Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O VOZAČKIM DOZVOLAMA

("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 20/2019, 43/2019, 128/2020 i 7/2024)

 

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se postupak izdavanja, izgled, sadržina i karakteristike obrasca vozačke dozvole i probne vozačke dozvole i način vođenja evidencija o vozačima kojima su izdate te vozačke dozvole.

Član 2

Vozačka dozvola i probna vozačka dozvola izdaju se na zahtev stranke.

Zahtev za izdavanje vozačke dozvole, odnosno probne vozačke dozvole je bele boje, formata A4 i sastoji se iz dela koji zadržava teritorijalno nadležna organizaciona jedinica ministarstva unutrašnjih poslova koja odlučuje o zahtevu i perforiranog dela - "Potvrda o prijemu zahteva za izdavanje vozačke dozvole", koji se predaje podnosiocu zahteva.

Obrazac zahteva za izdavanje vozačke dozvole, izdavanje probne vozačke dozvole, izdavanje nove vozačke dozvole, odnosno nove probne vozačke dozvole i zamenu inostrane vozačke dozvole za vozačku dozvolu Republike Srbije (Obrazac 1) sadrži odgovarajuće podatke - shodno podacima iz vozačke dozvole, a odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Zahtev iz stava 2. ovog člana, podnosi se teritorijalno nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova na čijem području lice kome se izdaje vozačka dozvola, odnosno probna vozačka dozvola ima prebivalište (u daljem tekstu: organ nadležan za izdavanje vozačke dozvole).

Zahtev za izdavanje vozačke dozvole, odnosno probne vozačke dozvole može se podneti i teritorijalno nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova na čijem području lice kome se dozvola izdaje ima boravište, ako to lice zbog zaposlenja, studiranja ili drugih opravdanih razloga, boravi van mesta prebivališta duže od tri meseca, odnosno, ako je lice kome se izdaje dozvola stranac, kome je odobren privremeni boravak duži od šest meseca.

Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje vozačke dozvole ili probne vozačke dozvole, podnosilac zahteva opredeliće se za jedan od dva načina preuzimanja vozačke dozvole ili probne vozačke dozvole, i to: uručenjem u prostorijama teritorijalno nadležne organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova ili dostavom na adresu prebivališta podnosioca zahteva.

Član 2a

Izuzetno od odredaba člana 2. ovog pravilnika, zahtev za izdavanje vozačke dozvole nakon isteka roka važenja probne vozačke dozvole, kao i zahtev za izdavanje vozačke dozvole zbog isteka roka važenja ranije izdate vozačke dozvole, zahtev za izdavanje vozačke dozvole zbog gubitka, krađe ili uništenja vozačke dozvole i zahtev za izdavanje vozačke dozvole zbog promene imena ili prebivališta vozača, može se podneti preko Portala elektronske uprave, odnosno preko softverskog rešenja koje koristi Ministarstvo unutrašnjih poslova, korišćenjem biometrijske lične karte sa čipom koji sadrži kvalifikovani digitalni sertifikat za identifikaciju i potpisivanje.

U postupku podnošenja zahteva iz stava 1. ovog člana ne koristi se propisani obrazac.

Podnosilac zahteva potpisuje zahtev iz stava 1. ovog člana kvalifikovanim digitalnim sertifikatom korišćenjem biometrijske lične karte sa čipom.

U postupku podnošenja zahteva iz stava 1. ovog člana za izradu vozačke dozvole koristi se fotografija podnosioca zahteva sačuvana u digitalnom obliku u jedinstvenom informacionom sistemu Ministarstva unutrašnjih poslova koja je uzeta u postupku izdavanja biometrijske lične karte podnosioca zahteva i nije starija od pet godina.

Zahtev se smatra podnetim kada nadležni organ elektronskim putem obavesti podnosioca zahteva da je zahtev prihvaćen.

Član 3

Uz zahtev za izdavanje vozačke dozvole, odnosno probne vozačke dozvole stavljaju se na uvid ili prilažu odgovarajuća dokumenta i dokazi o ispunjenosti propisanih uslova, i to:

1) uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila one kategorije za koje se zahteva izdavanje vozačke dozvole, odnosno probne vozačke dozvole (izdato od pravnog lica iz člana 188. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koje nije starije od šest meseci);

2) uverenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila one kategorije za koju se zahteva izdavanje vozačke dozvole, odnosno probne vozačke dozvole ili važeću inostranu vozačku dozvolu ako se podnosi zahtev za zamenu inostrane vozačke dozvole za vozačku dozvolu Republike Srbije;

3) potvrda o položenom ispitu iz prve pomoći, osim kada se podnosi zahtev za izdavanje dozvole za upravljanje vozilima F i M kategorije;

4) dokaz o uplati propisane administrativne takse, naknade za obrazac i troškove izdavanja vozačke dozvole, odnosno probne vozačke dozvole;

5) lična karta ili lična karta za stranca na uvid;

6) putna isprava za stranca;

7) dokaz o prijavi boravka, odnosno o odobrenom boravku dužem od tri meseca.

Sva dokumenta i svi dokazi stavljaju se na uvid ili prilažu u originalu, osim dokaza koji su organu dostupni u elektronskom obliku.

Član 4

Pored dokaza iz člana 3. ovoga pravilnika uz zahtev za izdavanje vozačke dozvole, odnosno probne vozačke dozvole može se priložiti jedna fotografija dimenzija 50 x 50 mm u crno-beloj ili kolor tehnici koja verno i bez prikrivanja prikazuje lice podnosioca zahteva, koja nije retuširana, nije izrađena na automatu za fotografisanje i nije starija od šest meseci, kao i dokazi koji upućuju na hitnost postupka (lečenje, bolest ili smrt člana porodice, neodložno službeno putovanje ili drugi opravdani razlozi), kada je to potrebno.

Fotografija iz stava 1. ovog člana prilaže se u analognom obliku.

Član 5

Prilikom prijema zahteva iz člana 2. stav 2. ovog pravilnika službeno lice utvrđuje: identitet podnosioca zahteva, uključujući i neposredno utvrđivanje identiteta vlastodavca za kojim traga ministarstvo unutrašnjih poslova ili lica za koje se sa sigurnošću ne može utvrditi adresa stanovanja - za koje se zahtev podnosi na osnovu punomoćja; da li zahtev sadrži propisane podatke; da li je potpisan; da li su uz zahtev stavljena na uvid i priložena propisana dokumenta i dokazi o ispunjenosti propisanih uslova.

Član 6

Ako je zahtev uredan i potpun, službeno lice koje vodi postupak uzeće digitalnu fotografiju i digitalni potpis podnosioca zahteva pomoću digitalne kamere i table za digitalizaciju potpisa, popuniće podatke u rubrikama na drugoj strani zahteva za izdavanje vozačke dozvole, evidentirati vozača u registru vozača, elektronskim putem proslediti zahtev za izradu vozačke dozvole nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova i podnosiocu zahteva izdati potvrdu.

Prilikom predaje zahteva, lice koje poseduje vozačku dozvolu izdatu na starom obrascu predaje tu vozačku dozvolu koja se poništava bušenjem, ako joj je važnost istekla.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovoga člana, ako važnost vozačke dozvole izdate na starom obrascu nije istekla, podnosilac zahteva zadržava vozačku dozvolu do izrade i uručenja nove vozačke dozvole, a vozačka dozvola izdata na starom obrascu predaje se organu nadležnom za izdavanje vozačke dozvole - koji je poništava bušenjem.

Fotografija i potpis podnosioca zahteva mogu se, uz njegovu saglasnost, preuzeti i iz elektronske baze biometrijskih podataka lica.

Lice za koje je u uverenju o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima i skupom vozila propisana obaveza korekcije vida nošenjem naočara po pravilu se fotografiše sa naočarama, ako to dozvoljavaju tehničke mogućnosti.

Radi potvrde ispravnosti uzetih podataka službeno lice koje uzima podatke elektronski potpisuje uzete podatke i ceo postupak izdavanja vozačke dozvole.

Član 6a

Licima iz člana 180. stav 4. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, vojnim licima i državljanima Republike Srbije, učenicima i kadetima vojnoškolskih ustanova koji polože vozački ispit za upravljanje motornim vozilima C, CE, D1 ili D1E kategorije, a nisu navršili 21 godinu, teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova izdaće, na zahtev, vozačku dozvolu C, CE, D1, odnosno D1E kategorije, sa upisanim kodom ograničenja "101" i probnu vozačku dozvolu B kategorije, sa propisanim rokom važenja, ako su navršili 18 godina života i ne poseduju vozačku dozvolu B kategorije, odnosno izdaće vozačku dozvolu C, CE, D1, odnosno D1E kategorije sa upisanim kodom ograničenja "101", ako poseduju vozačku dozvolu B kategorije.

Licima iz stava 1. ovog člana, koja polože vozački ispit za upravljanje motornim vozilima D ili DE kategorije, a nisu navršili 24 godine, teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova izdaće, na zahtev, vozačku dozvolu D, odnosno DE kategorije, sa upisanim kodom ograničenja "101" i probnu vozačku dozvolu B kategorije, sa propisanim rokom važenja, ako su navršili 21 godinu života i ne poseduju vozačku dozvolu B kategorije, odnosno izdaće vozačku dozvolu D, odnosno DE kategorije kategorije, sa upisanim kodom ograničenja "101", ako poseduju vozačku dozvolu B kategorije.

Kada ispune propisane uslove, licima iz stava 1. ovog člana, sa navršenih 19 godina života, izdaće se, na zahtev, probna vozačka dozvola A kategorije, odnosno vozačka dozvola A kategorije, sa upisanim kodom ograničenja "101".

Uz zahtev za izdavanje vozačke, odnosno probne vozačke dozvole iz st. 1-3. ovog člana prilažu se dokazi iz člana 3. ovog pravilnika i odobrenje, odnosno potvrda nadležnog organa o upravljanju vozilima iz člana 180. stav 4. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Kada ispune propisane uslove, licima iz st. 1-3. ovog člana izdaće se vozačka dozvola C, CE, D1, D1E, D, DE, odnosno A kategorije bez upisanog koda ograničenja.

Član 6b

Licima iz člana 180. stav 5. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji polože vozački ispit za upravljanje motornim vozilima C, CE, D1 ili D1E kategorije, a nisu navršili 21 godinu, teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova izdaće, na zahtev, vozačku dozvolu C, CE, D1, odnosno D1E kategorije, sa upisanim kodom ograničenja "102", ako su navršili 18 godina.

Licima iz stava 1. ovog člana, koji polože vozački ispit za upravljanje motornim vozilima D ili DE kategorije, koji nisu navršili 24 godine, teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova izdaće, na zahtev, vozačku dozvolu D, odnosno DE kategorije, sa upisanim kodom ograničenja "102", ako su navršili 21 godinu.

Lica iz stava 1. ovog člana uz zahtev prilažu dokaze iz člana 3. ovog pravilnika i sertifikat o stručnoj kompetentnosti, kojim se potvrđuje početna kvalifikacija.

Kada ispune propisane uslove, licima iz st. 1. i 2. ovog člana izdaće se vozačka dozvola C, CE, D1, D1E, D, odnosno DE kategorije, bez upisanog koda ograničenja.

Član 7

Obrazac vozačke dozvole jednodelan je, pravougaonog oblika, dimenzija 85,6 x 54 mm. Izrađuje se od polikarbonata u formatu identifikacione kartice ID-1, u skladu sa srpskim standardima za identifikacione kartice SRPS ISO/ IEC : 7810 za dimenzije i fizičke karakteristike i 10373 za testiranje fizičkih karakteristika.

Materijal od koga se izrađuju vozačke dozvole i podaci koji se upisuju u vozačku dozvolu moraju biti takvog kvaliteta da pri redovnoj upotrebi njihovo trajanje odgovara roku na koji je izdata vozačka dozvola, kao i da onemoguće falsifikovanje vozačke dozvole - korišćenjem najmanje tri od mera zaštite, kao što su: mastila sa promenljivom bojom; termohromatska mastila; hologram; promenljive laserske slike; ultraljubičasto fluoroscentno mastilo vidljivo i providno; štampa sa presijavanjem; digitalni vodeni žig u pozadini; infracrveni ili fosforcentni pigmenti i taktilni znaci; simboli ili šare.

Obrazac vozačke dozvole izrađuje se postupcima koji sprečavaju falsifikovanje, a naročito tako da je nepropustiv za ultraljubičasta zračenja, da pozadinska zaštitna struktura onemogućuje falsifikovanje skeniranjem, štampanjem ili kopiranjem, usled primene štampe duginim bojama (rainbow printing) sa višebojnim zaštitnim mastilom i pozitivnom i negativnom guilloche štampom, struktura materijala od koga se izrađuje obrazac vozačke dozvole nije sastavljena od primarnih boja (CMYK), sadrži šaru kompleksne strukture, minimalno dve posebne boje i mikro natpise. Obrazac vozačke dozvole sadrži optički promenljive elemente, lasersku gravuru, a na mestu predviđenom za fotografiju, pozadina bezbednosne šare i fotografija se preklapaju duž ivica.

Obrazac vozačke dozvole (Obrazac 2) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 8

Prednja strana vozačke dozvole izrađuje se u ružičastoj boji, tako da pozadinu dozvole čine reči "VOZAČKA DOZVOLA - MODEL EVROPSKE UNIJE" ispisana na srpskom jeziku ćiriličkim pismom, reči "Svidetelstvo za upravlenie na MPS", ispisane ćirilicom, reči "Άδεια Οδήγησης" ispisane grčkim alfabetom i reči "Permiso de Conducción, Řidičský průkaz, Kørekort, Führerschein, Juhiluba, Driving Licence, Permis de conduire, Ceadúnas Tiomána, Patente di guida, Vadītāja apliecība, Vairuotojo pažymėjimas, Vezetői engedély, Liċenzja tasSewqan, Rijbewijs, Prawo Jazdy, Carta de Condução, Permis de conducere, Vodičský preukaz, Vozniško dovoljenje, Ajokortti, Körkort" - ispisane latinicom i odštampane u ružičastoj boji i motivom votivnih kolica.

Prednja strana obrasca vozačke dozvole sadrži u gornjem levom uglu međunarodnu oznaku Republike Srbije "SRB" ispisanu velikim slovima, bele boje latiničnim pismom na pravougaoniku plave boje, reči "REPUBLIKA SRBIJA" i "VOZAČKA DOZVOLA", ispisane velikim slovima plave boje, na srpskom jeziku ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku, Mali grb Republike Srbije u gornjem desnom uglu, laserski štampanu crno-belu fotografiju vozača dimenzija 30 x 24 mm (koja se postavlja ispod međunarodne oznake Republike Srbije i koja se vodi kao podatak pod rednim brojem 6) i podatke ispisane na srpskom jeziku latiničnim pismom i numerisane na sledeći način:

"1. Prezime

2. Ime

3. Datum i mesto rođenja

4a. Datum izdavanja dozvole

4b. Datum do koga važi dozvola

4c. Dozvolu izdao

5. Broj dozvole

7. Potpis vozača

(8) Prebivalište

9. Kategorije vozila kojima vozač ima pravo da upravlja."

Član 9

Poleđina vozačke dozvole izrađuje se u ružičastoj boji i sadrži tabelu sa četiri kolone i sedamnaest redova i osamnaestim redom ispod kolona, koji je numerisan rednim brojem 12. i u koji se upisuju dopunski podaci u vezi sa ograničenjima iz kolone 12 i njihov međusobni odnos sa podacima iz kolone 9, kao i drugi podaci od značaja za utvrđivanje osnova i obima ograničenja.

Kolone su numerisane na sledeći način:

"9. Kategorije vozila kojima vozač ima pravo da upravlja

10. Datum prvog izdavanja dozvole za svaku kategoriju

11. Datum do koga važi dozvola za svaku kategoriju

12. Ograničenja".

U gornjem levom delu poleđine vozačke dozvole upisuju se podaci numerisani brojevima, i to:

"13. prostor namenjen eventualnom upisu, od strane države domaćina članice Evropske unije, podataka potrebnih za upravne poslove vezane uz dozvolu, kada imalac vozačke dozvole koju je izdala država članica Evropske unije ima uobičajeno boravište u drugoj državi članici.

14. prostor namenjen eventualnom upisu od strane države članice Evropske unije koja izdaje vozačku dozvolu podataka u vezi sa upravljanjem sa dozvolom i u vezi sa bezbednošću saobraćaja na putevima (neobavezno)."

U donjem levom uglu poleđine vozačke dozvole nalazi se mašinski čitljiv serijski broj obrasca vozačke dozvole koji se sastoji od slova "VD" ispisanih latiničkim pismom i osam arapskih cifara.

Alfanumerički podaci na obrascu vozačke dozvole unose se latiničnim pismom i arapskim brojevima.

Podaci o vozaču upisuju se na način kako su upisani u ličnoj karti ili drugoj ispravi o identitetu iz člana 3. ovog pravilnika.

Član 10

Obrazac probne vozačke dozvole jednodelan je, pravougaonog oblika, dimenzija 85,6 x 54 mm. Izrađuje se od polikarbonata u formatu identifikacione kartice ID-1, u skladu sa srpskim standardima za identifikacione kartice SRPS ISO/ IEC: 7810 za dimenzije i fizičke karakteristike i 10373 za testiranje fizičkih karakteristika.

Materijal od koga se izrađuju probne vozačke dozvole i podaci koji se upisuju u vozačku dozvolu moraju biti takvog kvaliteta da pri redovnoj upotrebi njihovo trajanje odgovara roku na koji je izdata probna vozačka dozvola, kao i da onemoguće falsifikovanje probne vozačke dozvole - korišćenjem najmanje tri od mera zaštite, kao što su: mastila sa promenljivom bojom; termohromatska mastila; sigurnosni difrakcioni optičko-varijabilni element jedinstvene originacije (DOVID); promenljive laserske slike; ultraljubičasto fluoroscentno mastilo vidljivo i providno; štampa sa presijavanjem; digitalni vodeni žig u pozadini; infracrveni ili fosforcentni pigmenti i taktilni znaci; simboli ili šare.

Prednja strana probne vozačke dozvole izrađuje se u žuto-oranž boji i sadrži u gornjem levom uglu međunarodnu oznaku Republike Srbije "SRB" ispisanu velikim slovima, bele boje latiničkim pismom na pravougaoniku plave boje, reči "REPUBLIKA SRBIJA" i "PROBNA VOZAČKA DOZVOLA", ispisane velikim slovima plave boje, na srpskom jeziku ćiriličkim pismom i na engleskom jeziku, Mali grb Republike Srbije u gornjem desnom uglu, laserski štampanu fotografiju vozača dimenzija 30 x 24 mm (koja se postavlja ispod međunarodne oznake Republike Srbije i koja se vodi kao podatak pod rednim brojem 6) i podatke ispisane na srpskom jeziku latiničkim pismom i numerisane na sledeći način:

"1. Prezime

2. Ime

3. Datum i mesto rođenja

4a Datum izdavanja probne vozačke dozvole

4b Datum do koga važi probna vozačka dozvola

4c Dozvolu izdao

5. Broj dozvole

7. Potpis vozača

8. Prebivalište

9. Kategorije vozila kojima vozač ima pravo da upravlja.".

Poleđina probne vozačke dozvole izrađuje se u žuto-oranž boji i sadrži tabelu sa četiri kolone i sedamnaest redova u koje se upisuju podaci o kategorijama vozila kojim probna vozačka dozvola daje pravo upravljanja i podaci o ograničenjima prava upravljanja za kategorije vozila za koje se izdaje probna vozačka dozvola i osamnaestim redom ispod kolona u koji se upisuju dopunski podaci u vezi sa ograničenjima.

Kolone su numerisane na sledeći način:

"9. Kategorije vozila kojima vozač ima pravo da upravlja

10. Datum od koga važi probna vozačka dozvola za svaku kategoriju

11. Datum do koga važi probna vozačka dozvola za svaku kategoriju

12. Ograničenja."

U donjem levom uglu poleđine probne vozačke dozvole nalazi se mašinski čitljiv serijski broj obrasca probne vozačke dozvole koji se sastoji od slova "PD" ispisanih latiničkim pismom i osam arapskih cifara.

Alfanumerički podaci na obrascu probne vozačke dozvole unose se latiničkim pismom i arapskim brojevima.

Podaci o vozaču upisuju se na način kako su upisani u ličnoj karti ili drugoj ispravi o identitetu iz člana 3. ovog pravilnika.

Obrazac probne vozačke dozvole (Obrazac 3) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 11

Zaštitni elementi na obrascu vozačke dozvole su mikroštampa, optički promenljive boje, guiloche linije, štampanje pozadine, rainbow štampa, UV štampa, UV niti i kinegram.

Član 12

Vozačka dozvola uručuje se podnosiocu zahteva u prostorijama teritorijalno nadležne organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova ili na adresu prebivališta podnosioca zahteva.

Troškove dostavljanja vozačke dozvole ili probne vozačke dozvole na adresu prebivališta podnosioca zahteva, snosi podnosilac zahteva za izdavanje vozačke dozvole ili probne vozačke dozvole.

Dostavljanje vozačke dozvole ili probne vozačke dozvole na adresu prebivališta podnosioca zahteva vrši Javno preduzeće "Pošta Srbije".

Pre uručenja vozačke dozvole, službeno lice na zahtevu za izdavanje upisuje serijski broj vozačke dozvole koja se izdaje i taj podatak unosi u elektronsku evidenciju izdatih vozačkih dozvola.

Nakon preuzimanja vozačke dozvole ili probne vozačke dozvole u prostorijama teritorijalno nadležne organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova poništena vozačka dozvola vraća se vozaču.

Nakon preuzimanja vozačke dozvole ili probne vozačke dozvole na adresi prebivališta podnosioca zahteva, podnosilac zahteva dužan je da uništi isteklu i nevažeću probnu vozačku dozvolu, vozačku dozvolu, kao i vozačku dozvolu sa podacima o imenu i prebivalištu vozača koji su promenjeni.

Podatak o poništenju vozačke dozvole evidentira se u elektronskoj bazi podataka o izdatim vozačkim dozvolama.

Član 13

Zdravstvena i druga ograničenja koja su navedena u uverenju o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila upisuju se za svaku kategoriju ili kategorije na koje se odnose.

Jedinstveni kodovi dodatnih informacija i ograničenja kojima se označavaju zdravstvena i druga ograničenja za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila (Prilog 1) odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 14

Važnost vozačke dozvole kojoj je istekao rok važenja produžava se tako što se na zahtev vozača izdaje nova vozačka dozvola.

Zahtev za izdavanje nove vozačke dozvole zbog isteka važenja ranije vozačke dozvole podnosi se najranije 30 dana pre isteka važenja vozačke dozvole.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, kada je to potrebno zbog odlaska vozača u inostranstvo ili iz drugih opravdanih razloga zahtev se može podneti i pre roka propisanog u stavu 2. ovog člana, ali ne ranije od godinu dana.

U novi obrazac vozačke dozvole prepisuje se datum izdavanja za svaku pojedinačnu kategoriju i novi rok do koga važi svaka pojedinačna kategorija kojom vozač ima pravo da upravlja.

Uz zahtev iz stava 1. ovoga člana prilaže se fotografija iz člana 4. ovoga pravilnika i dokaz o uplati propisane administrativne takse i troškova za obrazac i izradu vozačke dozvole.

Ako je vozač stariji od 65 godina života ili je vozačka dozvola izdata sa kraćim rokom važenja na osnovu nalaza i mišljenja u uverenju o zdravstvenoj sposobnosti vozača, uz zahtev za izdavanje vozačke dozvole zbog isteka važenja ranije vozačke dozvole prilaže se i uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila.

Član 15

Umesto vozačke dozvole u kojoj su pogrešno upisani podaci, izgubljene, ukradene, oštećene ili uništene vozačke dozvole, na zahtev imaoca vozačke dozvole izdaje se nova vozačka dozvola.

Vozaču kome je zbog zdravstvene nesposobnosti oduzeto pravo na upravljanje pojedinim kategorijama vozila ili skupova vozila, izdaće se nova vozačka dozvola u kojoj će se upisati one kategorije motornih vozila i skupova vozila za koje ispunjava propisane uslove.

Uz zahtev za izdavanje vozačke dozvole iz razloga navedenih u stavu 1. ovog člana, prilaže se izjava o razlozima i okolnostima zbog kojih se traži izdavanje nove vozačke dozvole, potpisana od strane podnosioca zahteva i dokaz o uplati administrativne takse i naknade za obrazac i troškove izrade vozačke dozvole.

U vozačku dozvolu koja se izdaje zbog pogrešno upisanih podataka, gubitka, krađe ili drugih razloga iz stava 1. ovog člana, u rubriku 12. na poleđini vozačke dozvole upisuje se odgovarajući kod iz Priloga 1 ovoga pravilnika. Podatak o serijskom broju izgubljene, ukradene, oštećene ili uništene vozačke dozvole evidentira se u elektronskoj evidenciji vozača.

Obrazac sa pogrešno upisanim podacima ili oštećeni obrazac vozačke dozvole se poništava bušenjem i podatak o uništenju evidentira u elektronskoj evidenciji vozača.

Član 16

Vozač koji promeni prebivalište u smislu odredbe člana 183. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, prijavljuje se u evidenciju vozača koju vodi organ nadležan za izdavanje vozačke dozvole i podnosi zahtev za izdavanje vozačke dozvole zbog promene prebivališta.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se dokaz o uplati administrativne takse i naknade za obrazac i troškove izrade vozačke dozvole.

Organ nadležan za izdavanje vozačke dozvole po primljenom zahtevu za izdavanje vozačke dozvole zatražiće od nadležnog organa koji je do tada vozača vodio u evidenciji da dostavi dosije vozača.

U slučaju iz stava 1. ovoga člana, vozač prilikom uručenja nove vozačke dozvole predaje raniju vozačku dozvolu koja se u njegovom prisustvu poništava bušenjem.

U obrascu nove vozačke dozvole prepisuje se datum izdavanja vozačke dozvole iz ranije vozačke dozvole za svaku kategoriju posebno, kao i datum do kada važi vozačka dozvola i svaka kategorija posebno ako taj rok nije kraći od 30 dana.

Član 17

Lica iz člana 179. stav 3. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima uz zahtev za izdavanje vozačke dozvole po osnovu zamene inostrane vozačke dozvole prilažu važeću inostranu vozačku dozvolu, prevod inostrane vozačke dozvole overen od strane ovlašćenog sudskog tumača i dokumenta i dokaze propisane članom 3. ovoga pravilnika, osim dokaza o položenom vozačkom ispitu i ispitu iz prve pomoći.

Vozaču koji je vozačku dozvolu Republike Srbije zamenio za inostranu vozačku dozvolu vozačka dozvola može se izdati samo na osnovu zamene inostrane vozačke dozvole ili na osnovu ponovo položenog vozačkog ispita.

Inostrana vozačka dozvola na osnovu koje je organ nadležan za izdavanje vozačke dozvole izdao vozačku dozvolu vraća se organu države koja je izdala inostranu vozačku dozvolu preko diplomatsko-konzularnog predstavništva te zemlje u Republici Srbiji, a u dosijeu se zadržava fotokopija inostrane vozačke dozvole.

Inostrane vozačke dozvole osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji, osim počasnih konzula, na osnovu kojih je organ nadležan za izdavanje vozačke dozvole izdao vozačku dozvolu, dostavljaju se Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije.

U vozačkoj dozvoli koja se izdaje na osnovu inostrane vozačke dozvole u rubriku 12. na poleđini vozačke dozvole upisuje se kod iz Priloga 1 ovoga pravilnika.

U vozačkoj dozvoli koja se izdaje na osnovu inostrane vozačke dozvole prepisuje se datum izdavanja za svaku pojedinačnu kategoriju. Ako u inostranoj vozačkoj dozvoli datumi izdavanja za svaku pojedinačnu kategoriju nisu razdvojeni, kao datum izdavanja za svaku kategoriju vozila kojom vozač ima pravo da upravlja upisuje se datum izdavanja inostrane vozačke dozvole.

Inostrana vozačka dozvola neće se zameniti za vozačku dozvolu Republike Srbije ako je nevažeća ili je poništena, povučena ili otkazana od strane organa koji je izdao inostranu vozačku dozvolu.

Izuzetno od st. 2. i 7. ovog člana, vozaču koji je vozački ispit za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila položio u Republici Srbiji i koji je vozačku dozvolu Republike Srbije zamenio za inostranu vozačku dozvolu čija je važnost istekla, izdaće se, na zahtev, vozačka dozvola Republike Srbije, ako ispunjava ostale propisane uslove za izdavanje vozačke dozvole. Istekla inostrana vozačka dozvola predaje se teritorijalno nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova ili inostranom organu koji je izdao vozačku dozvolu. Teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova vratiće predatu inostranu vozačku dozvolu organu koji je vozačku dozvolu izdao.

Član 18

Podaci o vozačkim, odnosno probnim dozvolama, evidentiraju se u Registru vozača, koji se vodi u jedinstvenom informacionom sistemu Ministarstva unutrašnjih poslova i sadrži: zahteve za izdavanje vozačke dozvole, kopije priloženih dokaza, redni broj, datum podnošenja zahteva za izdavanje vozačke dozvole, JMBG, prezime i ime vozača, datum i mesto rođenja, sadržaj odluke po zahtevu, broj i datum upravnog akta kojim je odlučeno po zahtevu za izdavanje vozačke dozvole - ako je zahtev rešen negativno, naziv nadležne organizacione jedinice koja je izdala vozačku dozvolu, datum izdavanja i uručenja vozačke dozvole, broj upisa u elektronskom registru vozača, serijski broj izdate vozačke dozvole, kategorije vozila kojima vozač ima pravo da upravlja, važnost pojedinačnih kategorija vozila kojima vozač ima pravo da upravlja, važnost obrasca vozačke dozvole, podatke o izdatim vozačkim dozvolama zbog isteka važenja vozačke dozvole, promene ličnog imena ili prebivališta vozača, zamenama vozačke dozvole zbog pogrešno unetih podataka, krađe, gubitka, oštećenja ili uništenja vozačke dozvole, podatke o izdatim vozačkim dozvolama na osnovu zamene inostrane vozačke dozvole, kategorijama i potkategorijama vozila kojima vozač ima pravo da upravlja i datumima izdavanja dozvole za svaku kategoriju pojedinačno, podatke o izdatim probnim vozačkim dozvolama i podatke o ograničenjima, zabranama i obavezama korišćenja pomagala iz uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila evidentiranim u vozačkoj dozvoli kodovima iz Priloga 1 ovog pravilnika, podatke o izrečenim i izvršenim merama zabrane upravljanja motornim vozilima i skupovima vozila i merama oduzimanja vozačke dozvole.

Član 19

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obrascu vozačke dozvole ("Službeni list SFRJ", br. 74/89 i 17/90) i Pravilnik o vozačkim dozvolama, dozvolama za vozače - instruktore i vozače traktora i potvrdama o poznavanju saobraćajnih propisa ("Službeni glasnik SRS", broj 16/83).

Član 20

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2011. godine.

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o vozačkim dozvolama

("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)

Član 5

Vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima izdavaće se na obrascu izrađenom u skladu sa odredbama Pravilnika o vozačkim dozvolama ("Službeni glasnik RS", broj 73/10), dok se ne utroše proizvedeni obrasci.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 3. aprila 2019. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o vozačkim dozvolama

("Sl. glasnik RS", br. 43/2019)

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. jula 2019. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni i dopuni
Pravilnika o vozačkim dozvolama

("Sl. glasnik RS", br. 128/2020)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. decembra 2020. godine.

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o vozačkim dozvolama

("Sl. glasnik RS", br. 7/2024)

Član 8

Dosijei vozača, formirani do početka primene ovog pravilnika, čuvaju se do smrti vozača i po dobijanju obaveštenja o smrti vozača od nadležnog matičara, komisijski uništavaju, o čemu sa sastavlja zapisnik. 

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac 1

Zahtev za izdavanje vozačke dozvole, izdavanje probne vozačke dozvole, izdavanje nove vozačke dozvole, odnosno nove probne vozačke dozvole i zamenu inostrane vozačke dozvole za vozačku dozvolu Republike Srbije

 

 

 

 

______________    

Policijska uprava - stanica

Broj registra

Broj pošiljke

 

ZAHTEV ZA IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE, IZDAVANJE PROBNE VOZAČKE DOZVOLE, IZDAVANJE NOVE VOZAČKE DOZVOLE, ODNOSNO NOVE PROBNE VOZAČKE DOZVOLE I ZAMENU INOSTRANE VOZAČKE DOZVOLE ZA VOZAČKU DOZVOLU REPUBLIKE SRBIJE

 

 

 

 

 

Prostor za
fotografiju vozača

JMBG

 

 

 

1.

 

2.

 

 

 

Prezime

 

Ime

 

3.

 

 

 

 

Datum i mesto rođenja

 

 

8.

 

 

 

 

 

Prebivalište i adresa

 

Boravište adresa

 

 

Podnosim zahtev za:
1. Izdavanje probne vozačke dozvole
2. Izdavanje vozačke dozvole
3. Izdavanje vozačke dozvole zbog promene ličnog imena
4. Izdavanje vozačke dozvole zbog promene prebivališta vozača
5. Izdavanje vozačke dozvole zbog upisa nove kategorije ____________
6. Izdavanje duplikata vozačke dozvole zbog ________________
7. Zamenu inostrane vozačke dozvole za vozačku dozvolu Republike Srbije

 

Vozačku dozvolu preuzeću u prostorijama PU/PS ______________

 

 

 

Vozačku dozvolu preuzeću na adresi prebivališta (izabranu opciju označi sa x) ____________________

 

kontakt telefon               

 

 

   Potpis lica kome se izdaje
   vozačka dozvola

Prezime i ime zastupnika-punomoćnika

 

 

 

Prebivalište - adresa

 

 

 

Potpis zastupnika - punomoćnika

 

 

 

POTVRDA O PRIJEMU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE-PROBNE VOZAČKE DOZVOLE

 

Stranka ispunjava uslove za izdavanje vozačke dozvole

 

 

 

 

 

___________________
Policijska uprava-stanica

 

 

Broj registra

Broj pošiljke

 

 

 

 

 

JMBG

 

 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

 

Prezime

 

 

Ime

 

3.

 

 

 

 

 

 

Datum i mesto rođenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8.)

Prebivalište i adresa

 

Boravište - adresa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MP

__________________ Datum izdavanja

Potpis službenog lica

 

 

 

Podaci o izdatoj vozačkoj dozvoli:

1. Prezime
2. Ime
3. Datum i mesto rođenja
4a. Datum izdavanja dozvole
4b. Datum do koga važi dozvola
4c. Dozvolu izdao
5. Broj dozvole
(8.) Prebivalište

9. Kategorija

10. Datum izdavanja

11. Važi do

12. Ograničenja

 

 

13.

(14.)

Datum preuzimanja dozvole

 

 

Način uručenja

 

 

Serijski broj obrasca vozačke dozvole

 

 

 

 

 

 

Potpis službenog lica

 

Potpis primaoca

 

Obrazac 2

Vozačka dozvola

Lice vozačke dozvole

Naličje vozačke dozvole

Obrazac 3

Probna vozačka dozvola

Lice probne vozačke dozvole

Naličje probne vozačke dozvole

Prilog 1

JEDINSTVENI KODOVI DODATNIH INFORMACIJA I OGRANIČENJA

1. VOZAČ (zdravstveni razlozi)

01. Korekcija vida i/ili zaštita

01.01 Naočare

01.02 Kontaktno sočivo (kontaktna sočiva)

01.05 Povez za oko

01.06 Naočare ili kontaktna sočiva

01.07 Posebno optičko pomagalo

02. Slušni aparat/aparat za sporazumevanje

03. Proteza/ortoza za ekstremitete

03.01 Proteza/ortoza za gornje ekstremitete

03.02 Proteza/ortoza za donje ekstremitete

2. PRILAGOĐAVANJE VOZILA

10. Prilagođen prenos

10.02 Automatski menjač

10.04 Prilagođen uređaj za kontrolu prenosa

15. Prilagođeno kvačilo

15.01 Prilagođena papučica kvačila

15.02 Ručno kvačilo

15.03 Automatsko kvačilo

15.04 Mera za sprečavanje opstrukcije ili pokretanja papučice kvačila

20. Prilagođen kočioni sistem

20.01 Prilagođena papučica kočnice

20.03 Papučica kočnice za levo stopalo

20.04 Klizna papučica kočnice

20.05 Papučica kočnice pod nagibom

20.06 Kočnica sa ručnim upravljanjem

20.07 Kočenje maksimalnom silom od … N (npr.: 20.07. (300 N))

20.09 Prilagođena pomoćna/parkirna kočnica

20.12 Mera za sprečavanje opstrukcije ili pokretanja papučice kočnice

20.13 Kočnica prilagođena za kočenje kolenom

20.14 Kočioni sistem poduprt spoljnom silom

25. Prilagođen sistem ubrzavanja (gasa)

25.01 Prilagođena papučica gasa

25.03 Papučica gasa pod nagibom

25.04 Uređaj za ručno dodavanje gasa

25.05 Uređaj za dodavanje gasa kolenom

25.06 Radnja dodavanja gasa poduprta spoljnom silom

25.08 Papučica gasa na levoj strani

25.09 Mera za sprečavanje opstrukcije ili pokretanja papučice gasa

31. Prilagođavanje papučica i bezbednosne mere za papučice

31.01 Dodatni komplet paralelnih papučica

31.02 Papučice na (ili skoro na) istoj visini

31.03 Mera za sprečavanje opstrukcije ili pokretanja papučice gasa i kočnice kada se papučicama ne upravlja nogom

31.04 Izdignuti pod

32. Kombinovani sistem radne kočnice i ubrzavanja

32.01 Uređaj za dodavanje gasa i radna kočnica kao kombinovani sistem kojim se upravlja jednom rukom

32.02 Uređaj za dodavanje gasa i radna kočnica kao kombinovani sistem kojim se upravlja spoljnom silom

33. Kombinovani sistem radne kočnice, gasa i upravljača

33.01 Uređaj za dodavanje gasa, radna kočnica i upravljač kao kombinovani sistem kojim se upravlja spoljnom silom jednom rukom

33.02 Uređaj za dodavanje gasa, radna kočnica i upravljač kao kombinovani sistem kojim se upravlja spoljnom silom sa obe ruke

35. Prilagođen raspored komandi (prekidači za svetla, brisači vetrobranskog stakla, mlaznice za pranje vetrobranskog stakla, uređaji za davanje zvučnih znakova, pokazivači pravca itd.)

35.02 Kontrolni uređaji kojima se može rukovati bez ispuštanja upravljača

35.03 Kontrolni uređaji kojima se može rukovati levom rukom bez ispuštanja upravljača

35.04 Kontrolni uređaji kojima se može rukovati desnom rukom bez ispuštanja upravljača

35.05 Kontrolni uređaji kojima se može rukovati bez ispuštanja upravljača, uređaja za dodavanje gasa i kočionog sistema

40. Prilagođen upravljač

40.01 Upravljanje točkom upravljača maksimalnom silom od … N (npr.: "40.01 (140 N)")

40.05 Prilagođen upravljač (proširen i/ili zadebljan deo upravljača, upravljač sa smanjenim prečnikom itd.)

40.06 Prilagođen položaj upravljača

40.09 Nožno upravljanje točkom upravljača

40.11 Pomoćni uređaj uz upravljač

40.14 Alternativni prilagođeni sistem upravljanja jednom rukom

40.15 Alternativni prilagođeni sistem upravljanja sa obe ruke

42. Izmenjeni uređaji za preglednost pozadi/bočnu preglednost

42.01 Prilagođeni uređaj za preglednost pozadi

42.03 Dodatni unutrašnji uređaj kojim se omogućuje bočna preglednost

42.05 Uređaj za preglednost mrtvog ugla

43. Položaj sedenja vozača

43.01 Sedište vozača na visini kojom se omogućuje uobičajena preglednost i na uobičajenoj udaljenosti od upravljača i papučica

43.02 Sedište vozača prilagođeno obliku tela

43.03 Sedište vozača s bočnim osloncem za dobru stabilnost

43.04 Sedište vozača s naslonima za ruke

43.06 Prilagođavanje sigurnosnog pojasa

43.07 Sigurnosni pojas s osloncem za dobru stabilnost

44. Prilagođavanja za motocikle (obavezno korišćenje podkoda)

44.01 Kočnica s jednostrukim upravljanjem

44.02 Prilagođena kočnica prednjeg točka

44.03 Prilagođena kočnica zadnjeg točka

44.04 Prilagođen uređaj za dodavanje gasa

44.08 Visina sedišta koja vozaču omogućava da u sedećem položaju istovremeno postavi obe noge na tlo i uravnoteži motocikl za vreme zaustavljanja i mirovanja

44.09 Maksimalna sila za korišćenje kočnice prednjeg točka … N (npr.: "44.09 (140 N")

44.10 Maksimalna sila za korišćenje kočnice zadnjeg točka … N (npr.: "44.10 (240 N)")

44.11 Prilagođeno mesto za odmaranje nogu

44.12 Prilagođena ručka

45. Motocikl samo s bočnom prikolicom

46. Samo tricikli

47. Ograničeno na vozila s više od dva točka koje vozač ne treba uravnotežavati pri pokretanju, zaustavljanju i mirovanju

50. Ograničeno na posebno vozilo/poseban broj šasije (identifikaciona oznaka vozila (VIN))

Slova koja se upotrebljavaju u kombinaciji s kodovima od 01 do 44 radi daljeg pojašnjenja:

a levo

b desno

c ruka

d stopalo

e sredina

f šaka

g palac

3. KODOVI OGRANIČENOG KORIŠĆENJA

61. Ograničeno na vožnju po danu (npr.: jedan sat nakon izlaska i jedan sat pre zalaska sunca)

62. Ograničeno na putovanja unutar poluprečnika od … km od mesta stanovanja imaoca ili samo unutar grada/regije (npr.: 62 (poluprečnik/mesto))

63. Vožnja bez putnika

64. Ograničeno na putovanja na kojima brzina nije veća od … km/h (npr.: 64 (brzina))

65. Vožnja dozvoljena samo uz pratnju lica koje poseduje vozačku dozvolu bar ekvivalentne kategorije

66. Bez priključnog vozila

67. Zabranjena vožnja autoputem

68. Zabranjen alkohol

69. Ograničeno na vozila sa blokadom u slučaju alkoholisanosti u skladu sa standardom EN 50436. Navođenje datuma isteka važenja ograničenja nije obavezno (npr.: "69" ili "69 (1.1.2019.)")

4. PODACI ZA UPRAVNE SVRHE

70. Zamena vozačke dozvole br. … koju je izdala … (znak razlikovanja EU/UN u slučaju treće zemlje; npr.: "70.0123456789.NL")

71. Duplikat vozačke dozvole br. … (znak razlikovanja EU/UN u slučaju treće zemlje; npr.: "71.987654321.HR")

73. Ograničeno na vozila kategorije B tipa motorni četvorocikl (B1)

78. Ograničeno na vozila sa automatskim menjačem

79. […] Ograničeno na vozila sa specifikacijama navedenim u zagradama, u smislu primene člana 13. Direktive o vozačkim dozvolama Evropskog parlamenta i Saveta broj 2006/126

79.01 Ograničeno na vozila sa dva točka sa bočnom prikolicom ili bez nje

79.02 Ograničeno na vozila kategorije AM, tricikl ili laki četvorocikl

79.03 Ograničeno na tricikle

79.04 Ograničeno na tricikle sa lakom prikolicom čija najveća dozvoljena masa nije veća od 750 kg

79.05 Motocikl kategorije A1 s odnosom snaga/masa većim od 0,1 kW/kg

79.06 Skup vozila kategorije BE sa najvećom dozvoljenom masom priključnog vozila većom od 3.500 kg

80. Ograničeno na imaoce vozačke dozvole za upravljanje vozilom kategorije A, motorni tricikl, koji su mlađi od 24 godine

81. Ograničeno na imaoce vozačke dozvole za upravljanje vozilom kategorije A, motocikl na dva točka, koji su mlađi od 21 godine

95. Vozač koji ima sertifikat o stručnoj kompetentnosti (CPC) kojim se ispunjava uslov profesionalne osposobljenosti propisan Direktivom 2003/59/EZ Evropskog parlamenta i Saveta do … (npr.: "95 (1.1.2020.)")

96. Vozila kategorije B u kombinaciji s priključnim vozilom čija je najveća dozvoljena masa veća od 750 kg kada je najveća dozvoljena masa takvog skupa vozila veća od 3.500 kg, ali nije veća od 4.250 kg

97. Nije dozvoljeno za vozila kategorije C1 na koja se primenjuje Uredba Saveta (EEZ) broj 3821/85 o tahografima u drumskom saobraćaju

5. NACIONALNI KODOVI

100. Obavezna kontrola zdravstvene sposobnosti vozača nakon... (rok se računa od datuma izdavanja uverenja o zdravstvenoj sposobnosti vozača (npr.: 100 (18.12.2019))

101. Važi za upravljanje vozilima C, CE, D1, D1E, D, DE i A kategorije, i to samo vozilima koja koriste vatrogasne službe, vozilima za očuvanje javnog reda i mira, vozilima Vojske Srbije i Ministarstva odbrane

102. Važi samo na teritoriji Republike Srbije za lica iz člana 180. stav 5. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koja nisu navršila 21 godinu, za kategorije C, CE, D1, odnosno D1E, odnosno 24 godine za kategoriju D, odnosno DE