Zastava Bosne i Hercegovine

PROGRAM ISPITA ZA STICANJE ZVANJA OVLAŠĆENI REVIZOR

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim programom utvrđuju se predmeti i sadržaj predmeta za polaganje ispita za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni revizor kod Komore ovlašćenih revizora (u daljem tekstu: Komora), kao i druga pitanja u vezi sa programom polaganja stručnog ispita za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni revizor.

II PREDMETI I SADRŽAJ PREDMETA ZA POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE PROFESIONALNOG ZVANJA OVLAŠĆENI REVIZOR

Član 2

Ispit za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni revizor polaže se prema ispitnom programu koji obuhvata sledeće predmete u okviru dva nivoa.

Nivo 1, koji obuhvata sledeće predmete:

1) Teorija i principi računovodstva;

2) Okvir za finansijsko izveštavanje i MSFI;

3) Finansijska analiza;

4) Upravljačko računovodstvo;

5) Upravljanje rizicima i interna kontrola;

6) Teorija revizije;

7) Metodologija revizije;

Nivo 2, koji obuhvata sledeće predmete:

8) Pravo za ovlašćene revizore;

9) Poreski sistem;

10) Poslovni informacioni sistemi;

11) Mikroekonomija, opšta i finansijska ekonomija;

12) Finansijska matematika i statistika;

13) Finansijski menadžment privrednih društava.

III RASPORED ISPITNIH OBLASTI PO PREDMETIMA

Član 3

Predmet - Teorija i principi računovodstva, iz člana 2. stav 2. tačka 1) ovog programa, obuhvata sledeće ispitne oblasti:

1) Sadržina i ciljevi finansijskog izveštavanja, koju čine:

- Normativna osnova vođenja knjiga;

- Računovodstveni principi;

- Ekonomski događaji i njihova podela prema uticaju na celinu bilansa;

2) Globalna procedura u sistemu dvojnog knjigovodstva, koju čine:

- Inventar imovine;

- Dnevnik i glavna knjiga;

- Knjigovodstvena dokumentacija;

- Pomoćne knjige;

- Probni list;

- Predzaključna knjiženja;

- Zaključni list;

- Formalan zaključak knjiga;

- Godišnji obračun;

3) Principi urednog knjigovodstva;

4) Knjigovodstveno obuhvatanje ekonomskih događaja, koju čine:

- Knjigovodstveno obuhvatanje pribavljanja finansijskih sredstava iz sopstvenih i pozajmljenih izvora;

- Knjigovodstveno obuhvatanje nabavke stalne imovine;

- Knjigovodstveno obuhvatanje nabavke zaliha;

- Knjigovodstveno obuhvatanje izmirenja obaveza prema dobavljačima;

- Knjigovodstveno obuhvatanje troškova i njihovo vremensko razgraničenje;

- Knjigovodstveno obuhvatanje prihoda i rashoda;

- Vremensko razgraničavanje prihoda i rashoda, rashodovanje osnovnih sredstava, knjigovodstveno obuhvatanje viškova i manjkova, knjiženje obezvređenja imovine, rezervisanja;

5) Obračun periodičnog rezultata metodom ukupnih troškova;

6) Izrada Zaključnog lista i sastavljanje osnovnih finansijskih izveštaja.

Predmet - Okvir za finansijsko izveštavanje i MSFI, iz člana 2. stav 2. tačka 2) ovog programa, obuhvata sledeće ispitne oblasti:

1) Okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja, koju čine:

- MRS 1 - Prezentacija finansijskih izveštaja;

- MRS 7 - Izveštaj o tokovima gotovine;

- MRS 8 - Računovodstvene politike, promene računovodstvenih procena i greške;

2) Međunarodni računovodstveni standardi koji se odnose na pozicije Bilansa stanja i Bilansa uspeha, koje čine:

- MSFI 2 - Plaćanja akcijama;

- MRS 2 - Zalihe;

- MRS 11 - Ugovori o izgradnji;

- MRS 12 - Porezi na dobitak;

- MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema;

- MRS 19 - Primanja zaposlenih;

- MRS 20 - Računovodstveno obuhvatanje državnih davanja i obelodanjivanje državne pomoći;

- MRS 21 - Efekti promena deviznih kurseva;

- MRS 23 - Troškovi pozajmljivanja;

- MRS 36 - Umanjenje vrednosti imovine;

- MRS 37 - Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina;

- MRS 38 - Nematerijalna imovina;

- MRS 39 - Finansijski instrumenti: priznavanje i odmeravanje;

- MSFI 9, MSFI 13 - Odmeravanje fer vrednosti, Hedž računovodstvo;

- MSFI 14 - Regulisana vremenska razgraničenja;

- MRS 40 - Investicione nekretnine;

- IFRIC 23 - Nezavisnost u vezi sa tretmanom poreza na dobitak;

3) Međunarodni računovodstveni standardi koji se odnose na objavljivanje, koje čine:

- MSFI 5 - Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja;

- MRS 10 - Događaji posle izveštajnog perioda;

- MSFI 8 - Segmenti poslovanja;

- MRS 24 - Obelodanjivanja povezanih strana;

- MSFI 12 - Obelodanjivanja o učešćima u drugim entitetima;

- MSFI 7 - Finansijski instrumenti: obelodanjivanja;

- MRS 33 - Zarada po akciji;

- MRS 34 - Periodično finansijsko izveštavanje;

4) Međunarodni računovodstveni standardi koji se odnose na konsolidovane finansijske izveštaje, koje čine:

- MSFI 3 - Poslovne kombinacije;

- MSFI 10 - Konsolidovani finansijski izveštaji;

- MSFI 11 - Zajednički aranžmani;

- MSFI 15 - Prihodi od ugovora sa kupcima;

- MSFI 16 - Lizing;

- MRS 28 - Investicije u pridružene entitete i zajedničke poduhvate.

Predmet - Finansijska analiza, iz člana 2. stav 2. tačka 3) ovog programa, obuhvata sledeće ispitne oblasti:

1) Finansijski izveštaji, koju čine:

- Bilans stanja;

- Bilans uspeha;

- Izveštaj o novčanim tokovima;

2) Ciljevi finansijske analize koju čine:

- Ciljevi finansijske analize za različite korisnike (investitore, kreditore i dr.);

3) Metode finansijske analize, koju čine:

- Analiza finansijskih pokazatelja;

- Vertikalna i horizontalna analiza;

- Analiza promena iz godine u godinu;

- Analiza varijacija prema tipu industrije;

- Poređenja;

- Analiza nefinansijskih informacija (relevantnih za finansijsku analizu);

4) Analiza likvidnosti, koju čine:

- Kratkoročna likvidnost (pokazatelji);

- Dugoročna likvidnost (solventnost) i pokazatelji;

5) Analiza profitabilnosti, koju čine:

- Profitabilnost i merenje profitabilnosti;

- Pokazatelji profitabilnosti;

- "Du Pont" prinos na sredstva;

6) Analiza investiranja, koju čine:

- Analiza;

- Pokazatelji koje koriste investitori;

7) Analiza novčanih tokova, koju čini:

- Pokazatelji novčanih tokova;

8) Specifična upotreba finansijskih pokazatelja, koju čini:

- Predviđanje bankrota preduzeća pomoću Z pokazatelja;

9) Finansijska analiza za potrebe vrednovanja preduzeća, koju čini:

- Upotreba finansijskih pokazatelja kao multiplikatora u postupku procene;

10) Sistem dvojnog knjigovodstva, koju čini:

- Knjiženje poslovnih primena po sistemu dvojnog knjigovodstva;

- Knjiženje poslovnih promena preko glavne knjige, dnevnika, analitičkih i sintetičkih kartica;

11) Knjiženje poslovnih promena i događaja, koju čini:

- Prodaja i nabavka zaliha, robe i gotovih proizvoda;

- Gotovina;

- Sitan inventar;

- Stalna imovina;

- Nematerijalna imovina i amortizacija;

- Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja;

- Potraživanja i obaveze;

- Dugoročna rezervisanja i obaveze;

- Finansijski troškovi;

12) Priprema probnog bilansa, koju čini:

- Probni bilans;

- Korekcija grešaka;

- Kontrola i usaglašavanje računa;

- Usklađivanje sa bankom;

- Sporna konta;

13) Priprema osnovnih finansijskih izveštaja, koju čini:

- Bilans stanja;

- Bilans uspeha;

- Napomene uz finansijske izveštaja;

- Poslovne promene nastale nakon perioda izveštavanja;

- Izveštaj o novčanim tokovima;

- Nepotpune transakcije;

14) Priprema konsolidovanih finansijskih izveštaja, koju čini:

- Zavisna preduzeća;

- Povezana preduzeća;

Predmet - Upravljačko računovodstvo, iz člana 2. stav 2. tačka 4) ovog programa, obuhvata sledeće ispitne oblasti:

1) Pozicioniranje upravljačkog računovodstva, koju čine:

- Upravljačko računovodstvo i menadžment;

- Upravljačko računovodstvo u novom poslovnom okruženju;

2) Analiza finansijskih izveštaja, koju čine:

- Opšta pitanja analize finansijskih izveštaja;

- Racio analiza finansijskih izveštaja;

- Analiza profitabilnosti iz perspektive investitora;

- Analiza neto obrtnog fonda;

- Analiza novčanih tokova;

3) Obračun i upravljanje troškovima, koju čine:

- Kreiranje konkurentske prednosti kao okvir;

- Tradicionalni sistemi obračuna i upravljanja troškovima;

- Novi pristupi obračunu i upravljanju troškovima;

4) Računovodstvo odlučivanja, koju čine:

- CVP analiza;

- Informisanje za potrebe odlučivanja o prodajnim cenama;

- Informisanje za potrebe donošenja poslovnih odluka;

5) Informisanje za potrebe planiranja i kontrole, koju čine:

- Računovodstvo odgovornosti: okvir za budžetiranje;

- Proces budžetiranja;

- Fleksibilno planiranje i kontrola;

6) Segmentno izveštavanje i analiza profitabilnosti, koju čine:

- Merenje performansi segmenata preduzeća;

- Transferne cene;

- Motivacioni aspekti upravljačkog računovodstva;

7) Podaci, tehnologije i sistemi organizacionih performansi o Upravljanje podacima, koju čine:

- Izvori podataka;

- Informacioni sistemi i analitika podataka;

8) Računovodstvo u svrsi zaštite životne sredine;

9) Analiza performansi u neprofitnim organizacijama i javnom sektoru;

Predmet - Upravljanje rizicima i interna kontrola, iz člana 2. stav 2. tačka 5) ovog programa, obuhvata sledeće ispitne oblasti:

1) Rizici i upravljanje rizicima, koju čine:

- Pojam rizika;

- Vrste rizika (kreditni, tržišni, ostali);

- Procena rizika u skladu sa MSR (300, 315, 320, 330, 402, 450);

- Identifikacija rizika;

- Naznake postojanja rizika;

- Registri rizika;

- Politika u vezi sa rizikom;

- Upravljanje rizicima na nivou privrednog društva;

2) Interne kontrole, koju čine:

- Pojam kontrole;

- Načela kontrole;

- Struktura sistema internih kontrola;

- Vrste internih kontrola (preventivni, detektivni i korektivni kontrolni postupci) i mehanizmi kontrole;

- Integrisanje internih kontrola;

- Značaj procedura;

- Okviri kontrole ("COSO", CoCo");

- Odgovornost rukovodstva u sprovođenju sistema internih kontrola;

- Sistem internih kontrola i računovodstveni sistem;

- Ocenjivanje efektivnosti kontrola i kontrolna petlja;

- Ograničenja internih kontrola;

3) Interne kontrole kao instrument upravljanja rizicima, koju čine:

- Ocene rizika i interna kontrola - prema MSR;

- Kontrolna samoprocena;

- Uloga interne revizije u upravljanju rizikom (MOPP: PS 2010-1, 2010-2, 2110-2, 2200-2, 2210.A1) i u oceni funkcionisanja sistema internih kontrola;

- Upravljanje rizikom Interne revizije;

- Mape uveravanja;

- Upravljanje rizikom i preostale kontrole;

- Ublažavanje rizika putem kontrola;

- Međusobna povezanost upravljanja sistema internih kontrola i interne revizije;

- Analiza postojećih internih kontrola i procena rizika;

- Definisanje predloga za poboljšanje internih kontrola;

- Upravljanje kreditnim i tržišnim rizicima.

Predmet - Teorija revizije, iz člana 2. stav 2. tačka 6) ovog programa, obuhvata sledeće ispitne oblasti:

1) Uvod u proces revizije, koju čine:

- Cilj revizije;

- Rizik i materijalnost (značajnost) u postupku revizije;

- Standardni model procesa revizije;

2) Prihvatanje klijenta, koju čine:

- Prikupljanje informacija o poslovanju klijenta;

- Uslovi angažovanja revizora;

- Korišćenje drugih profesionalaca u reviziji;

3) Planiranje revizije, koju čine:

- Sticanje saznanja o privrednom društvu i privrednoj grani;

- Preliminarni analitički postupci;

- Sticanje saznanja o računovodstvenom sistemu i sistemu interne kontrole;

- Procena materijalnosti;

- Procena rizika revizije;

- Analiza rizika (inherentni, kontrolni, rizik detekcije);

- Priprema programa revizije;

4) Interna kontrola i njene komponente, koju čine:

- Definicija, značaj i vrste interne kontrole;

- Komponente interne kontrole;

- Kontrolno okruženje;

- Procena kontrolnog rizika;

- Postupci interne kontrole;

- Testiranje interne kontrole;

5) Revizorski dokazi, koju čine:

- Tehnike prikupljanja dokaza;

- Formiranje uzorka;

- Analitički postupci;

- Pouzdanost pojedinih tehnika za prikupljanje dokaza;

6) Revizorski izveštaj, koju čine:

- Analiza naknadnih događaja;

- Osnovni elementi revizorskog izveštaja;

- Mišljenje revizora (pozitivno, negativno, sa rezervom, uzdržavanje od mišljenja);

7) Međunarodni standardi revizije (MSR), koju čine:

- MSR 100-199 Uvodna pitanja;

- MSR 200-299 Odgovornosti;

- MSR 300-399 Planiranje;

- MSR 400-499 Interna kontrola;

- MSR 500-599 Dokumentacija i dokazi revizora;

- MSR 600-699 Korišćenje rezultata rada drugih;

- MSR 700-799 Zaključci revizora i izveštavanje;

- MSR 800-899 Specijalne oblasti;

- MSR 900-999 Usluge srodne reviziji;

8) Profesionalna etika, koju čine:

- Etičke dileme i principi;

- Potreba za profesionalnom etikom;

- Etički kodeks;

- Nezavisnost;

- Integritet i objektivnost;

- Odgovornost;

- Poverljivost;

- Reklamiranje;

- Utvrđivanje naknade.

Predmet - Metodologija revizije, iz člana 2. stav 2. tačka 7) ovog programa, obuhvata sledeće ispitne oblasti:

1) Analiza finansijskih izveštaja i priprema dokumentacije za reviziju, koju čine:

- Analiza bilansnih kategorija koje su predmet revizije;

- Priprema informacione osnove za reviziju;

2) Revizija novčanih sredstava i finansijskih ulaganja, koju čine:

- Revizija novčanih sredstava;

- Revizija finansijskih ulaganja (kratkoročnih i dugoročnih);

3) Revizija potraživanja i prihoda iz poslovanja, koju čine:

- Revizija potraživanja;

- Revizija prihoda iz poslovanja;

- Revizija ostalih prihoda;

4) Revizija zaliha i troškova prodate robe, koju čine:

- Revizija zaliha;

- Revizija troškova prodate robe;

5) Revizija rashoda iz poslovanja i ostalih rashoda, koju čine:

- Revizija rashoda iz poslovanja;

- Revizija plata i ostalih naknada;

- Revizija ostalih prihoda i rashoda;

6) Revizija nekretnina, postrojenja i opreme, koju čine:

- Revizija nekretnina, postrojenja i opreme;

- Revizija troška amortizacije;

7) Revizija dobavljača i ostalih kratkoročnih obaveza, koju čine:

- Revizija dobavljača;

- Revizija ostalih kratkoročnih obaveza;

8) Revizija dugoročnih obaveza i kapitala, koju čine:

- Revizija dugoročnih obaveza;

- Revizija kapitala;

- Revizija neraspodeljene dobiti;

- Revizija (akumuliranog) gubitka;

- Revizija dividendi;

- Revizija rezervi;

9) Revizija nematerijalnih ulaganja, koju čine:

- Revizija gudvil-a;

- Revizija ostalih nematerijalnih ulaganja;

10) Kompletiranje revizije, koju čine:

- Otkrivanje neevidentiranih obaveza;

- Završni analitički postupci;

- Analiza naknadnih događaja;

- Evaluacija revizorskih nalaza;

11) Priprema revizorskog izveštaja, koju čine:

- Formulisanje mišljenja;

- Nacrt izveštaja;

- Finalni izveštaj.

Predmet - Pravo za ovlašćene revizore, iz člana 2. stav 3. tačka 1) ovog programa, obuhvata sledeće ispitne oblasti:

1) Građansko i trgovinsko pravo, koju čine:

- Predmet regulisanja građanskog i trgovinskog prava;

- Izdvajanje trgovinskog prava kao samostalne pravne celine;

- Osobenosti trgovinskog prava u pogledu predmeta, metoda regulisanja, sudske nadležnosti za rešavanje sporova i dr;

- Norme trgovinskog prava kao lex specialis u odnosu na građansko pravo;

2) Pravo privrednih društava i korporativno upravljanje, koju čine:

- Osnivanje i statut privrednog društva;

- Odgovornost članova za obaveze društva;

- Poslovne ime, sedište, registracija;

- Zastupanje i prokura;

- Pojedini oblici društva (akcionarsko društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću, ortačko društvo, komanditno društvo), preduzetnik;

- Organi upravljanja;

- Interni revizor, spoljna revizija;

- Akti i dokumenti društva;

- Povezivanje, prestanak, promena pravne forme društva;

3) Propisi koji regulišu poslovanje banaka, društava za osiguranje i ostalih finansijskih organizacija, koju čine:

- Narodna banka Srbije (ciljevi, funkcije i organi; utvrđivanje i sprovođenje monetarne politike; platni promet; kontrolna funkcija; imovina);

- Banke (bankarski poslovi; osnovanje banke; kapital banke; rizici; spoljna revizija);

- Organizacije za osiguranje (društva koja obavljaju delatnost osiguranja; dobrovoljno penzijsko i dobrovoljno zdravstveno osiguranje; akcionarsko društvo za osiguranje; društvo za uzajamno osiguranje; interna revizija u društvu za osiguranje);

4) Stečaj i likvidacija, koju čine:

- Dobrovoljna likvidacija (odluka o likvidaciji i objavljivanje; likvidacioni upravnik; obaveštavanje poverilaca i prijavljivanje potraživanja; početni likvidacioni bilans; raspodela likvidacionog ostatka);

- Prinudna likvidacija (razlozi za pokretanje postupka; posledice brisanja društva iz registra);

- Stečaj privrednog društva (pojam i načela stečaja; uslovi za otvaranje stečaja - stečajni razlog; organi stečajnog postupka: stečajni upravnik, skupština poverilaca, odbor poverilaca; izlučni i razlučni poverioci; posledice otvaranja stečajnog postupka po stečajnog dužnika, na potraživanja poverilaca, na pravne poslove; formiranje stečajne mase i upravljanje masom; deoba stečajne mase;

- Reorganizacija,

5) Obligaciono pravo, koje čine:

- Saglasnost volja - ugovor kao način zasnivanja obligacionih odnosa;

- Predmet, osnov, sposobnost (pravna i poslovna), dozvola i odobrenje za zaključenje ugovora, predugovora;

- Mane volje (pretnja, bitna zabluda, prevara);

- Forma ugovora;

- Uslov i rok;

- Dejstva obaveza (ugovorna kazna, zatezna kamata), tumačenje ugovora;

- Nevažnost ugovora (ništavi ugovori, rušljivi ugovori);

- Raskidanje ugovora zbog neispunjenja;

- Prebijanje (kompenzacija); ustupanje potraživanja ugovorom (cesija); preuzimanje duga;

6) Propisi koji uređuju tržište kapitala i hartija od vrednosti;

7) Propisi koji regulišu vršenje domaćeg i međunarodnog platnog prometa i prenosa kapitala, koju čine:

- Razlikovanje platnog prometa od prometa kapitala;

- Vrste platnog prometa;

- Unutrašnji platni promet;

- Zakon o platnim uslugama;

- Uloga poslovnih banaka;

- Uloga Narodne banke Srbije i njene odluke;

- Osnovni dokumenti u platnom prometu;

- Međunarodni platni promet;

- Privatne i službene transakcije;

- Zakon o deviznom poslovanju;

- Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

- Modeli međunarodnih plaćanja;

- Tendencije u razvoju tržišta kapitala u Srbiji;

- Kontrola platnog prometa;

8) Radno pravo, koje čine:

- Pravni instituti tržišta rada;

- Normativno uređivanje radnog odnosa (zakon o radu, kolektivni ugovori, pravilnik o radu, radni odnos);

- Radni odnosi u državnim organima;

- Prava i obaveze iz radnog odnosa;

- Zasnivanje radnog odnosa;

- Vrste radnih odnosa;

- Radno vreme;

- Zaštita posebnih kategorija zaposlenih;

- Naknada za rad;

- Prestanak radnog odnosa;

- Zaštita radnog odnosa;

- Tendencije u razvoju radnih odnosa u Srbiji.

Predmet - Poreski sistem, iz člana 2. stav 3. tačka 2) ovog programa, obuhvata sledeće ispitne oblasti:

1) Poreski sistem - pojam i osnovne karakteristike;

2) Poreski sistem i njegovo funkcionisanje;

3) Cilj i funkcija poreza u savremenoj ekonomiji;

4) Izvori prava poreskog sistema;

5) Samoprocena poreske obaveze i poreskog oslobađanja;

6) Vremenski okviri za podnošenje poreskih prijava;

7) Procedura poreskih obaveza;

8) Penali u slučaju neispunjenja poreske obaveze;

9) Vrste poreza i doprinosa i drugih javnih prihoda;

10) Principi oporezivanja;

11) Ciljevi oporezivanja;

12) Poreski postupak i poreska administracija;

13) Porez na dodatu vrednost - PDV;

14) Porez na dohodak građana;

15) Porez na dobit pravnih lica;

16) Porezi na imovinu;

17) Akcize;

18) Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara;

19) Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje;

20) Porez na nasledstvo;

21) Osnovni principi obračuna poreza na nasledstvo;

22) Obaveze koje proizilaze iz procesa nasleđivanja;

23) Izuzeci u oslobađanju i minimizaciji poreza na nasledstvo;

24) Plaćanje poreza na nasledstvo.

Predmet - Poslovni informacioni sistemi, iz člana 2. stav 3. tačka 3) ovog programa, obuhvata sledeće ispitne oblasti:

1) Kreiranje informacionih sistema, koju čine:

- Uloga informacionog sistema u preduzeću;

- Metodologije razvoja informacionih sistema;

- Strukturna sistemska analiza;

- Modelovanje podataka;

- Arhitektura informacionog sistema;

2) Upravljanje poslovnim informacionim sistemima, koju čine:

- Upravljanje informacionim sistemima;

- Specifični poslovni informacioni sistemi;

3) Procenjivanje informacionih sistema, koju čine:

- Uspešnost informacione tehnologije u privrednim društvima;

- Kvalitet i standardi u informacionim tehnologijama;

- Sigurnost i zaštita informacionih sistema;

- Etička pitanja u razvoju i upotrebi informacionih sistema;

Predmet - Mikroekonomija - opšta i finansijska ekonomija, iz člana 2. stav 3. tačka 4) ovog programa, obuhvata sledeće ispitne oblasti:

1) Ekonomski principi i način ekonomskog rezonovanja;

2) Trgovina, razmena;

3) Ponuda i tražnja - način funkcionisanja tržišta, elastičnost ponude i tražnje i njena primena;

4) Ponuda i tražnja i ekonomska politika države (kontrola cena i porezi);

5) Potrošači, proizvođači i efikasnost tržišta; oporezivanja i carina;

6) Ekonomika javnog sektora: eksternalije, javna dobra i zajednički resursi;

7) Privredno društvo: troškovi proizvodnje;

8) Savršena konkurencija: tržišna ravnoteža, uspostavljanje ravnoteže na kratak i dugi rok, preduzeće na konkurentskom tržištu;

9) Nesavršena konkurencija: monopol, oligopol, monopolistička konkurencija, proizvodna i tržišna struktura razvijene tržišne privrede;

10) Tržište faktora: rad i kapital;

11) Teorija izbora;

12) Finansije - osnovni instrumenti (vremenska vrednost novca, novac i cene na dugi rok, inflacija);

Predmet - Finansijska matematika i statistika, iz člana 2. stav 3. tačka 5) ovog programa, obuhvata sledeće ispitne oblasti:

1) Izračunavanje prostog interesa, koje čini:

- Primena prostog interesnog računa na finansijskom tržištu;

2) Složeni interesni račun, koju čine:

- Vremenska vrednost novca;

- Faktor akumulacije;

- Diskontni faktor;

- Nominalna, relativna, konformna i efektivna kamatna stopa;

- Faktor dodajnih uloga;

- Faktor aktualizacije;

- Izračunavanje cena dugoročnih obveznica;

- Izračunavanje cena akcija;

- Metode za ocenu efektivnosti investicija;

- Faktor povraćaja;

- Amortizacija zajma.

3) Statistika, koju čine:

- Osnovni pojmovi statistike;

- Sređivanje i grafičko prikazivanje podataka;

- Mere centralne tendencije;

- Mere disperzije;

- Neprekidne slučajne promenljive;

- Korelacija;

- Indeksni brojevi.

Predmet - Finansijski menadžment privrednih društava, iz člana 2. stav 3. tačka 6) ovog programa, obuhvata sledeće ispitne oblasti:

1) Ciljevi upravljanja finansijama privrednog društva;

2) Organizacija finansijske funkcije u privrednom društvu;

3) Finansijska politika privrednog društva;

4) Finansijsko planiranje i finansijska kontrola;

5) Finansijska analiza;

6) Poslovni i finansijski rizik;

7) Upravljanje obrtnim sredstvima, koju čine:

- Upravljanje gotovinom;

- Upravljanje potraživanjem od kupaca;

- Upravljanje zalihama;

8) Finansijska tržišta i učesnici na finansijskim tržištima;

9) Institucionalno i privredno okruženje i finansijsko poslovanje preduzeća;

10) Politika investiranja;

11) Uticaj monetarno-kreditnog sistema na poslovanje preduzeća;

12) Ocena investicionih projekata;

13) Mogućnost finansiranja i zaduživanja preduzeća.

Član 4

Kandidat prilikom polaganja stručnog ispita za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni revizor može polagati jedan ili više predmeta u svakom ispitnom roku.

IV LITERATURA ZA POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE PROFESIONALNOG ZVANJA OVLAŠĆENI REVIZOR

Član 5

Komisija za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje za ovlašćene revizore (u daljem tekstu: Komisija) utvrđuje potrebnu literaturu za obuku i polaganje ispita iz člana 2. ovog programa.

Komisija je dužna da blagovremeno objavljuje na sajtu Komore spisak naslova literature i autora, kao i njihove izmene, za obuku i polaganje ispita iz člana 2. ovog programa.

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 6

Kandidati koji su do dana stupanja na snagu ovog programa započeli polaganje ispita po programu Komore za sticanje zvanja ovlašćeni revizor od 20.03.2014. godine, mogu da polažu preostale ispite po ovom programu.

Član 7

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Komore.

Pre objavljivanja ovog programa u smislu stava 1. ovog člana, Komora je dužna da pribavi saglasnost ministarstva nadležnog za poslove finansija u skladu sa Zakonom o reviziji ("Službeni glasnik RS", broj 73/19).

Član 8

Danom stupanja na snagu ovog Programa, prestaje da važi Program polaganja ispita za sticanje profesionalnog zvanja ovlašćeni revizor od 11.12.2020. godine.

 

POTPREDSEDNIK SAVETA

 

Petar Grubor, s.r.

Data saglasnost Ministarstva finansija, rešenjem broj: 153-02-00213/2021-16 od 26. maja 2021. godine.