Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O VOZAČKIM DOZVOLAMA

("Sl. glasnik RS", br. 73/2010)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se postupak izdavanja, izgled, sadržina i karakteristike obrasca vozačke dozvole i probne vozačke dozvole i način vođenja evidencija o vozačima kojima su izdate te vozačke dozvole.

Član 2

Vozačka dozvola i probna vozačka dozvola izdaju se na zahtev stranke.

Zahtev za izdavanje vozačke dozvole, odnosno probne vozačke dozvole je bele boje, formata A4 i sastoji se iz dela koji zadržava teritorijalno nadležna organizaciona jedinica ministarstva unutrašnjih poslova koja odlučuje o zahtevu i perforiranog dela - "Potvrda o prijemu zahteva za izdavanje vozačke dozvole", koji se predaje podnosiocu zahteva.

Obrazac zahteva za izdavanje vozačke dozvole, izdavanje probne vozačke dozvole, izdavanje nove vozačke dozvole, odnosno nove probne vozačke dozvole i zamenu inostrane vozačke dozvole za vozačku dozvolu Republike Srbije (Obrazac 1) sadrži odgovarajuće podatke - shodno podacima iz vozačke dozvole, a odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Zahtev iz stava 2. ovog člana, podnosi se teritorijalno nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova na čijem području lice kome se izdaje vozačka dozvola, odnosno probna vozačka dozvola ima prebivalište (u daljem tekstu: organ nadležan za izdavanje vozačke dozvole).

Zahtev za izdavanje vozačke dozvole, odnosno probne vozačke dozvole može se podneti i teritorijalno nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova na čijem području lice kome se dozvola izdaje ima boravište, ako to lice zbog zaposlenja, studiranja ili drugih opravdanih razloga, boravi van mesta prebivališta duže od tri meseca, odnosno, ako je lice kome se izdaje dozvola stranac, kome je odobren privremeni boravak duži od tri meseca.

Član 3

Uz zahtev za izdavanje vozačke dozvole, odnosno probne vozačke dozvole stavljaju se na uvid ili prilažu odgovarajuća dokumenta i dokazi o ispunjenosti propisanih uslova, i to:

1) uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila one kategorije za koje se zahteva izdavanje vozačke dozvole, odnosno probne vozačke dozvole (izdato od pravnog lica iz člana 188. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koje nije starije od šest meseci);

2) uverenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila one kategorije za koju se zahteva izdavanje vozačke dozvole, odnosno probne vozačke dozvole ili važeću inostranu vozačku dozvolu ako se podnosi zahtev za zamenu inostrane vozačke dozvole za vozačku dozvolu Republike Srbije;

3) potvrda o položenom ispitu iz prve pomoći, osim kada se podnosi zahtev za izdavanje dozvole za upravljanje vozilima F i M kategorije;

4) dokaz o uplati propisane administrativne takse, naknade za obrazac i troškove izdavanja vozačke dozvole, odnosno probne vozačke dozvole;

5) lična karta ili lična karta za stranca na uvid;

6) putna isprava za stranca;

7) dokaz o prijavi boravka, odnosno o odobrenom boravku dužem od tri meseca.

Sva dokumenta i svi dokazi stavljaju se na uvid ili prilažu u originalu, osim dokaza koji su organu dostupni u elektronskom obliku.

Član 4

Pored dokaza iz člana 3. ovoga pravilnika uz zahtev za izdavanje vozačke dozvole, odnosno probne vozačke dozvole može se priložiti jedna fotografija dimenzija 50 x 50 mm u crno-beloj ili kolor tehnici koja verno i bez prikrivanja prikazuje lice podnosioca zahteva, koja nije retuširana, nije izrađena na automatu za fotografisanje i nije starija od šest meseci, kao i dokazi koji upućuju na hitnost postupka (lečenje, bolest ili smrt člana porodice, neodložno službeno putovanje ili drugi opravdani razlozi), kada je to potrebno.

Fotografija iz stava 1. ovog člana prilaže se u analognom obliku.

Član 5

Prilikom prijema zahteva iz člana 2. stav 2. ovog pravilnika službeno lice utvrđuje: identitet podnosioca zahteva, uključujući i neposredno utvrđivanje identiteta vlastodavca za kojim traga ministarstvo unutrašnjih poslova ili lica za koje se sa sigurnošću ne može utvrditi adresa stanovanja - za koje se zahtev podnosi na osnovu punomoćja; da li zahtev sadrži propisane podatke; da li je potpisan; da li su uz zahtev stavljena na uvid i priložena propisana dokumenta i dokazi o ispunjenosti propisanih uslova.

Član 6

Ako je zahtev uredan i potpun, službeno lice koje vodi postupak uzeće digitalnu fotografiju i digitalni potpis podnosioca zahteva pomoću digitalne kamere i table za digitalizaciju potpisa, popuniće podatke u rubrikama na drugoj strani zahteva za izdavanje vozačke dozvole, evidentirati vozača u registru vozača, elektronskim putem proslediti zahtev za izradu vozačke dozvole nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova i podnosiocu zahteva izdati potvrdu.

Prilikom predaje zahteva, lice koje poseduje vozačku dozvolu izdatu na starom obrascu predaje tu vozačku dozvolu koja se poništava bušenjem, ako joj je važnost istekla.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovoga člana, ako važnost vozačke dozvole izdate na starom obrascu nije istekla, podnosilac zahteva zadržava vozačku dozvolu do izrade i uručenja nove vozačke dozvole, a vozačka dozvola izdata na starom obrascu predaje se organu nadležnom za izdavanje vozačke dozvole - koji je poništava bušenjem.

Fotografija i potpis podnosioca zahteva mogu se, uz njegovu saglasnost, preuzeti i iz elektronske baze biometrijskih podataka lica.

Lice za koje je u uverenju o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima i skupom vozila propisana obaveza korekcije vida nošenjem naočara po pravilu se fotografiše sa naočarama, ako to dozvoljavaju tehničke mogućnosti.

Radi potvrde ispravnosti uzetih podataka službeno lice koje uzima podatke elektronski potpisuje uzete podatke i ceo postupak izdavanja vozačke dozvole.

Član 7

Obrazac vozačke dozvole jednodelan je, pravougaonog oblika, dimenzija 85,6 x 54 mm. Izrađuje se od polikarbonata u formatu identifikacione kartice ID-1, u skladu sa srpskim standardima za identifikacione kartice SRPS ISO/ IEC : 7810 za dimenzije i fizičke karakteristike i 10373 za testiranje fizičkih karakteristika.

Materijal od koga se izrađuju vozačke dozvole i podaci koji se upisuju u vozačku dozvolu moraju biti takvog kvaliteta da pri redovnoj upotrebi njihovo trajanje odgovara roku na koji je izdata vozačka dozvola, kao i da onemoguće falsifikovanje vozačke dozvole - korišćenjem najmanje tri od mera zaštite, kao što su: mastila sa promenljivom bojom; termohromatska mastila; hologram; promenljive laserske slike; ultraljubičasto fluoroscentno mastilo vidljivo i providno; štampa sa presijavanjem; digitalni vodeni žig u pozadini; infracrveni ili fosforcentni pigmenti i taktilni znaci; simboli ili šare.

Obrazac vozačke dozvole izrađuje se postupcima koji sprečavaju falsifikovanje, a naročito tako da je nepropustiv za ultraljubičasta zračenja, da pozadinska zaštitna struktura onemogućuje falsifikovanje skeniranjem, štampanjem ili kopiranjem, usled primene štampe duginim bojama (rainbow printing) sa višebojnim zaštitnim mastilom i pozitivnom i negativnom guilloche štampom, struktura materijala od koga se izrađuje obrazac vozačke dozvole nije sastavljena od primarnih boja (CMYK), sadrži šaru kompleksne strukture, minimalno dve posebne boje i mikro natpise. Obrazac vozačke dozvole sadrži optički promenljive elemente, lasersku gravuru, a na mestu predviđenom za fotografiju, pozadina bezbednosne šare i fotografija se preklapaju duž ivica.

Obrazac vozačke dozvole (Obrazac 2) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 8

Prednja strana vozačke dozvole izrađuje se u ružičastoj boji, tako da pozadinu dozvole čine reči "VOZAČKA DOZVOLA - MODEL EVROPSKE UNIJE" ispisana na srpskom jeziku ćiriličkim pismom, reči "Svidetelstvo za upravlenie na MPS", ispisane ćirilicom, reči "Άδεια Οδήγησης" ispisane grčkim alfabetom i reči "Permiso de Conducción, Řidičský průkaz, Kørekort, Führerschein, Juhiluba, Driving Licence, Permis de conduire, Ceadúnas Tiomána, Patente di guida, Vadītāja apliecība, Vairuotojo pažymėjimas, Vezetői engedély, Liċenzja tasSewqan, Rijbewijs, Prawo Jazdy, Carta de Condução, Permis de conducere, Vodičský preukaz, Vozniško dovoljenje, Ajokortti, Körkort" - ispisane latinicom i odštampane u ružičastoj boji i motivom votivnih kolica.

Prednja strana obrasca vozačke dozvole sadrži u gornjem levom uglu međunarodnu oznaku Republike Srbije "SRB" ispisanu velikim slovima, bele boje latiničnim pismom na pravougaoniku plave boje, reči "REPUBLIKA SRBIJA" i "VOZAČKA DOZVOLA", ispisane velikim slovima plave boje, na srpskom jeziku ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku, Mali grb Republike Srbije u gornjem desnom uglu, laserski štampanu crno-belu fotografiju vozača dimenzija 30 x 24 mm (koja se postavlja ispod međunarodne oznake Republike Srbije i koja se vodi kao podatak pod rednim brojem 6) i podatke ispisane na srpskom jeziku latiničnim pismom i numerisane na sledeći način:

"1. Prezime

2. Ime

3. Datum i mesto rođenja

4a. Datum izdavanja dozvole

4b. Datum do koga važi dozvola

4c. Dozvolu izdao

5. Broj dozvole

7. Potpis vozača

(8) Prebivalište

9. Kategorije vozila kojima vozač ima pravo da upravlja."

Član 9

Poleđina vozačke dozvole izrađuje se u ružičastoj boji i sadrži tabelu sa četiri kolone i sedamnaest redova i osamnaestim redom ispod kolona, koji je numerisan rednim brojem 12. i u koji se upisuju dopunski podaci u vezi sa ograničenjima iz kolone 12 i njihov međusobni odnos sa podacima iz kolone 9, kao i drugi podaci od značaja za utvrđivanje osnova i obima ograničenja.

Kolone su numerisane na sledeći način:

"9. Kategorije vozila kojima vozač ima pravo da upravlja

10. Datum prvog izdavanja dozvole za svaku kategoriju

11. Datum do koga važi dozvola za svaku kategoriju

12. Ograničenja".

U gornjem levom delu poleđine vozačke dozvole upisuju se podaci numerisani brojevima, i to:

"13. podaci važni za izdavanje vozačke dozvole koje upisuje država članica EU koja je izdala vozačku dozvolu

(14) podaci važni za izdavanje vozačke dozvole koje upisuje država članica EU koja izdaje vozačku dozvolu".

Alfanumerički podaci na obrascu vozačke dozvole unose se latiničnim pismom i arapskim brojevima.

Podaci o vozaču upisuju se na način kako su upisani u ličnoj karti ili drugoj ispravi o identitetu iz člana 3. ovog pravilnika.

Član 10

Obrazac probne vozačke dozvole je dvodelan i izrađuje se na zaštićenom papiru pravouganog oblika, svetloplave boje (Pantone 233-7C), dimenzija 148 x 105 mm, a kada se presavije - 105 x 74 mm.

Na naslovnoj strani, obrazac probne vozačke dozvole sadrži Mali grb Republike Srbije ispod koga je tekst "REPUBLIKA SRBIJA, PROBNA VOZAČKA DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE MOTORNIM VOZILIMA KATEGORIJE B" ispisan na srpskom jeziku ćiriličkim pismom. U donjem desnom uglu je serijski broj koji čine slova "RS" i arapski brojevi od "0" do "8".

Druga strana obrasca vozačke dozvole sadrži tekst iz člana 182. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji glasi:

"Licu koje ispunjava sve uslove za upravljanje vozilom B kategorije, a nije navršilo 18 godina života izdaće se probna vozačka dozvola kad navrši 17 godina, sa rokom važenja od jedne godine.

Probna vozačka dozvola se može koristiti samo u Republici Srbiji.

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu B kategorije ne sme da započne i upravlja vozilom bez nadzora lica u vozilu koje ima vozačku dozvolu B kategorije u trajanju od najmanje pet godina. Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme da upravlja motornim vozilom u periodu od 23,00 do 5,00 sati, koristi telefon i druga sredstva za komunikaciju za vreme vožnje. Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu se ne sme kretati brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće. Lice koje vrši nadzor dužno je da se stara da vozač vozilom upravlja na bezbedan način i u skladu sa propisima.

Motorno vozilo, kojim upravlja vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom "P", koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila.

Probna vozačka dozvola će se izdati i licu koje je navršilo 18 godina, koje prvi put stiče pravo na upravljanje motornim vozilima "B" kategorije. Na ovo lice primenjuju se odredbe propisane u st. 2, 4, 5. i 7. ovog člana".

Treća strana obrasca probne vozačke dozvole sadrži fotografiju dimenzija 45 x 35 mm na koju se u donjem desnom uglu stavlja pečat organa koji izdaje vozačku dozvolu. Fotografija se pričvršćuje mehanički tako da se ne može zameniti bez uništenja obrasca. Treća strana obrasca probne vozačke dozvole sadrži i rubrike koje sadrže personalizovane, odnosno kodirane podatke o vozaču i podatke o vozačkoj dozvoli ispisane na srpskom jeziku ćiriličkim pismom i numerisane shodno sadržini, odnosno redosledu iz vozačke dozvole, bez obzira na prirodan redosled rednih brojeva, a na sledeći način:

"1. Prezime

2. Ime

3. Datum i mesto rođenja

8. Prebivalište

4a. Datum izdavanja dozvole

4b. Datum do koga važi probna vozačka dozvola

4c. Naziv organa koji je izdao probnu vozačku dozvolu

5. Broj dozvole

7. Potpis vozača

9. Kategorija vozila kojom vozač ima pravo da upravlja

12. Ograničenja".

U donjem levom uglu obrasca probne vozačke dozvole nalazi se mesto za potpis ovlašćenog lica i mesto za pečat, a u donjem desnom desnom uglu nalazi se serijski broj dozvole.

Lični podaci o vozaču ispisuju se na način kako su upisani u ispravi koja je priložena kao dokaz o identitetu vozača.

Četvrta strana probne vozačke dozvole sadrži Mali grb Republike Srbije.

Obrazac probne vozačke dozvole (Obrazac 3) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 11

Zaštitni elementi na obrascu vozačke dozvole su mikroštampa, optički promenljive boje, guiloche linije, štampanje pozadine, rainbow štampa, UV štampa, UV niti i kinegram.

Član 12

Vozačka dozvola uručuje se podnosiocu zahteva u prostorijama teritorijalno nadležne organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova.

Pre uručenja vozačke dozvole, službeno lice na zahtevu za izdavanje upisuje serijski broj vozačke dozvole koja se izdaje i taj podatak unosi u elektronsku evidenciju izdatih vozačkih dozvola.

Potvrda iz člana 6. stav 1. ovoga pravilnika vraća se prilikom preuzimanja vozačke dozvole.

Poništena vozačka dozvola vraća se vozaču.

Podatak o poništenju vozačke dozvole evidentira se u elektronskoj bazi podataka o izdatim vozačkim dozvolama.

Član 13

Zdravstvena i druga ograničenja koja su navedena u uverenju o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila upisuju se za svaku kategoriju ili kategorije na koje se odnose.

Jedinstveni kodovi dodatnih informacija i ograničenja kojima se označavaju zdravstvena i druga ograničenja za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila (Prilog 1) odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 14

Važnost vozačke dozvole kojoj je istekao rok važenja produžava se tako što se na zahtev vozača izdaje nova vozačka dozvola.

Zahtev za izdavanje nove vozačke dozvole zbog isteka važenja ranije vozačke dozvole podnosi se najranije 30 dana pre isteka važenja vozačke dozvole.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, kada je to potrebno zbog odlaska vozača u inostranstvo ili iz drugih opravdanih razloga zahtev se može podneti i pre roka propisanog u stavu 2. ovog člana, ali ne ranije od godinu dana.

U novi obrazac vozačke dozvole prepisuje se datum izdavanja za svaku pojedinačnu kategoriju i novi rok do koga važi svaka pojedinačna kategorija kojom vozač ima pravo da upravlja.

Uz zahtev iz stava 1. ovoga člana prilaže se fotografija iz člana 4. ovoga pravilnika i dokaz o uplati propisane administrativne takse i troškova za obrazac i izradu vozačke dozvole.

Ako je vozač stariji od 65 godina života ili je vozačka dozvola izdata sa kraćim rokom važenja na osnovu nalaza i mišljenja u uverenju o zdravstvenoj sposobnosti vozača, uz zahtev za izdavanje vozačke dozvole zbog isteka važenja ranije vozačke dozvole prilaže se i uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila.

Član 15

Umesto vozačke dozvole u kojoj su pogrešno upisani podaci, izgubljene, ukradene, oštećene ili uništene vozačke dozvole, na zahtev imaoca vozačke dozvole izdaje se nova vozačka dozvola.

Vozaču kome je zbog zdravstvene nesposobnosti oduzeto pravo na upravljanje pojedinim kategorijama vozila ili skupova vozila, izdaće se nova vozačka dozvola u kojoj će se upisati one kategorije motornih vozila i skupova vozila za koje ispunjava propisane uslove.

Uz zahtev za izdavanje vozačke dozvole iz razloga navedenih u stavu 1. ovog člana, prilaže se izjava o razlozima i okolnostima zbog kojih se traži izdavanje nove vozačke dozvole, potpisana od strane podnosioca zahteva i dokaz o uplati administrativne takse i naknade za obrazac i troškove izrade vozačke dozvole.

U vozačku dozvolu koja se izdaje zbog pogrešno upisanih podataka, gubitka, krađe ili drugih razloga iz stava 1. ovog člana, u rubriku 12. na poleđini vozačke dozvole upisuje se odgovarajući kod iz Priloga 1 ovoga pravilnika. Podatak o serijskom broju izgubljene, ukradene, oštećene ili uništene vozačke dozvole evidentira se u elektronskoj evidenciji vozača.

Obrazac sa pogrešno upisanim podacima ili oštećeni obrazac vozačke dozvole se poništava bušenjem i podatak o uništenju evidentira u elektronskoj evidenciji vozača.

Član 16

Vozač koji promeni prebivalište u smislu odredbe člana 183. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, prijavljuje se u evidenciju vozača koju vodi organ nadležan za izdavanje vozačke dozvole i podnosi zahtev za izdavanje vozačke dozvole zbog promene prebivališta.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se dokaz o uplati administrativne takse i naknade za obrazac i troškove izrade vozačke dozvole.

Organ nadležan za izdavanje vozačke dozvole po primljenom zahtevu za izdavanje vozačke dozvole zatražiće od nadležnog organa koji je do tada vozača vodio u evidenciji da dostavi dosije vozača.

U slučaju iz stava 1. ovoga člana, vozač prilikom uručenja nove vozačke dozvole predaje raniju vozačku dozvolu koja se u njegovom prisustvu poništava bušenjem.

U obrascu nove vozačke dozvole prepisuje se datum izdavanja vozačke dozvole iz ranije vozačke dozvole za svaku kategoriju posebno, kao i datum do kada važi vozačka dozvola i svaka kategorija posebno ako taj rok nije kraći od 30 dana.

Član 17

Lica iz člana 178. st. 3. i 4. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima uz zahtev za izdavanje vozačke dozvole po osnovu zamene inostrane vozačke dozvole prilažu važeću inostranu vozačku dozvolu, prevod inostrane vozačke dozvole overen od strane ovlašćenog sudskog tumača i dokumenta i dokaze propisane članom 3. ovoga pravilnika, osim dokaza o položenom vozačkom ispitu i ispitu iz prve pomoći.

Vozaču koji je vozačku dozvolu Republike Srbije zamenio za inostranu vozačku dozvolu vozačka dozvola može se izdati samo na osnovu zamene inostrane vozačke dozvole ili na osnovu ponovo položenog vozačkog ispita.

Inostrana vozačka dozvola na osnovu koje je organ nadležan za izdavanje vozačke dozvole izdao vozačku dozvolu vraća se organu države koja je izdala inostranu vozačku dozvolu preko diplomatsko-konzularnog predstavništva te zemlje u Republici Srbiji, a u dosijeu se zadržava fotokopija inostrane vozačke dozvole.

Inostrane vozačke dozvole osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji, osim počasnih konzula, na osnovu kojih je organ nadležan za izdavanje vozačke dozvole izdao vozačku dozvolu, dostavljaju se Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije.

U vozačkoj dozvoli koja se izdaje na osnovu inostrane vozačke dozvole u rubriku 12. na poleđini vozačke dozvole upisuje se kod iz Priloga 1 ovoga pravilnika.

U vozačkoj dozvoli koja se izdaje na osnovu inostrane vozačke dozvole prepisuje se datum izdavanja za svaku pojedinačnu kategoriju. Ako u inostranoj vozačkoj dozvoli datumi izdavanja za svaku pojedinačnu kategoriju nisu razdvojeni, kao datum izdavanja za svaku kategoriju vozila kojom vozač ima pravo da upravlja upisuje se datum izdavanja inostrane vozačke dozvole.

Inostrana vozačka dozvola neće se zameniti za vozačku dozvolu Republike Srbije ako je nevažeća ili je poništena, povučena ili otkazana od strane organa koji je izdao inostranu vozačku dozvolu.

Član 18

Primljeni zahtevi za izdavanje vozačke dozvole, izdavanje probne vozačke dozvole, izdavanje duplikata vozačke dozvole, odnosno probne vozačke dozvole i zamenu inostrane vozačke dozvole za vozačku dozvolu Republike Srbije i podaci o izdatim dozvolama evidentiraju se u Registru vozačkih dozvola, odnosno probnih vozačkih dozvola (u daljem tekstu: Registar), koji se vodi u jedinstvenom informacionom sistemu Ministarstva unutrašnjih poslova.

Registar se sastoji iz dosijea vozača i evidencije u elektronskom obliku.

Dosije vozača čine zahtevi za izdavanje vozačke dozvole i priloženi dokazi. Svi dokazi prilažu se u izvorniku, osim dokaza koji su organu dostupni u elektronskom obliku. Dosijei vozača čuvaju se do smrti vozača i po dobijanju obaveštenja o smrti vozača od nadležnog matičara, komisijski uništavaju, o čemu sa sastavlja zapisnik. Podatak o smrti vozača evidentira se u elektronskoj evidenciji vozača, nakon čega se podaci prebacuju u pasivnu evidenciju vozača.

Teritorijalno nadležna organizaciona jedinica ministarstva unutrašnjih poslova dužna je da prilikom prijema zahteva za izdavanje vozačke dozvole, nakon što utvrdi da su ispunjeni uslovi za izdavanje vozačke dozvole, u elektronsku evidenciju unese podatke koji se upisuju u vozačku dozvolu.

Elektronsku evidenciju vozača čine elektronski registar i elektronska kartoteka izdatih vozačkih dozvola.

Elektronski registar sadrži redni broj, datum podnošenja zahteva za izdavanje vozačke dozvole, jedinstveni matični broj građana, prezime i ime vozača i sadržaj odluke po zahtevu. Ako je zahtev za izdavanje vozačke dozvole rešen negativno, u elektronskom registru evidentira se broj i datum upravnog akta kojim je odlučeno po zahtevu. Ako je vozaču izdata vozačka dozvola, u registru vozača evidentiraju se kategorije kojima vozač ima pravo da upravlja i serijski broj izdate vozačke dozvole.

U elektronskoj kartoteci vozača evidentiraju se podaci iz dosijea vozača: jedinstveni matični broj građana, prezime i ime, datum i mesto rođenja, naziv teritorijalno nadležne organizacione jedinice koja je izdala vozačku dozvolu, datum izdavanja i uručenja vozačke dozvole, broj upisa u elektronskom registru vozača, serijski broj izdate vozačke dozvole, kategorije vozila kojima vozač ima pravo da upravlja, važnost pojedinačnih kategorija vozila kojima vozač ima pravo da upravlja, važnost obrasca vozačke dozvole, podaci o izdatim vozačkim dozvolama zbog isteka važenja vozačke dozvole, promene ličnog imena ili prebivališta vozača, zamene vozačke dozvole zbog pogrešno unetih podataka, krađe, gubitka, oštećenja ili uništenja vozačke dozvole, podaci o izdatim vozačkim dozvolama na osnovu zamene inostrane vozačke dozvole, kategorijama i podkategorijama vozila kojima vozač ima pravo da upravlja i datumima izdavanja dozvole za svaku kategoriju pojedinačno, podatke o izdatim probnim vozačkim dozvolama i podatke o ograničenjima, zabranama i obavezama korišćenja pomagala iz uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila evidentirana u vozačkoj dozvoli kodovima iz Priloga 1 ovoga pravilnika.

U elektronskoj kartoteci vozača pored podataka iz prethodnog stava evidentiraju se i podaci o izrečenim i izvršenim merama zabrane upravljanja motornim vozilima i skupovima vozila i merama oduzimanja vozačke dozvole izrečenim od strane organa nadležnih za saobraćajne prekršaje i krivična dela protiv bezbednosti saobraćaja, podaci o oduzimanju vozačke dozvole zbog zdravstvene nesposobnosti i podaci o oduzimanju vozačke dozvole zbog evidentiranih kaznenih poena za saobraćajne prekršaje.

Član 19

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obrascu vozačke dozvole ("Službeni list SFRJ", br. 74/89 i 17/90) i Pravilnik o vozačkim dozvolama, dozvolama za vozače - instruktore i vozače traktora i potvrdama o poznavanju saobraćajnih propisa ("Službeni glasnik SRS", broj 16/83).

Član 20

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2011. godine.

 

Obrazac 1

Zahtev za izdavanje vozačke dozvole, izdavanje probne vozačke dozvole, izdavanje nove vozačke dozvole, odnosno nove probne vozačke dozvole i zamenu inostrane vozačke dozvole za vozačku dozvolu Republike Srbije

 

 

 

 

Policijska uprava - stanica

 

Broj registra

 

ZAHTEV ZA IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE, IZDAVANJE PROBNE VOZAČKE DOZVOLE, IZDAVANJE NOVE VOZAČKE DOZVOLE, ODNOSNO NOVE PROBNE VOZAČKE DOZVOLE I ZAMENU INOSTRANE VOZAČKE DOZVOLE ZA VOZAČKU DOZVOLU REPUBLIKE SRBIJE

 

 

 

 

 

Prostor za
fotografiju vozača

JMBG

 

 

 

1.

 

2.

 

 

 

Prezime

 

Ime

 

3.

 

 

 

 

Datum i mesto rođenja

 

 

8.

 

 

 

 

 

Prebivalište i adresa

 

Boravište - adresa

 

 

Podnosim zahtev za:
1. Izdavanje probne vozačke dozvole
2. Izdavanje vozačke dozvole
3. Izdavanje vozačke dozvole zbog promene ličnog imena
4. Izdavanje vozačke dozvole zbog promene prebivališta vozača
5. Izdavanje vozačke dozvole zbog upisa nove kategorije ____________
6. Izdavanje duplikata vozačke dozvole zbog ________________
7. Zamenu inostrane vozačke dozvole za vozačku dozvolu Republike Srbije

 

 

   Potpis lica kome se izdaje
   vozačka dozvola

Prezime i ime zastupnika-punomoćnika

 

 

 

Prebivalište - adresa

 

 

 

Potpis zastupnika - punomoćnika

 

 

POTVRDA O PRIJEMU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE-PROBNE VOZAČKE DOZVOLE

 

Stranka ispunjava uslove za izdavanje vozačke dozvole

 

 

 

 

 

Policijska uprava-stanica

 

 

 

Broj registra

 

 

 

 

 

JMBG

 

 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

 

Prezime

 

 

Ime

 

3.

 

 

 

 

 

 

Datum i mesto rođenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8.)

Prebivalište i adresa

 

Boravište - adresa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MP

__________________ Datum izdavanja

Potpis službenog lica

 

 

 

Podaci o izdatoj vozačkoj dozvoli:

1. Prezime
2. Ime
3. Datum i mesto rođenja
4a. Datum izdavanja dozvole
4b. Datum do koga važi dozvola
4c. Dozvolu izdao
5. Broj dozvole
(8.) Prebivalište

9. Kategorija

10. Datum izdavanja

11. Važi do

12. Ograničenja

 

 

13.

(14.)

Datum preuzimanja dozvole

 

 

Način uručenja

 

 

Serijski broj obrasca vozačke dozvole

 

 

 

 

 

 

Potpis službenog lica

 

Potpis primaoca

 

Obrazac 2

Vozačka dozvola

Lice vozačke dozvole

Naličje vozačke dozvole

Obrazac 3

Probna vozačka dozvola

Probna vozačka dozvola

Prilog 1

JEDINSTVENI KODOVI DODATNIH INFORMACIJA I OGRANIČENJA

U elektronsku bazu podataka o vozačkim dozvolama unose se pojedinosti o zdravstvenim ograničenjima ili obavezi upotrebe pomagala. Kodovi zdravstvenih ograničenja upisuju se u vozačku dozvolu bez podkodova osim koda 05 kod koga je upisivanje podkoda obavezno.

KOD

OPIS KODA

UNOS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

01.

Korekcija vida

01. KOREKCIJA VIDA

01.

 

PODKOD

OPIS PODKODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

01.01

Naočare

01.01. Vozi sa naočarama

01.

01.02

Kontaktna sočiva

01.02 Vozi sa kontaktnim sočivima

01.

01.03

Zaštitno staklo

01.03 Zaštitno staklo

01.

01.04

Zatamnjeno staklo

01.04 Zatamnjeno staklo

01.

01.05

Štitnik za oko

01.05 Štitnik za oko

01.

01.06

Naočare ili kontaktna sočiva

01.06 Vozi sa naočarima ili kontaktnim sočivima

01.

 

KOD

OPIS KODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

02.

Slušni aparat ili aparat za sporazumevanje

02. Slušni aparat

02.

 

PODKOD

OPIS PODKODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

02.01

Slušni aparat za jedno uvo

02.01 Slušni aparat za jedno uvo

02.

02.02

Slušni aparat za oba uva

02.02 Slušni aparat za oba uva

02.

 

KOD

OPIS KODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

03.

Proteza ili ortoza za udove

03. Proteza ili ortoza za udove

03.

 

PODKOD

OPIS PODKODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

03.01

Proteza ili ortoza za gornji ekstremitet

03.01 Proteza za gornji ekstremitet

03.

03.02.

Proteza ili ortoza za donji ekstremitet

03.02 Proteza za donji ekstremitet

03.

 

KOD

OPIS KODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

05.

Ograničena sposobnost (obavezno korišćenje podkoda, upravljanje vozilom je ograničeno iz zdravstvenih razloga)

-----------------------

----------------------------

 

PODKOD

OPIS PODKODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

05.01.

Ograničenje za dnevnu vožnju

05.01 Ograničenje za dnevnu vožnju

05.01

05.02

Ograničenje za vožnju u prečniku od km od mesta boravka
vlasnika ili samo u gradu/regiji

05.02 Ograničenje za vožnju u prečniku od km

05.02....... km
od mesta/grada/regije

05.03

Vožnja bez putnika

05.03 Vožnja bez putnika

05.03

05.04

Ograničenje za vožnju do maksimalne brzine od..... km/h

05.04 Ograničenje na brzinu

05.04....... km/h

05.05

Vožnja dozvoljena samo uz pratnju vozača koji poseduje vozačku dozvolu

05.05 Samo uz nadzor vozača

05.05

05.06

Bez priključnog vozila

05.06 Bez priključnog vozila

05.06

05.07

Zabrana vožnje na auto-putu i motoputu

05.07.

05.07

05.08

Zabrana alkohola

05.08 Zabrana alkohola

05.08

 

KODOVI ADAPTACIJE VOZILA

Kodovi adaptacije vozila se upisuju bez podkodova osim koda 44 za koji je obavezna upotreba podkodova. Kada podkod nije upisan u vozačku dozvolu u elektronsku evidenciju, u rubriku "Opis" unose se detaljni podaci o ograničenju ili obavezi upotrebe pomagala za vožnju.

KOD

OPIS KODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

10.

Prilagođen menjač

10. Prilagođen menjač

10.

 

PODKOD

OPIS PODKODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

10.01.

Ručni menjač

10.01 Ručni menjač

10.01

10.02

Automatski menjač (kod se upisuje samo ako je propisan iz zdravstvenih razloga)

10.02 Automatski menjač

10.02

10.03

Elektronsko upravljanje mehanizmom prenosa

10.03. Elektronsko upravljanje mehanizmom prenosa

10.03.

10.04

Prilagođena ručica menjača

10.04 Prilagođena ručica menjača

10.04

10.05

Bez pomoćnog menjača

10.05 Bez pomoćnog menjača

10.05.

 

KOD

OPIS KODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

15.

Prilagođeno kvačilo

15. Prilagođeno kvačilo

15.

 

PODKOD

OPIS PODKODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

15.01

Prilagođena papučica kvačila

15.01 Prilagođena papučica kvačila

15.01.

15.02

Ručno kvačilo

15.02 Ručno kvačilo

15.02.

15.03

Automatsko kvačilo

15.03 Automatsko kvačilo

15.03.

15.04

Pregrada ispred/sklopiva/odvojena papučica kvačila

15.04 Pregrada ispred kvačila

15.04

 

KOD

OPIS KODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

20.

Prilagođen kočioni sistem

20. Prilagođen kočioni sistem

20.

 

PODKOD

OPIS PODKODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

20.01

Prilagođena papučica kočnice

20.01 Prilagođena papučica kočnice

20.01

20.02

Proširena papučica kočnice

20.02 Proširena papučica kočnice

20.02

20.03

Papučica kočnice za levo stopalo

20.03. Papučica kočnice za levo stopalo

20.03

20.04.

Papučica kočnice za kočenje petom stopala

20.04 Papučica kočnice za kočenje petom

20.04

20.05

Papučica kočnice pod nagibom

20.05 Papučica za kočenje pod nagibom

20.05

20.06

Prilagođena ručna radna kočnica

20.06 Ručna radna kočnica

20.06

20.07

Maksimalna upotreba ojačane radne kočnice

20.07 Ojačana radna kočnica

20.07

20.08

Maksimalna upotreba kočnice za slučaj hitnosti integrisane u radnu kočnicu

20.08 Maksimalna upotreba kočnice za slučaj hitnosti

20.08

20.09

Prilagođena parkirna kočnica

20.09 Prilagođena parkirna kočnica

20.09

20.10

Električna parkirna kočnica

20.10 Električna parkirna kočnica

20.10

20.11

Prilagođena nožna kočnica za parkiranje

20.11 Nožna kočnica za parkiranje

20.11

20.12

Pregrada ispred/sklopiva/odvojena pedala kočnice

20.12 Pregrada ispred kočnice

20.12

20.13

Kočnica prilagođena za kočenje kolenom

20.13 Kočenje kolenom

20.13

20.14

Električna radna kočnica

20.14. Električna radna kočnica

20.14

 

 

KOD

OPIS KODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

25.

Prilagođen sistem ubrzavanja

25. Prilagođen sistem ubrzavanja

25.

 

PODKOD

OPIS PODKODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

25.01.

Prilagođena papučica za gas

25.01. Prilagođena papučica za gas

25.01.

25.02

Papučica za gas prilagođena za korišćenje petom

25.02 Papučica za gas petom

25.02

25.03

Papučica za gas pod nagibom

25.03 Papučica za gas pod nagibom

25.03

25.04

Ručna papučica za gas

25.04. Ručni gas

25.04

25.05

Prilagođena papučica za gas kolenom

25.05 Papučica za gas kolenom

25.05

25.06

Servo papučica za gas (elektronski, pneumatski itd)

25.06 Servo papučica za gas

25.06

25.07

Papučica za gas na levoj kočionoj pedali

25.07 Papučica za gas na levoj kočinoj pedali

25.07

25.08.

Papučica za gas sa leve strane

25.08 Papučica za gas sa leve strane

25.08

25.09

Pregrada ispred/sklopiva/odvojena papučica za gas

25.09 Pregrada ispred papučice za gas

25.09

 

KOD

OPIS KODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

30.

Prilagođeni kombinovani sistem kočenja i ubrzavanja

30. Prilagođen sistem kočenja i ubrzavanja

30.

 

PODKOD

OPIS PODKODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

30.01

Paralelne papučice

30.01 Paralelne papučice

30.01

30.02

Papučice na istoj (skoro istoj) visini

30.02 Papučice na istoj visini

30.02

30.03

Papučica za gas i klizna kočnica

30.03 Papučica za gas i klizna kočnica

30.03

30.04

Papučica za gas i klizna kočnica i ortoza

30.04 Papučica za gas i klizna kočnica i ortoza

30.04

30.05

Sklopiva/odvojena papučica za ubrzavanje i kočiona pedala

30.05 Sklopiva/odvojena papučica za ubrzavanje i kočiona pedala

30.05

30.06

Izdignuti pod

30.06. Izdignuti pod

30.06.

30.07

Pregrada na strani papučice kočnice

30.07 Pregrada na strani papučice kočnice

30.07

30.08

Pregrada za protezu na strani papučice kočnice

30.08 Pregrada za protezu na strani papučice kočnice

30.08

30.09

Pregrada ispred papučice za gas i kočnice

30.09 Pregrada ispred papučice za gas i kočnice

30.09

30.10.

Podupirač za petu-nogu

30.10 Podupirač za nogu

30.10

30.11

Električna papučica za gas i kočenje

30.11 Električna papučica za gas i kočenje

30.11

 

KOD

OPIS KODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

35.

Prilagođena kontrolna tabla (prekidači za svetla, brisači, perači vetrobranskog stakla, pokazivači pravca i sl.)

35. Prilagođena kontrolna tabla

35.

 

PODKOD

OPIS PODKODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

35.01

Kontrolni uređaji koji deluju bez negativnih posledica na upravljanje i rukovanje vozilom

35.01 Kontrolni uređaji bez negativnih posledica

35.01

35.02

Kontrolni uređaji koji se koriste bez ispuštanja upravljača i pomoćnih uređaja (jabučica, viljuška i sl.)

35.02 Kontrolni uređaji bez ispuštanja upravljača

35.02

35.03

Kontrolni uređaji koji se koriste bez ispuštanja upravljača i pomoćnih uređaja levom rukom (jabučica, viljuška i sl.)

35.03 Kontrolni uređaji levom rukom

35.03

35.04

Upravljački uređaji koji se koriste bez ispuštanja upravljača i pomoćnih uređaja desnom rukom (jabučica, viljuška i sl.)

35.04 Upravljački uređaj bez ispuštanja upravljača

35.04

35.05

Upravljački uređaji koji se koriste bez ispuštanja upravljača i pomoćnih uređaja (jabučica, viljuška i sl.) i kombinovani mehanizmi za ubrzavanje i kočenje

35.05 Upravljački uređaji bez ispuštanja upravljača i kombinovani mehanizmi

35.05

 

KOD

OPIS KODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

40.

Prilagođeni uređaji za upravljanje

40. Prilagođeni uređaji za upravljanje

40.

 

PODKOD

OPIS PODKODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

40.01

Standardni servo uređaj za upravljanje

40.01 Servo uređaj

40.01

40.02

Ojačani servo uređaj za upravljanje

40.02 Ojačani servo uređaj

40.02

40.03

Uređaj za upravljanje sa zaštitnim sistemom

40.03 Uređaj za upravljanje sa zaštitnim sistemom

40.03

40.04

Produžena osovina upravljača

40.04 Produžena osovina upravljača

40.04

40.05

Prilagođen upravljač (proširen i /ili zadebljan deo upravljača, upravljač sa smanjenim prečnikom itd.)

40.05 Prilagođen upravljač

40.05

40.06

Upravljač pod nagibom

40.06 Upravljač pod nagibom

40.06

40.07

Vertikalni upravljač

40.07 Vertikalni upravljač

40.07

40.08

Horizontalno postavljen upravljač

40.08 Horizontalni upravljač

40.08

40.09

Upravljanje vozilom putem stopala

40.09 Upravljanje stopalima

40.09

40.10

Alternativno prilagođeno upravljanje (palicom itd.)

40.10 Alternativno prilagođeno upravljanje

40.10

40.11

Jabučica na upravljaču

40.11 Jabučica na upravljaču

40.11

40.12

Ortoza za šaku na upravljaču

40.12 Ortoza za šaku na upravljaču

40.12

40.13

Sa ortozom tenodezom

40.13 Sa ortozom tenodezom

40.13

 

KOD

OPIS KODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

42

Prilagođeno vozačko ogledalo

42. Prilagođeno vozačko ogledalo

42

 

PODKOD

OPIS PODKODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

42.01

Spoljašno (levi ili) desno ogledalo

42.01 spoljašno levo ili desno ogledalo

42.01

42.02.

Spoljašno ogledalo postavljeno na krilu vrata

42.02 Spoljašno ogledalo na krilu vrata

42.02

42.03

Dodatno unutrašnje ogledalo koje omogućuje praćenje saobraćaja

42.03 Dodatno unutrašnje ogledalo

42.03

42.04

Panoramsko unutrašnje ogledalo

42.04 Panoramsko unutrašnje ogledalo

42.04

42.05

Ogledalo za slepu tačku

42.05 Ogledalo za slepu tačku

42.05.

42.06

Spoljašno ogledalo na električni pogon

42.06 Spoljašno ogledalo na električni pogon

42.06

 

Kod

OPIS KODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

43.

Prilagođeno sedište vozača

43. Prilagođeno sedište vozača

43

 

PODKOD

OPIS PODKODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

43.01

Sedište vozača prilagođeno po visini koje omogućuje dobar pregled i koje je na normalnoj udaljenosti od upravljača i papučica

43.01. Sedište vozača prilagođeno po visini

43.01

43.02

Sedište vozača prilagođeno po obliku tela

43.02. Sedište vozača prilagođeno po obliku tela

43.02.

43.03

Sedište vozača sa bočnim osloncem za dobru stabilnost pri sedenju

43.03 Sedište vozača sa bočnim osloncem

43.03

43.04

Sedište vozača sa osloncem za ruku

43.04 Sedište vozača sa osloncem za ruku

43.04

43.05

Produženje klizajućeg sedišta vozača

43.05 Produženje klizajućeg sedišta vozača

43.05

43.06

Prilagođavanje sigurnosnog pojasa

43.06 Prilagođavanje sigurnosnog pojasa

43.06

43.07

Poseban sigurnosni pojas

43.07 Poseban sigurnosni pojas

43.07

 

Kod

OPIS KODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

44.

Prilagođavanje na motociklima (obavezna upotreba podkoda)

44. Prilagođavanje na motociklima

44.

 

PODKOD

OPIS PODKODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

44.01

Jednostruka kočnica

44.01 Jednostruka kočnica

44.01

44.02

Prilagođena ručna kočnica (prednji točak)

44.02. Ručna kočnica-prednji točak

44.02

44.03

Prilagođena nožna kočnica (zadnji točak)

44.03 Nožna kočnica-zadnji točak

44.03

44.04

Prilagođena ručica za gas

44.04 Prilagođena ručica za gas

44.04

44.05

Prilagođeni ručni menjač i kvačilo

44.05 Prilagođeni ručni menjač i kvačilo

44.05

44.06

Prilagođeno vozačko ogledalo

44.06 Prilagođeno vozačko ogledalo

44.06

44.07

Prilagođene komande (pokazivači pravca, stop svetla)

44.07 Prilagođene komande

44.07

44.08

Prilagođeno sedište po visini koje omogućuje vozaču da u sedećem stavu istovremeno osloni oba stopala na put

44.08 Prilagođeno sedište po visini

44.08

 

KOD

OPIS KODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

45.

Motocikl samo sa bočnom prikolicom

45. Motocikl samo sa bočnom prikolicom

45.

 

KOD

OPIS KODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

50.

Ograničeno upravljanje samo za određeno vozilo (VIN broj)

50. Vozi određeno vozilo (VIN broj)

50. (VIN broj)

 

KOD

OPIS KODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

51.

Ograničeno upravljanje samo za određeno vozilo po registarskoj oznaci (reg. oznaka vozila)

51. Vozi određeno vozilo (registarska oznaka)

51. (registarska oznaka)

 

KODOVI DODATNIH INFORMACIJA IZ UPRAVNOG POSTUPKA

 

KOD

OPIS KODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

70.

Zamena vozačke dozvole br. _____ izdate od _____ (EU/UN) karakterističan znak u slučaju treće države 70.0123456789 NL)

70. Zamena inostrane vozačke dozvole
br _________ izdate od _____________

70. broj vozačke dozvole, država

U evidenciju se upisuje i podatak o serijskom broju inostrane vozačke dozvole koja se zamenjuje i o državi u kojoj je izdata vozačka dozvola.

KOD

OPIS KODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

71.

Duplikat vozačke dozvole br.____ EU/UN, karakterističan znak u slučaju treće države npr. 71.987654321 HR

71. Duplikat vozačke dozvole

71. broj vozačke dozvole, država

U evidenciji se upisuje podatak o serijskom broju vozačke dozvole za koju je izdat duplikat i o državi u kojoj je izdata vozačka dozvola.

KOD

OPIS KODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

72.

Ograničeno na vozila kategorije A koja imaju maksimalnu radnu zapreminu motora 125 ccm i maksimalnu snagu motora 11 kW(A1)

72. 72 A <= 125 ccm i <= 11KW

72.(A1)

 

KOD

OPIS KODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

73.

Ograničeno na vozila kategorije B po tipu motornog vozila na tri ili četiri točka (B1)

73.(B1)

73. (B1)

 

KOD

OPIS KODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

74.

Ograničeno na vozila kategorije C čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 7500 kg (C1)

74.(C1)

74. (C1)

 

KOD

OPIS KODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

75.

Ograničeno na vozila D kategorije sa najviše 16 sedišta bez sedišta vozača (D1)

75. (D1)

75. (D1)

 

KOD

OPIS KODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

76.

Ograničeno na skupove vozila kategorije CE kod kojih najveća dozvoljena masa vučnog vozila ne prelazi 7500 kg, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kg pri čemu najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12 000 kg, a masa priključnog vozila nije veća od mase vučnog vozila.

76.(C1E)

76. (C1E)

 

KOD

OPIS KODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

77.

Ograničeno na skupove vozila kategorije DE koje čine vučno vozilo kategorije D1 i priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa prelazi 750 kg, a najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg priključnog vozila je veća od 750 kg pri čemu najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12 000 kg, a masa priključnog vozila nije veća od mase vučnog vozila pri čemu (a) najveća dozvoljena masa priključnog vozila nije veća od mase vučnog vozila, a (b)priključno vozilo se ne koristi za prevoz lica

77. (D1E)

77. (D1E)

 

KOD

OPIS KODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

78.

Ograničeno na vozila sa automatskim menjačem

78. Automatski menjač

78.

 

KOD

OPIS KODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

95.

Vozač koji poseduje uverenje o profesionalnoj
osposobljenosti

95. i datum do koga važi uverenje

95. (datum do koga važi uverenje)

 

KOD

OPIS KODA

UPIS U EVIDENCIJU

UPIS U VOZAČKU DOZVOLU

96.

Vozač B kategorije koji je položio ispit za upravljanje skupom vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3500, a manja od 4250 kg.

96. NMD skupa vozila > 3500 ≤ 4250

96.