Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

STATUT ADVOKATSKE KOMORE NIŠA

("Sl. list grada Niša", br. 8/2012 i 99/2015)

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Statutom se uređuju: zadaci i poslovi, unutrašnja organizacija Advokatske komore Niša, izbor i delokrug njenih organa, način vršenja javnih ovlašćenja i druga pitanja od značaja za rad Advokatske komore Niša.

Član 2

Naziv Advokatske komore Niša je:

"Advokatska komora Niš" napisan je na srpskom jeziku i ćiriličkim pismom.

Sedište Advokatske komore je u Nišu, ul. Učitelj Tasina 16.

Član 3

Advokatska komora Niša ima svoj pečat okruglog oblika sa nazivom i sedištem na srpskom jeziku i ćiriličkim pismom.

Pečat Advokatske komore Niša je okruglog oblika, prečnika 2,5 cm i sadrži naziv i sedište Advokatske komore Niša i redni broj pečata.

Osim pečata iz stava 2. ovog člana, u upotrebi u Advokatskoj komori Niša su i sledeći pečati: Advokatska komora Niša - Disciplinski tužilac, Advokatska komora Niša - Disciplinski sud, Advokatska komora Niša - Advokatska akademija.

Advokatska komora Niša ima svoj štambilj koji je pravougaonog oblika veličine 5,5 cm x 2,5 cm i sadrži naziv i sedište Advokatske komore Srbije, prostor za delovodni broj i datum i redni broj štambilja.

Advokatska komora Niša vodi knjigu pečata i štambilja u koju se unosi otisak pečata, odnosno štambilja i prijemnog štambilja prema rednom broju i podaci o licu koje je zaduženo sa pečatom, odnosno štambiljom i njegov potpis i donosi poseban pravilnik kojim se bliže uređuje način korišćenja pečata i štambilja.

Član 4

Advokatska komora Niša ima amblem.

Amblem Advokatske komore Srbije je kružnog oblika sa dva koncentrična kruga. U prvom krugu je Temida, grčka boginja pravde sa povezanim očima, sa mačem u desnoj ruci, terazijama u levoj ruci i štitom sa leve strane postolja na kome je upisana 1972. godina. Drugi krug je okvir amblema. Između krugova ispisan je na srpskom jeziku i ćiriličkim pismom tekst: "Advokatska komora Niš".

Član 5

Advokatsku komoru Niša predstavlja i zastupa predsednik Advokatske komore Niša.

Član 6

Advokatska komora Niša ima sopstvena sredstva za rad komore koja obezbeđuje na način propisan zakonima, Statutom Advokatske Komore Srbije i ovim Statutom.

Za svoje obaveze Advokatska komora Niša odgovara svim svojim sredstvima.

Član 7

Rad Advokatske komore Niša i njenih organa je javan.

Ovim Statutom određuju se slučajevi i postupak isključenja javnosti u toku rada pojedinih organa Advokatske komore Niša.

1. Poslovi Advokatske komore Niša

Član 8

Advokatska komora Niša, pored javnih ovlašćenja iz člana 127. i drugih poslova iz člana 66. Zakona o advokaturi, obavlja i sledeće poslove:

- predstavlja advokaturu, zastupa i štiti njene interese;

- stara se o obezbeđenju uslova za pravilno i zakonito vršenje advokature;

- preduzima mere za razvoj advokature;

- stara se o podizanju stručnog i etičkog nivoa advokature;

- stara se o jačanju profesionalne discipline i odgovornosti u vršenju advokature;

- stara se o obnavljanju advokature prvenstveno iz reda advokatskih pripravnika;

- održava odnose sa državnim i pravosudnim organima i drugim organizacijama;

- podnosi predloge za unapređenje advokature, pravosudnog i pravnog sistema;

- daje predloge o pitanjima značajnim za ostvarivanje i zaštitu ustavnih sloboda i prava građana;

- obavlja druge poslove od značaja za advokaturu.

1.2. Poslovi Advokatske komore Niša

Član 9

Advokatska komora Niša:

- unapređuje i afirmiše advokaturu kao nezavisnu profesiju, na svojoj teritoriji;

- donosi statut i druga opšta akta;

- odlučuje o načinu korišćenja sopstvenih sredstava;

- vrši javna ovlašćenja u oblasti advokature u skladu sa Zakonom o advokaturi, Statutom Advokatske Komore Srbije i ovim Statutom na svojoj teritoriji;

- odlučuje o upisu u imenike i brisanju iz imenika advokata, imenika zajedničkih advokatskih kancelarija, upisnik A i upisnik B advokata stranih državljana i imenika advokatskih pripravnika, kao prvostepeni organ;

- vodi imenike advokata, zajedničkih advokatskih kancelarija, upisnik A i upisnik B advokata stranih državljana i imenik advokatskih pripravnika za svoju teritoriju;

- obrazuje komisiju za polaganje advokatskog ispita, organizuje i sprovodi advokatski ispit za svoju teritoriju;

- vodi evidenciju o položenom advokatskom ispitu na svojoj teritoriji;

- dostavlja podatke o položenom advokatskom ispitu Advokatskoj komori Srbije;

- stara se o zakonitosti rada advokata, advokatskih pripravnika, organa i službe advokatske komore i o sprovođenju Statuta Advokatske komore Srbije, svog Statuta i Kodeksa profesionalne etike advokata;

- sprovodi disciplinski postupak zbog povrede dužnosti i narušavanja ugleda advokature, u skladu sa odredbama Statuta Advokatske Komore Srbije, ovog Statuta i akta kojim se uređuje disciplinski postupak;

- zastupa interese advokata za svoju teritoriju za koju je osnovana;

- ostvaruje međunarodnu saradnju u skladu sa Zakonom o advokaturi i Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom, sve od interesa za advokaturu i Advokatsku komoru Niš;

- predstavlja advokate sa svoje teritorije u poslovima koji su od značaja za Advokatsku komoru Niša pred domaćim i inostranim profesionalnim udruženjima i organizacijama, pravnim i fizičkim licima;

- organizuje i sprovode stalnu obuku advokata, advokatskih pripravnika, diplomiranih pravnika i zaposlenih u advokatskim kancelarijama i specijalizovano stručno usavršavanje advokata u skladu sa Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom;

- organizuju pružanje besplatne pravne pomoći za teritoriju za koju su osnovane u skladu sa zakonom;

- štiti prava i interese advokata i advokatskih pripravnika za teritoriju za koju je osnovana;

- štiti interese i integritet Advokatske komore Niš;

- izdaje stalne i povremene publikacije;

- obavlja druge poslove propisane Zakonom o advokaturi, Statutom Advokatske komore Srbije i ovim statutom.

II UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 10

Advokatska komora Niša ostvaruje svoje zadatke i poslove određene zakonom, statutom Advokatske komore Srbije, Statutom Advokatske komore Niša posredstvom svojih organa.

1. Advokatska komora Niša i nadležnost za teritoriju za koju je osnovana

Član 11

Advokatska komora Niša je samostalna i nezavisna profesionalna organizacija advokata, sa sedištem u Nišu, za teritoriju svih opština koje pripadaju području nadležnosti Viših sudova u Nišu, Pirotu, Leskovcu, Vranju i Prokuplju.

U okviru AK Niša formiraju se zajednice advokata i to za teritoriju grada Niša zajednica advokata Niš, za teritoriju Višeg suda u Vranju - zajednica advokata Vranje, za teritoriju Višeg suda u Leskovcu - zajednica advokata Leskovac, za teritoriju Višeg suda u Pirotu - zajednica advokata Pirot, za teritoriju višeg suda u Prokuplju - zajednica advokata Prokuplje i za teritoriju Osnovnog suda u Nišu, sudska jedinica u Aleksincu - zajednica advokata Aleksinac. Zajednice advokata imaju predsednika i zamenika predsednika.

Advokatska komora Niša ima svojstvo pravnog lica i nastavlja sa radom na teritoriji za koju je osnovana.

Advokatska komora Niša svojim statutom i opštim aktima uređuje unutrašnju organizaciju i rad, u skladu sa zakonom i Statutom Advokatske komore Srbije.

Advokatska komora Niša zadržava imovinu koju je do sada stekla i ima pravo da stiče imovinu i njome samostalno raspolaže u skladu sa zakonom, Statutom Advokatske komore Srbije i ovim statutom.

Svi advokati koji imaju sedište advokatske kancelarije na teritoriji Advokatske komore Niš su članovi Advokatske komore Niša.

III ORGANI ADVOKATSKE KOMORE NIŠA

Član 12

Organi Advokatske komore Srbije su:

- skupština,

- predsednik,

- potpredsednik,

- upravni odbor,

- nadzorni odbor,

- disciplinski tužilac,

- disciplinski sud,

- savet.

1. Skupština

Član 13

Skupština Advokatske komore Niša je najviši organ Advokatske komore Niša.

Član 14

Skupštinu Advokatske komore Niša čine predstavnici koji se biraju po izbornim jedinicama.

Izborne jedinice su zajednice advokata Niš, zajednica advokata Vranje, zajednica advokata Leskovac, zajednica advokata Prokuplje, zajednica advokata Pirota i zajednica advokata Aleksinac.

Svaka izborna jedinica - zajednica advokata daje u Skupštinu Advokatske komore Niša jednog predstavnika na svakih 10 advokata.

Izborna lista koja se sačini na način iz prethodnog stava ovog člana je jedinstvena i sačinjavaju je svi kandidati za predstavnike Skupštine Advokatske komore Niša i za tu izbornu listu izborne jedinice - zajednice glasaju u celosti na izborima za Skupštinu Advokatske komore Niša.

Izborne jedinice - zajednice advokata u sastavu Advokatske komore Niša biraju svoje predstavnike po predstavničkom sistemu koji obezbeđuje približnu ravnomernu zastupljenost advokata članova sa teritorije te izborne jedinice i na kojima će se isključivo tajnim glasanjem birati predstavnici skupštine Advokatske komore Niša.

Bez obzira na broj svojih članova nijedna izborna jedinica u sastavu Advokatske komore Niš ne može da ima više od 49% ukupnog broja predstavnika.

Upravni odbor Advokatske komore Niša prilikom predlaganja raspisivanja izbora za predstavnike u Skupštini Advokatske komore Niša, svojom odlukom utvrđuje broj predstavnika za svaku izbornu jedinicu u Skupštini Advokatske komore Niša, prema broju advokata na dan donošenja te odluke, u skladu sa odredbom stava tri ovog člana, kao i konačni broj predstavnika za tu skupštinu.

Postupak izbora, kriterijumi za kandidovanje i postupak opoziva predstavnika Skupštine Advokatske komore Niša utvrđuje se ovim Statutom.

Član 15

Mandat predstavnika traje 4 (četiri) godine i može se ponoviti.

Član 16

Predstavnici izbornih jedinica - zajednica advokata Advokatske komore Niš u Skupštini Advokatske komore Niš stiču prava i dužnosti predstavnika danom potvrđivanja mandata od strane Skupštine prethodnog saziva.

Do potvrđivanja mandata novih predstavnika u Skupštini Advokatske komore Niša traju prava i obaveze predstavnika iz prethodnog saziva.

Ukoliko predstavniku Skupštine Advokatske komore Niša prestane mandat pre isteka roka na koji je biran, Upravni odbor Advokatske komore Niša raspisuje dopunske izbore i o tome obaveštava onu izbornu jedinicu - zajednicu advokata u njenom sastavu koja je dužna da izvrši izbor predstavnika, ukoliko nisu ispunjeni uslovi za primenu odredbe člana 70. ovog Statuta.

Na upražnjeno mesto predstavnika, izborna jedinica - zajednica advokata u sastavu Advokatske komore Niš, kojoj to mesto pripada, bira drugog predstavnika u skladu sa ovim Statutom i o tome obaveštava Skupštinu i Upravni odbor Advokatske komore Niša.

Mandat predstavniku Skupštine Advokatske komore Niš izabranom na dopunskim izborima, ističe kada i mandati ostalih predstavnika odnosno članova organa tog saziva.

Član 17

Skupština Advokatske komore Niša:

(1) donosi:

1. Statut i odluke o izmenama i dopunama Statuta,

2. Poslovnik o svom radu i radu radnih tela koja obrazuje,

(2) odlučuje i raspravlja o:

1. svim pitanjima koja su od interesa za advokaturu, profesionalni i društveni položaj advokata i advokatskih pripravnika, unapređenja pravnog i pravosudnog sistema i druga pitanja u vezi sa pružanjem pravne pomoći, koja su od opšteg značaja za javni interes i za zaštitu prava i sloboda građana i pravnih lica i o tome donosi odluke,

2. odlučuje o davanju saglasnosti za osnivanje novih Advokatskih komora sa svoje teritorije u skladu sa Statutom Advokatske komore Srbije,

3. odobrava završni račun i donosi plan prihoda i rashoda Advokatske komore Niš,

4. pretresa izveštaje o radu organa Advokatske komore Niš i o njima odlučuje,

5. osniva fondove Advokatske komore Niš i donosi pravilnike o njihovom radu,

6. obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom;

(3) bira i opoziva, isključivo tajnim glasanjem:

1. Predsednika Advokatske komore Niša, na prvim izborima po stupanju na snagu ovog Statuta,

2. Potpredsednika Advokatske komore Niša,

3. Disciplinskog tužioca i njegove zamenike,

4. Predsednika, Zamenika predsednika i Sudije Disciplinskog suda,

5. članove Nadzornog odbora,

(4) potvrđuje:

1. mandat predstavnika izbornih jedinica - zajednica advokata u sastavu Advokatske komore Niš i članova Upravnog odbora Advokatske komore Niša.

Član 18

Skupština Advokatske komore Niša konstituisana je potvrđivanjem svih mandata.

Član 19

Predsednik Advokatske komore Niš saziva sednicu Skupštine, kao redovnu najmanje jedanput godišnje ili, kao vanrednu, ukoliko to zahtevaju okolnosti ili pitanja o kojima treba Skupština da se izjasni.

Na predlog Upravnog odbora Advokatske komore Niš ili najmanje 1/3 od ukupnog broja predstavnika Skupštine Advokatske komore Niš, predsednik Advokatske komore Niš je dužan da sazove vanrednu sednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana prijema predloga.

Predlog iz stava 2. ovog člana mora biti sastavljen u pisanoj formi s predlogom tačaka dnevnog reda i materijalom koji se odnosi na predlog.

U slučaju da predsednik Advokatske komore Niša ne sazove sednicu u roku određenom u stavu 2. ovog člana, predlagač može sazvati sednicu Skupštine u daljem roku od 30 dana. Poslove neophodne za sazivanje i organizovanje vanredne skupštine Advokatske komore Niša obavlja - realizuje služba - administracija Advokatske komore Niša, po nalogu predlagača. Nužne i neophodne troškove sazivanja Skupštine snosi Advokatska komora Niša, o čemu odluku donosi Upravni odbor Advokatske komore Niša na obrazloženi predlog predlagača.

Po prijemu predloga za sazivanje vanredne skupštine Advokatske komore Niša ne može se pokrenuti postupak za izmene i dopune Statuta Advokatske komore Niša koji se odnosi na podnošenje predloga i sazivanje vanredne skupštine, do sazivanja te skupštine.

Član 20

Skupština radi u javnim sednicama, a sednica se može održati ako joj prisustvuje više od polovine predstavnika. Ukoliko nema kvoruma za rad predsedavajući je dužan da saopšti da ne postoje uslovi za održavanje Skupštine i da se Skupština ne može održati.

Ukoliko se broj prisutnih predstavnika smanji i bude manji od propisanog kvoruma, u toku zasedanja, predsedavajući je dužan da o tome odmah obavesti prisutne i zatvori zasedanje.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih predstavnika.

Statut Advokatske komore Niša i njegove izmene i dopune Skupština donosi većinom glasova od ukupnog broja predstavnika u Skupštini.

Član 21

Skupština se, po pravilu, održava u sedištu Advokatske komore Niša, ali predsednik ili Upravni odbor Advokatske komore Niša mogu sazvati sednicu Skupštine i u nekom drugom mestu.

Pozivi za Skupštinu, sa naznačenjem mesta i vremena održavanja, predloženim dnevnim redom i radnim materijalom koji se odnosi na predloženi dnevni red, dostavljaju se predstavnicima u Skupštini najmanje osam dana pre održavanja sednice Skupštine.

Izuzetno, u vanrednim okolnostima, pozivi za vanrednu sednicu Skupštine mogu biti dostavljeni predstavnicima u Skupštini telegramom, telefonom ili elektronskim putem, bez radnog materijala i u roku kraćem od roka propisanog u stavu 2. ovog člana.

Postojanje vanrednih okolnosti iz stava 3. ovog člana utvrđuje Upravni odbor Advokatske komore Niša.

Član 22

Skupština donosi odluke i zaključke.

Odlukom se odlučuje o donošenju Statuta, opštih akata i drugim poslovima iz delokruga rada Skupštine.

Zaključkom se odlučuje u svim ostalim slučajevima.

Član 23

Sednicom Skupštine rukovodi Predsednik Advokatske komore Niša.

U odsustvu Predsednika, sednicom Skupštine rukovodi Potpredsednik.

Ukoliko je Vanredna sednica Skupštine Advokatske komore Niša sazvana na predlog ovlašćenih predlagača iz člana 19. ovog Statuta, Skupštinom predsedava Predsednik Advokatske komore Niša, a u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti Potpredsednik Advokatske komore Niša ili član Upravnog odbora koga odredi Predsednik Advokatske komore Niša, ili predstavnik u Skupštini ili član Upravnog odbora Advokatske komore Niša koga izabere Skupština Advokatske komore Niš da predsedava Skupštinom.

Predsedavajući vanredne sednice skupštine je dužan da omogući ovlašćenim predlagačima nesmetano izlaganje predloga zbog kojih su sazvali skupštinu, razloga zbog kojih Predsednik Advokatske komore Srbije nije sazvao vanrednu sednicu Skupštine i da se stara o vođenju sednice u skladu sa Poslovnikom.

Poslovnikom će se utvrditi način vođenja skupštine, broj i dužina izlaganja koja može biti vremenski ograničena i druga pitanja od značaja za rad i vođenje skupštine.

Sednicom Skupštine na kojoj se odlučuje o opozivu predsednika, predsedava najstariji prisutni predstavnik.

2. Predsednik i potpredsednik Advokatske komore Niša

Član 24

Predsednik Advokatske komore Niša:

- predstavlja i zastupa Advokatsku komoru Niša;

- saziva sednice Skupštine i Upravnog odbora Advokatske komore Niša, predlaže dnevni red za te sednice i predsedava im;

- potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština i Upravni odbor;

- donosi rešenja kada se odluke donose u upravnom postupku;

- izvršava odluke Skupštine i Upravnog odbora;

- donosi odluke o raspolaganju sredstvima Advokatske komore Niša u skladu sa zakonom, ovim Statutom, Statutom Advokatske komore Srbije, odlukama Upravnog odbora i Skupštine Advokatske komore Niša;

- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili drugim opštim aktima Advokatske komore Niša.

Predsednika Advokatske komore Niša neposredno bira i opoziva Skupština Advokatske komore Niša na način i u postupku utvrđenim ovim Statutom.

Do potvrđivanja mandata novoizabranog Predsednika traju prava i dužnosti Predsednika Advokatske komore Niša prethodnog saziva.

Za svoj rad Predsednik odgovara Skupštini Advokatske komore Niša i Upravnom odboru Advokatske komore Niša.

Član 25

Predsednika Advokatske komore Niša u odsutnosti zamenjuje Potpredsednik Advokatske komore Niša ili, u slučaju njegove sprečenosti, član Upravnog odbora koga Predsednik odredi.

Član 26

Na prvoj izbornoj skupštini na način predviđen ovim Statutom, biće izabrani Predsednik i dva Potpredsednika Advokatske komore Niša.

Jedan Potpredsednik bira se sa teritorije zajednice advokata Niša, dok se drugi Potpredsednik bira iz redova ostalih zajednica Advokatske komore Niš.

Član 27

Mandat Predsednika i Potpredsednika traje 4 godine i ne može se ponoviti.

Član 28

Potpredsednik zamenjuje Predsednika u njegovom odsustvu i obavlja i druge poslove koje mu je poverio Predsednik.

2. Upravni odbor

Član 29

Upravni odbor je organ Advokatske komore Niša koji vrši prava i dužnosti utvrđene ovim Statutom i drugim opštim aktima.

Upravni odbor ima 15 članova koje bira Skupština komore neposrednim i tajnim glasanjem na način utvrđen ovim Statutom i to 14 članova Upravnog odbora od kojih 7 članova iz Zajednice advokata Niš, 2 člana iz Zajednice advokata Leskovac, 2 člana iz Zajednice advokata Vranje i po jednog člana iz Zajednice advokata Prokuplje, Pirot i Aleksinac i po položaju Predsednik Advokatske komore Niš, koji je predsednik Upravnog odbora.

Predsednika Advokatske komore Niš bira Skupština neposredno i tajnim glasanjem, na način utvrđen ovim Statutom, koji je po svom položaju član i ujedno predsednik Upravnog odbora Advokatske komore Niš.

Upravni odbor Advokatske komore Niš ima dva potpredsednika, od kojih je jedan uvek iz zajednice advokata van Niša, koje iz svojih redova bira Upravni odbor na konstitutivnoj sednici i to po redosledu koji bude utvrđen od strane Upravnog odbora Advokatske komore Niša.

Član 30

Članove Upravnog odbora Advokatske komore Niša bira Skupština tajnim glasanjem na način i postupak utvrđen ovim Statutom.

Mandat člana Upravnog odbora Advokatske komore Niša, kao i Predsednika i dva potpredsednika Advokatske komore Niša traje 4 godine.

Do potvrđivanja mandata novog saziva Upravnog odbora Advokatske komore Niša traju prava i dužnosti Upravnog odbora iz prethodnog saziva.

Upravni odbor Advokatske komore Niša je konstituisan potvrđivanjem svih mandata.

Predsednik Advokatske komore Niša su članovi Upravnog odbora po funkciji.

Predsednik Advokatske komore Niša je predsedavajući Upravnog odbora i rukovodi njegovim radom.

Predsednici zajednica u sastavu Advokatske komore Niša učestvuju u radu Upravnog odbora, bez prava glasa.

Član 31

Upravni odbor vrši sledeće poslove:

1. sprovodi odluke Skupštine;

2. donosi odluke o postojanju vanrednih okolnosti za sazivanje vanredne sednice skupštine u skladu sa odredbama ovog Statuta;

3. utvrđuje predlog statuta i drugih opštih akata koje donosi Skupština;

4. uređuje organizaciju, način polaganja i izdavanja uverenja o položenom advokatskom ispitu, Pravilnik o imenicima i drugim evidencijama, Pravilnik o osnivanju i radu Advokatske akademije, program rada, organizaciju i rad Advokatske akademije i druge opšte akte koji nisu ovim Statutom ili drugim opštim aktom stavljeni u nadležnost Skupštine ili nekog drugog organa;

5. vrši nadzor nad radom Advokatske akademije Advokatske komore Niša;

6. donosi programe stalne opšte, posebne i specijalizovane obuke advokata na predlog Advokatske akademije Advokatske komore Niš;

7. donosi program opšte i posebne obuke advokatskih pripravnika, diplomiranih pravnika i lica zaposlenih u advokatskim kancelarijama i advokatskim ortačkim društvima, na predlog Advokatske akademije Advokatske komore Niš;

8. donosi i druge odluke u vezi sa radom Advokatske akademije Advokatske komore Niš;

9. imenuje organe Advokatske akademije Advokatske komore Niša;

10. donosi odluke o svim naknadama vezanim za rad Advokatske akademije Advokatske komore Niš;

11. utvrđuje način izbora i rada članova komisija za polaganje advokatskog ispita;

12. uređuje sadržinu i način vođenja imenika advokata, zajedničkih advokatskih kancelarija, advokatskih ortačkih društava i advokatskih pripravnika;

13. vodi jedinstveni imenik advokata, zajedničkih advokatskih kancelarija, Upisnik A i Upisnik B imenika advokata stranih državljana i imenik advokatskih pripravnika za teritoriju Advokatske komore Niš;

14. odlučuje o zahtevima za upis, brisanje i poništaj upisa u imenik advokatskih ortačkih društava, kao i odlučivanje o zahtevima za promenu sedišta društva i vođenje imenika advokatskih ortačkih društava;

15. izvršava konačne presude disciplinskog suda Advokatske komore Niš;

16. utvrđuje visinu troškova upisa u imenik advokata koji se odnosi na korišćenje trajnih dobara Advokatske komore Niš;

17. donosi odluku o raspisivanju izbora za članove organa i nosilaca funkcija u Advokatskoj komori Niša;

18. donosi odluke o imenovanju Izborne komisije, Verifikacione komisije i biračkih odbora;

19. utvrđuje liste kandidata;

20. usklađuje stavove Advokatske komore Niša sa državnim i drugim organima u stvarima koje se donose uz saglasnost nadležnog državnog organa;

21. preduzima mere i učestvuje u saradnji zajednica u sastavu Advokatske komore Srbije sa državnim i pravosudnim organima, advokatskim komorama i drugim profesionalnim i stručnim organizacijama iz zemlje i inostranstva;

22. predlaže državnim organima mere za unapređenje advokature, pravosudnog i pravnog sistema;

23. prati rad advokata, zajedničkih advokatskih kancelarija i advokatskih ortačkih društava na teritorije Advokatske komore Niša i preduzima odgovarajuće mere u skladu sa zakonom i ovim Statutom;

24. donosi odluke o vrsti, oblicima i trajanju mera za zaštitu profesionalnih prava i interesa advokata i o njihovoj primeni, s tim da ako se radi o prekidu rada ta mera ne može trajati duže od 3 dana, dok o toj meri ne odluči Skupština Advokatske komore Niša;

25. prati rad zajednica sa svoje teritorije i daje preporuke u vezi sa njihovim radom;

26. utvrđuje predlog plana prihoda i rashoda i stara se o njegovom urednom izvršavanju;

27. usvaja godišnji račun Advokatske komore Niša;

28. određuje lica koja mogu raspolagati materijalnim sredstvima i granice njihovih ovlašćenja;

29. odlučuje o dodeli Plakete i Povelje Advokatske komore Niš i predlaže Advokatskoj komori Srbije kandidate za dodelu najviših priznanja;

30. određuje osnovnu orijentaciju štampanih i elektronskih izdanja i prezentacije Advokatske komore Niša;

31. imenuje odgovorna lica i predavače Advokatske akademije Advokatske komore Niš;

32. predlaže kandidate Advokatskoj komori Srbije za izborne članove Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, u skladu sa ovim Statutom;

33. određuje predstavnike Advokatske komore Niša i članove organa i tela iz reda advokata u organima i organizacijama;

34. odlučuje o statusnim, materijalnim i drugim pitanjima radnika službe Advokatske komore Niš;

35. odlučuje o poslovima i pitanjima koji zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktom nisu stavljeni u delokrug rada Skupštine ili nekog drugog organa;

36. odlučuje o članstvu Advokatske komore Niš u međunarodnim advokatskim organizacijama i udruženjima i imenuje predstavnike Advokatske komore Niša u ovim organizacijama i udruženjima;

37. donosi opšta akta u skladu sa ovim Statutom;

38. donosi Poslovnik o svom radu;

39. bira Dekana Advokatske Akademije Advokatske komore Niš;

40. vrši druge poslove koje mu poveri Skupština.

Član 32

Za obavljanje poslova iz svog delokruga, Upravni odbor može obrazovati stalna ili povremena radna tela i imenovati članove tih tela iz reda advokata i kada oni nisu članovi organa Advokatske komore Niša.

Član 33

Upravni odbor radi u sednicama kojima mora prisustvovati većina od ukupnog broja njegovih članova čiji je mandat potvrđen (verifikovan), a odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Sednice Upravnog odbora Advokatske komore Niša održavaju se najmanje jednom mesečno.

Sednice Upravnog odbora su javne, a Poslovnikom o radu Upravnog odbora utvrđuju se slučajevi kada može biti isključena javnost u radu.

Predsednik Advokatske komore Niša saziva sednice Upravnog odbora, kao redovne i vanredne.

Sednica Upravnog odbora mora se zakazati u roku od 10 dana od prijema pismeno obrazloženog predloga najmanje 5 članova Upravnog odbora.

2.1. Sekretar Upravnog odbora

Član 34

Sekretara Upravnog odbora Advokatske komore Niša imenuje i opoziva Upravni odbor Advokatske komore Niša iz reda članova Upravnog odbora, na predlog predsednika Upravnog odbora.

Upravni odbor Advokatske komore Niša može pokrenuti postupak opoziva sekretara Upravnog odbora Advokatske komore Niša.

Mandat Sekretara Upravnog odbora traje 4 godine i može se ponoviti, dok je isti član Upravnog odbora.

Sekretar Upravnog odbora se stara o pripremi sednice i sprovođenju odluka Upravnog odbora.

3. Nadzorni odbor

Član 35

Nadzorni odbor je organ Advokatske komore Niša koji vrši kontrolu raspolaganja sredstvima Komore.

Nadzorni odbor je samostalan organ Advokatske komore Niša i za svoj rad neposredno odgovara Skupštini Advokatske komore Niša.

Član 36

Skupština Advokatske komore Niša neposredno bira članove Nadzornog odbora i to iz redova zajednice Niš dva člana i po jednog člana iz svake zajednice u sastavu Advokatske komore Niša i to zajednica Leskovca, zajednica Vranja, zajednica Prokuplja, zajednica Pirota i zajednica Aleksinca.

Mandat Nadzornog odbora traje 4 godine.

Do potvrđivanja mandata novog saziva Nadzornog odbora traju prava i dužnosti Nadzornog odbora iz prethodnog saziva.

Nadzorni odbor na prvom sastanku koji se održava u roku od 30 dana od dana potvrđivanja mandata, bira predsednika i zamenika predsednika i donosi poslovnik o svom radu.

Član 37

Nadzorni odbor je dužan da pregleda završni račun i najmanje jednom godišnje finansijsko poslovanje Advokatske komore Niša, dâ svoj nalaz i izveštaj podnese na redovnoj godišnjoj Skupštini.

Nadzorni odbor je ovlašćen da daje mišljenje i preporuke organima Advokatske komore Niša i Skupštini Advokatske komore Niša u pogledu raspolaganja sredstvima Komore, kako bi se imovina i novčana sredstva očuvala, namenski koristila od strane ovlašćenih organa i u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

4. Disciplinski organi

Član 38

Disciplinski organi Advokatske komore Niša su: Disciplinski tužilac i Disciplinski sud.

Disciplinske organe neposredno bira Skupština Advokatske komore Niša, u skladu sa ovim Statutom.

Mandat disciplinskih organa traje 4 (četiri) godine. Do potvrđivanja mandata novih disciplinskih organa traju prava i dužnosti tih organa iz prethodnog saziva.

Disciplinski organi su nezavisni u svom radu i drugi organi Advokatske komore Niša ne mogu da vrše nadzor nad radom disciplinskih organa, daju naloge za postupanje u pojedinačnim disciplinskim predmetima, niti na drugi način ugrožavaju nezavisan položaj disciplinskih organa.

Disciplinski organi podnose izveštaj o svom radu i odgovaraju Skupštini Advokatske komore Niša.

Disciplinsku odgovornost advokata i advokatskih pripravnika utvrđuju disciplinski organi u disciplinskom postupku koji je utvrđen ovim Statutom.

Disciplinski organi Advokatske komore Niša u disciplinskom postupku postupaju kao prvostepeni organi.

Advokati i advokatski pripravnici disciplinski odgovaraju za lakše i teže povrede dužnosti i ugleda advokature, koje se uređuju Zakonom o advokaturi, Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom.

Disciplinski organi su dužni da postupaju hitno, a naročito u slučajevima vođenja disciplinskog postupka u kojima je doneto rešenje o privremenoj zabrani bavljenja advokaturom.

4.1. Disciplinski tužilac

Član 39

Disciplinski tužilac je samostalan i nezavisan organ Advokatske komore Niša.

Disciplinski tužilac ima 6 zamenika, koji u disciplinskom postupku imaju ista prava i dužnosti kao i Disciplinski tužilac, a dužni su da postupaju po njegovim obaveznim uputstvima.

Disciplinski tužilac pokreće disciplinski postupak, podiže i zastupa optužnicu pred Disciplinskim sudom, ulaže pravne lekove i predlaže Upravnom odboru utvrđivanje privremene zabrane rada (suspenzije).

Član 40

Disciplinski tužilac i zamenici disciplinskog tužioca Advokatske komore Niš su podređeni Disciplinskom tužiocu Advokatske komore Srbije i dužni su da postupaju po obaveznim uputstvima Disciplinskog tužioca Advokatske komore Srbije.

4.2. Disciplinski sud

Član 41

Disciplinski sud Advokatske komore Niša samostalan je i nezavisan u svom radu.

Član 42

Disciplinski sud Advokatske komore Niša postupa kao prvostepeni sud u disciplinskim postupcima.

Disciplinski sud Advokatske komore Niša sastoji se od Predsednika suda, Zamenika predsednika suda i 9 sudija.

Radom Disciplinskog suda rukovodi Predsednik suda, a u njegovoj odsutnosti njegov zamenik.

Disciplinski sud sudi u veću koje čini troje sudija toga suda. Predsednika i sastav Veća utvrđuje rešenjem Predsednik Disciplinskog suda. Veće odlučuje prostom većinom glasova.

Član 43

Disciplinski sud u Advokatskoj komori Niš bira se u skladu sa ovim Statutom.

5. Savet

Član 44

Advokatska komora Niš ima Savet Advokatske komore Niš, kao svoj organ.

Savet daje mišljenja i predloge Skupštini i Upravnom odboru o pitanjima koja su od značaja za advokaturu.

Član 45

Članovi Saveta Advokatske komore Niš su: Predsednik i Potpredsednici Advokatske komore Niš, predsednici i potpredsednici Advokatske komore Niš u prethodnim sazivima, Disciplinski tužilac i Predsednik Disciplinskog suda Advokatske komore Niš, sekretar Upravnog odbora Advokatske komore Niš, sekretari Upravnog odbora Advokatske komore Niša u prethodnim sazivima, predsednici zajednica advokata sa teritorije Advokatske komore Niš u prethodnom sazivu u sastavu Advokatske komore Niš.

Predsednik Saveta je, po pravilu, poslednji raniji Predsednik Advokatske komore Niš, a ukoliko to nije moguće, Predsednika Saveta Advokatske komore Niš, iz svog sastava biraju većinom glasova članovi Saveta Advokatske komore Niš.

Član 46

Predsednik Saveta Advokatske komore Niš, Predsednik Advokatske komore Niš, Upravni odbor Advokatske komore Niš, stalni član Saveta može predložiti zakazivanje sednice Saveta Advokatske komore Niš.

Savet o svom radu podnosi izveštaj Skupštini Advokatske komore Niš.

Skupština i Upravni odbor Advokatske komore Niš dužni su da stave na dnevni red i razmotre predloge i mišljenja Saveta Advokatske komore Niš na prvoj narednoj sednici.

Predsednik Saveta Advokatske komore Niša obaveštava se o održavanju sednica Upravnog odbora i Skupštine Advokatske komore Niša.

6. Sekcija "Mladi advokati Advokatske komore Niš"

Član 47

U Advokatskoj komori Niš može se osnivati sekcija mladih advokata.

Odluku o osnivanju i pravila kojima se uređuje način organizovanja i rad mladih advokata donosi Upravni odbor.

Član sekcije mladih advokata može biti advokat do 40 godina života.

IV IZBORNI POSTUPAK, PRESTANAK MANDATA I POSTUPAK OPOZIVA ZA ČLANOVE ORGANA I NOSIOCE FUNKCIJA ADVOKATSKE KOMORE NIŠA

1. Izbori i mandat članova organa i nosilaca funkcija

Član 48

Advokati koji su upisani u Imenik advokata Advokatske komore Niša imaju pravo da biraju i budu birani za članove organa i nosioce funkcija u Advokatskoj komori Niša i Advokatskoj komori Srbije u skladu sa Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom.

Član 49

Skupština Advokatske komore Niš bira članove organa i nosioce funkcija neposredno tajnim glasanjem na mandatni period od 4 (četiri) godine, osim ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

Članovi organa i nosioci funkcija u Advokatskoj komori Niša mogu biti članovi organa i obavljati istu funkciju najviše u dva mandata, osim ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

Predstavnike u Skupštini Advokatske komore Niša biraju zajednice advokata u sastavu Advokatske komore Niš, u skladu sa ovim Statutom, neposredno i isključivo tajnim glasanjem.

Predstavnik u Skupštini Advokatske komore Niš stiče prava i dužnosti danom potvrđivanja mandata od strane Skupštine Advokatske komore Niš. Do konstituisanja Skupštine Advokatske komore Niš, u smislu odredaba ovog Statuta, prava i dužnosti Skupštine Advokatske komore Niš vrši Skupština Advokatske komore Niš prethodnog saziva.

Nakon konstituisanja Skupštine Advokatske komore Niš, u smislu odredaba ovog Statuta, prestaje mandat Skupštini Advokatske komore Niš prethodnog saziva.

Članove Upravnog odbora Advokatske komore Niš bira Skupština u skladu sa ovim Statutom, neposredno i isključivo tajnim glasanjem.

Član Upravnog odbora Advokatske komore Niš stiče prava i dužnosti danom potvrđivanja mandata od strane Skupštine Advokatske komore Niš. Do potvrđivanja mandata novih članova Upravnog odbora Advokatske komore Niš traju prava i obaveze člana Upravnog odbora Advokatske komore Niš iz prethodnog saziva.

Nakon konstituisanja Upravnog odbora Advokatske komore Niš, u smislu odredaba ovog Statuta, prestaje mandat Upravnom odboru prethodnog saziva, a potvrđivanje preostalih mandata članova Upravnog odbora Advokatske komore Niš vrši Skupština Advokatske komore Niš.

Predsednik Advokatske komore Niš, Potpredsednik Advokatske komore Niš, Nadzorni odbor Advokatske komore Niš, Disciplinski tužilac Advokatske komore Niš i zamenici disciplinskog tužioca Advokatske komore Niš, Predsednik, Zamenik predsednika i sudije Disciplinskog suda Advokatske komore Niš, biraju se na Skupštini Advokatske komore Niš neposredno i isključivo tajnim glasanjem i tako da njihovi mandati traju do izbora članova novih organa Advokatske komore Niš.

Predsednik i potpredsednici Advokatske komore Niš biraju se na mandatni period od 4 godine.

Nadzorni odbor Advokatske komore Niš, Disciplinski tužilac i zamenici disciplinskog tužioca Advokatske komore Niš, Predsednik, Zamenik predsednika i sudije Disciplinskog suda Advokatske komore Niš biraju se na mandatni period od 4 godine.

2. Organi za sprovođenje izbora

Član 50

Organ za sprovođenje izbora je Izborna komisija Advokatske komore Niš.

Izborna komisija ima predsednika, zamenika i još 5 članova, koji imaju 5 zamenika koji su iz iste izborne jedinice - zajednice advokata s tim što svaka izborna jedinica - zajednica daje po jednog člana u izbornu komisiju.

Mandat Izborne komisije Advokatske komore Niš traje 4 (četiri) godine.

Član 51

Advokatska komora Niš bira kao organe za sprovođenje izbora po izbornim jedinicama - zajednicama biračke odbore kao organe za sprovođenje izbora.

2.1. Izborna komisija

Član 52

Upravni odbor Advokatske komore Niš imenuje Izbornu komisiju u skladu sa članom 50 ovog Statuta.

Predsednik, zamenik predsednika, članovi Izborne komisije i njihovi zamenici, kao i predsednici i članovi drugih organa za sprovođenje izbora čije se postojanje predvidi ovim Statutom ne mogu biti kandidati niti predlagači kandidata za članove organa i nosioce funkcija u organima Advokatske komore Niš. U slučaju da predsednik ili neko od članova Izborne komisije ili predsednik ili članovi drugih organa za sprovođenje izbora postanu kandidati ili predlagači kandidata za člana organa ili nosilaca funkcija u Advokatskoj komori Niš A njima prestaje funkcija u organu za sprovođenje izbora i u tom slučaju se mora sprovesti nova procedura za izbor tog člana, odnosno, ako je u pitanju predsednik izborni organ se raspušta i Upravni odbor Advokatske komore Niš bira novi organ za sprovođenje izbora.

Član 53

Izborna komisija Advokatske komore Niš:

1. stara se o zakonitom sprovođenju izbora,

2. organizuje tehničku pripremu za izbore,

3. prati primenu i daje objašnjenja u vezi sa primenom ovog Statuta i sprovođenjem pojedinih izbornih radnji,

4. propisuje obrasce za sprovođenje izbornih radnji propisanih ovim Statutom,

5. sačinjava biračke spiskove, koji čine svi predstavnici Advokatske komore Niš po izbornim jedinicama - zajednicama kojima je potvrđen mandat,

6. utvrđuje izgled, broj i način zaštite glasačkih listića za biračka mesta i overava ih,

7. određuje izborne akte koji joj se dostavljaju,

8. utvrđuje da li je predlog kandidature sastavljen i podnet u skladu sa ovim Statutom,

9. utvrđuje ispunjenost uslova za kandidovanja predloženog kandidata,

10. utvrđuje liste kandidata za članove organa Advokatske komore Srbije i nosioce funkcija Advokatske komore Niš,

11. u slučaju prigovora na liste kandidata, Upravnom odboru Advokatske komore Niš dostavlja mišljenje o osnovanosti prigovora i potreban materijal za odlučivanje po prigovoru, kao i predlog odluke po prigovoru,

12. sprovodi postupak glasanja, zajedno sa biračkim odborima

13. vrši kontrolu zakonitog i statutarnog rada biračkih odbora,

14. utvrđuje i objavljuje rezultate izbora i to u roku od 24 časa od dobijanja zapisnika od strane Biračkih odbora i dužna je da u roku od 24 časa o rezultatima izbora obavesti Upravni odbor Advokatske komore Niš uz dostavljanje zapisnika biračkih odbora o sprovedenim izborima i da u istom roku od 24 časa rezultate izbora objavi na veb sajtu Advokatske komore Niš www.advokatskakomoranis.rs

15. vodi zapisnik o svom radu koji potpisuju svi članovi Izborne komisije Advokatske komore Niš, nakon odbijenih zapisnika potpisanih od strane biračkih odbora po izbornim jedinicama - zajednicama Advokatske komore Niš,

16. podnosi izveštaj Upravnom odboru Advokatske komore Niš o sprovedenim izborima,

17. određuje način čuvanja i rukovanja izbornim materijalom,

18. obavlja i druge poslove predviđene ovim statutom.

2.2. Birački odbor

Član 54

Upravni odbor Advokatske komore Niš imenuje Biračke odbore po izbornim jedinicama u sastavu: predsednik, zamenik predsednika, 2 (dva) člana i 2 (dva) zamenika člana za ponaosob najkasnije nedelju dana pre dana održavanja izbora. Izborne jedinice - zajednice u sastavu Advokatske komore Niš dostavljaju Upravnom odboru Advokatske komore Niš predloge za predsednika, zamenika predsednika, članove i zamenike članova Biračkih odbora, najkasnije 15 dana od dana prijema pismenog obaveštenja o početku izbornog postupka.

Birački odbori sprovode neposredno glasanje na biračkom mestu pod nadzorom Izborne komisije, obezbeđuju pravilnost i tajnost glasanja i sa Izbornom komisijom utvrđuju rezultate glasanja na izbornoj jedinici za koju su imenovani.

Birački odbori se imenuju za sprovođenje izbora ili dopunskih izbora i po okončanju izbornih radnji, njihov mandat se završava predajom izveštaja.

Birački odbori su u obavezi da rezultate glasanja dostave izbornoj komisiji u roku od 4 časa od momenta okončanja izbornog postupka i sačinjavanja zapisnika o rezultatima izbora.

3. Raspisivanje izbora

Član 55

Odluku o početku izbornog postupka donosi Upravni odbor Advokatske komore Niša najkasnije 120 dana pre isteka mandata. Na osnovu ove odluke predsednik Advokatske komore Niš obaveštava sve izborne jedinice - zajednice advokata u sastavu Advokatske komore Niša o započinjanju izbornog postupka i poziva ih da dostave predloge za predsednika, zamenika predsednika, članove i zamenike članova Izborne komisije i Verifikacione komisije Advokatske komore Niša.

Odluku o raspisivanju izbora donosi Upravni odbor Advokatske komore Niša najkasnije 90 dana pre isteka mandata.

Odlukom o raspisivanju izbora utvrđuje se lista nosilaca funkcija i broj članova organa Advokatske komore Niša koji se biraju neposredno i isključivo tajnim glasanjem, rokovi za sprovođenje izbornih radnji, imenovanje Izborne komisije Advokatske komore Niša, rokovi za kandidovanje i utvrđivanje liste kandidata.

Odlukom o raspisivanju izbora Upravni odbor Advokatske komore Niša imenuje Izbornu komisiju Advokatske komore Niš u sastavu predsednik, zamenik predsednika i iz svake izborne jedinice - zajednice advokata u sastavu Advokatske komore Niša po 1 (jedan) član i 1 (jedan) zamenik člana i Verifikacionu komisiju Advokatske komore Niša od 3 (tri) člana i 3 (tri) zamenika člana.

Verifikaciona komisija Advokatske komore Niša prati i stara se o zakonitom sprovođenju izbornih radnji za izbor predstavnika u Skupštinu Advokatske komore Srbije i članova Upravnog odbora Advokatske komore Srbije, za izbor predstavnika u Skupštinu Advokatske komore Niša i za članove ostalih organa Advokatske komore Niša i prisustvuje sednici izborne skupštine Advokatske komore Niš i dostavlja izveštaj o sprovedenom postupku sa predlogom Skupštini Advokatske komore Niš za potvrđivanjem mandata. Verifikaciona komisija Advokatske komore Niš radi u punom sastavu, a odlučuje većinom glasova.

Odluka o raspisivanju izbora objavljuje se na web stranici, na oglasnoj tabli Advokatske komore Niš i dostavlja svim izbornim jedinicama - zajednicama advokata u sastavu Advokatske komore Niš.

Član 56

Izborne jedinice - zajednice advokata u sastavu Advokatske komore Niša dužne su da dostave liste predstavnika za Skupštinu i članove Upravnog odbora Advokatske komore Niša kao i za ostale organe za koje su raspisani izbori, najkasnije 30 dana pre isteka mandata predstavnicima u Skupštini Advokatske komore Niša, članovima organa i nosilaca funkcija Advokatske komore Niš.

Verifikaciona komisija Advokatske komore Niša dužna je da dostavi izveštaj o zakonitosti sprovedenog izbornog postupka u izbornim jedinicama - zajednicama advokata u sastavu Advokatske komore Niša i predloži potvrdu mandata izabranih predstavnika u Skupštini i članova Upravnog odbora Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Niša, izabranih predstavnika u Skupštini i Upravnom odboru Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Niša najkasnije 10 dana pre isteka mandata predstavnicima u Skupštini Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Niša, članovima organa i nosilaca funkcija Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Niša.

4. Kandidovanje

Član 57

Za Predsednika Advokatske komore Niš može se kandidovati advokat koji ispunjava sledeće kriterijume:

1. najmanje 15 godina staža u advokaturi pre kandidovanja,

2. da je pre kandidovanja najmanje 1 mandat radio u organima Advokatske komore Srbije ili Advokatske komore Niša,

3. da nije disciplinski odgovarao 10 godina koje prethode podnošenju kandidature,

4. da nije krivično odgovarao za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom,

5. da poznaje jedan strani jezik,

6. da nije član organa političke stranke.

Član 58

Za Potpredsednika Advokatske komore Niša može se kandidovati advokat koji ispunjava sledeće kriterijume:

1. najmanje 15 godina staža u advokaturi pre kandidovanja,

2. da je pre kandidovanja najmanje 1 mandat radio u organima Advokatske komore Srbije ili Advokatske komore Niša,

3. da nije disciplinski odgovarao 10 godina koje prethode podnošenju kandidature,

4. da nije krivično odgovarao za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom,

5. da poznaje jedan strani jezik,

6. da nije član organa političke stranke.

Član 59

Za člana Upravnog odbora Advokatske komore Niša može se kandidovati advokat koji ispunjava sledeće kriterijume:

1. najmanje 10 godina staža u advokaturi pre kandidovanja,

2. da nije disciplinski odgovarao 10 godina koje prethode podnošenju kandidature,

3. da nije krivično odgovarao za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom,

4. da nije član organa političke stranke / alternativa: da nije član najviših organa političke stranke; UO će razrešiti alternativu prilikom usvajanja nacrta Statuta

Član 60

Za člana Nadzornog odbora Advokatske komore Niša može se kandidovati advokat koji ispunjava sledeće kriterijume:

1. najmanje 10 godina staža u advokaturi pre kandidovanja,

2. da nije disciplinski odgovarao 10 godina koje prethode podnošenju kandidature,

3. da nije krivično odgovarao za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom,

4. da nije član organa političke stranke.

Član 61

Za Disciplinskog tužioca Advokatske komore Niša može se kandidovati advokat koji ispunjava sledeće kriterijume:

1. najmanje 15 godina neprekidnog staža u advokaturi pre kandidovanja,

2. da je pre kandidovanja najmanje 1 mandat radio u organima Advokatske komore Srbije ili Advokatske komore Niša,

3. da nije disciplinski odgovarao 10 godina koje prethode podnošenju kandidature,

4. da nije krivično odgovarao za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom,

5. da nije član organa političke stranke.

Član 62

Za zamenika Disciplinskog tužioca Advokatske komore Niša može se kandidovati advokat koji ispunjava sledeće kriterijume:

1. najmanje 10 godina neprekidnog staža u advokaturi pre kandidovanja,

2. da nije disciplinski odgovarao 10 godina koje prethode podnošenju kandidature,

3. da nije krivično odgovarao za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom,

4. da nije član organa političke stranke.

Član 63

Za Predsednika Disciplinskog suda Advokatske komore Niša može se kandidovati advokat koji ispunjava sledeće kriterijume:

1. najmanje 15 godina staža u advokaturi pre kandidovanja,

2. da je pre kandidovanja najmanje 1 mandat radio u organima Advokatske komore Srbije ili Advokatske komore Niša,

3. da nije disciplinski odgovarao 10 godina koje prethode podnošenju kandidature,

4. da nije krivično odgovarao za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom,

5. da nije član organa političke stranke.

Član 64

Za zamenika predsednika Disciplinskog suda Advokatske komore Niša može se kandidovati advokat koji ispunjava sledeće kriterijume:

1. najmanje 10 godina staža u advokaturi pre kandidovanja,

2. da je pre kandidovanja najmanje 1 mandat radio u organima Advokatske komore Srbije ili Advokatske komore Niša,

3. da nije disciplinski odgovarao 10 godina koje prethode podnošenju kandidature,

4. da nije krivično odgovarao za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom,

5. da nije član organa političke stranke.

Član 65

Za sudije Disciplinskog suda Advokatske komore Niša može se kandidovati advokat koji ispunjava sledeće kriterijume:

1. najmanje 10 godina staža u advokaturi pre kandidovanja,

2. da nije disciplinski odgovarao 10 godina koje prethode podnošenju kandidature,

3. da nije krivično odgovarao za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom,

4. da nije član organa političke stranke.

Član 66

Za predstavnika u Skupštini Advokatske komore Srbije može se kandidovati advokat koji ispunjava sledeće kriterijume:

1. najmanje 5 godina staža u advokaturi pre kandidovanja,

2. da nije disciplinski odgovarao 5 godina koje prethode podnošenju kandidature,

3. da nije krivično odgovarao za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom,

4. da je doprineo ugledu advokature i očuvanju njenog samostalnog i nezavisnog položaja,

5. da nije član organa političke stranke.

Član 67

Za predstavnika u Skupštini Advokatske komore Niša može se kandidovati advokat koji ispunjava sledeće kriterijume:

1. najmanje 5 godina staža u advokaturi pre kandidovanja,

2. da nije disciplinski odgovarao 5 godina koje prethode podnošenju kandidature,

3. da nije krivično odgovarao za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom,

4. da je doprineo ugledu advokature i očuvanju njenog samostalnog i nezavisnog položaja,

5. da nije član organa političke stranke.

Član 68

Pravo predlaganja kandidata, pod uslovima predviđenim Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom, za članove organa i nosioce funkcija ima svaki advokat, član Advokatske komore Niša u Skupštini Advokatske komore Niša.

Kandidature se dostavljaju u pisanoj formi Izbornoj komisiji Advokatske komore Niša, neposredno ili preporučenom poštom. Kandidature se zavode u delovodni protokol Advokatske komore Niša. Kandidatura sadrži sledeće podatke: ime i prezime advokata koji se kandiduje za člana organa ili nosioca funkcije, sedište njegove advokatske kancelarije, organ ili funkciju za koju se kandidat predlaže i saglasnost kandidata.

Predlagač može predložiti samo jednog kandidata. Kandidatura mora biti overena advokatskim pečatom i potpisom predlagača, a saglasnost predloženog kandidata njegovim advokatskim pečatom i potpisom.

Prilikom podnošenja kandidature, kandidati za predsednika Advokatske komore Niša dostavljaju programe rada.

Uz kandidaturu predlagač dostavlja potvrdu advokatske komore čiji je član predloženi kandidat o njegovom profesionalnom statusu u kojoj se navode podaci o dužini bavljenja advokaturom, da li je kandidat disciplinski odgovarao, ako jeste, kada i za koju povredu dužnosti i ugleda advokata, kada je obavljao funkciju člana organa ili nosioca funkcije u advokatskoj komori i izjavu predloženog kandidata o prihvatanju kandidature, izjavu da nije član organa političke stranke, izjavu o poznavanju jednog stranog jezika.

Član 69

Isti kandidat ne može biti istovremeno uvršćen u dve liste kandidata za člana organa ili nosioca funkcije Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Niša. Ako je isti advokat kandidovan na više izbornih lista u Advokatskoj komori Srbije i Advokatskoj komori Niša, Izborna komisija Advokatske komore Niša će ga pozvati da se opredeli na kojoj će listi ostati.

Ako kandidat ne postupi po zahtevu Izborne komisije Advokatske komore Niša iz prethodnog stava, Izborna komisija Advokatske komore Niša će ga staviti na listu za koju je Advokatskoj komori Niša stigla prva njegova kandidatura.

Članu organa u Advokatskoj komori Niša, izborom za člana organa Advokatske komore Srbije, prestaje mandat u Advokatskoj komori Niša.

Odredba iz stava 3. ovog člana odnosi se i na predstavnike u Skupštini Advokatske komore Srbije i predstavnike u Skupštini Advokatske komore Niša.

Predstavnik u Skupštini Advokatske komore Srbije ili Advokatske komore Niša može biti kandidovan za člana organa ili za nosioca funkcija u Advokatskoj komori Srbije ili Advokatske komore Niša. U slučaju njegovog izbora za člana organa ili nosioca funkcije u Advokatskoj komori Srbije ili Advokatskoj komori Niša prestaje mu mandat predstavnika u Skupštini Advokatske komore Srbije ili Advokatske komore Niša.

Član 70

U slučaju da izabrani kandidat za predstavnika u Skupštini Advokatske komore Srbije i predstavnika u Skupštini Advokatske komore Niša ili član organa Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Niša ili nosilac funkcije Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Niša ne želi da se prihvati članstva u tom organu ili mu po bilo kom osnovu prestane funkcija člana tog organa pre isteka mandata, izabranim će se smatrati sledeći kandidat sa najvećim brojem glasova dobijenim na redovnim izborima za članove tih organa.

Za predstavnika u Skupštini Advokatske komore Niša i nosioca funkcije Advokatske komore Niša, odnosno člana Upravnog odbora Niš potvrđuje se mandat sledećem kandidatu sa najvećim brojem glasova dobijenim na izborima u Advokatskoj komori Niš, čijem je predstavniku prestao mandat, što se utvrđuje na osnovu izveštaja Izborne komisije Advokatske komore Niš i Verifikacione komisije Advokatske komore Niš.

Mandat naknadno izabranom predstavniku u Skupštini ili Upravnom odboru Advokatske komore Niš potvrđuje Skupština Advokatske komore Niš i taj mandat traje do isteka mandata u tom izbornom periodu.

U slučaju da ne postoje uslovi za primenu odredbe ovog člana sprovode se dopunski izbori koje raspisuje Upravni odbor Advokatske komore Niš, u skladu sa ovim Statutom.

Član 71

Kandidature se dostavljaju u rokovima koje utvrdi Upravni odbor Advokatske komore Niš odlukom o raspisivanju izbora i on ne može biti kraći od 30 dana niti duži od 45 dana od dana donošenja odluke o raspisivanju izbora.

Od prvog dana određenog za prijem kandidatura, do utvrđivanja liste kandidata Izborna komisija Advokatske komore Niš je u stalnom zasedanju. Sekretarske poslove za Izbornu komisiju obavlja Služba Advokatske komore Niš koja postupa po nalozima Izborne komisije Advokatske komore Niš.

5. Utvrđivanje liste kandidata

Član 72

Izborna komisija proverava ispunjenost uslova za kandidovanje i utvrđuje liste kandidata najkasnije 10 dana pre dana održavanja izborne sednice Skupštine Advokatske komore Niša. Redosled kandidata utvrđuje se prema vremenu prijema izborne liste od strane izborne komisije. Liste kandidata sa potvrdom izborne komisije o vremenu prijema liste dostavljaju se na potvrdu Upravnom odboru Advokatske komore Niša.

Izborna komisija utvrđuje listu kandidata koja mora imati veći broj kandidata od broja članova organa ili nosilaca funkcije za koje se vrši izbor.

Ako Izborna komisija Advokatske komore Niša utvrdi da kandidatura ne ispunjava uslove propisane ovim Statutom, pozvaće predlagača da nedostatke otkloni u roku od 3 dana od dana prijema pismenog obaveštenja. Ako predlagač nedostatke ne otkloni, Izborna komisija Advokatske komore Niša će rešenjem kandidaturu odbaciti.

Protiv rešenja Izborne komisije Advokatske komore Niša dozvoljen je prigovor u roku od 48 sati od dana prijema rešenja o odbacivanju kandidature.

Protiv odluke Izborne komisije Advokatske komore Niša o utvrđivanju liste kandidata dozvoljen je prigovor u roku od 48 sati od dana objavljivanja. Odluka o utvrđivanju liste kandidata objavljuje se na web stranici i na oglasnoj tabli Advokatske komore Niša sa tačnim vremenom objavljivanja.

Pravo na prigovor iz stava 4. i 5. imaju predlagač i kandidat.

O prigovorima iz stava 4. i 5. ovog člana, odlučuje Upravni odbor Advokatske komore Niša u narednom roku od 48 sati.

Odluka Upravnog odbora Advokatske komore Niša po prigovorima je konačna.

Član 73

Izborna komisija Advokatske komore Niša može da radi ukoliko je prisutan predsednik ili zamenik predsednika i više od polovine članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih. Glasati mogu samo članovi Izborne komisije, ili zamenik člana na mesto odsutnog člana Izborne komisije. Ukoliko u toku sprovođenja izbornog postupka, predsednik Izborne komisije upozori na nepravilnosti u radu, koje se ne otklone, ovlašćen je da odmah prekine dalji tok izbornog postupka, naloži ponavljanje izborne radnje ili celokupnih izbora i obavesti o tome Upravni odbor i Skupštinu Advokatske komore Niša. Nakon odluke predsednika Izborne komisije, zamenik predsednika i članovi komisije ne mogu dalje postupati. Povodom odluke predsednika Izborne komisije Advokatske komore Niš, Skupština Advokatske komore Niša donosi odluku o daljem toku izbora.

Izborna komisija potvrđene liste kandidata najkasnije 5 dana pre dana održavanja izborne sednice Skupštine Advokatske komore Niša, dostavlja predstavnicima Skupštine Advokatske komore Niša, izbornim jedinicama - zajednicama advokata u sastavu Advokatske komore Niša, objavljuje na web stranici i na oglasnoj tabli Advokatske komore Niša sa tačnim vremenom objavljivanja.

6. Izborni materijal

Član 74

Izborni materijal sadrži:

1. Odluku Upravnog odbora Advokatske komore Niša o početku izbornog postupka, obaveštenje Predsednika Advokatske komore Niša o početku izbornog postupka i odluku o raspisivanju izbora,

2. kandidature,

3. liste kandidata,

4. potvrđene liste kandidata,

5. birački spisak,

6. eventualne prigovore i odluke po prigovorima,

7. glasačke listiće,

8. kontrolne listiće,

9. zapisnike Izborne komisije o utvrđivanju rezultata glasanja za svaku pojedinačnu listu kandidata,

10. zapisnik Izborne komisije o toku izbornog postupka i rezultatima glasanja,

11. izveštaj Verifikacione komisije Advokatske komore Niša.

Član 75

Birački spisak sadrži prezimena i imena predstavnika u Skupštini Advokatske komore Niša kojima je potvrđen mandat i članovima organa u Advokatskoj komori Srbije i Advokatskoj komori Niša, koji su razvrstani prema izbornim jedinicama - zajednicama advokata u sastavu Advokatske komore Niša i prema azbučnom redu prezimena.

Na dan održavanja izborne sednice Skupštine Advokatske komore Niša ne mogu se vršiti izmene u biračkom spisku.

Član 76

Nakon potvrđivanja izbornih lista, Izborna komisija Advokatske komore Niša priprema i overava glasačke listiće.

Glasački listić sadrži datum održavanja izborne skupštine, naziv organa ili funkcije za koju se vrši izbor kandidata, redni broj koji se stavlja ispred prezimena i imena kandidata, prezime i ime kandidata sa naznakom izborne jedinice - zajednice advokata u sastavu Advokatske komore Niš čiji je kandidat član, napomenu o broju članova ili nosilaca funkcija za koji se glasa zaokruživanjem rednog broja ispred ličnog imena kandidata.

Član 77

Izborna komisija utvrđuje izgled, oblik, broj glasačkih listića koji mora biti jednak broju birača upisanih u birački spisak. Glasački listići štampaju se na jednom mestu pod kontrolom Izborne komisije Advokatske komore Niš i mogu biti štampani na hartiji zaštićenoj vodenim žigom ili obeleženih na drugi način, radi potvrđivanja sigurnosti glasanja, o čemu odlučuje Upravni odbor Advokatske komore Niš.

Glasački listić Izborna komisija Advokatske komore Niš overava pečatom. Izgled i sadržinu pečata utvrđuje Izborna komisija Advokatske komore Niš. Predsednik Izborne komisije Advokatske komore Niša odgovoran je za zakonitu upotrebu pečata i rad Izborne komisije Advokatske komore Niša.

Član 78

Kontrolni listić sadrži podatke o datumu i mestu održavanja izborne sednice Skupštine Advokatske komore Niša i ima drugačiju boju od ostalih glasačkih listića.

Zapisnici o primopredaji izbornih materijala sadrže podatke o licima koja su prisutni primopredaji izbornog materijala i tačnu specifikaciju izbornog materijala čija se primopredaja vrši.

Član 79

Izborni materijal se čuva najmanje 4 (četiri) godine.

7. Izbori za Skupštinu Advokatske komore Niš

Član 80

Izbor Skupštine Advokatske komore Niša saziva predsednik Advokatske komore Niša najkasnije 90 dana od dana prestanka mandata predstavnika prethodnog saziva Skupštine Advokatske komore Niš.

Izbori za predstavnike prve Skupštine Advokatske komore Niš po ovom Statutu, raspisaće predsednik Advokatske komore Niš na predlog Upravnog odbora, najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Predstavnici u Skupštini Advokatske komore Niša biraju se neposrednim i tajnim glasanjem, po izbornim jedinicama - zajednicama u Advokatskoj komori Niša, u skladu sa čl. 14. ovog Statuta, kojim je određen broj predstavnika u Skupštini Advokatske komore Niš, prema izbornim jedinicama.

Izborna lista je jedinstvena za celu Komoru a sadrži predstavnike po principu predviđenom u čl. 14. ovog Statuta.

Izbore za Skupštinu AK Niš sprovodi Izborna komisija

Izborna komisija određuje biračka mesta na kojima se sprovodi glasanje za predstavnike u Skupštinu Advokatske komore Niš po izbornim jedinicama - zajednicama advokata Advokatske komore Niš.

Glasanjem na biračkom mestu rukovode birački odbori koje imenuje Izborna komisija Advokatske komore Niš.

Za svako biračko mesto obezbeđuje se providna kutija kao i potreban broj glasačkih listića koji je jednak broju upisanih advokata u toj izbornoj jedinici - zajednici advokata Advokatske komore Niš u skladu sa članom 14. Statuta.

Glasanje se sprovodi prema biračkom spisku u kome su upisani svi advokati Advokatske komore Niš na dan raspisivanja izbora za predstavnike u Skupštinu Advokatske komore Niš.

Birački odbori su dužni da u roku od 3 sata po završetku prebrojavanja glasova glasački materijal dostave Izbornoj komisiji u sedištu Advokatske komore Niš.

Za predstavnika u Skupštinu Advokatske komore Niš izabran je kandidat koji je dobio najveći ukupan broj glasova po svim izbornim jedinicama. Ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak istovremeno najveći broj glasova izabran je onaj kandidat koji ima duži staž u advokaturi.

Član 81

Nakon završetka procesa izbora i dostavljanja izveštaja Verifikacione komisije Predsednik upravnog odbora Advokatske komore Niš zakazuje konstitutivnu Skupštinu u roku od 30 dana od dana dostavljanja izveštaja Verifikacione komisije.

Predsednik komore rukovodi konstitutivnom sednicom Skupštine Advokatske komore Niš, na kojoj se potvrđuju mandati novoizabranih predstavnika u Skupštini Advokatske komore Niš na osnovu izdatih uverenja o izvoru predstavnika i izveštaja Verifikacione komisije.

8. Izborna sednica Skupštine

Član 82

Izbornu sednicu Skupštine Advokatske komore Niš na kojoj se vrši izbor organa Advokatske komore Niš i nosilaca funkcija saziva Predsednik Advokatske komore Niš,

Na predlog Upravnog odbora Advokatske komore Niš a nakon raspisivanja izbora za te organe i sprovedenog postupka kandidovanja.

9. Glasanje

Član 83

Glasanje se sprovodi glasačkim listićima.

Glasanje je isključivo tajno.

Izborna komisija/birački odbor ne smeju ni na koji način uticati na odluku birača.

Član 84

Upravni odbor Advokatske komore Niš može, eventualno, predložiti Skupštini Advokatske komore Niš glasanje i utvrđivanje rezultata glasanja elektronskim putem, ukoliko su prethodno obezbeđeni neophodni tehnički uslovi: odgovarajuće softversko rešenje, identifikacione kartice za elektronsko glasanje, potrebna oprema (kompjuteri, čitači identifikacionih kartica i dr.).

Član 85

Na dan održavanja izborne sednice Skupštine Advokatske komore Niš, Izborna komisija Advokatske komore Niš utvrđuje da li je pripremljen izborni materijal, kao i da li je pripremljeni materijal potpun, ispravan i u skladu sa odredbama ovog Statuta, da li su obezbeđeni uslovi koji omogućavaju tajnost glasanja, što unosi u zapisnik o svom radu.

Član 86

Pre početka glasanja Izborna komisija Advokatske komore Niš proveravaju glasačke kutije u prisustvu prvog glasača i ti rezultati upisuju se u kontrolni listić koji potpisuju članovi biračkog odbora i prvi glasač. Tako potpisani kontrolni listić ubacuje se u glasačku kutiju, nakon čega se ona pečati. Ovaj postupak se unosi u zapisnik o radu Izborne komisije Advokatske komore Niš.

Po otvaranju glasačke kutije, najpre se proverava da li se u kutiji nalazi kontrolni listić. Ako u glasačkoj kutiji nema kontrolnog listića, glasanje se, za tu izbornu listu, ponavlja.

Član 87

Prilikom glasanja Izborna komisija Advokatske komore Niš utvrđuje identitet glasača na osnovu lične karte ili advokatske legitimacije i zaokružuje redni broj ispred prezimena glasača na biračkom spisku. Birač potpisuje birački spisak i uzima glasačke listiće.

Glasanje se obavlja zaokruživanjem rednog broja ispred prezimena kandidata. Glasa se za onaj broj članova organa i nosilaca funkcija koji se bira.

Glasati se može samo za kandidate koji su navedeni na glasačkom listiću.

Po završenom glasanju glasač glasački listić ubacuje u glasačku kutiju napravljenu od providnog materijala i napušta biračko mesto.

Član 88

Tokom glasanja Izborna komisija Advokatske komore Niš je odgovorna za red na biračkom mestu i za zakonito i statutarno sprovođenje procesa glasanja.

9. Utvrđivanje rezultata glasanja

Član 89

Po završenom glasanju birački odbori pristupaju utvrđivanju rezultata glasanja na biračkom mestu. Glasačke kutije se ne smeju iznositi iz prostorije u kojoj se glasalo, pre utvrđivanja konačnog rezultata glasanja. Utvrđivanju rezultata glasanja prisustvuju na glasanju na Izbornoj skupštini Advokatske komore Niš članovi Izborne komisije Advokatske komore Niš, članovi biračkog odbora ako je formiran i članovi Verifikacione komisije Advokatske komore Niš. Kod izbora za predstavnike u skupštinu Advokatske komore Niš utvrđivanju rezultata glasanja prisustvuju članovi biračkog odbora za to biračko mesto koji i utvrđuje rezultate glasanja za biračko mesto za koje je i formiran birački odbor.

Član 90

Izborna komisija Advokatske komore Niš, odnosno birački odbori za biračko mesto za koje su formirani utvrđuje broj neupotrebljenih glasačkih listića i stavlja ih u poseban omot koji pečati.

Na osnovu biračkog spiska utvrđuje se broj glasača.

Kada se otvori glasačka kutija, posle provere kontrolnog listića, važeći glasački listići odvajaju se od nevažećih. Nevažeći glasački listić je glasački listić koji je na materijalu koji nije preuzet od strane izborne komisije i koji je nepopunjen ili je popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za kog kandidata je birač glasao ili ako je na glasačkom listiću zaokružen veći broj kandidata od onog koji se bira ili ako je na glasačkom listiću bilo šta dopisano.

Ako se utvrdi da je broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji veći od broja birača koji su glasali, glasanje za tu izbornu listu se ponavlja.

Član 91

Po utvrđivanju rezultata glasanja, Izborna komisija Advokatske komore Niš odnosno birački odbor za biračko mesto za koje je formiran, sačinjava zapisnik u koji se unose podaci o broju primljenih glasačkih listića, broju neupotrebljenih glasačkih listića, broju nevažećih glasačkih listića, broju važećih glasačkih listića, broju birača prema biračkom spisku, broju birača koji je preuzeo birački materijal, broju birača koji su glasali i broju glasova za svakog kandidata.

Član 92

Izabrani su kandidati koji su dobili najveći broj glasova.

Ako postoji jednaka podela glasova između dva ili više kandidata zbog koje se ne može izvršiti potpun izbor organa i nosilaca funkcija, izabranim se smatra onaj kandidat koji ima duži staž u advokaturi do dana kandidovanja.

Član 93

Izborna komisija Advokatske komore Niš Skupštini Advokatske komore Niš saopštava rezultate izbora.

Ako članovi Izborne komisije Advokatske komore Niš na osnovu izbornih akata utvrdi nepravilnosti koje su očito uticale na rezultate izbora predložiće predsedniku Izborne komisije, a ovaj upravnom odboru Advokatske komore Niš da se poništi glasanje.

O ponavljanju izbornog postupka odlučuje Upravni odbor Advokatske komore Niš.

Član 94

Ukoliko Izborna komisija Advokatske komore Niš ne utvrdi nepravilnosti podnosi izveštaj Verifikacionoj komisiji, koja podnosi svoj izveštaj o zakonitom i statutarnom sprovođenju izbora i Skupštini Advokatske komore Niš predlaže potvrđivanje mandata.

Član 95

Svaki kandidat, predlagač i svaki birač (predstavnik u Skupštini Advokatske komore Niš) imaju pravo prigovora. Prigovor se podnosi Verifikacionoj komisiji Advokatske komore Niš u roku od 24 sata od časa saopštavanja rezultata izbora.

O prigovoru, Verifikaciona komisija Advokatske komore Niš donosi svoju odluku odmah.

Član 96

Skupština Advokatske komore Niš, po odlučivanju Verifikacione komisije o prigovorima, donosi odluku o potvrđivanju mandata novoizabranih nosilaca funkcija i članova organa, na predlog Verifikacione komisije Advokatske komore Niš.

Član 97

Kandidat, predlagač i svaki birač (predstavnik u Skupštini Advokatske komore Niš) protiv odluke Skupštine Advokatske komore Niš o potvrđivanju ili o nepotvrđivanju mandata, može izjaviti žalbu upravnom odboru Advokatske komore Srbije u roku od 48 sati od dana prijema.

Ako upravni odbor Advokatske komore Srbije usvoji žalbu i poništi izbornu radnju ili celokupne izbore, izborni postupak će se ponoviti u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti odluke Upravnog odbora Advokatske komore Srbije.

Protiv odluke Upravnog odbora Advokatske komore Srbije kojom je odbijena žalba, može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom.

Član 98

Ako se za vreme trajanja mandata smanji broj predstavnika u Skupštini Advokatske komore Niša, odnosno članova organa Advokatske komore Niša za više od jedne četvrtine, a ne mogu da se primene odredbe ovog Statuta, sprovode se dopunski izbori na način i po postupku predviđenom ovim Statutom za redovne izbore.

Član 99

Mandat predstavniku u Skupštini Advokatske komore Niša, odnosno članu organa Advokatske komore Niš izabranom na dopunskim izborima ističe kada i mandati ostalih predstavnika odnosno članova organa tog saziva.

Ukoliko je mandat predstavnika, člana organa ili nosioca funkcije koji je izabran na dopunskim izborima kraći od dve godine, ne smatra se da je ostvario mandat.

12. Prestanak mandata, opoziv članova organa i nosilaca funkcija Advokatske komore Srbije

Član 100

Predstavniku u Skupštini, članu organa i nosiocu funkcije Advokatske komore Niša prestaje mandat danom potvrđivanja mandata novoizabranih predstavnika, članova organa i nosilaca funkcija Advokatske komore Niša.

Član 101

Članovi organa i nosioci funkcija u Advokatskoj komori Niša postupaju u skladu sa interesima profesije, a u donošenju odluka postupaju u skladu sa ličnim uverenjem i dužni su da se staraju o poštovanju i izvršavanju odluka organa u čijem radu učestvuju.

Član 102

Predstavniku u Skupštini, članu organa, odnosno nosiocu funkcije u Advokatskoj komori Niša, kao i članu organa odnosno nosiocu funkcije u Advokatskoj komori Srbije, koji je biran iz Advokatske komore Niša, prestaje mandat pre isteka vremena na koje je izabran:

- ako izgubi svojstvo člana Advokatske komore Niša;

- smrću;

- opozivom,

- ostavkom, ili

- iz drugih razloga.

Član 103

Predstavnik u Skupštini, član organa, odnosno nosilac funkcije u Advokatskoj komori Niša, kao i član organa odnosno nosilac funkcije u Advokatskoj komori Srbije, koji je biran iz Advokatske komore Niša može biti opozvan:

1. ako duže od šest meseci ne vrši svoju dužnost,

2. ako za vreme trajanja mandata neopravdano izostane sa dva uzastopna sastanka,

3. ako ne izvršava zaključke i stavove organa Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Niš za čije je izvršenje zadužen,

4. ako ne obaveštava Advokatsku komoru Niš o svom radu u organima Advokatske komore Srbije,

5. ako svojim radom i ponašanjem nanosi štetu ugledu Advokatske komore Niša, Advokatske komore Srbije i advokaturi.

Neopravdani izostanak predstavnika u Skupštini ili člana organa Advokatske komore Niša, predstavlja težu povredu dužnosti advokata.

Član 104

Postupak za opoziv predstavnika u Skupštini, člana organa, odnosno nosioca funkcije u Advokatskoj komori Niša, kao i člana organa odnosno nosioca funkcije u Advokatskoj komori Srbije, koji je biran iz Advokatske komore Niša, mogu pokrenuti:

1. Skupština Advokatske komore Srbije,

2. Skupština Advokatske komore Niša,

3. organ Advokatske komore Srbije čiji se član opoziva i

4. organ Advokatske komore Niš čiji se član opoziva.

Opoziv predstavnika u Skupštini, člana organa, odnosno nosioca funkcije u Advokatskoj komori Niša, kao i člana organa odnosno nosioca funkcije u Advokatskoj komori Srbije, koji je biran iz Advokatske komore Niša vrši se po postupku za njihov izbor, određen ovim Statutom.

Član 105

Zakonitost sprovođenja postupka opoziva predstavnika u Skupštini, člana organa, odnosno nosioca funkcije u Advokatskoj komori Niša, kao i člana organa odnosno nosioca funkcije u Advokatskoj komori Srbije, koji je biran iz Advokatske komore Niša prati Verifikaciona komisija Advokatske komore Niša, koja o tome podnosi izveštaj Skupštini Advokatske komore Niša.

Verifikaciona komisija Advokatske komore Niša je dužna da upozori Advokatsku komoru Niš na eventualno kršenje odredbi Statuta Advokatske komore Niš.

Opoziv predstavnika i članova organa iz stava 1. ovog člana ne može se izvršiti bez prethodnog pribavljanja mišljenja organa čiji je član (Skupštine, odnosno Upravnog odbora Advokatske komore Niša, odnosno Advokatske komore Srbije).

Skupština Advokatske komore Niša odluku o opozivu donosi apsolutnom većinom - 50% plus 1 glas od ukupnog broja predstavnika u Skupštini Advokatske komore Niša.

Član 106

Organ koji pokreće postupak opoziva člana organa ili nosioca funkcija koje bira Skupština Advokatske komore Niša neposredno i isključivo tajnim glasanjem, dužan je da Skupštini Advokatske komore Niša dostavi pismeni predlog sa obrazloženjem i dokazima na kojima zasniva razloge za opoziv predstavnika u Skupštini Advokatske komore Niša, člana organa i nosioca funkcije u Advokatskoj komori Niša i Advokatskoj komori Srbije.

Skupština Advokatske komore Niša utvrđuje predlog odluke o opozivu većinom glasova i o ovom predlogu predstavnici u Skupštini Advokatske komore Niša se izjašnjavaju isključivo tajnim glasanjem.

13. Odgovornost Advokatske komore Niša i njenih organa

Član 107

Advokatska komora Niša je dužna da se u vršenju svojih prava i dužnosti pridržava Ustava, zakona, ovog Statuta i drugih propisa i ugovora koje je zaključila.

Član 108

Organi Advokatske komore Niša za svoj rad odgovaraju Skupštini Advokatske komore Niša.

Član 109

Članovi organa i nosioci funkcija u Advokatskoj komori Niša za svoj rad odgovaraju Skupštini Advokatske komore Niša.

U vršenju prava i dužnosti članovi organa i nosioci funkcija Advokatske komore Niša u obavezi su da postupaju u skladu sa Ustavom, zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Advokatske komore Niša i u interesu očuvanja i unapređenja samostalnog i nezavisnog položaja advokature.

Član 110

Predsednik Advokatske komore Niša obustaviće od izvršenja odluku Upravnog odbora Advokatske komore Niša za koju smatra da je nezakonita samo do prve naredne sednice Upravnog odbora Advokatske komore Niša.

V JAVNA OVLAŠĆENJA

Član 111

Advokatska komora Niša ima sledeća javna ovlašćenja:

1) odlučivanje o zahtevima za upis u imenik advokata, imenik zajedničkih advokatskih kancelarija, upisnik A i upisnik B imenika advokata, imenik advokatskih pripravnika i imenik advokatskih pripravnika volontera,

2) odlučivanje o zahtevima za upis, brisanje i poništaj upisa u imenik advokatskih ortačkih društava, kao i odlučivanje o zahtevima za promenu sedišta društva i vođenje imenika advokatskih ortačkih društava,

3) odlučivanje o zahtevima za privremeni prestanak prava na bavljenje advokaturom,

4) odlučivanje o zahtevima za nastavak obavljanja advokature posle privremenog prestanka prava na bavljenje advokaturom,

5) odlučivanje o privremenoj zabrani bavljenja advokaturom,

6) određivanje privremenog zamenika i preuzimatelja advokatske kancelarije,

7) odlučivanje o pokretanju i vođenju disciplinskog postupka protiv advokata ili advokatskog pripravnika, o njihovoj disciplinskoj odgovornosti i o izricanju disciplinskih mera,

8) uređivanje sadržine i načina vođenja imenika iz tač. 1) i 2) ovog stava i njihovo jedinstveno vođenje za celu teritoriju Republike Srbije,

9) vođenje imenika iz tačke 1) ovog stava,

10) izdavanje i produžavanje važenja advokatskih legitimacija i legitimacija advokatskih pripravnika,

11) donošenje programa i uređenje organizacije i načina polaganja advokatskog ispita,

12) donošenje kodeksa,

13) donošenje tarife,

14) određivanje visine troškova upisa u imenik advokata,

15) određivanje visine redovnih obaveza prema nadležnoj advokatskoj komori za njenu teritoriju.

Član 112

Advokatska komora Niša je isključivo nadležna za neposredno vršenje sledećih javnih ovlašćenja:

1) odlučivanje o zahtevima za upis, brisanje i poništaj upisa u imenik advokatskih ortačkih društava, kao i odlučivanje o zahtevima za promenu sedišta društva i vođenje imenika advokatskih ortačkih društava,

2) uređivanje sadržine i načina vođenja imenika i njihovo jedinstveno vođenje za teritoriju Advokatske komore Niša;

3) donošenje programa i uređenje organizacije i načina polaganja advokatskog ispita,

4) donošenje kodeksa;

5) donošenje tarife;

6) određivanje visine troškova upisa u imenik advokata.

Advokatska komora Srbije je, kao drugostepeni organ nadležna i za vršenje javnih ovlašćenja, i to:

1) odlučivanje o zahtevima za upis u imenik advokata, imenik zajedničkih advokatskih kancelarija, upisnik A i upisnik B imenika advokata, imenik advokatskih pripravnika i imenik advokatskih pripravnika volontera,

3) odlučivanje o zahtevima za privremeni prestanak prava na bavljenje advokaturom,

4) odlučivanje o zahtevima za nastavak obavljanja advokature posle privremenog prestanka prava na bavljenje advokaturom,

5) odlučivanje o privremenoj zabrani bavljenja advokaturom,

6) određivanje privremenog zamenika i preuzimatelja advokatske kancelarije,

7) odlučivanje o pokretanju i vođenju disciplinskog postupka protiv advokata ili advokatskog pripravnika, o njihovoj disciplinskoj odgovornosti i o izricanju disciplinskih mera,

8) vođenje imenika iz tačke 1) ovog stava,

9) izdavanje i produžavanje važenja advokatskih legitimacija i legitimacija advokatskih pripravnika,

10) određivanje visine redovnih obaveza prema Advokatskoj komori Niša.

Član 113

Advokatska komora Niša ima sledeća javna ovlašćenja, i to:

1) odlučivanje o zahtevima za upis u imenik advokata, imenik zajedničkih advokatskih kancelarija, upisnik A i upisnik B imenika advokata, imenik advokatskih pripravnika i imenik advokatskih pripravnika volontera,

2) odlučivanje o zahtevima za privremeni prestanak prava na bavljenje advokaturom,

3) odlučivanje o zahtevima za nastavak obavljanja advokature posle privremenog prestanka prava na bavljenje advokaturom,

4) odlučivanje o privremenoj zabrani bavljenja advokaturom,

5) određivanje privremenog zamenika i preuzimatelja advokatske kancelarije,

6) odlučivanje o pokretanju i vođenju disciplinskog postupka protiv advokata ili advokatskog pripravnika, o njihovoj disciplinskoj odgovornosti i o izricanju disciplinskih mera,

7) vođenje imenika iz tačke 1) ovog stava,

8) izdavanje i produžavanje važenja advokatskih legitimacija i legitimacija advokatskih pripravnika,

9) određivanje visine redovnih obaveza prema advokatskoj komori,

10) određivanje visine troškova upisa u imenik advokata,

11) uređenje organizacije i načina polaganja advokatskog ispita,

12) obavlja i druge poslove predviđene zakonom, Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom.

Član 114

Imenici advokata, zajedničkih advokatskih kancelarija, upisnik A i upisnik B imenika advokata stranih državljana su javne knjige.

Izvodi iz ovih imenika i potvrde izdate na osnovu podataka iz ovih imenika su javne isprave.

Član 115

U vršenju javnih ovlašćenja i u postupku koji vodi Advokatska komora Niša kada rešava o pravima, obavezama ili pravnim interesima, primenjuju se odredbe zakona koji uređuje opšti upravni postupak.

1. Upis u imenik advokata

Član 116

Pravo na bavljenje advokaturom stiče se donošenjem odluke o upisu u imenik advokata i polaganjem advokatske zakletve.

Postupak za ostvarivanje prava na bavljenje advokaturom pokreće se pismenim zahtevom kandidata za upis u imenik advokata podnetim Advokatskoj komori Niša.

Član 117

Uslovi za donošenje odluke o upisu u imenik advokata, ako Zakonom o advokaturi nije drugačije određeno, su:

1) diploma pravnog fakulteta stečena u Republici Srbiji ili diploma pravnog fakulteta stečena u stranoj državi i priznata u skladu sa propisima koji uređuju oblast visokog obrazovanja,

2) položen pravosudni i advokatski ispit u Republici Srbiji,

3) državljanstvo Republike Srbije,

4) opšta zdravstvena i potpuna poslovna sposobnost,

5) nepostojanje radnog odnosa,

6) neosuđivanost za krivično delo koje bi kandidata činilo nedostojnim poverenja za bavljenje advokaturom,

7) nepostojanje druge registrovane samostalne delatnosti ili statusa statutarnog zastupnika, direktora ili predsednika upravnog odbora u pravnom licu, člana ili predsednika izvršnog odbora banke, zastupnika državnog kapitala, stečajnog upravnika, prokuriste i lica koje ugovorom o radu ima utvrđenu zabranu konkurencije,

8) dostojnost za bavljenje advokaturom,

9) obezbeđen radni prostor pogodan za bavljenje advokaturom i ispunjenost tehničkih uslova, u skladu sa aktom Advokatske komore Srbije,

10) protek najmanje tri godine od donošenja konačne odluke o odbijanju zahteva za upis u imenik advokata bilo koje od advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije, ako je kandidat prethodno podnosio zahtev koji je odbijen.

Smatra se da nije dostojan poverenja za bavljenje advokaturom kandidat iz čijeg se života i rada, u skladu sa opšteprihvaćenim moralnim normama i kodeksom, može zaključiti da se neće savesno baviti advokaturom i čuvati njen ugled.

Ispunjenost uslova za upis u imenik advokata iz stava 1. tač. 6) i 8) ovog člana Advokatska komora Niša ceni po slobodnoj oceni.

Član 118

Uz zahtev za upis kandidat je dužan da dostavi dokaze i podatke o ispunjavanju uslova propisanih Zakonom o advokaturi, i to:

1. izvod iz matične knjige rođenih,

2. uverenje o državljanstvu Republike Srbije,

3. diplomu pravnog fakulteta ili uverenje o diplomiranju,

4. uverenje o položenom pravosudnom ispitu,

5. uverenje o položenom advokatskom ispitu,

6. uverenje suda da se protiv kandidata za upis ne vodi krivični postupak,

7. uverenje centra za socijalni rad da je kandidat poslovno sposoban,

8. lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,

9. kopiju lične karte,

10. potvrdu da je kandidat raskinuo radni odnos ili izjava da će raskinuti radni odnos,

11. izjavu da nema drugu registrovanu samostalnu delatnost ili status statutarnog zastupnika, direktora ili predsednika upravnog odbora u pravnom licu, člana ili predsednika izvršnog odbora banke, zastupnika državnog kapitala, stečajnog upravnika, prokuriste i lica koje ugovorom o radu ima utvrđenu zabranu konkurencije,

12. potvrdu prethodnog poslodavca da li je kandidat disciplinski odgovarao, a ako jeste kada i za koju povredu radne obaveze i koja je disciplinska mera izrečena,

13. dve fotografije.

Advokatska komora Niša po službenoj dužnosti pribavlja dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 6. stav 1. Zakona o advokaturi, i to:

1. neosuđivanost kandidata za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim poverenja za bavljenje advokaturom,

2. dostojnost za bavljenje advokaturom,

3. protek najmanje tri godine od donošenja konačne odluke o odbijanju zahteva za upis u imenik advokata bilo koje od advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije, ako je kandidat prethodno podnosio zahtev koji je odbijen,

4. mišljenje advokatske komore u sastavu Advokatske komore Srbije na čijoj je teritoriji kandidat obavljao profesionalnu delatnost pre podnošenja zahteva za upis u Imenik advokata.

Pravna lica, državni i pravosudni organi i organizacije dužni su da, u skladu sa Zakonom o advokaturi, na zahtev advokatske komore, daju o kandidatu tačne i potpune podatke, potrebne za ocenu da li ispunjava uslove iz člana 6. Zakona o advokaturi.

Član 119

Podneti zahtevi za upis u imenik advokata evidentiraju se na prvoj sednici upravnog odbora Advokatske komore Niša i o tome se obaveštava članstvo sa pozivom da stavi svoje eventualne obrazložene pismene primedbe ili predloge po podnetim zahtevima.

Rok za evidenciju počinje da teče od dana sednice upravnog odbora na kojoj je zahtev evidentiran.

Po isteku roka za evidenciju koji ne može biti duži od 30 dana, upravni odbor odlučuje o zahtevu kandidata za upis u imenik advokata, izuzev u slučaju postojanja prigovora na upis kandidata.

Organ koji odlučuje o upisu može prethodno obaviti razgovor sa kandidatom za upis i tražiti razjašnjenje određenih činjenica, a ukoliko ima primedaba po njegovom zahtevu, upoznaće kandidata sa sadržinom istih i dati mu mogućnost da se u roku od 8 dana o njima izjasni.

Podnosilac zahteva za upis u imenik advokata može prisustvovati sednici upravnog odbora na kojoj se donosi odluka o njegovom zahtevu i davati, po odobrenju predsedavajućeg, potrebna usmena objašnjenja i predloge.

U postupku većanja i glasanja o zahtevu za upis isključena je javnost.

Član 120

Advokatska komora Niša može odložiti donošenje odluke o zahtevu, do pravnosnažnog okončanja krivičnog postupka, ako je protiv kandidata optužnica za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim poverenja za bavljenje advokaturom, stupila na snagu.

Ako kandidat ispunjava uslove iz člana 6. stav 1. Zakona o advokaturi, advokatska komora donosi odluku o upisu u imenik advokata.

Advokatska komora odbiće zahtev za upis u imenik advokata kandidata koji ne ispunjava uslove propisanu u članu 6. stav 1. Zakona o advokaturi.

O odluci iz stava 3. ovog člana, Advokatska komora Niša je dužna da bez odlaganja obavesti Advokatsku komoru Srbije i sve advokatske komore u njenom sastavu.

Član 121

Upravni odbor Advokatske komore Niša odlučuje o zahtevu za upis u Imenik advokata u roku koji ne može biti duži od 60 dana od podnošenja zahteva.

Ako Upravni odbor Advokatske komore Niša ne odluči o zahtevu za upis u roku od 60 dana, podnosilac zahteva može izjaviti žalbu Upravnom odboru Advokatske komore Srbije.

Upravni odbor Advokatske komore Niša će poništiti odluku o upisu u Imenik advokata ako se naknadno utvrdi na nisu postojali propisani uslovi za upis.

Protiv rešenja Upravnog odbora Advokatske komore Niš kojim se odbija zahtev za upis, ili poništava upis kandidata u imenik advokata Advokatske komore Niša, može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja, Upravnom odboru Advokatske komore Srbije.

Žalba se podnosi Advokatskoj komori Niša u dva primerka.

O žalbi odlučuje Upravni odbor Advokatske komore Srbije.

Protiv konačne odluke Upravnog odbora Advokatske komore Srbije može se pokrenuti upravni spor.

Član 122

Advokatska komora Niša je dužna da u roku od 30 dana od donošenja odluke o upisu u imenik advokata, omogući kandidatu polaganje advokatske zakletve, pod uslovom da je uplatio troškove upisa, a ako se radi o stranom državljaninu i pod uslovom da je podneo dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju od profesionalne odgovornosti u Republici Srbiji.

Advokatska zakletva polaže se pred predsednikom advokatske komore ili licem koje on ovlasti.

Advokatska zakletva glasi:

"Zaklinjem se da ću dužnost advokata obavljati savesno, da ću se u svom radu pridržavati Ustava, zakona i drugih propisa, statuta advokatske komore i Kodeksa profesionalne etike advokata i da ću svojim postupcima i ponašanjem čuvati ugled advokature."

Nakon usmeno položene zakletve, kandidat potpisuje svečanu izjavu sa tekstom zakletve.

Član 123

Kandidat koji je pre podnošenja zahteva za upis u imenik advokata bio u radnom odnosu, dužan je da pre polaganja zakletve dostavi dokaz o prestanku tog radnog odnosa, dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju od profesionalne odgovornosti i dokaz o uplati propisane upisnine.

Član 124

Advokatska komora Niša, na dan položene advokatske zakletve, donosi rešenje o upisu u imenik advokata i izdaje advokatsku legitimaciju.

Advokatska legitimacija služi kao dokaz svojstva advokata.

Advokatska legitimacija sadrži ime i prezime advokata, lični broj ili jedinstveni matični broj građana (JMBG), njegovu fotografiju, redni broj i dan, mesec i godinu upisa u imenik advokata, kao i druge podatke od značaja za utvrđivanje svojstva advokata predviđene opštim aktom Advokatske komore Niša Advokatske komore Srbije.

2. Upis u imenik zajedničkih advokatskih kancelarija

Član 125

Dva ili više advokata mogu ugovorom, kojim uređuju međusobne poslovne i imovinske odnose, osnovati zajedničku advokatsku kancelariju.

Ugovor iz stava 1. ovog člana i zahtev za upis u imenik zajedničkih advokatskih kancelarija ugovorne strane dužne su da dostave nadležnoj advokatskoj komori u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora.

Svi advokati iz zajedničke advokatske kancelarije moraju imati isto sedište kancelarije.

Zajednička advokatska kancelarija mora imati istaknutu tablu sa nazivom: "zajednička advokatska kancelarija" i imenom zajedničke advokatske kancelarije, u skladu sa ugovorom o osnivanju, Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom.

Ime zajedničke advokatske kancelarije sadrži samo prezime jednog, više ili svih članova zajedničke advokatske kancelarije.

Zajednička advokatska kancelarija nema svojstvo pravnog lica.

Zajednička advokatska kancelarija prestaje sporazumom ili ako u njoj ostane samo jedan advokat.

Član 126

O zahtevu za upis u Imenik zajedničkih advokatskih kancelarija odlučuje u prvom stepenu upravni odbor Advokatske komore Niša.

Član 127

U slučaju da potpisnik ugovora o osnivanju zajedničke advokatske kancelarije ima sedište kancelarije van sedišta zajedničke advokatske kancelarije, dužan je da uz zahtev za upis u Imenik zajedničkih advokatskih kancelarija podnese zahtev za preseljenje sedišta advokatske kancelarije u sedište zajedničke advokatske kancelarije.

Član 128

Zajednička advokatska kancelarija ima pečat sa nazivom: "zajednička advokatska kancelarija", imenom i adresom sedišta zajedničke advokatske kancelarije, a u skladu sa ugovorom o osnivanju, Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom.

Advokat koji je član zajedničke advokatske kancelarije dužan je da, uz pečat iz st. 1. ovog člana, koristi i svoj pečat.

Zajednička advokatska kancelarija ima jedno sedište.

Član 129

Punomoćje za zastupanje stranaka daje se pojedinim, ili svim članovima zajedničke advokatske kancelarije.

Član 130

Za vreme trajanja suspenzije ili mirovanja prava i obaveza pojedinih članova zajedničke advokatske kancelarije, ne može se strankama davati na potpis punomoć sa njihovim imenima.

Član 131

Članovi kancelarije su dužni da obaveste Advokatsku komoru Niša o prestanku rada i o statusnim i personalnim promenama u roku od 8 dana od dana kada je promena nastupila.

3. Upis u imenik advokata stranih državljana

Član 132

Advokat - strani državljanin može se upisati u upisnik A i upisnik B imenika advokata, ako se bavi advokaturom u matičnoj državi u skladu sa propisima te države i ako, u zavisnosti od vrste upisa, ispunjava uslove iz Zakona o advokaturi.

O upisu advokata - stranog državljanina Advokatska komora Niša obaveštava Advokatsku komoru Srbije koja obaveštava nadležnu advokatsku komoru u njegovoj matičnoj državi.

Na rad advokata - stranih državljana primenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na domaće advokate, statuta advokatske komore i Kodeksa profesionalne etike advokata, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

Član 133

Advokat upisan u upisnik A i upisnik B imenika advokata stranih državljana nema pravo:

1) da bira i bude biran za člana organa i nosioca funkcija u Advokatskoj komori Niša,

2) da zapošljava advokatske pripravnike radi obavljanja pripravničke vežbe, u skladu sa zakonom,

3) da bude imenovan za privremenog zastupnika, poreskog zastupnika ili branioca po službenoj dužnosti, da pruža besplatnu pravnu pomoć u skladu sa važećim propisima, da bude punomoćnik stranke koja je oslobođena od plaćanja sudskih troškova, niti da bude medijator.

4. Upis u imenik advokata stranih državljana - upisnik A

Član 134

Pružanje pravne pomoći advokata stranog državljanina, upisanog u upisnik A Imenika advokata stranih državljana, ograničeno je samo na davanje usmenih i pismenih pravnih saveta i mišljenja koji se odnose na primenu prava njegove matične države i međunarodnog prava.

Član 135

Za upis u upisnik A Imenika advokata stranih državljana kandidat mora ispunjavati uslove iz člana 6. i 14. Zakona o advokaturi:

1) da je upisan u imenik advokata u matičnoj državi,

2) da ima opštu zdravstvenu i potpunu poslovnu sposobnost,

3) da nije u radnom odnosu van advokature,

4) neosuđivanost za krivično delo koje bi kandidata činilo nedostojnim poverenja za bavljenje advokaturom,

5) nepostojanje druge registrovane samostalne delatnosti ili statusa statutarnog zastupnika, direktora ili predsednika upravnog odbora u pravnom licu, člana ili predsednika izvršnog odbora banke, zastupnika državnog kapitala, stečajnog upravnika, prokuriste i lica koje ugovorom o radu ima utvrđenu zabranu konkurencije,

6) dostojnost za bavljenje advokaturom,

7) obezbeđen radni prostor pogodan za bavljenje advokaturom i ispunjenost tehničkih uslova,

8) protek najmanje tri godine od donošenja konačne odluke o odbijanju zahteva za upis u imenik advokata bilo koje od advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije, ako je kandidat prethodno podnosio zahtev koji je odbijen,

9) da ima zaključen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti u Republici Srbiji.

Član 136

Uz zahtev za upis u upisnik A imenika advokata, advokat - strani državljanin je dužan da dostavi dokaze i podatke o ispunjavanju uslova propisanih Zakonom o advokaturi i to:

1. potvrdu advokatske komore čiji je član o tome da u matičnoj državi ima status advokata, u izvorniku i overenom prevodu na srpski jezik, ne stariju od tri meseca,

2. uverenje o državljanstvu države čiji je državljanin, u izvorniku i overenom prevodu na srpski jezik,

3. uverenje da se protiv kandidata za upis ne vodi krivični postupak u matičnoj državi i u Republici Srbiji,

4. uverenje da kandidat nije lišen poslovne sposobnosti u matičnoj državi,

5. lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti u Republici Srbiji,

6. kopiju putne isprave i original na uvid,

7. izjavu da nema zasnovan radni odnos van advokature,

8. izjavu da nema drugu registrovanu samostalnu delatnost ili status statutarnog zastupnika, direktora ili predsednika upravnog odbora u pravnom licu, člana ili predsednika izvršnog odbora banke, zastupnika državnog kapitala, stečajnog upravnika, prokuriste i lica koje ugovorom o radu ima utvrđenu zabranu konkurencije,

9. da ima obezbeđen radni prostor pogodan za bavljenje advokaturom i ispunjenost tehničkih uslova, u skladu sa aktom Advokatske komore Srbije,

10. da ima zaključen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti u Republici Srbiji,

11. dve fotografije.

Strani dokumenti se dostavljaju u izvorniku i overenom prevodu po propisima u Republici Srbiji.

Član 137

Advokatska komora Niša po službenoj dužnosti pribavlja dokaze o ispunjenosti uslova iz ovog Statuta, i to:

1. neosuđivanost kandidata za krivično delo koje kandidata čini nedostojnim poverenja za bavljenje advokaturom,

2. dostojnost za bavljenje advokaturom od advokatske komore čiji je član,

3. protek najmanje tri godine od donošenja konačne odluke o odbijanju zahteva za upis u imenik advokata stranih državljana bilo koje od advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije, ako je kandidat prethodno podnosio zahtev koji je odbijen.

Član 138

Ispunjenost uslova za upis u Imenik advokata stranih državljana - upisnik A, u pogledu neosuđivanosti kandidata za krivična dela koja ga čine nedostojnim poverenja za bavljenje advokaturom i dostojnosti za bavljenje advokaturom, nadležni organ Advokatske komore Niša ceni po slobodnoj oceni.

Član 139

Pre donošenja rešenja o upisu u Imenik advokata stranih državljana - upisnik A, kandidat je dužan da izvrši uplatu troškova upisa i dostavi dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju od profesionalne odgovornosti u Republici Srbiji.

Član 140

Advokatska komora je dužna da u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o upisu u imenik advokata stranih državljana - Upisnik A, omogući kandidatu advokatu stranom državljaninu polaganje advokatske zakletve.

Advokatska zakletva polaže se na srpskom ili maternjem jeziku pred predsednikom advokatske komore ili licem koje on ovlasti.

Advokatska zakletva glasi:

"Zaklinjem se da ću dužnost advokata obavljati savesno, da ću se u svom radu pridržavati Ustava, zakona i drugih propisa, statuta advokatske komore i Kodeksa profesionalne etike advokata i da ću svojim postupcima i ponašanjem čuvati ugled advokature."

Nakon usmeno položene zakletve kandidat potpisuje svečanu izjavu sa tekstom zakletve.

U slučaju da kandidat advokat strani državljanin polaže advokatsku zakletvu na maternjem jeziku, istu polaže u prisustvu ovlašćenog sudskog tumača.

Član 141

Advokatska komora Niša, na dan položene advokatske zakletve, donosi rešenje o upisu u imenik advokata i kandidatu izdaje advokatsku legitimaciju.

Advokatska legitimacija služi kao dokaz svojstva advokata.

Advokatska legitimacija sadrži ime i prezime advokata, njegov profesionalni naziv u matičnoj državi, lični broj ili jedinstveni matični broj građana (JMBG), broj putne isprave, njegovu fotografiju, redni broj i dan, mesec i godinu upisa u imenik advokata, podatke o upisniku u koji je upisan, kao i druge podatke od značaja za utvrđivanje svojstva advokata predviđene Zakonom, opštim aktom / Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom.

5. Upis u imenik advokata stranih državljana - upisnik B

Član 142

Pružanje pravne pomoći advokata stranog državljanina, upisanog u upisnik B Imenika advokata stranih državljana, izjednačeno je sa pružanjem pravne pomoći domaćeg advokata, uz uslov da u periodu od tri godine od dana upisa u upisnik B Imenika advokata stranih državljana, može postupati u Republici Srbiji samo zajedno sa domaćim advokatom.

Član 143

Za upis u upisnik B Imenika advokata stranih državljana kandidat mora ispunjavati uslove iz člana 6. i 14. Zakona o advokaturi:

1) da je upisan u imenik advokata u matičnoj državi,

2) da ima opštu zdravstvenu i potpunu poslovnu sposobnost,

3) nepostojanje radnog odnosa van advokature,

4) neosuđivanost za krivično delo koje bi kandidata činilo nedostojnim poverenja za bavljenje advokaturom,

5) nepostojanje druge registrovane samostalne delatnosti ili statusa statutarnog zastupnika, direktora ili predsednika upravnog odbora u pravnom licu, člana ili predsednika izvršnog odbora banke, zastupnika državnog kapitala, stečajnog upravnika, prokuriste i lica koje ugovorom o radu ima utvrđenu zabranu konkurencije,

6) dostojnost za bavljenje advokaturom,

7) obezbeđen radni prostor pogodan za bavljenje advokaturom i ispunjenost tehničkih uslova,

8) protek najmanje tri godine od donošenja konačne odluke o odbijanju zahteva za upis u imenik advokata bilo koje od advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije, ako je kandidat prethodno podnosio zahtev koji je odbijen,

9) da ima zaključen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti u Republici Srbiji.

Član 144

Uz zahtev za upis u upisnik B Imenika advokata stranih državljana, advokat - strani državljanin je dužan da dostavi dokaze o ispunjenosti uslova za upis i to:

1. potvrdu advokatske komore čiji je član o tome da u matičnoj državi ima status advokata, u izvorniku i overenom prevodu na srpski jezik, ne starije od tri meseca,

2. uverenje o položenom pravosudnom i advokatskom ispitu u Republici Srbiji,

3. uverenje da se protiv kandidata za upis ne vodi krivični postupak u matičnoj zemlji i u Republici Srbiji,

4. uverenje da kandidat nije lišen poslovne sposobnosti u matičnoj državi,

5. lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti u Republici Srbije,

6. kopiju putne isprave i original na uvid,

7. izjavu da nema zasnovan radni odnos van advokature,

8. izjavu da nema drugu registrovanu samostalnu delatnost ili status statutarnog zastupnika, direktora ili predsednika upravnog odbora u pravnom licu, člana ili predsednika izvršnog odbora banke, zastupnika državnog kapitala, stečajnog upravnika, prokuriste i lica koje ugovorom o radu ima utvrđenu zabranu konkurencije,

9. da ima obezbeđen radni prostor pogodan za bavljenje advokaturom i ispunjenost tehničkih uslova, u skladu sa aktom Advokatske komore Srbije,

10. da ima zaključen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti u Republici Srbiji,

11. dve fotografije.

Strani dokumenti se dostavljaju u izvorniku i overenom prevodu po propisima u Republici Srbiji.

Član 145

Advokatska komora Niša po službenoj dužnosti pribavlja dokaze o ispunjenosti uslova propisanih Zakonom o advokaturi i ovim Statutom i to o:

1. neosuđivanosti kandidata za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim poverenja za bavljenje advokaturom,

2. dostojnost za bavljenje advokaturom,

3. proteku najmanje tri godine od donošenja konačne odluke o odbijanju zahteva za upis u imenik advokata stranih državljana bilo koje od advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije, ako je kandidat prethodno podnosio zahtev koji je odbijen.

Član 146

Ispunjenost uslova za upis u Imenik advokata stranih državljana - upisnik B, u pogledu neosuđivanosti kandidata za krivična dela koja ga čine nedostojnim poverenja za bavljenje advokaturom i o dostojnosti za bavljenje advokaturom, nadležni organ advokatske komore ceni po slobodnoj oceni.

Član 147

Pre donošenja rešenja o upisu u Imenik advokata stranih državljana - upisnik B, kandidat je dužan da izvrši uplatu troškova upisa i dostavi dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju od profesionalne odgovornosti u Republici Srbiji.

Član 148

Advokatska komora Niša je dužna da u roku od 30 dana od donošenja odluke o upisu u imenik advokata, omogući kandidatu advokatu stranom državljaninu polaganje advokatske zakletve.

Advokatska zakletva polaže se na srpskom jeziku pred predsednikom advokatske komore ili licem koje on ovlasti.

Advokatska zakletva glasi:

"Zaklinjem se da ću dužnost advokata obavljati savesno, da ću se u svom radu pridržavati Ustava, zakona i drugih propisa, statuta advokatske komore i Kodeksa profesionalne etike advokata i da ću svojim postupcima i ponašanjem čuvati ugled advokature."

Nakon usmeno položene zakletve kandidat potpisuje svečanu izjavu sa tekstom zakletve.

Član 149

Advokatska komora Niša na dan položene advokatske zakletve, donosi rešenje o upisu u imenik advokata stranih državljana - Upisnik B i izdaje advokatsku legitimaciju.

Advokatska legitimacija služi kao dokaz svojstva advokata.

Advokatska legitimacija sadrži ime i prezime advokata i profesionalni naziv u matičnoj državi, lični broj ili jedinstveni matični broj građana (JMBG) i broj putne isprave, njegovu fotografiju, redni broj i dan, mesec i godinu upisa u imenik advokata, podatke o upisniku u koji je upisan, kao i druge podatke od značaja za utvrđivanje svojstva advokata predviđene opštim aktom advokatske komore.

Član 150

Advokat - strani državljanin upisan u upisnik B imenika advokata, posle tri godine neprekidnog bavljenja advokaturom u Republici Srbiji, stiče pravo da podnese zahtev za upis u Imenik advokata koji se vodi za advokate državljane Republike Srbije, bez ispitivanja uslova za upis.

6. Upis u imenik advokatskih pripravnika

Član 151

Advokatski pripravnik može da započne obavljanje pripravničke vežbe ako je upisan u Imenik advokatskih pripravnika i ako je položio zakletvu advokatskog pripravnika.

Član 152

Uslovi za donošenje odluke o upisu u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Niša su:

1) diploma pravnog fakulteta stečena u Republici Srbiji ili diploma pravnog fakulteta stečena u stranoj državi i priznata u skladu sa propisima koji uređuju oblast visokog obrazovanja,

2) državljanstvo Republike Srbije,

3) opšta zdravstvena i potpuna poslovna sposobnost,

4) nepostojanje radnog odnosa,

5) neosuđivanost za krivično delo koje bi kandidata činilo nedostojnim poverenja za bavljenje advokaturom,

6) nepostojanje druge registrovane samostalne delatnosti ili statusa statutarnog zastupnika ili direktora u pravnom licu, predsednika upravnog odbora u dobitnom pravnom licu, člana ili predsednika izvršnog odbora banke, zastupnika državnog kapitala, prokuriste i lica koje ugovorom o radu ima utvrđenu zabranu konkurencije,

7) nepostojanje položenog pravosudnog ispita ili radnog iskustva koje kandidatu daje pravo na polaganje pravosudnog ispita,

8) dostojnost za obavljanje advokatske službe,

9) zaključen ugovor o radu sa advokatom koji ima najmanje tri godine advokatske prakse, sedište kancelarije na teritoriji iste advokatske komore i važeću advokatsku legitimaciju ili zaključen ugovor o radu sa društvom u kome iste uslove ispunjava advokat koji je označen da će biti zadužen za realizaciju plana i programa obuke advokatskog pripravnika i nadzirati njegov rad i stručno usavršavanje.

Član 153

Zahtev za upis u Imenik advokatskih pripravnika podnosi se u pismenoj formi upravnom odboru advokatske komore na čijoj je teritoriji sedište advokatske kancelarije principala.

Uz zahtev za upis u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Niša kandidat je dužan da priloži u originalu ili overenom prepisu:

1. uverenje o državljanstvu Republike Srbije,

2. diplomu pravnog fakulteta ili uverenje o diplomiranju,

3. uverenje suda da se protiv kandidata za upis ne vodi krivični postupak,

4. uverenje centra za socijalni rad da kandidat nije lišen poslovno sposobnosti,

5. lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,

6. kopiju lične karte,

7. ugovor o radu,

8. dve fotografije,

9. izvod iz matične knjige rođenih.

Uz zahtev kandidat daje podatke o eventualnom ranijem kretanju u službi prilažući kopiju radne knjižice i popunjava upitnik koji mu daje služba advokatske komore.

U imenik advokatskih pripravnika neće se upisati kandidat koji ispunjava uslove za polaganje pravosudnog ispita, ili uslove za upis u imenik advokata.

Za upis u Imenik advokatskih pripravnika analogno se primenjuju odredbe ovog Statuta kojima je regulisan postupak upisa u Imenik advokata.

Član 154

Advokatska komora po službenoj dužnosti pribavlja dokaze o ispunjenosti uslova iz Zakona o advokaturi i ovog Statuta, i to o:

1. neosuđivanosti kandidata za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim poverenja za bavljenje advokaturom,

2. dostojnosti za bavljenje advokaturom,

3. protek najmanje tri godine od donošenja konačne odluke o odbijanju zahteva za upis u imenik advokatskih pripravnika bilo koje od advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije, ako je kandidat prethodno podnosio zahtev koji je odbijen.

Član 155

Nadležna advokatska komora je dužna da u roku od 30 dana od donošenja odluke o upisu u Imenik advokatskih pripravnika omogući kandidatu za advokatskog pripravnika polaganje pripravničke zakletve.

Pripravnička zakletva polaže se pred predsednikom nadležne advokatske komore ili licem koje on ovlasti.

Pripravnička zakletva glasi:

"Zaklinjem se da ću dužnost advokatskog pripravnika obavljati savesno, da ću se u svom radu pridržavati stava, zakona i drugih propisa, statuta advokatske komore i kodeksa profesionalne etike advokata i da ću svojim postupcima i ponašanjem čuvati ugled advokature."

Član 156

Na dan položene pripravničke zakletve, Advokatska komora Niša donosi rešenje o upisu u Imenik advokatskih pripravnika i izdaje pripravničku legitimaciju.

Na pripravničku legitimaciju shodno se primenjuju odredbe Zakona o advokaturi, Statuta Advokatske komore Srbije i ovog Statuta kojima je uređen izgled i sadržina advokatske legitimacije.

Član 157

Na upis u podlistak volontera koji se vodi u okviru imenika advokatskih pripravnika shodno se primenjuju odredbe ovog Statuta o upisu u Imenik advokatskih pripravnika.

7. Privremeni prestanak i zabrana bavljenja advokaturom

7.1. Privremeni prestanak prava na bavljenje advokaturom

Član 158

Advokat ima pravo na privremeni prestanak prava na bavljenje advokaturom:

1) zbog stručnog usavršavanja ili drugih opravdanih razloga, dok traju razlozi,

2) za vreme privremene sprečenosti usled bolesti, porodiljskog odsustva, odsustva za negu deteta i drugih zdravstvenih razloga,

3) zbog izbora za narodnog poslanika, poslanika ili odbornika, u trajanju poslaničkog ili odborničkog mandata.

Advokat je dužan da najkasnije 30 dana pre početka korišćenja prava iz stava 1. tačka 1) ovog člana i u roku od 30 dana od nastanka privremene sprečenosti iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana dostavi nadležnoj advokatskoj komori obrazloženi zahtev sa odgovarajućim dokazom i podacima o početku i trajanju privremenog prestanka rada.

Član 159

Advokatu privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom u slučaju izbora, imenovanja ili postavljenja na javnu funkciju koja zahteva zasnivanje radnog odnosa u organu Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave.

Advokat je dužan da u roku od 30 dana od dana početka obavljanja javne funkcije iz stava 1. ovog člana, podnese Advokatskoj komori Niša zahtev za privremeni prestanak prava na bavljenje advokaturom.

Ako advokat ne postupi u skladu sa obavezom iz stava 2. ovog člana, Advokatska komora Niša će, po službenoj dužnosti, doneti rešenje o njegovom brisanju iz imenika advokata.

Ako advokat, u roku od 60 dana od dana prestanka javne funkcije iz stava 1. ovog člana, ne podnese zahtev da mu se odobri dalji nastavak bavljenja advokaturom, Advokatska komora Niša će doneti odluku o njegovom brisanju iz imenika advokata sa danom prestanka javne funkcije.

Član 160

U slučaju privremenog prestanka bavljenja advokaturom iz člana 39. Zakona o advokaturi, Advokatska komora Niša donosi rešenje o korišćenju prava na privremeni prestanak prava na bavljenje advokaturom kojim određuje osnov, dužinu trajanja privremenog prestanka prava na bavljenje advokaturom i privremenog zamenika.

Privremeni zamenik iz stava 1. ovog člana može biti samo advokat upisan u imenik advokata Advokatska komora Niša.

Za privremenog zamenika odrediće se advokat koga predloži privremeno zamenjivani advokat, ukoliko priloži pismenu saglasnost tog advokata, a ako takvog predloga ili saglasnosti nema, tada advokat koga odredi nadležna advokatska komora, vodeći računa o međusobnim odnosima privremeno zamenjivanog advokata i njegovog mogućeg zamenika i o srodnosti oblasti prava kojima se oni u praksi bave.

Privremeni prestanak prava na bavljenje advokaturom počinje da teče najranije od dana podnetog zahteva.

Član 161

U periodu korišćenja prava na privremeni prestanak prava na bavljenje advokaturom, advokat koji to pravo koristi zadržava status advokata, plaća članarinu Advokatskoj komori Niša, a miruju mu prava i dužnosti advokata.

Advokat koji koristi prava na privremeni prestanak prava na bavljenje advokaturom dužan je da deponuje advokatsku legitimaciju u službi Advokatske komore Niša.

Advokatska komora Niša je dužna da o korišćenju prava na privremeni prestanak prava na bavljenje advokaturom obavesti sudove i nadležne državne organe.

7.2. Privremena zabrana bavljenja advokaturom

Član 162

Privremena zabrana bavljenja advokaturom može se odrediti samo pod uslovima propisanim Zakonom o advokaturi, Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom.

Advokatu će se privremeno zabraniti bavljenje advokaturom, ako je protiv njega:

1) određen pritvor,

2) pokrenut postupak za poništaj upisa u imenik advokata.

Advokatu se može privremeno zabraniti bavljenje advokaturom:

1) ako je protiv njega pokrenut krivični ili disciplinski postupak za delo koje ga čini nedostojnim za bavljenje advokaturom,

2) ako svojim postupcima otežava ili onemogućava vođenje disciplinskog postupka koji je protiv njega pokrenut,

3) ako se nakon podignute optužnice, protiv istog advokata podigne jedna ili više novih optužnica za težu povredu dužnosti advokata.

Advokatska komora Niša će rešenjem o određivanju privremene zabrane bavljenja disciplinskog ili krivičnog postupka advokatu advokaturom:

1) odlučiti o vremenu trajanja zabrane,

2) odrediti privremenog zamenika, vodeći računa o merilima iz člana 41. stav 3. Zakona o advokaturi.

Član 163

Ukoliko se privremena zabrana izriče zbog vođenja disciplinskog postupka, disciplinski organ pred kojim se postupak vodi dostaviće upravnom odboru Advokatske komore Niša na uvid spise predmeta i dati eventualna razjašnjenja.

Ukoliko se privremena zabrana izriče zbog vođenja krivičnog postupka, od organa koji taj postupak vodi može se tražiti odobrenje za uvid u spise predmeta, kao i usmena ili pismena objašnjenja.

Organ koji je doneo konačnu odluku o privremenoj zabrani bavljenja advokaturom može istu ukinuti i pre okončanja disciplinskog ili krivičnog postupka, po zahtevu advokata, disciplinskog organa ili po sopstvenoj inicijativi, ukoliko nađe da su prestali razlozi zbog kojih je određena privremena zabrana.

Član 164

Advokat kome je izrečena privremena zabrana obavljanja advokatske delatnosti (suspenzija), ne može za to vreme obavljati advokatsku delatnost niti bilo koje poslove (službenik i sl.) u advokatskoj kancelariji.

Član 165

O predlogu za određivanje privremene zabrane odlučuje upravni odbor Advokatske komore Niša rešenjem na predlog disciplinskog tužioca, veća disciplinskog suda koje postupa u tom predmetu ili po sopstvenoj inicijativi, a nakon podizanja disciplinske optužnice.

Protiv rešenja Upravnog odbora Advokatske komore Niša o privremenoj zabrani obavljanja advokature dozvoljena je žalba upravnom odboru Advokatske komore Srbije u roku od 15 dana od dana dostavljanja.

Član 166

Žalba protiv rešenja o privremenoj zabrani bavljenja advokaturom ne zadržava njegovo izvršenje.

O privremenoj zabrani bavljenja advokaturom Advokatska komora Niša obaveštava sve sudove u Republici Srbiji, Advokatsku komoru Srbije i advokatske komore u njenom sastavu.

8. Obnova postupka za upis

Član 167

Postupak za upis u imenik advokata ili advokatskih pripravnika će se obnoviti i rešenje o upisu poništiti ako se sazna da u vreme donošenja odluke o upisu podnosilac zahteva nije ispunjavao Zakonom propisane uslove za upis ili ako je lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica doveo u zabludu organ koji je o upisu odlučivao u pogledu bitnih elemenata važnih za odlučivanje po zahtevu.

9. Disciplinska odgovornost i disciplinski postupak

Član 168

Advokati i advokatski pripravnici dužni su da se odgovorno, stručno i savesno bave advokaturom i čuvaju ugled advokature.

Za povrede dužnosti i za narušavanje ugleda advokature, advokati i advokatski pripravnici odgovaraju disciplinski, prema odredbama Zakona o advokaturi, Statuta Advokatske komore Srbije, ovog Statuta i Kodeksa profesionalne etike advokata.

9.1. Disciplinski organi

Član 169

Disciplinski organi Advokatske komore Niša su Disciplinski tužilac i Disciplinski sud, koje bira skupština Advokatske komore Niša isključivo tajnim glasanjem.

Disciplinski organi su nezavisni u svom radu.

Disciplinski organi su dužni da postupaju hitno, a naročito u slučajevima vođenja disciplinskog postupka u kojima je doneto rešenje o privremenoj zabrani bavljenja advokaturom.

Disciplinski organi podnose pismeni izveštaj o svom radu Skupštini Advokatske komore Niša.

Član 170

Disciplinski tužilac je organ disciplinskog gonjenja.

Disciplinski tužilac ima 2 zamenika, koji u disciplinskom postupku imaju ista prava i dužnosti kao i disciplinski tužilac, a dužni su da postupaju po njegovim obaveznim uputstvima.

Član 171

Disciplinski sud Advokatske komore Srbije sastoji se od predsednika suda, zamenika predsednika i 7 sudija.

Radom Disciplinskog suda rukovodi predsednik suda, a u njegovoj odsutnosti zamenik predsednika suda.

Disciplinski sud sudi u veću koje čini troje sudija toga suda.

O pravnim lekovima protiv prvostepene odluke disciplinskog suda Advokatske komore Niša odlučuje veće Disciplinskog suda Advokatske komore Srbije.

9.2. Disciplinski postupak

Član 172

Disciplinski postupak pokreće disciplinski tužilac Advokatske komore Niša u čiji imenik je upisan advokat ili advokatski pripravnik protiv koga se postupak pokreće.

U slučaju preseljenja sedišta advokatske kancelarije ili advokatskog pripravnika, disciplinski postupak se nastavlja i okončaće se pred disciplinskim organima Advokatske komore Niša, pred čijim je organima i započet taj postupak.

Disciplinski postupak može se pokrenuti na osnovu prijave koju podnosi zainteresovano lice ili državni organ, na osnovu predloga organa Advokatske komore Srbije, Advokatske komore Niša ili po službenoj dužnosti.

Disciplinska prijava ili predlog podnosi se disciplinskom tužiocu Advokatske komore Niša pismeno u dva primerka sa odgovarajućim dokazima.

Član 173

O podnetoj prijavi disciplinski tužilac obaveštava prijavljenog advokata uz dostavljanje prijave i priloženih dokaza sa pozivom da se u roku 8 dana od dana prijema, o prijavi izjasni.

Ukoliko se prijavljeni advokat ne izjasni o navodima iz disciplinske prijave u ostavljenom roku, Disciplinski tužilac će odlučiti o prijavi bez izjašnjenja na osnovu raspoloživih dokaza.

Disciplinski postupak se smatra pokrenutim dostavljanjem disciplinske prijave prijavljenom advokatu na izjašnjenje.

Član 174

Prijavljeni advokat u disciplinskom postupku može se braniti sam, a može angažovati branioca.

Prijavljeni advokat može imati samo jednog branioca.

Branilac može biti samo advokat upisan u Imenik advokata Advokatske komore Srbije.

Član 175

U toku disciplinskog postupka, Disciplinski tužilac može tražiti dodatna objašnjenja i dokaze od podnosioca prijave ili drugih državnih organa, fizičkih i pravnih lica.

U slučaju da se podnosilac prijave ne izjasni ili ne dostavi tražene podatke, u ostavljenom roku, Disciplinski tužilac će doneti odluku o disciplinskoj prijavi na osnovu raspoloživih dokaza.

Član 176

Po prispeću izjašnjenja prijavljenog advokata, odnosno dostave dodatnih objašnjenja i dokaza od podnosioca prijave, disciplinski tužilac odlučuje rešenjem da li će podići optužnicu ili odbaciti prijavu.

Član 177

Ako Disciplinski tužilac odbaci prijavu, podnosilac prijave ne može preuzeti gonjenje pred Disciplinskim sudom Advokatske komore Niš, ali može u roku od 8 dana od prijema rešenja o odbačaju prijave uložiti prigovor Disciplinskom tužiocu Advokatske komore Srbije.

Član 178

Podignutu optužnicu sa svim dokazima Disciplinski tužilac dostavlja Disciplinskom sudu.

Momentom dostavljanja optužnice Disciplinskom sudu, optužnica je stupila na pravnu snagu.

Član 179

Predsednik Disciplinskog suda u roku od 8 dana od prijema disciplinske optužnice određuje tročlano veće koje će odlučivati po podnetoj optužnici.

Član 180

Disciplinsko veće, po pravilu, u roku od 8 dana uz poziv za disciplinski pretres optuženom advokatu dostavlja optužnicu.

Protiv podignute optužnice optuženi advokat nema pravo na prigovor.

Član 181

Sve dostave prvostepenog i drugostepenog Disciplinskog tužioca i Disciplinskog suda dostavljaju se prijavljenom, odnosno optuženom advokatu preko sedišta advokatske kancelarije upisane u Imenik advokata, preporučenom poštom uz povratnicu.

U slučaju da dostava ne uspe, ista će se još jednom ponoviti, a ako i druga dostava ne uspe, sledeća će se izvršiti preko oglasne table Advokatske komore Niš.

Protekom osmog dana od dana isticanja na oglasnoj tabli dostava se smatra uredno izvršenom.

Ukoliko prijavljeni, odnosno optuženi advokat angažuje branioca sva pismena u disciplinskom postupku se dostavljaju i braniocu, po pravilima dostavljanja iz stava 1. ovog člana.

Rokovi za žalbu računaju se od dana dostavljanja optuženom, a ako ima branioca od dana kada je izvršena prva dostava.

Član 182

Disciplinski pretres se može održati u odsutnosti uredno pozvanog optuženog advokata i njegovog branioca koji svoj izostanak nisu opravdali.

Član 183

Disciplinski pretresi održavaju se u sedištu Advokatske komore Niš.

Član 184

Nakon sprovedenog disciplinskog pretresa, veće Disciplinskog suda donosi presudu, kojom se optuženi advokat:

1. oglašava krivim,

2. oslobađa od optužbe, ako se utvrdi da povreda koja je predmet optužbe ne predstavlja lakšu, odnosno težu povredu dužnosti i ugleda advokature, ili ako postoje okolnosti koje isključuju disciplinsku odgovornost, ili ako nema dokaza da je optuženi advokat povredu izvršio, ili se utvrdi da delo nije učinio,

3. kojom se optužba odbija ako disciplinski tužilac odustane od optužnice ili ako se utvrdi da je nastupila zastarelost disciplinskog gonjenja.

Član 185

U presudi kojom se okrivljeni advokat oglašava krivim, veće Disciplinskog suda navodi:

1. povredu za koje se oglašava krivim, te činjenice i okolnosti koje čine lakšu ili težu povredu ugleda i dužnosti advokata;

2. disciplinsku meru koja je optuženom advokatu izrečena;

3. odluku o troškovima postupka.

Prilikom odmeravanja i izricanja disciplinske mere Disciplinski sud uzima u obzir stepen utvrđene odgovornosti, težinu posledica povrede dužnosti i ugleda advokature, subjektivne i objektivne okolnosti pod kojima je povreda izvršena, nastalu štetu, pobude, raniju kažnjavanost za disciplinske prestupe i materijalne prilike učinioca.

Član 186

Odlukom disciplinskog suda odlučuje se i o troškovima postupka, koje je optuženi advokat dužan da plati u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti presude.

Troškovi disciplinskog postupka utvrđuju se u skladu sa merilima iz odluke Upravnog odbora Advokatske komore Niš.

Član 187

U disciplinskom postupku ne može se odlučivati o zahtevu za naknadu štete nastale izvršenjem disciplinske povrede.

Član 188

Pismeni otpravak presude dostavlja se optuženom advokatu, njegovom braniocu i disciplinskom tužiocu u roku od 30 dana od dana zaključenja disciplinskog pretresa.

9.3. Žalba protiv prvostepene presude

Član 189

Protiv presude Disciplinskog suda Advokatske komore Niša optuženi advokat, njegov branilac i disciplinski tužilac mogu izjaviti žalbu u roku od 8 dana kod postupaka lakše povrede dužnosti i ugleda advokata, odnosno u roku od 15 dana kod postupaka za teže povrede dužnosti i ugleda advokata od dana prijema odluke.

Rok za žalbu računa se od dana dostavljanja optuženom, a ako ima branioca od dana kada je izvršena prva dostava.

Primerak žalbe dostavlja se protivnoj stranci, koja može dati odgovor u roku od 3 dana kod postupaka za lakše povede dužnosti i ugleda advokata, odnosno u roku od 8 dana kod postupaka za teže povrede dužnosti i ugleda advokata.

9.4. Spajanje i razdvajanje postupka

Član 190

Disciplinski tužilac posle podignute optužnice može staviti predlog za spajanje ili razdvajanje postupka.

Disciplinski tužilac predlog iz stava 1. ovog člana može podneti najkasnije osam dana pre zakazanog pretresa Disciplinskom sudu Advokatske komore Niša.

O podnetom predlogu odlučuje predsednik Disciplinskog suda Advokatske komore Niša.

Protiv odluke predsednika Disciplinskog suda podnosilac predloga nema pravo žalbe.

Član 191

U toku trajanja disciplinskog pretresa odluku o spajanju i razdvajanju disciplinskog postupka donosi Veće Disciplinskog suda koje postupa u prvom stepenu.

9.5. Izuzeće

Član 192

U toku trajanja disciplinskog postupka može se podneti zahtev za izuzeće.

Zahtev za izuzeće mora biti obrazložen.

O zahtevu za izuzeće zamenika predsednika i sudija prvostepenog Disciplinskog suda odlučuje Predsednik Disciplinskog suda Advokatske komore Niša.

O zahtevu za izuzeće predsednika Disciplinskog suda Advokatske komore Niša odlučuje predsednik Disciplinskog suda Advokatske komore Srbije.

Zahtevi za izuzeće predsednika, zamenika predsednika i sudija Disciplinskog suda Advokatske komore Niša mogu se istaći, nakon dostavljanja žalbe veću drugostepenog Disciplinskog suda Advokatske komore Srbije, a najkasnije 3 dana pre održavanja sednice drugostepenog suda.

Zahtev za izuzeće disciplinskog tužioca i njegovih zamenika nije dozvoljen.

9.6. Tok postupka

Član 193

Disciplinski postupak je hitan.

Član 194

U slučaju odlaganja glavnog pretresa i u slučaju promene jednog ili više članova veća izvedeni dokazi se neće ponovo izvoditi, već će se zapisnici o izvedenim dokazima pročitati, osim ako veće drugačije ne odluči.

Član 195

Predsednik veća održava red tokom glavnog pretresa i ovlašćen je da u slučaju narušavanja reda udalji sa glavnog pretresa lice koje narušava red.

Član 196

Odredbe Zakonika o krivičnom postupku shodno se primenjuju na disciplinski postupak, na sve ono što nije uređeno Zakonom o advokaturi, Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom.

9.7. Izvršenje disciplinskih odluka

Član 197

Predsednik Disciplinskog suda Advokatske komore Niš dostavlja disciplinsku presudu Upravnom odboru Advokatske komore Niša, u čiji je Imenik advokat upisan, u roku od osam dana po konačnosti presude Disciplinskog suda Advokatske komore Niša radi sprovođenja izvršenja.

Član 198

Konačnu presudu Disciplinskog suda Advokatske komore Niša, kojom je izrečena disciplinska mera brisanja iz Imenika advokata Advokatske komore Niš, izvršava Upravni odbor Advokatske komore Niša, po hitnom postupku i po službenoj dužnosti.

Član 199

Upravni odbor Advokatske komore Niša, na prvoj sednici po prijemu konačne presude Disciplinskog suda, izvršava presudu Disciplinskog suda kojom je izrečena disciplinska mera brisanja iz Imenika advokata, donošenjem rešenja o prestanku prava na bavljenje advokaturom u smislu odredbe člana 83. stav 1. tačka 4. Zakona o advokaturi.

Član 200

Upravni odbor Advokatske komore Niša će konačnu presudu disciplinskog suda kojom je izrečena novčana kazna sa određenim rokom radi izvršenja - uplate izrečene novčane kazne i troškova postupka, po isteku roka za izvršenje obaveze, izvršiti podnošenjem predloga nadležnom sudu radi izvršenja - naplatom izrečene novčane kazne i dosuđenih troškova postupka.

Član 201

Protiv rešenja Upravnog odbora Advokatske komore Niša, kojom se utvrđuje prestanak prava na bavljenje advokaturom, donetim na osnovu konačne presude Disciplinskog suda odgovorni advokat ima pravo žalbe Upravnom odboru Advokatske komore Srbije u roku od tri dana i to ako:

- presuda Disciplinskog suda nije konačna,

- ako je nastupila apsolutna zastarelost izvršenja.

Upravni odbor Advokatske komore Srbije dužan je da odluku po podnetoj žalbi donese na prvoj zakazanoj sednici, po hitnom postupku.

Član 202

Po pravnosnažnosti rešenja o brisanju iz Imenika advokata, odnosno izrečenoj novčanoj kazni izrečena disciplinska mera unosi se u dosije osuđenog advokata.

9.8. Povrede dužnosti i ugleda advokata

Član 203

Povrede dužnosti advokata mogu biti teže i lakše.

Član 204

Lakše povrede dužnosti i ugleda advokature su narušavanje dužnosti i ugleda advokature manjeg značaja.

Lakše povrede dužnosti advokata su:

1. ako lakše povredi zakonske obaveze prema advokatskom pripravniku;

2. ako lakše povredi Kodeks profesionalne etike advokata.

Član 205

Pod težom povredom dužnosti advokata i ugleda advokature smatra se narušavanje dužnosti i ugleda advokature propisanih zakonom, Statutom Advokatske komore Srbije, ovim Statutom i Kodeksom profesionalne etike advokata.

Teže povrede dužnosti advokata su:

1. očigledno nesavestan rad u advokaturi;

2. pružanje pravne pomoći u slučajevima u kojima je advokat dužan da odbije pružanje pravne pomoći;

3. bavljenje poslovima koji su nespojivi sa ugledom i nezavisnošću advokature;

4. povreda dužnosti čuvanja advokatske tajne;

5. traženje naknade veće od naknade propisane tarifom;

6. odbijanje izdavanja stranci, na zahtev stranke, obračuna nagrade i naknade troškova za izvršene radnje i izdatke za troškove;

7. zastupanje kod sudova, državnih organa i drugih organizacija protivno zakonu, Statutu Advokatske komore Srbije, ovom Statutu i Kodeksu profesionalne etike advokata;

8. nesavesno zastupanje;

9. nevraćanje, na zahtev, stranke spisa i dokumenata;

10. neizvršenje i nepostupanje odluka organa komore;

11. nepostupanje po zahtevu organa komore;

12. odgovornost organa i nosilaca funkcija za zakonitost rada organi i/ili nosioci funkcija Advokatske komore Niša, koji svojim postupanjem, istupima u javnosti iznose netačne informacije ili krše Kodeks profesionalne etike advokata ili narušavaju ugled i položaj advokature;

13. ako uzastopno, neopravdano, izostane sa dve sednica organa advokatske komore u koji je izabran;

14. postupanje advokata koji je član političke stranke ili njenog organa na štetu advokature ili kojom se ugrožava njena samostalnosti i nezavisnosti;

15. nedolično ponašanje prema drugom advokatu, advokatskom pripravniku, protivnoj ili svojoj stranci, sudu, svedoku, veštaku, sudskom tumaču ili učesniku u postupku koji ima svojstvo službenog lica;

16. nedostojno ponašanje u javnim aktivnostima i u privatnom životu kada je dostupan uvidu i oceni javnosti, kojima se nanosi šteta ugledu advokature;

17. davanje netačnih podataka kojima se organi komore dovode u zabludu pri donošenju odluka;

18. nesavesno vršenje poslova privremenog zamenika, ili preuzimatelja advokatske kancelarije;

19. nesavesno vođenje poslova i gubitak dokumentacije stranke;

20. zadržavanje novca naplaćenog za račun stranke;

21. kupovina na javnoj prodaji na kojoj zastupa stranku, stvari koje su izložene prodaji za svoj račun ili račun drugog lica;

22. povreda prava advokatskog pripravnika na praksi u advokatskoj kancelariji;

23. omogućavanje rada advokatskom pripravniku bez nadzora;

24. stavljanje pečata kancelarije na tuđe podneske;

25. neizvršavanje materijalnih obaveza prema komori;

26. davanje izjava u javnosti i istupanje u javnosti sračunato na reklamiranje i isticanje svoje ličnosti;

27. istovremeno zastupanje interesa dve stranke u postupku kada su im interesi suprotni;

28. zloupotreba poverenja stranke koju zastupa;

29. nelojalno preuzimanje stranke od drugih advokata;

30. nedostojno istupanje pred sudom ili organom kod koga zastupa;

31. bavljenje poslovima koji ne spadaju u poslove advokature, osim Zakonom o advokaturi dozvoljenih;

32. neopravdano odbijanje pružanja pravne pomoći;

33. zastupanje pred sudovima ili drugim organima koji vode postupak bez važeće advokatske legitimacije;

34. zastupanje pred nadležnim pravosudnim ili državnim organom pod dejstvom alkohola ili narkotika;

35. prekomerno ugovaranje nagrade ili naknade troškova protivno odredbama Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata ili traženje nagrade od stranke koju je dužan da zastupa besplatno;

36. odavanje advokatske ili druge poslovne tajne;

37. falsifikovanje zapisnika ili druge dokumentacije;

38. obavljanje advokature na neposredan ili posredan način za vreme privremenog odsustva ili privremene zabrane bavljenja advokaturom;

39. pribavljanje klijentele preko posrednika;

40. držanje filijale advokatske kancelarije;

41. neobaveštavanje Advokatske komore o prekidu ili obustavi svog rada u roku od 30 dana od dana nastupanja promene;

42. neopravdano izostajanje sa sednica organa Advokatske komore Niša više od tri puta uzastopno;

43. ukoliko predsednik i potpredsednik ili bilo ko od članova Upravnog odbora Advokatske komore Niša, onemogući sazivanje skupštine;

44. ako članovi jednog organa onemogućavaju rad drugog organa;

45. teža povreda Kodeksa profesionalne etike advokata;

46. neprijavljivanje promene sedišta advokatske kancelarije;

47. ako advokat ili član advokatskog ortačkog društva se bavi advokaturom tokom privremene zabrane bavljenja ili privremenog prestanka prava na bavljenje advokaturom.

Član 206

Za lakše povrede dužnosti i ugleda advokature može se izreći opomena ili novčana kazna, a za teže povrede može se izreći novčana kazna ili mera brisanja iz imenika advokata.

10. Nespojivi poslovi

Član 207

Advokat ne sme da se bavi poslovima koji su nespojivi sa ugledom i nezavisnošću advokature.

Advokat ne može imati drugu registrovanu samostalnu delatnost.

Advokat nema pravo da zasniva radni odnos, osim u advokatskom ortačkom društvu, da bude statutarni zastupnik, direktor ili predsednik upravnog odbora u pravnom licu, član ili predsednik izvršnog odbora banke, zastupnik državnog kapitala, prokurista ili lice koje ima utvrđenu zabranu konkurencije.

Nespojivi poslovi sa ugledom i nezavisnošću advokature su i poslovi posredovanja u prometu roba i usluga, stečajnog upravnika, likvidacionog upravnika, sudskog veštaka, sudije, javnog tužioca, javnog pravobranioca, javnog beležnika, privatnog izvršitelja, ili poslovi u čijem obavljanju može doći do sukoba interesa.

11. Prestanak prava na bavljenje advokaturom

Član 208

Advokatu prestaje pravo na bavljenje advokaturom:

1) na lični zahtev, od dana koji je odredio u zahtevu, a u slučaju da u zahtevu za brisanje iz imenika advokata nije određen dan prestanka prava bavljenja advokaturom ili je određen dan koji prethodi danu podnošenja zahteva - od dana donošenja odluke o brisanju iz imenika advokata;

2) u slučaju smrti ili proglašenja za umrlog - danom smrti, odnosno proglašenja za umrlog;

3) u slučaju potpunog ili delimičnog lišenja poslovne sposobnosti - od dana pravnosnažnosti odluke nadležnog suda;

4) u slučaju izricanja disciplinske mere brisanja iz imenika advokata - od dana konačnosti odluke o brisanju iz imenika;

5) u slučaju izricanja mere bezbednosti zabrane bavljenja advokaturom u krivičnom postupku - od dana pravnosnažnosti presude nadležnog suda;

6) u slučaju osude za krivično delo koje ga čini nedostojnim za bavljenje advokaturom - od dana pravnosnažnosti presude nadležnog suda;

7) u slučaju osude za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci - od dana stupanja na izdržavanje kazne, o čemu Advokatsku komoru Niša obaveštava sud nadležan za izvršavanje krivičnih sankcija;

8) u slučaju da se ne bavi advokaturom neprekidno duže od šest meseci - od dana donošenja konačne odluke o brisanju iz imenika;

9) u slučaju zasnivanja radnog odnosa van advokature, upisa u registar preduzetnika, sticanja statusa statutarnog zastupnika, imenovanja za direktora ili predsednika upravnoga odbora u pravnom licu, izbora ili imenovanja za člana ili predsednika izvršnog odbora banke, imenovanja za zastupnika državnog kapitala ili za prokuristu - od dana zasnivanja radnog odnosa, upisa u registar, imenovanja ili izbora;

10) u slučaju da ne zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti - od dana donošenja konačne odluke o brisanju iz imenika;

11) u slučaju da advokatu upisanom u upisnik A i upisnik B imenika advokata Advokatske komore Niša, prestane svojstvo advokata ili mu bude zabranjen rad u matičnoj državi - od dana donošenja odluke nadležnog organa matične države.

Smatraće se da se advokat ne bavi advokaturom neprekidno duže od šest meseci, ako u tom roku nisu mogle da mu se dostave pismena na adresu sedišta advokatske kancelarije ili ako u tom roku ne izvršava materijalne obaveze prema advokatskoj komori, što se utvrđuje odlukom nadležne advokatske komore.

U slučaju prestanka prava na bavljenje advokaturom iz čl. 83. Zakona o advokaturi, pre pokretanja postupka utvrđenja ispunjenosti uslova iz čl. 83. Zakona o advokaturi, nadležni organ Advokatske komore Niša dužan je da dostavi upozorenje advokatu o postojanju razloga za brisanje i ukaže na posledice.

Nakon konačnosti odluke o nastupanju uslova za brisanje iz imenika advokata Advokatska komora Niša je dužna da u roku od 15 dana od dana nastupanja nekog od razloga za prestanak prava na bavljenje advokaturom iz stava 1. ovog člana, donese rešenje o brisanju iz imenika advokata, sprovede brisanje iz imenika advokata i imenuje preuzimatelja predmeta advokatske kancelarije.

Ako je advokat prestao da se bavi advokaturom na lični zahtev, ima pravo da sam predloži preuzimatelja svoje advokatske kancelarije.

Dostavljanje svih pismena sprovešće se u skladu sa odredbom ovog Statuta o dostavljanju pismena u disciplinskom postupku.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na advokatske pripravnike.

Član 209

Rešenje o brisanju iz imenika advokata u slučajevima iz stava 1. tačke 1., 2. i 3. prethodnog člana, donosi predsednik Advokatske komore Niša na čijoj teritoriji je sedište advokatske kancelarije advokata koji se briše iz imenika advokata.

U slučaju brisanja iz imenika advokata iz razloga propisanih članom 83. stav 1. tačka 4. - 11. Zakona o advokaturi rešenje o brisanju doneće predsednik Advokatske komore Niša po konačnosti odluke Upravnog odbora Advokatske komore Niša.

Protiv odluke Upravnog odbora Advokatske komore Niša o ispunjenosti uslova za brisanje iz imenika advokata iz stava 2. ovog člana, dozvoljena je žalba Upravnom odboru Advokatske komore Srbije u roku od 15 dana od dana prijema.

Protiv rešenja o brisanju iz imenika advokata iz stava 2. ovog člana dozvoljena je posebna žalba Upravnom odboru Advokatske komore Srbije.

Član 210

Rešenje o brisanju advokatskog pripravnika i advokatskog pripravnika volontera iz odgovarajućeg imenika advokatskih pripravnika donosi predsednik advokatske komore na čijoj teritoriji je sedište advokatske kancelarije njegovog principala.

U slučaju brisanja iz imenika advokata zbog nebavljanja advokaturom duže od šest meseci donosi se i rešenje o brisanju advokatskih pripravnika i advokatskih pripravnika volontera zaposlenih kod tog advokata.

Protiv rešenja o brisanju iz imenika advokatskih pripravnika i advokatskih pripravnika volontera dozvoljena je žalba u roku od 15 dana od dana prijema Upravnom odboru Advokatske komore Srbije.

Član 211

Po isteku dve godine od ispunjenog uslova za polaganje pravosudnog ispita, Advokatska komora Niš po službenoj dužnosti donosi rešenje o brisanju advokatskog pripravnika ili advokatskog pripravnika volontera iz odgovarajućeg imenika advokatskih pripravnika.

VI PRAVA I DUŽNOSTI ADVOKATA

Član 212

Advokat je dužan:

1) da se stvarno i stalno bavi advokaturom;

2) da pravnu pomoć pruža stručno i savesno, u skladu sa Zakonom, Statutom Advokatske komore Srbije, ovim Statutom i Kodeksom profesionalne etike advokata;

3) da čuva advokatsku tajnu;

4) da u profesionalnom radu i u privatnom životu koji je dostupan javnosti čuva ugled advokature.

Član 213

Advokat ima pravo da se advokaturom bavi na celoj teritoriji Republike Srbije.

Advokat ima pravo da se advokaturom bavi i na teritoriji strane države, u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima i propisima te države o pravu na rad stranih advokata.

Član 212

Advokat je dužan da stalno stiče i usavršava znanja i veštine potrebne za stručno, nezavisno, samostalno, delotvorno i etično obavljanje advokatske službe, u skladu sa programom stručnog usavršavanja koji donosi Advokatska komora Niša.

Advokat koji ima advokatskog pripravnika dužan je da mu obezbedi odgovarajuće uslove za rad i obuku u skladu sa svrhom pripravničke prakse, da sprovodi plan i program obuke i da nadzire njegov rad i stručno usavršavanje.

Član 214

Advokat slobodno odlučuje da li će prihvatiti pružanje pravne pomoći, osim u slučajevima predviđenim Zakonom o advokaturi, Statutom Advokatske komore Srbije, ovim Statutom i Kodeksom profesionalne etike advokata.

Advokat ne može odbiti pružanje pravne pomoći ako ga kao zastupnika ili branioca u skladu sa zakonom postavi sud, drugi državni organ ili advokatska komora, osim ako postoje razlozi predviđeni Zakonom o advokaturi, Statutom Advokatske komore Srbije, ovim Statutom i Kodeksom profesionalne etike advokata zbog kojih je dužan da odbije zastupanje.

Član 215

Advokat je dužan da odbije pružanje pravne pomoći:

1) ako je u istoj pravnoj stvari zastupao suprotnu stranku;

2) ako je bio advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji u kojoj se u istoj pravnoj stvari zastupa ili je zastupana suprotna stranka;

3) ako je član ili je bio član zajedničke advokatske kancelarije ili advokatskog ortačkog društva, u kojima se u istoj pravnoj stvari zastupa ili je zastupana suprotna stranka;

4) ako je u istoj pravnoj stvari postupao kao nosilac pravosudne funkcije ili službeno lice u državnom organu, organu teritorijalne autonomije ili organu jedinice lokalne samouprave;

5) ako su interesi stranke koja traži pravnu pomoć u suprotnosti sa njegovim interesima ili interesima njegovih bliskih srodnika, saradnika ili drugih stranaka, a što se propisuje Statutom Advokatske komore Srbije, ovim statutom i Kodeksom profesionalne etike advokata;

6) ako postoje opravdani razlozi predviđeni Kodeksom profesionalne etike advokata;

7) u drugim slučajevima utvrđenim zakonom, Statutom Advokatske komore Srbije, ovim Statutom i Kodeksom profesionalne etike advokata.

Član 216

Advokat je dužan da, u skladu sa Zakonom o advokaturi, Statutom Advokatske komore Srbije, ovim Statutom i Kodeksom profesionalne etike advokata, čuva kao profesionalnu tajnu i da se stara da to čine i lica zaposlena u njegovoj advokatskoj kancelariji, o svemu što mu je stranka ili njegov ovlašćeni predstavnik poverio ili što je u predmetu u kome pruža pravnu pomoć na drugi način saznao ili pribavio, u pripremi, tokom i po prestanku zastupanja.

Obaveza čuvanja advokatske tajne nije vremenski ograničena.

Obaveza čuvanja advokatske tajne je garantovano ljudsko pravo stranke.

Način čuvanja advokatske tajne i postupanje u vezi sa advokatskom tajnom bliže se uređuju Kodeksom profesionalne etike advokata.

Član 217

Advokata može zameniti advokatski pripravnik zaposlen u njegovoj kancelariji ili drugi advokat neposredno ili posredstvom svog advokatskog pripravnika, u skladu sa zakonom.

Za propuste advokatskog pripravnika odgovara advokat kod koga je advokatski pripravnik zaposlen.

Član 218

Advokat ima pravo na nagradu i naknadu troškova za svoj rad, u skladu sa Tarifom, koju donosi Upravni odbor Advokatske komore Srbije.

Obračun o nagradi i naknadi troškova advokata predstavlja verodostojnu ispravu u izvršnom postupku.

Član 219

Zabranjeno je reklamiranje advokata, zajedničke advokatske kancelarije i advokatskog ortačkog društva.

Zabrana reklamiranja i dopušteni način predstavljanja bliže se uređuju Kodeksom profesionalne etike advokata.

Član 220

Advokat ima pravo da bira i da bude biran u organe Advokatske komore Srbije i organe Advokatske komore Niša.

Advokat ima pravo da, u skladu sa Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom, učestvuje u radu organa Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Niša, u skladu sa njihovim statutima i drugim aktima Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Niša.

Član 221

Advokat je dužan da uredno plaća članarinu i ispunjava druge materijalne obaveze propisane odlukama organa Advokatske komore Niš.

Član 222

Advokat je dužan da stavi svoj potpis i pečat na svaku ispravu, podnesak i dopis koji je sastavio.

Član 223

Advokat je dužan da na zgradi u kojoj se nalazi advokatska kancelarija ima istaknutu tablu koja sadrži naziv: "Advokat" i ime i prezime advokata.

Advokat - strani državljanin na tabli ističe naziv profesije i na jeziku matične države.

Član 224

Advokat ima pečat koji sadrži naziv: "advokat", ime i prezime advokata i adresu sedišta advokatske kancelarije.

Član 225

Advokat može da ima samo jedno sedište kancelariju.

Advokat može pružati pravnu pomoć samo u svojoj advokatskoj kancelariji, osim kada zastupa na raspravama, pretresima, uviđajima, rekonstrukcijama, pregovorima ili na zaključenju pravnih poslova ili na drugim mestima kada to priroda posla zahteva.

Izuzetno, zbog posebnih okolnosti slučaja i prirode pravne pomoći, advokat može pružiti pravnu pomoć i u stanu ili poslovnoj prostoriji stranke.

Advokat je dužan da prijavi promenu sedišta svoje advokatske kancelarije sa teritorije Advokatske komore Niša, u roku od 15 dana od dana promene sedišta.

U advokatskoj kancelariji, ne može da se obavlja bilo kakva druga delatnost osim poslova sudskog tumača.

Član 226

Advokatska kancelarija po svom izgledu i uređenju mora biti u skladu sa značajem i ugledom advokature i uslovima neophodnim za čuvanje advokatske tajne.

Razgovor sa strankom je poverljivog karaktera i njemu mogu prisustvovati advokat, stranka, advokatski pripravnik ili lice zaposleno u advokatskoj kancelariji i lice sa čijim se prisustvom saglasi stranka.

Advokat je dužan da spise vodi uredno i tačno, da ih čuva na način koji obezbeđuje poštovanje advokatske tajne.

Izgled advokatske table, advokatske kancelarije, kao i neophodni tehnički uslovi za obavljanje advokatske službe biće uređeni posebnim pravilnikom.

Član 227

Po prestanku zastupanja advokat je dužan da, na zahtev stranke, istoj preda sve spise i isprave iz njenog predmeta.

Član 228

Advokat je dužan da čuva spise i isprave stranke u skladu sa Pravilnikom o čuvanju arhivske građe u advokatskim kancelarijama i advokatskim ortačkim društvima i Listom kategorija registraturskog materijala u advokatskim kancelarijama i advokatskim ortačkim društvima.

VII PRAVA I DUŽNOSTI ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA

Član 229

Advokatski pripravnik ima pravo na odgovarajuće uslove rada i na obuku u skladu sa svrhom pripravničke vežbe i planom i programom pripravničke obuke koji donosi Advokatska komora Niša.

Za vreme pripravničke vežbe advokatski pripravnik ima pravo na zaradu i ostala prava iz radnog odnosa, u skladu sa zakonom i ugovorom o radu.

Član 230

Advokatski pripravnik je dužan da radi po uputstvima i u okviru ovlašćenja dobijenih od advokata kod koga je na pripravničkoj vežbi, osim ako su ova suprotna Ustavu, zakonu, Statutu Advokatske komore Srbije, ovom Statutu i Kodeksu profesionalne etike advokata.

Pred državnim organom ili drugim licem, advokatski pripravnik može da zamenjuje samo advokata kod koga je na pripravničkoj vežbi, kako u slučaju kada taj advokat zastupa, tako i u slučaju kada taj advokat zamenjuje drugog advokata, u skladu sa zakonom.

Kada jedan advokat zamenjuje drugog advokata posredstvom svog pripravnika, advokatski pripravnik je dužan da, pod uslovima iz stava 1. ovog člana, postupa po nalozima zamenjivanog advokata.

Advokatski pripravnik ne može samostalno da se bavi poslovima advokature.

Na advokatskog pripravnika shodno se primenjuju odredbe Zakona o advokaturi, Statuta Advokatske komore Srbije, ovog Statuta i Kodeksa profesionalne etike advokata o dužnostima i disciplinskoj odgovornosti advokata.

Član 231

Advokatskom pripravniku prestaje status pripravnika, ako ni posle dve godine od sticanja prava na polaganje pravosudnog ispita, ne položi pravosudni ispit.

Nakon položenog pravosudnog ispita pripravnički staž može trajati najduže još godinu dana, ali ne duže od roka iz stava 1. ovog člana.

Po isteku roka iz st. 1. i 2. ovog člana Advokatska komora Niša donosi rešenje o brisanju iz imenika advokatskih pripravnika, po službenoj dužnosti.

Član 232

Na advokatske pripravnike volontere shodno se primenjuju odredbe Zakona o advokaturi, Statuta Advokatske komore Srbije, ovog Statuta i Kodeksa profesionalne etike advokata o advokatskim pripravnicima, kao i posebni propisi o volonterskom radu.

Za vreme pripravničkog staža, advokatski pripravnik volonter nema prava iz člana 59. stav 2. Zakona o advokaturi.

VIII OSIGURANJE OD PROFESIONALNOG RIZIKA

Član 233

Upravni odbor Advokatske komore Srbije za svaku godinu utvrđuje godišnju visinu minimalne sume za zaključenje ugovora o obaveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti kod organizacije registrovane za ovu vrstu osiguranja, najkasnije do 30. oktobra tekuće godine za narednu godinu.

Član 234

Advokatska komore Niša može da zaključi ugovor o kolektivnom osiguranju od profesionalne odgovornosti za slučaj da Advokatska komora Srbije ne zaključi takav ugovor, o čemu odlučuje Upravni odbor Advokatske komore Niša.

Advokati koji se opredele za zaključivanje ugovora o kolektivnom osiguranju od profesionalne odgovornosti dužni su da najkasnije do 31.12. tekuće godine za narednu godinu, dostave pismene izjave Advokatskoj komori Srbije o saglasnosti i ovlašćenje Advokatskoj komori Srbije da može u njihovo ime i za njihov račun da zaključi ugovor o kolektivnom osiguranju.

Ukoliko advokat ne dostavi izjavu i ovlašćenje iz prethodnog stava ovog člana u ostavljenom roku, smatraće se da se opredelio za zaključenje ugovora o individualnom obaveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti i dužan je da najkasnije do 17.05. naredne godine dostavi dokaz o zaključenom ugovoru o obaveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti prema minimalno propisanim uslovima iz odluke Upravnog odbora Advokatske komore Srbije.

Ugovor o kolektivnom osiguranju advokata zaključuje se na period od godinu dana i osigurani period počinje svakog 17.05., počev od 17.05.2012. kao dana početka primene odredbe člana 37. Zakona o advokaturi o obaveznom osiguranju advokata od profesionalne odgovornosti.

Ukoliko se advokat opredeli za zaključenje ugovora o kolektivnom osiguranju od profesionalne odgovornosti advokata, isti mora uplatiti na poslovni račun Advokatske komore Srbije svake godine iznos godišnje premije osiguranja jednokratno, pre nego što Advokatska komora Srbije zaključi ugovor sa osiguravajućom kućom o kolektivnom osiguranju advokata.

U slučaju da advokat koji se opredelio za zaključenje ugovora o individualnom obaveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti ne dostavi dokaz o tome do 17.05.2012, odnosno 17.05. svake naredne godine, tom advokatu prestaje pravo na bavljenje advokaturom.

Član 235

Ako su svi članovi advokatskog ortačkog društva zaključili ugovor o individualnom osiguranju od profesionalne odgovornosti, ima se smatrati da je advokatsko ortačko društvo ispunilo uslov iz člana 48. stav 1. Zakona o advokaturi.

O osiguranju svih članova advokatskog ortačkog društva, advokatsko ortačko društvo je dužno da dostave pismenu izjavu Advokatskoj komori Srbije o saglasnosti i ovlašćenje Advokatskoj komori Srbije da može u njihovo ime i za njihov račun da zaključi ugovor o kolektivnom osiguranju, najkasnije do 31.12. tekuće godine za narednu godinu.

Ukoliko advokatsko ortačko društvo ne dostavi izjavu i ovlašćenje iz prethodnog stava ovog člana u ostavljenom roku, smatraće se da se opredelilo za zaključenje ugovora o individualnom obaveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti i dužno je da najkasnije do 17.05.2012. i do 17.05. svake naredne godine dostavi dokaz o zaključenom ugovoru o obaveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti prema minimalno propisanim uslovima iz odluke Upravnog odbora Advokatske komore Srbije.

Član 236

Advokati i advokatska ortačka društva mogu da imaju i dodatno osiguranje od profesionalne odgovornosti.

Član 237

Ukoliko advokat ima neizmirene materijalne obaveze prema advokatskoj komori, ne može zaključiti ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti preko kolektivne polise osiguranja.

Član 238

Advokat - strani državljanin koji upisan ili koji je podneo zahtev u upis u imenik advokata - stranih državljana Upisnik A ili Upisnik B mora zaključiti ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti u Republici Srbiji, ukoliko polisa o osiguranju u matičnoj državi ne pokriva eventualne štete u obavljanju advokature na teritoriji Republike Srbije.

Dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti advokat - strani državljanin mora dostavljati svake poslovne godine.

Advokat - strani državljanin ne može biti osiguran polisom o kolektivnom osiguranju advokata državljana Republike Srbije.

U slučaju da advokat - strani državljanin ne ispunjava obaveze u pogledu osiguranja od profesionalne odgovornosti advokata, na njega se primenjuju odredbe Zakona o advokaturi i ovog Statuta o prestanku prava na bavljenje advokaturom.

IX ADVOKATSKA AKADEMIJA

1. Poslovi Advokatske akademije Advokatske komore Niša

Član 239

Advokatska akademija:

1) donosi program stalne opšte, posebne i specijalizovane obuke advokata;

2) donosi program opšte i posebne obuke advokatskih pripravnika, diplomiranih pravnika i lica zaposlenih u advokatskim kancelarijama i advokatskim ortačkim društvima;

3) utvrđuje strateško planiranje i donosi osnovni plan i jedinstvene standarde rada za sprovođenje programa iz tač. 1. ovog stava;

4) donosi posebne planove za sprovođenje programa iz tač. 1. ovog stava;

5) organizuje i sprovodi stalnu opštu, posebnu i specijalizovanu obuku iz tač. 1) ovog stava;

7) utvrđuje merila za sticanje zvanja mentora i predavača;

8) imenuje i razrešava mentore i predavače;

9) određuje naknadu za rad mentora i predavača;

10) uspostavlja i održava saradnju sa domaćim i stranim ustanovama, organizacijama i udruženjima iste ili srodne delatnosti;

11) izdaje stručnu literaturu, priručnike druge publikacije;

12) obavlja izdavačko analitičke poslove i sarađuje sa naučnim ustanovama;

13) sistematski prikuplja podatke koji su od značaja za njen rad, a naročito o sprovođenju i rezultatima obuke i vodi dokumentaciono informacioni centar;

14) prikuplja i obrađuje sudsku praksu;

15) obavlja i druge poslove u skladu sa ciljevima svog osnivanja, ovim statutom i opštim aktima Komore i Advokatske akademije.

2. Organizacija

Član 240

Ciljeve iz člana 238. i poslove iz člana 239. ovog Statuta Advokatska akademija ostvaruje neposredno.

3. Organi

Član 241

Organi Advokatske akademije Advokatske komore Niša su Programski savet i Dekan.

U organe Advokatske akademije Advokatske komore Niše može biti izabran advokat koji ispunjava jedan od sledećih uslova:

- najmanje 15 godina prakse u advokaturi, ili

- koji ima akademsko zvanje doktora nauka.

4. Programski savet

Član 242

Programski savet je stručni organ Advokatske akademije Advokatske komore Niša.

Članove Programskog saveta čine Dekan, po položaju, i po 1 (jedan) predstavnik svake advokatske zajednice u sastavu Advokatske komore Niš.

Mandat članova Programskog saveta traje 4 godine i može se jednom ponoviti.

Programski savet:

1) predlaže programe stalne, posebne i specijalističke obuke;

2) predlaže programe specijalističkog ispita;

3) predlaže programe za mentore i predavače;

4) bira iz reda svojih članova predsednika Programskog saveta;

5) donosi poslovnik o svom radu;

6) obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i opštim aktima Advokatske komore Niša i Advokatske akademije Advokatske komore Srbije.

5. Dekan

Član 243

Dekan je izvršni organ Advokatske akademije Advokatske komore Niša.

Mandat Dekana traje četiri godine i može se jednom ponoviti.

Dekan:

1) predstavlja Advokatsku akademiju;

2) izvršava odluke Upravnog odbora Advokatske komore Niša;

3) koordinira i organizuje rad Advokatske akademije;

4) učestvuje u radu Programskog saveta;

5) podnosi Upravnom odboru Advokatske komore Niša redovne mesečne i godišnje izveštaje o svom radu i radu Advokatske akademije i odeljenja ove Akademije;

6) obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i opštim aktima Advokatske komore Niš i Advokatske akademije.

Dekana u njegovom odsustvu zamenjuje član Programskog saveta koga on ovlasti.

6. Sredstva i uslovi za rad

Član 244

Sredstva za rad Advokatske akademije Advokatske komore Niša obezbeđuju se iz sredstava Advokatske komore Niš.

Uslove za rad Advokatske akademije Advokatske komore Niša obezbeđuje Advokatska komora Niša.

X ADVOKATSKI ISPIT

Član 245

Polaganje advokatskog ispita je obavezno za sve kandidate pre podnošenja zahteva za upis u imenik advokata.

Advokatski ispit se sastoji iz provere znanja Zakona o advokaturi, Kodeksa profesionalne etike advokata, Statuta Advokatske komore Srbije, advokatske tarife, kao i poznavanje međunarodnih propisa koji se odnose na advokatsku profesiju.

Kandidat koji nije položio advokatski ispit stiče pravo na ponovno polaganje po proteku roka od 60 dana od neuspelog polaganja.

Program advokatskog ispita utvrđuje Upravni odbor Advokatske komore Niša u skladu sa programom advokatskog ispita koji utvrđuje Upravni odbor Advokatske komore Srbije.

Član 246

Upravni odbor Advokatske komore Niša obrazuje Komisiju za polaganje advokatskog ispita i imenuje predsednika i članove Komisije.

Komisija za polaganje advokatskog ispita sastoji se od predsednika i po 2 člana.

Predsednik i članovi Komisije imaju svoje zamenike.

Za predsednika i člana Komisije za polaganje advokatskog ispita može biti imenovan advokat koji ispunjava sledeće uslove:

1) najmanje 15 godina neprekidnog staža u advokaturi pre imenovanja,

2) da je pre imenovanja najmanje 1 mandat radio u organima Advokatske komore Srbije ili Advokatske komore Niša,

3) da nije disciplinski kažnjavan 10 godina koje prethode imenovanju,

4) da nije krivično osuđivan za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom,

5) da nije član organa političke stranke.

Član 247

Način rada i odlučivanja Komisije za polaganje advokatskog ispita uređuje se posebnim Pravilnikom, u skladu sa Pravilnikom za polaganje advokatskog ispita Advokatske komore Srbije.

Član 248

Način polaganja advokatskog ispita, ocenjivanje kandidata i izgled uverenja o položenom advokatskom ispita uređuje se posebnim Pravilnikom Advokatske komore Srbije.

Kandidati advokatski ispit polažu pred ispitnom komisijom koja se sastoji od 3 člana i koju imenuje predsednik Komisije za polaganje advokatskog ispita.

Uverenje o položenom advokatskom ispitu izdaje Advokatska komora Niš je na osnovu izveštaja svoje komisije za polaganje advokatskog ispita.

Uverenje o položenom advokatskom ispitu potpisuju predsednik Komisije za polaganje advokatskog ispita i predsednik advokatske komore pred čijom komisijom je kandidat ispit položio.

Član 249

Kandidati snose troškove polaganja advokatskog ispita.

Visinu naknade za polaganje advokatskog ispita utvrđuje Upravni odbor Advokatske komore Srbije.

Iz sredstava naknade obezbeđuju se sredstva za tehničku pripremu i organizovanje ispita, rad ispitivača i izdavanje uverenja.

XI ADVOKATSKA LEGITIMACIJA I LEGITIMACIJA ADVOKATSKOG PRIPRAVNIKA

1. Advokatska legitimacija

Član 250

Advokatska komora Niša, na dan položene advokatske zakletve, donosi rešenje o upisu u imenik advokata i izdaje advokatsku legitimaciju.

Advokatska legitimacija overena za tekuću godinu služi kao dokaz svojstva advokata.

Advokatska legitimacija sadrži ime i prezime advokata, njegovu fotografiju, redni broj, dan, mesec i godinu upisa u imenik advokata, važnost advokatske legitimacije, kao i druge podatke od značaja za utvrđivanje svojstva advokata predviđene opštim aktom Advokatske komore Srbije.

2. Legitimacija advokatskog pripravnika

Član 251

Advokatska komora Niša, na dan položene zakletve advokatskog pripravnika, donosi rešenje o upisu u imenik advokatskih pripravnika i izdaje legitimaciju advokatskog pripravnika.

Legitimacija advokatskog pripravnika sadrži ime i prezime advokatskog pripravnika, njegovu fotografiju, redni broj, dan, mesec i godinu upisa u imenik advokatskih pripravnika, važnost legitimacije advokatskog pripravnika, kao i druge podatke od značaja za utvrđivanje svojstva advokatskog pripravnika predviđene opštim aktom Advokatske komore Srbije.

XII MATERIJALNO I FINANSIJSKO POSLOVANJE ADVOKATSKE KOMORE NIŠA

1. Materijalno poslovanje

Član 252

Advokatska komora Niša se samostalno finansira.

Sredstva Advokatske komore Niša su nepokretnosti, inventar i prihodi.

Član 253

Materijalno poslovanje Advokatske komore Niša vrši se na osnovu godišnjeg plana prihoda i rashoda koji utvrđuje Upravni odbor Advokatske komore Niša, najkasnije do dana usvajanja godišnjeg računa Advokatske komore Niša za prethodnu poslovnu godinu.

Član 254

Izvori finansiranja Advokatske komore Niša su:

1) članarina i drugi doprinosi čiju visinu utvrđuje Upravni odbori Advokatske komora Niša,

2) premije osiguranja advokata u slučaju kolektivnog osiguranja advokata od profesionalne odgovornosti,

3) upisnina za upis u Imenik advokata i naknade,

4) prihodi od donacija i

5) iznosi naplaćenih novčanih kazni u disciplinskom postupku,

6) drugi prihodi.

Član 255

Advokat je dužan da advokatskoj komori plaća članarinu i druge materijalne obaveze.

Odluka advokatske komore o visini dugovanja po osnovu članarine, visine troškova upisa i drugih redovnih materijalnih obaveza advokata prema advokatskoj komori ima svojstvo verodostojne isprave u izvršnom postupku.

Član 256

Advokatska komora Niša raspolaže sredstvima u skladu sa Zakonom i Statutom.

Advokatska komora Niša sredstva može upotrebiti za:

- svoje redovne aktivnosti,

- osiguranje advokata od profesionalne odgovornosti,

- pribavljanje imovine i imovinskih prava;

- članarinu međunarodnim organizacijama i Advokatskoj komori Srbije;

- zarade zaposlenih u stručnoj službi;

- pomoć advokatima i njihovim porodicama koji su ostali bez najnužnijih sredstava;

- humanitarne svrhe,

- druge svrhe u skladu sa Zakonom i Statutom.

2. Fondovi Advokatske komore Niša

Član 257

Advokatska komora Niša može osnivati fondove na osnovu odluke Upravnog odbora Advokatske komore Niša.

Fondovi posluju prema pravilniku koji donosi Upravni odbor prilikom osnivanja fonda.

Član 258

Fondovi se osnivaju iz sredstava Advokatske komore Niša, naknada advokata čiju visinu utvrđuje Upravni odbor, donacija, poklona i drugih sredstva.

O prijemu poklona i donacija odlučuje Upravni odbor Advokatske komore Niša.

XIII OPŠTI AKTI

Član 259

Opšti akti Advokatske komore Niša su:

1. Statut,

2. Pravilnik o Advokatskoj akademiji sa programom rada,

3. Pravilnik o advokatskom ispitu sa programom ispita, kriterijumima i postupku izbora Komisije za polaganje advokatskog ispita,

4. Pravilnik o sadržini i izgledu advokatske legitimacije, advokatskog pečata, advokatske table i o minimalnim tehničkim uslovima i izgledu advokatske kancelarije,

5. Pravilnik o čuvanju arhivske građe u advokatskoj kancelariji i advokatskoj komori,

6. Poslovnik o radu Skupštine,

7. Poslovnik o radu Upravnog odbora,

8. Pravilnik o priznanjima,

9. Pravilnik o računovodstvu,

10. Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta i o radu za stručnu službu Advokatske komore Niša,

11. Pravilnik o zaštiti na radu, zaštiti od požara,

12. Poslovnik o radu Saveta.

Član 260

Inicijativu za donošenje ili izmenu Statuta ili drugog opšteg akta može podneti svaki organ Advokatske komore Niša, ili jedna od zajednica advokata u sastavu Advokatske komore Niša ili 10 predstavnika u Skupštini Advokatske komore Niša.

Upravni odbor Advokatske komore Niša odlučuje o prihvatanju inicijative za izmenu Statuta Advokatske komore Niša ili drugog opšteg akta Advokatske komore Niša.

Član 261

Ukoliko Upravni odbor Advokatske komore Niša prihvati inicijativu za izmenu Statuta ili drugog opšteg akta formiraće Komisiju koja će uraditi tekst nacrta Statuta ili drugog opšteg akta.

Upravni odbor Advokatske komore Niša utvrđuje nacrt statuta ili drugog opšteg akta i dostavlja ga na javnu diskusiju zajednicama advokata u sastavu Advokatske komore Niša.

Javna rasprava o nacrtu iz stava 2. ovog člana traje 30 dana od dana donošenja odluke Upravnog odbora Advokatske komore Niša o utvrđivanju nacrta Statuta ili drugog opšteg akta Advokatske komore Niša.

Član 262

Nakon završetka javne rasprave, Upravni odbor Advokatske komore Niša utvrđuje predlog Statuta ili drugog opšteg akta i predlaže predsedniku Advokatske komore Niša da u roku određenim ovim Statutom sazove Skupštinu radi odlučivanja o predlogu za donošenje ili izmenu Statuta ili drugog opšteg akta Advokatske komore Niša.

Upravni odbor Advokatske komore Niša prilikom utvrđivanja predloga iz stava 1. ovog člana razmatra mišljenja, primedbe i predloge iz javne rasprave i daje razloge zbog čega nije usvojio određene primedbe i predloge.

Skupština Advokatske komore Niša prilikom pretresa predloga za donošenje ili izmenu Statuta, a Upravni odbor Advokatske komore Niša prilikom pretresa predloga drugog opšteg akta postupa sa primedbama i predlozima po proceduri propisanoj za amandmane.

Član 263

Skupština Advokatske komore Niša odluku o usvajanju predloga Statuta ili predloga izmena i dopuna Statuta Advokatske komore Niša donosi apsolutnom većinom - 50% plus 1 predstavnika u Skupštini Advokatske komore Niša.

Statut Advokatske komore Niša i njegove izmene i dopune, Kodeks objavljuju u "Službenom listu grada Niša" i stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja, osim ako primena nije odložena samim aktom.

Upravni odbor Advokatske komore Niša odluku o usvajanju drugih opštih akata donosi većinom glasova prisutnih članova Upravnog odbora.

Drugi opšti akti Advokatske komore Niša objavljuju se na oglasnoj tabli i u publikacijama Advokatske komore Niša.

Ovaj Statut će se smatrati usvojenim ukoliko ga usvoji većina prisutnih članova Skupštine prethodnog saziva.

XIV JAVNOST RADA ADVOKATSKE KOMORE NIŠ

1. Javnost rada i informisanje

Član 264

Javnost rada obezbeđuje se održavanjem javnih sednica svih organa Advokatske komore Niša, obaveštavanjem o održavanju sednica isticanjem preko oglasnih tabli u sudovima i komorama, dostavljanjem informacija i izveštaja o radu organa Advokatske komore Niša, objavljivanjem statuta i opštih akata Advokatske komore Niša u oglasima putem medija i web prezentacijom.

Član 265

Najmanje jedanput godišnje organi Advokatske komore Niša sastavljaju i podnose pismene izveštaje o svom radu Skupštini Advokatske komore Niša.

Član 266

Obaveštavanje članstva o održavanju sednica organa Advokatske komore Niša i zajednicama advokata u sastavu Advokatske komore Niša vrši se ličnom dostavom pisanim putem, isticanjem akta o sazivu na oglasnoj tabli, njegovim objavljivanjem u publikacijama Advokatske komore Niša, medijima i preko web sajta.

Obaveštenje članstva o radu na sednici organa Advokatske komore Niša, osim sa sednica disciplinskih organa, vrši se dostavljanjem informacija i usvojenih opštih akata advokatskim komorama, objavljivanjem na oglasnoj tabli ili preko publikacija Advokatske komore Niša.

Upravni odbor Advokatske komore Niša i advokatskih komora u njenom sastavu su dužni da na prigodan način redovno objavljuju izveštaje (zapisnike) sa svojih sednica, kao i da obaveštavaju o drugim bitnim aktivnostima koje su od interesa za profesiju.

Član 267

Advokatska komore Niša ima prezentaciju na Internetu.

2. Biblioteka

Član 268

Advokatska komora Niša ima biblioteku u kojoj prikuplja i čuva stručnu literaturu.

Način poslovanja biblioteke uređuje se opštim aktom koji donosi Upravni odbor Advokatske komore Niša.

XV PRAZNICI I PRIZNANJA

Član 269

"Dan advokature Srbije" je 28. februar, kao dan donošenja prvog Zakona o javnim pravozastupnicima iz 1862. godine.

Program proslave "Dana advokature Srbije" utvrđuje Upravni odbor Advokatske komore Niša.

Član 270

U znak priznanja advokatima za postignute izuzetne rezultate u vršenju advokature za njen razvoj, kao i onima van advokature koji su svojim ličnim doprinosom uticali na razvoj i napredak advokature dodeljuje se "Plaketa Advokatske komore Niša".

Pored priznanja iz stava 1. ovog člana advokatu se može dodeliti i "Povelja Advokatske komore Niša" za njegov zapažen dugogodišnji rad u advokaturi u organima Advokatske komore Niša i za uspešno obavljanje drugih društvenih poslova u okviru advokature, profesionalnih udruženja i organizacija.

Pravilnikom koji donosi Upravni odbor Advokatske komore Niša utvrđuju se uslovi za dodelu priznanja iz stava 1. i 2. ovog člana.

XVI STRUČNA SLUŽBA ADVOKATSKE KOMORE NIŠA

Član 271

Služba Advokatske komore Niša obavlja administrativno-stručne i pomoćne poslove.

Zaposleni u službi imaju sva prava utvrđena pozitivnim propisima i odlukama organa Advokatske komore Niša.

Radom službe rukovodi rukovodilac službe koji se bira na osnovu javnog oglasa.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosu u Službi Advokatske komore Niša bliže se uređuju Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta i Pravilnikom o radu.

XVII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 272

Funkcija članova organa Advokatske komore Niša i predstavnika u Advokatskoj komori Srbije do dana stupanja na snagu ovog Statuta nastaviće se do isteka mandata na koji su izabrani.

Član 273

Advokati koji danom stupanja na snagu ovog Statuta obavljaju poslove koji su nespojivi sa advokaturom dužni su da se u roku od 3 meseca od dana stupanja na snagu izjasni da li će nastaviti sa bavljenjem advokaturom.

Advokati koji su do usvajanja ovog Statuta izabani za nosioce funkcije ili članove organa u Advokatskoj komori Srbije ili Advokatskoj komori Niša dužni su da se izjasne u roku od 3 meseca od usvajanja ovog Statuta o tome koju će funkciju vršiti.

Član 274

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje primena Statuta Advokatske komore Niša koji je usvojen na Skupštini Advokatske komore Niša, dana 11.12.1999. godine i objavljen u "Službenom listu Grada Niša".

Ovaj Statut donet je na Skupštini Advokatske komore Niš, dana 10.02.2012. god. i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Niša", ili objavljivanja na zvaničnom sajtu AK Niš.