Zastava Bosne i Hercegovine

STATUT ADVOKATSKE KOMORE ČAČAK

("Sl. list grada Čačka", br. 9/2012 i 11/2013)

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Statutom se uređuju: zadaci i poslovi, unutrašnja organizacija Advokatske komore Čačak, izbor i delokrug njenih organa, način vršenja javnih ovlašćenja i druga pitanja od značaja za rad Advokatske komore Čačak.

Član 2

Naziv Advokatske komore Čačak je:

"Advokatska komora Čačak", napisan je na srpskom jeziku i ćiriličkim pismom.

Sedište Advokatske komore je u Čačku u ul. Dr. Dragiše Mišovića 1/2.

Član 3

Advokatska komora Čačak ima svoj pečat okruglog oblika sa nazivom i sedištem na srpskom jeziku i ćiriličkim pismom.

Pečat Advokatske komore Čačak je okruglog oblika, prečnika 2,5 cm i sadrži naziv i sedište Advokatske komore Čačak i redni broj pečata.

Osim pečata iz stava 2. ovog člana, u upotrebi u Advokatskoj komori Čačak su i sledeći pečati: Advokatska komora Čačak - Disciplinski tužilac, Advokatska komora Čačak - Disciplinski sud, Advokatska komora Čačak - Advokatska akademija.

Advokatska komora Čačak ima svoj štambilj koji je pravougaonog oblika veličine 5,5 cm x 2,5 cm i sadrži naziv i sedište Advokatske komore Čačak, prostor za delovodni broj i datum i redni broj štambilja.

Advokatska komora Čačak vodi knjigu pečata i štambilja u koju se unosi otisak pečata, odnosno štambilja i prijemnog štambilja prema rednom broju i podaci o licu koje je zaduženo sa pečatom, odnosno štambiljom i njegov potpis i donosi poseban pravilnik kojim se bliže uređuje način korišćenja pečata i štambilja.

Član 4

Advokatska komora Čačak ima amblem.

Amblem Advokatske komore Čačak je kružnog oblika sa dva koncentrična kruga. U prvom krugu je Temida, grčka boginja pravde sa povezanim očima, sa mačem u desnoj ruci, terazijama u levoj ruci i štitom sa leve strane postolja na kome je upisana 1972. godina. Drugi krug je okvir amblema. Između krugova ispisan je na srpskom jeziku i ćiriličkim pismom tekst: "Advokatska komora Čačak".

Član 5

Advokatsku komoru Čačak predstavlja i zastupa predsednik Advokatske komore Čačak.

Predsednika Advokatske komore Čačak u odsutnosti zamenjuje potpredsednik Advokatske komore Čačak.

Član 6

Advokatska komora Čačak ima sopstvena sredstva za rad komore koja obezbeđuje na način propisan zakonima, Statutom Advokatske Komore Srbije i ovim Statutom.

Za svoje obaveze Advokatska komora Čačak odgovara svim svojim sredstvima.

Član 7

Rad Advokatske komore Čačak i njenih organa je javan.

Ovim Statutom određuju se slučajevi i postupak isključenja javnosti u toku rada pojedinih organa Advokatske komore Čačak.

1. Poslovi advokatske komore Čačak

Član 8

Advokatska komora Čačak, pored javnih ovlašćenja iz člana 65. i drugih poslova iz člana 66. Zakona o advokaturi, obavlja i sledeće poslove:

- predstavlja advokaturu, zastupa i štiti njene interese;

- stara se o obezbeđenju uslova za pravilno i zakonito vršenje advokature;

- preduzima mere za razvoj advokature;

- stara se o podizanju stručnog i etičkog nivoa advokature;

- stara se o jačanju profesionalne discipline i odgovornosti u vršenju advokature;

- stara se o obnavljanju advokature prvenstveno iz reda advokatskih pripravnika;

- održava odnose sa državnim i pravosudnim organima i drugim organizacijama;

- podnosi predloge za unapređenje advokature, pravosudnog i pravnog sistema;

- daje predloge o pitanjima značajnim za ostvarivanje i zaštitu ustavnih sloboda i prava građana;

- obavlja druge poslove od značaja za advokaturu.

1.2. Drugi poslovi advokatske komore Čačak

Član 9

Advokatska komora Čačak:

- unapređuje i afirmiše advokaturu kao nezavisnu profesiju, na svojoj teritoriji;

- vrši javna ovlašćenja u oblasti advokature u skladu sa Zakonom o advokaturi, Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom na svojoj teritoriji i odgovorna je za zakonito i pravilno vršenje javnih ovlašćenja

- donosi statut i druga opšta akta;

- odlučuje o načinu korišćenja sopstvenih sredstava;

- odlučuje o upisu u imenike i brisanju iz imenika advokata, imenika zajedničkih advokatskih kancelarija, upisnik A i upisnik B advokata stranih državljana i imenika advokatskih pripravnika, kao prvostepeni organ;

- vodi imenike advokata, zajedničkih advokatskih kancelarija, upisnik A i upisnik B advokata stranih državljana i imenik advokatskih pripravnika za svoju teritoriju;

- organizuje i sprovodi advokatski ispit za svoju teritoriju;

- vodi evidenciju o položenom advokatskom ispitu na svojoj teritorije;

- dostavlja podatke o položenom advokatskom ispitu Advokatskoj komori Srbije;

- stara se o zakonitosti rada advokata, advokatskih pripravnika, organa i službe advokatske komore i o sprovođenju Statuta Advokatske komore Srbije, svog Statuta i Kodeksa profesionalne etike advokata;

- sprovodi disciplinski postupak zbog povrede dužnosti i narušavanja ugleda advokature, u skladu sa odredbama Statuta Advokatske Komore Srbije, ovog Statuta i akta kojim se uređuje disciplinski postupak;

- zastupa interese advokata pred državnim i drugim organima i organizacijama za svoju teritoriju za koju je osnovana;

- ostvaruje međunarodnu saradnju u skladu sa Zakonom o advokaturi, Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom od interesa za advokaturu i Advokatsku Komoru Čačak;

- predstavlja advokate sa svoje teritorije u poslovima koji su od značaja za Advokatsku komoru Čačak pred domaćim i inostranim profesionalnim udruženjima i organizacijama, pravnim i fizičkim licima;

- organizuje i sprovodi stalnu obuku advokata, advokatskih pripravnika, diplomiranih pravnika i zaposlenih u advokatskim kancelarijama i specijalizovano stručno usavršavanje advokata u skladu sa Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom;

- organizuju pružanje besplatne pravne pomoći za teritoriju za koju su osnovane u skladu sa zakonom;

- štiti prava i interese advokata i advokatskih pripravnika za teritoriju za koju je osnovana;

- štite interese i integritet Advokatske komore Čačak;

- izdaju stalne i povremene publikacije;

- obavlja druge poslove propisane Zakonom o advokaturi, Statutom Advokatske komore Srbije i ovim statutom.

II UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 10

Advokatska komora Čačak ostvaruje svoje zadatke i poslove određene zakonom, statutom Advokatske komore Srbije, Statutom Advokatske komore Čačak posredstvom svojih organa.

1. Advokatska komora Čačak i nadležnost za teritoriju za koju je osnovana

Član 11

Advokatska komora Čačak je samostalna i nezavisna profesionalna organizacija advokata, sa sedištem u Čačku, za teritoriju svih opština koje pripadaju području nadležnosti Viših sudova u Čačku, Užicu, Kraljevu, Kruševcu i Novom Pazaru.

Advokatska komora Čačak ima svojstvo pravnog lica i nastavlja sa radom na teritoriji za koju je osnovana.

Advokatska komora Čačak svojim statutom i opštim aktima uređuje unutrašnju organizaciju i rad, u skladu sa zakonom i Statutom Advokatske komore Srbije.

Advokatska komora Čačak zadržava imovinu koju je do sada stekla i ima pravo da stiče imovinu i njome samostalno raspolaže u skladu sa zakonom, Statutom Advokatske komore Srbije i ovim statutom.

Svi advokati koji imaju sedište advokatske kancelarije na teritoriji Advokatske komore Čačak su članovi Advokatske komore Čačak.

III ORGANI ADVOKATSKE KOMORE ČAČAK

Član 12

Organi Advokatske komore Čačak su:

- skupština,

- predsednik,

- potpredsednik,

- upravni odbor,

- nadzorni odbor,

- disciplinski tužilac,

- disciplinski sud.

1. Skupština

Član 13

Skupština Advokatske komore Čačak je najviši organ Advokatske komore Čačak.

Član 14

Skupštinu Advokatske komore Čačak čine predstavnici koje biraju Odbori advokata u sastavu Advokatske komore Čačak.

Svaki Odbor advokata u sastavu Advokatske komore Čačak, bira u Skupštinu Advokatske komore Čačak jednog predstavnika na svakih 10 advokata.

Izborne jedinice su Odbori advokata koji pokrivaju teritoriju sedišta Osnovnih sudova na području AK Čačak, te drugi Odbori ukoliko Upravni odbor AK Čačak donese odluku o njihovom osnivanju, s tim da se Odbor može osnovati za teritoriju na kojoj advokatsku delatnost obavlja najmanje 10 advokata.

Izborna lista koja se sačini na način iz prethodnog stava ovog člana je jedinstvena i sačinjavaju je svi kandidati za predstavnike Skupštine Advokatske komore Čačak i za tu izbornu listu izborne jedinice - Odbora advokata glasaju u celosti na izborima za Skupštinu Advokatske komore Čačak.

Izborne jedinice-Odbori advokata u sastavu Advokatske komore Čačak biraju svoje predstavnike po predstavničkom sistemu koji obezbeđuje približnu ravnomernu zastupljenost advokata članova sa teritorije te izborne jedinice i na kojima će se isključivo tajnim glasanjem birati predstavnici skupštine Advokatske komore Čačak.

Upravni odbor Advokatske komore Čačak prilikom predlaganja raspisivanja izbora za predstavnike u Skupštini Advokatske komore Čačak, svojom odlukom utvrđuje broj predstavnika za svaku izbornu jedinicu u Skupštini Advokatske komore Čačak, prema broju advokata na dan donošenja te odluke, u skladu sa odredbom stava tri ovog člana, kao i konačni broj predstavnika za tu skupštinu.

Postupak izbora, kriterijumi za kandidovanje i postupak opoziva predstavnika Skupštine Advokatske komore Čačak utvrđuje se ovim Statutom.

Član 15

Mandat predstavnika traje 4 (četiri) godine i može se ponoviti.

Član 16

Predstavnici izbornih jedinica-Odbora advokata Advokatske komore Čačak u Skupštini Advokatske komore Čačak stiču prava i dužnosti predstavnika, danom potvrđivanja mandata od strane Skupštine prethodnog saziva.

Do potvrđivanja mandata novih predstavnika u Skupštini Advokatske komore Čačak traju prava i obaveze predstavnika iz prethodnog saziva.

Ukoliko predstavniku Skupštine Advokatske komore Čačak prestane mandat pre isteka roka na koji je biran, Upravni odbor Advokatske komore Čačak raspisuje dopunske izbore i o tome obaveštava onu izbornu jedinicu-Odbor advokata u njenom sastavu koja je dužna da izvrši izbor predstavnika, ukoliko nisu ispunjeni uslovi za primenu odredbe člana 70. ovog Statuta.

Na upražnjeno mesto predstavnika, izborna jedinica-Odbor advokata u sastavu Advokatske komore Čačak, kojoj to mesto pripada, bira drugog predstavnika u skladu sa ovim Statutom i o tome obaveštava Skupštinu i Upravni odbor Advokatske komore Čačak.

Mandat predstavniku Skupštine Advokatske komore Čačak izabranom na dopunskim izborima ističe kada i mandati ostalih predstavnika odnosno članova organa tog saziva.

Ukoliko je mandat predstavnika koji je izabran na dopunskim izborima kraći od dve godine, ne smatra se da je ostvario mandat.

Član 17

Skupština Advokatske komore Čačak:

(1) donosi:

1. Statut i odluke o izmenama i dopunama Statuta,

2. Poslovnik o svom radu i radu radnih tela koja obrazuje,

(2) odlučuje i raspravlja o:

1. svim pitanjima koja su od interesa za advokaturu, profesionalni i društveni položaj advokata i advokatskih pripravnika, unapređenja pravnog i pravosudnog sistema i druga pitanja u vezi sa pružanjem pravne pomoći, koja su od opšteg značaja za javni interes i za zaštitu prava i sloboda građana i pravnih lica i o tome donosi odluke,

2. odlučuje o davanju saglasnosti za osnivanje novih Advokatskih komora sa svoje teritorije u skladu sa Statutom Advokatske komore Srbije,

3. odobrava završni račun i donosi plan prihoda i rashoda Advokatske komore Čačak,

4. pretresa izveštaje o radu organa Advokatske komore Čačak i o njima odlučuje,

5. osniva fondove Advokatske komore Čačak,

6. formira stalne i povremene komisije

7. obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom;

(3) bira i opoziva, isključivo tajnim glasanjem:

1. Predsednika Advokatske komore Čačak, na prvim izborima po ovom Statutu,

2. Članove Upravnog odbora Advokatske komore Čačak

3. Disciplinskog tužioca i njegove zamenike,

4. Predsednika, Zamenika predsednika i Sudije Disciplinskog suda,

5. članove Nadzornog odbora,

6. predsednika, zamenika predsednika i članove drugih povremenih odbora, komisija i radnih tela Skupštine

(4) potvrđuje:

1. mandat predstavnika izbornih jedinica-Odbora advokata u sastavu Advokatske komore Čačak i članova Upravnog odbora Advokatske komore Čačak.

Član 18

Skupština Advokatske komore Čačak konstituisana je potvrđivanjem svih mandata.

Član 19

Predsednik Advokatske komore Čačak saziva sednicu Skupštine, kao redovnu najmanje jedanput godišnje ili, kao vanrednu, ukoliko to zahtevaju okolnosti ili pitanja o kojima treba Skupština da se izjasni.

Na predlog Upravnog odbora Advokatske komore Čačak ili najmanje 1/3 od ukupnog broja predstavnika Skupštine Advokatske komore Čačak, predsednik Advokatske komore Čačak je dužan da sazove vanrednu sednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana prijema predloga.

Predlog iz stava 2. ovog člana mora biti sastavljen u pisanoj formi s predlogom tačaka dnevnog reda i materijalom koji se odnosi na predlog.

U slučaju da predsednik Advokatske komore Čačak ne sazove sednicu u roku određenom u stavu 2. ovog člana, predlagač može sazvati sednicu Skupštine u daljem roku od 30 dana. Poslove neophodne za sazivanje i organizovanje vanredne skupštine Advokatske komore Čačak obavlja - realizuje služba - administracija Advokatske komore Čačak, po nalogu predlagača. Nužne i neophodne troškove sazivanja skupštine snosi Advokatska komora Čačak, o čemu odluku donosi Upravni odbor Advokatske komore Čačak na obrazloženi predlog predlagača.

Po prijemu predloga za sazivanje vanredne skupštine Advokatske komore Čačak ne može se pokrenuti postupak za izmene i dopune Statuta Advokatske komore Čačak koji se odnosi na podnošenje predloga i sazivanje vanredne skupštine, do sazivanja te skupštine.

Član 20

Skupština radi u javnim sednicama, a sednica se može održati ako joj prisustvuje više od polovine predstavnika. Ukoliko nema kvoruma za rad predsedavajući je dužan da saopšti da ne postoje uslovi za održavanje skupštine i da se skupština ne može održati.

Ukoliko se broj prisutnih predstavnika smanji i bude manji od propisanog kvoruma, u toku zasedanja, predsedavajući je dužan da o tome odmah obavesti prisutne i zatvori zasedanje.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih predstavnika.

Statut Advokatske komore Čačak i njegove izmene i dopune Skupština donosi većinom glasova od ukupnog broja predstavnika u Skupštini.

Član 21

Skupština se, po pravilu, održava u sedištu Advokatske komore Čačak, ali predsednik ili Upravni odbor Advokatske komore Čačak mogu sazvati sednicu Skupštine i u nekom drugom mestu.

Pozivi za Skupštinu, sa naznačenjem mesta i vremena održavanja, predloženim dnevnim redom i radnim materijalom koji se odnosi na predloženi dnevni red, dostavljaju se predstavnicima u Skupštini najmanje osam dana pre održavanja sednice Skupštine.

Izuzetno, u vanrednim okolnostima, pozivi za vanrednu sednicu Skupštine mogu biti dostavljeni predstavnicima u Skupštini telegramom, telefonom ili elektronskim putem, bez radnog materijala i u roku kraćem od roka propisanog u stavu 2. ovog člana.

Postojanje vanrednih okolnosti iz stava 3. ovog člana utvrđuje Upravni odbor Advokatske komore Čačak.

Član 22

Skupština donosi odluke i zaključke.

Odlukom se odlučuje o donošenju Statuta, opštih akata i drugim poslovima iz delokruga rada Skupštine.

Zaključkom se odlučuje u svim ostalim slučajevima.

Član 23

Sednicom Skupštine rukovodi Predsednik Advokatske komore Čačak.

U odsustvu Predsednika, sednicom Skupštine rukovodi Potpredsednik.

Ukoliko je Vanredna sednica skupštine Advokatske komore Čačak sazvana na predlog ovlašćenih predlagača iz člana 19. ovog Statuta, Skupštinom predsedava Predsednik Advokatske komore Čačak, a u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti Potpredsednik Advokatske komore Čačak ili član Upravnog odbora koga odredi Predsednik Advokatske komore Čačak ili predstavnik u Skupštini ili član Upravnog odbora Advokatske komore Čačak koga izabere Skupština Advokatske komore Čačak da predsedava Skupštinom.

Predsedavajući vanredne sednice skupštine je dužan da omogući ovlašćenim predlagačima nesmetano izlaganje predloga zbog kojih su sazvali skupštinu, razloga zbog kojih Predsednik Advokatske komore Čačak nije sazvao vanrednu sednicu Skupštine i da se stara o vođenju sednice u skladu sa Poslovnikom.

Poslovnikom će se utvrditi način vođenja skupštine, broj i dužina izlaganja koja može biti vremenski ograničena i druga pitanja od značaja za rad i vođenje skupštine.

Sednicom Skupštine na kojoj se odlučuje o opozivu predsednika, predsedava najstariji prisutni predstavnik.

2. Predsednik i potpredsednik advokatske komore Čačak

Član 24

Predsednik Advokatske komore Čačak:

- predstavlja i zastupa Advokatsku komoru Čačak;

- saziva sednice Skupštine i Upravnog odbora Advokatske komore Čačak, predlaže dnevni red za te sednice i predsedava im;

- potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština i Upravni odbor;

- donosi rešenja kada se odluke donose u upravnom postupku;

- izvršava odluke Skupštine i Upravnog odbora;

- donosi odluke o raspolaganju sredstvima Advokatske komore Čačak u skladu sa zakonom, ovim Statutom, Statutom Advokatske komore Srbije, odlukama Upravnog odbora i Skupštine Advokatske komore Čačak;

- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili drugim opštim aktima Advokatske komore Čačak.

Predsednika Advokatske komore Čačak neposredno bira i opoziva Skupština Advokatske komore Čačak na način i u postupku utvrđenim ovim Statutom.

Do potvrđivanja mandata novoizabranog Predsednika traju prava i dužnosti predsednika Advokatske komore Čačak prethodnog saziva.

Za svoj rad predsednik odgovara Skupštini Advokatske komore Čačak i upravnom odboru Advokatske komore Čačak.

Član 25

Predsednika Advokatske komore Čačak u odsutnosti zamenjuje Potpredsednik Advokatske komore Čačak ili, u slučaju njegove sprečenosti, član Upravnog odbora koga Predsednik odredi.

Član 26

Na prvoj izbornoj skupštini na način predviđen ovim Statutom, biće izabran predsednik Advokatske komore Čačak.

Član 27

Mandat predsednika traje 4 godine i ne može se ponoviti.

1. Upravni odbor

Član 28

Upravni odbor je organ Advokatske komore Čačak koji vrši prava i dužnosti utvrđene ovim Statutom i drugim opštim aktima.

Upravni odbor ima 15 članova od kojih 14 bira Skupština komore neposrednim i tajnim glasanjem, a u srazmeri sa ukupnim brojem advokata sa područja koja teritorijalno pokrivaju Osnovni sudovi Čačka, Užica, Kraljeva, Kruševca, Novog Pazara, Požege i Prijepolja, i po položaju Predsednik AK Čačak.

Predsednika Advokatske komore Čačak bira Skupština neposredno i tajnim glasanjem, na način utvrđen ovim Statutom, koji je po svom položaju član i ujedno predsednik Upravnog odbora Advokatske komore Čačak.

Upravni odbor Advokatske komore Čačak ima dva potpredsednika, koje iz svojih redova bira Upravni odbor na svojoj konstitutivnoj sednici.

Član 29

Članove Upravnog odbora Advokatske komore Čačak bira Skupština tajnim glasanjem na način i postupak utvrđen ovim Statutom.

Mandat člana Upravnog odbora Advokatske komore Čačak, i dva potpredsednika Advokatske komore Čačak traje 4 godine sa mogućnošću ponovnog izbora najviše dva puta uzastopno.

Do potvrđivanja mandata novog saziva Upravnog odbora Advokatske komore Čačak traju prava i dužnosti Upravnog odbora iz prethodnog saziva.

Upravni odbor Advokatske komore Čačak je konstituisan potvrđivanjem svih mandata.

Predsednik Advokatske komore Čačak je član i predsednik Upravnog odbora po funkciji.

Predsednik Advokatske komore Čačak je predsedavajući Upravnog odbora i rukovodi njegovim radom.

Predsednici Odbora advokata u sastavu Advokatske komore Čačak mogu da učestvuju u radu Upravnog odbora, bez prava glasa.

Član 30

Upravni odbor vrši sledeće poslove:

1. sprovodi odluke Skupštine;

2. donosi odluke o postojanju vanrednih okolnosti za sazivanje vanredne sednice skupštine u skladu sa odredbama ovog Statuta;

3. utvrđuje predlog statuta i drugih opštih akata koje donosi Skupština;

4. uređuje organizaciju, način polaganja i izdavanja uverenja o položenom advokatskom ispitu, Pravilnik o imenicima i drugim evidencijama, Pravilnik o osnivanju i radu Odeljenja Advokatske akademije, i druge opšte akte koji nisu ovim Statutom ili drugim opštim aktom stavljeni u nadležnost Skupštine ili nekog drugog organa;

5. vrši nadzor nad radom odeljenja Advokatske akademije Advokatske komore Srbije sa sedištem u Čačku;

6. donosi programe stalne opšte, posebne i specijalizovane obuke advokata na predlog Odeljenja Advokatske akademije Advokatske komore Srbije sa sedištem u Čačku ili Advokatske akademije;

7. donosi program opšte i posebne obuke advokatskih pripravnika, diplomiranih pravnika i lica zaposlenih u advokatskim kancelarijama i advokatskim ortačkim društvima, na predlog Advokatske akademije Advokatske komore Srbije i njenog odeljenja sa sedištem u Čačku;

8. donosi i druge odluke u vezi sa radom Odeljenja Advokatske akademije Advokatske komore Srbije sa sedištem u Čačku;

9. imenuje organe Odeljenja Advokatske akademije Advokatske komore Srbije sa sedištem u Čačku;

10. donosi odluke o svim naknadama vezanim za rad Odeljenja Advokatske akademije Advokatske komore Srbije sa sedištem u Čačku;

11. utvrđuje način izbora i rada članova komisija za polaganje advokatskog ispita;

12. uređuje sadržinu i način vođenja imenika advokata, zajedničkih advokatskih kancelarija, upisnika A i upisnika B stranih državljana i imenik advokatskih pripravnika;

13. vodi jedinstveni imenik advokata, zajedničkih advokatskih kancelarija, Upisnik A i Upisnik B imenika advokata stranih državljana i imenik advokatskih pripravnika za teritoriju Advokatske komore Čačka;

14. odlučuje o zahtevima za upis, brisanje i poništaj upisa u imenik advokata, zajedničkih advokatskih kancelarija, imenik A i imenik B stranih državljana, upis u imenik advokatskih pripravnika, kao i odlučuje o zahtevima za promenu sedišta advokata, zajedničkih advokatskih kancelarija;

15. izvršava konačne presude disciplinskog suda Advokatske komore Čačak 16. donosi odluku o raspisivanju izbora za članove organa i nosilaca funkcija u Advokatskoj komori Čačak;

17. donosi odluke o imenovanju Izborne komisije, Verifikacione komisije i biračkih odbora;

18. utvrđuje liste kandidata;

19. usklađuje stavove Advokatske komore Čačak sa državnim i drugim organima u stvarima koje se donose uz saglasnost nadležnog državnog organa;

20. preduzima mere i učestvuje u saradnji advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije sa državnim i pravosudnim organima, advokatskim komorama i drugim profesionalnim i stručnim organizacijama iz zemlje i inostranstva;

21. predlaže državnim organima mere za unapređenje advokature, pravosudnog i pravnog sistema;

22. prati rad advokata, zajedničkih advokatskih kancelarija i advokata-stranih državljana na teritoriji Advokatske komore Čačak i preduzima odgovarajuće mere u skladu sa zakonom i ovim Statutom;

23. donosi odluke o vrsti, oblicima i trajanju mera za zaštitu profesionalnih prava i interesa advokata i o njihovoj primeni, s tim da ako se radi o prekidu rada ta mera ne može trajati duže od 3 dana, dok o toj meri ne odluči Skupština Advokatske komore Čačak,

24. prati rad Odbora advokata sa svoje teritorije i daje preporuke u vezi sa njihovim radom;

25. utvrđuje predlog plana prihoda i rashoda i stara se o njegovom urednom izvršavanju;

26. usvaja godišnji račun Advokatske komore Čačak;

27. određuje lica koja mogu raspolagati materijalnim sredstvima i granice njihovih ovlašćenja;

28. odlučuje o dodeli Plakete i Povelje Advokatske komore Čačak i drugih priznanja i predlaže Advokatskoj komori Srbije kandidate za dodelu najviših priznanja;

29. određuje osnovnu orijentaciju štampanih i elektronskih izdanja i prezentacije Advokatske komore Čačak;

30. imenuje odgovorna lica i predavače Odeljenja Advokatske akademije Advokatske komore Srbije sa sedištem u Čačku;

31. predlaže kandidate Advokatskoj komori Srbije za izborne članove Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, u skladu sa ovim Statutom;

32. određuje predstavnike Advokatske komore Čačak i članove organa i tela iz reda advokata u organima i organizacijama;

33. odlučuje o statusnim, materijalnim i drugim pitanjima radnika službe Advokatske komore Čačak;

34. odlučuje o poslovima i pitanjima koji zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktom nisu stavljeni u delokrug rada Skupštine ili nekog drugog organa;

35. odlučuje o članstvu Advokatske komore Čačak u međunarodnim advokatskim organizacijama i udruženjima i imenuje predstavnike Advokatske komore Čačak u ovim organizacijama i udruženjima;

36. donosi opšta akta u skladu sa ovim Statutom;

37. donosi Poslovnik o svom radu;

38. vrši druge poslove koje mu poveri Skupština,

39. odlučuje o saradnji i oblicima saradnje sa drugim komorama.

40. osniva Odbore advokata na svom području po postupku i na način propisan ovim Statutom.

Član 31

Za obavljanje poslova iz svog delokruga, Upravni odbor može obrazovati stalna ili povremena radna tela i imenovati članove tih tela iz reda advokata i kada oni nisu članovi organa Advokatske komore Čačak.

Član 32

Upravni odbor radi u sednicama kojima mora prisustvovati većina od ukupnog broja njegovih članova čiji je mandat potvrđen (verifikovan), a odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Sednice Upravnog odbora Advokatske komore Čačak održavaju se najmanje jednom mesečno.

Sednice Upravnog odbora su javne, a Poslovnikom o radu Upravnog odbora utvrđuju se slučajevi kada može biti isključena javnost u radu.

Predsednik Advokatske komore Čačak saziva sednice Upravnog odbora, kao redovne i vanredne.

Sednica Upravnog odbora mora se zakazati u roku od 10 dana od prijema pismeno obrazloženog predloga najmanje 5 članova Upravnog odbora.

2.1. Sekretar upravnog odbora

Član 33

Sekretara Upravnog odbora Advokatske komore Čačak imenuje i opoziva Upravni odbor Advokatske komore Čačak iz reda članova Upravnog odbora, na predlog predsednika upravnog odbora.

Upravni odbor Advokatske komore Čačak može pokrenuti postupak opoziva sekretara Upravnog odbora Advokatske komore Čačak.

Mandat Sekretara Upravnog odbora traje 4 godine i može se ponoviti, dok je isti član Upravnog odbora.

Sekretar Upravnog odbora se stara o pripremi sednice i sprovođenju odluka Upravnog odbora.

3. Nadzorni odbor

Član 34

Nadzorni odbor je organ Advokatske komore Čačak koji vrši kontrolu raspolaganja sredstvima Komore.

Nadzorni odbor je samostalan organ Advokatske komore Čačak i za svoj rad neposredno odgovara Skupštini Advokatske komore Čačak.

Član 35

Skupština Advokatske komore Čačak neposredno bira članove Nadzornog odbora i to iz redova Odbora advokata Čačak dva člana i po jednog člana iz svakog Odbora advokata u sastavu Advokatske komore Čačak.

Mandat Nadzornog odbora traje 4 godine.

Do potvrđivanja mandata novog saziva Nadzornog odbora traju prava i dužnosti Nadzornog odbora iz prethodnog saziva.

Nadzorni odbor na prvom sastanku koji se održava u roku od 30 dana od dana potvrđivanja mandata, bira predsednika i zamenika predsednika i donosi poslovnik o svom radu.

Član 36

Nadzorni odbor je dužan da pregleda završni račun i najmanje jednom godišnje finansijsko poslovanje Advokatske komore Čačak, dâ svoj nalaz i izveštaj podnese na redovnoj godišnjoj Skupštini.

Nadzorni odbor je ovlašćen da daje mišljenje i preporuke organima Advokatske komore Čačak i Skupštini Advokatske komore Čačak u pogledu raspolaganja sredstvima Komore, kako bi se imovina i novčana sredstva očuvala, namenski koristila od strane ovlašćenih organa i u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

4. Disciplinski organi

Član 37

Disciplinski organi Advokatske komore Čačak su: Disciplinski tužilac i Disciplinski sud.

Disciplinske organe neposredno bira Skupština Advokatske komore Čačak, u skladu sa ovim Statutom.

Mandat disciplinskih organa traje 4 (četiri) godine. Do potvrđivanja mandata novih disciplinskih organa traju prava i dužnosti tih organa iz prethodnog saziva.

Disciplinski organi su nezavisni u svom radu i drugi organi Advokatske komore Čačak ne mogu da vrše nadzor nad radom disciplinskih organa, daju naloge za postupanje u pojedinačnim disciplinskim predmetima, niti na drugi način ugrožavaju nezavisan položaj disciplinskih organa.

Disciplinski organi podnose izveštaj o svom radu i odgovaraju Skupštini Advokatske komore Čačak.

Disciplinsku odgovornost advokata i advokatskih pripravnika utvrđuju disciplinski organi u disciplinskom postupku koji je utvrđen ovim Statutom.

Disciplinski organi Advokatske komore Čačak u disciplinskom postupku postupaju kao prvostepeni organi.

Advokati i advokatski pripravnici disciplinski odgovaraju za lakše i teže povrede dužnosti i ugleda advokature, koje se uređuju Zakonom o advokaturi, Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom.

Disciplinski organi su dužni da postupaju hitno, a naročito u slučajevima vođenja disciplinskog postupka u kojima je doneto rešenje o privremenoj zabrani bavljenja advokaturom.

4.1. Disciplinski tužilac

Član 38

Disciplinski tužilac je samostalan i nezavisan organ Advokatske komore Čačak.

Disciplinski tužilac ima 2 zamenika, koji u disciplinskom postupku imaju ista prava i dužnosti kao i Disciplinski tužilac, a dužni sa postupaju po njegovim obaveznim uputstvima.

Disciplinski tužilac pokreće disciplinski postupak, podiže i zastupa optužnicu pred Disciplinskim sudom, ulaže pravne lekove i predlaže Upravnom odboru utvrđivanje privremene zabrane rada (suspenzije).

4.2. Disciplinski sud

Član 39

Disciplinski sud Advokatske komore Čačak samostalan je i nezavisan u svom radu.

Član 40

Disciplinski sud Advokatske komore Čačak postupa kao prvostepeni sud u disciplinskim postupcima.

Disciplinski sud Advokatske komore Čačak sastoji se od Predsednika suda, Zamenika predsednika suda i 7 sudija.

Radom Disciplinskog suda rukovodi Predsednik suda, a u njegovoj odsutnosti njegov zamenik.

Disciplinski sud sudi u veću koje čini troje sudija toga suda. Predsednika i sastav Veća utvrđuje rešenjem Predsednik Disciplinskog suda. Veće odlučuje prostom većinom glasova.

Član 41

Disciplinski sud u Advokatskoj komori Čačak bira se u skladu sa ovim Statutom.

6. Sekcija "Mladi advokati advokatske komore Čačak"

Član 42

U Advokatskoj komori Čačak može se osnivati sekcija mladih advokata.

Odluku o osnivanju i pravila kojima se uređuje način organizovanja i rad mladih advokata donosi Upravni odbor.

Član sekcije mladih advokata može biti advokat do 40 godina života.

7. Odbori advokata

Član 43

Odbori advokata predstavljaju organizacione jedinice u sastavu Advokatske komore Čačak.

Odbori advokata osnivaju se za područje svakog Osnovnog suda na području AK Čačak.

Pored Odbora advokata iz stava 2. ovog člana, odbori advokata će se osnovati odlukom Upravnog odbora Advokatske komore Čačak za područje sudske jedinice Osnovnog suda na čijem području ima najmanje 10 upisanih advokata u imenik Advokatske komore Čačak, a na zahtev većine advokata sa tog područja koji bi činili takav odbor advokata.

Član 44

Odbor advokata ima svoj pečat koji sadrži naziv Komore i redni broj pečata.

Način upotrebe pečata Odbora advokata uređuje se posebnim Pravilnikom Advokatske komore Čačak.

Odbor advokata predstavlja predsednik odbora koji se neposredno bira na period od 4 godine i može biti biran ponovo još za jedan mandat.

Za predsednika Odbora advokata može biti biran advokat sa najmanje 10 godina staža u advokaturi.

Član 45

Odbori advokata u okviru svojih nadležnosti razmatraju sva pitanja u vezi sa radom Advokatske komore Čačak i njenih organa, kao i sa sprovođenjem odluka organa komore.

Odbori advokata:

- biraju svoje predstavnike u Skupštini Advokatske komore Čačak,

- predlažu kandidate za izbor članova i organa i tela Advokatske komore Čačak i Advokatske komore Srbije,

- daju inicijative za donošenje odluka u okviru nadležnosti Advokatske komore Čačak,

- ostvaruju saradnju sa predstavnicima pravosudnih organa i drugih državnih organa, kao i lokalne samouprave na teritoriji odbora o pitanjima iz oblasti advokature

- daju mišljenja o kandidatu za upis u Imenik advokata koji je prethodno radio na teritoriji tog odbora i kandidate koji upis traže sa sedištem na teritoriji tog odbora

8. Konferencija advokata

Član 46

Konferencija advokata Advokatske komore Čačak je najširi oblik ličnog izjašnjavanja advokata o najznačajnijim pitanjima za advokaturu.

Konferenciju čine svi članovi Advokatske komore Čačak.

Konferenciju saziva Upravni odbor Advokatske komore Čačak, sa predlogom dnevnog reda i određivanju vremena i mesta održavanja Konferencije advokata Advokatske komore Čačak.

Konferenciju saziva Upravni odbor Advokatske komore Čačak i na inicijativu većine Odbora advokata Advokatske komore Čačak.

Na dan održavanja Konferencije advokata Advokatske komore Čačak, obavezno se saziva i Skupština Advokatske komore Čačak.

Član 47

Konferenciju advokata Advokatske komore Čačak otvara i njom rukovodi Predsednik Advokatske komore Čačak do izbora radnog predsedništva i zapisničara.

Član 48

Konferencija advokata Advokatske komore Čačak donosi preporuke, o kojima je Skupština Advokatske komore Čačak dužna da se odmah izjasni po okončanju Konferencije advokata Advokatske komore Čačak.

IV IZBORNI POSTUPAK, PRESTANAK MANDATA I POSTUPAK OPOZIVA ZA ČLANOVE ORGANA I NOSIOCE FUNKCIJA ADVOKATSKE KOMORE ČAČKA

1. Izbori i mandat članova organa i nosilaca funkcija

Član 49

Advokati koji su upisani u Imenik advokata Advokatske komore Čačak imaju pravo da biraju i budu birani za članove organa i nosioce funkcija u Advokatskoj komori Čačak i Advokatskoj komori Srbije u skladu sa Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom.

Član 50

Skupština Advokatske komore Čačak bira članove organa i nosioce funkcija neposredno tajnim glasanjem na mandatni period od 4 (četiri) godine, osim ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

Članovi organa i nosioci funkcija u Advokatskoj komori Čačak mogu biti članovi organa i obavljati istu funkciju najviše u dva mandata uzastopno, osim ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

Predstavnike u Skupštini Advokatske komore Čačak biraju Odbori advokata u sastavu Advokatske komore Čačak, u skladu sa ovim Statutom, neposredno i isključivo tajnim glasanjem.

Predstavnik u Skupštini Advokatske komore Čačak stiče prava i dužnosti danom potvrđivanja mandata od strane Skupštine Advokatske komore Čačak. Do konstituisanja Skupštine Advokatske komore Čačak, u smislu odredaba ovog Statuta, prava i dužnosti Skupštine Advokatske komore Čačak vrši Skupština Advokatske komore Čačak prethodnog saziva.

Nakon konstituisanja Skupštine Advokatske komore Čačak, u smislu odredaba ovog Statuta, prestaje mandat Skupštini Advokatske komore Čačak prethodnog saziva.

Članove Upravnog odbora Advokatske komore Čačak bira Skupština u skladu sa ovim Statutom, neposredno i isključivo tajnim glasanjem.

Član Upravnog odbora Advokatske komore Čačak stiče prava i dužnosti danom potvrđivanja mandata od strane Skupštine Advokatske komore Čačak. Do potvrđivanja mandata novih članova Upravnog odbora Advokatske komore Čačak traju prava i obaveze člana Upravnog odbora Advokatske komore Čačak iz prethodnog saziva.

Nakon konstituisanja Upravnog odbora Advokatske komore Čačak, u smislu odredaba ovog Statuta, prestaje mandat Upravnom odboru prethodnog saziva, a potvrđivanje preostalih mandata članova Upravnog odbora Advokatske komore Čačak vrši Skupština Advokatske komore Čačak.

Predsednik Advokatske komore Čačak, Nadzorni odbor Advokatske komore Čačak, Disciplinski tužilac Advokatske komore Čačak i zamenici disciplinskog tužioca Advokatske komore Čačak, Predsednik, Zamenik predsednika i sudije Disciplinskog suda Advokatske komore Čačak, biraju se na Skupštini Advokatske komore Čačak neposredno i isključivo tajnim glasanjem i tako da njihovi mandati traju do izbora članova novih organa Advokatske komore Čačak.

Predsednik Advokatske komore Čačak bira se na mandatni period od 4 godine i njegov mandat se ne može ponoviti.

Nadzorni odbor Advokatske komore Čačak, Disciplinski tužilac i zamenici disciplinskog tužioca Advokatske komore Čačak, Predsednik, Zamenik predsednika i sudije Disciplinskog suda Advokatske komore Čačak biraju se na mandatni period od 4 godine.

2. Organi za sprovođenje izbora

Član 51

Organ za sprovođenje izbora je Izborna komisija Advokatske komore Čačak.

Izborna komisija ima predsednika, zamenika i još 8 članova, koji imaju 8 zamenika koji su iz iste izborne jedinice-Odbora advokata s tim što svaka izborna jedinica-Odbor advokata daje po jednog člana u izbornu komisiju.

Mandat Izborne komisije Advokatske komore Čačak traje 4 (četiri) godine.

Član 52

Upravni odbor Advokatske komore Čačak imenuje biračke odbore kao organe za sprovođenje izbora po izbornim jedinicama.

2.1. Izborna komisija

Član 53

Upravni odbor Advokatske komore Čačak imenuje Izbornu komisiju u skladu sa članom 48. ovog Statuta.

Predsednik, zamenik predsednika, članovi Izborne komisije i njihovi zamenici, kao i predsednici i članovi drugih organa za sprovođenje izbora čije se postojanje predvidi ovim Statutom ne mogu biti kandidati niti predlagači kandidata za članove organa i nosioce funkcija u organima Advokatske komore Čačak. U slučaju da predsednik ili neko od članova Izborne komisije ili predsednik ili članovi drugih organa za sprovođenje izbora postanu kandidati ili predlagači kandidata za člana organa ili nosilaca funkcija u Advokatskoj komori Čačak, njima prestaje funkcija u organu za sprovođenje izbora i u tom slučaju se mora sprovesti nova procedura za izbor tog člana, odnosno, ako je u pitanju predsednik izborni organ se raspušta i Upravni odbor Advokatske komore Čačak bira novi organ za sprovođenje izbora.

Član 54

Izborna komisija Advokatske komore Čačak:

1. stara se o zakonitom sprovođenju izbora,

2. organizuje tehničku pripremu za izbore,

3. prati primenu i daje objašnjenja u vezi sa primenom ovog Statuta i sprovođenjem pojedinih izbornih radnji,

4. propisuje obrasce za sprovođenje izbornih radnji propisanih ovim Statutom,

5. sačinjava biračke spiskove, koji čine svi predstavnici Advokatske komore Čačak po izbornim jedinicama-Odborima advokata kojima je potvrđen mandat,

6. utvrđuje izgled, broj i način zaštite glasačkih listića za biračka mesta i overava ih,

7. određuje izborne akte koji joj se dostavljaju,

8. utvrđuje da li je predlog kandidature sastavljen i podnet u skladu sa ovim Statutom,

9. utvrđuje ispunjenost uslova za kandidovanja predloženog kandidata,

10. utvrđuje liste kandidata za članove organa Advokatske komore Srbije i nosioce funkcija Advokatske komore Čačak,

11. u slučaju prigovora na liste kandidata, Upravnom odboru Advokatske komore Čačak dostavlja mišljenje o osnovanosti prigovora i potreban materijal za odlučivanje po prigovoru, kao i predlog odluke po prigovoru,

12. sprovodi postupak glasanja, zajedno sa biračkim odborima

13. vrši kontrolu zakonitog i statutarnog rada biračkih odbora,

14. utvrđuje i objavljuje rezultate izbora i to u roku od 24 časa od dobijanja zapisnika od strane Biračkih odbora i dužna je da u roku od 24 časa o rezultatima izbora obavesti Upravni odbor Advokatske komore Čačak uz dostavljanje zapisnika biračkih odbora o sprovedenim izborima i da u istom roku od 24 časa rezultate izbora objavi na veb sajtu Advokatske komore Čačak

15. vodi zapisnik o svom radu koji potpisuju svi članovi Izborne komisije Advokatske komore Čačak, nakon odbijenih zapisnika potpisanih od strane biračkih odbora po izbornim jedinicama-Odborima advokata Advokatske komore Čačak,

16. podnosi izveštaj Upravnom odboru Advokatske komore Čačak o sprovedenim izborima,

17. određuje način čuvanja i rukovanja izbornim materijalom,

18. obavlja i druge poslove predviđene ovim statutom.

2.2. Birački odbor

Član 55

Upravni odbor Advokatske komore Čačak imenuje Biračke odbore po izbornim jedinicama u sastavu: predsednik, zamenik predsednika, 2 (dva) člana i 2 (dva) zamenika člana za ponaosob najkasnije nedelju dana pre dana održavanja izbora. Izborne jedinice-Odbori advokata u sastavu Advokatske komore Čačak dostavljaju Upravnom odboru Advokatske komore Čačak predloge za predsednika, zamenika predsednika, članove i zamenike članova Biračkih odbora, najkasnije 15 dana od dana prijema pismenog obaveštenja o početku izbornog postupka.

Birački odbori sprovode neposredno glasanje na biračkom mestu pod nadzorom Izborne komisije, obezbeđuju pravilnost i tajnost glasanja i sa Izbornom komisijom utvrđuju rezultate glasanja na izbornoj jedinicu za koju su imenovani.

Birački odbori se imenuju za sprovođenje izbora ili dopunskih izbora i po okončanju izbornih radnji, njihov mandat se završava predajom izveštaja.

Birački odbori su u obavezi da rezultate glasanja dostave izbornoj komisiji u roku od 4 časa od momenta okončanja izbornog postupka i sačinjavanja zapisnika o rezultatima izbora.

3. Raspisivanje izbora

Član 56

Odluku o početku izbornog postupka donosi Upravni odbor Advokatske komore Čačak najkasnije 120 dana pre isteka mandata. Na osnovu ove odluke predsednik Advokatske komore Čačak obaveštava sve izborne jedinice-Odbore advokata u sastavu Advokatske komore Čačak o započinjanju izbornog postupka i poziva ih da dostave predloge za predsednika, zamenika predsednika, članove i zamenike članova Izborne komisije i Verifikacione komisije Advokatske komore Čačak.

Odluku o raspisivanju izbora donosi Upravni odbor Advokatske komore Čačak najkasnije 90 dana pre isteka mandata.

Odlukom o raspisivanju izbora utvrđuje se lista nosilaca funkcija i broj članova organa Advokatske komore Čačak koji se biraju neposredno i isključivo tajnim glasanjem, rokovi za sprovođenje izbornih radnji, imenovanje Izborne komisije Advokatske komore Čačak, rokovi za kandidovanje i utvrđivanje liste kandidata.

Odlukom o raspisivanju izbora Upravni odbor Advokatske komore Čačak imenuje Izbornu komisiju Advokatske komore Čačak u sastavu predsednik, zamenik predsednika i iz svake izborne jedinice-Odbora advokata u sastavu Advokatske komore Čačak po 1 (jedan) član i 1 (jedan) zamenik člana i Verifikacionu komisiju Advokatske komore Čačak od 3 (tri) člana i 3 (tri) zamenika člana.

Verifikaciona komisija Advokatske komore Čačak prati i stara se o zakonitom sprovođenju izbornih radnji za izbor predstavnika u Skupštinu Advokatske komore Srbije i članova Upravnog odbora Advokatske komore Srbije, za izbor predstavnika u Skupštinu Advokatske komore Čačak i za članove ostalih organa Advokatske komore Čačak i prisustvuje sednici izborne skupštine Advokatske komore Čačak i dostavlja izveštaj o sprovedenom postupku sa predlogom Skupštini Advokatske komore Čačak za potvrđivanjem mandata. Verifikaciona komisija Advokatske komore Čačak radi u punom sastavu, a odlučuje većinom glasova.

Odluka o raspisivanju izbora objavljuje se na web stranici, na oglasnoj tabli Advokatske komore Čačak i dostavlja svim izbornim jedinicama-Odborima advokata u sastavu Advokatske komore Čačak.

Član 57

Izborne jedinice-Odbori advokata u sastavu Advokatske komore Čačak dužne su da dostave liste predstavnika za Skupštinu i članove Upravnog odbora Advokatske komore Čačak kao i za ostale organe za koje su raspisani izbori, najkasnije 30 dana pre isteka mandata predstavnicima u Skupštini Advokatske komore Čačak, članovima organa i nosilaca funkcija Advokatske komore Čačak.

Verifikaciona komisija Advokatske komore Čačak dužna je da dostavi izveštaj o zakonitosti sprovedenog izbornog postupka u izbornim jedinicama-Odborima advokata u sastavu Advokatske komore Čačak i predloži potvrdu mandata izabranih predstavnika u Skupštini i članova Upravnog odbora Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Čačak, izabranih predstavnika u Skupštini i Upravnom odboru Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Čačak najkasnije 10 dana pre isteka mandata predstavnicima u Skupštini Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Čačak, članovima organa i nosilaca funkcija Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Čačak.

4. Kandidovanje

Član 58

Za Predsednika Advokatske komore Čačak može se kandidovati advokat koji ispunjava sledeće kriterijume:

1. najmanje 15 godina staža u advokaturi pre kandidovanja,

2. da je pre kandidovanja najmanje 1 mandat radio u organima Advokatske komore Srbije ili Advokatske komore Čačak,

3. da nije disciplinski kažnjavan 10 godina koje prethode podnošenju kandidature,

4. da nije krivično odgovarao za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom,

5. da nije član organa političke stranke.

Član 59

Za člana Upravnog odbora Advokatske komore Čačak može se kandidovati advokat koji ispunjava sledeće kriterijume:

1. najmanje 10 godina staža u advokaturi pre kandidovanja,

2. da nije disciplinski kažnjavan 10 godina koje prethode podnošenju kandidature,

3. da nije krivično odgovarao za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom,

4. da nije član organa političke stranke.

Član 60

Za člana Nadzornog odbora Advokatske komore Čačak može se kandidovati advokat koji ispunjava sledeće kriterijume:

1. najmanje 10 godina staža u advokaturi pre kandidovanja,

2. da nije disciplinski kažnjavan 10 godina koje prethode podnošenju kandidature,

3. da nije krivično odgovarao za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom,

4. da nije član organa političke stranke.

Član 61

Za Disciplinskog tužioca Advokatske komore Čačak može se kandidovati advokat koji ispunjava sledeće kriterijume:

1. najmanje 15 godina neprekidnog staža u advokaturi pre kandidovanja,

2. da je pre kandidovanja najmanje 1 mandat radio u organima Advokatske komore Srbije ili Advokatske komore Čačak,

3. da nije disciplinski kažnjavan 10 godina koje prethode podnošenju kandidature,

4. da nije krivično odgovarao za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom,

6. da nije član organa političke stranke.

Član 62

Za zamenika Disciplinskog tužioca Advokatske komore Čačak može se kandidovati advokat koji ispunjava sledeće kriterijume:

1. najmanje 10 godina neprekidnog staža u advokaturi pre kandidovanja,

2. da nije disciplinski kažnjavan 10 godina koje prethode podnošenju kandidature,

3. da nije krivično odgovarao za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom,

4. da nije član organa političke stranke.

Član 63

Za Predsednika Disciplinskog suda Advokatske komore Čačak može se kandidovati advokat koji ispunjava sledeće kriterijume:

1. najmanje 15 godina staža u advokaturi pre kandidovanja,

2. da je pre kandidovanja najmanje 1 mandat radio u organima Advokatske komore Srbije ili Advokatske komore Čačak,

3. da nije disciplinski kažnjavan 10 godina koje prethode podnošenju kandidature,

4. da nije krivično odgovarao za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom,

5. da nije član organa političke stranke.

Član 64

Za zamenika predsednika Disciplinskog suda Advokatske komore Čačak može se kandidovati advokat koji ispunjava sledeće kriterijume:

1. najmanje 10 godina staža u advokaturi pre kandidovanja,

2. da je pre kandidovanja najmanje 1 mandat radio u organima Advokatske komore Srbije ili Advokatske komore Čačak,

3. da nije disciplinski kažnjavan 10 godina koje prethode podnošenju kandidature,

4. da nije krivično odgovarao za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom,

5. da nije član organa političke stranke.

Član 65

Za sudije Disciplinskog suda Advokatske komore Čačak može se kandidovati advokat koji ispunjava sledeće kriterijume:

1. najmanje 10 godina staža u advokaturi pre kandidovanja,

2. da nije disciplinski kažnjavan 10 godina koje prethode podnošenju kandidature,

3. da nije krivično odgovarao za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom,

4. da nije član organa političke stranke.

Član 66

Za predstavnika u Skupštini Advokatske komore Srbije može se kandidovati advokat koji ispunjava sledeće kriterijume:

1. najmanje 10 godina staža u advokaturi pre kandidovanja,

2. da nije disciplinski kažnjavan 5 godina koje prethode podnošenju kandidature,

3. da nije krivično odgovarao za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom,

4. da je doprineo ugledu advokature i očuvanju njenog samostalnog i nezavisnog položaja,

5. da nije član organa političke stranke.

Član 67

Za predstavnika u Skupštini Advokatske komore Čačak može se kandidovati advokat koji ispunjava sledeće kriterijume:

1. najmanje 5 godina staža u advokaturi pre kandidovanja,

2. da nije disciplinski kažnjavan 5 godina koje prethode podnošenju kandidature,

3. da nije krivično odgovarao za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom,

4. da je doprineo ugledu advokature i očuvanju njenog samostalnog i nezavisnog položaja,

5. da nije član organa političke stranke.

Član 68

Pravo predlaganja kandidata, pod uslovima predviđenim Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom, za članove organa i nosioce funkcija koje bira Skupština, ima svaki predstavnik u Skupštini Advokatske komore Čačak, Upravni odbor Advokatske komore Čačak, Odbor advokata u sastavu Advokatske komore Čačak i najmanje 20 advokata-članova Advokatske komore Čačak.

Kandidature se dostavljaju u pisanoj formi Izbornoj komisiji Advokatske komore Čačak, neposredno ili preporučenom poštom. Kandidature se zavode u delovodni protokol Advokatske komore Čačak. Kandidatura sadrži sledeće podatke: ime i prezime advokata koji se kandiduje za člana organa ili nosioca funkcije, sedište njegove advokatske kancelarije, organ ili funkciju za koju se kandidat predlaže i saglasnost kandidata.

Predlagač može predložiti samo jednog kandidata. Kandidatura mora biti overena advokatskim pečatom i potpisom predlagača, a saglasnost predloženog kandidata njegovim advokatskim pečatom i potpisom.

Prilikom podnošenja kandidature, kandidati za predsednika Advokatske komore Čačak dostavljaju programe rada.

Uz kandidaturu predlagač dostavlja potvrdu advokatske komore čiji je član predloženi kandidat o njegovom profesionalnom statusu u kojoj se navode podaci o dužini bavljenja advokaturom, da li je kandidat disciplinski odgovarao, ako jeste, kada i za koju povredu dužnosti i ugleda advokata, kada je obavljao funkciju člana organa ili nosioca funkcije u advokatskoj komori i izjavu predloženog kandidata o prihvatanju kandidature, izjavu da nije član organa političke stranke, izjavu o poznavanju jednog stranog jezika.

Član 69

Isti kandidat ne može biti istovremeno uvršćen u dve liste kandidata za člana organa ili nosioca funkcije Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Čačak. Ako je isti advokat kandidovan na više izbornih lista u Advokatskoj komori Srbije i Advokatskoj komori Čačak, Izborna komisija Advokatske komore Čačak će ga pozvati da se opredeli na kojoj će listi ostati.

Ako kandidat ne postupi po zahtevu Izborne komisije Advokatske komore Čačak iz prethodnog stava, Izborna komisija Advokatske komore Čačak će ga staviti na listu za koju je Advokatskoj komori Čačak stigla prva njegova kandidatura.

Članu organa u Advokatskoj komori Čačak, izborom za člana organa Advokatske komore Srbije, prestaje mandat u Advokatskoj komori Čačak.

Odredba iz stava 3 ovog člana odnosi se i na predstavnike u Skupštini Advokatske komore Srbije i predstavnike u Skupštini Advokatske komori Čačak.

Predstavnik u Skupštini Advokatske komore Srbije ili Advokatske komore Čačak može biti kandidovan za člana organa ili za nosioca funkcija u Advokatskoj komori Srbije ili Advokatske komore Čačak. U slučaju njegovog izbora za člana organa ili nosioca funkcije u Advokatskoj komori Srbije ili Advokatskoj komori Čačak prestaje mu mandat predstavnika u Skupštini Advokatske komore Srbije ili Advokatske komore Čačak.

Član 70

U slučaju da izabrani kandidat za predstavnika u Skupštini Advokatske komore Srbije i predstavnika u Skupštini Advokatske komore Čačak ili član organa Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Čačak ili nosilac funkcije Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Čačak ne želi da se prihvati članstva u tom organu ili mu po bilo kom osnovu prestane funkcija člana tog organa pre isteka mandata, izabranim će se smatrati sledeći kandidat sa najvećim brojem glasova dobijenim na redovnim izborima za članove tih organa.

Za predstavnika u Skupštini Advokatske komore Srbije i nosioca funkcije Advokatske komore Čačak, odnosno člana Upravnog odbora Čačak potvrđuje se mandat sledećem kandidatu sa najvećim brojem glasova dobijenim na izborima u Advokatskoj komori Čačak, čijem je predstavniku prestao mandat, što se utvrđuje na osnovu izveštaja Izborne komisije Advokatske komore Čačak i Verifikacione komisije Advokatske komore Čačak.

Mandat naknadno izabranom predstavniku u Skupštini ili Upravnom odboru Advokatske komore Čačak potvrđuje Skupština Advokatske komore Čačak i taj mandat traje do isteka mandata u tom izbornom periodu.

U slučaju da ne postoje uslovi za primenu odredbe ovog člana sprovode se dopunski izbori koje raspisuje Upravni odbor Advokatske komore Čačak, u skladu sa ovim Statutom.

Član 71

Kandidature se dostavljaju u rokovima koje utvrdi Upravni odbor Advokatske komore Čačak odlukom o raspisivanju izbora i on ne može biti kraći od 30 dana niti duži od 45 dana od dana donošenja odluke o raspisivanju izbora.

Od prvog dana određenog za prijem kandidatura, do utvrđivanja liste kandidata Izborna komisija Advokatske komore Čačak je u stalnom zasedanju. Sekretarske poslove za Izbornu komisiju obavlja Služba Advokatske komore Čačak koja postupa po nalozima Izborne komisije Advokatske komore Čačak.

5. Utvrđivanje liste kandidata

Član 72

Izborna komisija proverava ispunjenost uslova za kandidovanje i utvrđuje liste kandidata najkasnije 10 dana pre dana održavanja izborne sednice Skupštine Advokatske komore Čačak. Redosled kandidata utvrđuje se prema vremenu prijema izborne liste od strane izborne komisije. Liste kandidata sa potvrdom izborne komisije o vremenu prijema liste dostavljaju se na potvrdu Upravnom odboru Advokatske komore Čačak.

Izborna komisija utvrđuje listu kandidata koja mora imati veći broj kandidata od broja članova organa ili nosilaca funkcije za koje se vrši izbor.

Ako Izborna komisija Advokatske komore Čačak utvrdi da kandidatura ne ispunjava uslove propisane ovim Statutom, pozvaće predlagača da nedostatke otkloni u roku od 3 dana od dana prijema pismenog obaveštenja. Ako predlagač nedostatke ne otkloni, Izborna komisija Advokatske komore Čačak će rešenjem kandidaturu odbaciti.

Protiv rešenja Izborne komisije Advokatske komore Čačak dozvoljen je prigovor u roku od 48 sati od dana prijema rešenja o odbacivanju kandidature.

Protiv odluke Izborne komisije Advokatske komore Čačak o utvrđivanju liste kandidata dozvoljen je prigovor u roku od 48 sati od dana objavljivanja. Odluka o utvrđivanju liste kandidata objavljuje se na web stranici i na oglasnoj tabli Advokatske komore Čačak sa tačnim vremenom objavljivanja.

Pravo na prigovor iz stava 4. i 5. imaju predlagač i kandidat.

O prigovorima iz stava 4. i 5. ovog člana, odlučuje Upravni odbor Advokatske komore Čačak u narednom roku od 48 sati.

Odluka Upravnog odbora Advokatske komore Čačak po prigovorima je konačna.

Član 73

Izborna komisija Advokatske komore Čačak može da radi ukoliko je prisutan predsednik ili zamenik predsednika i više od polovine članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih. Glasati mogu samo članovi Izborne komisije, ili zamenik člana na mesto odsutnog člana Izborne komisije. Ukoliko u toku sprovođenja izbornog postupka, predsednik Izborne komisije upozori na nepravilnosti u radu, koje se ne otklone, ovlašćen je da odmah prekine dalji tok izbornog postupka, naloži ponavljanje izborne radnje ili celokupnih izbora i obavesti o tome Upravni odbor i Skupštinu Advokatske komore Čačak. Nakon odluke predsednika Izborne komisije, zamenik predsednika i članovi komisije ne mogu dalje postupati. Povodom odluke predsednika Izborne komisije Advokatske komore Čačak, Skupština Advokatske komore Čačak donosi odluku o daljem toku izbora.

Izborna komisija potvrđene liste kandidata najkasnije 5 dana pre dana održavanja izborne sednice Skupštine Advokatske komore Čačak, dostavlja predstavnicima Skupštine Advokatske komore Čačak, izbornim jedinicama-zajednicama advokata u sastavu Advokatske komore Čačak, objavljuje na web stranici i na oglasnoj tabli Advokatske komore Čačak sa tačnim vremenom objavljivanja.

6. Izborni materijal

Član 74

Izborni materijal sadrži:

1. odluku Upravnog odbora Advokatske komore Čačak o početku izbornog postupka, obaveštenje predsednika Advokatske komore Čačak o početku izbornog postupka i odluku o raspisivanju izbora,

2. kandidature,

3. liste kandidata,

4. potvrđene liste kandidata,

5. birački spisak,

6. eventualne prigovore i odluke po prigovorima,

7. glasačke listiće,

8. kontrolne listiće,

9. zapisnike Izborne komisije o utvrđivanju rezultata glasanja za svaku pojedinačnu listu kandidata,

10. zapisnik Izborne komisije o toku izbornog postupka i rezultatima glasanja,

11. izveštaj Verifikacione komisije Advokatske komore Čačak.

Član 75

Birački spisak sadrži prezimena i imena predstavnika u Skupštini Advokatske komore Čačak kojima je potvrđen mandat, koji su razvrstani prema izbornim jedinicama - Odborima advokata u sastavu Advokatske komore Čačak i prema azbučnom redu prezimena.

Na dan održavanja izborne sednice Skupštine Advokatske komore Čačak ne mogu se vršiti izmene u biračkom spisku.

Član 76

Nakon potvrđivanja izbornih lista, Izborna komisija Advokatske komore Čačak priprema i overava glasačke listiće.

Glasački listić sadrži datum održavanja izborne skupštine, naziv organa ili funkcije za koju se vrši izbor kandidata, redni broj koji se stavlja ispred prezimena i imena kandidata, prezime i ime kandidata sa naznakom izborne jedinice-zajednice advokata u sastavu Advokatske komore Čačak čiji je kandidat član, napomenu o broju članova ili nosilaca funkcija za koji se glasa zaokruživanjem rednog broja ispred ličnog imena kandidata.

Član 77

Izborna komisija utvrđuje izgled, oblik, broj glasačkih listića koji mora biti jednak broju birača upisanih u birački spisak. Glasački listići štampaju se na jednom mestu pod kontrolom Izborne komisije Advokatske komore Čačak i mogu biti štampani na hartiji zaštićenoj vodenim žigom ili obeleženih na drugi način, radi potvrđivanja sigurnosti glasanja, o čemu odlučuje Upravni odbor Advokatske komore Čačak.

Glasački listić Izborna komisija Advokatske komore Čačak overava pečatom. Izgled i sadržinu pečata utvrđuje Izborna komisija Advokatske komore Čačak. Predsednik Izborne komisije Advokatske komore Čačak odgovoran je za zakonitu upotrebu pečata i rad Izborne komisije Advokatske komore Čačak.

Član 78

Kontrolni listić sadrži podatke o datumu i mestu održavanja izborne sednice Skupštine Advokatske komore Čačak i ima drugačiju boju od ostalih glasačkih listića.

Zapisnici o primopredaji izbornih materijala sadrže podatke o licima koja su prisutni primopredaji izbornog materijala i tačnu specifikaciju izbornog materijala čija se primopredaja vrši.

Član 79

Izborni materijal se čuva najmanje 4 (četiri) godine.

7. Izbori za skupštinu advokatske komore Čačak

Član 80

Izbor Skupštine Advokatske komore Čačak saziva predsednik Advokatske komore Čačak najkasnije 90 dana od dana prestanka mandata predstavnika prethodnog saziva Skupštine Advokatske komore Čačak.

Predstavnici u Skupštini Advokatske komore Čačak biraju se neposrednim i tajnim glasanjem, po izbornim jednicama-Odborima advokata u Advokatskoj komori Čačak, u skladu sa čl. 14. ovog Statuta, kojim je određen broj predstavnika u Skupštini Advokatske komore Čačak, prema izbornim jedinicama.

Izborna lista je jedinstvena za celu Komoru a sadrži predstavnike po principu predviđenom u čl. 14 ovog Statuta.

Izbore za Skupštinu AK Čačak sprovodi Izborna komisija.

Izborna komisija određuje biračka mesta na kojima se sprovodi glasanje za predstavnike u Skupštinu Advokatske komore Čačak po izbornim jedinicama - Odborima advokata Advokatske komore Čačak.

Glasanjem na biračkom mestu rukovode birački odbori koje imenuje Izborna komisija Advokatske komore Čačak.

Za svako biračko mesto obezbeđuje se providna kutija kao i potreban broj glasačkih listića koji je jednak broju upisanih advokata u toj izbornoj jedinici-Odboru advokata Advokatske komore Čačak u skladu sa članom 14. Statuta.

Glasanje se sprovodi prema biračkom spisku u kome su upisani svi advokati Advokatske komore Čačak na dan raspisivanja izbora za predstavnike u Skupštinu Advokatske komore Čačak.

Birački odbori su dužni da u roku od 3 sata po završetku prebrojavanja glasova glasački materijal dostave Izbornoj komisiji u sedištu Advokatske komore Čačak.

Za predstavnika u Skupštinu Advokatske komore Čačak izabran je kandidat koji je dobio najveći ukupan broj glasova u svojoj izbornoj jedinici. Ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak broj glasova, izabran je onaj kandidat koji ima duži staž u advokaturi.

Član 81

Nakon završetka procesa izbora i dostavljanja izveštaja o Verifakacione komisije Predsednik upravnog odbora Advokatske komore Čačak zakazuje konstitutivnu Skupštinu u roku od 30 dana od dana dostavljanja izveštaja Verifikacione komisije.

Predsednik komore rukovodi konstitutivnom sednicom Skupštine Advokatske komore Čačak, na kojoj se potvrđuju mandati novoizabranih predstavnika u Skupštini Advokatske komore Čačak na osnovu izdatih uverenja o izvoru predstavnika i izveštaja Verifikacione komisije.

8. Izborna sednica skupštine

Član 82

Izbornu sednicu Skupštine Advokatske komore Čačak na kojoj se vrši izbor organa Advokatske komore Čačak i nosilaca funkcija saziva Predsednik Advokatske komore Čačak prethodnog saziva, a na predlog Upravnog odbora Advokatske komore Čačak i nakon raspisivanja izbora za te organe i sprovedenog postupka kandidovanja.

Izbornoj sednici Skupštine Advokatske komore Čačak prisustvuju predstavnici u Skupštini Advokatske komore Čačak prethodnog saziva i predstavnici u Skupštini Advokatske komore Čačak novog saziva.

Izbornom sednicom Skupštine Advokatske komore Čačak, predsedava do potvrđivanja mandata novoizabranih predstavnika, predsednik Advokatske komore Čačak prethodnog saziva, a nakon potvrđivanja mandata novoizabranih predstavnika Skupštine Advokatske komore Čačak, do izbora novog predsednika Advokatske komore Čačak, predstavnik koga izabere Skupština Advokatske komore Čačak javnim glasanjem.

Na izbornoj sednici Skupštine Advokatske komore Čačak predstavnici Skupštine Advokatske komore Čačak prethodnog saziva razmatraju i glasaju o izveštajima o radu organa Advokatske komore Čačak prethodnog saziva.

Član 83

Verifikaciona komisija Advokatske komore Čačak podnosi Skupštini Advokatske komore Čačak izveštaj o toku izbornog postupka u Odborima advokata u sastavu Advokatske komore Čačak za izbor predstavnika i članova Upravnog odbora Advokatske komore Čačak i predlaže potvrđivanje mandata predstavnika u Skupštini i članova Upravnog odbora Advokatske komore Čačak (svih ili delimično).

Nakon potvrđivanja mandata novoizabranih predstavnika u Skupštini Advokatske komore Čačak, na Izbornoj sednici Skupštine Advokatske komore Čačak, Izborna komisija i Upravni odbor Advokatske komore Čačak prethodnog saziva, podnose izveštaj o toku izbornog postupka i o utvrđenim listama kandidata.

9. Glasanje

Član 84

Glasanje se sprovodi glasačkim listićima.

Glasanje je isključivo tajno.

Izborna komisija/birački odbor ne smeju ni na koji način uticati na odluku birača.

Član 85

Upravni odbor Advokatske komore Čačak može, eventualno, predložiti Skupštini Advokatske komore Čačak glasanje i utvrđivanje rezultata glasanja elektronskim putem, ukoliko su prethodno obezbeđeni neophodni tehnički uslovi: odgovarajuće softversko rešenje, identifikacione kartice za elektronsko glasanje, potrebna oprema (kompjuteri, čitači identifikacionih kartica i dr).

Član 86

Na dan održavanja izborne sednice Skupštine Advokatske komore Čačak, Izborna komisija Advokatske komore Čačak utvrđuje da li je pripremljen izborni materijal, kao i da li je pripremljeni materijal potpun, ispravan i u skladu sa odredbama ovog Statuta, da li su obezbeđeni uslovi koji omogućavaju tajnost glasanja, što unosi u zapisnik o svom radu.

Član 87

Pre početka glasanja Izborna komisija Advokatske komore Čačak proveravaju glasačke kutije u prisustvu prvog glasača i ti rezultati upisuju se u kontrolni listić koji potpisuju članovi biračkog odbora i prvi glasač. Tako potpisani kontrolni listić ubacuje se u glasačku kutiju, nakon čega se ona pečati. Ovaj postupak se unosi u zapisnik o radu Izborne komisije Advokatske komore Čačak.

Po otvaranju glasačke kutije, najpre se proverava sa li se u kutiji nalazi kontrolni listić. Ako u glasačkoj kutiji nema kontrolnog listića, glasanje se, za tu izbornu listu, ponavlja.

Član 88

Prilikom glasanja Izborna komisija Advokatske komore Čačak utvrđuje identitet glasača na osnovu lične karte ili advokatske legitimacije i zaokružuje redni broj ispred prezimena glasača na biračkom spisku. Birač potpisuje birački spisak i uzima glasačke listiće.

Glasanje se obavlja zaokruživanjem rednog broja ispred prezimena kandidata. Glasa se za onaj broj članova organa i nosilaca funkcija koji se bira.

Glasati se može samo za kandidate koji su navedeni na glasačkom listiću.

Po završenom glasanju glasač glasački listić ubacuje u glasačku kutiju napravljenu od providnog materijala i napušta biračko mesto.

Član 89

Tokom glasanja Izborna komisija Advokatske komore Čačak je odgovorna za red na biračkom mestu i za zakonito i statutarno sprovođenje procesa glasanja.

9. Utvrđivanje rezultata glasanja

Član 90

Po završenom glasanju Izborna komisija Advokatske komore Čačak pristupa utvrđivanju rezultata glasanja na biračkom mestu. Glasačke kutije se ne smeju iznositi iz prostorije u kojoj se glasalo, pre utvrđivanja konačnog rezultata glasanja. Utvrđivanju rezultata glasanja prisustvuju članovi Izborne komisije Advokatske komore Čačak, članovi Biračkog odbora ako je formiran i članovi Verifikacione komisije Advokatske komore Čačak.

Član 91

Izborna komisija Advokatske komore Čačak utvrđuje broj neupotrebljenih glasačkih listića i stavlja ih u poseban omot koji pečati.

Na osnovu biračkog spiska utvrđuje se broj glasača.

Kada se otvori glasačka kutija, posle provere kontrolnog listića, važeći glasački listići odvajaju se od nevažećih. Nevažeći glasački listić je glasački listić koji je na materijalu koji nije preuzet od strane izborne komisije i koji je nepopunjen ili je popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za kog kandidata je birač glasao ili ako je na glasačkom listiću zaokružen veći broj kandidata od onog koji se bira ili ako je na glasačkom listiću bilo šta dopisano.

Ako se utvrditi da je broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji veći od broja birača koji su glasali, glasanje za tu izbornu listu se ponavlja.

Član 92

Po utvrđivanju rezultata glasanja, Izborna komisija Advokatske komore Čačak sačinjava zapisnik u koji se unose podaci o broju primljenih glasačkih listića, broju neupotrebljenih glasačkih listića, broju nevažećih glasačkih listića, broju važećih glasačkih listića, broju birača prema biračkom spisku, broju birača koji je preuzeo birački materijal, broju birača koji su glasali i broju glasova za svakog kandidata.

Član 93

Izabrani su kandidati koji su dobili najveći broj glasova.

Ako postoji jednaka podela glasova između dva ili više kandidata zbog koje se ne može izvršiti potpun izbor organa i nosilaca funkcija, izabranim se smatra onaj kandidat koji ima duži staž u advokaturi do dana kandidovanja.

Član 94

Izborna komisija Advokatske komore Čačka Skupštini Advokatske komore Čačak saopštava rezultate izbora.

Ako članovi Izborne komisije Advokatske komore Čačak na osnovu izbornih akata utvrdi nepravilnosti koje su očito uticale na rezultate izbora predložiće predsedniku Izborne komisije, a ovaj Skupštini Advokatske komore Čačak da se poništi glasanje.

O ponavljanju izbornog postupka odlučuje Skupština Advokatske komore Čačak.

Član 95

Ukoliko Izborna komisija Advokatske komore Čačak ne utvrdi nepravilnosti i ne predloži Skupštini Advokatske komore Čačak poništavanje glasanja, a po podnošenju izveštaja Izborne komisije Skupštini Advokatske komore Čačak, Verifikaciona komisija Advokatske komore Čačak podnosi svoj izveštaj o zakonitom i statutarnom sprovođenju izbora i Skupštini Advokatske komore Čačak predlaže potvrđivanje mandata.

Član 96

Svaki kandidat, predlagač i svaki birač (predstavnik u Skupštini Advokatske komore Čačak) imaju pravo prigovora. Prigovor se podnosi Verifikacionoj komisiji Advokatske komore Čačak u roku od 24 sata od časa saopštavanja rezultata izbora.

O prigovoru, Verifikaciona komisija Advokatske komore Čačak donosi svoju odluku odmah.

Član 97

Skupština Advokatske komore Čačak, po odlučivanju Verifikacione komisije o prigovorima, donosi odluku o potvrđivanju mandata novoizabranih nosilaca funkcija i članova organa, na predlog Verifikacione komisije Advokatske komore Čačak.

Član 98

Kandidat, predlagač i svaki birač (predstavnik u Skupštini Advokatske komore Čačak) protiv odluke Skupštine Advokatske komore Čačak o potvrđivanju ili o nepotvrđivanju mandata, može izjaviti žalbu upravnom odboru Advokatske komore Srbije u roku od 48 sati od dana prijema.

Ako upravni odbor Advokatske komore Srbije usvoji žalbu i poništi izbornu radnju ili celokupne izbore, izborni postupak će se ponoviti u roku od 10 dana od dana pravnosnažnosti odluke Upravnog odbora Advokatske komore Srbije.

Protiv odluke Upravnog odbora Advokatske komore Srbije kojom je odbijena žalba, može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom.

Član 99

Ako se za vreme trajanja mandata smanji broj predstavnika u Skupštini Advokatske komore Čačak, odnosno članova organa Advokatske komore Čačak za više od jedne četvrtine, a ne mogu da se primene odredbe ovog Statuta, sprovode se dopunski izbori na način i po postupku predviđenom ovim Statutom za redovne izbore.

Član 100

Mandat predstavniku u Skupštini Advokatske komore Čačak, odnosno članu organa Advokatske komore Čačak izabranom na dopunskim izborima ističe kada i mandati ostalih predstavnika odnosno članova organa tog saziva.

Ukoliko je mandat predstavnika, člana organa ili nosioca funkcije koji je izabran na dopunskim izborima kraći od dve godine, ne smatra se da je ostvario mandat.

12. prestanak mandata, opoziv članova organa i nosilaca funkcija advokatske komore Srbije

Član 101

Predstavniku u Skupštini, članu organa i nosiocu funkcije Advokatske komore Čačak prestaje mandat danom potvrđivanja mandata novoizabranih predstavnika, članova organa i nosilaca funkcija Advokatske komore Čačak.

Član 102

Članovi organa i nosioci funkcija u Advokatskoj komori Čačak postupaju u skladu sa interesima profesije, a u donošenju odluka postupaju u skladu sa ličnim uverenjem i dužni su da se staraju o poštovanju i izvršavanju odluka organa u čijem radu učestvuju.

Član 103

Predstavniku u Skupštini, članu organa, odnosno nosiocu funkcije u Advokatskoj komori Čačak, kao i članu organa odnosno nosiocu funkcije u Advokatskoj komori Srbije, koji je biran iz Advokatske komore Čačak, prestaje mandat pre isteka vremena na koje je izabran:

- ako izgubi svojstvo člana Advokatske komore Čačak;

- smrću;

- opozivom,

- ostavkom, ili

- iz drugih razloga.

Član 104

Predstavnik u Skupštini, član organa, odnosno nosilac funkcije u Advokatskoj komori Čačak, kao i član organa odnosno nosilac funkcije u Advokatskoj komori Srbije, koji je biran iz Advokatske komore Čačak može biti opozvan:

1. ako duže od šest meseci ne vrši svoju dužnost,

2. ako za vreme trajanja mandata neopravdano izostane sa dva uzastopna sastanka,

3. ako ne izvršava zaključke i stavove organa Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Čačak za čije je izvršenje zadužen,

4. ako ne obaveštava Advokatsku komoru Čačak o svom radu u organima Advokatske komore Srbije,

5. ako svojim radom i ponašanjem nanosi štetu ugledu Advokatske komore Čačak, Advokatske komore Srbije i advokaturi.

Neopravdani izostanak predstavnika u Skupštini ili člana organa Advokatske komore Čačak, predstavlja težu povredu dužnosti advokata.

Član 105

Postupak za opoziv predstavnika u Skupštini, člana organa, odnosno nosioca funkcije u Advokatskoj komori Čačak, kao i člana organa odnosno nosioca funkcije u Advokatskoj komori Srbije, koji je biran iz Advokatske komore Čačak, mogu pokrenuti:

1. Skupština Advokatske komore Srbije,

2. Skupština Advokatske komore Čačak

3. organ Advokatske komore Srbije čiji se član opoziva i

4. organ Advokatske komore Čačak čiji se član opoziva

Opoziv predstavnika u Skupštini, članova organa, odnosno nosilaca funkcija u Advokatskoj komori Čačak, kao i člana organa odnosno nosioca funkcije u Advokatskoj komori Srbije, koji je biran iz Advokatske komore Čačak vrši se po postupku za njihov izbor, određen ovim statutom.

Član 106

Zakonitost sprovođenja postupka opoziva predstavnika u Skupštini, člana organa, odnosno nosioca funkcije u Advokatskoj komori Čačak, kao i člana organa odnosno nosioca funkcije u Advokatskoj komori Srbije, koji je biran iz Advokatske komore Čačak prati Verifikaciona komisija Advokatske komore Čačak, koja o tome podnosi izveštaj Skupštini Advokatske komore Čačak.

Verifikaciona komisija Advokatske komore Čačak je dužna da upozori Advokatsku komoru Čačak na eventualno kršenje odredbi Statuta Advokatske komore Čačak.

Opoziv predstavnika i članova organa iz stava 1. ovog člana ne može se izvršiti bez prethodnog pribavljanja mišljenja organa čiji je član (Skupštine, odnosno Upravnog odbora Advokatske komore Čačak, odnosno Advokatske komore Srbije).

Skupština Advokatske komore Čačak odluku o opozivu donosi apsolutnom većinom - 50% plus 1 glas od ukupnog broja predstavnika u Skupštini Advokatske komore Čačak.

Član 107

Organ koji pokreće postupak opoziva člana organa ili nosioca funkcija koje bira Skupština Advokatske komore Čačak neposredno i isključivo tajnim glasanjem, dužan je da Skupštini Advokatske komore Čačak dostavi pismeni predlog sa obrazloženjem i dokazima na kojima zasniva razloge za opoziv predstavnika u Skupštini Advokatske komore Čačak, člana organa i nosioca funkcije u Advokatskoj komori Čačak i Advokatskoj komori Srbije.

Skupština Advokatske komore Čačak utvrđuje predlog odluke o opozivu većinom glasova i o ovom predlogu predstavnici u Skupštini Advokatske komore Čačak se izjašnjavaju isključivo tajnim glasanjem.

13. Odgovornost advokatske komore Čačka i njenih organa

Član 108

Advokatska komora Čačak je dužna da se u vršenju svojih prava i dužnosti pridržava Ustava, zakona, ovog Statuta i drugih propisa i ugovora koje je zaključila.

Član 109

Organi Advokatske komore Čačak za svoj rad odgovaraju Skupštini Advokatske komore Čačak.

Član 110

Članovi organa i nosioci funkcija u Advokatskoj komori Čačak za svoj rad odgovaraju Skupštini Advokatske komore Čačak.

Članovi organa i nosioci funkcija u Advokatskoj komori Čačak se opredeljuju, istupaju i glasaju po sopstvenom uverenju i za izneto mišljenje ili dati glas ne mogu biti pozvani na odgovornost, niti se iz tih razloga može pokrenuti postupak opoziva od strane Advokatske komore Čačak.

U vršenju prava i dužnosti članovi organa i nosioci funkcija Advokatske komore Čačak u obavezi su da postupaju u skladu sa Ustavom, zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Advokatske komore Čačak i u interesu očuvanja i unapređenja samostalnog i nezavisnog položaja advokature.

Član 111

Predsednik Advokatske komore Čačak obustaviće od izvršenja odluku Upravnog odbora Advokatske komore Čačak za koju smatra da je nezakonita samo do prve naredne sednice Upravnog odbora Advokatske komore Čačak.

V JAVNA OVLAŠĆENJA

Član 112

Advokatska komora Čačak ima sledeća javna ovlašćenja:

1) odlučivanje o zahtevima za upis u imenik advokata, imenik zajedničkih advokatskih kancelarija, upisnik A i upisnik B imenika advokata, imenik advokatskih pripravnika i imenik advokatskih pripravnika volontera,

2) odlučivanje o zahtevima za privremeni prestanak prava na bavljenje advokaturom,

3) odlučivanje o zahtevima za nastavak obavljanja advokature posle privremenog prestanka prava na bavljenje advokaturom,

4) odlučivanje o privremenoj zabrani bavljenja advokaturom,

5) određivanje privremenog zamenika i preuzimatelja advokatske kancelarije,

6) odlučivanje o pokretanju i vođenju disciplinskog postupka protiv advokata ili advokatskog pripravnika, o njihovoj disciplinskoj odgovornosti i o izricanju disciplinskih mera,

7) uređivanje sadržine i načina vođenja imenika iz tač. 1. ovog stava

8) vođenje imenika iz tačke 1) ovog stava,

9) izdavanje i produžavanje važenja advokatskih legitimacija i legitimacija advokatskih pripravnika,

10) sprovođenje programa, organizacije i načina polaganja advokatskog ispita,

11) određivanje visine materijalnih obaveza advokata za teritoriju Advokatske komore Čačak,

12) obavlja i druge poslove predviđene zakonom, Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom.

Član 113

Imenici advokata, zajedničkih advokatskih kancelarija, upisnik A i upisnik B imenika advokata stranih državljana su javne knjige.

Izvodi iz ovih imenika i potvrde izdate na osnovu podataka iz ovih imenika su javne isprave.

Član 114

U vršenju javnih ovlašćenja i u postupku koji vodi Advokatska komora Čačak kada rešava o pravima, obavezama ili pravnim interesima, primenjuju se odredbe zakona koji uređuje opšti upravni postupak.

1. Upis u imenik advokata

Član 115

Pravo na bavljenje advokaturom stiče se donošenjem odluke o upisu u imenik advokata i polaganjem advokatske zakletve.

Postupak za ostvarivanje prava na bavljenje advokaturom pokreće se pismenim zahtevom kandidata za upis u imenik advokata podnetim Advokatskoj komori Čačak.

Član 116

Uslovi za donošenje odluke o upisu u imenik advokata, ako Zakonom o advokaturi nije drugačije određeno, su:

1) diploma pravnog fakulteta stečena u Republici Srbiji ili diploma pravnog fakulteta stečena u stranoj državi i priznata u skladu sa propisima koji uređuju oblast visokog obrazovanja,

2) položen pravosudni i advokatski ispit u Republici Srbiji,

3) državljanstvo Republike Srbije,

4) opšta zdravstvena i potpuna poslovna sposobnost,

5) nepostojanje radnog odnosa,

6) neosuđivanost za krivično delo koje bi kandidata činilo nedostojnim poverenja za bavljenje advokaturom,

7) nepostojanje druge registrovane samostalne delatnosti ili statusa statutarnog zastupnika, direktora ili predsednika upravnog odbora u pravnom licu, člana ili predsednika izvršnog odbora banke, zastupnika državnog kapitala, stečajnog upravnika, prokuriste i lica koje ugovorom o radu ima utvrđenu zabranu konkurencije,

8) dostojnost za bavljenje advokaturom,

9) obezbeđen radni prostor pogodan za bavljenje advokaturom i ispunjenost tehničkih uslova, u skladu sa aktom Advokatske komore Srbije,

10) protek najmanje tri godine od donošenja konačne odluke o odbijanju zahteva za upis u imenik advokata bilo koje od advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije, ako je kandidat prethodno podnosio zahtev koji je odbijen.

Smatra se da nije dostojan poverenja za bavljenje advokaturom kandidat iz čijeg se života i rada, u skladu sa opšteprihvaćenim moralnim normama i kodeksom, može zaključiti da se neće savesno baviti advokaturom i čuvati njen ugled.

Ispunjenost uslova za upis u imenik advokata iz stava 1. tač. 6) i 8) ovog člana Advokatska komora Čačak ceni po slobodnoj oceni.

Član 117

Uz zahtev za upis kandidat je dužan da dostavi dokaze i podatke o ispunjavanju uslova propisanih Zakonom o advokaturi i to:

1. izvod iz matične knjige rođenih,

2. uverenje o državljanstvu Republike Srbije,

3. diplomu pravnog fakulteta ili uverenje o diplomiranju,

4. uverenje o položenom pravosudnom ispitu,

5. uverenje o položenom advokatskom ispitu,

6. uverenje suda da se protiv kandidata za upis ne vodi krivični postupak,

7. uverenje centra za socijalni rad da je kandidat poslovno sposoban,

8. lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,

9. kopiju lične karte,

10. potvrdu da je kandidat raskinuo radni odnos ili izjava da će raskinuti radni odnos,

11. izjavu da nema drugu registrovanu samostalnu delatnost ili status statutarnog zastupnika, direktora ili predsednika upravnog odbora u pravnom licu, člana ili predsednika izvršnog odbora banke, zastupnika državnog kapitala, stečajnog upravnika, prokuriste i lica koje ugovorom o radu ima utvrđenu zabranu konkurencije,

12. potvrdu prethodnog poslodavca da li je kandidat disciplinski odgovarao, a ako jeste kada i za koju povredu radne obaveze i koja je disciplinska mera izrečena,

13. dve fotografije.

Advokatska komora Čačka po službenoj dužnosti pribavlja dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 6. stav 1. Zakona o advokaturi i to:

1. neosuđivanost kandidata za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim poverenja za bavljenje advokaturom,

2. dostojnost za bavljenje advokaturom,

3. protek najmanje tri godine od donošenja konačne odluke o odbijanju zahteva za upis u imenik advokata bilo koje od advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije, ako je kandidat prethodno podnosio zahtev koji je odbijen,

4. mišljenje advokatske komore u sastavu Advokatske komore Srbije na čijoj je teritoriji kandidat obavljao profesionalnu delatnost pre podnošenja zahteva za upis u Imenik advokata.

Pravna lica, državni i pravosudni organi i organizacije dužni su da, u skladu sa Zakonom o advokaturi, na zahtev advokatske komore, daju o kandidatu tačne i potpune podatke, potrebne za ocenu da li ispunjava uslove iz člana 6. Zakona o advokaturi.

Član 118

Podneti zahtevi za upis u imenik advokata evidentiraju se na prvoj sednici upravnog odbora Advokatske komore Čačak i o tome se obaveštava članstvo sa pozivom da stavi svoje eventualne obrazložene pismene primedbe ili predloge po podnetim zahtevima.

Rok za evidenciju počinje da teče od dana sednice upravnog odbora na kojoj je zahtev evidentiran.

Po isteku roka za evidenciju koji ne može biti duži od 30 dana, upravni odbor odlučuje o zahtevu kandidata za upis u imenik advokata, izuzev u slučaju postojanja prigovora na upis kandidata.

Organ koji odlučuje o upisu može prethodno obaviti razgovor sa kandidatom za upis i tražiti razjašnjenje određenih činjenica, a ukoliko ima primedaba po njegovom zahtevu, upoznaće kandidata sa sadržinom istih i dati mu mogućnost da se u roku od 8 dana o njima izjasni.

Podnosilac zahteva za upis u imenik advokata može prisustvovati sednici upravnog odbora na kojoj se donosi odluka o njegovom zahtevu i davati, po odobrenju predsedavajućeg, potrebna usmena objašnjenja i predloge.

U postupku većanja i glasanja o zahtevu za upis isključena je javnost.

Član 119

Advokatska komora Čačak može odložiti donošenje odluke o zahtevu, do pravnosnažnog okončanja krivičnog postupka, ako je protiv kandidata optužnica za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim poverenja za bavljenje advokaturom, stupila na snagu.

Ako kandidat ispunjava uslove iz člana 6. stav 1. Zakona o advokaturi, advokatska komora donosi odluku o upisu u imenik advokata.

Advokatska komora odbiće zahtev za upis u imenik advokata kandidata koji ne ispunjava uslove propisanu u članu 6. stav 1. Zakona o advokaturi.

O odluci iz stava 3. ovog člana, Advokatska komora Čačak je dužna da bez odlaganja obavesti Advokatsku komoru Srbije i sve advokatske komore u njenom sastavu.

Član 120

Upravni odbor Advokatske komore Čačak odlučuje o zahtevu za upis u Imenik advokata u roku koji ne može biti duži od 60 dana od podnošenja zahteva.

Ako Upravni odbor Advokatske komore Čačak ne odluči o zahtevu za upis u roku od 60 dana, podnosilac zahteva može izjaviti žalbu Upravnom odboru Advokatske komore Srbije.

Upravni odbor Advokatske komore Čačak će poništiti odluku o upisu u Imenik advokata ako se naknadno utvrdi na nisu postojali propisani uslovi za upis.

Protiv rešenja Upravnog odbora Advokatske komore Čačak kojim se odbija zahtev za upis, ili poništava upis kandidata u imenik advokata Advokatske komore Čačak, može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja, Upravnom odboru Advokatske komore Srbije.

Žalba se podnosi Advokatskoj komori Čačak u dva primerka.

O žalbi odlučuje Upravni odbor Advokatske komore Srbije.

Protiv konačne odluke Upravnog odbora Advokatske komore Srbije može se pokrenuti upravni spor.

Član 121

Advokatska komora Čačak je dužna da u roku od 30 dana od donošenja odluke o upisu u imenik advokata, omogući kandidatu polaganje advokatske zakletve, pod uslovom da je uplatio troškove upisa, a ako se radi o stranom državljaninu i pod uslovom da je podneo dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju od profesionalne odgovornosti u Republici Srbiji.

Advokatska zakletva polaže se pred predsednikom advokatske komore ili licem koje on ovlasti.

Advokatska zakletva glasi:

"Zaklinjem se da ću dužnost advokata obavljati savesno, da ću se u svom radu pridržavati Ustava, zakona i drugih propisa, statuta advokatske komore i Kodeksa profesionalne etike advokata i da ću svojim postupcima i ponašanjem čuvati ugled advokature."

Nakon usmeno položene zakletve, kandidat potpisuje svečanu izjavu sa tekstom zakletve.

Član 122

Kandidat koji je pre podnošenja zahteva za upis u imenik advokata bio u radnom odnosu, dužan je da pre polaganja zakletve dostavi dokaz o prestanku tog radnog odnosa, dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju od profesionalne odgovornosti i dokaz o uplati propisane upisnine.

Član 123

Advokatska komora Čačak, na dan položene advokatske zakletve, donosi rešenje o upisu u imenik advokata i izdaje advokatsku legitimaciju.

Advokatska legitimacija služi kao dokaz svojstva advokata.

Advokatska legitimacija sadrži ime i prezime advokata, lični broj ili jedinstveni matični broj građana (JMBG), njegovu fotografiju, redni broj i dan, mesec i godinu upisa u imenik advokata, kao i druge podatke od značaja za utvrđivanje svojstva advokata predviđene opštim aktom Advokatske komore Čačak i Advokatske komore Srbije.

1. Upis u imenik zajedničkih advokatskih kancelarija

Član 124

Dva ili više advokata mogu ugovorom, kojim uređuju međusobne poslovne i imovinske odnose, osnovati zajedničku advokatsku kancelariju.

Ugovor iz stava 1. ovog člana i zahtev za upis u imenik zajedničkih advokatskih kancelarija ugovorne strane dužne su da dostave nadležnoj advokatskoj komori u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora.

Svi advokati iz zajedničke advokatske kancelarije moraju imati isto sedište kancelarije.

Zajednička advokatske kancelarija mora imati istaknutu tablu sa nazivom: "zajednička advokatska kancelarija" i imenom zajedničke advokatske kancelarije, u skladu sa ugovorom o osnivanju, Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom.

Ime zajedničke advokatske kancelarije sadrži samo prezime jednog, više ili svih članova zajedničke advokatske kancelarije.

Zajednička advokatska kancelarija nema svojstvo pravnog lica.

Zajednička advokatska kancelarija prestaje sporazumom ili ako u njoj ostane samo jedan advokat.

Član 125

O zahtevu za upis u Imenik zajedničkih advokatskih kancelarija odlučuje u prvom stepenu upravni odbor Advokatske komore Čačak.

Član 126

U slučaju da potpisnik ugovora o osnivanju zajedničke advokatske kancelarije ima sedište kancelarije van sedišta zajedničke advokatske kancelarije, dužan je da uz zahtev za upisu u Imenik zajedničkih advokatskih kancelarija podnese zahtev za preseljenje sedišta advokatske kancelarije u sedište zajedničke advokatske kancelarije.

Član 127

Zajednička advokatska kancelarija ima pečat sa nazivom: "zajednička advokatska kancelarija", imenom i adresom sedišta zajedničke advokatske kancelarije, a u skladu sa ugovorom o osnivanju, Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom.

Advokat koji je član zajedničke advokatske kancelarije dužan je da, uz pečat iz st. 1. ovog člana, koristi i svoj pečat.

Zajednička advokatska kancelarija ima jedno sedište.

Član 128

Punomoćje za zastupanje stranaka daje se pojedinim, ili svim članovima zajedničke advokatske kancelarije.

Član 129

Za vreme trajanja suspenzije ili mirovanja prava i obaveza pojedinih članova zajedničke advokatske kancelarije, ne može se strankama davati na potpis punomoć sa njihovim imenima.

Član 130

Članovi kancelarije su dužni da obaveste Advokatsku komoru Čačak o prestanku rada i o statusnim i personalnim promenama u roku od 8 dana od dana kada je promena nastupila.

3. Upis u imenik advokata stranih državljana

Član 131

Advokat - strani državljanin može se upisati u upisnik A i upisnik B imenika advokata, ako se bavi advokaturom u matičnoj državi u skladu sa propisima te države i ako, u zavisnosti od vrste upisa, ispunjava uslove iz Zakona o advokaturi.

O upisu advokata - stranog državljanina Advokatska komora Čačak obaveštava Advokatsku komoru Srbije koja obaveštava nadležnu advokatsku komoru u njegovoj matičnoj državi.

Na rad advokata - stranih državljana primenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na domaće advokate, statuta advokatske komore i Kodeksa profesionalne etike advokata, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

Član 132

Advokat upisan u upisnik A i upisnik B imenika advokata stranih državljana nema pravo:

1) da bira i bude biran za člana organa i nosioca funkcija u Advokatskoj komori Čačak,

2) da zapošljava advokatske pripravnike radi obavljanja pripravničke vežbe, u skladu sa zakonom,

3) da bude imenovan za privremenog zastupnika, poreskog zastupnika ili branioca po službenoj dužnosti, da pruža besplatnu pravnu pomoć u skladu sa važećim propisima, da bude punomoćnik stranke koja je oslobođena od plaćanja sudskih troškova, niti da bude medijator.

4. Upis u imenik advokata stranih državljana - upisnik A

Član 133

Pružanje pravne pomoći advokata stranog državljanina, upisanog u upisnik A Imenika advokata stranih državljana, ograničeno je samo na davanje usmenih i pismenih pravnih saveta i mišljenja koji se odnose na primenu prava njegove matične države i međunarodnog prava.

Član 134

Za upis u upisnik A Imenika advokata stranih državljana kandidat mora ispunjavati uslove iz člana 6. i 14. Zakona o advokaturi:

1) da je upisan u imenik advokata u matičnoj državi,

2) da ima opštu zdravstvenu i potpunu poslovnu sposobnost,

3) da nije u radnom odnosu van advokature,

4) neosuđivanost za krivično delo koje bi kandidata činilo nedostojnim poverenja za bavljenje advokaturom,

5) nepostojanje druge registrovane samostalne delatnosti ili statusa statutarnog zastupnika, direktora ili predsednika upravnog odbora u pravnom licu, člana ili predsednika izvršnog odbora banke, zastupnika državnog kapitala, stečajnog upravnika, prokuriste i lica koje ugovorom o radu ima utvrđenu zabranu konkurencije,

6) dostojnost za bavljenje advokaturom,

7) obezbeđen radni prostor pogodan za bavljenje advokaturom i ispunjenost tehničkih uslova

8) protek najmanje tri godine od donošenja konačne odluke o odbijanju zahteva za upis u imenik advokata bilo koje od advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije, ako je kandidat prethodno podnosio zahtev koji je odbijen,

9) da ima zaključen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti u Republici Srbiji.

Član 135

Uz zahtev za upis u upisnik A imenika advokata, advokat - strani državljanin je dužan da dostavi dokaze i podatke o ispunjavanju uslova propisanih Zakonom o advokaturi i to:

1. potvrdu advokatske komore čiji je član o tome da u matičnoj državi ima status advokata, u izvorniku i overenom prevodu na srpski jezik, ne stariju od tri meseca,

2. uverenje o državljanstvu države čiji je državljanin, u izvorniku i overenom prevodu na srpski jezik,

3. uverenje da se protiv kandidata za upis ne vodi krivični postupak u matičnoj državi i u Republici Srbiji,

4. uverenje da kandidat nije lišen poslovne sposobnosti u matičnoj državi,

5. lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti u Republici Srbiji,

6. kopiju putne isprave i original na uvid,

7. izjavu da nema zasnovan radni odnos van advokature,

8. izjavu da nema drugu registrovanu samostalnu delatnost ili status statutarnog zastupnika, direktora ili predsednika upravnog odbora u pravnom licu, člana ili predsednika izvršnog odbora banke, zastupnika državnog kapitala, stečajnog upravnika, prokuriste i lica koje ugovorom o radu ima utvrđenu zabranu konkurencije,

9. da ima obezbeđen radni prostor pogodan za bavljenje advokaturom i ispunjenost tehničkih uslova, u skladu sa aktom Advokatske komore Srbije,

10. da ima zaključen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti u Republici Srbiji,

11. dve fotografije.

Strani dokumenti se dostavljaju u izvorniku i overenom prevodu po propisima u Republici Srbiji.

Član 136

Advokatska komora Čačak po službenoj dužnosti pribavlja dokaze o ispunjenosti uslova iz ovog Statuta i to:

1. neosuđivanost kandidata za krivično delo koje kandidata čini nedostojnim poverenja za bavljenje advokaturom,

2. dostojnost za bavljenje advokaturom od advokatske komore čiji je član,

3. protek najmanje tri godine od donošenja konačne odluke o odbijanju zahteva za upis u imenik advokata stranih državljana bilo koje od advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije, ako je kandidat prethodno podnosio zahtev koji je odbijen.

Član 137

Ispunjenost uslova za upis u Imenik advokata stranih državljana - upisnik A, u pogledu neosuđivanosti kandidata za krivična dela koja ga čine nedostojnim poverenja za bavljenje advokaturom i dostojnosti za bavljenje advokaturom, nadležni organ Advokatske komore Čačak ceni po slobodnoj oceni.

Član 138

Pre donošenja rešenja o upisu u Imenik advokata stranih državljana - upisnik A, kandidat je dužan da izvrši uplatu troškova upisa i dostavi dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju od profesionalne odgovornosti u Republici Srbiji.

Član 139

Advokatska komora je dužna da u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o upisu u imenik advokata stranih državljana - Upisnik A, omogući kandidatu advokatu stranom državljaninu polaganje advokatske zakletve.

Advokatska zakletva polaže se na srpskom ili maternjem jeziku pred predsednikom advokatske komore ili licem koje on ovlasti.

Advokatska zakletva glasi:

"Zaklinjem se da ću dužnost advokata obavljati savesno, da ću se u svom radu pridržavati Ustava, zakona i drugih propisa, statuta advokatske komore i Kodeksa profesionalne etike advokata i da ću svojim postupcima i ponašanjem čuvati ugled advokature."

Nakon usmeno položene zakletve kandidat potpisuje svečanu izjavu sa tekstom zakletve.

U slučaju da kandidat advokat strani državljanin polaže advokatsku zakletvu na maternjem jeziku, istu polaže u prisustvu ovlašćenog sudskog tumača.

Član 140

Advokatska komora Čačak, na dan položene advokatske zakletve, donosi rešenje o upisu u imenik advokata i kandidatu izdaje advokatsku legitimaciju.

Advokatska legitimacija služi kao dokaz svojstva advokata.

Advokatska legitimacija sadrži ime i prezime advokata, njegov profesionalni naziv u matičnoj državi, lični broj ili jedinstveni matični broj građana (JMBG), broj putne isprave, njegovu fotografiju, redni broj i dan, mesec i godinu upisa u imenik advokata, podatke o upisniku u koji je upisan, kao i druge podatke od značaja za utvrđivanje svojstva advokata predviđene Zakonom, opštim aktom / Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom.

5. Upis u imenik advokata stranih državljana - upisnik B

Član 141

Pružanje pravne pomoći advokata stranog državljanina, upisanog u upisnik B Imenika advokata stranih državljana, izjednačeno je sa pružanjem pravne pomoći domaćeg advokata, uz uslov da u periodu od tri godine od dana upisa u upisnik B Imenika advokata stranih državljana, može postupati u Republici Srbiji samo zajedno sa domaćim advokatom.

Član 142

Za upis u upisnik B Imenika advokata stranih državljana kandidat mora ispunjavati uslove iz člana 6. i 14. Zakona o advokaturi:

1) da je upisan u imenik advokata u matičnoj državi,

2) da ima opštu zdravstvenu i potpunu poslovnu sposobnost,

3) nepostojanje radnog odnosa van advokature,

4) neosuđivanost za krivično delo koje bi kandidata činilo nedostojnim poverenja za bavljenje advokaturom,

5) nepostojanje druge registrovane samostalne delatnosti ili statusa statutarnog zastupnika, direktora ili predsednika upravnog odbora u pravnom licu, člana ili predsednika izvršnog odbora banke, zastupnika državnog kapitala, stečajnog upravnika, prokuriste i lica koje ugovorom o radu ima utvrđenu zabranu konkurencije,

6) dostojnost za bavljenje advokaturom,

7) obezbeđen radni prostor pogodan za bavljenje advokaturom i ispunjenost tehničkih uslova

8) protek najmanje tri godine od donošenja konačne odluke o odbijanju zahteva za upis u imenik advokata bilo koje od advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije, ako je kandidat prethodno podnosio zahtev koji je odbijen,

9) da ima zaključen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti u Republici Srbiji.

Član 143

Uz zahtev za upis u upisnik B Imenika advokata stranih državljana, advokat - strani državljanin je dužan da dostavi dokaze o ispunjenosti uslova za upis i to:

1. potvrdu advokatske komore čiji je član o tome da u matičnoj državi ima status advokata, u izvorniku i overenom prevodu na srpski jezik, ne starije od tri meseca,

2. uverenje o položenom pravosudnom i advokatskom ispitu u Republici Srbiji,

3. uverenje da se protiv kandidata za upis ne vodi krivični postupak u matičnoj zemlji i u Republici Srbiji,

4. uverenje da kandidat nije lišen poslovne sposobnosti u matičnoj državi,

5. lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti u Republici Srbije,

6. kopiju putne isprave i original na uvid,

7. izjavu da nema zasnovan radni odnos van advokature,

8. izjavu da nema drugu registrovanu samostalnu delatnost ili status statutarnog zastupnika, direktora ili predsednika upravnog odbora u pravnom licu, člana ili predsednika izvršnog odbora banke, zastupnika državnog kapitala, stečajnog upravnika, prokuriste i lica koje ugovorom o radu ima utvrđenu zabranu konkurencije,

9. da ima obezbeđen radni prostor pogodan za bavljenje advokaturom i ispunjenost tehničkih uslova, u skladu sa aktom Advokatske komore Srbije,

10. da ima zaključen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti u Republici Srbiji,

11. dve fotografije.

Strani dokumenti se dostavljaju u izvorniku i overenom prevodu po propisima u Republici Srbiji.

Član 144

Advokatska komora Čačak po službenoj dužnosti pribavlja dokaze o ispunjenosti uslova propisanih Zakono o advokaturi i ovim Statutom i to o:

1. neosuđivanosti kandidata za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim poverenja za bavljenje advokaturom,

2. dostojnost za bavljenje advokaturom,

3. proteku najmanje tri godine od donošenja konačne odluke o odbijanju zahteva za upis u imenik advokata stranih državljana bilo koje od advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije, ako je kandidat prethodno podnosio zahtev koji je odbijen.

Član 145

Ispunjenost uslova za upis u Imenik advokata stranih državljana - upisnik B, u pogledu neosuđivanosti kandidata za krivična dela koja ga čine nedostojnim poverenja za bavljenje advokaturom i o dostojnosti za bavljenje advokaturom, nadležni organ advokatske komore ceni po slobodnoj oceni.

Član 146

Pre donošenja rešenja o upisu u Imenik advokata stranih državljana - upisnik B, kandidat je dužan da izvrši uplatu troškova upisa i dostavi dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju od profesionalne odgovornosti u Republici Srbiji.

Član 147

Advokatska komora Čačak je dužna da u roku od 30 dana od donošenja odluke o upisu u imenik advokata, omogući kandidatu advokatu stranom državljaninu polaganje advokatske zakletve.

Advokatska zakletva polaže se na srpskom jeziku pred predsednikom advokatske komore ili licem koje on ovlasti.

Advokatska zakletva glasi:

"Zaklinjem se da ću dužnost advokata obavljati savesno, da ću se u svom radu pridržavati Ustava, zakona i drugih propisa, statuta advokatske komore i Kodeksa profesionalne etike advokata i da ću svojim postupcima i ponašanjem čuvati ugled advokature."

Nakon usmeno položene zakletve kandidat potpisuje svečanu izjavu sa tekstom zakletve.

Član 148

Advokatska komora Čačak na dan položene advokatske zakletve, donosi rešenje o upisu u imenik advokata stranih državljana - Upisnik B i izdaje advokatsku legitimaciju.

Advokatska legitimacija služi kao dokaz svojstva advokata.

Advokatska legitimacija sadrži ime i prezime advokata i profesionalni naziv u matičnoj državi, lični broj ili jedinstveni matični broj građana (JMBG) i broj putne isprave, njegovu fotografiju, redni broj i dan, mesec i godinu upisa u imenik advokata, podatke o upisniku u koji je upisan, kao i druge podatke od značaja za utvrđivanje svojstva advokata predviđene opštim aktom advokatske komore.

Član 149

Advokat - strani državljanin upisan u upisnik B imenika advokata, posle tri godine neprekidnog bavljenja advokaturom u Republici Srbiji, stiče pravo da podnese zahtev za upis u Imenik advokata koji se vodi za advokate državljane Republike Srbije, bez ispitivanja uslova za upis.

6. Upis u imenik advokatskih pripravnika

Član 150

Advokatski pripravnik može da započne obavljanje pripravničke vežbe ako je upisan u Imenik advokatskih pripravnika i ako je položio zakletvu advokatskog pripravnika.

Član 151

Uslovi za donošenje odluke o upisu u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Čačak su:

1) diploma pravnog fakulteta stečena u Republici Srbiji ili diploma pravnog fakulteta stečena u stranoj državi i priznata u skladu sa propisima koji uređuju oblast visokog obrazovanja,

2) državljanstvo Republike Srbije,

3) opšta zdravstvena i potpuna poslovna sposobnost,

4) nepostojanje radnog odnosa,

5) neosuđivanost za krivično delo koje bi kandidata činilo nedostojnim poverenja za bavljenje advokaturom,

6) nepostojanje druge registrovane samostalne delatnosti ili statusa statutarnog zastupnika ili direktora u pravnom licu, predsednika upravnog odbora u dobitnom pravnom licu, člana ili predsednika izvršnog odbora banke, zastupnika državnog kapitala, prokuriste i lica koje ugovorom o radu ima utvrđenu zabranu konkurencije,

7) nepostojanje položenog pravosudnog ispita ili radnog iskustva koje kandidatu daje pravo na polaganje pravosudnog ispita,

8) dostojnost za obavljanje advokatske službe,

9) zaključen ugovor o radu sa advokatom koji ima najmanje tri godine advokatske prakse, sedište kancelarije na teritoriji iste advokatske komore i važeću advokatsku legitimaciju ili zaključen ugovor o radu sa društvom u kome iste uslove ispunjava advokat koji je označen da će biti zadužen za realizaciju plana i programa obuke advokatskog pripravnika i nadzirati njegov rad i stručno usavršavanje.

Član 152

Zahtev za upis u Imenik advokatskih pripravnika podnosi se u pismenoj formi upravnom odboru advokatske komore na čijoj je teritoriji sedište advokatske kancelarije principala.

Uz zahtev za upis u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Čačak kandidat je dužan da priloži u originalu ili overenom prepisu:

1. uverenje o državljanstvu Republike Srbije,

2. diplomu pravnog fakulteta ili uverenje o diplomiranju,

3. uverenje suda da se protiv kandidata za upis ne vodi krivični postupak,

4. uverenje centra za socijalni rad da kandidat nije lišen poslovno sposobnosti,

5. lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,

6. kopiju lične karte,

7. ugovor o radu,

8. dve fotografije,

9. izvod iz matične knjige rođenih.

Uz zahtev kandidat daje podatke o eventualnom ranijem kretanju u službi prilažući kopiju radne knjižice i popunjava upitnik koji mu daje služba advokatske komore.

U imenik advokatskih pripravnika neće se upisati kandidat koji ispunjava uslove za polaganje pravosudnog ispita, ili uslove za upis u imenik advokata.

Za upis u Imenik advokatskih pripravnika analogno se primenjuju odredbe ovog Statuta kojima je regulisan postupak upisa u Imenik advokata.

Član 153

Advokatska komora po službenoj dužnosti pribavlja dokaze o ispunjenosti uslova iz Zakona o advokaturi i ovog Statuta i to o:

1. neosuđivanosti kandidata za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim poverenja za bavljenje advokaturom,

2. dostojnosti za bavljenje advokaturom,

3. protek najmanje tri godine od donošenja konačne odluke o odbijanju zahteva za upis u imenik advokatskih pripravnika bilo koje od advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije, ako je kandidat prethodno podnosio zahtev koji je odbijen.

Član 154

Nadležna advokatska komora je dužna da u roku od 30 dana od donošenja odluke o upisu u Imenik advokatskih pripravnika omogući kandidatu za advokatskog pripravnika polaganje pripravničke zakletve.

Pripravnička zakletva polaže se pred predsednikom nadležne advokatske komore ili licem koje on ovlasti.

Pripravnička zakletva glasi:

"Zaklinjem se da ću dužnost advokatskog pripravnika obavljati savesno, da ću se u svom radu pridržavati stava, zakona i drugih propisa, statuta advokatske komore i kodeksa profesionalne etike advokata i da ću svojim postupcima i ponašanjem čuvati ugled advokature."

Član 155

Na dan položene pripravničke zakletve, Advokatska komora Čačka donosi rešenje o upisu u Imenik advokatskih pripravnika i izdaje pripravničku legitimaciju.

Na pripravničku legitimaciju shodno se primenjuju odredbe Zakona o advokaturi, Statuta Advokatske komore Srbije i ovog Statuta kojima je uređen izgled i sadržina advokatske legitimacije.

Član 156

Na upis u podlistak volontera koji se vodi u okviru imenika advokatskih pripravnika shodno se primenjuju odredbe ovog Statuta o upisu u Imenik advokatskih pripravnika.

7. Privremeni prestanak i zabrana bavljenja advokaturom

7.1. Privremeni prestanak prava na bavljenje advokaturom

Član 157

Advokat ima pravo na privremeni prestanak prava na bavljenje advokaturom:

1) zbog stručnog usavršavanja ili drugih opravdanih razloga, dok traju razlozi,

2) za vreme privremene sprečenosti usled bolesti, porodiljskog odsustva, odsustva za negu deteta i drugih zdravstvenih razloga,

3) zbog izbora za narodnog poslanika, poslanika ili odbornika, u trajanju poslaničkog ili odborničkog mandata.

Advokat je dužan da najkasnije 30 dana pre početka korišćenja prava iz stava 1. tačka 1) ovog člana i u roku od 30 dana od nastanka privremene sprečenosti iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana dostavi nadležnoj advokatskoj komori obrazloženi zahtev sa odgovarajućim dokazom i podacima o početku i trajanju privremenog prestanka rada.

Član 158

Advokatu privremeno prestaje pravo na bavljenje advokaturom u slučaju izbora, imenovanja ili postavljenja na javnu funkciju koja zahteva zasnivanje radnog odnosa u organu Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave.

Advokat je dužan da u roku od 30 dana od dana početka obavljanja javne funkcije iz stava 1. ovog člana, podnese Advokatskoj komori Čačak zahtev za privremeni prestanak prava na bavljenje advokaturom.

Ako advokat ne postupi u skladu sa obavezom iz stava 2. ovog člana, Advokatska komora Čačak će, po službenoj dužnosti, doneti rešenje o njegovom brisanju iz imenika advokata.

Ako advokat, u roku od 60 dana od dana prestanka javne funkcije iz stava 1. ovog člana, ne podnese zahtev da mu se odobri dalji nastavak bavljenja advokaturom, Advokatska komora Čačak će doneti odluku o njegovom brisanju iz imenika advokata sa danom prestanka javne funkcije.

Član 159

U slučaju privremenog prestanka bavljenja advokaturom iz člana 39. Zakona o advokaturi, Advokatska komora Čačak donosi rešenje o korišćenju prava na privremeni prestanak prava na bavljenje advokaturom kojim određuje osnov, dužinu trajanja privremenog prestanka prava na bavljenje advokaturom i privremenog zamenika.

Privremeni zamenik iz stava 1. ovog člana može biti samo advokat upisan u imenik advokata Advokatska komora Čačak.

Za privremenog zamenika odrediće se advokat koga predloži privremeno zamenjivani advokat, ukoliko priloži pismenu saglasnost tog advokata, a ako takvog predloga ili saglasnosti nema, tada advokat koga odredi nadležna advokatska komora, vodeći računa o međusobnim odnosima privremeno zamenjivanog advokata i njegovog mogućeg zamenika i o srodnosti oblasti prava kojima se oni u praksi bave.

Privremeni prestanak prava na bavljenje advokaturom počinje da teče najranije od dana podnetog zahteva.

Član 160

U periodu korišćenja prava na privremeni prestanak prava na bavljenje advokaturom, advokat koji to pravo koristi zadržava status advokata, plaća članarinu Advokatskoj komori Čačak, a miruju mu prava i dužnosti advokata.

Advokat koji koristi prava na privremeni prestanak prava na bavljenje advokaturom dužan je da deponuje advokatsku legitimaciju u službi Advokatske komore Čačak.

Advokatska komora Čačak je dužna da o korišćenju prava na privremeni prestanak prava na bavljenje advokaturom obavesti sudove i nadležne državne organe.

7.2. Privremena zabrana bavljenja advokaturom

Član 161

Privremena zabrana bavljenja advokaturom može se odrediti samo pod uslovima propisanim Zakonom o advokaturi, Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom.

Advokatu će se privremeno zabraniti bavljenje advokaturom, ako je protiv njega:

1) određen pritvor,

2) pokrenut postupak za poništaj upisa u imenik advokata.

Advokatu se može privremeno zabraniti bavljenje advokaturom:

1) ako je protiv njega pokrenut krivični ili disciplinski postupak za delo koje ga čini nedostojnim za bavljenje advokaturom,

2) ako svojim postupcima otežava ili onemogućava vođenje disciplinskog postupka koji je protiv njega pokrenut,

3) ako se nakon podignute optužnice, protiv istog advokata podigne jedna ili više novih optužnica za težu povredu dužnosti advokata.

Advokatska komora Čačak će rešenjem o određivanju privremene zabrane bavljenja disciplinskog ili krivičnog postupka advokatu advokaturom:

1) odlučiti o vremenu trajanja zabrane,

2) odrediti privremenog zamenika, vodeći računa o merilima iz člana 41. stav 3. Zakona o advokaturi.

Član 162

Ukoliko se privremena zabrana izriče zbog vođenja disciplinskog postupka, disciplinski organ pred kojim se postupak vodi dostaviće upravnom odboru Advokatske komore Čačak na uvid spise predmeta i dati eventualna razjašnjenja.

Ukoliko se privremena zabrana izriče zbog vođenja krivičnog postupka, od organa koji taj postupak vodi može se tražiti odobrenje za uvid u spise predmeta, kao i usmena ili pismena objašnjenja.

Organ koji je doneo konačnu odluku o privremenoj zabrani bavljenja advokaturom može istu ukinuti i pre okončanja disciplinskog ili krivičnog postupka, po zahtevu advokata, disciplinskog organa ili po sopstvenoj inicijativi, ukoliko nađe da su prestali razlozi zbog kojih je određena privremena zabrana.

Član 163

Advokat kome je izrečena privremena zabrana obavljanja advokatske delatnosti (suspenzija), ne može za to vreme obavljati advokatsku delatnost niti bilo koje poslove (službenik i sl.) u advokatskoj kancelariji.

Član 164

O predlogu za određivanje privremene zabrane odlučuje upravni odbor Advokatske komore Čačak rešenjem na predlog disciplinskog tužioca, veća disciplinskog suda koje postupa u tom predmetu ili po sopstvenoj inicijativi, a nakon podizanja disciplinske optužnice.

Protiv rešenja Upravnog odbora Advokatske komore Čačak o privremenoj zabrani obavljanja advokature dozvoljena je žalba upravnom odboru Advokatske komore Srbije u roku od 15 dana od dana dostavljanja.

Član 165

Žalba protiv rešenja o privremenoj zabrani bavljenja advokaturom ne zadržava njegovo izvršenje.

O privremenoj zabrani bavljenja advokaturom Advokatska komora Čačak obaveštava sve sudove u Republici Srbiji, Advokatsku komoru Srbije i advokatske komore u njenom sastavu.

8. Obnova postupka za upis

Član 166

Postupak za upis u imenik advokata ili advokatskih pripravnika će se obnoviti i rešenje o upisu poništiti ako se sazna da u vreme donošenja odluke o upisu podnosilac zahteva nije ispunjavao Zakonom propisane uslove za upis ili ako je lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica doveo u zabludu organ koji je o upisu odlučivao u pogledu bitnih elemenata važnih za odlučivanje po zahtevu.

9. Disciplinska odgovornost i disciplinski postupak

Član 167

Advokati i advokatski pripravnici dužni su da se odgovorno, stručno i savesno bave advokaturom i čuvaju ugled advokature.

Za povrede dužnosti i za narušavanje ugleda advokature, advokati i advokatski pripravnici odgovaraju disciplinski, prema odredbama Zakona o advokaturi, Statuta Advokatske komore Srbije, ovog Statuta i Kodeksa profesionalne etike advokata.

9.1. Disciplinski organi

Član 168

Disciplinski organi Advokatske komore Čačak su Disciplinski tužilac i Disciplinski sud, koje bira skupština Advokatske komore Čačak isključivo tajnim glasanjem.

Disciplinski organi su nezavisni u svom radu.

Disciplinski organi su dužni da postupaju hitno, a naročito u slučajevima vođenja disciplinskog postupka u kojima je doneto rešenje o privremenoj zabrani bavljenja advokaturom.

Disciplinski organi podnose pismeni izveštaj o svom radu Skupštini Advokatske komore Čačak.

Član 169

Disciplinski tužilac je organ disciplinskog gonjenja.

Disciplinski tužilac ima 2 zamenika, koji u disciplinskom postupku imaju ista prava i dužnosti kao i disciplinski tužilac, a dužni sa postupaju po njegovim obaveznim uputstvima.

Član 170

Disciplinski sud Advokatske komore Čačak sastoji se od predsednika suda, zamenika predsednika i 7 sudija.

Radom Disciplinskog suda rukovodi predsednik suda, a u njegovoj odsutnosti zamenik predsednika suda.

Disciplinski sud sudi u veću koje čini troje sudija toga suda.

O pravnim lekovima protiv prvostepene odluke disciplinskog suda Advokatske komore Čačak odlučuje veće Disciplinskog suda Advokatske komore Srbije.

9.2. Disciplinski postupak

Član 171

Disciplinski postupak pokreće disciplinski tužilac Advokatske komore Čačak u čiji imenik je upisan advokat ili advokatski pripravnik protiv koga se postupak pokreće.

U slučaju preseljenja sedišta advokatske kancelarije ili advokatskog pripravnika, disciplinski postupak se nastavlja i okončaće se pred disciplinskim organima Advokatske komore Čačak, pred čijim je organima i započet taj postupak.

Disciplinski postupak može se pokrenuti na osnovu prijave koju podnosi zainteresovano lice ili državni organ, na osnovu predloga organa Advokatske komore Srbije, Advokatske komore Čačak ili po službenoj dužnosti.

Disciplinska prijava ili predlog podnosi se disciplinskom tužiocu Advokatske komore Čačak pismeno u dva primerka sa odgovarajućim dokazima.

Član 172

O podnetoj prijavi disciplinski tužilac obaveštava prijavljenog advokata uz dostavljanje prijave i priloženih dokaza sa pozivom da se u roku 8 dana od dana prijema, o prijavi izjasni.

Ukoliko se prijavljeni advokat ne izjasni o navodima iz disciplinske prijave u ostavljenom roku, Disciplinski tužilac će odlučiti o prijavi bez izjašnjenja na osnovu raspoloživih dokaza.

Disciplinski postupak se smatra pokrenutim dostavljanjem disciplinske prijave prijavljenom advokatu na izjašnjenje.

Član 173

Prijavljeni advokat u disciplinskom postupku može se braniti sam, a može angažovati branioca.

Prijavljeni advokat može imati samo jednog branioca.

Branilac može biti samo advokat upisan u Imenik advokata Advokatske komore Srbije.

Član 174

U toku disciplinskog postupka, Disciplinski tužilac može tražiti dodatna objašnjenja i dokaze od podnosioca prijave ili drugih državnih organa, fizičkih i pravnih lica.

U slučaju da se podnosilac prijave ne izjasni ili ne dostavi tražene podatke, u ostavljenom roku, Disciplinski tužilac će doneti odluku o disciplinskoj prijavi na osnovu raspoloživih dokaza.

Član 175

Po prispeću izjašnjenja prijavljenog advokata, odnosno dostave dodatnih objašnjenja i dokaza od podnosioca prijave, disciplinski tužilac odlučuje rešenjem da li će podići optužnicu ili odbaciti prijavu.

Član 176

Ako Disciplinski tužilac odbaci prijavu, podnosilac prijave ne može preuzeti gonjenje pred Disciplinskim sudom Advokatske komore Čačak, ali može u roku od 8 dana od prijema rešenja o odbačaju prijave uložiti prigovor Disciplinskom tužiocu Advokatske komore Srbije.

Član 177

Podignutu optužnicu sa svim dokazima Disciplinski tužilac dostavlja Disciplinskom sudu.

Momentom dostavljanja optužnice Disciplinskom sudu, optužnica je stupila na pravnu snagu.

Član 178

Predsednik Disciplinskog suda u roku od 8 dana od prijema disciplinske optužnice određuje tročlano veće koje će odlučivati po podnetoj optužnici.

Član 179

Disciplinsko veće, po pravilu, u roku od 8 dana uz poziv za disciplinski pretres optuženom advokatu dostavlja optužnicu.

Protiv podignute optužnice optuženi advokat nema pravo na prigovor.

Član 180

Sve dostave prvostepenog i drugostepenog Disciplinskog tužioca i Disciplinskog suda dostavljaju se prijavljenom, odnosno optuženom advokatu preko sedišta advokatske kancelarije upisane u Imenik advokata, preporučenom poštom uz povratnicu.

U slučaju da dostava ne uspe, ista će se još jednom ponoviti, a ako i druga dostava ne uspe, sledeća će se izvršiti preko oglasne table Advokatske komore Čačak.

Protekom osmog dana od dana isticanja na oglasnoj tabli dostava se smatra uredno izvršenom.

Ukoliko prijavljeni, odnosno optuženi advokat angažuje branioca sva pismena u disciplinskom postupku se dostavljaju i braniocu, po pravilima dostavljanja iz stava 1. ovog člana.

Rokovi za žalbu računaju se od dana dostavljanja optuženom, a ako ima branioca od dana kada je izvršena prva dostava.

Član 181

Disciplinski pretres se može održati u odsutnosti uredno pozvanog optuženog advokata i njegovog branioca koji svoj izostanak nisu opravdali.

Član 182

Disciplinski pretresi održavaju se u sedištu Advokatske komore Čačak.

Član 183

Nakon sprovedenog disciplinskog pretresa, veće Disciplinskog suda donosi presudu, kojom se optuženi advokat:

1. oglašava krivim,

2. oslobađa od optužbe, ako se utvrdi da povreda koje je predmet optužbe ne predstavlja lakšu, odnosno težu povredu dužnosti i ugleda advokature, ili ako postoje okolnosti koje isključuju disciplinsku odgovornost, ili ako nema dokaza da je optuženi advokat povredu izvršio, ili se utvrdi da delo nije učinio,

3. kojom se optužba odbija ako disciplinski tužilac odustane od optužnice ili ako se utvrdi da je nastupila zastarelost disciplinskog gonjenja.

Član 184

U presudi kojom se okrivljeni advokat oglašava krivim, veće Disciplinskog suda navodi:

1. povredu za koje se oglašava krivim, te činjenice i okolnosti koje čine lakšu ili težu povredu ugleda i dužnosti advokata;

2. disciplinsku meru koja je optuženom advokatu izrečena;

3. odluku o troškovima postupka.

Prilikom odmeravanja i izricanja disciplinske mere Disciplinski sud uzima u obzir stepen utvrđene odgovornosti, težinu posledica povrede dužnosti i ugleda advokature, subjektivne i objektivne okolnosti pod kojima je povreda izvršena, nastalu štetu, pobude, raniju kažnjavanost za disciplinske prestupe i materijalne prilike učinioca.

Član 185

Odlukom disciplinskog suda odlučuje se i o troškovima postupka, koje je optuženi advokat dužan da plati u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti presude.

Troškovi disciplinskog postupa utvrđuje se u skladu sa merilima iz odluke Upravnog odbora Advokatske komore Čačak.

Član 186

U disciplinskom postupku ne može se odlučivati o zahtevu za naknadu štete nastale izvršenjem disciplinske povrede.

Član 187

Pismeni otpravak presude dostavlja se optuženom advokatu, njegovom braniocu i disciplinskom tužiocu u roku od 30 dana od dana zaključenja disciplinskog pretresa.

9.3. Žalba protiv prvostepene presude

Član 188

Protiv presude Disciplinskog suda Advokatske komore Čačak optuženi advokat, njegov branilac i disciplinski tužilac mogu izjaviti žalbu u roku od 8 dana kod postupaka lakše povrede dužnosti i ugleda advokata, odnosno u roku od 15 dana kod postupaka za teže povrede dužnosti i ugleda advokata od dana prijema odluke.

Rok za žalbu računa se od dana dostavljanja optuženom, a ako ima branioca od dana kada je izvršena prva dostava.

Primerak žalbe dostavlja se protivnoj stranci, koja može dati odgovor u roku od 3 dana kod postupaka za lakše povede dužnosti i ugleda advokata, odnosno u roku od 8 dana kod postupaka za teže povrede dužnosti i ugleda advokata.

9.4. Spajanje i razdvajanje postupka

Član 189

Disciplinski tužilac posle podignute optužnice može staviti predlog za spajanje ili razdvajanje postupka.

Disciplinski tužilac predlog iz stava 1. ovog člana može podneti najkasnije osam dana pre zakazanog pretresa Disciplinskom sudu Advokatske komore Čačak.

O podnetom predlogu odlučuje predsednik Disciplinskog suda Advokatske komore Čačak.

Protiv odluke predsednika Disciplinskog suda podnosilac predloga nema pravo žalbe.

Član 190

U toku trajanja disciplinskog pretresa odluku o spajanju i razdvajanju disciplinskog postupka donosi Veće Disciplinskog suda koje postupa u prvom stepenu.

9.5. Izuzeće

Član 191

U toku trajanja disciplinskog postupka može se podneti zahtev za izuzeće.

Zahtev za izuzeće mora biti obrazložen.

O zahtevu za izuzeće zamenika predsednika i sudija prvostepenog Disciplinskog suda odlučuje Predsednik Disciplinskog suda Advokatske komore Čačak.

O zahtevu za izuzeće predsednika Disciplinskog suda Advokatske komore Čačak odlučuje predsednik Disciplinskog suda Advokatske komore Srbije.

Zahtevi za izuzeće predsednika, zamenika predsednika i sudija Disciplinskog suda Advokatske komore Čačak mogu se istaći, nakon dostavljanja žalbe veću drugostepenog Disciplinskog suda Advokatske komore Srbije, a najkasnije 3 dana pre održavanja sednice drugostepenog suda.

Zahtev za izuzeće disciplinskog tužioca i njegovih zamenika nije dozvoljen.

9.6. Tok postupka

Član 192

Disciplinski postupak je hitan.

Član 193

U slučaju odlaganja glavnog pretresa i u slučaju promene jednog ili više članova veća izvedeni dokazi se neće ponovo izvoditi, već će se zapisnici o izvedenim dokazima pročitati, osim ako veće drugačije ne odluči.

Član 194

Predsednik veća održava red tokom glavnog pretresa i ovlašćen je da u slučaju narušavanja reda udalji sa glavnog pretresa lice koje narušava red.

Član 195

Odredbe Zakonika o krivičnom postupku shodno se primenjuju na disciplinski postupak, na sve ono što nije uređeno Zakonom o advokaturi, Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom.

9.7. Izvršenje disciplinskih odluka

Član 196

Predsednik Disciplinskog suda Advokatske komore Čačak dostavlja disciplinsku presudu Upravnom odboru Advokatske komore Čačak, u čiji je Imenik advokat upisan, u roku od osam dana po konačnosti presude Disciplinskog suda Advokatske komore Čačak radi sprovođenja izvršenja.

Član 197

Konačnu presudu Disciplinskog suda Advokatske komore Čačak, kojom je izrečena disciplinska mera brisanja iz Imenika advokata Advokatske komore Čačak, izvršava Upravni odbor Advokatske komore Čačak, po hitnom postupku i po službenoj dužnosti.

Član 198

Upravni odbor Advokatske komore Čačak, na prvoj sednici po prijemu konačne presude Disciplinskog suda, izvršava presudu Disciplinskog suda kojom je izrečena disciplinska mera brisanja iz Imenika advokata, donošenjem rešenja o prestanku prava na bavljenje advokaturom u smislu odredbe člana 83. stav 1. tačka 4. Zakona o advokaturi.

Član 199

Upravni odbor Advokatske komore Čačak će konačnu presudu disciplinskog suda kojom je izrečena novčana kazna sa određenim rokom radi izvršenja - uplate izrečene novčane kazne i troškova postupka, po isteku roka za izvršenje obaveze, izvršiti podnošenjem predloga nadležnom sudu radi izvršenja - naplatom izrečene novčane kazne i dosuđenih troškova postupka.

Član 200

Protiv rešenja Upravnog odbora Advokatske komore Čačak, kojom se utvrđuje prestanak prava na bavljenje advokaturom, donetim na osnovu konačne presude Disciplinskog suda odgovorni advokat ima pravo žalbe Upravnom odboru Advokatske komore Srbije u roku od tri dana i to ako:

- presuda Disciplinskog suda nije konačna,

- ako je nastupila apsolutna zastarelost izvršenja.

Upravni odbor Advokatske komore Srbije dužan je da odluku po podnetoj žalbi donese na prvoj zakazanoj sednici, po hitnom postupku.

Član 201

Po pravnosnažnosti rešenja o brisanju iz Imenika advokata, odnosno izrečenoj novčanoj kazni izrečena disciplinska mera unosi se u dosije osuđenog advokata.

9.8. Povrede dužnosti i ugleda advokata

Član 202

Povrede dužnosti advokata mogu biti teže i lakše.

Član 203

Lakše povrede dužnosti i ugleda advokature su narušavanje dužnosti i ugleda advokature manjeg značaja.

Lakše povrede dužnosti advokata su:

1. ako lakše povredi zakonske obaveze prema advokatskom pripravniku;

2. ako lakše povredi Kodeks profesionalne etike advokata.

Član 204

Pod težom povredom dužnosti advokata i ugleda advokature smatra se narušavanje dužnosti i ugleda advokature propisanih zakonom, Statutom Advokatske komore Srbije, ovim Statutom i Kodeksom profesionalne etike advokata.

Teže povrede dužnosti advokata su:

1. očigledno nesavestan rad u advokaturi;

2. pružanje pravne pomoći u slučajevima u kojima je advokat dužan da odbije pružanje pravne pomoći;

3. bavljenje poslovima koji su nespojivi sa ugledom i nezavisnošću advokature;

4. povreda dužnosti čuvanja advokatske tajne;

5. traženje naknade veće od naknade propisane tarifom;

6. odbijanje izdavanja stranci, na zahtev stranke, obračuna nagrade i naknade troškova za izvršene radnje i izdatke za troškove;

7. zastupanje kod sudova, državnih organa i drugih organizacija protivno zakonu, Statutu Advokatske komore Srbije, ovom Statutu i Kodeksu profesionalne etike advokata;

8. nesavesno zastupanje;

9. nevraćanje, na zahtev, stranke spisa i dokumenata;

10. neizvršenje i nepostupanje po odlukama organa komore;

11. nepostupanje po zahtevu organa komore;

12. odgovornost organa i nosilaca funkcija za zakonitost rada organi i/ili nosioci funkcija Advokatske komore Čačak koji svojim postupanjem, istupima u javnosti iznose netačne informacije ili krše Kodeks profesionalne etike advokata ili narušavaju ugled i položaj advokature;

13. ako uzastopno, neopravdano, izostane sa dve sednica organa advokatske komore u koji je izabran;

14. postupanje advokata koji je član političke stranke ili njenog organa na štetu advokature ili kojom se ugrožava njena samostalnosti i nezavisnosti;

15. nedolično ponašanje prema drugom advokatu, advokatskom pripravniku, protivnoj ili svojoj stranci, sudu, svedoku, veštaku, sudskom tumaču ili učesniku u postupku koji ima svojstvo službenog lica;

16. nedostojno ponašanje u javnim aktivnostima i u privatnom životu kada je dostupan uvidu i oceni javnosti, kojima se nanosi šteta ugledu advokature;

17. davanje netačnih podataka kojima se organi komore dovode u zabludu pri donošenju odluka;

18. nesavesno vršenje poslova privremenog zamenika, ili preuzimatelja advokatske kancelarije;

19. nesavesno vođenje poslova i gubitak dokumentacije stranke;

20. zadržavanje novca naplaćenog za račun stranke;

21. kupovina na javnoj prodaji na kojoj zastupa stranku, stvari koje su izložene prodaji za svoj račun ili račun drugog lica;

22. povreda prava advokatskog pripravnika na praksi u advokatskoj kancelariji;

23. omogućavanje rada advokatskom pripravniku bez nadzora;

24. stavljanje pečata kancelarije na tuđe podneske;

25. neizvršavanje materijalnih obaveza prema komori;

26. davanje izjava u javnosti i istupanje u javnosti sračunato na reklamiranje i isticanje svoje ličnosti;

27. istovremeno zastupanje interesa dve stranke u postupku kada su im interesi suprotni;

28. zloupotreba poverenja stranke koju zastupa;

29. nelojalno preuzimanje stranke od drugih advokata;

30. nedostojno istupanje pred sudom ili organom kod koga zastupa;

31. bavljenje poslovima koji ne spadaju u poslove advokature, osim Zakonom o advokaturi dozvoljenih;

32. neopravdano odbijanje pružanja pravne pomoći;

33. zastupanje pred sudovima ili drugim organima koji vode postupak bez važeće advokatske legitimacije;

34. zastupanje pred nadležnim pravosudnim ili državnim organom pod dejstvom alkohola ili narkotika;

35. prekomerno ugovaranje nagrade ili naknade troškova protivno odredbama Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata ili traženje nagrade od stranke koju je dužan da zastupa besplatno;

36. odavanje advokatske ili druge poslovne tajne;

37. falsifikovanje zapisnika ili druge dokumentacije;

38. obavljanje advokature na neposredan ili posredan način za vreme privremenog odsustva ili privremene zabrane bavljenja advokaturom;

39. pribavljanje klijentele preko posrednika;

40. držanje filijale advokatske kancelarije;

41. neobaveštavanje Advokatske komore o prekidu ili obustavi svog rada u roku od 30 dana od dana nastupanja promene;

42. neopravdano izostajanje sa sednica organa Advokatske komore Čačka više od tri puta uzastopno;

43. ukoliko predsednik i potpredsednik ili bilo ko od članova Upravnog odbora Advokatske komore Čačak onemogući sazivanje skupštine;

44. ako članovi jednog organa onemogućavaju rad drugog organa;

45. teža povreda Kodeksa profesionalne etike advokata;

46. neprijavljivanje promene sedišta advokatske kancelarije;

47. ako advokat ili član advokatskog ortačkog društva se bavi advokaturom tokom privremene zabrane bavljenja ili privremenog prestanka prava na bavljenje advokaturom.

Član 205

Za lakše povrede dužnosti i ugleda advokature može se izreći opomena ili novčana kazna, a za teže povrede može se izreći novčana kazna ili mera brisanja iz imenika advokata.

10. Nespojivi poslovi

Član 206

Advokat ne sme da se bavi poslovima koji su nespojivi sa ugledom i nezavisnošću advokature.

Advokat ne može imati drugu registrovanu samostalnu delatnost.

Advokat nema pravo da zasniva radni odnos, osim u advokatskom ortačkom društvu, da bude statutarni zastupnik, direktor ili predsednik upravnog odbora u pravnom licu, član ili predsednik izvršnog odbora banke, zastupnik državnog kapitala, prokurista ili lice koje ima utvrđenu zabranu konkurencije.

Nespojivi poslovi sa ugledom i nezavisnošću advokature su i poslovi posredovanja u prometu roba i usluga, stečajnog upravnika, likvidacionog upravnika, sudskog veštaka, sudije, javnog tužioca, javnog pravobranioca, javnog beležnika, privatnog izvršitelja, ili poslovi u čijem obavljanju može doći do sukoba interesa.

11. Prestanak prava na bavljenje advokaturom

Član 207

Advokatu prestaje pravo na bavljenje advokaturom:

1) na lični zahtev, od dana koji je odredio u zahtevu, a u slučaju da u zahtevu za brisanje iz imenika advokata nije određen dan prestanka prava bavljenja advokaturom ili je određen dan koji prethodi danu podnošenja zahteva - od dana donošenja odluke o brisanju iz imenika advokata;

2) u slučaju smrti ili proglašenja za umrlog - danom smrti, odnosno proglašenja za umrlog;

3) u slučaju potpunog ili delimičnog lišenja poslovne sposobnosti - od dana pravnosnažnosti odluke nadležnog suda;

4) u slučaju izricanja disciplinske mere brisanja iz imenika advokata - od dana konačnosti odluke o brisanju iz imenika;

5) u slučaju izricanja mere bezbednosti zabrane bavljenja advokaturom u krivičnom postupku - od dana pravnosnažnosti presude nadležnog suda;

6) u slučaju osude za krivično delo koje ga čini nedostojnim za bavljenje advokaturom - od dana pravnosnažnosti presude nadležnog suda;

7) u slučaju osude za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci - od dana stupanja na izdržavanje kazne, o čemu Advokatsku komoru Čačak obaveštava sud nadležan za izvršavanje krivičnih sankcija;

8) u slučaju da se ne bavi advokaturom neprekidno duže od šest meseci - od dana donošenja konačne odluke o brisanju iz imenika;

9) u slučaju zasnivanja radnog odnosa van advokature, upisa u registar preduzetnika, sticanja statusa statutarnog zastupnika, imenovanja za direktora ili predsednika upravnoga odbora u pravnom licu, izbora ili imenovanja za člana ili predsednika izvršnog odbora banke, imenovanja za zastupnika državnog kapitala ili za prokuristu - od dana zasnivanja radnog odnosa, upisa u registar, imenovanja ili izbora;

10) u slučaju da ne zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti - od dana donošenja konačne odluke o brisanju iz imenika;

11) u slučaju da advokatu upisanom u upisnik A i upisnik B imenika advokata Advokatske komore Čačak, prestane svojstvo advokata ili mu bude zabranjen rad u matičnoj državi - od dana donošenja odluke nadležnog organa matične države.

Smatraće se da se advokat ne bavi advokaturom neprekidno duže od šest meseci, ako u tom roku nisu mogle da mu se dostave pismena na adresu sedišta advokatske kancelarije ili ako u tom roku ne izvršava materijalne obaveze prema advokatskoj komori, što se utvrđuje odlukom nadležne advokatske komore.

U slučaju prestanka prava na bavljenje advokaturom iz čl. 83. Zakona o advokaturi, pre pokretanja postupka utvrđenja ispunjenosti uslova iz čl. 83. Zakona o advokaturi, nadležni organ Advokatske komore Čačak dužan je da dostavi upozorenje advokatu o postojanju razloga za brisanje i ukaže na posledice.

Nakon konačnosti odluke o nastupanju uslova za brisanje iz imenika advokata Advokatska komora Čačak je dužna da u roku od 15 dana od dana nastupanja nekog od razloga za prestanak prava na bavljenje advokaturom iz stava 1. ovog člana, donese rešenje o brisanju iz imenika advokata, sprovede brisanje iz imenika advokata i imenuje preuzimatelja predmeta advokatske kancelarije.

Ako je advokat prestao da se bavi advokaturom na lični zahtev, ima pravo da sam predloži preuzimatelja svoje advokatske kancelarije.

Dostavljanje svih pismena sprovešće se u skladu sa odredbom ovog Statuta o dostavljanju pismena u disciplinskom postupku.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na advokatske pripravnike.

Član 208

Rešenje o brisanju iz imenika advokata u slučajevima iz stava 1. tačke 1., 2. i 3. prethodnog člana, donosi predsednik Advokatske komore Čačak na čijoj teritoriji je sedište advokatske kancelarije advokata koji se briše iz imenika advokata.

U slučaju brisanja iz imenika advokata iz razloga propisanih članom 83. stav 1. tačka 4. - 11. Zakona o advokaturi rešenje o brisanju doneće predsednik Advokatske komore Čačka po konačnosti odluke Upravnog odbora Advokatske komore Čačak.

Protiv odluke Upravnog odbora Advokatske komore Čačak o ispunjenosti uslova za brisanje iz imenika advokata iz stava 2. ovog člana, dozvoljena je žalba Upravnom odboru Advokatske komore Srbije u roku od 15 dana od dana prijema.

Protiv rešenja o brisanju iz imenika advokata iz stava 2. ovog člana dozvoljena je posebna žalba Upravnom odboru Advokatske komore Srbije.

Član 209

Rešenje o brisanju advokatskog pripravnika i advokatskog pripravnika volontera iz odgovarajućeg imenika advokatskih pripravnika donosi predsednik advokatske komore na čijoj teritoriji je sedište advokatske kancelarije njegovog principala.

U slučaju brisanja iz imenika advokata zbog nabavljanja advokaturom duže od šest meseci donosi se i rešenje o brisanju advokatskih pripravnika i advokatskih pripravnika volontera zaposlenih kod tog advokata.

Protiv rešenja o brisanju iz imenika advokatskih pripravnika i advokatskih pripravnika volontera dozvoljena je žalba u roku od 15 dana od dana prijema Upravnom odboru Advokatske komore Srbije.

Član 210

Po isteku dve godine od ispunjenog uslova za polaganje pravosudnog ispita, Advokatska komora Čačak po službenoj dužnosti donosi rešenje o brisanju advokatskog pripravnika ili advokatskog pripravnika volontera iz odgovarajućeg imenika advokatskih pripravnika.

VI PRAVA I DUŽNOSTI ADVOKATA

Član 211

Advokat je dužan:

1) da se stvarno i stalno bavi advokaturom;

2) da pravnu pomoć pruža stručno i savesno, u skladu sa Zakonom, Statutom Advokatske komore Srbije, ovim Statutom i Kodeksom profesionalne etike advokata;

3) da čuva advokatsku tajnu;

4) da u profesionalnom radu i u privatnom životu koji je dostupan javnosti čuva ugled advokature.

Član 212

Advokat ima pravo da se advokaturom bavi na celoj teritoriji Republike Srbije.

Advokat ima pravo da se advokaturom bavi i na teritoriji strane države, u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima i propisima te države o pravu na rad stranih advokata.

Član 213

Advokat je dužan da stalno stiče i usavršava znanja i veštine potrebne za stručno, nezavisno, samostalno, delotvorno i etično obavljanje advokatske službe, u skladu sa programom stručnog usavršavanja koji donosi Advokatska komora Čačak.

Advokat koji ima advokatskog pripravnika dužan je da mu obezbedi odgovarajuće uslove za rad i obuku u skladu sa svrhom pripravničke prakse, da sprovodi plan i program obuke i da nadzire njegov rad i stručno usavršavanje.

Član 214

Advokat slobodno odlučuje da li će prihvatiti pružanje pravne pomoći, osim u slučajevima predviđenim Zakonom o advokaturi, Statutom Advokatske komore Srbije, ovim Statutom i Kodeksom profesionalne etike advokata.

Advokat ne može odbiti pružanje pravne pomoći ako ga kao zastupnika ili branioca u skladu sa zakonom postavi sud, drugi državni organ ili advokatska komora, osim ako postoje razlozi predviđeni Zakonom o advokaturi, Statutom Advokatske komore Srbije, ovim Statutom i Kodeksom profesionalne etike advokata zbog kojih je dužan da odbije zastupanje.

Član 215

Advokat je dužan da odbije pružanje pravne pomoći:

1) ako je u istoj pravnoj stvari zastupao suprotnu stranku;

2) ako je bio advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji u kojoj se u istoj pravnoj stvari zastupa ili je zastupana suprotna stranka;

3) ako je član ili je bio član zajedničke advokatske kancelarije ili advokatskog ortačkog društva, u kojima se u istoj pravnoj stvari zastupa ili je zastupana suprotna stranka;

4) ako je u istoj pravnoj stvari postupao kao nosilac pravosudne funkcije ili službeno lice u državnom organu, organu teritorijalne autonomije ili organu jedinice lokalne samouprave;

5) ako su interesi stranke koja traži pravnu pomoć u suprotnosti sa njegovim interesima ili interesima njegovih bliskih srodnika, saradnika ili drugih stranaka, a što se propisuje Statutom Advokatske komore Srbije, ovim statutom i Kodeksom profesionalne etike advokata;

6) ako postoje opravdani razlozi predviđeni Kodeksom profesionalne etike advokata;

7) u drugim slučajevima utvrđenim zakonom, Statutom Advokatske komore Srbije, ovim Statutom i Kodeksom profesionalne etike advokata;

Član 216

Advokat je dužan da, u skladu sa Zakonom o advokaturi, Statutom Advokatske komore Srbije, ovim Statutom i Kodeksom profesionalne etike advokata, čuva kao profesionalnu tajnu i da se stara da to čine i lica zaposlena u njegovoj advokatskoj kancelariji, o svemu što mu je stranka ili njegov ovlašćeni predstavnik poverio ili što je u predmetu u kome pruža pravnu pomoć na drugi način saznao ili pribavio, u pripremi, tokom i po prestanku zastupanja.

Obaveza čuvanja advokatske tajne nije vremenski ograničena.

Obaveza čuvanja advokatske tajne je garantovano ljudsko pravo stranke.

Način čuvanja advokatske tajne i postupanje u vezi sa advokatskom tajnom bliže se uređuju Kodeksom profesionalne etike advokata.

Član 217

Advokata može zameniti advokatski pripravnik zaposlen u njegovoj kancelariji ili drugi advokat neposredno ili posredstvom svog advokatskog pripravnika, u skladu sa zakonom.

Za propuste advokatskog pripravnika odgovara advokat kod koga je advokatski pripravnik zaposlen.

Član 218

Advokat ima pravo na nagradu i naknadu troškova za svoj rad, u skladu sa Tarifom, koju donosi Upravni odbor Advokatske komore Srbije.

Obračun o nagradi i naknadi troškova advokata predstavlja verodostojnu ispravu u izvršnom postupku.

Član 219

Zabranjeno je reklamiranje advokata, zajedničke advokatske kancelarije i advokatskog ortačkog društva.

Zabrana reklamiranja i dopušteni način predstavljanja bliže se uređuju Kodeksom profesionalne etike advokata.

Član 220

Advokat ima pravo da bira i da bude biran u organe Advokatske komore Srbije i organe Advokatske komore Čačak.

Advokat ima pravo da, u skladu sa Statutom Advokatske komore Srbije i ovim Statutom, učestvuje u radu organa Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Čačak, u skladu sa njihovim statutima i drugim aktima Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Čačak.

Član 221

Advokat je dužan da uredno plaća članarinu i ispunjava druge materijalne obaveze propisane odlukama organa Advokatske komore Čačak.

Član 222

Advokat je dužan da stavi svoj potpis i pečat na svaku ispravu, podnesak i dopis koji je sastavio.

Član 223

Advokat je dužan da na zgradi u kojoj se nalazi advokatska kancelarija ima istaknutu tablu koja sadrži naziv: "Advokat" i ime i prezime advokata.

Advokat - strani državljanin na tabli ističe naziv profesije i na jeziku matične države.

Član 224

Advokat ima pečat koji sadrži naziv: "advokat", ime i prezime advokata i adresu sedišta advokatske kancelarije.

Član 225

Advokat može da ima samo jedno sedište kancelarije.

Advokat može pružati pravnu pomoć samo u svojoj advokatskoj kancelariji, osim kada zastupa na raspravama, pretresima, uviđajima, rekonstrukcijama, pregovorima ili na zaključenju pravnih poslova ili na drugim mestima kada to priroda posla zahteva.

Izuzetno, zbog posebnih okolnosti slučaja i prirode pravne pomoći, advokat može pružiti pravnu pomoć i u stanu ili poslovnoj prostoriji stranke.

Advokat je dužan da prijavi promenu sedišta svoje advokatske kancelarije sa teritorije Advokatske komore Čačak, u roku od 15 dana od dana promene sedišta.

U advokatskoj kancelariji, ne može da se obavlja bilo kakva druga delatnost osim poslova sudskog tumača.

Član 226

Advokatska kancelarija po svom izgledu i uređenju mora biti u skladu sa značajem i ugledom advokature i uslovima neophodnim za čuvanje advokatske tajne.

Razgovor sa strankom je poverljivog karaktera i njemu mogu prisustvovati advokat, stranka, advokatski pripravnik ili lice zaposleno u advokatskoj kancelariji i lice sa čijim se prisustvom saglasi stranka.

Advokat je dužan da spise vodi uredno i tačno, da ih čuva na način koji obezbeđuje poštovanje advokatske tajne.

Izgled advokatske table, advokatske kancelarije, kao i neophodni tehnički uslovi za obavljanje advokatske službe biće uređeni posebnim pravilnikom.

Član 227

Po prestanku zastupanja advokat je dužan da, na zahtev stranke, istoj preda sve spise i isprave iz njenog predmeta.

Član 228

Advokat je dužan da čuva spise i isprave stranke u skladu sa Pravilnikom o čuvanju arhivske građe u advokatskim kancelarijama i advokatskim ortačkim društvima i Listom kategorija registraturskog materijala u advokatskim kancelarijama i advokatskim ortačkim društvima.

VII PRAVA I DUŽNOSTI ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA

Član 229

Advokatski pripravnik ima pravo na odgovarajuće uslove rada i na obuku u skladu sa svrhom pripravničke vežbe i planom i programom pripravničke obuke koji donosi Advokatska komora Čačak.

Za vreme pripravničke vežbe advokatski pripravnik ima pravo na zaradu i ostala prava iz radnog odnosa, u skladu sa zakonom i ugovorom o radu.

Član 230

Advokatski pripravnik je dužan da radi po uputstvima i u okviru ovlašćenja dobijenih od advokata kod koga je na pripravničkoj vežbi, osim ako su ova suprotna Ustavu, zakonu, Statutu Advokatske komore Srbije, ovom Statutu i Kodeksu profesionalne etike advokata.

Pred državnim organom ili drugim licem, advokatski pripravnik može da zamenjuje samo advokata kod koga je na pripravničkoj vežbi, kako u slučaju kada taj advokat zastupa, tako i u slučaju kada taj advokat zamenjuje drugog advokata, u skladu sa zakonom.

Kada jedan advokat zamenjuje drugog advokata posredstvom svog pripravnika, advokatski pripravnik je dužan da, pod uslovima iz stava 1. ovog člana, postupa po nalozima zamenjivanog advokata.

Advokatski pripravnik ne može samostalno da se bavi poslovima advokature.

Na advokatskog pripravnika shodno se primenjuju odredbe Zakona o advokaturi, Statuta Advokatske komore Srbije, ovog Statuta i Kodeksa profesionalne etike advokata o dužnostima i disciplinskoj odgovornosti advokata.

Član 231

Advokatskom pripravniku prestaje status pripravnika, ako ni posle dve godine od sticanja prava na polaganje pravosudnog ispita, ne položi pravosudni ispit.

Nakon položenog pravosudnog ispita pripravnički staž može trajati najduže još godinu dana, ali ne duže od roka iz stava 1. ovog člana.

Po isteku roka iz st. 1. i 2. ovog člana Advokatska komora Čačak donosi rešenje o brisanju iz imenika advokatskih pripravnika, po službenoj dužnosti.

Član 232

Na advokatske pripravnike volontere shodno se primenjuju odredbe Zakona o advokaturi, Statuta Advokatske komore Srbije, ovog Statuta i Kodeksa profesionalne etike advokata o advokatskim pripravnicima, kao i posebni propisi o volonterskom radu.

Za vreme pripravničkog staža, advokatski pripravnik volonter nema prava iz člana 59. stav 2. Zakona o advokaturi.

VIII OSIGURANJE OD PROFESIONALNOG RIZIKA

Član 233

Upravni odbor Advokatske komore Srbije za svaku godinu utvrđuje godišnju visinu minimalne sume za zaključenje ugovora o obaveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti kod organizacije registrovane za ovu vrstu osiguranja, najkasnije do 30. oktobra tekuće godine za narednu godinu.

Član 234

Advokatska komore Čačak može da zaključi ugovor o kolektivnom osiguranju od profesionalne odgovornosti za slučaj da Advokatska komora Srbije ne zaključi takav ugovor, o čemu odlučuje Upravni odbor Advokatske komore Čačak.

Advokati koji se opredele za zaključivanje ugovora o kolektivnom osiguranju od profesionalne odgovornosti dužni su da najkasnije do 31.12. tekuće godine za narednu godinu, dostave pismene izjave Advokatskoj komori Srbije o saglasnosti i ovlašćenje Advokatskoj komori Srbije da može u njihovo ime i za njihov račun da zaključi ugovor o kolektivnom osiguranju.

Ukoliko advokat ne dostavi izjavu i ovlašćenje iz prethodnog stava ovog člana u ostavljenom roku, smatraće se da se opredelio za zaključenje ugovora o individualnom obaveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti i dužan je da najkasnije do 17.05. naredne godine dostavi dokaz o zaključenom ugovoru o obaveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti prema minimalno propisanim uslovima iz odluke Upravnog odbora Advokatske komore Srbije.

Ugovor o kolektivnom osiguranju advokata zaključuje se na period od godinu dana i osigurani period počinje svakog 17.05., počev od 17.05.2012. kao dana početka primene odredbe člana 37. Zakona o advokaturi o obaveznom osiguranju advokata od profesionalne odgovornosti.

Ukoliko se advokat opredeli za zaključenje ugovora o kolektivnom osiguranju od profesionalne odgovornosti advokata, isti mora uplatiti na poslovni račun Advokatske komore Srbije svake godine iznos godišnje premije osiguranja jednokratno, pre nego što Advokatska komora Srbije zaključi ugovor sa osiguravajućom kućom o kolektivnom osiguranju advokata.

U slučaju da advokat koji se opredelio za zaključenje ugovora o individualnom obaveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti ne dostavi dokaz o tome do 17.05.2012, odnosno 17.05. svake naredne godine, tom advokatu prestaje pravo na bavljenje advokaturom.

Član 235

Ako su svi članovi advokatskog ortačkog društva zaključili ugovor o individualnom osiguranju od profesionalne odgovornosti, ima se smatrati da je advokatsko ortačko društvo ispunilo uslov iz člana 48. stav 1. Zakona o advokaturi.

O osiguranju svih članova advokatskog ortačkog društva, advokatsko ortačko društvo je dužno da dostave pismenu izjavu Advokatskoj komori Srbije o saglasnosti i ovlašćenje Advokatskoj komori Srbije da može u njihovo ime i za njihov račun da zaključi ugovor o kolektivnom osiguranju, najkasnije do 31.12. tekuće godine za narednu godinu.

Ukoliko advokatsko ortačko društvo ne dostavi izjavu i ovlašćenje iz prethodnog stava ovog člana u ostavljenom roku, smatraće se da se opredelilo za zaključenje ugovora o individualnom obaveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti i dužno je da najkasnije do 17.05.2012. i do 17.05. svake naredne godine dostavi dokaz o zaključenom ugovoru o obaveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti prema minimalno propisanim uslovima iz odluke Upravnog odbora Advokatske komore Srbije.

Član 236

Advokati i advokatska ortačka društva mogu da imaju i dodatno osiguranje od profesionalne odgovornosti.

Član 237

Ukoliko advokat ima neizmirene materijalne obaveze prema advokatskoj komori, ne može zaključiti ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti preko kolektivne polise osiguranja.

Član 238

Advokat - strani državljanin koji upisan ili koji je podneo zahtev u upis u imenik advokata - stranih državljana Upisnik A ili Upisnik B mora zaključiti ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti u Republici Srbiji, ukoliko polisa o osiguranju u matičnoj državi ne pokriva eventualne štete u obavljanju advokature na teritoriji Republike Srbije.

Dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti advokat - strani državljanin mora dostavljati svake poslovne godine.

Advokat - strani državljanin ne može biti osiguran polisom o kolektivnom osiguranju advokata državljana Republike Srbije.

U slučaju da advokat - strani državljanin ne ispunjava obaveze u pogledu osiguranja od profesionalne odgovornosti advokata, na njega se primenjuju odredbe Zakona o advokaturi i ovog Statuta o prestanku prava na bavljenje advokaturom.

IX ADVOKATSKA AKADEMIJA

1. Osnivanje i ciljevi

Član 239

Advokatska akademija Advokatske komore Čačka može se osnovati odlukom Upravnog odbora Advokatske komore Čačak.

Ovim Statutom se uređuju status, zadaci, ciljevi, delatnost, organi, organizacija, način finansiranja, sredstva i uslovi rada Advokatske akademije Advokatske komore Čačak.

Ciljevi i zadaci osnivanja Advokatske akademije Advokatske komore Čačak su: organizacija i sprovođenje advokatskog ispita, stalna stručna obuka advokata, advokatskih pripravnika, diplomiranih pravnika i lica zaposlenih u advokatskim kancelarijama i advokatskim ortačkim društvima, specijalizacija advokata i usavršavanje teorijskih i praktičnih znanja i veština potrebnih za stručnu, nezavisnu, samostalnu, delotvornu i etičnu advokaturu.

2. Poslovi advokatske akademije advokatske komore Čačak

Član 240

Advokatske akademija:

1) donosi program stalne opšte, posebne i specijalizovane obuke advokata;

2) donosi program opšte i posebne obuke advokatskih pripravnika, diplomiranih pravnika i lica zaposlenih u advokatskim kancelarijama i advokatskim ortačkim društvima;

3) utvrđuje strateško planiranje i donosi osnovni plan i jedinstvene standarde rada za sprovođenje programa iz tač. 1. ovog stava;

4) donosi posebne planove za sprovođenje programa iz tač. 1. ovog stava;

5) organizuje i sprovodi stalnu opštu, posebnu i specijalizovanu obuku iz tač. 1) ovog stava;

7) utvrđuje merila za sticanje zvanja mentora i predavača;

8) imenuje i razrešava mentore i predavače;

9) određuje naknadu za rad mentora i predavača;

10) uspostavlja i održava saradnju sa domaćim i stranim ustanovama, organizacijama i udruženjima iste ili srodne delatnosti;

11) izdaje stručnu literaturu, priručnike druge publikacije;

12) obavlja izdavačko analitičke poslove i sarađuje sa naučnim ustanovama;

13) sistematski prikuplja podatke koji su od značaja za njen rad, a naročito o sprovođenju i rezultatima obuke i vodi dokumentaciono informacioni centar;

14) prikuplja i obrađuje sudsku praksu;

15) obavlja i druge poslove u skladu sa ciljevima svog osnivanja, ovim statutom i opštim aktima Komore i Advokatske akademije.

3. Organizacija

Član 241

Ciljeve iz člana 237. i poslove iz člana 238. ovog Statuta Advokatska akademija ostvaruje neposredno.

4. Organi

Član 242

Organi Advokatske akademije Advokatske komore Čačak su Programski savet i Dekan.

U organe Advokatske akademije Advokatske komore Čačak može biti izabran advokat koji ispunjava jedan od sledećih uslova:

- najmanje 15 godina prakse u advokaturi, ili

- koji ima akademsko zvanje doktora nauka.

5. Programski savet

Član 243

Programski savet je stručni organ Advokatske akademije Advokatske komore Čačak.

Članove Programskog saveta čine Dekan, po položaju, i po 1 (jedan) predstavnik svakog Odbora advokata u sastavu Advokatske komore Čačak.

Mandat članova Programskog saveta traje 4 godine i može se jednom ponoviti.

Programski savet:

1) predlaže programe stalne, posebne i specijalističke obuke;

2) predlaže programe specijalističkog ispita;

3) predlaže programe za mentore i predavače;

4) bira iz reda svojih članova predsednika Programskog saveta;

5) donosi poslovnik o svom radu;

6) obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i opštim aktima Advokatske komore Čačka i Advokatske akademije Advokatske komore Čačka.

6. Dekan

Član 244

Dekan je izvršni organ Advokatske akademije Advokatske komore Čačak.

Mandat Dekana traje četiri godine i može se jednom ponoviti.

Dekan:

1) predstavlja Advokatsku akademiju;

2) izvršava odluke Upravnog odbora Advokatske komore Čačak;

3) koordinira i organizuje rad Advokatske akademije;

4) učestvuje u radu Programskog saveta;

5) podnosi Upravnom odboru Advokatske komore Čačak redovne mesečne i godišnje izveštaje o svom radu i radu Advokatske akademije

6) obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i opštim aktima Advokatske komore Čačak i Advokatske akademije.

Dekana u njegovom odsustvu zamenjuje član Programskog saveta koga on ovlasti.

7. Sredstva i uslovi za rad

Član 245

Sredstva za rad Advokatske akademije Advokatske komore Čačak obezbeđuju se iz sredstava Advokatske komore Čačak.

Uslove za rad Advokatske akademije Advokatske komore Čačak obezbeđuje Advokatska komora Čačak.

X ADVOKATSKI ISPIT

Član 246

Položen advokatski ispit je obavezan za sve kandidate pre podnošenja zahteva za upis u imenik advokata.

Advokatski ispit se sastoji iz provere znanja Zakona o advokaturi, Kodeksa profesionalne etike advokata, Statuta Advokatske komore Srbije, Statuta Advokatske komore Čačak, advokatske tarife, kao i poznavanje međunarodnih propisa koji se odnose na advokatsku profesiju.

Kandidat koji nije položio advokatski ispit stiče pravo na ponovno polaganje po proteku roka od 60 dana od neuspelog polaganja.

Program advokatskog ispita utvrđuje Upravni odbor Advokatske komore Čačak u skladu sa programom advokatskog ispita koji utvrđuje Upravni odbor Advokatske komore Srbije.

Član 247

Upravni odbor Advokatske komore Čačak obrazuje Komisiju za polaganje advokatskog ispita i imenuje predsednika i članove Komisije.

Komisija za polaganje advokatskog ispita sastoji se od predsednika i 2 člana.

Predsednik i članovi Komisije imaju svoje zamenike.

Za predsednika i člana Komisije za polaganje advokatskog ispita može biti imenovan advokat koji ispunjava sledeće uslove:

1) najmanje 10 godina neprekidnog staža u advokaturi pre imenovanja,

2) da je pre imenovanja najmanje 1 mandat radio u organima Advokatske komore Srbije ili Advokatske komore Čačka,

3) da nije disciplinski kažnjavan 10 godina koje prethode imenovanju,

4) da nije krivično osuđivan za krivično delo koje bi ga činilo nedostojnim za bavljenje advokaturom,

5) da nije član organa političke stranke.

Član 248

Način rada i odlučivanja Komisije za polaganje advokatskog ispita uređuje se posebnim Pravilnikom, u skladu sa Pravilnikom za polaganje advokatskog ispita Advokatske komore Srbije.

Član 249

Način polaganja advokatskog ispita, ocenjivanje kandidata i izgled uverenja o položenom advokatskom ispita uređuje se posebnim Pravilnikom.

Kandidati advokatski ispit polažu pred ispitnom komisijom koja se sastoji od 3 člana i koju imenuje predsednik Komisije za polaganje advokatskog ispita.

Uverenje o položenom advokatskom ispitu izdaje Advokatska komora Čačka na osnovu izveštaja svoje komisije za polaganje advokatskog ispita.

Uverenje o položenom advokatskom ispitu potpisuju predsednik Komisije za polaganje advokatskog ispita i predsednik Advokatske komore Čačak pred čijom komisijom je kandidat ispit položio.

Član 250

Kandidati snose troškove polaganja advokatskog ispita.

Visinu naknade za polaganje advokatskog ispita utvrđuje Upravni odbor Advokatske komore Čačak.

Iz sredstava naknade obezbeđuju se sredstva za tehničku pripremu i organizovanje ispita, rad ispitivača i izdavanje uverenja.

XI ADVOKATSKA LEGITIMACIJA I LEGITIMACIJA ADVOKATSKOG PRIPRAVNIKA

1. Advokatska legitimacija

Član 251

Advokatska komora Čačak, na dan položene advokatske zakletve, donosi rešenje o upisu u imenik advokata i izdaje advokatsku legitimaciju.

Advokatska legitimacija overena za tekuću godinu služi kao dokaz svojstva advokata.

Advokatska legitimacija sadrži ime i prezime advokata, njegovu fotografiju, redni broj, dan, mesec i godinu upisa u imenik advokata, važnost advokatske legitimacije, kao i druge podatke od značaja za utvrđivanje svojstva advokata predviđene opštim aktom Advokatske komore Srbije.

2. Legitimacija advokatskog pripravnika

Član 252

Advokatska komora Čačak, na dan položene zakletve advokatskog pripravnika, donosi rešenje o upisu u imenik advokatskih pripravnika i izdaje legitimaciju advokatskog pripravnika.

Legitimacija advokatskog pripravnika sadrži ime i prezime advokatskog pripravnika, njegovu fotografiju, redni broj, dan, mesec i godinu upisa u imenik advokatskih pripravnika, važnost legitimacije advokatskog pripravnika, kao i druge podatke od značaja za utvrđivanje svojstva advokatskog pripravnika predviđene opštim aktom Advokatske komore Srbije.

XII MATERIJALNO I FINANSIJSKO POSLOVANJE ADVOKATSKE KOMORE ČAČKA

1. Materijalno poslovanje

Član 253

Advokatska komora Čačak se samostalno finansira.

Sredstva Advokatske komore Čačak su nepokretnosti, inventar i prihodi.

Član 254

Materijalno poslovanje Advokatske komore Čačak vrši se na osnovu godišnjeg plana prihoda i rashoda koji utvrđuje Upravni odbor Advokatske komore Čačak, najkasnije do dana usvajanja godišnjeg računa Advokatske komore Čačak za prethodnu poslovnu godinu.

Član 255

Izvori finansiranja Advokatske komore Čačak su:

1) članarina i drugi doprinosi čiju visinu utvrđuje Upravni odbori Advokatske komora Čačak,

2) premije osiguranja advokata u slučaju kolektivnog osiguranja advokata od profesionalne odgovornosti,

3) upisnina za upis u Imenik advokata i naknade,

4) prihodi od donacija i

5) iznosi naplaćenih novčanih kazni u disciplinskom postupku,

6) drugi prihodi.

Član 256

Advokat je dužan da advokatskoj komori plaća članarinu i druge materijalne obaveze.

Odluka advokatske komore o visini dugovanja po osnovu članarine, visine troškova upisa i drugih redovnih materijalnih obaveza advokata prema advokatskoj komori ima svojstvo verodostojne isprave u izvršnom postupku.

Član 257

Advokatska komora Čačak raspolaže sredstvima u skladu sa Zakonom i Statutom.

Advokatska komora Čačak sredstva može upotrebiti za:

- svoje redovne aktivnosti;

- osiguranje advokata od profesionalne odgovornosti;

- pribavljanje imovine i imovinskih prava;

- članarinu međunarodnim organizacijama i Advokatskoj komori Srbije;

- zarade zaposlenih u stručnoj službi;

- pomoć advokatima i njihovim porodicama koji su ostali bez najnužnijih sredstava;

- humanitarne svrhe i

- druge svrhe u skladu sa Zakonom i Statutom.

1. Fondovi advokatske komore Čačak

Član 258

Advokatska komora Čačak može osnivati fondove na osnovu odluke Upravnog odbora Advokatske komore Čačak.

Fondovi posluju prema pravilniku koji donosi Upravni odbor prilikom osnivanja fonda.

Član 259

Fondovi se osnivaju iz sredstava Advokatske komore Čačak, naknada advokata čiju visinu utvrđuje Upravni odbor, donacija, poklona i drugih sredstva.

O prijemu poklona i donacija odlučuje Upravni odbor Advokatske komore Čačak.

XIII OPŠTI AKTI

Član 260

Opšti akti Advokatske komore Čačak su:

1. Statut,

2. Pravilnik o Advokatskoj akademiji sa programom rada,

3. Pravilnik o advokatskom ispitu sa programom ispita, kriterijumima i postupku izbora Komisije za polaganje advokatskog ispita,

4. Pravilnik o sadržini i izgledu advokatske legitimacije, advokatskog pečata, advokatske table i o minimalnim tehničkim uslovima i izgledu advokatske kancelarije,

5. Pravilnik o čuvanju arhivske građe u advokatskoj kancelariji i advokatskoj komori,

6. Poslovnik o radu Skupštine,

7. Poslovnik o radu Upravnog odbora,

8. Pravilnik o priznanjima,

9. Pravilnik o računovodstvu,

10. Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta i o radu za stručnu službu Advokatske komore Čačak,

11. Pravilnik o zaštiti na radu, zaštiti od požara,

12. Poslovnik o radu Saveta,

13. Pravilnik o načinu korišćenja pečata i štambilja

14. druga opšta akta za kojima se ukaže potreba.

Član 261

Inicijativu za donošenje ili izmenu Statuta ili drugog opšteg akta može podneti svaki organ Advokatske komore Čačak, ili jedan od Odbora advokata u sastavu Advokatske komore Čačak ili 10 predstavnika u Skupštini Advokatske komore Čačak.

Upravni odbor Advokatske komore Čačak odlučuje o prihvatanju inicijative za izmenu Statuta Advokatske komore Čačak ili drugog opšteg akta Advokatske komore Čačak.

Član 262

Ukoliko Upravni odbor Advokatske komore Čačak prihvati inicijativu za izmenu Statuta ili drugog opšteg akta formiraće Komisiju koja će uraditi tekst nacrta Statuta ili drugog opšteg akta.

Upravni odbor Advokatske komore Čačak utvrđuje nacrt statuta ili drugog opšteg akta i dostavlja ga na javnu diskusiju zajednicama advokata u sastavu Advokatske komore Čačak.

Javna rasprava o nacrtu iz stava 2. ovog člana traje 30 dana od dana donošenja odluke Upravnog odbora Advokatske komore Čačak o utvrđivanju nacrta Statuta ili drugog opšteg akta Advokatske komore Čačak.

Član 263

Nakon završetka javne rasprave, Upravni odbor Advokatske komore Čačak utvrđuje predlog Statuta ili drugog opšteg akta i predlaže predsedniku Advokatske komore Čačak da u roku određenim ovim Statutom sazove Skupštinu radi odlučivanja o predlogu za donošenje ili izmenu Statuta ili drugog opšteg akta Advokatske komore Čačak.

Upravni odbor Advokatske komore Čačak prilikom utvrđivanja predloga iz stava 1. ovog člana razmatra mišljenja, primedbe i predloge iz javne rasprave i daje razloge zbog čega nije usvojio određene primedbe i predloge.

Skupština Advokatske komore Čačak prilikom pretresa predloga za donošenje ili izmenu Statuta, a Upravni odbor Advokatske komore Čačak prilikom pretresa predloga drugog opšteg akta postupa sa primedbama i predlozima po proceduri propisanoj za amandmane.

Član 264

Skupština Advokatske komore Čačak odluku o usvajanju predloga Statuta ili predloga izmena i dopuna Statuta Advokatske komore Čačak donosi apsolutnom većinom - 50% plus 1 predstavnika u Skupštini Advokatske komore Čačak.

Statut Advokatske komore Čačak i njegove izmene i dopune, stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja, osim ako primena nije odložena samim aktom.

Upravni odbor Advokatske komore Čačka odluku o usvajanju drugih opštih akata donosi većinom glasova prisutnih članova Upravnog odbora.

Drugi opšti akti Advokatske komore Čačak objavljuju se na oglasnoj tabli i u publikacijama Advokatske komore Čačak.

Ovaj Statut će se smatrati usvojenim ukoliko ga usvoji većina prisutnih članova Skupštine prethodnog saziva.

XIV JAVNOST RADA ADVOKATSKE KOMORE ČAČAK

1. Javnost rada i informisanje

Član 265

Javnost rada obezbeđuje se održavanjem javnih sednica svih organa Advokatske komore Čačak, obaveštavanjem o održavanju sednica isticanjem preko oglasnih tabli u sudovima i komorama, dostavljanjem informacija i izveštaja o radu organa Advokatske komore Čačak, objavljivanjem statuta i opštih akata Advokatske komore Čačak u oglasima putem medija i web prezentacijom.

Član 266

Najmanje jedanput godišnje organi Advokatske komore Čačak sastavljaju i podnose pismene izveštaje o svom radu Skupštini Advokatske komore Čačak.

Član 267

Obaveštavanje članstva o održavanju sednica organa Advokatske komore Čačak i Odborima advokata u sastavu Advokatske komore Čačak vrši se ličnom dostavom pisanim putem, isticanjem akta o sazivu na oglasnoj tabli, njegovim objavljivanjem u publikacijama Advokatske komore Čačak, medijima i preko web sajta.

Obaveštenje članstva o radu na sednici organa Advokatske komore Čačak, osim sa sednica disciplinskih organa, vrši se dostavljanjem informacija i usvojenih opštih akata advokatskim komorama, objavljivanjem na oglasnoj tabli ili preko publikacija Advokatske komore Čačak.

Upravni odbor Advokatske komore Čačak i advokatskih komora u njenom sastavu su dužni da na prigodan način redovno objavljuju izveštaje (zapisnike) sa svojih sednica, kao i da obaveštavaju o drugim bitnim aktivnostima koje su od interesa za profesiju.

Član 268

Advokatska komore Čačak ima prezentaciju na Internetu.

2. Biblioteka

Član 269

Advokatska komora Čačak ima biblioteku u kojoj prikuplja i čuva stručnu literaturu.

Način poslovanja biblioteke uređuje se opštim aktom koji donosi Upravni odbor Advokatske komore Čačak.

XV PRAZNICI I PRIZNANJA

Član 270

"Dan advokature Srbije" je 28. februar, kao dan donošenja prvog Zakona o javnim pravozastupnicima iz 1862. godine.

Program proslave "Dana advokature Srbije" utvrđuje Upravni odbor Advokatske komore Čačak.

Član 271

U znak priznanja advokatima za postignute izuzetne rezultate u vršenju advokature za njen razvoj, kao i onima van advokature koji su svojim ličnim doprinosom uticali na razvoj i napredak advokature dodeljuje se "Plaketa Advokatske komore Čačak".

Pored priznanja iz stava 1. ovog člana advokatu se može dodeliti i "Povelja Advokatske komore Čačak" za njegov zapažen dugogodišnji rad u advokaturi u organima Advokatske komore Čačak i za uspešno obavljanje drugih društvenih poslova u okviru advokature, profesionalnih udruženja i organizacija.

Kao posebno priznanje za advokatsku etiku i poštovanje kodeksa profesionalnog ponašanja advokata, ustanovljava se "Povelja Ljubomir Mihajlović Beko".

Pravilnikom koji donosi Upravni odbor Advokatske komore Čačak utvrđuju se uslovi za dodelu priznanja iz stava 1., 2. i 3. ovog č lana.

XVI STRUČNA SLUŽBA ADVOKATSKE KOMORE ČAČAK

Član 272

Služba Advokatske komore Čačak obavlja administrativno-stručne i pomoćne poslove.

Zaposleni u službi imaju sva prava utvrđena pozitivnim propisima i odlukama organa Advokatske komore Čačak.

Radom službe rukovodi rukovodilac službe koji za svoj rad odgovara Upravnom odboru Advokatske komore Čačak.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosu u Službi Advokatske komore Čačak bliže se uređuju Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta i Pravilnikom o radu.

XVII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 273

Funkcija članova organa Advokatske komore Čačak i predstavnika u Advokatskoj komori Srbije do dana stupanja na snagu ovog statuta, nastaviće se do isteka mandata na koji su izabrani.

Član 274

Advokati koji danom stupanja na snagu ovog statuta obavljaju poslove koji su nespojivi sa advokaturom dužni su da se u roku od 3 meseca od dana stupanja na snagu izjasni da li će nastaviti sa bavljenjem advokaturom.

Advokati koji su do usvajanja ovog statuta izabani za nosioce funkcije ili članove organa u Advokatskoj komori Srbije ili Advokatskoj komori Čačak dužni su da se izjasne u roku od 3 meseca od usvajanja ovog statuta o tome koju će funkciju vršiti.

Član 275

Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje primena Statuta Advokatske komore Čačak koji je usvojen na skupštini Advokatske komore Čačak dana 13.11.1999. godine.

Ovaj statut donet je na skupštini Advokatske komore Čačak dana 24. marta 2012. godine i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.