Zastava Bosne i Hercegovine

SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI VAGA SA NEAUTOMATSKIM FUNKCIONISANJEM

("Sl. glasnik RS", br. 10/2016)

1. Ministar privrede sastavio je sledeći spisak srpskih standarda iz oblasti vaga sa neautomatskim funkcionisanjem:

Red. broj

Oznaka srpskog standarda

Naslov srpskog standarda

Oznaka povučenog/izmenjenog srpskog standarda

Datum do kada primena povučeno /izmenjenog srpskog standarda obezbeđuje pretpostavku o usaglašenosti sa zahtevima iz tehničkog propisa

Oznaka referentnog harmonizovanog evropskog standarda

1.

SRPS EN 45501:2015

Metrološki aspekti za vage sa neautomatskim funkcionisanjem

SRPS EN 45501:2009

19.4.2016

EN 45501:2015

2. Ovim spiskom zamenjuje se Spisak srpskih standarda iz oblasti vaga sa neautomatskim funkcionisanjem ("Službeni glasnik RS", broj 62/13).

3. Ovaj spisak objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".