Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O DRŽAVNIM ŽIGOVIMA ZA OVERAVANJE MERILA

("Sl. glasnik RS", br. 32/2023)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se vrsta, oblik i način stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila, rok njihovog važenja, kao i bliži oblik i sadržaj uverenja o overavanju merila i uverenja o odobrenju tipa merila.

Član 2

Državni žigovi koji se upotrebljavaju pri overavanju merila su:

1) osnovni žig je žig koji se nanosi utiskivanjem i upotrebljava za potvrđivanje ispunjenosti propisanih metroloških zahteva pri prvom overavanju merila i izuzetno, pri periodičnom i vanrednom overavanju merila, u slučaju oštećenja ili nepostojanja žiga;

2) osnovni žig u obliku nalepnice je žig koji se upotrebljava za potvrđivanje ispunjenosti propisanih metroloških zahteva pri prvom overavanju merila i, izuzetno, pri periodičnom i vanrednom overavanju merila, u slučaju oštećenja ili nepostojanja žiga, kada se zbog osetljivosti konstrukcije merila ne može upotrebiti osnovni žig;

3) intervalski žig je žig koji se nanosi utiskivanjem i upotrebljava za potvrđivanje ispunjenosti propisanih metroloških zahteva pri prvom, periodičnom i vanrednom overavanju merila;

4) intervalski žig u obliku nalepnice je žig koji se upotrebljava za potvrđivanje ispunjenosti propisanih metroloških zahteva pri prvom, periodičnom i vanrednom overavanju merila, kada se zbog osetljivosti konstrukcije merila ne može upotrebiti intervalski žig;

5) intervalski žig u obliku nalepnice sa mesecima je žig koji se upotrebljava za potvrđivanje ispunjenosti propisanih metroloških zahteva pri prvom, periodičnom i vanrednom overavanju merila za merila čija se ispravnost potvrđuje do isteka označenog meseca;

6) dodatni žig u obliku nalepnice je žig koji se upotrebljava za potvrđivanje ispunjenosti propisanih metroloških zahteva pri prvom, periodičnom i vanrednom overavanju onih merila kod kojih postoji informacija o ulasku u režim podešavanja metroloških parametara;

7) zaštitni žig je žig koji se nanosi utiskivanjem i upotrebljava pri prvom, periodičnom i vanrednom overavanju za zaštitu mesta preko kojeg je moguće pristupiti metrološkim karakteristikama merila;

8) zaštitni žig u obliku nalepnice je žig koji se upotrebljava pri prvom, periodičnom i vanrednom overavanju za zaštitu mesta preko kojeg je moguće pristupiti metrološkim karakteristikama merila, kada se zbog osetljivosti konstrukcije merila ne može upotrebiti zaštitni žig.

Član 3

Državne žigove iz člana 2. ovog pravilnika upotrebljavaju Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Direkcija) i privredni subjekti i druga pravna lica koja su ovlašćena za obavljanje poslova overavanja merila (u daljem tekstu: ovlašćeno telo) u skladu sa zakonom kojim se uređuje metrologija.

Član 4

Državni žigovi iz člana 2. ovog pravilnika koje upotrebljava Direkcija su sledećih oblika:

1) osnovni žig je u obliku kruga prečnika 8 mm, u kome je ravnokraka vaga sa visećim zdelicama;

2) osnovni žig u obliku nalepnice je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova širine 32 mm i visine 10 mm, sa hologramom širine 6 mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. Osnovni žig u obliku nalepnice sadrži i jedinstven serijski broj i ravnokraku vagu sa visećim zdelicama;

3) intervalski žig je u obliku štita oko koga se može opisati krug prečnika 8 mm. U gornjem delu je broj državnog službenika Direkcije koji je izvršio overavanje, a u donjem delu su dve poslednje cifre godine u kojoj ističe rok važenja žiga;

4) intervalski žig u obliku nalepnice je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova širine 32 mm i visine 10 mm, sa hologramom širine 6 mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. U donjem desnom uglu je jedinstven serijski broj. Intervalski žig u obliku nalepnice sadrži i ravnokraku vagu sa visećim zdelicama. Pored ravnokrake vage, na desnoj strani, su dve poslednje cifre godine u kojoj ističe rok važenja žiga;

5) intervalski žig u obliku nalepnice sa mesecima je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova, širine 32 mm i visine 24 mm, odnosno širine 32 mm i visine 10 mm, sa hologramom širine 6 mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. Na unutrašnjoj strani oboda godišnjeg žiga u obliku nalepnice sa mesecima nalaze se brojevi od 1 do 12, od kojih svaki označava jedan mesec u godini. U centralnom delu žiga u obliku nalepnice sa mesecima nalazi se ravnokraka vaga sa visećim zdelicama. Pored ravnokrake vage, na desnoj strani, su dve poslednje cifre godine u kojoj ističe rok važenja žiga. Ispod ravnorake vage je jedinstven serijski broj;

6) dodatni žig u obliku nalepnice je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova, širine 32 mm i visine 24 mm, sa hologramom širine 6 mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. U gornjem levom uglu je ravnokraka vaga oko koje je opisan krug prečnika 5 mm. Prilikom overavanja merila, na dodatni žig u obliku nalepnice upisuju se podaci koji predstavljaju informaciju o poslednjoj promeni metroloških parametara. U donjem desnom uglu je jedinstven serijski broj;

7) zaštitni žig je u obliku kruga prečnika 8 mm, u kome je upisano slovo "Z";

8) zaštitni žig u obliku nalepnice je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova širine 32 mm i visine 10 mm, odnosno širine 32 mm i visine 24 mm, sa hologramom širine 6 mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. Zaštitni žig u obliku nalepnice sadrži upisano slovo "Z" i serijski broj.

Član 5

Državni žigovi iz člana 2. ovog pravilnika koje upotrebljavaju ovlašćena tela su sledećih oblika:

1) osnovni žig je u obliku kruga prečnika 8 mm, u kome je ravnokraka vaga sa visećim zdelicama između kojih je registarski broj ovlašćenog tela, a iznad vage je broj kontrolora ovlašćenog tela;

2) osnovni žig u obliku nalepnice je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova širine 32 mm i visine 10 mm, sa hologramom širine 6 mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. Osnovni žig u obliku nalepnice sadrži i jedinstven serijski broj i ravnokraku vagu sa visećim zdelicama između kojih je registarski broj ovlašćenog tela;

3) intervalski žig je u obliku štita oko koga se može opisati krug prečnika 8 mm. U gornjem delu su dve poslednje cifre godine u kojoj ističe rok važenja žiga, a u donjem delu je registarski broj ovlašćenog tela;

4) intervalski žig u obliku nalepnice je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova širine 32 mm i visine 10 mm, sa hologramom širine 6 mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. Intervalski žig u obliku nalepnice sadrži i jedinstven serijski broj i ravnokraku vagu sa visećim zdelicama između kojih je registarski broj ovlašćenog tela. Pored ravnokrake vage, na desnoj strani, su dve poslednje cifre godine u kojoj ističe rok važenja žiga;

5) intervalski žig u obliku nalepnice sa mesecima je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova, širine 32 mm i visine 24 mm, odnosno širine 32 mm i visine 10 mm, sa hologramom širine 6 mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. Na unutrašnjoj strani oboda godišnjeg žiga u obliku nalepnice sa mesecima nalaze se brojevi od 1 do 12, od kojih svaki označava jedan mesec u godini. U centralnom delu žiga u obliku nalepnice sa mesecima nalazi se ravnokraka vaga sa visećim zdelicama između kojih je registarski broj ovlašćenog tela. Pored ravnokrake vage, na desnoj strani, su dve poslednje cifre godine u kojoj ističe rok važenja žiga. Ispod ravnokrake vage je jedinstven serijski broj;

6) dodatni žig u obliku nalepnice je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova, širine 32 mm i visine 24 mm, sa hologramom širine 6 mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. U gornjem levom uglu je ravnokraka vaga oko koje je opisan krug prečnika 5 mm. Prilikom overavanja merila, na dodatni žig u obliku nalepnice upisuju se podaci koji predstavljaju informaciju o poslednjoj promeni metroloških parametara. U donjem desnom uglu je jedinstven serijski broj;

7) zaštitni žig je u obliku kruga prečnika 8 mm, u kome je upisano slovo "Z" i registarski broj ovlašćenog tela;

8) zaštitni žig u obliku nalepnice je u osnovi bele boje, u obliku pravougaonika blago zaobljenih uglova širine 32 mm i visine 10 mm, odnosno širine 32 mm i visine 24 mm sa hologramom širine 6 mm, sa originacijom, koji je paralelan kraćoj strani. Zaštitni žig u obliku nalepnice sadrži upisano slovo "Z", serijski broj i registarski broj ovlašćenog tela.

Član 6

Oblici državnih žigova iz čl. 4. i 5. ovog pravilnika dati su u Prilogu 1 - Oblici državnih žigova, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 7

Drumske i železničke cisterne sa merenjem nivoa, merni sistemi za komprimovana gasovita goriva za vozila, manometri za merenje pritiska u pneumaticima, merila za merenje sile kočenja kod motornih vozila, opacimetri, uređaji za proveru velikog i oborenog svetla na vozilu (regloskopi), etilometri, refraktometri koji se koriste u prometu roba i usluga, dozimetri, merila brzine vozila u saobraćaju, vlagomeri za zrna žitarica i semenke uljarica i analizatori za merenje sadržaja proteina u žitu pri prvom, periodičnom i vanrednom overavanju žigošu se i intervalskim žigom u obliku nalepnice sa mesecima.

Merila mase, izuzev tegova, merila i merni sistemi za neprekidno i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda, analizatori izduvnih gasova, taksimetri, manometri za merenje krvnog pritiska koji se koriste za zaštitu zdravlja u zdravstvenim ustanovama, medicinski termometri koji se koriste za zaštitu zdravlja u zdravstvenim ustanovama, elektrokardiografi, defibrilatori, višefunkcijski uređaji za monitoring pacijenta, infuzione i perfuzione pumpe, dijalizni aparati, neonatalni i pedijatrijski inkubatori i reanimacioni topli stolovi, ultrazvučni fizioterapijski uređaji, visokofrekvencijski hirurški noževi i pribor, mehanički ventilatori ili respiratori i anesteziološki sistemi, pri periodičnom i vanrednom overavanju žigošu se i intervalskim žigom u obliku nalepnice sa mesecima.

Član 8

Pri overavanju merila kod kojih postoji informacija o ulasku u režim podešavanja metroloških parametara, stavlja se i dodatni žig u obliku nalepnice na koji se beleži informacija o podešavanju.

Pri overavanju merila intervalskim žigom u obliku nalepnice sa mesecima, bušenjem se označava mesec u kome ističe rok važenja tog žiga.

Član 9

Rok važenja državnog žiga ističe:

1) poslednjeg dana kalendarske godine, za merila žigosana intervalskim žigom;

2) poslednjeg dana označenog meseca, za merila koja su žigosana intervalskim žigom u obliku nalepnice sa mesecima.

Član 10

Uverenje o odobrenju tipa merila koje izdaje Direkcija, sadrži naročito:

1) poslovno ime i sedište proizvođača merila;

2) poslovno ime i sedište podnosioca zahteva;

3) naziv merila;

4) oznaku osnovnog tipa merila;

5) službenu oznaku tipa merila koju utvrđuje Direkcija i koja služi za identifikaciju odobrenog tipa merila;

6) rok važenja uverenja;

7) podatke o metrološkim i tehničkim zahtevima na osnovu kojih je izvršeno ispitivanje tipa merila, kao i broj merila koja se mogu podnositi na prvo overavanje, ukoliko je utvrđeno ograničenje tog broja;

8) prilog u kome se navode podaci o metrološkim karakteristikama merila, nameni merila, principu rada s tehničkim karakteristikama, kao i podaci o pregledu i žigosanju merila.

Uverenje o odobrenju tipa merila iz stava 1. ovog člana izdaje se na Obrascu UOTM, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 11

Uverenje o overavanju merila sadrži naročito:

1) naziv merila;

2) poslovno ime i sedište podnosioca zahteva;

3) poslovno ime i sedište proizvođača merila;

4) tip merila;

5) službenu oznaku tipa merila/broj isprave o usaglašenosti;

6) serijski broj merila koji služi za identifikaciju merila;

7) osnovne metrološke karakteristike merila;

8) podatke o vlasniku, odnosno korisniku merila;

9) rok važenja uverenja koji je isti kao i rok važenja državnog žiga;

10) hologramsku nalepnicu.

Hologramska nalepnica iz stava 1. tačka 10) ovog člana je pravougaonog oblika, zaobljenih uglova, širine 32 mm i visine 10 mm sa originacijom i serijskim brojem.

Hologramska nalepnica iz stava 1. tačka 10) ovog člana koja se stavlja na uverenje o overavanju merila koje izdaje ovlašćeno telo sadrži i broj ovlašćenog tela.

Uverenje o overavanju merila koje izdaje Direkcija izdaje se na Obrascu UOM, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uverenje o overavanju merila koje izdaje ovlašćeno telo izdaje se na Obrascu UOMOT, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 12

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila ("Službeni glasnik RS", broj 71/17).

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2024. godine.

 

Prilog 1

 

OBLICI DRŽAVNIH ŽIGOVA

 

A. Žigovi Direkcije

B. Žigovi ovlašćenih tela

Osnovni žig

Osnovni žig

Osnovni žig u obliku nalepnice

Osnovni žig u obliku nalepnice

Intervalski žig

Intervalski žig

Intervalski žig u obliku nalepnice

Intervalski žig u obliku nalepnice

Intervalski žig u obliku nalepnice sa mesecima

Intervalski žig u obliku nalepnice sa mesecima

Dodatni žig u obliku nalepnice

Dodatni žig u obliku nalepnice

Zaštitni žig

Zaštitni žig

Zaštitni žig u obliku nalepnice

Zaštitni žig u obliku nalepnice

 

 

Obrazac UOTM

Na osnovu člana 22. Zakona o metrologiji ("Službeni glasnik RS", broj 15/16), a u vezi sa Pravilnikom o _________ (navesti metrološki propis za određenu vrstu merila), postupajući po zahtevu ___________ (poslovno ime/naziv i adresa podnosioca zahteva za odobrenje tipa merila), direktor Direkcije za mere i dragocene metale izdaje

UVERENJE
O ODOBRENJU TIPA MERILA

 

Proizvođač:

___________________________

 

Podnosilac zahteva:

___________________________

 

naziv merila:

___________________________

 

oznaka osnovnog tipa:

___________________________

 

službena oznaka tipa:

___________________________

 

važi do:

___________________________

 

Ispitivanjem tipa merila utvrđeno je da merilo ispunjava metrološke i tehničke zahteve propisane ________________________ (navesti metrološki propis za određenu vrstu merila).

Sastavni deo ovog uverenja je prilog u kome se navode podaci o metrološkim karakteristikama merila, nameni merila, principu rada s tehničkim karakteristikama, kao i podaci o pregledu i žigosanju merila.

 

 

 

DIREKTOR

Broj: __________

 

_______________

U Beogradu

 

 

 

 

 

 

MEMORANDUM

mesto za hologramsku nalepnicu

 

 

Obrazac UOM

Na osnovu člana 23. stav 5. Zakona o metrologiji ("Službeni glasnik RS", broj 15/16) i člana 7. stav 2. tačka 3) Pravilnika o načinu i uslovima overavanja merila ("Službeni glasnik RS", broj 7/18), a u vezi sa ______________________________________________ (navesti metrološki propis za određenu vrstu merila), postupajući po zahtevu ___________________________________________________________ (navesti poslovno ime/naziv i adresu podnosioca zahteva za overavanje merila), direktor Direkcije za mere i dragocene metale izdaje

UVERENJE
O OVERAVANJU MERILA

 

1. Naziv merila:
2. Podnosilac zahteva:
3. Proizvođač:
4. Tip merila:
5. Službena oznaka tipa/ broj isprave o usaglašenosti:
6. Serijski broj:
7. Osnovne metrološke karakteristike:
8. Vlasnik, odnosno korisnik merila:
9. Uverenje važi do:

Pregledom merila utvrđeno je da merilo ispunjava metrološke zahteve propisane Pravilnikom o ____________.

 

 

 

 

DIREKTOR

Broj:

 

 

U Beogradu, __________

 

 

 

 

Obrazac UOMOT

 

Poslovno ime Ovlašćenog tela

________________________

Sedište i adresa

________________________

PIB

________________________

Matični broj

________________________

 registarski broj
ovlašćenog tela


mesto za hologramsku
nalepnicu

Na osnovu člana 23. stav 5. Zakona o metrologiji ("Službeni glasnik ₽S", broj 15/16), člana 7. stav 2. tačka 3) Pravilnika o načinu i uslovima overavanja merila ("Službeni glasnik RS", broj 7/18) i Rešenja broj _________________ (navesti broj rešenja o ovlašćivanju i datum donošenja), koje je doneo _________________ (navesti naziv organa), a u vezi sa Pravilnikom o ____________________________________ (navesti metrološki propis za određenu vrstu merila), postupajući po zahtevu _____________ (ime/naziv i adresa podnosioca zahteva za overavanje merila), ovlašćeno telo ____________ izdaje

UVERENJE
O OVERAVANJU MERILA

1. Naziv merila:
2. Podnosilac zahteva:
3. Proizvođač:
4. Tip merila:
5. Službena oznaka tipa/broj isprave o usaglašenosti:
6. Serijski broj:
7. Osnovne metrološke karakteristike:
8. Vlasnik, odnosno korisnik merila:
9. Uverenje važi do:

Pregledom merila utvrđeno je da merilo ispunjava metrološke zahteve propisane Pravilnikom o ___________________________ (navesti metrološki propis za određenu vrstu merila).

 

 

 

 

Broj:

 

 

U Beogradu, __________

 

OVLAŠĆENO LICE