Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O VISINI, IZMENI VISINE I NAČINU OBRAČUNAVANJA NAKNADE ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE

("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju visina, izmena visine i način obračunavanja naknade za pružanje medijske usluge (u daljem tekstu: naknada).

Član 2

Regulatorno telo za elektronske medije (u daljem tekstu: Regulator), donosi rešenje kojim se utvrđuje visina naknade koju pružalac medijske usluge plaća za pravo na pružanje medijske usluge.

Visina naknade utvrđuje se na godišnjem nivou.

Pružalac medijske usluge plaća mesečno Regulatoru 1/12 utvrđene godišnje naknade, do petog u mesecu za tekući mesec.

U slučaju neplaćene dospele naknade za pružanje medijske usluge iz stava 3. ovog člana do petog u mesecu za tekući mesec Regulator obračunava kamatu u skladu sa zakonom kojim se uređuje zatezna kamata.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, za prvih šest meseci pružanja medijske usluge pružalac plaća 1/2 naknade utvrđene na godišnjem nivou, u roku od osam dana od dana prijema dozvole za pružanje medijske usluge i rešenja iz stava 1. ovog člana.

Član 3

Visina naknade obračunava se primenom sledeće formule:

N = O x S x Kvm x Kln x Kpk

Oznake u formuli iz stava 1. ovog člana imaju sledeće značenje:

- N - visina godišnje naknade;

- O - osnovica za utvrđivanje godišnje naknade;

- S - broj stanovnika u zoni pokrivanja (raspodele), odnosno broj korisnika usluge distribucije medijskih sadržaja;

- Kvm - koeficijent vrste elektronskog medija (radio, televizija, druge audio-vizuelne medijske usluge i drugo);

- Kln - koeficijent načina pružanja medijske usluge (linearno i nelinearno pružanje medijske usluge) i tipa medijske usluge prema sadržaju (opšta medijska usluga, specijalizovana medijska usluga i usluga u celosti posvećena televizijskoj prodaji ili samopromociji);

- Kpk - koeficijent programske koncepcije, odnosno vrsta i poreklo sadržaja koji se pruža;

Visina naknade obračunata primenom formule iz stava 1. ovog člana ne može biti niža od 48.000,00 dinara za linearnu i nelinearnu medijsku uslugu televizije, odnosno 12.000,00 dinara za linearnu i nelinearnu medijsku uslugu radija.

Član 4

Osnovica za utvrđivanje godišnje naknade određena je u visini stvarnih troškova regulacije.

Osnovica za utvrđivanje godišnje naknade u slučaju kada je dozvola za pružanje medijske usluge (u daljem tekstu: dozvola) izdata na osnovu javnog konkursa iznosi 7,23 dinara.

Osnovica za utvrđivanje godišnje naknade u slučaju kada je dozvola, odnosno odobrenje izdato na osnovu zahteva iznosi:

1) 0,15 dinara, ako je podnosiocu zahteva već izdata dozvola na osnovu javnog konkursa isključivo za program za koji zahtevom traži izdavanje dozvole;

2) 0,65 dinara, ako podnosiocu zahteva nije izdata dozvola na osnovu javnog konkursa za program za koji zahtevom traži izdavanje dozvole.

Član 5

Broj stanovnika na području na kome se pruža medijska usluga utvrđuje se na osnovu zvaničnih podataka organa nadležnog za poslove statistike i podataka o zoni pokrivanja/raspodele koji se dobijaju od javnog preduzeća za upravljanje emisionom infrastrukturom i nezavisnog regulatornog tela za oblast elektronskih komunikacija.

Broj korisnika usluge distribucije medijskih sadržaja utvrđuje se na osnovu podataka koji se dobijaju od operatora elektronskih komunikacionih mreža za emitovanje i distribuciju medijskih sadržaja.

Član 6

Ako je dozvola, odnosno odobrenje izdato za televizijsko emitovanje, koeficijent Kvm iznosi 1,00.

Ako je dozvola, odnosno odobrenje izdato za pružanje medijske usluge radija, koeficijent Kvm iznosi iznosi 0,079.

Član 7

Ako je dozvola izdata za pružanje opšte usluge televizije ili opšte medijske usluge radija, koeficijent Kln iznosi 1,00.

Ako je dozvola izdata za pružanje specijalizovane usluge televizije, specijalizovane medijske usluge radija ili medijske usluge u celosti posvećene televizijskoj prodaji i samopromociji, koeficijent Kln iznosi 0,75.

Ako je odobrenje izdato za pružanje opšte nelinearne audio-vizuelne medijske usluge ili opšte medijske usluge radija na zahtev, koeficijent Kln iznosi 0,50.

Ako odobrenje izdato za pružanje specijalizovane nelinearne audio-vizuelne medijske usluge, specijalizovane medijske usluge radija na zahtev ili nelinearne usluge u celosti posvećene televizijskoj prodaji i samopromociji, koeficijent Kln iznosi 0,25.

Član 8

Regulator u postupku utvrđivanja visine godišnje naknade uzima u obzir programsku koncepciju pružaoca medijske usluge koja je sastavni deo dozvole za pružanje medijske usluge, kao i podatke koje je pribavio uvidom u program koji pružalac medijske usluge objavljuje.

Ako pružalac medijske usluge samo zadovoljava propisane minimalne programske uslove, vrednost koeficijenta Kpk je 1,00.

Ako naučno-obrazovni, kulturno-umetnički ili dečiji programski sadržaji ili sopstveni dokumentarni program, imaju zajedno ili pojedinačno udeo u ukupnom godišnje objavljenom programu pružaoca medijske usluge:

1) od 2% do 5% vrednost koeficijenta Kpk je 0,95;

2) preko 5% do 10% vrednost koeficijenta Kpk je 0,90;

3) preko 10% do 15% vrednost koeficijenta Kpk je 0,85;

4) preko 15% do 20% vrednost koeficijenta Kpk je 0,80;

5) preko 20% vrednost koeficijenta Kpk je 0,75.

Ako je program pružaoca medijske usluge specijalizovan za objavljivanje naučno-obrazovnog, kulturno-umetničkog ili dečijeg programskog sadržaja, vrednost Kpk je 0,75.

Ako naučno-obrazovni, kulturno-umetnički ili dečiji programski sadržaji, koji su sopstvena produkcija pružaoca medijske usluge, imaju, zajedno ili pojedinačno, udeo preko 25% u ukupnom godišnje objavljenom programu, vrednost koeficijenta Kpk je 0,75.

Ako informativni programski sadržaji u sopstvenoj produkciji imaju udeo u ukupnom godišnje objavljenom programu pružaoca medijske usluge preko 5%, vrednost koeficijenta Kpk je 0,90.

Ako programski sadržaji na jezicima nacionalnih manjina imaju udeo u ukupnom godišnje objavljenom programu pružaoca medijske usluge:

1) od 2% do 5%, vrednost koeficijenta Kpk je 0,95;

2) preko 5% do 15%, vrednost koeficijenta Kpk je 0,90;

3) preko 15% do 25%, vrednost koeficijenta Kpk je 0,85;

4) preko 25%, vrednost koeficijenta Kpk je 0,75.

Ako program pružaoca medijskih usluga ima udeo programskih sadržaja prilagođenih osobama sa invaliditetom, odnosno osobama sa oštećenjem vida i sluha:

1) od 2% do 5%, vrednost koeficijenta Kpk je 0,95;

2) preko 5%, vrednost koeficijenta Kpk je 0,90.

Ako su ispunjeni uslovi za primenu više merila iz st. 3-8. ovog člana, umanjenja po osnovu primene tih merila se sabiraju, s tim da ukupan zbir umanjenja ne može prelaziti 30%, te najniža utvrđena vrednost koeficijenta Kpk je 0,70.

Član 9

Regulator može u toku važenja izdate dozvole, odnosno odobrenja da izmeni visinu utvrđene godišnje naknade.

Regulator će izmeniti visinu utvrđene godišnje naknade u slučaju:

1) promene podataka o broju stanovnika na osnovu zvaničnih podataka organa nadležnog za poslove statistike;

2) promene podataka o zoni pokrivanja/raspodele na osnovu zvaničnih podataka nezavisnog regulatornog tela za oblast elektronskih komunikacija, odnosno javnog preduzeća za upravljanje emisionom infrastrukturom;

3) promene podataka o broju korisnika usluga distribucije medijskih sadržaja dobijenih od operatora elektronskih komunikacionih mreža za distribuciju medijskih sadržaja;

4) kada utvrdi da uslovi za primenu neke od vrednosti koeficijenta Kpk iz člana 8. st. 3-8. ovog pravilnika nisu ispunjeni;

5) da, na osnovu zahteva pružaoca medijske usluge za umanjenje utvrđene godišnje naknade, utvrdi da njegov program zadovoljava uslove da se prilikom utvrđivanja godišnje naknade primeni neka od vrednosti koeficijenta Kpk iz člana 8. st. 3-8. ovog pravilnika.

Izmena godišnje naknade iz stava 2. tač. 1)-4) ovog člana vrši se po službenoj dužnosti i primenjuje se od naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je doneto rešenje o izmeni.

Ako na osnovu uvida u program pružaoca medijske usluge, Regulator utvrdi da uslovi za primenu neke od vrednosti Kpk iz člana 8. st. 3-8. ovog pravilnika nisu ispunjeni, izmeniće rešenjem utvrđenu godišnju naknadu u skladu sa utvrđenim činjenicama.

Program na osnovu koga se traži umanjenje utvrđene godišnje naknade mora biti u skladu sa programskom koncepcijom koja je sastavni deo dozvole, odnosno odobrenja.

Pružalac medijske usluge može podneti zahtev iz stava 2. tačka 5) ovog člana najkasnije do 1. septembra tekuće godine za narednu godinu i dužan je da u zahtevu jasno odredi razloge zbog kojih traži izmenu utvrđene naknade, visinu umanjenja koje zahteva, kao i da podnese snimak svog programa emitovanog tokom tri meseca koji prethode podnošenju zahteva.

Na osnovu zahteva pružaoca medijske usluge iz stava 2. tačka 5) ovog člana, Regulator utvrđuje ispunjenost uslova i vrši izmenu visine godišnje naknade počev od naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je podnet zahtev.

Član 10

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o visini, izmeni visine i načinu obračunavanja naknade za pružanje medijske usluge ("Službeni glasnik RS", broj 104/16).

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".