica kome je izrečena mera ne mora biti objavljeno u registru iz stava 1. ovog člana:

1) kada sankcija izrečena fizičkom licu pokaže da bi objavljivanje podataka o ličnosti bilo nesrazmerno;

2) ako bi se objavljivanjem ugrozila stabilnost finansijskih tržišta, ili krivične istrage koje su u toku;

3) ako bi se objavljivanjem nanela nesrazmerna šteta institucijama, ili pojedincima iz predmeta.

O izuzecima iz stava 2. ovog člana odlučuje Komisija.

Brisanje društava za reviziju i samostalnih revizora iz registra

Član 58

Brisanje društava za reviziju i samostalnih revizora iz registra koji se vode u skladu sa članom 65. stav 1. tačka 1) Zakona vrši se na osnovu rešenja Ministarstva o stavljanju van snage dozvole za obavljanje revizije, odnosno rešenja Komisije o oduzimanju dozvole za obavljanje revizije, u skladu sa zakonom.

Kada rešenje o stavljanju van snage dozvole za obavljanje revizije iz stava 1. ovog člana bude izvršno, Ministarstvo dostavlja primerak rešenja Komori, Komisiji i Agenciji za privredne registre.

Kada rešenje o oduzimanju dozvole za obavljanje revizije iz stava 1. ovog člana bude izvršno, Komisija dostavlja primerak rešenja Ministarstvu, Komori i Agenciji za privredne registre.

Brisanje licenciranih ovlašćenih revizora iz registra

Član 59

Brisanje licenciranih ovlašćenih revizora iz registra koji se vodi u skladu sa članom 65. stav 1. tačka 2) Zakona, vrši se na osnovu rešenja Ministarstva o stavljanju rešenja o izdavanju licence za van snage, odnosno rešenja Komisije o oduzimanju licence za obavljanje revizije, u skladu sa zakonom.

Kada rešenje o stavljanju rešenja o izdavanju licence van snage, iz stava 1. ovog člana bude izvršno, Ministarstvo dostavlja primerak rešenja Komori i Komisiji.

Kada rešenje o oduzimanju licence za obavljanje revizije, iz stava 1. ovog člana bude izvršno, Komisija dostavlja primerak rešenja Ministarstvu i Komori.

Komora u slučaju smrti licenciranog ovlašćenog revizora po službenoj dužnosti briše iz registra tog licenciranog ovlašćenog revizora.

Komora po službenoj dužnosti briše iz registra licenciranog ovlašćenog revizora u roku od 30 dana od dana isteka perioda na koji je licenca izdata, ukoliko nije podnet zahtev za izdavanje licence.

Brisanje mera iz registra

Član 60

Mere u postupku kontrole kvaliteta rada društava za reviziju i samostalnih revizora iz člana 81. Zakona, kao i mere u postupku kontrole kvaliteta rada licenciranih ovlašćenih revizora iz člana 94. Zakona brišu se iz registra po isteku pet godina od dana donošenja rešenja o njihovom izricanju.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, mera oduzimanja dozvole društvu za reviziju, odnosno samostalnom revizoru, kao i licence ovlašćenom revizoru za obavljanje revizije brišu se iz registra po isteku deset godina od dana donošenja rešenja o njihovom izricanju.

Registar izdatih sertifikata za profesionalno zvanje ovlašćeni revizor

Član 61

Registar izdatih sertifikata za profesionalno zvanje ovlašćeni revizor, kao minimum sadrži:

1) ime i prezime ovlašćenog revizora;

2) naziv, adresu i internet adresu pravnog lica u kojem je ovlašćeni revizor zaposlen;

3) sve ostale registracije ovlašćenog revizora kod nadležnih organa država članica Evropske unije i nadležnih organa trećih zemalja, uključujući naziv organa za registraciju i registarski broj ako postoji;

4) broj i datum izdavanja sertifikata.

Ovlašćeni revizor, dužan je da obaveštava Komoru o promenama svih činjenica i okolnosti na osnovu kojih je upisan u registar iz stava 1. ovog člana, u roku od osam dana od dana nastanka promene.

Podaci koji se dostavljaju Komori moraju biti potpisani od strane ovlašćenih revizora.

Registar izdatih sertifikata za profesionalno zvanje ovlašćeni interni revizor

Član 62

Registar izdatih sertifikata za profesionalno zvanje ovlašćeni interni revizor, kao minimum sadrži:

1) ime i prezime ovlašćenog internog revizora;

2) naziv, adresu i internet adresu pravnog lica u kojem je ovlašćeni interni revizor zaposlen;

3) sve ostale registracije ovlašćenog internog revizora kod nadležnih organa država članica Evropske unije i nadležnih organa trećih zemalja, uključujući naziv organa za registraciju i registarski broj ako postoji;

4) broj i datum izdavanja sertifikata.

Ovlašćeni interni revizor, dužan je da obaveštava Komoru o promenama svih činjenica i okolnosti na osnovu kojih je upisan u registar iz stava 1. ovog člana, u roku od osam dana od dana nastanka promene.

Podaci koji se dostavljaju Komori moraju biti potpisani od strane ovlašćenih internih revizora.

Sadržina izveštaja koji se dostavlja Komori i Komisiji

Član 63

Društva za reviziju, odnosno samostalni revizori dužni su da Komori i Komisiji, najmanje jednom godišnje, do kraja novembra tekuće godine za prethodni izveštajni period, dostave izveštaj sa podacima o:

1) imaocima akcija i udela u društvu za reviziju, kao i o sticanju i promeni vlasnika akcija, odnosno udela;

2) ulaganjima na osnovu kojih su društva za reviziju, odnosno samostalni revizori, direktno ili indirektno stekli učešće u drugom pravnom licu;

3) promenama statuta ili osnivačkog akta;

4) načinu izračunavanja osiguranja iz člana 22. Zakona i polisi osiguranja;

5) zaposlenima;

6) spisku svih ugovora o reviziji finansijskih izveštaja, po vrstama revizije, koje su društva za reviziju, odnosno samostalni revizori zaključili sa obveznicima revizije u izveštajnom periodu, kao i spisku svih ugovora o reviziji finansijskih izveštaja koji su raskinuti uz odgovarajuće obrazloženje, nezavisno od toga koja je strana raskinula ugovor;

7) broju izveštaja o reviziji koje je potpisao svaki licencirani ovlašćeni revizor;

8) drugim informacijama koje su potrebne za planiranje i sprovođenje kontrole kvaliteta, kao i drugih aktivnosti Komore i Komisije.

U godišnji izveštaj iz stava 1. ovog člana, uključuju se svi podaci u periodu od 1. novembra prethodne godine do 31. oktobra tekuće godine.

Izveštaj o transparentnosti

Član 64

Društvo za reviziju koje obavlja reviziju društava od javnog interesa u smislu Zakona, dužno je da u roku od četiri meseca od isteka kalendarske godine objavi na svojoj internet stranici i internet stranici Komore godišnji izveštaj o transparentnosti, koji mora biti dostupan na internet stranici najmanje pet godina od dana objavljivanja.

X PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA KOMORE

Član 65

Članovi Komore imaju sledeća prava i dužnosti:

1) da učestvuju u radu Komore i njenih tela, da podnose predloge, da biraju i budu birani u organe i druga tela Komore;

2) da iniciraju donošenje odluka iz nadležnosti Komore, kao i da predlažu mere i radnje za unapređivanje položaja i ugleda revizorske struke;

3) da se u svom radu kontinuirano stručno usavršavaju;

4) da profesionalno i savesno izvršavaju odluke Komore;

5) da u svom radu postupaju u skladu sa Zakonom, zakonskom i profesionalnom regulativom, Kodeksom profesionalne etike revizora, ovim statutom i drugim opštim i pojedinačnim aktima Komore;

6) da na zahtev Komore, blagovremeno dostavljaju tačne i ažurne dokumente, informacije i podatke o svom statusu i radu;

7) da čuvaju poslovnu tajnu;

8) da uredno izvršavaju novčane obaveze prema Komori;

9) da uredno postupaju po preporukama organa Komore;

10) da čuvaju i unapređuju ugled Komore.

Članovi Komore imaju i druga prava i obaveze utvrđene Zakonom, zakonskim i podzakonskim aktima, ovim statutom, kao i drugim opštim i pojedinačnim aktima i odlukama Komore.

XI ZAŠTITA PODATAKA, POSLOVNA TAJNA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 66

Komora je dužna da čuva kao poverljive sve podatke, činjenice i okolnosti koje je pribavila u obavljanju poslova u skladu sa odredbama Zakona.

Odredba stava 1. ovog člana primenjuje se i na članove organa Komore, zaposlene i bivše zaposlene u Komori, odnosno na druga lica kojima su prilikom rada u Komori bili dostupni poverljivi podaci.

Poslovnom tajnom u radu Komore smatraju se isprave, podaci i informacije o poslovanju Komore i njenih članova, čije bi davanje i saopštavanje štetilo interesima i poslovnom ugledu Komore i njenih članova, odnosno podaci koji imaju ili mogu imati ekonomsku vrednost zato što nisu opšte poznati, niti lako dostupni trećim licima koja bi njihovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist.

Poslovnom tajnom u radu Komore smatraju se i isprave, podaci i informacije koji su kao takvi označeni od strane državnih i drugih organa i organizacija, ili su od istih označeni kao "strogo poverljivo", "poverljivo", ili "interno".

Ne smatra se povredom dužnosti čuvanja poslovne tajne saopštavanje podataka ako je isto: obaveza propisana zakonom, neophodno radi obavljanja poslova ili zaštite interesa Komore, ili je učinjeno nadležnim organima ili javnosti isključivo u cilju ukazivanja na postojanje dela kažnjivog zakonom.

Poslovne tajne čuvaju se u skladu sa Zakonom, osim ako posebnim propisima nije drugačije uređeno.

Opštim aktom Komore može se bliže urediti postupanje s podacima i dokumentima koji imaju oznaku poslovne tajne.

Komora će svoje redovne aktivnosti planirati i sprovoditi na način da prouzrokuje najmanju moguću promenu u životnoj sredini i smanji rizik po životnu sredinu i zdravlje ljudi. U ostvarivanju redovnih aktivnosti, Komora će koristiti najbolje raspoložive i dostupne tehnologije, tehniku i opremu.

XII KONTINUIRANO PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE

Član 67

Licencirani ovlašćeni revizor je dužan da obavlja kontinuirano profesionalno usavršavanje u cilju održavanja i unapređenja teorijskog znanja, profesionalnih veština i profesionalnih vrednosti u skladu sa zahtevima Međunarodnih standarda edukacije.

Program kontinuiranog profesionalnog usavršavanja iz stava 1. ovog člana donosi Komora, u skladu sa Zakonom.

Ovlašćeni interni revizor obavezan je da u cilju kontinuiranog profesionalnog usavršavanja, pohađa stručne kurseve, seminare i predavanja u minimalnom trajanju koji je definisan programom kontinuiranog profesionalnog usavršavanja ovlašćenih internih revizora Komore.

Komora vrši kontinuirano profesionalno usavršavanje kroz razne oblike stručnih-obrazovnih aktivnosti Komore, organizovanjem savetovanja, seminara, tribina, okruglih stolova i sl.

XIII PRIZNANJA

Član 68

U znak priznanja članovima Komore, kao i drugim subjektima koji učestvuju u radu Komore za postignute rezultate i doprinos u ostvarivanju nadležnosti Komore i njenog razvoja, dodeljuje se "Plaketa Komore ovlašćenih revizora".

Uslove za dodelu priznanja iz stava 1. ovog člana, kao i odluku o dodeljivanju istog donosi Skupština Komore.

XIV ČASOPIS KOMORE I OBAVEŠTAVANJE

Član 69

Komora obaveštava svoje članove o svim aktuelnim pitanjima od interesa za revizorsku profesiju u Republici Srbiji.

Komora može izdavati svoj stručni časopis na srpskom jeziku koji se može štampati ili objavljivati elektronski. U časopisu Komore mogu se objavljivati opšta akta i odluke Komore, obaveštenja, stručna mišljenja iz oblasti revizije po opredeljenju Komore, kao i drugi sadržaji koji po oceni Komore mogu pozitivno uticati na sprovođenje Zakona, Kodeksa profesionalne etike revizora, međunarodnih standarda i delatnosti Komore.

O nazivu časopisa iz stava 1. ovog člana, njegovoj ceni, periodima izlaženja, načinu finansiranja časopisa, prestanku izdavanja, programskoj orjentaciji, načinu dostavljanja, kao i o drugim pitanjima od značaja za izdavanje časopisa, odlučuje Savet Komore.

Član 70

Izdavački savet časopisa Komore čini: glavni i odgovorni urednik, koji je po funkciji generalni sekretar Komore, zamenik glavnog i odgovornog urednika i tri člana.

Glavni i odgovorni urednik, zamenik glavnog i odgovornog urednika i članovi Izdavačkog saveta, za svoj rad su odgovorni Savetu Komore.

XV OBJAVLJIVANJE DOKUMENATA

Član 71

Komora je dužna da objavi Statut Komore u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Akti koje Komora donosi u skladu sa Zakonom objavljuju se na internet stranici Komore.

XVI NADZOR NAD RADOM KOMORE

Član 72

Nadzor nad zakonitošću rada i akata Komore, obavlja Ministarstvo.

Nadzor nad obavljanjem poslova iz člana 57. stav 1. Zakona, u okviru delokruga utvrđenog Zakonom, obavljaju Ministarstvo i Komisija.

U obavljanju nadzora iz st. 1. i 2. ovog člana, Ministarstvo i Komisija, mogu da traže od Komore odgovarajuće izveštaje i podatke, odnosno mogu da izvrše neposredan uvid u rad Komore.

Komora je dužna da izveštaje i podatke iz stava 3. ovog člana dostavi Ministarstvu i Komisiji u roku od 30 dana od dana kada su podaci zatraženi, osim ako Ministarstvo, odnosno Komisija ne odrede kraći rok.

U obavljanju nadzora nad javnim ovlašćenjima Komore primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje državna uprava.

XVII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 73

Ovaj statut, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Pre objavljivanja ovog statuta u "Službenom glasniku Republike Srbije", Komora je dužna da pribavi saglasnost Ministarstva na ovaj statut u delu koji se odnosi na obavljanje javnih ovlašćenja iz člana 57. Zakona, datu po prethodno pribavljenom mišljenju Komisije.

Saglasnost Ministarstva, iz stava 2. ovog člana, prilaže se uz ovaj statut i čini njegov sastavni deo.

Nakon objavljivanja ovog statuta u "Službenom glasniku Republike Srbije", ovaj statut se objavljuje na internet stranici Komore.

Član 74

Danom stupanja na snagu ovog statuta, prestaje da važi statut Komore koji je donet na petnaestoj sednici Skupštine Komore, održanoj 20. novembra 2013. godine.