Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU CENA MATERIJALA ZA DIJALIZE KOJE SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

("Sl. glasnik RS", br. 88/2012, 41/2013, 63/2013, 91/2013, 36/2014, 80/2015, 114/2015 i 109/2016)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se cene materijala za kontinuirane postupke zamene bubrežne funkcije i plazmaferezu koji se obavljaju u slučaju terapijskih opcija, cene materijala za dijalizu jetre uz simultanu zamenu bubrežne funkcije koja se obavlja u slučaju terapijskih opcija, naknada troškova osiguranim licima koja se dijaliziraju u kućnim uslovima za utrošenu električnu energiju i vodu, potrošni materijal, servisiranje aparata za hemodijalizu i nabavka materijala za dijalize koje obezbeđuje Republički fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Čl. 2 i 3

(Brisani)

Član 4

Utvrđuju se cene materijala za kontinuirane postupke zamene bubrežne funkcije i plazmaferezu koji se obavljaju u slučaju terapijskih opcija, bez poreza na dodatu vrednost, i to:

Red. br.

Terapijske opcije

Vrsta kita (sadržaj kita: filter, prateći sistem linija i pripadajućih sadržaja) + otpadna kesa

Dijalizni rastvor u kesama

Supsticioni rastvor u kesama

Cene po dijalizi (u din.)

1.

Kontinuirana venovenska hemodijafiltracija (CVVH)

Set za CVVH sa filterom površine 0,6-0,9 m2 ili 1,0-1,8 m2, a za pedijatrijski uzrast sa filterom površine 0,042-0,2m2; + otpadna kesa

 

Supstitucioni rastvor
(35 ml/kg TM/h)

35.551,85

2.

Kontinuirana venovenska hemodijaliza (CVVHD)

Set za CVVHD sa filterom površine 0,6-0,9 m2 ili 1,0-1,8 m2, a za pedijatrijski uzrast sa filterom površine 0,042-0,2m2; + otpadna kesa

Dijalizni rastvor (do 1800 ml/h)

 

35.551,85

3.

Spora kontinuirana ultrafiltracija (SCUF)

Set za SCUF sa filterom površine 0,6-0,9 m2 ili 1,0-1,5 m2; + otpadna kesa

 

 

36.251,85

4.

Visoko volumna venovenska hemodijafiltracija (HV-CVVHDF)

Set za HV-CVVHDF sa filterom površine 0,6-0,9 m2 ili 1,0-1,8 m2; + otpadna kesa

Dijalizni rastvor (do 1800 ml/h)

Supstitucioni rastvor
(do 70 ml/kg TM/h)

39.951,85

5.

Kontinuirana venovenska hemodijafiltracija (CVVHDF)

Set za CVVHDF sa filterom površine 0,6-0,9 m2 ili 1,0-1,8 m2, a za pedijatrijski uzrast sa filterom površine 0,042-0,2 m2; + otpadna kesa

Dijalizni rastvor (do 1800 ml/h)

Supstitucioni rastvor
(35 ml/kg TM/h)

36.251,85

6.

Hemoperfuzija

Set za hemoperfuziju

 

 

37.751,85

7.

Plazmafereza ili plazmaseparacija (PF ili MPS)

Set za plazmaferezu ili za plazmaseparaciju sa filterom površine 0,15-0,60 m2

 

Supstitucioni rastvor sastavljen od:
Opcija 1 - rastvor sastavljen od 0.9% NaCl i 20% humanih albumina,
ili
Opcija 2 - Sveže zamrznuta plazma

33.697,22

Član 5

Utvrđuju se cene materijala za dijalizu jetre uz simultanu zamenu bubrežne funkcije koja se obavlja u slučaju terapijskih opcija, bez poreza na dodatu vrednost, i to:

Red. br

Terapijske opcije

Vrsta kita (sadržaj kita: filter, prateći sistem linija i pripadajućih sadržaja, otpadna kesa)

Supsticioni rastvor u kesama
(min. izmene 2L/h 48L/24h)

Cena po dijalizi
(u din.)

1.

Dijaliza jetre sa kontinuiranim postupkom zamene bubrežne funkcije

Set za dijalizu jetre sa setom za CVVHDF po tipu mašine

Supstitucioni rastvor u originalnim kesama

185.185,19

2.

Dijaliza jetre sa hemodijalizom

Set za dijalizu jetre sa setom za hemodijalizu po tipu mašine

Standardni koncentrati za hemodijalizu po tipu mašine (bikarbonatni i kiseli)

185.185,19

3.

Dijaliza jetre sa hemodijalizom u pedijatriji

Set za dijalizu jetre sa setom za hemodijalizu po tipu mašine

Standardni koncentrati za hemodijalizu po tipu mašine (bikarbonatni i kiseli)

185.185,19

Član 6

Osiguranim licima koja obavljaju hemodijalizu u kućnim uslovima, utvrđuje se naknada troškova za utrošenu električnu energiju i vodu u ukupnom iznosu od 278,82 dinara, od čega 237,31 dinar za električnu energiju i 41,51 dinar za vodu, za jednu hemodijalizu.

Naknada troškova za utrošenu električnu energiju utvrđuje se za količinu od 21 kWh, a naknada troškova za utrošenu vodu utvrđuje se za količinu od 522 litara za jednu hemodijalizu.

Usklađivanje iznosa naknade iz stava 1. ovog člana vrši se u slučaju promene cena električne energije i vode za 5 i više procenata, prema podacima ovlašćenih distributera.

Odluku o usklađivanju iznosa naknade iz stava 1. ovog člana donosi Upravni odbor Republičkog fonda.

Član 7

Osiguranim licima koja obavljaju hemodijalizu u kućnim uslovima, dostavlja se materijal specifičan za vrstu dijalize i materijal neophodan za rad mašine, na kućnu adresu od strane izabranog ponuđača RFZO (u postupku javne nabavke) po sledećoj dinamici i količini:

A) Materijal specifičan za hemodijalizu po jednoj hemodijalizi utvrđuje se u skladu sa opštim aktom Republičkog fonda kojim su propisani standardi materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima koja se leče hemodijalizom u kućnim uslovima.

B) Materijal neophodan za rad aparata za hemodijalizu

1. Sredstvo za sterilizaciju i dekalcifikaciju mašina za jednu hemodijalizu u skladu sa tehničkom karakteristikom aparata.

2. Filter za visoko prečišćenu vodu neophodan za rad dijalizne mašine, po tipu dijalizne mašine:

- filter za aparate marke "Gambro" - 2 za 1 mesec (U8000S),

- filter za aparate marke "Fresenius" - 2 za 3 meseca (DIASAFE PLUS),

- filter za aparate marke "Braun" - 2 za 6 meseci (DIACAP ULTRA FLUID FILTER) - filter za aparat marke "Belco" - 1 za 4 meseca (Multipure) i 1 za 1 mesec (Forclean).

Član 8

Osiguranim licima koja obavljaju hemodijalizu u kućnim uslovima utvrđuje se naknada troškova za materijal nespecifičan za hemodijalizu, ostali neophodni materijal, materijal neophodan za rad aparata za hemodijalizu (u daljem tekstu: potrošni materijal) i za troškove za servisiranje aparata za hemodijalizu u ukupnoj vrednosti od 3.612,13 dinara za jednu hemodijalizu.

Potrošni materijal iz stava 1. ovog člana obuhvata:

1) Materijal nespecifičan za hemodijalizu po jednoj hemodijalizi:

- heparin i.v. 3 ampule po 5000 IJ,

- fiziološki rastvor - 2 litra,

- sistem za infuziju - 2 komada,

- špricevi - 3 komada po 20 ml,

- injekcijske igle - 3 komada;

- sterilne komprese 5x5 - 20 komada,

- nepropusna podloška ispod ruke 50x50 cm - 1 komad,

- kompresivni flaster hipoalergijski 2,5 cm x 1,5 m,

- AV igle - 2 komada,

- maska - 1 komad,

- nesterilne gumirane i talkirane rukavice - 4 komada,

- povidon jod 10 ml,

- kesa za smeće.

2) Ostali materijal neophodan za kućnu dijalizu po jednoj hemodijalizi:

- sredstvo za dezinfekciju ruku i mašina za dijalizu 20 ml,

- sredstvo za dezinfekciju AV fistule 20 ml,

- sredstvo za dezinfekciju prostorije 100 ml,

- alkohol 50 ml,

- muljni filter - 3 komada mesečno,

- ugljeni filter - 1 komad mesečno,

- bakteriološki filter - 1 komad mesečno,

- test trake za proveru ostatka dezinficijensa - 2 komada,

- formaldehid za RO 150 ml,

- citosteril za RO 150 ml.

3) Materijal neophodan za rad aparata za hemodijalizu:

- tabletirana so 1,8 kg po jednoj hemodijalizi.

Osigurano lice koje se leči hemodijalizom u kućnim uslovima dužno je da obezbedi održavanje aparata za kućnu hemodijalizu u ispravnom stanju kod ovlašćenog servisera.

Usklađivanje iznosa naknade troškova iz stava 1. ovog člana vrši se za procenat rasta potrošačkih cena samo u slučaju kada su potrošačke cene povećane za više od 5% prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Odluku o usklađivanju iznosa naknade iz stava 1. ovog člana donosi Upravni odbor Republičkog fonda.

Član 9

Osiguranim licima koja obavljaju peritoneumsku dijalizu u kućnim uslovima (CAPD ili APD) utvrđuje se naknada troškova za nespecifičan materijal za peritoneumsku dijalizu u iznosu od 2.505,00 din. za APD na mesečnom nivou i 3.090,00 din. za CAPD na mesečnom nivou, i to za:

- nespecifičan materijal za automatsku peritoneumsku dijalizu: tečni sapun sa antiseptikom, originalno pakovanje(a) 1 litar mesečno, dezinfekciono sredstvo za ruke i površine na alkoholnoj bazi, originalno pakovanje(a) 1 litar mesečno, papirna hirurška maska do 60 komada mesečno, flaster sa gazom, hipoalergijski 1 m + 1 m 8 komada mesečno

- nespecifičan materijal za kontinuiranu ambulatornu peritoneumsku dijalizu: tečni sapun sa antiseptikom, originalno pakovanje(a) 1 litar mesečno, dezinfekciono sredstvo za ruke i površine na alkoholnoj bazi, originalno pakovanje(a) 1 litar mesečno, papirna hirurška maska do 150 komada mesečno, flaster sa gazom, hipoalergijski 1 m + 1 m 8 komada mesečno.

Usklađivanje iznosa naknade troškova iz stava 1. ovog člana vrši se u slučaju kada je indeks potrošačkih cena veći od 5% prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Odluku o usklađivanju iznosa naknade iz stava 1. ovog člana donosi Upravni odbor Republičkog fonda.

Član 10

Naknadu troškova iz člana 6. ovog pravilnika, osiguranim licima isplaćuje filijala Republičkog fonda do 5. u mesecu za protekli mesec, a naknadu troškova iz čl. 8. i 9. ovog pravilnika do 5. u mesecu za tekući mesec.

Naknada troškova osiguranim licima iz stava 1. ovog člana, utvrđuje se na osnovu podnetog zahteva, i potvrde zdravstvene ustanove, u kojoj se osigurano lice leči, o broju dijaliza u toku meseca.

Član 11

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o utvrđivanju cena materijala za dijalize koje se obezbeđuju na teret sredstava zdravstvenog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 50/06, 67/06, 74/06, 84/06 - ispravka, 31/07, 65/07, 95/07, 40/08, 90/08, 51/09, 96/09, 17/10, 24/10, 24/11 i 31/11).

Član 12

Po dobijanju saglasnosti ministra nadležnog za poslove zdravlja, ovaj pravilnik objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o utvrđivanju cena materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

("Sl. glasnik RS", br. 41/2013)

Član 5

Po dobijanju saglasnosti ministra nadležnog za poslove zdravlja ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o utvrđivanju cena materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

("Sl. glasnik RS", br. 63/2013)

Član 5

Po dobijanju saglasnosti ministra nadležnog za poslove zdravlja ovaj pravilnik objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.