Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU CENA MATERIJALA I DRUGIH TROŠKOVA ZA DIJALIZE KOJE SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

("Sl. glasnik RS", br. 6/2024)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se cene materijala po vrstama dijaliza koje osigurana lica obavljaju u zdravstvenim ustanovama i kućnim uslovima, kao i naknade troškova osiguranim licima koja dijalizu obavljaju u kućnim uslovima, a koje Republički fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Vrste dijaliza iz stava 1. ovog člana utvrđene su opštim aktom Republičkog fonda kojim se uređuju bliži uslovi i način ostvarivanja prava na dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

II CENE MATERIJALA ZA DIJALIZE

Član 2

Materijal za dijalize koje se obavljaju u zdravstvenim ustanovama propisan je opštim aktom kojim se uređuju bliži uslovi i način ostvarivanja prava na dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Cene materijala iz stava 1. ovog člana utvrđuju se u postupku javne nabavke.

III OBEZBEĐIVANJE MATERIJALA I NAKNADA TROŠKOVA OSIGURANIM LICIMA ZA OBAVLJANJE DIJALIZE U KUĆNIM USLOVIMA

Član 3

Osiguranim licima koja se leče hemodijalizom u kućnim uslovima materijal specifičan za hemodijalizu i materijal neophodan za rad aparata za hemodijalizu, osim tabletirane soli, obezbeđuje Republički fond po ceni po kojoj se isti materijal obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za hemodijalizu osiguranih lica u zdravstvenim ustanovama.

Materijal za hemodijalizu iz stava 1. ovog člana osiguranim licima na kućnu adresu dostavlja ovlašćeni isporučilac u zavisnosti od vrste aparata za hemodijalizu.

Član 4

Osiguranim licima koja obavljaju hemodijalizu u kućnim uslovima utvrđuje se naknada troškova za materijal nespecifičan za hemodijalizu, materijal neophodan za rad aparata za hemodijalizu - tabletiranu so, ostali materijal za hemodijalizu u kućnim uslovima (u daljem tekstu: potrošni materijal) utvrđen opštim aktom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i naknada troškova za servisiranje aparata za hemodijalizu, u ukupnom iznosu od 5.038,92 dinara po jednoj hemodijalizi.

Osiguranim licima koja obavljaju hemodijalizu u kućnim uslovima preko centralnog venskog katetera naknada troškova iz stava 1. ovog člana uvećava se za naknadu troškova za rastvor za prevenciju infekcija i koagulacija u centralnim venskim kateterima, koji sadrži antikoagulantno i antiinflamatorno sredstvo u iznosu od 2.461,50 dinara po jednoj hemodijalizi.

Osigurano lice koje se leči hemodijalizom u kućnim uslovima dužno je da obezbedi održavanje aparata za kućnu hemodijalizu u ispravnom stanju kod ovlašćenog servisera.

Usklađivanje iznosa naknade troškova iz st. 1. i 2. ovog člana vrši se za procenat rasta potrošačkih cena samo u slučaju kada su potrošačke cene povećane za više od 5% prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Odluku o usklađivanju iz stava 3. ovog člana donosi Upravni odbor Republičkog fonda.

Član 5

Osiguranom licu koje obavlja hemodijalizu u kućnim uslovima, utvrđuje se naknada troškova za utrošenu električnu energiju i utrošenu vodu po jednoj hemodijalizi u iznosu od 387,76 dinara, od čega 338,73 dinara za utrošenu električnu energiju i 49,03 dinara za utrošenu vodu.

Naknada troškova iz stava 1. ovog člana utvrđuje se za utrošenu električnu energiju u količini od 21 kWh po jednoj hemodijalizi i za utrošenu vodu u količini od 522 litara po jednoj hemodijalizi.

Usklađivanje iznosa naknade iz stava 2. ovog člana vrši se u slučaju promene cena električne energije i vode za više od 5% prema podacima ovlašćenih distributera.

Odluku o usklađivanju iz stava 3. ovog člana donosi Upravni odbor Republičkog fonda.

Član 6

Osiguranim licima koja obavljaju automatsku peritoneumsku dijalizu (APD) ili kontinuiranu ambulatornu peritoneumsku dijalizu (CAPD) u kućnim uslovima, utvrđuje se naknada troškova za nespecifičan materijal za peritoneumsku dijalizu utvrđen opštim aktom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, u iznosu od 3.494,48 dinara za APD, odnosno 4.310,55 dinara za CAPD, za jedan mesec.

Usklađivanje iznosa naknade troškova iz stava 1. ovog člana vrši se za procenat rasta potrošačkih cena samo u slučaju kada su potrošačke cene povećane za više od 5% prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Odluku o usklađivanju iz stava 2. ovog člana donosi Upravni odbor Republičkog fonda.

Član 7

Naknadu troškova iz čl. 4. do 6. ovog pravilnika isplaćuje matična filijala Republičkog fonda na osnovu podnetog zahteva osiguranog lica i potvrde zdravstvene ustanove, u kojoj se osigurano lice leči o broju dijaliza obavljenih, odnosno predviđenih u toku meseca, a za osigurana lica koja obavljaju hemodijalizu u kućnim uslovima preko centralnog venskog katetera i na osnovu potvrde zdravstvene ustanove da osigurano lice obavlja hemodijalizu u kućnim uslovima preko centralnog venskog katetera.

Naknada troškova iz člana 5. ovog pravilnika, osiguranim licima isplaćuje se do petog u mesecu za protekli mesec, a naknadu troškova iz čl. 4. i 6. ovog pravilnika do petog u mesecu za tekući mesec.

IV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o utvrđivanju cena materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 88/12, 41/13, 63/13, 91/13, 36/14, 80/15, 114/15 i 109/16).

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".