Zastava Bosne i Hercegovine

STATUT ADVOKATSKE KOMORE NIŠA

("Sl. list grada Niša", br. 96/2019 - prečišćen tekst i 69/2022 - odluka US)

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Statutom se uređuju: zadaci i poslovi, unutrašnja organizacija Advokatske komore Niša, izbor i delokrug njenih organa, način vršenja javnih ovlašćenja i druga pitanja od značaja za rad Advokatske komore Niša.

Član 2

Advokatska komora Niša je nezavisna, samostalna i obavezna profesionalna organizacija advokata koji imaju sedište advokatske kancelarije na teritoriji svih opština koje pripadaju području nadležnosti viših sudova u Nišu, Pirotu, Vranju, Prokuplju i Leskovcu.

Postojanje Advokatske komore Niša utvrđeno je Zakonom o advokaturi.

Član 3

Naziv Advokatske komore Niša je:

"Advokatska komora Niša" napisan na srpskom jeziku i ćiriličkim pismom.

Sedište Advokatske komore je u Nišu, ul. Generala Bože Jankovića 1/III/19-20.

Član 4

Advokatska komora Niša ima svoj pečat okruglog oblika sa nazivom i sedištem na srpskom jeziku i ćiriličkim pismom.

Pečat Advokatske komore Niša je okruglog oblika, prečnika 2,5 cm i sadrži naziv i sedište Advokatske komore Niša i redni broj pečata.

Osim pečata iz stava 2. ovog člana, u upotrebi u Advokatskoj komori Niša su i sledeći pečati: Advokatska komora Niša - disciplinski tužilac, Advokatska komora Niša - Disciplinski sud, Advokatska komora Niša - Advokatska akademija, Advokatska komora Niša - Izborna komisija, Advokatska komora Niša - Verifikaciona komisija.

Advokatska komora Niša ima svoj štambilj koji je pravougaonog oblika veličine 5,5 cm x 2,5 cm i sadrži naziv i sedište Advokatske komore Niša, prostor za delovodni broj i datum i redni broj štambilja.

Osim štambilja iz stava 4. ovog člana, u upotrebi u Advokatskoj komori Niša su i štambilj Disciplinskog tužioca i štambilj Disciplinskog suda.

Advokatska komora Niša vodi knjigu pečata i štambilja u koju se unosi otisak pečata, odnosno štambilja i prijemnog štambilja prema rednom broju i podaci o licu koje je zaduženo sa pečatom, odnosno štambiljom i njegov potpis i donosi poseban pravilnik kojim se bliže uređuje način korišćenja pečata i štambilja.

Član 5

Advokatska komora Niša ima amblem.

Amblem Advokatske komore Niša je kružnog oblika sa dva koncentrična kruga. U prvom krugu je Temida, grčka boginja pravde sa povezanim očima, sa mačem u desnoj ruci, terazijama u levoj ruci i štitom sa leve strane postolja na kome je upisana 1972. godina. Drugi krug je okvir amblema. Između krugova ispisan je na srpskom jeziku i ćiriličkim pismom tekst: "Advokatska komora Niša".

Član 6

Advokatsku komoru Niša predstavlja i zastupa predsednik Advokatske komore Niša.

Član 7

Advokatska komora Niša ima svoju imovinu.

Advokatska komora za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom.

Sredstva za rad Advokatske komore Niša obezbeđuju se na način propisan Zakonom o advokaturi, Statutom Advokatske komore Srbije i ovim statutom.

Član 8

Rad Advokatske komore Niša i njenih organa je javan.

Ovim Statutom određuju se slučajevi i postupak isključenja javnosti u toku rada pojedinih organa Advokatske komore Niša.

1. Poslovi Advokatske komore Niša

Član 9

Advokatska komora Niša obavlja sledeće poslove:

- predstavlja advokaturu, zastupa i štiti njene interese;

- stara se o obezbeđenju uslova za pravilno i zakonito vršenje advokature;

- preduzima mere za razvoj advokature;

- stara se o podizanju stručnog i etičkog nivoa advokature;

- stara se o jačanju profesionalne discipline i odgovornosti u obavljanju advokature;

- stara se o obnavljanju advokature prvenstveno iz reda advokatskih pripravnika;

- održava odnose sa državnim i pravosudnim organima i drugim organizacijama;

- podnosi predloge za unapređenje advokature, pravosudnog i pravnog sistema;

- daje predloge o pitanjima značajnim za ostvarivanje i zaštitu ustavnih sloboda i prava građana;

- obavlja druge poslove od značaja za advokaturu.

- unapređuje i afirmiše advokaturu kao nezavisnu profesiju, na svom području;

- donosi statut i druga opšta akta;

- odlučuje o načinu korišćenja sopstvenih sredstava;

- vrši javna ovlašćenja u oblasti advokature u skladu sa Zakonom o advokaturi, Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom na svom području;

- odlučuje o upisu u imenike i brisanju iz imenika advokata, imenika zajedničkih advokatskih kancelarija, upisnik A i upisnik B advokata stranih državljana i imenika advokatskih pripravnika, kao prvostepeni organ;

- vodi imenike advokata, zajedničkih advokatskih kancelarija, upisnik A i upisnik B advokata stranih državljana i imenik advokatskih pripravnika za svoje područje;

- obrazuje komisiju za polaganje advokatskog ispita i organizuje i sprovodi advokatski ispit za svoju teritoriju;

- vodi evidenciju o položenom advokatskom ispitu na svojoj teritoriji;

- stara se o zakonitosti rada advokata, advokatskih pripravnika, organa i službe advokatske komore i o sprovođenju Statuta Advokatske komore Srbije, svog Statuta i Kodeksa profesionalne etike advokata;

- sprovodi disciplinski postupak zbog povrede dužnosti i narušavanja ugleda advokature, u skladu sa odredbama Statuta Advokatske komore Srbije i ovog Statuta

- zastupa interese advokata za teritoriju za koju je osnovana;

- ostvaruje međunarodnu saradnju u skladu sa Zakonom o advokaturi i Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom, sve od interesa za advokaturu i Advokatsku komoru Niša;

- predstavlja advokate sa svog područja u poslovima koji su od značaja za Advokatsku komoru Niša pred domaćim i inostranim profesionalnim udruženjima i organizacijama, pravnim i fizičkim licima;

- organizuje i sprovodi stalnu obuku advokata, advokatskih pripravnika, diplomiranih pravnika i zaposlenih u advokatskim kancelarijama i specijalizovano stručno usavršavanje advokata u skladu sa Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom;

- organizuje pružanje besplatne pravne pomoći za teritoriju za koju je osnovana u skladu sa zakonom;

- štiti prava i interese advokata i advokatskih pripravnika za teritoriju za koju je osnovana;

- štiti interese i integritet Advokatske komore Niša;

- izdaje stalne i povremene publikacije;

- obavlja druge poslove propisane Zakonom o advokaturi, Statutom Advokatske komore Srbije i ovim statutom.

II UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 10

Advokatska komora Niša ostvaruje svoje zadatke i poslove određene zakonom, Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom posredstvom svojih organa.

1. Advokatska komora Niša i nadležnost za teritoriju za koju je osnovana

Član 11

Advokatska komora Niša ima svojstvo pravnog lica i nastavlja sa radom na teritoriji za koju je osnovana.

Advokatska komora Niša svojim statutom i opštim aktima uređuje unutrašnju organizaciju i rad, u skladu sa zakonom i Statutom Advokatske komore Srbije.

Advokatska komora Niša zadržava imovinu koju je do sada stekla i ima pravo da stiče imovinu i njome samostalno raspolaže u skladu sa zakonom, Statutom Advokatske komore Srbije i ovim statutom.

Svi advokati koji imaju sedište advokatske kancelarije na području Advokatske komore Niša su članovi Advokatske komore Niša.

Advokatska komora Niša vrši svoja javna ovlašćenja i ostvaruje svoje zadatke i poslove na teritoriji svih opština koje pripadaju području nadležnosti viših sudova u Nišu, Pirotu, Vranju, Prokuplju i Leskovcu.

U okviru Advokatske komore Niša formiraju se zajednice advokata i to za područje Osnovnog suda u Nišu - zajednica advokata Niša, za područje Višeg suda u Vranju - zajednica advokata Vranja, za područje Višeg suda u Leskovcu - zajednica advokata Leskovca, za područje Višeg suda u Pirotu - zajednica advokata Pirota, za područje Višeg suda u Prokuplju - zajednica advokata Prokuplja i za područje Osnovnog suda u Aleksincu - zajednica advokata Aleksinca.

Zajednice advokata imaju predsednika i zamenika predsednika.

Predsednika i zamenika predsednika zajednica advokata biraju advokati koji imaju sedište advokatske kancelarije na području zajednice advokata za koju se predsednik i zamenik predsednika biraju.

Mandati predsednika i zamenika predsednika zajednice advokata traju četiri godine i mogu se ponoviti jedanput, s tim što se postupak izbora uređuje posebnim pravilnikom koji donosi Upravni odbor.

Predsednici zajednica u sastavu Advokatske komore Niša učestvuju u radu Upravnog odbora, bez prava glasa.

III ORGANI ADVOKATSKE KOMORE NIŠA

Član 12

Organi Advokatske komore Niša su:

- skupština,

- predsednik,

- potpredsednik,

- upravni odbor,

- nadzorni odbor,

- disciplinski tužilac,

- disciplinski sud,

- savet.

1. Skupština

Član 13

Skupština Advokatske komore Niša je najviši organ Advokatske komore Niša.

Član 14

Skupštinu Advokatske komore Niša čine predstavnici koje biraju svi advokati Advokatske komore Niša.

Glasanje za predstavnike za Skupštinu Advokatske komore Niša se sprovodi po zajednicama Advokatske komore Niša.

Svaka zajednica advokata daje u Skupštinu Advokatske komore Niša jednog predstavnika na svakih 10 advokata.

Izborna lista koja se sačini na način iz prethodnog stava ovog člana je jedinstvena i čine je svi kandidati za predstavnike Skupštine Advokatske komore Niša, i za tu izbornu listu advokati, članovi Advokatske komore Niša, glasaju u celosti na izborima za Skupštinu Advokatske komore Niša.

Advokati sa područja svih zajednica advokata u sastavu Advokatske komore Niša biraju svoje predstavnike u Skupštini Advokatske komore Niša po predstavničkom sistemu koji obezbeđuje ravnomernu zastupljenost advokata sa područja svih zajednica advokata i to isključivo tajnim glasanjem.

Bez obzira na broj svojih članova nijedna zajednica advokata u sastavu Advokatske komore Niš ne može da ima više od 49% ukupnog broja predstavnika.

Upravni odbor Advokatske komore Niša prilikom donošenja odluke o raspisivanju izbora za predstavnike u Skupštini Advokatske komore Niša, svojom odlukom utvrđuje broj predstavnika za svaku zajednicu advokata u Skupštini Advokatske komore Niša, prema broju advokata na dan donošenja te odluke, u skladu sa odredbom stava tri ovog člana, kao i konačni broj predstavnika u Skupštini, koji se biraju.

Postupak izbora, kriterijumi za kandidovanje i postupak opoziva predstavnika Skupštine Advokatske komore Niša utvrđuje se ovim Statutom.

Član 15

Mandat predstavnika traje 4 (četiri) godine i može se ponoviti bez ograničenja.

Član 16

Predstavnici u Skupštini Advokatske komore Niša stiču prava i dužnosti predstavnika danom potvrđivanja mandata od strane Skupštine prethodnog saziva.

Do potvrđivanja mandata novih predstavnika u Skupštini Advokatske komore Niša traju prava i obaveze predstavnika iz prethodnog saziva.

Mandat predstavniku Skupštine Advokatske komore Niš izabranom na dopunskim izborima, ističe kada i mandati ostalih predstavnika odnosno članova organa tog saziva.

Član 17

Skupština Advokatske komore Niša:

(1) donosi:

1. Statut i odluke o izmenama i dopunama Statuta,

2. Poslovnik o svom radu i radu radnih tela koja obrazuje,

(2) odlučuje i raspravlja o:

1. svim pitanjima koja su od interesa za advokaturu, profesionalni i društveni položaj advokata i advokatskih pripravnika, unapređenja pravnog i pravosudnog sistema i druga pitanja u vezi sa pružanjem pravne pomoći koja su od opšteg značaja za javni interes i za zaštitu prava i sloboda građana i pravnih lica i o tome donosi odluke,

2. odlučuje o davanju saglasnosti za osnivanje novih Advokatskih komora sa svoje teritorije u skladu sa Statutom Advokatske komore Srbije,

3. odobrava završni račun i donosi plan prihoda i rashoda Advokatske komore Niša,

4. pretresa izveštaje o radu organa Advokatske komore Niša i o njima odlučuje,

5. osniva fondove Advokatske komore Niša i donosi pravilnike o njihovom radu,

6. obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom;

(3) bira i opoziva, isključivo tajnim glasanjem, u skladu sa odredbama ovog Statuta:

1. Predsednika Advokatske komore Niša,

2. Potpredsednike Advokatske komore Niša,

3. Članove Upravnog odbora Advokatske komore Niša,

4. Disciplinskog tužioca i njegove zamenike,

5. Predsednika, zamenika predsednika i sudije Disciplinskog suda,

6. članove Nadzornog odbora,

(4) potvrđuje mandat predstavnika u Skupštini Advokatske komore Niša i članova organa Advokatske komore Niša koje bira, u skladu sa ovim Statutom.

Član 18

Skupština Advokatske komore Niša konstituisana je potvrđivanjem svih mandata.

Član 19

Predsednik Advokatske komore Niša saziva sednicu Skupštine, kao redovnu najmanje jedanput godišnje ili, kao vanrednu, ukoliko to zahtevaju okolnosti ili pitanja o kojima treba Skupština da se izjasni.

Na predlog Upravnog odbora Advokatske komore Niša ili najmanje 1/3 od ukupnog broja predstavnika Skupštine Advokatske komore Niš, predsednik Advokatske komore Niša je dužan da sazove vanrednu sednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana prijema predloga.

Predlog iz stava 2. ovog člana mora biti sastavljen u pisanoj formi s predlogom dnevnog reda i materijalom koji se odnosi na predlog.

U slučaju da predsednik Advokatske komore Niša ne sazove sednicu u roku određenom u stavu 2. ovog člana, predlagač može sazvati sednicu Skupštine u daljem roku od 30 dana. Poslove neophodne za sazivanje i organizovanje vanredne skupštine Advokatske komore Niša obavlja - realizuje služba - administracija Advokatske komore Niša, po nalogu predlagača. Nužne i neophodne troškove sazivanja Skupštine snosi Advokatska komora Niša, o čemu odluku donosi Upravni odbor Advokatske komore Niša na obrazloženi predlog predlagača.

Po prijemu predloga za sazivanje vanredne skupštine Advokatske komore Niša ne može se pokrenuti postupak za izmene i dopune Statuta Advokatske komore Niša koji se odnosi na podnošenje predloga i sazivanje vanredne skupštine, do sazivanja te skupštine.

Član 20

Skupština radi u javnim sednicama, a sednica se može održati ako joj prisustvuje više od polovine predstavnika.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih predstavnika.

Skupština odlučuje apsolutnom većinom - 50% plus 1 glas od ukupnog broja predstavnika u Skupštini, u posebnim slučajevima propisanom ovim Statutom.

Saglasnost za izdvajanje novoosnovane komore iz sastava Advokatske komore Niša, Skupština daje dvotrećinskom većinom od ukupnog broja predstavnika.

Član 21

Skupština se, po pravilu, održava u sedištu Advokatske komore Niša, ali predsednik ili Upravni odbor Advokatske komore Niša mogu sazvati sednicu Skupštine i u nekom drugom mestu na području Advokatske komore Niša.

Pozivi za Skupštinu, sa naznačenjem mesta i vremena održavanja, predloženim dnevnim redom i radnim materijalom koji se odnosi na predloženi dnevni red, dostavljaju se predstavnicima u Skupštini najmanje osam dana pre održavanja sednice Skupštine.

Izuzetno, u vanrednim okolnostima, pozivi za vanrednu sednicu Skupštine mogu biti dostavljeni predstavnicima u Skupštini telegramom, telefonom ili elektronskim putem, bez radnog materijala i u roku kraćem od roka propisanog u stavu 2. ovog člana.

Postojanje vanrednih okolnosti iz stava 3. ovog člana utvrđuje Upravni odbor Advokatske komore Niša.

Član 22

Skupština donosi odluke.

Odlukom se odlučuje o donošenju Statuta, opštih akata i drugim poslovima iz delokruga rada Skupštine.

Član 23

Sednicom Skupštine rukovodi predsednik Advokatske komore Niša.

U odsustvu predsednika Advokatske komore Niša sednicom rukovodi potpredsednik Advokatske komore Niša.

Ukoliko je vanredna sednica Skupštine Advokatske komore Niša sazvana na predlog ovlašćenih predlagača iz člana 19. ovog Statuta, Skupštinom predsedava predsednik Advokatske komore Niša, a u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti potpredsednik Advokatske komore Niša ili član Upravnog odbora koga odredi predsednik Advokatske komore Niša, ili predstavnik u Skupštini ili član Upravnog odbora Advokatske komore Niša koga izabere Skupština Advokatske komore Niša da predsedava Skupštinom.

Predsedavajući vanredne sednice Skupštine je dužan da omogući ovlašćenim predlagačima nesmetano izlaganje predloga zbog kojih su sazvali Skupštinu, razloga zbog kojih predsednik Advokatske komore Srbije nije sazvao vanrednu sednicu Skupštine i da se stara o vođenju sednice u skladu sa Poslovnikom.

Poslovnikom će se utvrditi način vođenja Skupštine, broj i dužina izlaganja koja može biti vremenski ograničena i druga pitanja od značaja za rad i vođenje Skupštine.

Sednicom Skupštine na kojoj se odlučuje o opozivu predsednika, predsedava najstariji prisutni predstavnik.

2. Predsednik i potpredsednik Advokatske komore Niša

Član 24

Predsednik Advokatske komore Niša:

- predstavlja i zastupa Advokatsku komoru Niša;

- saziva sednice Skupštine i Upravnog odbora Advokatske komore Niša, predlaže dnevni red za te sednice i predsedava im;

- potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština i Upravni odbor;

- donosi rešenja kada se odluke donose u upravnom postupku;

- izvršava odluke Skupštine i Upravnog odbora;

- donosi odluke o raspolaganju sredstvima Advokatske komore Niša u skladu sa zakonom, ovim Statutom, Statutom Advokatske komore Srbije, odlukama Upravnog odbora i Skupštine Advokatske komore Niša;

- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili drugim opštim aktima Advokatske komore Niša.

Predsednika Advokatske komore Niša neposredno bira i opoziva Skupština Advokatske komore Niša na način i u postupku utvrđenim ovim Statutom.

Do potvrđivanja mandata novoizabranog predsednika traju prava i dužnosti predsednika Advokatske komore Niša prethodnog saziva.

Za svoj rad predsednik odgovara Skupštini Advokatske komore Niša i Upravnom odboru Advokatske komore Niša.

Član 25

Predsednika Advokatske komore Niša u odsutnosti zamenjuje potpredsednik Advokatske komore Niša koga predsednik odredi, a u slučaju sprečenosti oba potpredsednika, član Upravnog odbora koga predsednik odredi.

Član 26

Na izbornoj skupštini na način predviđen ovim Statutom, biće izabrani predsednik i dva potpredsednika Advokatske komore Niša.

Jedan potpredsednik bira se sa područja zajednice advokata Niša, dok se drugi potpredsednik bira iz redova ostalih zajednica advokata Advokatske komore Niša.

Član 27

Mandat predsednika i potpredsednika traje 4 godine i može se ponoviti jedanput.

Član 28

Potpredsednik koga odredi predsednik zamenjuje predsednika u njegovom odsustvu i obavlja i druge poslove koje mu je poverio predsednik.

U slučaju da predsednik ne odredi potpredsednika koji ga zamenjuje, na način propisan u prethodnom stavu, zamenjivaće ga potpredsednik sa dužim stažom o advokaturi.

3. Upravni odbor

Član 29

Upravni odbor je organ Advokatske komore Niša koji vrši prava i dužnosti utvrđene ovim Statutom i drugim opštim aktima.

Upravni odbor ima 15 članova koje bira Skupština Advokatske komore Niša neposrednim i tajnim glasanjem na način utvrđen ovim Statutom i to 14 članova Upravnog odbora od kojih 7 članova iz Zajednice advokata Niša, 2 člana iz Zajednice advokata Leskovca, 2 člana iz Zajednice advokata Vranja i po jednog člana iz Zajednica advokata Prokuplja, Pirota i Aleksinca i po položaju predsednik Advokatske komore Niša, koji je predsednik Upravnog odbora. Članovi Upravnog odbora su po položaju i potpredsednici Advokatske komore Niša, koji se biraju u skladu sa odredbama ovog Statuta.

Broj članova Upravnog odbora koji se bira iz zajednica advokata na području Advokatske komore Niša, umanjuje se za jednog člana Upravnog odbora i to za zajednicu advokata sa čijeg područja je izabran potpredsednik Advokatske komore Niša.

Član 30

Upravni odbor Advokatske komore Niša je konstituisan potvrđivanjem svih mandata.

Do potvrđivanja mandata novog saziva Upravnog odbora Advokatske komore Niša traju prava i dužnosti Upravnog odbora iz prethodnog saziva.

Član 31

Upravni odbor vrši sledeće poslove:

1. sprovodi odluke Skupštine;

2. donosi odluke o postojanju vanrednih okolnosti za sazivanje vanredne sednice skupštine u skladu sa odredbama ovog Statuta;

3. utvrđuje predlog statuta i drugih opštih akata koje donosi Skupština;

4. uređuje organizaciju, način polaganja i izdavanja uverenja o položenom advokatskom ispitu, Pravilnik o imenicima i drugim evidencijama, Pravilnik o osnivanju i radu Advokatske akademije, program rada, organizaciju i rad Advokatske akademije i druge opšte akte koji nisu ovim Statutom ili drugim opštim aktom stavljeni u nadležnost Skupštine ili nekog drugog organa;

5. vrši nadzor nad radom Advokatske akademije Advokatske komore Niša;

6. donosi programe stalne opšte, posebne i specijalizovane obuke advokata na predlog Advokatske akademije Advokatske komore Niša;

7. donosi program opšte i posebne obuke advokatskih pripravnika, diplomiranih pravnika i lica zaposlenih u advokatskim kancelarijama i advokatskim ortačkim društvima, na predlog Advokatske akademije Advokatske komore Niša;

8. donosi i druge odluke u vezi sa radom Advokatske akademije Advokatske komore Niša;

9. imenuje organe Advokatske akademije Advokatske komore Niša;

10. donosi odluke o svim naknadama vezanim za rad Advokatske akademije Advokatske komore Niša;

11. utvrđuje način izbora i rada članova komisija za polaganje advokatskog ispita;

12. uređuje sadržinu i način vođenja imenika advokata, zajedničkih advokatskih kancelarija i imenika advokatskih pripravnika;

13. vodi jedinstveni imenik advokata, zajedničkih advokatskih kancelarija, upisnik A i upisnik B imenika advokata stranih državljana i imenik advokatskih pripravnika za teritoriju Advokatske komore Niš;

14. izvršava konačne presude Disciplinskog suda Advokatske komore Niša;

15. donosi odluku o raspisivanju izbora za članove organa i nosilaca funkcija u Advokatskoj komori Niša;

16. donosi odluke o imenovanju Izborne komisije, Verifikacione komisije kao i biračkih odbora (kada se sprovode izbori za predstavnike u Skupštini Advokatske komore Niša);

17. utvrđuje liste kandidata;

18. usklađuje stavove Advokatske komore Niša sa državnim i drugim organima u stvarima koje se donose uz saglasnost nadležnog državnog organa;

19. prati rad advokata, zajedničkih advokatskih kancelarija i advokatskih ortačkih društava na teritorije Advokatske komore Niša i preduzima odgovarajuće mere u skladu sa zakonom i ovim Statutom;

20. donosi odluke o vrsti, oblicima i trajanju mera za zaštitu profesionalnih prava i interesa advokata i o njihovoj primeni s tim da, ako se radi o obustavi rada advokata, ta mera ne može trajati duže od 3 dana, dok o toj meri ne odluči Skupština Advokatske komore Niša;

21. prati rad zajednica sa svoje teritorije i daje preporuke u vezi sa njihovim radom;

22. utvrđuje predlog plana prihoda i rashoda i stara se o njegovom urednom izvršavanju;

23. određuje lica koja mogu raspolagati materijalnim sredstvima i granice njihovih ovlašćenja;

24. odlučuje o dodeli Plakete i Povelje Advokatske komore Niša i predlaže Advokatskoj komori Srbije kandidate za dodelu najviših priznanja;

25. određuje osnovnu orijentaciju štampanih i elektronskih izdanja i prezentacije Advokatske komore Niša;

26. imenuje odgovorna lica i predavače Advokatske akademije Advokatske komore Niša;

27. predlaže kandidate Advokatskoj komori Srbije za izborne članove Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, u skladu sa ovim Statutom;

28. određuje predstavnike Advokatske komore Niša i članove organa i tela iz reda advokata u organima i organizacijama;

29. odlučuje o statusnim, materijalnim i drugim pitanjima radnika službe Advokatske komore Niša;

30. odlučuje o poslovima i pitanjima koji zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktom nisu stavljeni u delokrug rada Skupštine ili nekog drugog organa;

31. odlučuje o članstvu Advokatske komore Niša u međunarodnim advokatskim organizacijama i udruženjima i imenuje predstavnike Advokatske komore Niša u ovim organizacijama i udruženjima;

32. donosi opšta akta u skladu sa ovim Statutom;

33. donosi Poslovnik o svom radu;

34. bira dekana Advokatske akademije Advokatske komore Niša;

35. vrši druge poslove koje mu poveri Skupština.

Član 32

Za obavljanje poslova iz svog delokruga, Upravni odbor može obrazovati stalna ili povremena radna tela i imenovati članove tih tela iz reda advokata i kada oni nisu članovi organa Advokatske komore Niša.

Član 33

Upravni odbor radi u sednicama kojima mora prisustvovati većina od ukupnog broja njegovih članova čiji je mandat potvrđen, a odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Sednice Upravnog odbora Advokatske komore Niša održavaju se najmanje jednom mesečno.

Sednice Upravnog odbora su javne, a ovim Statutom i Poslovnikom o radu Upravnog odbora utvrđuju se slučajevi kada može biti isključena javnost u radu.

Predsednik Advokatske komore Niša saziva sednice Upravnog odbora, kao redovne i vanredne.

Sednica Upravnog odbora mora se zakazati u roku od 10 dana od prijema pismeno obrazloženog predloga najmanje 5 članova Upravnog odbora.

3.1 Sekretar Upravnog odbora

Član 34

Sekretara Upravnog odbora Advokatske komore Niša imenuje i opoziva Upravni odbor Advokatske komore Niša iz reda članova Upravnog odbora, na predlog predsednika Upravnog odbora.

Sekretar Upravnog odbora se stara o pripremi sednice i sprovođenju odluka Upravnog odbora.

4. Nadzorni odbor

Član 35

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Advokatske komore Niša.

Nadzorni odbor je samostalan organ Advokatske komore Niša i za svoj rad neposredno odgovara Skupštini Advokatske komore Niša.

Član 36

Skupština Advokatske komore Niša neposredno bira članove Nadzornog odbora i to iz redova zajednice advokata Niša dva člana i po jednog člana iz svake zajednice advokata u sastavu Advokatske komore Niša i to zajednice advokata Leskovca, zajednice advokata Vranja, zajednice advokata Prokuplja, zajednice advokata Pirota i zajednice advokata Aleksinca.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine.

Do potvrđivanja mandata članovima novog saziva Nadzornog odbora traju prava i dužnosti članovima Nadzornog odbora iz prethodnog saziva.

Članovi Nadzornog odbora na prvom sastanku koji se održava u roku od 30 dana od dana potvrđivanja mandata, biraju predsednika i zamenika predsednika.

Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu.

Član 37

Nadzorni odbor je dužan da pregleda završni račun i najmanje jednom godišnje finansijsko poslovanje Advokatske komore Niša, dâ svoj nalaz i izveštaj podnese na redovnoj godišnjoj Skupštini.

Nadzorni odbor je ovlašćen da daje mišljenje i preporuke organima Advokatske komore Niša u pogledu raspolaganja sredstvima Komore, kako bi se imovina i novčana sredstva očuvala, namenski koristila od strane ovlašćenih organa i u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

5. Disciplinski organi

Član 38*

Disciplinski organi Advokatske komore Niša su: disciplinski tužilac i Disciplinski sud.

Disciplinske organe neposredno bira Skupština Advokatske komore Niša, u skladu sa ovim Statutom.

Mandat disciplinskih organa traje 4 (četiri) godine. Do potvrđivanja mandata novih disciplinskih organa traju prava i dužnosti tih organa iz prethodnog saziva.

Drugi organi Advokatske komore Niš ne mogu da vrše nadzor nad radom disciplinskih organa, daju naloge za postupanje u pojedinačnim disciplinskim predmetima, niti na drugi način ugrožavaju Statutom utvrđeni položaj disciplinskih organa.

Disciplinski organi podnose izveštaj o svom radu i odgovaraju Skupštini Advokatske komore Niša.

Disciplinsku odgovornost advokata i advokatskih pripravnika utvrđuju disciplinski organi u disciplinskom postupku koji je utvrđen ovim Statutom.

Disciplinski organi Advokatske komore Niša u disciplinskom postupku postupaju kao prvostepeni organi.

Disciplinski organi su dužni da postupaju hitno, a naročito u slučajevima vođenja disciplinskog postupka u kojima je doneto rešenje o privremenoj zabrani bavljenja advokaturom.

5.1 Disciplinski tužilac

Član 39

Disciplinski tužilac je samostalan i nezavisan organ Advokatske komore Niša.

Disciplinski tužilac ima 6 zamenika, koji u disciplinskom postupku imaju ista prava i dužnosti kao i Disciplinski tužilac, a dužni su da postupaju po njegovim obaveznim uputstvima.

Disciplinski tužilac pokreće disciplinski postupak, podiže i zastupa optužnicu pred Disciplinskim sudom, ulaže pravne lekove i predlaže Upravnom odboru utvrđivanje privremene zabrane rada bavljenja advokaturom.

Član 40

Disciplinski tužilac i zamenici disciplinskog tužioca Advokatske komore Niš su podređeni disciplinskom tužiocu Advokatske komore Srbije i dužni su da postupaju po obaveznim uputstvima disciplinskog tužioca Advokatske komore Srbije.

5.2 Disciplinski sud

5.3

Član 41

Disciplinski sud Advokatske komore Niša samostalan je i nezavisan u svom radu.

Član 42

Disciplinski sud Advokatske komore Niša postupa kao prvostepeni sud u disciplinskim postupcima.

Disciplinski sud Advokatske komore Niša sastoji se od predsednika suda, zamenika predsednika suda i 9 sudija.

Radom Disciplinskog suda rukovodi predsednik suda, a u njegovoj odsutnosti njegov zamenik.

Disciplinski sud sudi u veću koje čini troje sudija toga suda. Predsednika i sastav veća utvrđuje rešenjem predsednik Disciplinskog suda. Veće odlučuje prostom većinom glasova.

Član 43

Disciplinski sud u Advokatskoj komori Niš bira se u skladu sa ovim Statutom.

6. Savet

Član 44

Advokatska komora Niša ima Savet Advokatske komore Niša, kao svoj organ.

Savet daje mišljenja i predloge Skupštini i Upravnom odboru o pitanjima koja su od značaja za advokaturu.

Član 45

Članovi Saveta Advokatske komore Niša su predsednik i potpredsednici Advokatske komore Niša, kao članovi po položaju i četiri izborna člana koje, na predlog Upravnog odbora bira Skupština.

Izborni član Saveta može biti advokat koji ima najmanje 25 godina staža u advokaturi na dan izbora, koji je pre izbora za člana Saveta najmanje jedan mandat radio u organima Advokatske komore Srbije ili Advokatske komore Niša, koji nikada nije disciplinski odgovarao, koji nije odgovarao za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom i koji nije član najviših organa političke stranke. Izborni član Saveta mora biti advokat koji je iskazivao posebno angažovanje u radu Advokatske komore Niša i dao doprinos razvoju i unapređenju dobrih kolegijalnih odnosa i profesionalne saradnje Advokatske komore Niša sa drugim advokatskim komorama, i koji je doprineo razvoju i afirmaciji advokature kao nezavisne profesije.

Mandat izbornih članova Saveta traje četiri godine.

Predsednika Saveta biraju članovi Saveta, većinom od ukupnog broja članova.

Za predsednika Saveta može biti izabran samo izborni član Saveta.

Član 46

Predsednik Saveta Advokatske komore Niša, predsednik Advokatske komore Niša, Upravni odbor Advokatske komore Niša, kao i najmanje dva člana Saveta mogu predložiti zakazivanje sednice Saveta Advokatske komore Niša.

Savet o svom radu podnosi izveštaj Skupštini Advokatske komore Niša.

Skupština i Upravni odbor Advokatske komore Niša dužni su da stave na dnevni red i razmotre predloge i mišljenja Saveta Advokatske komore Niša na prvoj narednoj sednici.

Predsednik Saveta Advokatske komore Niša obaveštava se o održavanju sednica Upravnog odbora i Skupštine Advokatske komore Niša, na kojima može prisustvovati, bez prava glasa.

7. Sekcija "Mladi advokati Advokatske komore Niša"

Član 47

U Advokatskoj komori Niša može se osnivati sekcija mladih advokata.

Odluku o osnivanju i pravila kojima se uređuje način organizovanja i rad mladih advokata donosi Upravni odbor.

Član sekcije mladih advokata može biti advokat do 40 godina života.

IV ORGANI I NOSIOCI FUNKCIJA ADVOKATSKE KOMORE NIŠA

1. Izbori i mandat članova organa i nosilaca funkcija

Član 48

Advokati koji su upisani u imenik advokata Advokatske komore Niša imaju pravo da biraju i budu birani za članove organa i nosioce funkcija u Advokatskoj komori Niša i Advokatskoj komori Srbije u skladu sa Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom.

Član 49

Skupština Advokatske komore Niš bira članove organa i nosioce funkcija neposredno tajnim glasanjem na mandatni period od 4 (četiri) godine, osim ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

Članovi organa i nosioci funkcija u Advokatskoj komori Niša mogu biti članovi organa i obavljati istu funkciju najviše u dva mandata, osim ako ovim Statutom nije drugačije određeno Predstavnike u Skupštini Advokatske komore Niša biraju advokati u sastavu Advokatske komore Niša, u skladu sa ovim Statutom, neposredno i isključivo tajnim glasanjem.

Predstavnik u Skupštini Advokatske komore Niš stiče prava i dužnosti danom potvrđivanja mandata od strane Skupštine Advokatske komore Niš. Do konstituisanja Skupštine Advokatske komore Niša, u smislu odredaba ovog Statuta, prava i dužnosti Skupštine Advokatske komore Niša vrši Skupština Advokatske komore Niš prethodnog saziva.

Nakon konstituisanja Skupštine Advokatske komore Niš, u smislu odredaba ovog Statuta, prestaje mandat Skupštini Advokatske komore Niš prethodnog saziva.

Članove Upravnog odbora Advokatske komore Niš bira Skupština u skladu sa ovim Statutom, neposredno i isključivo tajnim glasanjem.

Član Upravnog odbora Advokatske komore Niš stiče prava i dužnosti danom potvrđivanja mandata od strane Skupštine Advokatske komore Niš. Do potvrđivanja mandata novih članova Upravnog odbora Advokatske komore Niš traju prava i obaveze člana Upravnog odbora Advokatske komore Niš iz prethodnog saziva.

Nakon konstituisanja Upravnog odbora Advokatske komore Niša, u smislu odredaba ovog Statuta, prestaje mandat Upravnom odboru prethodnog saziva, a potvrđivanje preostalih mandata članova Upravnog odbora Advokatske komore Niša vrši Skupština Advokatske komore Niša.

Predsednik Advokatske komore Niš, potpredsednik Advokatske komore Niša, Nadzorni odbor Advokatske komore Niša, disciplinski tužilac Advokatske komore Niša i zamenici disciplinskog tužioca Advokatske komore Niša, predsednik, zamenik predsednika i sudije Disciplinskog suda Advokatske komore Niša, biraju se na Skupštini Advokatske komore Niša, neposredno i isključivo tajnim glasanjem tako da njihovi mandati traju do izbora članova novih organa Advokatske komore Niša.

Predsednik i potpredsednici Advokatske komore Niša biraju se na mandatni period od 4 godine. Nadzorni odbor Advokatske komore Niša, disciplinski tužilac i zamenici disciplinskog tužioca Advokatske komore Niša, predsednik, zamenik predsednika i sudije Disciplinskog suda Advokatske komore Niša biraju se na mandatni period od 4 godine.

2. Organi za sprovođenje izbora

Član 50

Organ za sprovođenje izbora je Izborna komisija Advokatske komore Niša.

Izborna komisija ima predsednika, zamenika predsednika i 5 članova, koji imaju 5 zamenika koji su iz iste zajednice advokata, s tim što svaka zajednica advokata daje po jednog člana u izbornu komisiju.

Mandat Izborne komisije Advokatske komore Niša traje 4 (četiri) godine.

Član 51

Upravni odbor Advokatska komora Niša za sprovođenje izbora za predstavnike u Skupštini AK Niš. imenuje biračke odbore kao organe za sprovođenje izbora na nivou zajednica advokata.

2.1 Izborna komisija

Član 52

Upravni odbor Advokatske komore Niša imenuje Izbornu komisiju u skladu sa članom 50 ovog Statuta.

Predsednik, zamenik predsednika, članovi Izborne komisije i njihovi zamenici, kao i predsednici i članovi drugih organa za sprovođenje izbora čije je postojanje predviđeno ovim Statutom ne mogu biti kandidati niti predlagači kandidata za članove organa i nosioce funkcija u organima Advokatske komore Niša. U slučaju da predsednik ili neko od članova Izborne komisije ili predsednik ili članovi drugih organa za sprovođenje izbora postanu kandidati ili predlagači kandidata za člana organa ili nosilaca funkcija u Advokatskoj komori Niša, njima prestaje funkcija u organu za sprovođenje izbora i u tom slučaju se mora sprovesti nov postupak za izbor tog člana/

Član 53

Izborna komisija Advokatske komore Niš:

1. stara se o zakonitom sprovođenju izbora,

2. organizuje tehničku pripremu za izbore,

3. prati primenu i daje objašnjenja u vezi sa primenom ovog Statuta i sprovođenjem pojedinih izbornih radnji,

4. propisuje obrasce za sprovođenje izbornih radnji propisanih ovim Statutom,

5. sačinjava biračke spiskove, koje čine svi predstavnici Advokatske komore Niša po zajednicama advokata kojima je potvrđen mandat,

6. utvrđuje izgled, broj i način zaštite glasačkih listića za biračka mesta i overava ih,

7. određuje izborne akte koji joj se dostavljaju,

8. utvrđuje da li je predlog kandidature sastavljen i podnet u skladu sa ovim Statutom,

9. utvrđuje ispunjenost uslova za kandidovanja predloženog kandidata,

10. utvrđuje liste kandidata za članove organa Advokatske komore Srbije i nosioce funkcija Advokatske komore Niš,

11. u slučaju prigovora na liste kandidata, Upravnom odboru Advokatske komore Niš dostavlja mišljenje o osnovanosti prigovora i potreban materijal za odlučivanje po prigovoru.

12. sprovodi postupak glasanja, zajedno sa biračkim odborima, kada su formirani u skladu sa članom 54 ovog Statuta.

13. vrši kontrolu zakonitog i statutarnog rada biračkih odbora,

14. utvrđuje i objavljuje rezultate izbora i to u roku od 24 časa od dobijanja zapisnika od strane biračkih odbora (u slučaju izbora za predstavnike u Skupštini AK Niš) i dužna je da u roku od 24 časa o rezultatima izbora obavesti Upravni odbor Advokatske komore Niš uz dostavljanje zapisnika biračkih odbora o sprovedenim izborima i da u istom roku od 24 časa rezultate izbora objavi na veb sajtu Advokatske komore Niša,

15. vodi zapisnik o svom radu koji potpisuju svi članovi Izborne komisije Advokatske komore Niša,

16. podnosi izveštaj Upravnom odboru Advokatske komore Niša o sprovedenim izborima,

17. određuje način čuvanja i rukovanja izbornim materijalom,

18. obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom.

2.2 Birački odbor

Član 54

Birački odbor se formira kada se sprovode izbori za predstavnike u Skupštini Advokatske komore Niša.

Upravni odbor Advokatske komore Niša imenuje biračke odbore po zajednicama advokata u sastavu: predsednik, zamenik predsednika, 2 (dva) člana i 2 (dva) zamenika člana najkasnije nedelju dana pre dana održavanja izbora. Izborne jedinice - zajednice u sastavu Advokatske komore Niš dostavljaju Upravnom odboru Advokatske komore Niš predloge za predsednika, zamenika predsednika, članove i zamenike članova biračkih odbora, najkasnije 15 dana od dana prijema pismenog obaveštenja o početku izbornog postupka.

Birački odbori sprovode neposredno glasanje na biračkom mestu pod nadzorom Izborne komisije, obezbeđuju pravilnost i tajnost glasanja i sa Izbornom komisijom i utvrđuju rezultate glasanja na izbornoj jedinici za koju su imenovani.

Birački odbori se imenuju za sprovođenje izbora ili dopunskih izbora i po okončanju izbornih radnji, njihov mandat se završava predajom izveštaja.

Birački odbori su obavezni da izborni materijal /glasačke listiće i zapisnik o utvrđivanju rezultata glasanja/, dostave Izbornoj komisiji u roku od šest časova od momenta završetka glasanja po zajednicama advokata.

3. Raspisivanje izbora

Član 55

Odluku o početku izbornog postupka donosi Upravni odbor Advokatske komore Niša najkasnije 120 dana pre isteka mandata. Na osnovu ove odluke predsednik Advokatske komore Niša obaveštava sve predsednike zajednica advokata u sastavu Advokatske komore Niša o započinjanju izbornog postupka i poziva ih da dostave predloge za predsednika, zamenika predsednika, članove i zamenike članova Izborne komisije i Verifikacione komisije Advokatske komore Niša.

Odluku o raspisivanju izbora donosi Upravni odbor Advokatske komore Niša najkasnije 90 dana pre isteka mandata.

Odlukom o raspisivanju izbora utvrđuje se lista nosilaca funkcija i broj članova organa Advokatske komore Niša koji se biraju neposredno i isključivo tajnim glasanjem, rokovi za sprovođenje izbornih radnji, rokovi za kandidovanje i utvrđivanje liste kandidata.

Upravni odbor Advokatske komore Niša imenuje i verifikacionu komisiju Advokatske komore Niša od 3 (tri) člana i 3 (tri) zamenika člana.

Verifikaciona komisija Advokatske komore Niša prati i stara se o zakonitom sprovođenju izbornih radnji za izbor predstavnika u Skupštinu Advokatske komore Srbije i članova Upravnog odbora Advokatske komore Srbije, za izbor predstavnika u Skupštinu Advokatske komore Niša i za članove ostalih organa Advokatske komore Niša, prisustvuje sednici izborne skupštine Advokatske komore Niš i dostavlja izveštaj o sprovedenom postupku sa predlogom Skupštini Advokatske komore Niš za potvrđivanjem mandata. Verifikaciona komisija Advokatske komore Niš radi u punom sastavu, a odlučuje većinom glasova.

Odluka o raspisivanju izbora objavljuje se na internet stranici i na oglasnoj tabli Advokatske komore Niša i dostavlja svim predsednicima zajednica advokata u sastavu Advokatske komore Niša.

Predsednici zajednica advokata su dužni da bez odlaganja obaveste advokate sa područja svoje zajednice o odluci o raspisivanju izbora.

Član 56

Upravni odbor Advokatske komore Niša imenuje Izbornu komisiju Advokatske komore Niša.

Verifikaciona komisija Advokatske komore Niša dužna je da dostavi izveštaj o zakonitosti sprovedenog izbornog postupka u zajednicama advokata u sastavu Advokatske komore Niša i predloži potvrdu mandata izabranih predstavnika u Skupštini i članova Upravnog odbora Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Niša i izabranih predstavnika u Skupštini i Upravnom odboru Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Niša, najkasnije 10 dana pre isteka mandata predstavnicima u Skupštini Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Niša i članovima organa i nosilaca funkcija Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Niša.

4. Kandidovanje

Član 57

Za predsednika Advokatske komore Niš može se kandidovati advokat koji ispunjava sledeće kriterijume:

1. najmanje 15 godina staža u advokaturi pre kandidovanja,

2. da je pre kandidovanja najmanje 1 mandat radio u organima Advokatske komore Srbije ili Advokatske komore Niša,

3. da nije disciplinski odgovarao 10 godina koje prethode podnošenju kandidature,

4. da nije krivično odgovarao za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom,

5. da nije član organa političke stranke.

Član 58

Za potpredsednika Advokatske komore Niša može se kandidovati advokat koji ispunjava sledeće kriterijume:

1. najmanje 15 godina staža u advokaturi pre kandidovanja,

2. da je pre kandidovanja najmanje 1 mandat radio u organima Advokatske komore Srbije ili Advokatske komore Niša,

3. da nije disciplinski odgovarao 10 godina koje prethode podnošenju kandidature,

4. da nije krivično odgovarao za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom,

6. da nije član organa političke stranke.

Član 59

Za člana Upravnog odbora Advokatske komore Niša može se kandidovati advokat koji ispunjava sledeće kriterijume:

1. najmanje 10 godina staža u advokaturi pre kandidovanja,

2. da nije disciplinski odgovarao 10 godina koje prethode podnošenju kandidature,

3. da nije krivično odgovarao za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom,

4. da nije član organa političke stranke.

Član 60

Za člana Nadzornog odbora Advokatske komore Niša može se kandidovati advokat koji ispunjava sledeće kriterijume:

1. najmanje 10 godina staža u advokaturi pre kandidovanja,

2. da nije disciplinski odgovarao 10 godina koje prethode podnošenju kandidature,

3. da nije krivično odgovarao za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom,

4. da nije član organa političke stranke.

Član 61

Za disciplinskog tužioca Advokatske komore Niša može se kandidovati advokat koji ispunjava sledeće kriterijume:

1. najmanje 15 godina neprekidnog staža u advokaturi pre kandidovanja,

2. da je pre kandidovanja najmanje 1 mandat radio u organima Advokatske komore Srbije ili Advokatske komore Niša,

3. da nije disciplinski odgovarao 10 godina koje prethode podnošenju kandidature,

4. da nije krivično odgovarao za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom,

5. da nije član organa političke stranke.

Član 62

Za zamenika disciplinskog tužioca Advokatske komore Niša može se kandidovati advokat koji ispunjava sledeće kriterijume:

1. najmanje 10 godina neprekidnog staža u advokaturi pre kandidovanja,

2. da nije disciplinski odgovarao 10 godina koje prethode podnošenju kandidature,

3. da nije krivično odgovarao za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom,

4. da nije član organa političke stranke.

Član 63

Za predsednika Disciplinskog suda Advokatske komore Niša može se kandidovati advokat koji ispunjava sledeće kriterijume:

1. najmanje 15 godina staža u advokaturi pre kandidovanja,

2. da je pre kandidovanja najmanje 1 mandat radio u organima Advokatske komore Srbije ili Advokatske komore Niša,

3. da nije disciplinski odgovarao 10 godina koje prethode podnošenju kandidature,

4. da nije krivično odgovarao za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom,

5. da nije član organa političke stranke.

Član 64

Za zamenika predsednika Disciplinskog suda Advokatske komore Niša može se kandidovati advokat koji ispunjava sledeće kriterijume:

1. najmanje 10 godina staža u advokaturi pre kandidovanja,

2. da je pre kandidovanja najmanje 1 mandat radio u organima Advokatske komore Srbije ili Advokatske komore Niša,

3. da nije disciplinski odgovarao 10 godina koje prethode podnošenju kandidature,

4. da nije krivično odgovarao za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom,

5. da nije član organa političke stranke.

Član 65

Za sudije Disciplinskog suda Advokatske komore Niša može se kandidovati advokat koji ispunjava sledeće kriterijume:

1. najmanje 10 godina staža u advokaturi pre kandidovanja,

2. da nije disciplinski odgovarao 10 godina koje prethode podnošenju kandidature,

3. da nije krivično odgovarao za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom,

4. da nije član organa političke stranke.

Član 66

Za predstavnika u Skupštini Advokatske komore Srbije može se kandidovati advokat koji ispunjava sledeće kriterijume:

1. najmanje 5 godina staža u advokaturi pre kandidovanja,

2. da nije disciplinski odgovarao 5 godina koje prethode podnošenju kandidature,

3. da nije krivično odgovarao za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom,

4. da je doprineo ugledu advokature i očuvanju njenog samostalnog i nezavisnog položaja,

5. da nije član organa političke stranke.

Član 67

Za predstavnika u Skupštini Advokatske komore Niša može se kandidovati advokat koji ispunjava sledeće kriterijume:

1. najmanje 5 godina staža u advokaturi pre kandidovanja,

2. da nije disciplinski odgovarao 5 godina koje prethode podnošenju kandidature,

3. da nije krivično odgovarao za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom,

4. da je doprineo ugledu advokature i očuvanju njenog samostalnog i nezavisnog položaja,

5. da nije član organa političke stranke.

Član 68

Pravo predlaganja kandidata, pod uslovima predviđenim Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom, za članove organa i nosioce funkcija ima svaki advokat, član Advokatske komore Niša.

Kandidature se dostavljaju u pisanoj formi izbornoj komisiji Advokatske komore Niša, neposredno ili preporučenom poštom. Kandidature se zavode u delovodni protokol Advokatske komore Niša. Kandidatura sadrži sledeće podatke: ime i prezime advokata koji se kandiduje za člana organa ili nosioca funkcije, sedište njegove advokatske kancelarije, organ ili funkciju za koju se kandidat predlaže i saglasnost kandidata.

Predlagač može predložiti samo jednog kandidata. Kandidatura mora biti overena advokatskim pečatom i potpisom predlagača, a saglasnost predloženog kandidata njegovim advokatskim pečatom i potpisom.

Prilikom podnošenja kandidature, kandidati za predsednika Advokatske komore Niša dostavljaju programe rada.

Uz kandidaturu kandidat dostavlja potvrdu advokatske komore u kojoj se navode podaci o dužini bavljenja advokaturom, da li je kandidat disciplinski odgovarao, a ako jeste - kada i za koju povredu dužnosti i ugleda advokata, kada je obavljao funkciju člana organa ili nosioca funkcije u advokatskoj komori i izjavu predloženog kandidata o prihvatanju kandidature te izjavu da nije član organa političke stranke.

Član 69

Isti kandidat ne može biti istovremeno uvršćen u dve liste kandidata za člana organa ili nosioca funkcije Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Niša. Ako je isti advokat kandidovan na više izbornih lista u Advokatskoj komori Srbije i Advokatskoj komori Niša, izborna komisija Advokatske komore Niša će ga pozvati da se opredeli na kojoj će listi ostati. Ako kandidat ne postupi po zahtevu izborne komisije Advokatske komore Niša iz prethodnog stava, izborna komisija Advokatske komore Niša će ga staviti na listu za koju je Advokatskoj komori Niša stigla prva njegova kandidatura.

Članu organa u Advokatskoj komori Niša, izborom za člana organa Advokatske komore Srbije, prestaje mandat u Advokatskoj komori Niša.

Odredba iz stava 3. ovog člana odnosi se i na predstavnike u Skupštini Advokatske komore Srbije i predstavnike u Skupštini Advokatske komore Niša.

Član 70

U slučaju da izabrani kandidat za predstavnika u Skupštini Advokatske komore Srbije i predstavnika u Skupštini Advokatske komore Niša ili član organa Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Niša ili nosilac funkcije Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Niša ne želi da se prihvati članstva u tom organu ili mu po bilo kom osnovu prestane funkcija člana tog organa pre isteka mandata, sprovode se dopunski izbori koje raspisuje Upravni odbor Advokatske komore Niš, u skladu sa ovim Statutom.

Član 71

Kandidature se dostavljaju u rokovima koje utvrdi Upravni odbor Advokatske komore Niš odlukom o raspisivanju izbora i on ne može biti kraći od 30 dana niti duži od 45 dana od dana donošenja odluke o raspisivanju izbora.

Od prvog dana određenog za prijem kandidatura do utvrđivanja liste kandidata, izborna komisija Advokatske komore Niš je u stalnom zasedanju. Sekretarske poslove za izbornu komisiju obavlja služba Advokatske komore Niša koja postupa po nalozima Izborne komisije Advokatske komore Niša.

5. Utvrđivanje liste kandidata

Član 72

Izborna komisija proverava ispunjenost uslova za kandidovanje i utvrđuje liste kandidata najkasnije 10 dana pre dana održavanja izbora za organe Advokatske komore Niša. Redosled kandidata utvrđuje se prema vremenu prijema kandidature. Liste kandidata sa potvrdom izborne komisije o vremenu prijema dostavljaju se na potvrdu Upravnom odboru Advokatske komore Niša.

Izborna komisija utvrđuje listu kandidata.

Ako izborna komisija Advokatske komore Niša utvrdi da kandidatura ne ispunjava uslove propisane ovim Statutom, pozvaće predlagača i kandidata da nedostatke otkloni u roku od 3 dana od dana prijema pismenog obaveštenja. Ako predlagač nedostatke ne otkloni, izborna komisija Advokatske komore Niša će rešenjem kandidaturu odbaciti.

Protiv rešenja izborne komisije Advokatske komore Niša dozvoljen je prigovor u roku od 48 sati, od dana prijema rešenja o odbacivanju kandidature.

Protiv odluke izborne komisije Advokatske komore Niša o utvrđivanju liste kandidata dozvoljen je prigovor u roku od 48 sati od dana objavljivanja.

Pravo na prigovor iz stava 4. i 5. imaju predlagač i kandidat.

O prigovorima iz stava 4. i 5. ovog člana, odlučuje Upravni odbor Advokatske komore Niša u narednom roku od 48 sati.

Odluka Upravnog odbora Advokatske komore Niša po prigovorima je konačna.

Odluka o utvrđivanju liste kandidata objavljuje se na web internet stranici i na oglasnoj tabli Advokatske komore Niša sa tačnim vremenom objavljivanja.

Član 73

Izborna komisija Advokatske komore Niša može da radi ukoliko je prisutan predsednik ili zamenik predsednika i više od polovine članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih. Glasati mogu samo članovi izborne komisije, ili zamenik člana na mesto odsutnog člana izborne komisije. Ukoliko u toku sprovođenja izbornog postupka, predsednik izborne komisije upozori na nepravilnosti u radu, koje se ne otklone, ovlašćen je da odmah prekine dalji tok izbornog postupka, naloži ponavljanje izborne radnje ili celokupnog izbornog postupka i obavesti o tome Upravni odbor. Nakon odluke predsednika izborne komisije, zamenik predsednika i članovi komisije ne mogu dalje postupati. Povodom odluke predsednika izborne komisije Advokatske komore Niš, Upravni odbor Advokatske komore Niša donosi odluku o daljem toku izbora.

Izborna komisija potvrđene liste kandidata najkasnije 5 dana pre dana održavanja izbora za organe Advokatske komore Niša objavljuje na web internet stranici i na oglasnoj tabli Advokatske komore Niša sa tačnim vremenom objavljivanja.

6. Izborni materijal

Član 74

Izborni materijal sadrži:

1. odluku Upravnog odbora Advokatske komore Niša o početku izbornog postupka, obaveštenje predsednika Advokatske komore Niša o početku izbornog postupka i odluku o raspisivanju izbora,

2. kandidature,

3. liste kandidata,

4. potvrđene liste kandidata,

5. birački spisak,

6. eventualne prigovore i odluke po prigovorima,

7. glasačke listiće,

8. kontrolne listiće,

9. zapisnike izborne komisije o utvrđivanju rezultata glasanja za svaku pojedinačnu listu kandidata,

10. zapisnik izborne komisije o toku izbornog postupka i rezultatima glasanja,

11. izveštaj verifikacione komisije Advokatske komore Niša.

Član 75

Birački spisak sadrži prezimena i imena predstavnika u Skupštini Advokatske komore Niša kojima je potvrđen mandat i članovima organa u Advokatskoj komori Srbije i Advokatskoj komori Niša, koji su razvrstani prema zajednicama advokata u sastavu Advokatske komore Niša i prema azbučnom redu prezimena. Na dan održavanja izborne sednice Skupštine Advokatske komore Niša ne mogu se vršiti izmene u biračkom spisku.

Član 76

Nakon potvrđivanja izbornih lista, izborna komisija Advokatske komore Niša priprema i overava glasačke listiće.

Glasački listić sadrži datum održavanja izborne skupštine, naziv organa ili funkcije za koju se vrši izbor kandidata, redni broj koji se stavlja ispred prezimena i imena kandidata, prezime i ime kandidata sa naznakom zajednice advokata u sastavu Advokatske komore Niš čiji je kandidat član i napomenu o broju članova ili nosilaca funkcija za koji se glasa zaokruživanjem rednog broja ispred ličnog imena kandidata.

Član 77

Izborna komisija utvrđuje izgled, oblik i broj glasačkih listića koji mora biti jednak broju birača upisanih u birački spisak. Glasački listići štampaju se na jednom mestu pod kontrolom izborne komisije Advokatske komore Niša i mogu biti štampani na hartiji zaštićenoj vodenim žigom ili obeleženih na drugi način, radi potvrđivanja sigurnosti glasanja.

Glasački listić izborna komisija Advokatske komore Niša overava pečatom izborne komisije.

Izgled i sadržinu pečata utvrđuje izborna komisija Advokatske komore Niša. Predsednik izborne komisije Advokatske komore Niša odgovoran je za zakonitu upotrebu pečata i rad izborne komisije Advokatske komore Niša.

Član 78

Kontrolni listić sadrži podatke o datumu i mestu održavanja izborne sednice Skupštine Advokatske komore Niša i ima drugačiju boju od ostalih glasačkih listića.

Zapisnici o primopredaji izbornih materijala sadrže podatke o licima koja su prisutni primopredaji izbornog materijala i tačnu specifikaciju izbornog materijala čija se primopredaja vrši.

Član 79

Izborni materijal se čuva u skladu sa Pravilnikom arhivske građe.

7. Izbori za Skupštinu Advokatske komore Niša

Član 80

Izbore za Skupštinu Advokatske komore Niša raspisuje predsednik Advokatske komore Niša najkasnije 90 dana od dana prestanka mandata predstavnika prethodnog saziva Skupštine Advokatske komore Niša.

Izbori za predstavnike prve Skupštine Advokatske komore Niša po ovom Statutu, raspisaće predsednik Advokatske komore Niša na predlog Upravnog odbora, najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Predstavnici u Skupštini Advokatske komore Niša biraju se neposrednim i tajnim glasanjem, po zajednicama advokata u Advokatskoj komori Niša, u skladu sa čl. 14. ovog Statuta, kojim je određen broj predstavnika u Skupštini Advokatske komore Niša.

Izborna lista je jedinstvena za celu Komoru a sadrži predstavnike po principu predviđenom u čl. 14. ovog Statuta.

Izbore za Skupštinu Advokatske komore Niša sprovodi izborna komisija.

Izborna komisija određuje biračka mesta na kojima se sprovodi glasanje za predstavnike u Skupštini Advokatske komore Niša po zajednicama advokata Advokatske komore Niša.

Glasanjem na biračkom mestu rukovode birački odbori koje imenuje Upravni odbor AK Niša.

Za svako biračko mesto obezbeđuje se providna kutija kao i potreban broj glasačkih listića koji je jednak broju upisanih advokata u toj zajednici advokata Advokatske komore Niša, u skladu sa članom 14. Statuta.

Glasanje se sprovodi prema biračkom spisku u kome su upisani svi advokati Advokatske komore Niša na dan raspisivanja izbora za predstavnike u Skupštini Advokatske komore Niša.

Birački odbori su dužni da u roku od 3 sata po završetku prebrojavanja glasova glasački materijal dostave izbornoj komisiji u sedištu Advokatske komore Niša.

Za predstavnika u Skupštini Advokatske komore Niša izabran je kandidat koji je dobio najveći ukupan broj glasova po svim zajednicama advokata. Ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak, istovremeno najveći broj glasova, izabran je onaj kandidat koji ima duži staž u advokaturi.

Član 81

Nakon završetka procesa izbora i dostavljanja izveštaja verifikacione komisije, predsednik Upravnog odbora Advokatske komore Niša zakazuje konstitutivnu sednicu Skupštinu u roku od 30 dana od dana dostavljanja izveštaja.

Predsednik Advokatske komore Niša rukovodi konstitutivnom sednicom Skupštine Advokatske komore Niša na kojoj se potvrđuju mandati novoizabranih predstavnika u Skupštini Advokatske komore Niša, na osnovu izdatih uverenja o izboru predstavnika koje izdaje izborna komisija i izveštaja verifikacione komisije.

8. Izborna sednica Skupštine

Član 82

Izbornu sednicu Skupštine Advokatske komore Niša na kojoj se vrši izbor za predstavnike u Skupštini Advokatske komore Niša saziva Predsednik Advokatske komore Niša.

8.1 Glasanje

Član 83

Glasanje se sprovodi glasačkim listićima.

Glasanje je isključivo tajno.

Izborna komisija i birački odbor ne smeju ni na koji način uticati na odluku birača.

Član 84

Upravni odbor Advokatske komore Niša može predložiti Skupštini Advokatske komore Niša glasanje i utvrđivanje rezultata glasanja elektronskim putem, ukoliko su prethodno obezbeđeni neophodni tehnički uslovi: odgovarajuće softversko rešenje, identifikacione kartice za elektronsko glasanje i potrebna oprema (kompjuteri, čitači identifikacionih kartica i dr.).

Član 85

Na dan održavanja izborne sednice Skupštine Advokatske komore Niša, izborna komisija Advokatske komore Niša utvrđuje da li je pripremljen izborni materijal, kao i da li je pripremljeni materijal potpun, ispravan i u skladu sa odredbama ovog Statuta i da li su obezbeđeni uslovi koji omogućavaju tajnost glasanja, što unosi u zapisnik o svom radu.

Član 86

Pre početka glasanja izborna komisija Advokatske komore Niša proverava glasačke kutije u prisustvu prvog glasača i ti rezultati upisuju se u kontrolni listić kojeg potpisuju predsednik izborne komisije odnosno, predsednik biračkog odbora u zajednici advokata u kojoj se sprovode izbori za predstavnike u Skupštini AK Niš i prvi glasač. Tako potpisani kontrolni listić ubacuje se u glasačku kutiju, nakon čega se ona pečati. Ovaj postupak se unosi u zapisnik o radu izborne komisije Advokatske komore Niša.

Po otvaranju glasačke kutije, najpre se proverava da li se u kutiji nalazi kontrolni listić. Ako u glasačkoj kutiji nema kontrolnog listića, glasanje se, za tu izbornu listu, ponavlja.

Član 87

Prilikom glasanja izborna komisija Advokatske komore Niš utvrđuje identitet glasača na osnovu lične karte ili advokatske legitimacije i zaokružuje redni broj ispred prezimena glasača na biračkom spisku. Birač potpisuje birački spisak i uzima glasačke listiće.

Glasanje se obavlja zaokruživanjem rednog broja ispred prezimena kandidata. Glasa se za onaj broj članova organa i nosilaca funkcija koji se bira.

Glasati se može samo za kandidate koji su navedeni na glasačkom listiću.

Po završenom glasanju, glasač glasački listić ubacuje u glasačku kutiju napravljenu od providnog materijala i napušta biračko mesto.

Član 88

Tokom glasanja izborna komisija Advokatske komore Niša je odgovorna za red na biračkom mestu i za zakonito i statutarno sprovođenje procesa glasanja.

9. Utvrđivanje rezultata glasanja

Član 89

Po završenom glasanju birački odbori (kada se sprovode izbori za predstavnike u Skupštini Advokatske komore, za biračka mesta za koja su formirani) odnosno izborna komisija Advokatske komore Niša, pristupaju utvrđivanju rezultata glasanja na biračkom mestu u prostoriji posebno određenoj za to od strane izborne komisije i biračkog odbora.

Utvrđivanju rezultata glasanja na izbornoj skupštini prisustvuju članovi izborne komisije Advokatske komore Niša i članovi verifikacione komisije Advokatske komore Niša.

Kod izbora za predstavnike u skupštini Advokatske komore Niša utvrđivanju rezultata glasanja prisustvuju članovi biračkog odbora za to biračko mesto koji i utvrđuju rezultate glasanja za biračko mesto za koje je i birački odbor formiran.

Član 90

Izborna komisija Advokatske komore Niša, odnosno birački odbori za biračko mesto za koje su formirani, utvrđuje broj neupotrebljenih glasačkih listića i stavlja ih u poseban omot koji pečati.

Na osnovu biračkog spiska utvrđuje se broj glasača.

Kada se otvori glasačka kutija, posle provere kontrolnog listića, važeći glasački listići odvajaju se od nevažećih. Nevažeći glasački listić je glasački listić koji je na materijalu koji nije preuzet od strane izborne komisije i koji je nepopunjen ili je popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za kog kandidata je birač glasao ili ako je na glasačkom listiću zaokružen veći broj kandidata od onog koji se bira ili ako je na glasačkom listiću bilo šta dopisano.

Ako se utvrdi da je broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji veći od broja birača koji su glasali, glasanje za tu izbornu listu se ponavlja.

Član 91

Po utvrđivanju rezultata glasanja, izborna komisija Advokatske komore Niš odnosno birački odbor za biračko mesto za koje je formiran, sačinjava zapisnik u koji se unose podaci o broju primljenih glasačkih listića, broju neupotrebljenih glasačkih listića, broju nevažećih glasačkih listića, broju važećih glasačkih listića, broju birača prema biračkom spisku, broju birača koji je preuzeo birački materijal, broju birača koji su glasali i broju glasova za svakog kandidata.

Član 92

Izabrani su kandidati koji su dobili najveći broj glasova.

Ako postoji jednaka podela glasova između dva ili više kandidata zbog koje se ne može izvršiti potpun izbor organa i nosilaca funkcija, izabranim se smatra onaj kandidat koji ima duži staž u advokaturi do dana kandidovanja. Ukoliko na izborima za predsednika i potpredsednika Advokatske komore Niša budu izabrani potpredsednik i član Upravnog odbora iz one zajednice advokata koja je po odredbama člana 29. stav 2. Statuta daje potpredsednika, važiće samo rezultat glasanja za izbor potpredsednika, a ne i glasanje za izbor člana Upravnog odbora iz zajednice advokata kojoj pripada potpredsednik.

Član 93

Izborna komisija Advokatske komore Niša, Skupštini Advokatske komore Niša, saopštava rezultate izbora.

Ako članovi izborne komisije Advokatske komore Niš na osnovu izbornih akata utvrde nepravilnosti koje su očito uticale na rezultate izbora predložiće predsedniku izborne komisije, a ovaj Upravnom odboru Advokatske komore Niša, da se poništi glasanje.

O ponavljanju izbornog postupka odlučuje Upravni odbor Advokatske komore Niša.

Član 94

Ukoliko izborna komisija Advokatske komore Niša ne utvrdi nepravilnosti, podnosi izveštaj verifikacionoj komisiji, koja podnosi svoj izveštaj o zakonitom i statutarnom sprovođenju izbora i Skupštini Advokatske komore Niša predlaže potvrđivanje mandata.

Član 95

Svaki kandidat, predlagač i svaki glasač-advokat imaju pravo prigovora. Prigovor se podnosi verifikacionoj komisiji Advokatske komore Niša u roku od 24 sata od časa saopštavanja rezultata izbora.

O prigovoru, verifikaciona komisija Advokatske komore Niša donosi svoju odluku odmah.

Član 96

Skupština Advokatske komore Niša, po odlučivanju verifikacione komisije o prigovorima, donosi odluku o potvrđivanju mandata novoizabranih nosilaca funkcija i članova organa, na predlog verifikacione komisije Advokatske komore Niša.

Član 97

Ako se za vreme trajanja mandata smanji broj predstavnika u Skupštini AK Niš, odnosno broj članova u organima Advokatske komore Niša za više od 1/4, sprovode se dopunski izbori na način i po postupku predviđenom ovim Statutom za redovne izbore.

Član 98

Mandat člana organa odnosno nosioca funkcije Advokatske komore Niša izabranom na dopunskim izborima ističe kada i mandati ostalih predstavnika, odnosno članova organa, odnosno nosilaca funkcije Advokatske komore Niša tog saziva.

Ukoliko je mandat člana organa ili nosioca funkcije koji je izabran na dopunskim izborima kraći od dve godine, ne smatra se da je ostvario mandat.

10. Prestanak mandata, opoziv članova organa i nosilaca funkcija Advokatske komore Srbije

Član 99

Predstavniku u Skupštini, članu organa i nosiocu funkcije Advokatske komore Niša prestaje mandat danom potvrđivanja mandata novoizabranih predstavnika, članova organa i nosilaca funkcija Advokatske komore Niša.

Član 100

Članovi organa i nosioci funkcija u Advokatskoj komori Niša postupaju u skladu sa interesima profesije, a u donošenju odluka postupaju u skladu sa ličnim uverenjem i dužni su da se staraju o poštovanju i izvršavanju odluka organa u čijem radu učestvuju.

Član 101

Predstavniku u Skupštini Advokatske komore Niša, članu organa, odnosno nosiocu funkcije u Advokatskoj komori Niša, kao i članu organa odnosno nosiocu funkcije u Advokatskoj komori Srbije, koji je biran iz Advokatske komore Niša, prestaje mandat pre isteka vremena na koje je izabran:

- ako izgubi svojstvo člana Advokatske komore Niša;

- smrću;

- opozivom;

- ostavkom, ili

- iz drugih razloga.

Član 102

Predstavnik u Skupštini, član organa, odnosno nosilac funkcije u Advokatskoj komori Niša, kao i član organa odnosno nosilac funkcije u Advokatskoj komori Srbije, koji je biran iz Advokatske komore Niša može biti opozvan:

1. ako duže od šest meseci ne vrši svoju dužnost,

2. ako za vreme trajanja mandata neopravdano izostane sa dva uzastopna sastanka,

3. ako ne izvršava odluke organa Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Niša za čije je izvršenje zadužen,

4. ako ne obaveštava Advokatsku komoru Niša o svom radu u organima Advokatske komore Srbije,

5. ako svojim radom i ponašanjem nanosi štetu ugledu Advokatske komore Niša, Advokatske komore Srbije i advokaturi.

Neopravdani izostanak predstavnika u Skupštini ili člana organa Advokatske komore Niša, predstavlja težu povredu dužnosti advokata.

Član 103

Postupak za opoziv člana organa, odnosno nosioca funkcije u Advokatskoj komori Niša, kao i člana organa odnosno nosioca funkcije u Advokatskoj komori Srbije, koji je biran iz Advokatske komore Niša, mogu pokrenuti:

1. Skupština Advokatske komore Srbije,

2. Skupština Advokatske komore Niša,

3. organ Advokatske komore Srbije čiji se član opoziva i

4. organ Advokatske komore Niša čiji se član opoziva.

Opoziv člana organa, odnosno nosioca funkcije u Advokatskoj komori Niša, kao i člana organa odnosno nosioca funkcije u Advokatskoj komori Srbije, koji je biran iz Advokatske komore Niša, vrši se po postupku određenim ovim Statutom.

Član 104

Zakonitost sprovođenja postupka opoziva člana organa, odnosno nosioca funkcije u Advokatskoj komori Niša, kao i člana organa odnosno nosioca funkcije u Advokatskoj komori Srbije, koji je biran iz Advokatske komore Niša, prati verifikaciona komisija Advokatske komore Niša, koja o tome podnosi izveštaj Skupštini Advokatske komore Niša.

Verifikaciona komisija Advokatske komore Niša je dužna da upozori Advokatsku komoru Niša na eventualno kršenje odredbi Statuta Advokatske komore Niša.

Opoziv članova organa odnosno nosilaca funkcije u Advokatskoj komori Niša iz stava 1. ovog člana, ne može se izvršiti bez prethodnog pribavljanja mišljenja organa čiji je član.

Skupština Advokatske komore Niša odluku o opozivu donosi apsolutnom većinom - 50% plus 1 glas od ukupnog broja predstavnika u Skupštini Advokatske komore Niša.

Član 105

Organ koji pokreće postupak opoziva člana organa ili nosioca funkcija koje bira Skupština Advokatske komore Niša neposredno i isključivo tajnim glasanjem, dužan je da Skupštini Advokatske komore Niša dostavi pismeni predlog sa obrazloženjem i dokazima na kojima zasniva razloge za opoziv.

Skupština Advokatske komore Niša utvrđuje predlog odluke o opozivu većinom glasova i o ovom predlogu predstavnici u Skupštini Advokatske komore Niša se izjašnjavaju isključivo tajnim glasanjem.

11. Odgovornost advokatske komore Niša i njenih organa

Član 106

Advokatska komora Niša dužna je da se u vršenju svojih prava i dužnosti pridržava Ustava, zakona, Statuta Advokatske komore Srbije, ovog statuta i drugih propisa i ugovora koje je zaključila.

Član 107

Organi Advokatske komore Niša za svoj rad odgovaraju Skupštini Advokatske komore Niša. U vršenju prava i dužnosti organi Advokatske komore Niša u obavezi su da postupaju u skladu sa Ustavom, zakonom, Statutom Advokatske komore Srbije, ovim statutom i drugim opštim aktima Advokatske komore Niša, kao i u interesu očuvanja i unapređenja samostalnog i nezavisnog položaja advokature.

Član 108

Članovi organa i nosioci funkcija u Advokatskoj komori Niša za svoj rad odgovaraju Skupštini Advokatske komore Niša.

U vršenju prava i dužnosti organi, članovi organa i nosioci funkcija Advokatske komore Niša u obavezi su da postupaju u skladu sa Ustavom, zakonom, Statutom Advokatske komore Srbije ovim statutom i drugim opštim aktima Advokatske komore Niša, kao i u interesu očuvanja i unapređenja samostalnog i nezavisnog položaja advokature.

Član 109

Predsednik Advokatske komore Niša obustaviće od izvršenja odluku Upravnog odbora Advokatske komore Niša za koju smatra da je nezakonita, samo do prve naredne sednice Upravnog odbora Advokatske komore Srbije.

V JAVNA OVLAŠĆENJA

Član 110

Advokatska komora Niša ima sledeća javna ovlašćenja:

1. odlučivanje o zahtevima za upis, brisanje i poništaj upisa u imenik advokata, imenik zajedničkih advokatskih kancelarija, upisnik A i upisnik B imenika advokata, imenik advokatskih pripravnika i imenik advokatskih pripravnika volontera,

2. određivanje visine troškova upisa u imenik advokata Advokatske komore Niša,

3. odlučivanje o zahtevima za privremeni prestanak prava na bavljenje advokaturom,

4. odlučivanje o zahtevima za nastavak obavljenja advokaturom posle privremenog prestanka prava na bavljenje advokaturom,

5. odlučivanje o privremenoj zabrani bavljenja advokaturom,

6. određivanje privremenog zamenika i preuzimatelja advokatske kancelarije,

7. odlučivanje o pokretanju i vođenju disciplinskog postupka protiv advokata ili advokatskog pripravnika, o njihovoj disciplinskoj odgovornosti i o izricanju disciplinskih mera,

8. uređivanje sadržaja i načina vođenja imenika iz tačke 1) ovog člana,

9. vođenje imenika iz tačke 1) ovog člana,

10. izdavanje i produžavanje važenja advokatskih legitimacija i legitimacija advokatskih pripravnika

11. donošenje programa i uređenje organizacije i načina polaganja advokatskog ispita,

12. određivanje merila i kriterijuma za oslobođenje troškova upisa u imenik advokata,

13. određivanje visine redovnih obaveza prema Advokatskoj komori Niša, i

14. obavlja i druge poslove predviđene zakonom, Statutom Advokatske komore Srbije i ovim statutom.

Član 111

Imenik advokata, imenik advokatskih pripravnika, imenik zajedničkih advokatskih kancelarija, upisnik A i upisnik B imenika advokata stranih državljana su javne knjige.

Izvodi iz ovih imenika i potvrde izdate na osnovu podataka iz ovih imenika su javne isprave.

Član 112

U vršenju javnih ovlašćenja i u postupku koji vodi Advokatska komora Niša kada rešava o pravima, obavezama ili pravnim interesima, primenjuju se odredbe zakona koje uređuje opšti upravni postupak.

1. Upis u imenik advokata

Član 113

Pravo na bavljenje advokaturom stiče se donošenjem odluke o upisu u imenik advokata i polaganjem advokatske zakletve.

Postupak za ostvarivanje prava na bavljenje advokaturom pokreće se pismenim zahtevom kandidata za upis u imenik advokata podnetim Advokatskoj komori Niša.

Član 114

Uslovi za donošenje odluke o upisu u imenik advokata, ukoliko Zakonom o advokaturi nije drugačije određeno, su:

1) diploma pravnog fakulteta stečena u Republici Srbiji ili diploma pravnog fakulteta stečena u stranoj državi i priznata u skladu sa propisima koji uređuju oblast visokog obrazovanja,

2) položen pravosudni i advokatski ispit u Republici Srbiji,

3) državljanstvo Republike Srbije,

4) opšta zdravstvena i potpuna poslovna sposobnost,

5) nepostojanje radnog odnosa,

6) neosuđivanost za krivično delo koje bi kandidata činilo nedostojnim poverenja za bavljenje advokaturom,

7) nepostojanje druge registrovane samostalne delatnosti ili statusa statutarnog zastupnika, direktora ili predsednika Upravnog odbora u pravnom licu, člana ili predsednika izvršnog odbora banke, zastupnika državnog kapitala, stečajnog upravnika, prokuriste i lica koje ugovorom o radu ima utvrđenu zabranu konkurencije,

8) dostojnost za bavljenje advokaturom,

9) obezbeđen radni prostor pogodan za bavljenje advokaturom i ispunjenost tehničkih uslova, u skladu sa aktom Advokatske komore Srbije,

10) protek najmanje tri godine od donošenja konačne odluke o odbijanju zahteva za upis u imenik advokata bilo koje od advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije, ako je kandidat prethodno podnosio zahtev koji je odbijen.

Smatra se da nije dostojan poverenja za bavljenje advokaturom kandidat iz čijeg se života i rada, u skladu sa opšteprihvaćenim moralnim normama i kodeksom, može zaključiti da se neće savesno baviti advokaturom i čuvati njen ugled.

Ispunjenost uslova za upis u imenik advokata iz stava 1. tač. 6. i 8. ovog člana Advokatska komora Niša procenjuje po slobodnoj oceni.

Član 115

Uz zahtev za upis, kandidat je dužan da dostavi dokaze i podatke o ispunjavanju uslova propisanih Zakonom o advokaturi i to:

1) izvod iz matične knjige rođenih,

2) uverenje o državljanstvu Republike Srbije,

3) diplomu pravnog fakulteta ili uverenje o diplomiranju,

4) uverenje o položenom pravosudnom ispitu,

5) uverenje o položenom advokatskom ispitu,

6) uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata za upis ne vodi krivični postupak,

7) uverenje centra za socijalni rad da je kandidat poslovno sposoban,

8) lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za bavljenje advokatskom delatnošću

9) kopiju lične karte,

10) potvrdu da je kandidat raskinuo radni odnos, ili izjava da će raskinuti radni odnos,

11) izjavu da nema drugu registrovanu samostalnu delatnost ili status statutarnog zastupnika, direktora ili predsednika upravnog odbora u pravnom licu, člana ili predsednika izvršnog odbora banke, zastupnika državnog kapitala, stečajnog upravnika, prokuriste i lica koje ugovorom o radu ima utvrđenu zabranu konkurencije,

12) potvrdu prethodnog poslodavca o tome da li je kandidat disciplinski odgovarao, a ukoliko jeste, kada i za koju povredu radne obaveze i koja je disciplinska mera tom prilikom izrečena i

13) dve fotografije.

Advokatska komora Niša može po službenoj dužnosti pribaviti dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 6. stav 1. Zakona o advokaturi i to:

1) neosuđivanost kandidata za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim poverenja za bavljenje advokaturom,

2) dostojnost za bavljenje advokaturom,

3) protek najmanje tri godine od donošenja konačne odluke o odbijanju zahteva za upis u imenik advokata bilo koje od advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije, ukoliko je kandidat prethodno podnosio zahtev koji je odbijen i

4) mišljenje advokatske komore u sastavu Advokatske komore Srbije na čijoj je teritoriji kandidat obavljao profesionalnu delatnost pre podnošenja zahteva za upis u imenik advokata.

Pravna lica, državni i pravosudni organi i organizacije dužni su da, u skladu sa Zakonom o advokaturi, na zahtev Advokatske komore Niša, daju o kandidatu tačne i potpune podatke, potrebne za ocenu da li ispunjava uslove iz člana 6. Zakona o advokaturi.

Član 116

Podneti zahtevi za upis u imenik advokata evidentiraju se na prvoj sednici Upravnog odbora Advokatske komore Niša i o tome se obaveštava članstvo sa pozivom da podnesu svoje eventualne obrazložene pisane primedbe ili predloge po podnetim zahtevima.

Rok za evidenciju počinje da teče od dana sednice Upravnog odbora na kojoj je zahtev evidentiran.

Po isteku roka za evidenciju, koji ne može biti duži od 30 dana, Upravni odbor odlučuje o zahtevu kandidata za upis u imenik advokata, izuzev u slučaju postojanja razloga za prigovor.

Predsednik Advokatske komore Niša ili član Upravnog odbora Advokatske komore Niša koga predsednik Advokatske komore Niša ovlasti, može prethodno obaviti razgovor sa kandidatom za upis i tražiti razjašnjenje određenih činjenica, a ukoliko ima primedbi po njegovom zahtevu, upoznaće kandidata sa sadržinom istih i dati mu mogućnost da se u roku od 8 dana o njima izjasni.

Podnosilac zahteva za upis u imenik advokata može prisustvovati sednici Upravnog odbora na kojoj se donosi odluka o njegovom zahtevu i davati, po odobrenju predsedavajućeg, potrebna usmena objašnjenja i predloge.

U postupku većanja i glasanja o zahtevu za upis javnost je isključena.

Član 117

Ako kandidat ispunjava uslove iz člana 6. stav 1. Zakona o advokaturi, Advokatska komora Niša donosi odluku o upisu u imenik advokata.

Advokatska komora Niša odbiće zahtev za upis u imenik advokata kandidata koji ne ispunjava uslove propisane u članu 6. stav 1. Zakona o advokaturi.

Advokatska komora Niša može odložiti donošenje odluke o zahtevu, do pravnosnažnog okončanja krivičnog postupka, ako je protiv kandidata optužnica za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim poverenja za bavljenje advokaturom, stupila na snagu.

O odluci iz stava 2. ovog člana Advokatska komora Niša dužna je da bez odlaganja obavesti Advokatsku komoru Srbije i sve advokatske komore u njenom sastavu.

Član 118

Upravni odbor Advokatske komore Niša odlučuje o zahtevu za upis u imenik advokata u roku koji ne može biti duži od 60 dana od podnošenja zahteva.

Ako Upravni odbor Advokatske komore Niša ne odluči o zahtevu za upis u roku od 60 dana, podnosilac zahteva može izjaviti žalbu Upravnom odboru Advokatske komore Srbije.

Upravni odbor Advokatske komore Niša će poništiti odluku o upisu u Imenik advokata ako se naknadno utvrdi da nisu postojali propisani uslovi za upis.

Protiv rešenja Upravnog odbora Advokatske komore Niša kojim se odbija zahtev za upis, ili kojim se poništava upis kandidata u imenik advokata Advokatske komore Niša, može se izjaviti žalba Upravnom odboru Advokatske komore Srbije u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Žalba se podnosi Advokatskoj komori Niša u dva primerka.

O žalbi odlučuje Upravni odbor Advokatske komore Srbije.

Protiv konačne odluke Upravnog odbora Advokatske komore Srbije može se pokrenuti upravni spor.

Član 119

Advokatska komora Niša dužna je da u roku od 30 dana od donošenja odluke o upisu u imenik advokata omogući kandidatu polaganje advokatske zakletve, pod uslovom da je kandidat uplatio troškove upisa, a ako se radi o stranom državljaninu i pod uslovom da je podneo dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju od profesionalne odgovornosti u Republici Srbiji. Advokatska zakletva polaže se pred predsednikom Advokatske komore Niša ili licem koje on ovlasti.

Advokatska zakletva glasi:

" Zaklinjem se da ću dužnost advokata obavljati savesno, da ću se u svom radu pridržavati Ustava, zakona i drugih propisa, Statuta Advokatske komore i Kodeksa profesionalne etike advokata i da ću svojim postupcima i ponašanjem čuvati ugled advokature".

Nakon usmeno položene zakletve, kandidat potpisuje svečanu izjavu sa tekstom zakletve.

Član 120

Kandidat koji je pre podnošenja zahteva za upis u imenik advokata bio u radnom odnosu dužan je da pre polaganja zakletve dostavi dokaz o prestanku tog radnog odnosa, dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju od profesionalne odgovornosti i dokaz o uplati propisane upisnine.

2. Upis u imenik zajedničkih advokatskih kancelarija

Član 121

Dva ili više advokata mogu ugovorom, kojim uređuju međusobne poslovne i imovinske odnose, osnovati zajedničku advokatsku kancelariju.

Ugovor iz stava 1. ovog člana i zahtev za upis u imenik zajedničkih advokatskih kancelarija, ugovorne strane dužne su da dostave Advokatskoj komori Niša u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora.

Svi advokati iz zajedničke advokatske kancelarije moraju imati isto sedište kancelarije.

Zajednička advokatska kancelarija mora imati istaknutu tablu sa nazivom: "Zajednička advokatska kancelarija" i imenom zajedničke advokatske kancelarije, u skladu sa ugovorom o osnivanju, Statutom Advokatske komore Srbije i ovim statutom.

Ime zajedničke advokatske kancelarije sadrži samo prezime jednog, više ili svih članova zajedničke advokatske kancelarije.

Zajednička advokatska kancelarija nema svojstvo pravnog lica.

Zajednička advokatska kancelarija prestaje sporazumom ili ako u njoj ostane samo jedan advokat.

Član 122

O zahtevu za upis u imenik zajedničkih advokatskih kancelarija odlučuje u prvom stepenu Upravni odbor Advokatske komore Niša.

Član 123

U slučaju da potpisnik ugovora o osnivanju zajedničke advokatske kancelarije ima sedište kancelarije van sedišta zajedničke advokatske kancelarije, dužan je da uz zahtev za upisu u imenik zajedničkih advokatskih kancelarija podnese zahtev za preseljenje sedišta advokatske kancelarije u sedište zajedničke advokatske kancelarije.

Član 124

Zajednička advokatska kancelarija ima pečat sa nazivom: "Zajednička advokatska kancelarija", imenom i adresom sedišta zajedničke advokatske kancelarije, a u skladu sa ugovorom o osnivanju, Statutom Advokatske komore Srbije i ovim statutom.

Advokat koji je član zajedničke advokatske kancelarije dužan je da, uz pečat iz st. 1. ovog člana, koristi i svoj pečat.

Zajednička advokatska kancelarija ima jedno sedište.

Član 125

Punomoćje za zastupanje stranaka daje se pojedinim, ili svim članovima zajedničke advokatske kancelarije.

Član 126

Za vreme trajanja suspenzije ili mirovanja prava i obaveza pojedinih članova zajedničke advokatske kancelarije, ne može se strankama davati na potpis punomoćje sa njihovim imenima.

Član 127

Članovi zajedničke advokatske kancelarije su dužni da obaveste Advokatsku komoru Niša o prestanku rada, kao i o statusnim i personalnim promenama, u roku od 8 dana od dana kada je promena nastupila.

3. Upis u imenik advokata stranih državljana

Član 128

Advokat - strani državljanin, može se upisati u upisnik A i upisnik B imenika advokata, ako se bavi advokaturom u matičnoj državi u skladu sa propisima te države i ako, u zavisnosti od vrste upisa, ispunjava uslove iz Zakona o advokaturi.

O upisu advokata - stranog državljanina, Advokatska komora Niša obaveštava Advokatsku komoru Srbije, koja obaveštava nadležnu advokatsku komoru u njegovoj matičnoj državi.

Na rad advokata - stranih državljana, primenjuju se odredbe Zakona o advokaturi koje se odnose na domaće advokate, Statuta advokatske komore Srbije, Kodeksa profesionalne etike advokata, ovog statuta, ako Zakonom o advokaturi nije drugačije propisano.

Član 129

Advokat upisan u upisnik A i upisnik B imenika advokata stranih državljana nema pravo:

1. da bira i da bude biran za člana organa i nosioca funkcija u Advokatskoj komori Niša,

2. da zapošljava advokatske pripravnike radi obavljanja pripravničke vežbe, u skladu sa zakonom i

3. da bude imenovan za privremenog zastupnika, poreskog zastupnika ili branioca po službenoj dužnosti, da pruža besplatnu pravnu pomoć u skladu sa važećim propisima, da bude punomoćnik stranke koja je oslobođena od plaćanja sudskih troškova, niti da bude medijator.

4. Upis u imenik advokata stranih državljana - upisnik A

Član 130

Pružanje pravne pomoći advokata stranog državljanina, upisanog u upisnik A imenika advokata stranih državljana, ograničeno je samo na davanje usmenih i pismenih pravnih saveta i mišljenja koji se odnose na primenu prava njegove matične države i međunarodnog prava.

Član 131

Za upis u upisnik A imenika advokata stranih državljana kandidat mora da ispunjava uslove iz člana 6. i 14. Zakona o advokaturi :

1. da bude upisan u imenik advokata u matičnoj državi,

2. da ima opštu zdravstvenu i potpunu poslovnu sposobnost,

3. da nije u radnom odnosu van advokature,

4. da ispunjava uslov neosuđivanosti za krivično delo koje bi kandidata činilo nedostojnim poverenja za bavljenje advokaturom,

5. nepostojanje druge registrovane samostalne delatnosti ili statusa statutarnog zastupnika, direktora ili predsednika upravnog odbora u pravnom licu, člana ili predsednika izvršnog odbora banke, zastupnika državnog kapitala, stečajnog upravnika, prokuriste i lica koje ugovorom o radu ima utvrđenu zabranu konkurencije,

6. da bude dostojan za bavljenje advokaturom,

7. da obezbedi radni prostor pogodan za bavljenje advokaturom i ispunjenost tehničkih uslova,

8. protek najmanje tri godine od donošenja konačne odluke o odbijanju zahteva za upis u imenik advokata bilo koje od advokatskih komora, u sastavu Advokatske komore Srbije, ako je kandidat prethodno podnosio zahtev koji je odbijen i

9. da ima zaključen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti u Republici Srbiji.

Član 132

Uz zahtev za upis u upisnik A imenika advokata, advokat - strani državljanin je dužan da dostavi dokaze i podatke o ispunjavanju uslova propisanih Zakonom o advokaturi i to:

1. potvrdu advokatske komore čiji je član o tome da u matičnoj državi ima status advokata, u izvorniku i overenom prevodu na srpski jezik, ne stariju od tri meseca,

2. uverenje o državljanstvu države čiji je državljanin, u izvorniku i overenom prevodu na srpski jezik, ne stariju od tri meseca,

3. uverenje da se protiv kandidata za upis ne vodi krivični postupak u matičnoj državi i u Republici Srbiji, ne starije od tri meseca,

4. uverenje da kandidat nije lišen poslovne sposobnosti u matičnoj državi,

5. lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za bavljenje advokatskom delatnošću u Republici Srbiji,

6. kopiju putne isprave i original na uvid,

7. izjavu da nema zasnovan radni odnos van advokature,

8. izjavu da nema drugu registrovanu samostalnu delatnost ili status statutarnog zastupnika, direktora ili predsednika upravnog odbora u pravnom licu, člana ili predsednika izvršnog odbora banke, zastupnika državnog kapitala, stečajnog upravnika, prokuriste i lica koje ugovorom o radu ima utvrđenu zabranu konkurencije,

9. da ima obezbeđen radni prostor pogodan za bavljenje advokaturom i ispunjenost tehničkih uslova, u skladu sa aktom Advokatske komore Srbije,

10. da ima zaključen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti u Republici Srbiji i

11. dve fotografije.

Strani dokumenti se dostavljaju u izvorniku i overenom prevodu po propisima u Republici Srbiji.

Član 133

Advokatska komora Niša može po službenoj dužnosti pribaviti dokaze o ispunjenosti uslova iz ovog statuta i to:

1. neosuđivanost kandidata za krivično delo koje kandidata čini nedostojnim poverenja za bavljenje advokaturom,

2. dostojnost za bavljenje advokaturom od advokatske komore čiji je član i

3. protek najmanje tri godine od donošenja konačne odluke o odbijanju zahteva za upis u imenik advokata stranih državljana bilo koje od advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije, ako je kandidat prethodno podnosio zahtev koji je odbijen.

Član 134

Ispunjenost uslova za upis u imenik advokata stranih državljana - upisnik A, u pogledu neosuđivanosti kandidata za krivična dela koja ga čine nedostojnim poverenja za bavljenje advokaturom i dostojnosti za bavljenje advokaturom, Upravni odbor Advokatske komore Niša ceni po slobodnoj oceni.

Član 135

Pre donošenja rešenja o upisu u imenik advokata stranih državljana - upisnik A, kandidat je dužan da izvrši uplatu troškova upisa i dostavi dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju od profesionalne odgovornosti u Republici Srbiji.

Član 136

Advokatska komora Niša je dužna da u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o upisu u imenik advokata stranih državljana - Upisnik A, omogući kandidatu, advokatu stranom državljaninu, polaganje advokatske zakletve.

Advokatska zakletva polaže se na srpskom ili maternjem jeziku, pred predsednikom Advokatske komore Niša ili licem koje on ovlasti. Advokatska zakletva glasi:

"Zaklinjem se da ću dužnost advokata obavljati savesno, da ću se u svom radu pridržavati Ustava, zakona i drugih propisa, Statuta advokatske komore i Kodeksa profesionalne etike advokata i da ću svojim postupcima i ponašanjem čuvati ugled advokature".

Nakon usmeno položene zakletve kandidat potpisuje svečanu izjavu sa tekstom zakletve.

U slučaju da kandidat advokat strani državljanin polaže advokatsku zakletvu na maternjem jeziku, istu polaže u prisustvu ovlašćenog sudskog tumača.

Član 137

Advokatska komora Niša, na dan položene advokatske zakletve, donosi rešenje o upisu u imenik advokata stranih državljana - upisnik A i kandidatu izdaje advokatsku legitimaciju.

Advokatska legitimacija služi kao dokaz svojstva advokata.

Advokatska legitimacija sadrži ime i prezime advokata, njegov profesionalni naziv u matičnoj državi, lični broj ili jedinstveni matični broj građana (JMBG), broj putne isprave, njegovu fotografiju, redni broj i dan, mesec i godinu upisa u imenik advokata stranih državljana - upisnik A, podatke o upisniku u koji je upisan, kao i druge podatke od značaja za utvrđivanje svojstva advokata predviđene Zakonom, opštim aktom, Statutom Advokatske komore Srbije i ovim statutom.

5. Upis u Imenik advokata stranih državljana - upisnik B

Član 138

Pružanje pravne pomoći advokata stranog državljanina, upisanog u upisnik B imenika advokata stranih državljana, izjednačeno je sa pružanjem pravne pomoći domaćeg advokata, uz uslov da u periodu od tri godine od dana upisa u upisnik B imenika advokata stranih državljana može postupati u Republici Srbiji samo zajedno sa domaćim advokatom.

Član 139

Za upis u upisnik B imenika advokata stranih državljana, kandidat mora ispunjavati uslove iz člana 6. i 14. Zakona o advokaturi

1. da je upisan u imenik advokata u matičnoj državi,

2. da ima opštu zdravstvenu i potpunu poslovnu sposobnost,

3. nepostojanje radnog odnosa van advokature,

4. da nije osuđivan za krivično delo koje bi kandidata činilo nedostojnim poverenja za bavljenje advokaturom,

5. nepostojanje druge registrovane samostalne delatnosti ili statusa statutarnog zastupnika, direktora ili predsednika upravnog odbora u pravnom licu, člana ili predsednika izvršnog odbora banke, zastupnika državnog kapitala, stečajnog upravnika, prokuriste i lica koje ugovorom o radu ima utvrđenu zabranu konkurencije,

6. dostojnost za bavljenje advokaturom,

7. obezbeđen radni prostor pogodan za bavljenje advokaturom i ispunjenost tehničkih uslova,

8. protek najmanje tri godine od donošenja konačne odluke o odbijanju zahteva za upis u imenik advokata bilo koje od advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije, ukoliko je kandidat prethodno podnosio zahtev koji je odbijen i

9. da ima zaključen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti u Republici Srbiji.

Član 140

Uz zahtev za upis u upisnik B imenika advokata stranih državljana advokat - strani državljanin je dužan da dostavi dokaze o ispunjenosti uslova za upis i to:

1. potvrdu advokatske komore čiji je član o tome da u matičnoj državi ima status advokata, u izvorniku i overenom prevodu na srpski jezik, ne starije od tri meseca,

2. uverenje o položenom pravosudnom i advokatskom ispitu u Republici Srbiji,

3. uverenje da se protiv kandidata za upis ne vodi krivični postupak u matičnoj zemlji i u Republici Srbiji, ne starije od tri meseca,

4. uverenje da kandidat nije lišen poslovne sposobnosti u matičnoj državi i lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za bavljenje advokatskom delatnošću u Republici Srbiji,

5. kopiju putne isprave i original na uvid,

6. izjavu da nema zasnovan radni odnos van advokature,

7. izjavu da nema drugu registrovanu samostalnu delatnost ili status statutarnog zastupnika, direktora ili predsednika upravnog odbora u pravnom licu, člana ili predsednika izvršnog odbora banke, zastupnika državnog kapitala, stečajnog upravnika, prokuriste i lica koje ugovorom o radu ima utvrđenu zabranu konkurencije,

8. da ima obezbeđen radni prostor pogodan za bavljenje advokaturom i ispunjenost tehničkih uslova, u skladu sa aktom Advokatske komore Srbije,

9. da ima zaključen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti u Republici Srbiji i

10. dve fotografije.

Strani dokumenti se dostavljaju u izvorniku i overenom prevodu po propisima u Republici Srbiji.

Član 141

Advokatska komora Niša može po službenoj dužnosti pribaviti dokaze o ispunjenosti uslova propisanih Zakonom o advokaturi i ovim statutom i to:

1. neosuđivanosti kandidata za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim poverenja za bavljenje advokaturom,

2. dostojnost za bavljenje advokaturom i

3. proteku najmanje tri godine od donošenja konačne odluke o odbijanju zahteva za upis u imenik advokata stranih državljana bilo koje od advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije, ako je kandidat prethodno podnosio zahtev koji je odbijen.

Član 142

Ispunjenost uslova za upis u imenik advokata stranih državljana - upisnik B, u pogledu neosuđivanosti kandidata za krivična dela koja ga čine nedostojnim poverenja za bavljenje advokaturom i o dostojnosti za bavljenje advokaturom, nadležni organ Advokatske komore Niša ceni po slobodnoj oceni.

Član 143

Pre donošenja rešenja o upisu u imenik advokata stranih državljana - upisnik B, kandidat je dužan da izvrši uplatu troškova upisa i dostavi dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju od profesionalne odgovornosti u Republici Srbiji.

Član 144

Advokatska komora Niša je dužna da u roku od 30 dana od donošenja odluke o upisu u imenik advokata stranih državljana - upisnik B, omogući kandidatu advokatu stranom državljaninu polaganje advokatske zakletve. Advokatska zakletva polaže se na srpskom jeziku pred predsednikom advokatske komore ili licem koje on ovlasti.

Advokatska zakletva glasi:

"Zaklinjem se da ću dužnost advokata obavljati savesno, da ću se u svom radu pridržavati Ustava, zakona i drugih propisa, Statuta Advokatske komore i Kodeksa profesionalne etike advokata i da ću svojim postupcima i ponašanjem čuvati ugled advokature".

Nakon usmeno položene zakletve kandidat potpisuje svečanu izjavu sa tekstom zakletve.

Član 145

Advokatska komora Niša na dan položene advokatske zakletve, donosi rešenje o upisu u imenik advokata stranih državljana - upisnik B i izdaje advokatsku legitimaciju.

Advokatska legitimacija služi kao dokaz svojstva advokata.

Advokatska legitimacija sadrži ime i prezime advokata i profesionalni naziv u matičnoj državi, lični broj ili jedinstveni matični broj građana (JMBG) i broj putne isprave, njegovu fotografiju, redni broj i dan, mesec i godinu upisa u imenik advokata stranih državljana - upisnik B, podatke o upisniku u koji je upisan, kao i druge podatke od značaja za utvrđivanje svojstva advokata predviđene opštim aktom Advokatske komore Niša.

Član 146

Advokat - strani državljanin upisan u upisnik B imenika advokata, posle tri godine neprekidnog bavljenja advokaturom u Republici Srbiji, stiče pravo da podnese zahtev za upis u imenik advokata koji se vodi za advokate državljane Republike Srbije, bez ispitivanja uslova za upis.

6. Upis u imenik advokatskih pripravnika

Član 147

Advokatski pripravnik može da započne obavljanje pripravničke vežbe ako je upisan u imenik advokatskih pripravnika i ako je položio zakletvu advokatskog pripravnika.

Član 148

Uslovi za donošenje odluke o upisu u imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Niša su:

1. diploma pravnog fakulteta stečena u Republici Srbiji ili diploma pravnog fakulteta stečena u stranoj državi, koja je priznata u skladu sa propisima koji uređuju oblast visokog obrazovanja,

2. državljanstvo Republike Srbije,

3. opšta zdravstvena i potpuna poslovna sposobnost,

4. nepostojanje radnog odnosa,

5. neosuđivanost za krivično delo koje bi kandidata činilo nedostojnim poverenja za bavljenje advokaturom,

6. nepostojanje druge registrovane samostalne delatnosti ili statusa statutarnog zastupnika ili direktora u pravnom licu, predsednika upravnog odbora u dobitnom pravnom licu, člana ili predsednika izvršnog odbora banke, zastupnika državnog kapitala, prokuriste i lica koje ugovorom o radu ima utvrđenu zabranu konkurencije,

7. nepostojanje položenog pravosudnog ispita ili radnog iskustva koje kandidatu daje pravo na polaganje pravosudnog ispita,

8. dostojnost za obavljanje advokatske službe i

9. zaključen ugovor o radu sa advokatom koji ima najmanje tri godine advokatske prakse, sedište kancelarije na teritoriji Advokatske komore Niša i važeću advokatsku legitimaciju, ili zaključen ugovor o radu sa društvom u kome iste uslove ispunjava advokat koji je označen da će biti zadužen za realizaciju plana i programa obuke advokatskog pripravnika i nadzirati njegov rad i stručno usavršavanje.

Član 149

Zahtev za upis u imenik advokatskih pripravnika podnosi se u pismenoj formi Upravnom odboru Advokatske komore Niša.

Uz zahtev za upis u imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Niša, kandidat je dužan da priloži u originalu ili u overenom prepisu:

1. uverenje o državljanstvu Republike Srbije,

2. izvod iz matične knjige rođenih,

3. diplomu pravnog fakulteta ili uverenje o diplomiranju na pravnom fakultetu,

4. uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata za upis ne vodi krivični postupak,

5. uverenje centra za socijalni rad da kandidat nije lišen poslovne sposobnosti,

6. lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, za bavljenje pripravničke vežbe kod advokata,

7. kopiju lične karte,

8. ugovor o radu i

9. dve fotografije.

Uz zahtev kandidat daje podatke o eventualnom ranijem kretanju u službi i popunjava upitnik koji mu daje služba Advokatske komore Niša.

U imenik advokatskih pripravnika neće se upisati kandidat koji ispunjava uslove za polaganje pravosudnog ispita, ili uslove za upis u imenik advokata.

Za upis u imenik advokatskih pripravnika analogno se primenjuju odredbe ovog statuta kojima je regulisan postupak upisa u imenik advokata.

Član 150

Advokatska komora Niša može po službenoj dužnosti pribaviti dokaze o ispunjenosti uslova iz Zakona o advokaturi i ovog Statuta i to:

1. neosuđivanosti kandidata za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim poverenja za bavljenje advokaturom,

2. dostojnosti za bavljenje advokaturom,

3. proteku najmanje tri godine od donošenja konačne odluke o odbijanju zahteva za upis u imenik advokatskih pripravnika bilo koje od advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije, ukoliko je kandidat prethodno podnosio zahtev koji je odbijen.

Član 151

Advokatska komora Niša je dužna da u roku od 30 dana od donošenja odluke o upisu u imenik advokatskih pripravnika omogući kandidatu za advokatskog pripravnika polaganje pripravničke zakletve.

Pripravnička zakletva polaže se pred predsednikom nadležne advokatske komore ili licem koje on ovlasti.

Pripravnička zakletva glasi:

"Zaklinjem se da ću dužnost advokatskog pripravnika obavljati savesno, da ću se u svom radu pridržavati Ustava, zakona i drugih propisa, Statuta advokatske komore i Kodeksa profesionalne etike advokata i da ću svojim postupcima i ponašanjem čuvati ugled advokature."

Član 152

Na dan položene pripravničke zakletve, Advokatska komora Niša donosi rešenje o upisu u imenik advokatskih pripravnika i izdaje pripravničku legitimaciju.

Na pripravničku legitimaciju shodno se primenjuju odredbe Zakona o advokaturi, Statuta Advokatske komore Srbije i ovog statuta kojima je uređen izgled i sadržina advokatske legitimacije.

Član 153

Na upis u podlistak volontera koji se vodi u okviru imenika advokatskih pripravnika shodno se primenjuju odredbe ovog statuta o upisu u imenik advokatskih pripravnika.

7. Privremeni prestanak i zabrana bavljenja advokaturom

7.1 Privremeni prestanak na bavljenje advokaturom

Član 154

Advokat ima pravo na privremeni prestanak prava na bavljenje advokaturom:

1) zbog stručnog usavršavanja ili drugih opravdanih razloga, dok traju razlozi,

2) za vreme privremene sprečenosti usled bolesti, porodiljskog odsustva, odsustva za negu deteta i drugih zdravstvenih razloga i

3) zbog izbora za narodnog poslanika ili odbornika, u trajanju poslaničkog ili odborničkog mandata.

Advokat je dužan da najkasnije 30 dana pre početka korišćenja prava iz stava 1. tačke 1. ovog člana i u roku od 30 dana od nastanka privremene sprečenosti iz stava 1. tačke 2. i 3. ovog člana, dostavi Advokatskoj komori Niša obrazloženi zahtev sa odgovarajućim dokazom i podacima o početku i trajanju privremenog prestanka rada.

Član 155

Advokatu privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom u slučaju izbora, imenovanja ili postavljenja na javnu funkciju koja zahteva zasnivanje radnog odnosa u organu Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave.

Advokat je dužan da u roku od 30 dana od dana početka obavljanja javne funkcije iz stava 1. ovog člana podnese Advokatskoj komori Niša zahtev za privremeni prestanak prava na bavljenje advokaturom.

Ako advokat ne postupi u skladu sa obavezom iz stava 2. ovog člana, Advokatska komora Niša će, po službenoj dužnosti, doneti rešenje o njegovom brisanju iz imenika advokata.

Ako advokat u roku od 60 dana od dana prestanka javne funkcije iz stava 1. ovog člana ne podnese zahtev da mu se odobri dalji nastavak bavljenja advokaturom, Advokatska komora Niša će doneti odluku o njegovom brisanju iz imenika advokata sa danom prestanka javne funkcije.

Član 156

U slučaju privremenog prestanka bavljenja advokaturom iz člana 39. Zakona o advokaturi, Advokatska komora Niša donosi rešenje o korišćenju prava na privremeni prestanak prava na bavljenje advokaturom kojim određuje osnov, dužinu trajanja privremenog prestanka prava na bavljenje advokaturom i privremenog zamenika.

Privremeni zamenik iz stava 1. ovog člana može biti samo advokat upisan u imenik advokata Advokatske komora Niša.

Za privremenog zamenika odrediće se advokat koga predloži privremeno zamenjivani advokat, ukoliko priloži pismenu saglasnost tog advokata, a ako takvog predloga ili saglasnosti nema, predsednik Advokatske komore Niša određuje privremenog zamenika iz redova advokata, vodeći računa o međusobnim odnosima privremeno zamenjivanog advokata i njegovog mogućeg zamenika i o srodnosti oblasti prava kojima se oni u praksi bave.

Privremeni prestanak prava na bavljenje advokaturom počinje da teče najranije od dana podnetog zahteva.

Član 157

U periodu korišćenja prava na privremeni prestanak prava na bavljenje advokaturom, advokat koji to pravo koristi zadržava status advokata.

Advokatska komora Niša je dužna da o korišćenju prava na privremeni prestanak prava na bavljenje advokaturom obavesti sudove i nadležne državne organe.

7.2 Privremena zabrana bavljenja advokaturom

Član 158

Privremena zabrana bavljenja advokaturom može se odrediti samo pod uslovima propisanim Zakonom o advokaturi, Statutom Advokatske komore Srbije i ovim statutom.

Advokatu će se privremeno zabraniti bavljenje advokaturom, ako je protiv njega:

1) određen pritvor,

2) pokrenut postupak za poništaj upisa u Imenik advokata.

Advokatu se može privremeno zabraniti bavljenje advokaturom:

1) ako je protiv njega pokrenut krivični ili disciplinski postupak za delo koje ga čini nedostojnim za bavljenje advokaturom,

2) ako svojim postupcima otežava ili onemogućava vođenje disciplinskog postupka koji je protiv njega pokrenut i

3) ako se nakon podignute optužnice, protiv istog advokata podigne jedna ili više novih optužnica za težu povredu dužnosti advokata.

Upravni odbor Advokatske komore Niša će rešenjem o određivanju privremene zabrane bavljenja advokaturom zbog vođenja disciplinskog ili krivičnog postupka:

1. odlučiti o vremenu trajanja zabrane,

2. odrediti privremenog zamenika, vodeći računa o merilima iz člana 41. stav 3. Zakona o advokaturi.

Član 159

Ukoliko se privremena zabrana izriče zbog vođenja disciplinskog postupka, disciplinski organ, pred kojim se postupak vodi, dostaviće Upravnom odboru Advokatske komore Niša na uvid spise predmeta i dati eventualna razjašnjenja.

Ukoliko se privremena zabrana izriče zbog vođenja krivičnog postupka, od organa koji taj postupak vodi može se tražiti odobrenje za uvid u spise predmeta, kao i usmena ili pismena objašnjenja.

Upravni odbor koji je doneo odluku o privremenoj zabrani bavljenja advokaturom može istu ukinuti i pre okončanja disciplinskog ili krivičnog postupka, po zahtevu advokata, disciplinskog organa ili po sopstvenoj inicijativi, ukoliko nađe da su prestali razlozi zbog kojih je određena privremena zabrana.

Član 160

Advokat kome je izrečena privremena zabrana obavljanja advokatske delatnosti, ne može za to vreme obavljati advokatsku delatnost niti bilo koje poslove u advokatskoj kancelariji.

Član 161

O predlogu za određivanje privremene zabrane odlučuje Upravni odbor Advokatske komore Niša rešenjem, na predlog disciplinskog tužioca, veća Disciplinskog suda koje postupa u tom predmetu, ili po sopstvenoj inicijativi, nakon podizanja disciplinske optužnice, u skladu sa odredbama ovog Statuta.

Protiv rešenja Upravnog odbora Advokatske komore Niša o privremenoj zabrani obavljanja advokature, dozvoljena je žalba Upravnom odboru Advokatske komore Srbije u roku od 15 dana od dana dostavljanja.

Žalba protiv rešenja o privremenoj zabrani bavljenja advokaturom se podnosi preko Advokatske komore Niša.

Član 162

Žalba protiv rešenja o privremenoj zabrani bavljenja advokaturom ne zadržava njegovo izvršenje.

O privremenoj zabrani bavljenja advokaturom, Advokatska komora Niša obaveštava sve sudove u Republici Srbiji, sva javna tužilaštva, Advokatsku komoru Srbije i advokatske komore u njenom sastavu.

8. Obnova postupka za upis

Član 163

Postupak za upis u imenik advokata ili advokatskih pripravnika će se obnoviti i rešenje o upisu poništiti ako se sazna da u vreme donošenja odluke o upisu podnosilac zahteva nije ispunjavao Zakonom propisane uslove za upis, ili ako je lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica doveo u zabludu organ koji je o upisu odlučivao u pogledu bitnih elemenata važnih za odlučivanje po zahtevu.

9. Disciplinski postupak*

Član 164*

(Prestao da važi odlukom US)

DISCIPLINSKI ORGANI

9.1 Disciplinski postupak

Član 165

Disciplinski postupak pokreće disciplinski tužilac Advokatske komore Niša.

Disciplinski tužilac pokreće postupak po prijavi zainteresovanog fizičkog ili pravnog lica, organa Advokatske komore ili po sopstvenoj inicijativi.

Disciplinska prijava ili predlog podnosi se disciplinskom tužiocu Advokatske komore Niša pismeno u dva primerka sa odgovarajućim dokazima.

Član 166

O podnetoj prijavi disciplinski tužilac obaveštava prijavljenog advokata uz dostavljanje prijave i priloženih dokaza sa pozivom da se u roku 8 dana od dana prijema, o prijavi izjasni.

Ukoliko se prijavljeni advokat ne izjasni o navodima iz disciplinske prijave u ostavljenom roku, disciplinski tužilac će odlučiti o prijavi bez izjašnjenja na osnovu raspoloživih dokaza. Disciplinski postupak se smatra pokrenutim dostavljanjem disciplinske prijave prijavljenom advokatu na izjašnjenje.

Član 167

Prijavljeni advokat u disciplinskom postupku može se braniti sam, a može angažovati branioca.

Prijavljeni advokat može imati samo jednog branioca.

Branilac može biti samo advokat upisan u imenik advokata Advokatske komore Srbije.

Član 168

U toku disciplinskog postupka, disciplinski tužilac može tražiti dodatna objašnjenja i dokaze od podnosioca prijave ili drugih državnih organa, fizičkih i pravnih lica.

U slučaju da se podnosilac prijave ne izjasni ili ne dostavi tražene podatke u ostavljenom roku, disciplinski tužilac će doneti odluku o disciplinskoj prijavi na osnovu raspoloživih dokaza.

Član 169

Po prispeću izjašnjenja prijavljenog advokata ili propuštanja podnošenja izjašnjenja, odnosno dostave dodatnih objašnjenja i dokaza od podnosioca prijave, disciplinski tužilac odlučuje rešenjem da li će podići optužnicu ili odbaciti prijavu.

Član 170

Ako disciplinski tužilac odbaci prijavu, podnosilac prijave ne može preuzeti gonjenje pred Disciplinskim sudom Advokatske komore Niša, ali može u roku od 8 dana od prijema rešenja o odbačaju prijave uložiti prigovor disciplinskom tužiocu Advokatske komore Srbije.

Član 171

Podignutu optužnicu sa svim dokazima disciplinski tužilac dostavlja Disciplinskom sudu.

Momentom dostavljanja optužnice Disciplinskom sudu, optužnica je stupila na pravnu snagu.

Član 172

Po prijemu optužnice predsednik Disciplinskog suda određuje veće koje će odlučivati po podnetoj optužnici.

Član 173

Veće Disciplinskog suda, u roku od 8 dana uz poziv za disciplinski pretres optuženom advokatu dostavlja optužnicu.

Protiv podignute optužnice optuženi advokat nema pravo na prigovor.

Član 174

Dostavljanje optuženom obavlja se na adresu sedišta advokatske kancelarije.

U slučaju da dostava ne uspe, ista će se još jednom ponoviti, a ako i druga dostava ne uspe, sledeća će se izvršiti preko oglasne table Advokatske komore Niša.

Protekom osmog dana od dana isticanja na oglasnoj tabli dostava se smatra uredno izvršenom.

Ukoliko optuženi advokat angažuje branioca dostavljanje će biti izvršeno preko angažovanog branioca, u skladu sa ovim statutom.

Rokovi za žalbu računaju se od dana dostavljanja optuženom, a ako ima branioca od dana kada je izvršena prva dostava.

Član 175

Disciplinski pretres se može održati u odsutnosti uredno pozvanog optuženog advokata i njegovog branioca koji svoj izostanak nisu opravdali.

Član 176

Disciplinski pretresi po pravilu održavaju se u sedištu Advokatske komore Niša.

Član 177

Nakon sprovedenog disciplinskog pretresa, veće Disciplinskog suda donosi presudu, kojom se optuženi advokat:

1. oglašava krivim,

2. oslobađa od optužbe, ako se utvrdi da povreda koja je predmet optužbe ne predstavlja lakšu, odnosno težu povredu dužnosti i ugleda advokature, ili ako postoje okolnosti koje isključuju disciplinsku odgovornost, ili ako nema dokaza da je optuženi advokat povredu izvršio, ili se utvrdi da delo nije učinio,

3. kojom se optužba odbija ako disciplinski tužilac odustane od optužnice ili ako se utvrdi da je nastupila zastarelost disciplinskog gonjenja.

Član 178

U presudi kojom se okrivljeni advokat oglašava krivim, veće Disciplinskog suda navodi:

1. povredu za koje se oglašava krivim, te činjenice i okolnosti koje čine lakšu ili težu povredu ugleda i dužnosti advokata;

2. disciplinsku meru koja je optuženom advokatu izrečena, i

3. odluku o troškovima postupka.

Prilikom odmeravanja i izricanja disciplinske mere Disciplinski sud uzima u obzir stepen utvrđene odgovornosti, težinu posledica povrede dužnosti i ugleda advokature, subjektivne i objektivne okolnosti pod kojima je povreda izvršena, nastalu štetu, pobude, raniju kažnjavanost za disciplinske prestupe i materijalne prilike učinioca.

Član 179

Odlukom Disciplinskog suda odlučuje se i o troškovima postupka, koje je optuženi advokat dužan da plati u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti presude.

Troškovi disciplinskog postupka utvrđuju se u skladu sa merilima iz odluke Upravnog odbora Advokatske komore Niša.

Član 180

U disciplinskom postupku ne može se odlučivati o zahtevu za naknadu štete nastale izvršenjem disciplinske povrede.

Član 181

Pismeni otpravak presude dostavlja se optuženom advokatu, njegovom braniocu i disciplinskom tužiocu u roku od 15 dana od dana zaključenja disciplinskog pretresa.

9.2 Žalba protiv prvostepene presude

Član 182

Protiv presude Disciplinskog suda Advokatske komore Niša optuženi advokat, njegov branilac i disciplinski tužilac mogu izjaviti žalbu Disciplinskom sudu Advokatske komore Srbije, kao drugostepenom sudu, u roku od 8 dana od dana dostavljanja presude u postupku za lakše povrede dužnosti i ugleda advokata, odnosno u roku od 15 dana od dana dostavljanja presude u postupku za teže povrede dužnosti i ugleda advokata

Rok za žalbu računa se od dana dostavljanja optuženom, a ako ima branioca od dana kada je izvršena prva dostava.

Primerak žalbe dostavlja se protivnoj stranci, koja može dati odgovor u roku od 3 dana kod postupaka za lakše povede dužnosti i ugleda advokata, odnosno u roku od 8 dana kod postupaka za teže povrede dužnosti i ugleda advokata.

9.3 Spajanje i razdvajanje postupka

Član 183

O predlogu za spajanje ili razdvajanje postupka odlučuje predsednik Disciplinskog suda.

Protiv odluke predsednika Disciplinskog suda podnosilac predloga nema pravo žalbe.

9.4 Izuzeće

Član 184

U toku trajanja disciplinskog postupka može se podneti obrazloženi zahtev za izuzeće predsednika veća i članova veća.

O zahtevu za izuzeće zamenika predsednika i članova veća Disciplinskog suda odlučuje predsednik Disciplinskog suda Advokatske komore Niša.

O zahtevu za izuzeće predsednika Disciplinskog suda Advokatske komore Niša odlučuje predsednik Disciplinskog suda Advokatske komore Srbije.

Zahtev za izuzeće disciplinskog tužioca i njegovih zamenika nije dozvoljen.

Protiv odluka iz ovog člana nije dozvoljena posebna žalba.

9.5 Tok postupka

Član 185

Disciplinski postupak je hitan.

Član 186

U slučaju odlaganja glavnog pretresa i u slučaju promene jednog ili više članova veća izvedeni dokazi se neće ponovo izvoditi, već će se zapisnici o izvedenim dokazima pročitati, osim ako veće drugačije ne odluči.

Član 187

Predsednik veća održava red tokom glavnog pretresa i ovlašćen je da u slučaju narušavanja reda udalji sa glavnog pretresa lice koje narušava red.

9.6 Izvršenje disciplinskih odluka

Član 188

Predsednik Disciplinskog suda Advokatske komore Niša dostavlja disciplinsku presudu Upravnom odboru Advokatske komore Niša, u roku od osam dana po konačnosti presude Disciplinskog suda Advokatske komore Niša radi sprovođenja izvršenja.

Član 189

Konačnu presudu Disciplinskog suda Advokatske komore Niša, kojom je izrečena disciplinska mera brisanja iz imenika advokata Advokatske komore Niša, izvršava Upravni odbor Advokatske komore Niša, po hitnom postupku i po službenoj dužnosti.

Član 190

Upravni odbor Advokatske komore Niša, na prvoj sednici po prijemu konačne presude Disciplinskog suda, izvršava presudu Disciplinskog suda kojom je izrečena disciplinska mera brisanja iz imenika advokata, donošenjem rešenja o prestanku prava na bavljenje advokaturom u smislu odredbe člana 83. stav 1. tačka 4. Zakona o advokaturi.

Član 191

Upravni odbor Advokatske komore Niša će konačnu presudu disciplinskog suda kojom je izrečena novčana kazna sa određenim rokom radi izvršenja - uplate izrečene novčane kazne i troškova postupka, po isteku roka za izvršenje obaveze, izvršiti podnošenjem predloga nadležnom sudu radi izvršenja - naplatom izrečene novčane kazne i dosuđenih troškova postupka.

Član 192

Protiv rešenja Upravnog odbora Advokatske komore Niša, kojom se utvrđuje prestanak prava na bavljenje advokaturom, donetim na osnovu konačne presude Disciplinskog suda odgovorni advokat ima pravo žalbe Upravnom odboru Advokatske komore Srbije u roku od tri dana i to ako:

- presuda Disciplinskog suda nije konačna,

- ako je nastupila apsolutna zastarelost izvršenja.

Član 193

Po pravnosnažnosti rešenja o brisanju iz imenika advokata, odnosno izrečenoj novčanoj kazni, izrečena disciplinska mera unosi se u dosije osuđenog advokata.

Čl. 194-197*

(Prestalo da važi odlukom US)

9.8 Zastarelost pokretanja i vođenja disciplinskog postupka

Član 198

Zastarelost pokretanja disciplinskog postupka nastupa po proteku šest meseci od saznanja za učinjenu povredu, a u svakom slučaju po proteku dve godine od učinjene povrede.

Zastarelost vođenja disciplinskog postupka nastupa po proteku jedne godine od pokretanja postupka.

Zastarelost se prekida svakom procesnom radnjom koja se preduzima radi vođenja disciplinskog postupka.

Zastarelost se prekida i kada advokat u vreme dok teče rok zastarelosti učini isto tako tešku ili težu povredu dužnosti i ugleda advokature. Sa svakim prekidom zastarevanje počinje ponovo da teče.

Zastarelost vođenja disciplinskog postupka nastupa u svakom slučaju kad proteknu dve godine od pokretanja disciplinskog postupka.

Zastarelost pokretanja i vođenja disciplinskog postupka za povredu koja ima obeležje krivičnog dela nastupa kad istekne vreme određeno za zastarelost krivičnog gonjenja.

9.9 Zastarelost izvršenja disciplinske mere

Član 199

Zastarelost izvršenja disciplinske mere nastupa po proteku jedne godine od dana konačnosti odluke kojom je mera izrečena.

Zastarelost se prekida svakom radnjom koja se preduzima radi izvršenja disciplinske mere.

Posle svakog prekida zastarelosti rok počinje ponovo da teče, a zastarelost u svakom slučaju nastupa kad proteknu dve godine od dana konačnosti odluke kojom je mera izrečena.

9.10 Brisanje izrečene disciplinske mere

Član 200

Izrečena disciplinska mera opomene ili novčane kazne briše se iz evidencije Advokatske komore Niša u roku od godinu dana od dana konačnosti odluke Disciplinskog suda, ukoliko advokat u tom roku ne učini novu povredu dužnosti i ugleda advokata.

Izrečena disciplinska mera brisanja iz imenika advokata briže se iz evidencije Advokatske komore Niša protekom dvostrukog roka koji je određen kao period na koji se advokat briše iz imenika advokata konačnom odlukom Disciplinskog suda.

Ako je odlukom Disciplinskog suda uslovljeno izvršenje izrečene disciplinske mere, disciplinska mera se briše iz evidencije Advokatske komore Niša protekom dvostrukog roka koji je određen kao vreme proveravanja i pod uslovom da u periodu proveravanja advokat ne učini novu povredu dužnosti advokata i ugleda advokature.

Rokovi određeni za brisanje izrečenih mera počinju da teku od konačnosti odluke o izrečenoj meri.

Rešenje o brisanju izrečene disciplinske mere iz evidencije donosi po službenoj dužnosti Disciplinski sud Advokatske komore Niša.

9.11 Naplata novčane kazne i troškova

Član 201

Konačna odluka Disciplinskog suda ima svojstvo izvršne isprave u izvršnom postupku u pogledu izrečene novčane kazne i troškova disciplinskog postupka.

Sredstva ostvarena naplatom novčanih kazni predstavljaju prihod Advokatske komore Niša.

10. Nespojivi poslovi

Član 202

Advokat ne sme da se bavi poslovima koji su nespojivi sa ugledom i nezavisnošću advokature. Advokat ne može imati drugu registrovanu samostalnu delatnost.

Advokat nema pravo da zasniva radni odnos, osim u advokatskom ortačkom društvu, da bude statutarni zastupnik, direktor ili predsednik upravnog odbora u pravnom licu, član ili predsednik izvršnog odbora banke, zastupnik državnog kapitala, prokurista ili lice koje ima utvrđenu zabranu konkurencije.

Nespojivi poslovi sa ugledom i nezavisnošću advokature su i poslovi posredovanja u prometu roba i usluga, stečajnog upravnika, likvidacionog upravnika, sudskog veštaka, sudije, javnog tužioca, javnog pravobranioca, javnog beležnika, javnog izvršitelja, ili poslovi u čijem obavljanju može doći do sukoba interesa.

11. Prestanak prava na bavljenje advokaturom

Član 203

Advokatu prestaje pravo na bavljenje advokaturom:

1) na lični zahtev, od dana koji je odredio u zahtevu, a u slučaju da u zahtevu za brisanje iz imenika advokata nije određen dan prestanka prava bavljenja advokaturom ili je određen dan koji prethodi danu podnošenja zahteva - od dana donošenja odluke o brisanju iz imenika advokata;

2) u slučaju smrti ili proglašenja za umrlog - danom smrti, odnosno proglašenja za umrlog;

3) u slučaju potpunog ili delimičnog lišenja poslovne sposobnosti - od dana pravnosnažnosti odluke nadležnog suda;

4) u slučaju izricanja disciplinske mere brisanja iz imenika advokata - od dana konačnosti odluke o brisanju iz imenika;

5) u slučaju izricanja mere bezbednosti zabrane bavljenja advokaturom u krivičnom postupku - od dana pravnosnažnosti presude nadležnog suda;

6) u slučaju osude za krivično delo koje ga čini nedostojnim za bavljenje advokaturom - od dana pravnosnažnosti presude nadležnog suda;

7) u slučaju osude za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci - od dana stupanja na izdržavanje kazne, o čemu Advokatsku komoru Niša obaveštava sud nadležan za izvršavanje krivičnih sankcija;

8) u slučaju da se ne bavi advokaturom neprekidno duže od šest meseci - od dana donošenja konačne odluke o brisanju iz imenika;

9) u slučaju zasnivanja radnog odnosa van advokature, upisa u registar preduzetnika, sticanja statusa statutarnog zastupnika, imenovanja za direktora ili predsednika upravnoga odbora u pravnom licu, izbora ili imenovanja za člana ili predsednika izvršnog odbora banke, imenovanja za zastupnika državnog kapitala ili za prokuristu - od dana zasnivanja radnog odnosa, upisa u registar, imenovanja ili izbora;

10) u slučaju da ne zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti - od dana donošenja konačne odluke o brisanju iz imenika;

11) u slučaju da advokatu upisanom u upisnik A i upisnik B imenika advokata Advokatske komore Niša, prestane svojstvo advokata ili mu bude zabranjen rad u matičnoj državi - od dana donošenja odluke nadležnog organa matične države.

Smatraće se da se advokat ne bavi advokaturom neprekidno duže od šest meseci, ako u tom roku nisu mogle da mu se dostave pismena na adresu sedišta advokatske kancelarije ili ako u tom roku ne izvršava materijalne obaveze prema advokatskoj komori, što se utvrđuje odlukom Advokatske komore Niša.

U slučaju prestanka prava na bavljenje advokaturom iz čl. 83. Zakona o advokaturi, pre pokretanja postupka utvrđenja ispunjenosti uslova iz tog člana, nadležni organ Advokatske komore Niša dužan je da dostavi upozorenje advokatu o postojanju razloga za brisanje i ukaže na posledice.

Nakon konačnosti odluke o nastupanju uslova za brisanje iz imenika advokata Advokatska komora Niša je dužna da u roku od 15 dana od dana nastupanja nekog od razloga za prestanak prava na bavljenje advokaturom iz stava 1. ovog člana, donese rešenje o brisanju iz imenika advokata, sprovede brisanje iz imenika advokata i imenuje preuzimatelja predmeta advokatske kancelarije.

Ako je advokat prestao da se bavi advokaturom na lični zahtev, ima pravo da sam predloži preuzimatelja svoje advokatske kancelarije.

Dostavljanje svih pismena sprovešće se u skladu sa odredbom ovog statuta o dostavljanju pismena u disciplinskom postupku.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na advokatske pripravnike i advokatske pripravnike volontere.

Član 204

Rešenje o brisanju iz imenika advokata u slučajevima iz stava 1. tačke 1, 2. i 3. prethodnog člana, donosi predsednik Advokatske komore Niša.

U slučaju brisanja iz imenika advokata iz razloga propisanih članom 83. stav 1. tačka 4. - 11. Zakona o advokaturi rešenje o brisanju doneće predsednik Advokatske komore Niša po konačnosti odluke Upravnog odbora Advokatske komore Niša.

Protiv odluke Upravnog odbora Advokatske komore Niša o ispunjenosti uslova za brisanje iz imenika advokata iz stava 2. ovog člana, dozvoljena je žalba Upravnom odboru Advokatske komore Srbije u roku od 15 dana od dana prijema. Protiv rešenja o brisanju iz imenika advokata iz stava 2. ovog člana dozvoljena je posebna žalba Upravnom odboru Advokatske komore Srbije.

Član 205

Rešenje o brisanju advokatskog pripravnika i advokatskog pripravnika volontera iz odgovarajućeg imenika advokatskih pripravnika donosi predsednik Advokatske komore Niša.

U slučaju brisanja iz imenika advokata donosi se i rešenje o brisanju advokatskih pripravnika i advokatskih pripravnika volontera zaposlenih kod tog advokata.

Protiv rešenja o brisanju iz imenika advokatskih pripravnika i advokatskih pripravnika volontera, dozvoljena je žalba u roku od 15 dana od dana prijema Upravnom odboru Advokatske komore Srbije.

VI PRAVA I DUŽNOSTI ADVOKATA

Član 206

Advokat je dužan:

1. da se stvarno i stalno bavi advokaturom;

2. da pravnu pomoć pruža stručno i savesno, u skladu sa Zakonom, Statutom Advokatske komore Srbije, ovim statutom i Kodeksom profesionalne etike advokata;

3. da čuva advokatsku tajnu;

4. da u profesionalnom radu i u privatnom životu koji je dostupan javnosti čuva ugled advokature;

5. da Advokatskoj komori plaća članarinu i izmiruje sve druge materijalne obaveze;

6. da stalno stiče i usavršava znanja i veštine potrebne za stručno, nezavisno, samostalno, delotvorno i etično obavljanje advokatske službe, u skladu sa programom stručnog usavršavanja koji donosi Advokatska komora Niša;

7. da advokatskom pripravniku, koji je kod advokata na pripravničkoj vežbi, obezbedi odgovarajuće uslove za rad i obuku u skladu sa svrhom pripravničke vežbe i prakse, da sprovodi plan i program obuke i da nadzire njegov rad i stručno usavršavanje;

8. da Advokatskoj komori Niša prijavi svaku svoju i statusnu promenu advokatskog pripravnika koji se nalazi na pripravničkoj vežbi i praksi kod njega.

Član 207

Advokat ima pravo da se advokaturom bavi na celoj teritoriji Republike Srbije.

Advokat ima pravo da se advokaturom bavi i na teritoriji strane države, u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima i propisima te države o pravu na rad stranih advokata.

Član 208

Advokat slobodno odlučuje da li će prihvatiti pružanje pravne pomoći, osim u slučajevima predviđenim Zakonom o advokaturi, Statutom Advokatske komore Srbije, ovim statutom i Kodeksom profesionalne etike advokata.

Advokat ne može odbiti pružanje pravne pomoći ako ga kao zastupnika ili branioca u skladu sa zakonom postavi sud, drugi državni organ ili advokatska komora, osim ako postoje razlozi predviđeni Zakonom o advokaturi, Statutom Advokatske komore Srbije, ovim statutom i Kodeksom profesionalne etike advokata.

Član 209

Advokat je dužan da odbije pružanje pravne pomoći:

1. ako je u istoj pravnoj stvari zastupao suprotnu stranku;

2. ako je bio advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji u kojoj se u istoj pravnoj stvari zastupa ili je zastupana suprotna stranka;

3. ako je član ili je bio član zajedničke advokatske kancelarije ili advokatskog ortačkog društva u kojima se u istoj pravnoj stvari zastupa ili je zastupana suprotna stranka;

4. ako je u istoj pravnoj stvari postupao kao nosilac pravosudne funkcije ili službeno lice u državnom organu, organu teritorijalne autonomije ili organu jedinice lokalne samouprave;

5. ako su interesi stranke koja traži pravnu pomoć u suprotnosti sa njegovim interesima ili interesima njegovih bliskih srodnika, saradnika ili drugih stranaka, a što se propisuje Statutom Advokatske komore Srbije, ovim statutom i Kodeksom profesionalne etike advokata;

6. ako postoje opravdani razlozi predviđeni Kodeksom profesionalne etike advokata i

7. u drugim slučajevima utvrđenim zakonom, Statutom Advokatske komore Srbije, ovim statutom i Kodeksom profesionalne etike advokata.

Član 210

Advokat je dužan da, u skladu sa Zakonom o advokaturi, Statutom Advokatske komore Srbije, ovim statutom i Kodeksom profesionalne etike advokata, čuva kao profesionalnu tajnu i da se stara da to čine i lica zaposlena u njegovoj advokatskoj kancelariji, sve što mu je stranka ili njegov ovlašćeni predstavnik poverio ili što je u predmetu u kome pruža pravnu pomoć na drugi način saznao ili pribavio, u pripremi, tokom i po prestanku zastupanja.

Obaveza čuvanja advokatske tajne nije vremenski ograničena.

Obaveza čuvanja advokatske tajne je garantovano ljudsko pravo stranke.

Način čuvanja advokatske tajne i postupanje u vezi sa advokatskom tajnom bliže se uređuju Kodeksom profesionalne etike advokata.

Član 211

Advokata može zameniti advokatski pripravnik zaposlen u njegovoj kancelariji ili drugi advokat, sve u skladu sa zakonskim propisima.

Za propuste advokatskog pripravnika odgovara advokat kod koga je advokatski pripravnik zaposlen.

Član 212

Advokat ima pravo na nagradu i naknadu troškova za svoj rad, u skladu sa Tarifom o nagradama i naknadama troškova za rad Advokata, koju donosi Upravni odbor Advokatske komore Srbije.

Obračun o nagradi i naknadi troškova advokata predstavlja verodostojnu ispravu u izvršnom postupku.

Član 213

Zabranjeno je reklamiranje advokata, zajedničke advokatske kancelarije i advokatskog ortačkog društva.

Zabrana reklamiranja i dopušteni način predstavljanja bliže se uređuju Kodeksom profesionalne etike advokata.

Član 214

Advokat ima pravo da bira i da bude biran u organe Advokatske komore Srbije i organe Advokatske komore Niša.

Advokat ima pravo da, u skladu sa Statutom Advokatske komore Srbije i ovim statutom, učestvuje u radu organa Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Niša, u skladu sa njihovim statutima i drugim aktima Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Niša.

Član 215

Advokat je dužan da stavi svoj potpis i pečat na svaku ispravu, podnesak i dopis koji je sastavio.

Član 216

Advokat je dužan da na zgradi u kojoj se nalazi njegova advokatska kancelarija ima istaknutu tablu koja sadrži naziv: "Advokat" i ime i prezime advokata.

Advokat - strani državljanin na tabli ističe naziv profesije i na jeziku matične države.

Član 217

Advokat ima pečat koji sadrži naziv: "advokat", ime i prezime advokata i adresu sedišta advokatske kancelarije.

Član 218

Advokat može da ima samo jednu advokatsku kancelariju.

Advokat može pružati pravnu pomoć samo u svojoj advokatskoj kancelariji, osim kada zastupa na raspravama, pretresima, uviđajima, rekonstrukcijama, pregovorima ili na zaključenju pravnih poslova ili na drugim mestima kada to priroda posla zahteva.

Izuzetno, zbog posebnih okolnosti slučaja i prirode pravne pomoći, advokat može pružiti pravnu pomoć i u stanu ili poslovnoj prostoriji stranke.

Advokat je dužan da prijavi promenu sedišta svoje advokatske kancelarije na teritoriji advokatske komore u roku od 15 dana od dana promene sedišta.

U advokatskoj kancelariji ne može da se obavlja bilo kakva druga delatnost osim poslova sudskog tumača.

Član 219

Advokatska kancelarija po svom izgledu i uređenju mora biti u skladu sa značajem i ugledom advokature i uslovima neophodnim za čuvanje advokatske tajne.

Razgovor sa strankom je poverljivog karaktera i njemu mogu prisustvovati advokat, stranka, advokatski pripravnik ili lice zaposleno u advokatskoj kancelariji i lice sa čijim se prisustvom saglasi stranka.

Advokat je dužan da spise vodi uredno i tačno, da ih čuva na način koji obezbeđuje poštovanje advokatske tajne.

Član 220

Po prestanku zastupanja advokat je dužan da, na zahtev stranke, istoj preda sve spise i isprave iz njenog predmeta.

Član 221

Advokat je dužan da čuva spise i isprave stranke u skladu sa Pravilnikom o čuvanju arhivske građe u advokatskim kancelarijama i advokatskim ortačkim društvima i Listom kategorija registraturskog materijala u advokatskim kancelarijama i advokatskim ortačkim društvima.

VII PRAVA I DUŽNOSTI ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA I ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA VOLONTERA

Član 222

Advokatski pripravnik ima pravo na odgovarajuće uslove rada i na obuku u skladu sa svrhom pripravničke vežbe i prakse i planom i programom pripravničke obuke koji donosi Advokatska komora Niša.

Za vreme pripravničke vežbe i prakse advokatski pripravnik ima pravo na zaradu i ostala prava iz radnog odnosa, u skladu sa zakonom i ugovorom o radu, osim ako praksu obavlja na osnovu ugovora o volonterskoj vežbi i praksi.

Član 223

Advokatski pripravnik je dužan da radi po uputstvima i u okviru ovlašćenja dobijenih od advokata kod koga je na pripravničkoj praksi, osim ako su ova suprotna Ustavu, zakonu, Statutu Advokatske komore Srbije, ovom statutu i Kodeksu profesionalne etike advokata.

Pred državnim organom ili drugim licem advokatski pripravnik može da zamenjuje samo advokata kod koga je na pripravničkoj vežbi i praksi, kako u slučaju kada taj advokat zastupa, tako i u slučaju kada taj advokat zamenjuje drugog advokata, u skladu sa zakonom.

Kada jedan advokat zamenjuje drugog advokata posredstvom svog pripravnika, advokatski pripravnik je dužan da, pod uslovima iz stava 1. ovog člana, postupa po nalozima zamenjivanog advokata.

Advokatski pripravnik ne može samostalno da se bavi poslovima advokature.

Na advokatskog pripravnika shodno se primenjuju odredbe Zakona o advokaturi, Statuta Advokatske komore Srbije, ovog statuta i Kodeksa profesionalne etike advokata o dužnostima i disciplinskoj odgovornosti advokata.

Na advokatske pripravnike volontere shodno se primenjuju odredbe Zakona o advokaturi, Statuta Advokatske komore Srbije, ovog statuta i Kodeksa profesionalne etike advokata o advokatskim pripravnicima, kao i posebni propisi o volonterskom radu.

Član 224

Advokatskom pripravniku prestaje status pripravnika ako ni posle dve godine od sticanja prava na polaganje pravosudnog ispita ne položi pravosudni ispit.

Nakon položenog pravosudnog ispita pripravnički staž može trajati najduže još godinu dana, ali ne duže od roka iz stava 1. ovog člana.

Po isteku roka iz stava 1. i 2. ovog člana, Advokatska komora Niša po službenoj dužnosti donosi rešenje o brisanju pripravnika iz imenika advokatskih pripravnika.

Član 225

Na advokatske pripravnike volontere shodno se primenjuju odredbe Zakona o advokaturi, Statuta Advokatske komore Srbije, ovog statuta i Kodeksa profesionalne etike advokata, kao i posebni propisi o volonterskom radu.

Za vreme pripravničkog staža advokatski pripravnik volonter nema prava iz čl. 59 stav 2. Zakona o advokaturi.

VIII OSIGURANJE OD PROFESIONALNOG RIZIKA

Član 226

Advokat je dužan da zaključi ugovor o obaveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti sa organizacijom registrovanom za ovu vrstu osiguranja.

Advokatska komora Niša može zaključiti kolektivni ugovor o obaveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti, kome mogu pristupiti svi advokati upisani u njen imenik advokata.

Član 227

Ugovor o individualnom ili kolektivnom osiguranju advokata zaključuje se na period od godinu dana i osigurani period počinje svakog 17. maja u godini. Ugovoreni iznos osiguranja ne može biti niži od minimalne sume osiguranja koju utvrđuje Advokatska komora Srbije.

Ukoliko se advokat opredeli za zaključenje ugovora o kolektivnom osiguranju od profesionalne odgovornosti advokata, isti mora uplatiti na poslovni račun Advokatske komore Niša iznos godišnje premije osiguranja jednokratno, ili pod uslovima iz ugovora o kolektivnom osiguranju.

U slučaju da se advokat opredeli za zaključenje ugovora o individualnom obaveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti, dužan je da o tome dostavi dokaz do 17. maja tekuće godine.

Član 228

Ako su svi članovi advokatskog ortačkog društva zaključili ugovor o individualnom osiguranju od profesionalne odgovornosti, smatraće se da je advokatsko ortačko društvo ispunilo uslov iz člana 48. stav 1. Zakona o advokaturi.

Advokatsko ortačko društvo je dužno da o osiguranju svih članova advokatskog ortačkog društva dostavi pismenu izjavu Advokatskoj komori Srbije o saglasnosti, kao i ovlašćenje Advokatskoj komori Srbije da može u njihovo ime i za njihov račun da zaključi ugovor o kolektivnom osiguranju za narednu godinu, najkasnije do 31.12. tekuće godine.

Ukoliko advokatsko ortačko društvo ne dostavi izjavu i ovlašćenje iz prethodnog stava ovog člana u ostavljenom roku, smatraće se da se opredelilo za zaključenje ugovora o individualnom obaveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti i dužno je da najkasnije do 17.05. tekuće godine dostavi dokaz o zaključenom ugovoru o obaveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti prema minimalno propisanim uslovima iz odluke Upravnog odbora Advokatske komore Srbije.

Član 229

Advokati i advokatska ortačka društva mogu da imaju i dodatno osiguranje od profesionalne odgovornosti.

Član 230

Ukoliko advokat ima neizmirene materijalne obaveze prema Advokatskoj komori Niša, ne može zaključiti ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti preko kolektivne polise osiguranja.

Član 231

Advokat - strani državljanin, koji je upisan, ili koji je podneo zahtev za upis u imenik advokata - stranih državljana, upisnik A ili upisnik B, mora zaključiti ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti u Republici Srbiji ukoliko polisa o osiguranju u matičnoj državi ne pokriva eventualne štete u obavljanju advokature na teritoriji Republike Srbije.

Dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti advokat - strani državljanin mora dostavljati svake poslovne godine.

Advokat - strani državljanin ne može biti osiguran polisom o kolektivnom osiguranju advokata državljana Republike Srbije.

U slučaju da advokat - strani državljanin ne ispunjava obaveze u pogledu osiguranja od profesionalne odgovornosti advokata, na njega se primenjuju odredbe o prestanku prava na bavljenje advokaturom iz Zakona o advokaturi i iz ovog statuta.

IX ADVOKATSKA AKADEMIJA

1. Poslovi Advokatske akademije Advokatske komore Niša

Član 232

Advokatska akademija:

1) donosi program stalne, opšte, posebne i specijalizovane obuke advokata;

2) donosi program opšte i posebne obuke advokatskih pripravnika, diplomiranih pravnika i lica zaposlenih u advokatskim kancelarijama i advokatskim ortačkim društvima;

3) utvrđuje strateško planiranje i donosi osnovni plan i jedinstvene standarde rada za sprovođenje programa iz tač. 1. ovog stava;

4) donosi posebne planove za sprovođenje programa iz tač. 1. ovog stava;

5) organizuje i sprovodi stalnu, opštu, posebnu i specijalizovanu obuku iz tač. 1) ovog stava;

6) utvrđuje merila za sticanje zvanja mentora i predavača;

7) imenuje i razrešava mentore i predavače;

8) određuje naknadu za rad mentora i predavača;

9) uspostavlja i održava saradnju sa domaćim i stranim ustanovama, organizacijama i udruženjima iste ili srodne delatnosti;

10) izdaje stručnu literaturu, priručnike i druge publikacije;

11) obavlja izdavačko analitičke poslove i sarađuje sa naučnim ustanovama;

12) sistematski prikuplja podatke koji su od značaja za njen rad, a naročito o sprovođenju i rezultatima obuke i vodi dokumentaciono - informacioni centar;

13) prikuplja i obrađuje sudsku praksu;

14) obavlja i druge poslove u skladu sa ciljevima svog osnivanja, ovim statutom i opštim aktima Komore i Advokatske akademije.

2. Organizacija

Član 233

Ciljeve i poslove iz člana 239. ovog statuta Advokatska akademija ostvaruje neposredno.

3. Organi

Član 234

Organi Advokatske akademije Advokatske komore Niša su Programski savet i dekan.

U organe Advokatske akademije Advokatske komore Niše može biti izabran advokat koji ispunjava jedan od sledećih uslova:

- najmanje 15 godina prakse u advokaturi, ili

- koji ima akademsko zvanje doktora nauka.

4. Programski savet

Član 235

Programski savet je stručni organ Advokatske akademije Advokatske komore Niša.

Članove Programskog saveta čine dekan, po položaju, i po 1 (jedan) predstavnik svake advokatske zajednice u sastavu Advokatske komore Niša.

Mandat članova Programskog saveta traje 4 godine i može se jednom ponoviti.

Programski savet:

1) predlaže programe stalne, posebne i specijalističke obuke;

2) predlaže programe specijalističkog ispita;

3) predlaže programe za mentore i predavače;

4) bira iz reda svojih članova predsednika Programskog saveta;

5) donosi poslovnik o radu;

6) obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i opštim aktima Advokatske komore Niša i Advokatske akademije Advokatske komore Srbije.

5. Dekan

Član 236

Dekan je izvršni organ Advokatske akademije Advokatske komore Niša.

Mandat dekana traje četiri godine i može se jednom ponoviti.

Dekan:

1) predstavlja Advokatsku akademiju;

2) izvršava odluke Upravnog odbora Advokatske komore Niša;

3) koordinira i organizuje rad Advokatske akademije;

4) učestvuje u radu Programskog saveta;

5) podnosi Upravnom odboru Advokatske komore Niša redovne mesečne i godišnje izveštaje o svom radu i radu Advokatske akademije i odeljenja ove Akademije;

6) obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i opštim aktima Advokatske komore Niša i Advokatske akademije.

Dekana u njegovom odsustvu zamenjuje član Programskog saveta koga on ovlasti.

6. Sredstva i uslovi za rad

Član 237

Sredstva za rad Advokatske akademije Advokatske komore Niša obezbeđuju se iz sredstava Advokatske komore Niša.

Uslove za rad Advokatske akademije Advokatske komore Niša obezbeđuje Advokatska komora Niša.

X ADVOKATSKI ISPIT

Član 238

Polaganje advokatskog ispita je obavezno za sve kandidate pre podnošenja zahteva za upis u imenik advokata.

Advokatski ispit se sastoji iz provere znanja Zakona o advokaturi, Kodeksa profesionalne etike advokata, Statuta Advokatske komore Srbije, ovog statuta, advokatske tarife, kao i provere poznavanja međunarodnih propisa koji se odnose na advokatsku profesiju.

Kandidat koji nije položio advokatski ispit stiče pravo na ponovno polaganje po proteku roka od 60 dana od neuspelog polaganja.

Program advokatskog ispita utvrđuje Upravni odbor Advokatske komore Niša u skladu sa programom advokatskog ispita koji utvrđuje Upravni odbor Advokatske komore Srbije.

Član 239

Upravni odbor Advokatske komore Niša obrazuje komisiju za polaganje advokatskog ispita i imenuje predsednika, zamenika predsednika i članove komisije.

Komisija za polaganje advokatskog ispita sastoji se od 6 članova i to: predsednika, zamenika predsednika, 2 člana i 2 zamenika članova komisije.

Za predsednika i člana komisije za polaganje advokatskog ispita može biti imenovan advokat koji ispunjava sledeće uslove:

1. najmanje 15 godina neprekidnog staža u advokaturi pre imenovanja,

2. da je pre imenovanja najmanje 1 mandat radio u organima Advokatske komore Srbije ili Advokatske komore Niša,

3. da nije disciplinski kažnjavan u periodu od 10 godina koje neposredno prethode imenovanju,

4. da nije krivično osuđivan za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom i

5. da nije član organa političke stranke.

Mandat članova komisije za polaganje advokatskog ispita traje 3 godine i može se ponoviti.

Član 240

Način rada i odlučivanja komisije za polaganje advokatskog ispita sprovodi se u skladu sa Pravilnikom za polaganje advokatskog ispita Advokatske komore Srbije.

Član 241

Uverenje o položenom advokatskom ispitu izdaje Advokatska komora Niša na osnovu izveštaja komisije za polaganje advokatskog ispita.

Uverenje o položenom advokatskom ispitu potpisuju predsednik komisije za polaganje advokatskog ispita i predsednik Advokatske komore Niša.

Član 242

Kandidati snose troškove polaganja advokatskog ispita.

Visina naknade za polaganje advokatskog ispita plaća se prema odluci Upravnog odbora Advokatske komore Srbije.

Iz sredstava naknade obezbeđuju se sredstva za tehničku pripremu i organizovanje ispita, rad ispitivača i izdavanje uverenja.

XI ADVOKATSKA LEGITIMACIJA I LEGITIMACIJA ADVOKATSKOG PRIPRAVNIKA

1. Advokatska legitimacija

Član 243

Advokatska komora Niša, na dan položene advokatske zakletve, donosi rešenje o upisu u imenik advokata i izdaje advokatsku legitimaciju.

Advokatska legitimacija overena za tekuću godinu služi kao dokaz svojstva advokata.

Advokatska legitimacija sadrži: ime i prezime advokata, njegovu fotografiju, redni broj upisa u imenik advokata, dan, mesec i godinu upisa u imenik advokata, važenje advokatske legitimacije, kao i druge podatke od značaja za utvrđivanje svojstva advokata predviđene opštim aktom Advokatske komore Srbije.

2. Legitimacija advokatskih pripravnika

Član 244

Advokatska komora Niša, na dan položene zakletve advokatskog pripravnika, donosi rešenje o upisu u imenik advokatskih pripravnika i izdaje legitimaciju advokatskog pripravnika.

Legitimacija advokatskog pripravnika sadrži: ime i prezime advokatskog pripravnika, ime i prezime advokata kod koga je advokatski pripravnik na vežbi i praksi, njegovu fotografiju, redni broj upisa, dan, mesec i godinu upisa u imenik advokatskih pripravnika, važenje legitimacije advokatskog pripravnika, kao i druge podatke od značaja za utvrđivanje svojstva advokatskog pripravnika predviđene opštim aktom Advokatske komore Srbije.

XII MATERIJALNO I FINANSIJSKO POSLOVANJE ADVOKATSKE KOMORE NIŠA

1. Materijalno poslovanje

Član 245

Advokatska komora Niša se samostalno finansira.

Sredstva Advokatske komore Niša su nepokretnosti, inventar i prihodi.

Član 246

Materijalno poslovanje Advokatske komore Niša vrši se na osnovu godišnjeg plana prihoda i rashoda koji utvrđuje Upravni odbor Advokatske komore Niša, najkasnije do dana usvajanja godišnjeg računa Advokatske komore Niša za prethodnu poslovnu godinu.

Član 247

Izvori finansiranja Advokatske komore Niša su:

1. članarina i drugi doprinosi čiju visinu utvrđuje Upravni odbor Advokatske komore Niša,

2. upisnina i naknada za upis u imenik advokata kao i druge naknade,

3. prihodi od donacija,

4. iznosi naplaćenih novčanih kazni u disciplinskom postupku,

5. drugi prihodi.

Član 248

Odluka Advokatske komore Niša o visini dugovanja po osnovu članarine, visine troškova upisa i drugih redovnih i vanrednih materijalnih obaveza advokata prema Advokatskoj komori Niša ima svojstvo verodostojne isprave u izvršnom postupku.

Član 249

Advokatska komora Niša raspolaže sredstvima u skladu sa Zakonom i Statutom.

Advokatska komora Niša sredstva može upotrebiti za:

1. svoje redovne aktivnosti;

2. pribavljanje imovine i imovinskih prava;

3. članarinu Advokatskoj komori Srbije i međunarodnim organizacijama;

4. zarade zaposlenih u stručnoj službi;

5. regulisanje obaveze prema osiguravajućoj kući sa kojom zaključuje Ugovor o kolektivnom osiguranju advokata;

6. pomoć advokatima i njihovim porodicama koji su ostali bez najnužnijih sredstava;

7. humanitarne svrhe;

8. druge svrhe u skladu sa Zakonom i Statutom.

2. Fondovi advokatske komore

Član 250

Advokatska komora Niša može osnivati fondove na osnovu odluke Skupštine Advokatske komore Niša.

Fondovi posluju prema pravilniku koji donosi Skupština Advokatske komore Niša prilikom osnivanja fonda.

Član 251

Fondovi se osnivaju iz sredstava Advokatske komore Niša, naknada advokata čiju visinu utvrđuje Skupština Advokatske komore Niša, donacija, poklona i drugih sredstava.

O prijemu poklona i donacija odlučuje Upravni odbor Advokatske komore Niša.

XIII OPŠTI AKTI

Član 252

Opšti akti Advokatske komore Niša su:

1. Statut,

2. Pravilnik o Advokatskoj akademiji sa programom rada,

3. Pravilnik o čuvanju arhivske građe u advokatskoj kancelariji i advokatskoj komori,

4. Poslovnik o radu Skupštine,

5. Poslovnik o radu Upravnog odbora,

6. Pravilnik o priznanjima,

7. Pravilnik o računovodstvu,

8. Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta i o radu stručne službe Advokatske komore Niša,

9. Pravilnik o zaštiti na radu, zaštiti od požara,

10. Poslovnik o radu Saveta.

11. Pravilnik o radu zajednica advokata,

12. kao i sva druga akta koja regulišu status, prava, obaveze, odgovornosti i položaj advokata članova Advokatske komore Niša, njenih organa i nosilaca funkcije organa, advokatskih pripravnika i advokatskih pripravnika volontera.

Član 253

Inicijativu za donošenje ili izmenu ili dopunu Statuta ili drugog opšteg akta može podneti svaki organ Advokatske komore Niša ili jedna od zajednica advokata u sastavu Advokatske komore Niša ili 1/3 od ukupnog broja predstavnika u Skupštini Advokatske komore Niša.

Upravni odbor Advokatske komore Niša odlučuje o prihvatanju inicijative za izmenu ili dopunu Statuta Advokatske komore ili drugog opšteg akta Advokatske komore Niša.

Član 254

Ukoliko Upravni odbor Advokatske komore Niša prihvati inicijativu za izmenu ili dopunu Statuta ili drugog opšteg akta, formiraće komisiju koja će uraditi tekst nacrta Statuta ili drugog opšteg akta.

Upravni odbor Advokatske komore Niša utvrđuje nacrt izmena i dopuna Statuta ili drugog opšteg akta i dostavlja na javnu diskusiju svim advokatima Advokatske komore Niša i to preko predsednika zajednica advokata u sastavu Advokatske komore Niša na uobičajen, prigodan i pogodan način.

Javna rasprava o nacrtu iz stava 2. ovog člana traje 30 dana od dana donošenja odluke Upravnog odbora Advokatske komore Niša o utvrđivanju nacrta izmena ili dopune Statuta ili drugog opšteg akta Advokatske komore Niša.

Član 255

Nakon završetka javne rasprave, Upravni odbor Advokatske komore Niša utvrđuje predlog izmena ili dopuna Statuta ili drugog opšteg akta i predlaže predsedniku Advokatske komore Niša da sazove Skupštinu radi odlučivanja o predlogu za donošenje izmena ili dopuna Statuta ili drugog opšteg akta Advokatske komore Niša.

Upravni odbor Advokatske komore Niša prilikom utvrđivanja predloga iz stava 1. ovog člana razmatra mišljenja, primedbe i predloge iz javne rasprave i obrazlaže razloge za neusvajanje određenih primedbi i predloga.

Član 256

Skupština Advokatske komore Niša prilikom pretresa predloga za donošenje, izmenu ili dopunu Statuta ili drugog opšteg akta, postupa sa primedbama i predlozima po proceduri propisanoj za amandmane.

Skupština Advokatske komore Niša odluku o usvajanju predloga Statuta ili predloga izmena i dopuna Statuta Advokatske komore donosi apsolutnom većinom - 50% plus 1, predstavnika u Skupštini Advokatske komore Niša.

Statut Advokatske komore Niša, kao i njegove izmene i dopune, objavljuju se u "Službenom listu grada Niša" i stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja, osim ako primena nije odložena samim aktom.

Član 257

Upravni odbor Advokatske komore Niša odluku o usvajanju, izmeni ili dopuni drugih opštih akata donosi većinom glasova prisutnih članova Upravnog odbora.

Drugi opšti akti Advokatske komore Niša, kao i izmene i dopune istih, objavljuju se na oglasnoj tabli i internet-stranici Advokatske komore Niša.

XIV JAVNOST RADA ADVOKATSKE KOMORE NIŠA

1. Javnost i informisanje

Član 258

Javnost rada obezbeđuje se održavanjem javnih sednica svih organa Advokatske komore Niša, obaveštavanjem o održavanju sednica, isticanjem preko oglasne table Advokatske komore Niša, objavljivanjem izveštaja i informacija o radu organa Advokatske komore Niša, internet-prezentacijom, kao i drugim podobnim sredstvima elektronske komunikacije.

Član 259

Najmanje jedanput godišnje organi Advokatske komore Niša sastavljaju i podnose pismene izveštaje o svom radu Skupštini Advokatske komore Niša.

Član 260

Obaveštavanje članstva o radu i o bitnim aktivnostima organa Advokatske komore Niša i zajednica advokata u sastavu advokatske komore Niša vrši se ličnom dostavom, pisanim putem, isticanjem akta o sazivu na oglasnoj tabli i preko internet-sajta kao i drugim podobnim sredstvima elektronske komunikacije.

Član 261

Advokatska komore Niša ima prezentaciju na internetu.

2. Biblioteka

Član 262

Advokatska komora Niša ima biblioteku u kojoj prikuplja i čuva stručnu literaturu.

Način poslovanja biblioteke uređuje se opštim aktom koji donosi Upravni odbor Advokatske komore Niša.

Knjižni fond se sastoji od stručnih i drugih knjiga i listova, kao i od stručnih elektronskih zapisa koji se vode u Advokatskoj komori Niša kao biblioteka komore.

Advokatska komora Niša vodi registar biblioteke, a Upravni odbor odlučuje o nabavci stručnih knjiga, listova i elektronskih zapisa, kao i o prijemu donacija za biblioteku.

XV PRAZNICI I PRIZNANJA

Član 263

Dan advokature Srbije je 28. februar, kao dan donošenja prvog Zakona o javnim pravozastupnicima iz 1862. godine.

Program proslave Dana advokature Srbije utvrđuje Upravni odbor Advokatske komore Niša.

Član 264

U znak priznanja advokatima za postignute izuzetne rezultate u vršenju advokature, za unapređenje njenog razvoja, kao i onima van advokature koji su svojim ličnim doprinosom uticali na razvoj i napredak advokature, dodeljuju se nagrade i priznanja.

Priznanja koja dodeljuje Advokatska komora Niša su zahvalnice, povelje i plakete.

Priznanja iz ovog člana dodeljuju se advokatima na sednici Skupštine Advokatske komore Niša u godini u kojoj advokat stiče uslov za dodelu priznanja.

Uz priznanje iz prethodnog člana Advokatska komora Niša dodeljuje i značke: srebrnu, zlatnu i platinastu.

XVI STRUČNA SLUŽBA ADVOKATSKE KOMORE NIŠA

Član 265

Služba Advokatske komore Niša obavlja administrativno-stručne i pomoćne poslove.

Zaposleni u službi imaju sva prava utvrđena pozitivnim propisima i odlukama organa Advokatske komore Niša.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa u Službi Advokatske komore Niša bliže se uređuju Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta ili ugovorom o radu.

XVII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 266

Funkcija članova organa Advokatske komore Niša i predstavnika u Advokatskoj komori Srbije nakon stupanja na snagu izmena i dopuna ovog statuta nastaviće se do isteka mandata na koji su izabrani.

Član 267

Advokati koji danom stupanja na snagu izmena i dopuna ovog statuta obavljaju poslove koji su nespojivi sa advokaturom dužni su da se u roku od 3 meseca od dana stupanja na snagu izjasne da li će nastaviti sa bavljenjem advokaturom.

Advokati koji su do usvajanja izmena i dopuna ovog Statuta izabani za nosioce funkcija ili članove organa u Advokatskoj komori Srbije ili Advokatskoj komori Niša dužni su da se izjasne u roku od 3 meseca od usvajanja izmena i dopuna ovog Statuta o tome koju će funkciju vršiti.

Član 268

Izmene i dopune ovog statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Grada Niša.

Član 269

Predsednik AK komore Niš dužan da je objavi prečišćen tekst ovog Statuta u roku od 30 dana od dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Niša" na zvaničnoj internet stranici Advokatske komore Niš.