Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O VISINI, IZMENI VISINE I NAČINU OBRAČUNAVANJA NAKNADE ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE

("Sl. glasnik RS", br. 104/2016)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju visina, izmena visine i način obračunavanja naknade za pružanje medijske usluge (u daljem tekstu: naknada).

Član 2

Regulatorno telo za elektronske medije (u daljem tekstu: Regulator), donosi rešenje kojim se utvrđuje visina naknade koju pružalac medijske usluge plaća za pravo na pružanje medijske usluge.

Visina naknade utvrđuje se na godišnjem nivou.

Pružalac medijske usluge plaća mesečno Regulatoru 1/12 utvrđene godišnje naknade, do petog u mesecu za tekući mesec.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, za prvih šest meseci pružanja medijske usluge pružalac plaća 1/2 naknade utvrđene na godišnjem nivou, u roku od osam dana od dana prijema dozvole za pružanje medijske usluge i rešenja iz stava 1. ovog člana.

Član 3

Visina naknade obračunava se primenom sledeće formule:

N = O x Ktr x S x Kzp x Kvm x Kln x Kpk

Oznake u formuli iz stava 1. ovog člana imaju sledeće značenje:

- N - visina godišnje naknade;

- O - osnovica za utvrđivanje godišnje naknade;

- Ktr - koeficijent stvarnih troškova regulacije;

- S - broj stanovnika u zoni pokrivanja, odnosno broj korisnika usluge distribucije medijskih sadržaja;

- Kzp - korektivni koeficijent zone pokrivanja;

- Kvm - koeficijent vrste elektronskog medija (radio, televizija, druge audio-vizuelne medijske usluge i drugo);

- Kln - koeficijent načina pružanja medijske usluge (linearno i nelinearno pružanje medijske usluge) i tipa medijske usluge prema sadržaju (opšta medijska usluga i specijalizovana medijska usluga);

- Kpk - koeficijent programske koncepcije.

Član 4

Osnovica za utvrđivanje godišnje naknade određena je u visini stvarnih troškova regulacije.

Osnovica za utvrđivanje godišnje naknade u slučaju kada je dozvola za pružanje medijske usluge (u daljem tekstu: dozvola) izdata na osnovu javnog konkursa iznosi 7,85 dinara.

Osnovica za utvrđivanje godišnje naknade u slučaju kada je dozvola izdata na osnovu zahteva iznosi:

1) 0,13 dinara, ako je podnosiocu zahteva već izdata dozvola na osnovu javnog konkursa za program za koji zahtevom traži izdavanje dozvole;

2) 0,57 dinara, ako podnosiocu zahteva nije izdata dozvola na osnovu javnog konkursa za program za koji zahtevom traži izdavanje dozvole.

Član 5

Koeficijent stvarnih troškova regulacije (Ktr) utvrđuje se svake godine, na osnovu finansijskog plana Regulatora na koji je saglasnost dala Narodna skupština, kao odnos stvarnih troškova regulacije po finansijskom planu iz tekuće godine u odnosu na finansijski plan iz prethodne godine.

Član 6

Broj stanovnika na području na kome se pruža medijska usluga utvrđuje se na osnovu zvaničnih podataka organa nadležnog za poslove statistike i podataka o zoni pokrivanja koji se dobijaju od nezavisnog regulatornog tela za oblast elektronskih komunikacija.

Broj korisnika usluge distribucije medijskih sadržaja utvrđuje se na osnovu podataka koji se dobijaju od operatora elektronskih komunikacionih mreža za emitovanje i distribuciju medijskih sadržaja.

Član 7

Ako pružalac medijske usluge objavljuje program putem terestričkog digitalnog prenosa u okviru prvog multipleksa, koeficijent Kzp iznosi 0,95.

Ako pružalac medijske usluge objavljuje program putem terestričkog digitalnog prenosa u okviru drugog ili trećeg multipleksa, vrednost koeficijenta Kzp određuje se tako što se iznos 0,90 množi količnikom broja stanovnika na području za koji je dozvola izdata i broja stanovnika na području na kome se pruža medijska usluga, koji se može kretati samo u rasponu od 0,01 do 1,00, i koeficijentom faktičkog uvećanja zone pokrivanja.

U smislu stava 2. ovog člana visina koeficijenta faktičkog uvećanja zone pokrivanja određuje se u zavisnosti od toga koliko puta se faktički povećao broj stanovnika na području na kome se pruža medijska usluga u odnosu na broj stanovnika na području za koji je izdata dozvola, i iznosi:

1) 1,05 ako se broj stanovnika uvećao do 50%;

2) 1,07 ako se broj stanovnika uvećao preko 50% do 70%;

3) 1,09 ako se broj stanovnika uvećao preko 70%.

Ako pružalac medijske usluge radija objavljuje program putem terestričkog analognog prenosa koeficijent Kzp iznosi 0,6.

Ako pružalac medijske usluge objavljuje program putem druge elektronske komunikacione mreže (kablovski distributivni sistem, IPTV i dr.), koeficijent Kzp iznosi 1,00.

Član 8

Ako je dozvola izdata za pružanje audio-vizuelne medijske usluge (televizijsko emitovanje i audio-vizuelne medijske usluge na zahtev), koeficijent Kvm iznosi 1,00.

Ako je dozvola izdata za pružanje medijske usluge radija, koeficijent Kvm iznosi 0,079.

Član 9

Ako je dozvola izdata za pružanje opšte usluge televizijskog emitovanja ili opšte linearne medijske usluge radija, Kln iznosi 1,00.

Ako je dozvola izdata za pružanje specijalizovane usluge televizijskog emitovanja, specijalizovane linearne medijske usluge radija ili linearne usluge u celosti posvećene televizijskoj prodaji i samopromociji, Kln iznosi 0,75.

Ako je dozvola izdata za pružanje opšte nelinearne audio-vizuelne medijske usluge ili opšte medijske usluge radija na zahtev, Kln iznosi 0,05.

Ako dozvola izdata za pružanje specijalizovane nelinearne audio-vizuelne medijske usluge, specijalizovane medijske usluge radija na zahtev ili nelinearne usluge u celosti posvećene televizijskoj prodaji i samopromociji, Kln iznosi 0,0375.

Član 10

Regulator u postupku utvrđivanja visine godišnje naknade uzima u obzir programsku koncepciju pružaoca medijske usluge koja je sastavni deo dozvole za pružanje medijske usluge, kao i podatke koje je pribavio uvidom u program koji pružalac medijske usluge objavljuje, ako je reč o imaocu dozvole.

Ako pružalac medijske usluge samo zadovoljava propisane minimalne programske uslove, vrednost Kpk je 1,00.

Ako naučno-obrazovni, kulturno-umetnički ili dečiji programski sadržaji ili dokumentarni program u sopstvenoj produkciji imaju, zajedno ili pojedinačno, udeo u ukupnom godišnje objavljenom programu pružaoca medijske usluge:

1) od 2% do 5% vrednost Kpk je 0,95;

2) preko 5% do 10% vrednost Kpk je 0,90;

3) preko 10% do 15% vrednost Kpk je 0,85;

4) preko 15% do 20% vrednost Kpk je 0,80;

5) preko 20% vrednost Kpk je 0,75.

Ako je program pružaoca medijske usluge specijalizovan za objavljivanje naučno-obrazovnog, kulturno-umetničkog ili dečijeg programskog sadržaja, vrednost Kpk je 0,75.

Ako naučno-obrazovni, kulturno-umetnički ili dečiji programski sadržaji, koji su sopstvena produkcija pružaoca medijske usluge, imaju, zajedno ili pojedinačno, udeo preko 25% u ukupnom godišnje objavljenom programu, vrednost Kpk je 0,75.

Ako informativni programski sadržaji u sopstvenoj produkciji imaju udeo u ukupnom godišnje objavljenom programu pružaoca medijske usluge preko 5% do 15% vrednost koeficijenta Kpk je 0,9.

Ako programski sadržaji na jezicima nacionalnih manjina imaju udeo u ukupnom godišnje objavljenom programu pružaoca medijske usluge:

1) od 2% do 5% vrednost Kpk je 0,95;

2) preko 5% do 15% vrednost Kpk je 0,90;

3) preko 15% do 25% vrednost Kpk je 0,85;

4) preko 25% vrednost Kpk je 0,75.

Ako su ispunjeni uslovi za primenu više merila iz st. 3. do 7. ovog člana, umanjenja po osnovu primene tih merila se sabiraju, s tim da ukupan zbir umanjenja ne može prelaziti 30%, te najniža utvrđena vrednost koeficijenta Kpk je 0,70.

Član 11

Regulator može u toku važenja izdate dozvole da izmeni visinu utvrđene godišnje naknade.

Regulator će izmeniti visinu utvrđene godišnje naknade u slučaju:

1) promene koeficijenta stvarnih troškova regulacije;

2) promene podataka o broju stanovnika na osnovu zvaničnih podataka organa nadležnog za poslove statistike;

3) promene podataka o zoni pokrivanja na osnovu zvaničnih podataka nezavisnog regulatornog tela za oblast elektronskih komunikacija;

4) promene podataka o broju korisnika usluga distribucije medijskih sadržaja dobijenih od operatora elektronskih komunikacionih mreža za emitovanje i distribuciju medijskih sadržaja;

5) kada utvrdi da uslovi za primenu neke od vrednosti Kpk iz člana 10. st. 3. do 7. ovog pravilnika nisu ispunjeni;

6) da, na osnovu zahteva pružaoca medijske usluge za umanjenje utvrđene godišnje naknade, utvrdi da njegov program zadovoljava uslove da se prilikom utvrđivanja godišnje naknade primeni neka od vrednosti koeficijenta Kpk iz člana 10. st. 3. do 7. ovog pravilnika.

Izmena godišnje naknade iz stava 2. tač. 1), 2), 3), 4) i 5) ovog člana vrši se po službenoj dužnosti i primenjuje se od naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je doneto rešenje o izmeni.

Ako na osnovu uvida u program pružaoca medijske usluge, Regulator utvrdi da uslovi za primenu neke od vrednosti Kpk iz člana 10. st. 3. do 7. ovog pravilnika nisu ispunjeni, izmeniće rešenjem utvrđenu godišnju naknadu u skladu sa utvrđenim činjenicama.

Program na osnovu koga se traži umanjenje utvrđene godišnje naknade mora biti u skladu sa programskom koncepcijom koja je sastavni deo dozvole.

Pružalac medijske usluge može podneti zahtev iz stava 2. tačka 6) ovog člana najkasnije do 1. septembra tekuće godine za narednu godinu i dužan je da u zahtevu jasno odredi razloge zbog kojih traži izmenu utvrđene naknade, visinu umanjenja koje zahteva, kao i da podnese snimak svog programa emitovanog tokom tri meseca koji prethode podnošenju zahteva.

Na osnovu zahteva pružaoca medijske usluge iz stava 2. tačka 6) ovog člana, Regulator utvrđuje ispunjenost uslova i vrši izmenu visine godišnje naknade počev od naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je podnet zahtev.

Član 12

Visina godišnje naknade za pružanje medijske usluge utvrđivaće se na način propisanim ovim pravilnikom počev od naknade za 2017. godinu.

Član 13

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o merilima za utvrđivanje visine naknade za emitovanje radio i/ili televizijskog programa (prečišćen tekst od 24. oktobra 2006. godine), izmenjen i dopunjen Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o merilima za utvrđivanje visine naknade za emitovanje radio i/ili televizijskog programa ("Službeni glasnik RS", broj 50/09).

Član 14

Ovaj pravilnik, po dobijenoj saglasnosti Vlade, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".