Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA PRIBAVLJANJE OVLAŠĆENJA ZA VRŠENJE POSLOVA ZAŠTITE OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA

("Sl. glasnik RS", br. 101/2016)

 

I UVODNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom se bliže propisuju opšti i posebni uslovi koje mora da ispuni pravno lice koje vrši:

1. poslove monitoringa radioaktivnosti ili pojedina ispitivanja u okviru njega;

2. poslove merenja sadržaja radionuklida u vodi za piće, životnim namirnicama, stočnoj hrani, veštačkim đubrivima, lekovima, predmetima opšte upotrebe, građevinskom materijalu, rudama, metalnim proizvodima primarnog oblika, mineralnim sirovinama, sekundarnim sirovinama i drugoj robi;

3. poslove merenja radi pravovremene najave akcidenta;

4. poslove projektovanja mera radijacione sigurnosti i bezbednosti;

5. poslove merenja radi procene nivoa izlaganja jonizujućim zračenjima profesionalno izloženih lica, pacijenata i stanovništva;

6. poslove dopunskog obučavanja i osposobljavanja profesionalno izloženih lica i lica odgovornih za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja;

7. poslove merenja radi kontrole sistema upravljanja kvalitetom mera zaštite od jonizujućih zračenja;

8. poslove dekontaminacije radne i životne sredine;

9. poslove dekontaminacije lica.

Ovim pravilnikom se bliže propisuju i:

1. elementi opšteg sadržaja projekta mera radijacione sigurnosti i bezbednosti;

2. vremenski intervali u kojima se vrše merenja radi kontrole sistema upravljanja kvalitetom mera zaštite od jonizujućih zračenja.

Značenje pojmova

Član 2

Pojedini izrazi korišćeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1. kontrola kvaliteta je skup postupaka koji se primenjuju u cilju održavanja i unapređenja kvaliteta, a obuhvata ispitivanje, ocenu i održavanje svih proverljivih i merljivih karakteristika sistema ili uređaja na propisanom nivou;

2. prijemno ispitivanje je pregled novog izvora jonizujućih zračenja, prostora, procesa, postupka ili usluge pre početka korišćenja izvora jonizujućih zračenja;

3. periodična ispitivanja su redovna ponovljena ispitivanja izvora jonizujućeg zračenja, prostora, postupka ili usluge u određenim vremenskim intervalima;

4. pojedina ispitivanja u okviru monitoringa radioaktivnosti su ispitivanja koja obuhvataju merenje ambijentalnog ekvivalenta doze gama zračenja u vazduhu, gamaspektrometrijska ispitivanja sadržaja radionuklida, ispitivanje ukupne alfa i ukupne beta aktivnosti, ispitivanje sadržaja stroncijuma - 90, ispitivanje sadržaja tricijuma i ispitivanje koncentracije radona;

5. merenja radi procene nivoa izlaganja jonizujućim zračenjima profesionalno izloženih lica, pacijenata i stanovništva obuhvataju merenja radi procene izlaganja spoljašnjim zračenjima, merenja radi procene unutrašnjeg izlaganja usled unošenja radionuklida u organizam, biodozimetrijska merenja individualnog izlaganja i merenja radioaktivnosti celog tela ili pojedinih organa;

6. merenja u cilju kontrole sistema upravljanja kvalitetom mera zaštite od jonizujućih zračenja obuhvataju ispitivanja rendgen-aparata za snimanje, rendgen-aparata za prosvetljavanje, rendgen-aparata za mamografska snimanja, rendgen-aparata za kompjuterizovanu tomografiju, stomatoloških rendgen-aparata, akceleratora u radioterapiji, zatvorenih radioaktivnih izvora u radioterapiji i uređaja i merila koji se koriste u nuklearnoj medicini.

II OPŠTI USLOVI ZA PRIBAVLJANJE OVLAŠĆENJA ZA VRŠENJE POSLOVA ZAŠTITE OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA

Zahtev za pribavljanje ovlašćenja za vršenje jednog ili više poslova zaštite od jonizujućih zračenja

Član 3

Za pribavljanje ovlašćenja za vršenje jednog ili više poslova zaštite od jonizujućih zračenja, pravno lice je obavezno da dostavi Agenciji za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije (u daljem tekstu - Agencija) popunjen zahtev - obrazac br. 3, pojedinačno za svaku vrstu posla navedenu u članu 1. ovog pravilnika.

Sadržaj zahteva - obrasca br. 3 odštampan je u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni deo.

Potrebna dokumentacija

Član 4

Uz zahtev - obrazac br. 3, iz člana 3. ovog pravilnika, pravno lice je obavezno da dostavi Agenciji sledeću dokumentaciju:

1. dokaz o registraciji;

2. precizan i detaljan opis poslova zaštite od jonizujućih zračenja za koje podnosi zahtev za dobijanje ovlašćenja;

3. dokaz o plaćenoj naknadi za izdavanje rešenja o ovlašćenju.

Član 5

Agencija izdaje ovlašćenje pravnom licu iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika, samo za vršenje onih poslova zaštite od jonizujućih zračenja za koje pravno lice ispunjava opšte i posebne uslove navedene u ovom pravilniku.

Posebni uslovi koje pravno lice mora da ispuni su definisani ovim pravilnikom u zavisnosti od specifičnosti pojedinih poslova zaštite od jonizujućih zračenja.

III POSEBNI USLOVI ZA PRIBAVLJANJE OVLAŠĆENJA ZA VRŠENJE POJEDINIH POSLOVA ZAŠTITE OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA

Poslovi monitoringa radioaktivnosti ili pojedina ispitivanja u okviru njega

Član 6

Za pribavljanje ovlašćenja za vršenje poslova monitoringa radioaktivnosti, pravno lice je obavezno da dostavi Agenciji, pored dokumentacije iz čl. 3. i 4. ovog pravilnika i sledeću dokumentaciju:

1. dokaz o zapošljavanju najmanje jednog lica sa visokim obrazovanjem stečenim na master akademskim studijama, odnosno osnovnim studijama od najmanje četiri godine u prirodno-matematičkim ili tehničko-tehnološkim naukama, sa tri godine radnog iskustva na poslovima merenja radioaktivnosti u uzorcima iz životne sredine;

2. opis laboratorijskog prostora za obradu, merenja i čuvanje uzoraka;

3. opis standardne laboratorijske opreme za pripremu uzoraka;

4. opis specifične merne opreme koja ispunjava propisane metrološke uslove, u skladu sa zakonom koji reguliše oblast metrologije;

5. spisak računarske i softverske opreme koju poseduje;

6. kopiju Sertifikata i Priloga sertifikatu o akreditaciji laboratorije za ispitivanje, izdatog od strane Akreditacionog tela Srbije, za odgovarajuću vrstu ispitivanja iz člana 2. tačka 4) ovog pravilnika za koju se zahteva ovlašćenje, a prema SRPS ISO/IEC 17025, ili kopiju sertifikata međunarodnog akreditacionog tela priznatog od strane nacionalnog akreditacionog tela;

7. opis mera zaštite od jonizujućih zračenja.

Za pribavljanje ovlašćenja za vršenje poslova monitoringa radioaktivnosti potrebno je posedovati akreditaciju za sve vrste ispitivanja prema propisima kojima se uređuje oblast monitoringa radioaktivnosti.

Član 7

Za pribavljanje ovlašćenja za vršenje pojedinih ispitivanja u okviru monitoringa radioaktivnosti, pravno lice je obavezno da dostavi Agenciji, pored dokumentacije iz čl. 3. i 4. ovog pravilnika i dokumentaciju iz člana 6. stav 1. tačke 1) do 7) ovog pravilnika.

Poslovi merenja sadržaja radionuklida u vodi za piće, životnim namirnicama, stočnoj hrani, veštačkim đubrivima, lekovima, predmetima opšte upotrebe, građevinskom materijalu, rudama, metalnim proizvodima primarnog oblika, mineralnim sirovinama i drugoj robi.

Član 8

Za pribavljanje ovlašćenja za vršenje poslova merenja sadržaja radionuklida u vodi za piće, životnim namirnicama, stočnoj hrani, veštačkim đubrivima, lekovima, predmetima opšte upotrebe, građevinskom materijalu, rudama, metalnim proizvodima primarnog oblika, mineralnim sirovinama, sekundarnim sirovinama i drugoj robi, pravno lice je obavezno da dostavi Agenciji, pored dokumentacije iz čl. 3. i 4. ovog pravilnika i dokumentaciju u skladu sa članom 6. ovog pravilnika.

Član 9

Pravno lice, koje od Agencije pribavi ovlašćenje za vršenje poslova merenja sadržaja radionuklida u vodi za piće, životnim namirnicama, stočnoj hrani, veštačkim đubrivima, lekovima, predmetima opšte upotrebe, građevinskom materijalu, rudama, metalnim proizvodima primarnog oblika, mineralnim sirovinama, sekundarnim sirovinama i drugoj robi i poslova merenja radi pravovremene najave akcidenta, istovremeno je ovlašćeno i za određivanje sadržaja radionuklida u robama pri uvozu, izvozu i tranzitu.

Poslovi merenja radi pravovremene najave akcidenta

Član 10

Agencija obezbeđuje rad mreže detektora na teritoriji Srbije za kontinuirano merenje jačine ambijentalnog ekvivalenta doze radi pravovremenog uočavanja akcidenta.

Poslovi projektovanja mera radijacione sigurnosti i bezbednosti

Član 11

Za pribavljanje ovlašćenja za vršenje poslova izrade projekta mera radijacione sigurnosti i bezbednosti pravno lice je obavezno da dostavi Agenciji, pored dokumentacije iz čl. 3. i 4. ovog pravilnika i sledeću dokumentaciju:

1. dokaz o zapošljavanju najmanje jednog lica sa visokim obrazovanjem stečenim na master akademskim studijama, odnosno na osnovnim studijama od najmanje četiri godine u prirodno-matematičkim ili tehničko-tehnološkim naukama, sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima projektovanja mera zaštite od jonizujućih zračenja;

2. dokaz o posedovanju odgovarajućeg prostora za računarsku opremu i projektnu dokumentaciju;

3. opis metoda za evaluaciju i obradu podataka i proračun debljine barijera;

4. spisak računarske i softverske opreme koju poseduje;

5. spisak lica odgovornih za izradu projekta mera radijacione sigurnosti i bezbednosti i saradnika na izradi projekta mera radijacione sigurnosti i bezbednosti.

Sadržaj projekta mera radijacione sigurnosti i bezbednosti

Član 12

Pravno lice, koje od Agencije pribavi ovlašćenje za vršenje poslova izrade projekta mera radijacione sigurnosti i bezbednosti, dužno je da sadržaj pojedinačnog dokumenta prilagodi nameni: postavljanje i probni rad ili korišćenje izvora jonizujućih zračenja, vrsti izvora jonizujućih zračenja i radijacionoj delatnosti kojoj je izvor namenjen, a prema veličini rizika od jonizujućih zračenja za profesionalno izložena lica, stanovništvo, okolinu i pacijente (u medicinskoj primeni izvora jonizujućih zračenja).

Pravno lice koje od Agencije pribavi ovlašćenje za vršenje poslova izrade projekta mera radijacione sigurnosti i bezbednosti, obavezno je na naslovnoj strani projekta naznačiti namenu izrade, navodeći:

- Projekat mera radijacione sigurnosti i bezbednosti za postavljanje i probni rad, ili

- Projekat mera radijacione sigurnosti i bezbednosti za korišćenje izvora jonizujućih zračenja, kao i izvor jonizujućih zračenja za koji se projekat izrađuje.

Pravno lice koje od Agencije pribavi ovlašćenje za vršenje poslova izrade projekta mera radijacione sigurnosti i bezbednosti u obavezi je da u projektu navede sve elemente opšteg sadržaja projekta mera radijacione sigurnosti i bezbednosti koji se nalaze u Prilogu 2. ovog pravilnika,

U skladu sa radijacionom delatnošću i vrstom izvora, Agencija primenjuje pravo gradiranog pristupa sadržaju i opisima u projektu mera radijacione sigurnosti i bezbednosti, odnosno postavlja zahteve u skladu sa namenom projekta i vrstom izvora jonizujućih zračenja za koji se projekat izrađuje.

Poslovi merenja radi procene nivoa izlaganja jonizujućim zračenjima profesionalno izloženih lica, pacijenata i stanovništva

Član 13

Pravno lice koje podnosi zahtev za pribavljanje ovlašćenja za vršenje poslove merenja radi procene nivoa izlaganja jonizujućim zračenjima mora navesti vrstu merenja iz člana 2. tačka 5) ovog pravilnika za koju traži rešenje.

Član 14

Za pribavljanje ovlašćenja za vršenje poslova merenja radi procene nivoa izlaganja jonizujućim zračenjima pravno lice, pored dokumentacije iz čl. 3. i 4. ovog pravilnika, dostavlja sledeću dokumentaciju:

1. dokaz o zapošljavanju najmanje jednog lica sa visokim obrazovanjem stečenim na master akademskim studijama, odnosno na osnovnim studijama od najmanje četiri godine u prirodno-matematičkim ili tehničko-tehnološkim naukama, sa tri godine radnog iskustva na poslovima merenja radi procene nivoa izlaganja jonizujućim zračenjima;

2. spisak svih lica koja će obavljati stručne poslove zaštite od jonizujućih zračenja zajedno sa dokazima o njihovoj stručnoj spremi;

3. opis mera zaštite od jonizujućih zračenja;

4. spisak računarske i softverske opreme koju poseduje;

5. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa izvorima jonizujućih zračenja i dokaz o osposobljenosti za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja za svako lice koje jeste ili će biti profesionalno izloženo jonizujućim zračenjima;

6. opis laboratorijskog prostora i tehničke opremljenosti;

7. opis standardne i specifične laboratorijske opreme za poslove za koje se traže ovlašćenja;

8. kopiju Sertifikata i Priloga sertifikatu o akreditaciji prema SRPS ISO/IEC 17025, ili kopiju sertifikata međunarodnog akreditacionog tela priznatog od strane nacionalnog akreditacionog tela kojim se dokazuje vrsta merenja u skladu sa zahtevom za procenu nivoa izlaganja jonizujućim zračenjima navedenih u članu 2. tačka 5) ovog pravilnika. Pravno lice koje se bavi biodozimetrijskim merenjima individualnog izlaganja može dostaviti sertifikat o akreditaciji prema SRPS ISO/IEC 15189 umesto sertifikata SRPS ISO/IEC 17025.

Poslovi dopunskog obučavanja i osposobljavanja profesionalno izloženih lica i lica odgovornih za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja

Član 15

Agencija izdaje ovlašćenje za vršenje poslova dopunskog obučavanja i osposobljavanja profesionalno izloženih lica i lica odgovornih za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja za sledeće vrste poslova:

1. ovlašćenje za vršenje dopunskog obučavanja za rad sa izvorima jonizujućih zračenja;

2. ovlašćenje za osposobljavanje profesionalno izloženih lica za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja;

3. ovlašćenje za osposobljavanje lica odgovornih za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja.

Dopunsko obučavanje za rad sa izvorima jonizujućih zračenja, koje je navedeno u stavu 1. tačka 1. ovog člana, podrazumeva istovremeno i osposobljavanje za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja.

Član 16

Za pribavljanje ovlašćenja za vršenje poslova dopunskog obučavanja i osposobljavanja profesionalno izloženih lica i lica odgovornih za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja, pravno lice mora u svom zahtevu za pribavljanje ovlašćenja navesti vrstu poslova koju planira da sprovodi prema članu 15. stav 1. ovog pravilnika i oblast primene izvora jonizujućih zračenja za koju namerava da sprovodi obučavanje.

Član 17

Pravno lice može pribaviti ovlašćenje za vršenje poslova iz člana 15. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika, ako ima licencu za obavljanje radijacione delatnosti, odnosno nuklearnu aktivnost, za koju planira obučavanje.

Ukoliko pravno lice ne poseduje licencu za obavljanje radijacione delatnosti, odnosno nuklearne aktivnosti, za koju namerava sprovesti obučavanje, mora podneti Agenciji ugovor sa drugim pravnim licem ili preduzetnikom, nosiocem licence za odgovarajuću radijacionu delatnost, odnosno nuklearnu aktivnost, za koju podnosi zahtev za pribavljanje ovlašćenja za vršenje poslova dopunskog obučavanja za rad sa izvorima jonizujućih zračenja.

Član 18

Za pribavljanje ovlašćenja za vršenje poslova iz člana 15. stav 1. tačka 1), pravno lice je obavezno da dostavi Agenciji, pored dokumentacije iz čl. 3. i 4. ovog pravilnika i sledeću dokumentaciju:

1. licencu za obavljanje radijacione, odnosno nuklearne aktivnosti, odnosno ugovor sa drugim pravnim licem ili preduzetnikom, nosiocem licence za odgovarajuću radijacionu delatnost, odnosno nuklearnu aktivnost.

2. opis posla;

3. opis mera zaštite od jonizujućih zračenja;

4. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa izvorima jonizujućih zračenja i dokaz o osposobljenosti za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja za svako lice koje jeste ili će biti profesionalno izloženo jonizujućim zračenjima;

5. spisak lica koja će sprovoditi teorijski i praktični deo obuke u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju programa za dopunsko obučavanje i osposobljavanje profesionalno izloženih lica i lica odgovornih za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja sa dokazima o njihovoj stručnoj spremi i spiskom obavljenih poslova iz oblasti za koju sprovodi obuku.

Za pribavljanje ovlašćenja za vršenje poslova iz člana 15. stav 1. tačka 2) i 3), pravno lice je obavezno da dostavi Agenciji, pored dokumentacije iz čl. 3. i 4. ovog pravilnika i dokumentaciju iz stava 1. tačke 1)-5) ovog člana.

Član 19

U skladu sa pribavljenim rešenjem o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja iz člana 15. pravno lice je dužno da najavi Agenciji mesto i datum održavanja obuke, spisak predavača, kao i spisak kandidata koji će biti obučavani.

Radi obezbeđivanja primene jedinstvenog načina izvođenja i sadržaja obuke i stalnog obrazovanja, provere i unapređenja znanja iz oblasti primene mera zaštite od jonizujućih zračenja, nosilac ovlašćenja je dužan da u roku od 30 dana nakon obavljenog obučavanja dostavi izveštaj Agenciji o sprovedenoj obuci.

Poslovi merenja radi kontrole sistema upravljanja kvalitetom mera zaštite od jonizujućih zračenja

Član 20

Za pribavljanje ovlašćenja za vršenje poslova merenja radi kontrole sistema upravljanja kvalitetom mera zaštite od jonizujućih zračenja, pravno lice je obavezno da dostavi Agenciji, pored dokumentacije iz čl. 3. i 4. ovog pravilnika i sledeću dokumentaciju:

1. dokaz o zapošljavanju najmanje jednog lica sa visokim obrazovanjem stečenim na master akademskim studijama, odnosno na osnovnim studijama od najmanje četiri godine u prirodno-matematičkim ili tehničko-tehnološkim naukama, sa tri godine radnog iskustva na poslovima merenja radi kontrole kvaliteta sprovođenja mera zaštite od jonizujućih zračenja;

2. dokaz da je zaposlenim licima obezbeđena lična dozimetrijska kontrola, zdravstveni nadzor i posebna obuka u pogledu primene mera zaštite od jonizujućih zračenja;

3. dokaz o posedovanju odgovarajuće opreme za pojedine vrste merenja, iz člana 2. tačka 6) ovog pravilnika;

4. kopiju Sertifikata i Priloga sertifikatu o akreditaciji prema SRPS ISO/IEC 17025, ili kopiju sertifikata međunarodnog akreditacionog tela priznatog od strane nacionalnog akreditacionog tela, kojim se dokazuje vrsta merenja u skladu sa zahtevom za merenja radi kontrole sistema upravljanja kvalitetom mera zaštite od jonizujućih zračenja, navedenih u članu 2. tačka 6) ovog pravilnika;

5. Opis mera zaštite od jonizujućih zračenja;

6. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa izvorima jonizujućih zračenja i dokaz o osposobljenosti za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja za svako lice koje jeste ili će biti profesionalno izloženo jonizujućim zračenjima.

Ako za određenu mernu metodu ne postoji akreditovana laboratorija u Republici Srbiji, Agencija može, u posebnim slučajevima, izdati ovlašćenje pravnom licu da primeni metodu za zaštitu od jonizujućih zračenja koja nije akreditovana.

U slučaju iz stava 2, ovog člana, Agencija će proveriti stručnu osposobljenost lica, tehničku opremljenost, tačnost i sledivost merne opreme u cilju osiguranja tačnosti i pouzdanosti rezultata.

Član 21

Pravno lice koje pribavi ovlašćenje za vršenje poslova merenja radi kontrole sistema upravljanja kvalitetom mera zaštite od jonizujućih zračenja, mora imati odgovarajuću opremu za pojedine vrste ispitivanja, navedenih u članu 2. tačka 6) ovog pravilnika.

Merni uređaji iz stava 1. ovog člana moraju biti etalonirani prema nacionalnim ili međunarodnim propisima.

Vremenski intervali merenja radi kontrole sistema upravljanja kvalitetom mera zaštite od jonizujućih zračenja

Član 22

Izvori jonizujućih zračenja se kontrolišu:

1. pre stavljanja u promet i upotrebu;

2. najmanje jedanput godišnje;

3. nakon bilo kakve intervencije ili rekonstrukcije, a pre ponovnog stavljanja u promet ili upotrebu;

4. pre početka korišćenja na novom mestu ukoliko je izvor premešten sa jednog mesta na drugo.

Ispitivanja navedena pod tač. 1), 3) i 4) ovog člana smatraju se prijemnim ispitivanjima, a ispitivanja navedena pod tačkom 2) periodičnim ispitivanjima.

Poslovi dekontaminacija radne i životne sredine

Član 23

Za pribavljanje ovlašćenja za vršenje poslova dekontaminacije radne i životne sredine, pravno lice je obavezno da dostavi Agenciji, pored dokumentacije iz čl. 3. i 4. ovog pravilnika i sledeću dokumentaciju:

1. dokaz o zapošljavanju najmanje jednog lica sa visokim obrazovanjem stečenim na master akademskim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine u prirodno-matematičkim ili tehničko-tehnološkim naukama, sa tri godine radnog iskustva na poslovima dekontaminacije radne i životne sredine;

2. spisak svih lica koja će obavljati stručne poslove zaštite od jonizujućih zračenja zajedno sa dokazima o njihovoj stručnoj spremi i osposobljavanju za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja;

3. opis mera zaštite od jonizujućih zračenja za obavljanje poslova dekontaminacije u kome se, opisuje dekontaminacija na terenu i dekontaminacija u sopstvenom prostoru, prostor za privremeno čuvanje radioaktivnog otpadnog materijala, lična zaštitna sredstva, specifična prenosiva merna i druga oprema i sredstva za dekontaminaciju;

4. dokaz o posedovanju specijalnog vozila za prevoz radioaktivnog materijala u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast prevoza opasnih materija;

5. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa izvorima jonizujućih zračenja i dokaz o osposobljenosti za rad sa izvorima jonizujućih zračenja i za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja za svako lice koje jeste ili će biti profesionalno izloženo jonizujućim zračenjima.

Poslovi dekontaminacija lica

Član 24

Za pribavljanje ovlašćenja za vršenje poslova dekontaminacije lica, pravno lice je obavezno da dostavi Agenciji, pored dokumentacije iz čl. 3. i 4. ovog pravilnika i sledeću dokumentaciju:

1. dokaz o zapošljavanju najmanje jednog lica sa visokim obrazovanjem stečenim na master akademskim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine u prirodno-matematičkim ili tehničko-tehnološkim naukama, sa tri godine radnog iskustva na poslovima dekontaminacije lica;

2. dokaz o zapošljavanju najmanje jednog lekara i medicinskog tehničara koji poseduju dokaz da su obučeni za rad za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja;

3. opis mera zaštite od jonizujućih zračenja sa opisom prostora za humanu dekontaminaciju i prostora za privremeno čuvanje radioaktivnog materijala;

4. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa izvorima jonizujućih zračenja i dokaz o osposobljenosti za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja za svako lice koje jeste ili će biti profesionalno izloženo jonizujućim zračenjima;

5. spisak specifične merne opreme koju poseduje sa dokazom o ispunjavanju metroloških uslova;

6. spisak standardizovanih sredstava za humanu dekontaminaciju koju poseduje i kvalifikovano medicinsko osoblje osposobljeno za humanu dekontaminacije.

IV ODUZIMANJE OVLAŠĆENJA ZA VRŠENJE POSLOVA ZAŠTITE OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA

Član 25

Agencija će ovlašćenom pravnom licu oduzeti ovlašćenje za vršenje poslova zaštite od jonizujućih zračenja ako:

1. prestane da ispunjava neke od propisanih uslova na osnovu kojih je izdato rešenje;

2. ne obavesti Agenciju o akcidentu koji je uočio u vršenju poslova u oblasti zaštite od jonizujućih zračenja;

3. utvrdi da ne vrši poslove u oblasti zaštite od jonizujućih zračenja u skladu sa zakonom, odnosno ako u određenom roku ne otkloni nedostatke i nepravilnosti u radu;

4. ne vrši propisana merenja ili prikrije podatke ili dostavi netačne podatke koji su bitni za preduzimanje mera zaštite od jonizujućih zračenja.

V ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja Pravilnika

Član 26

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o uslovima za dobijanje rešenja za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja ("Službeni glasnik RS", broj 61/11).

Stupanje na snagu

Član 27

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1.

PODACI KOJE SADRŽI ZAHTEV ZA DOBIJANJE OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD ZRAČENJA

Zahtev za dobijanje ovlašćenja za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja sadrži sledeće podatke, i to:

1. Podaci o pravnom licu: naziv pravnog lica; matični broj; poreski identifikacioni broj; grad; poštanski broj; ulica i broj; telefon; faks; e-pošta, odgovorno lice za zaštitu od jonizujućih zračenja; lice za kontakt; poslovi iz oblasti zaštite od zračenja za koje se traži ovlašćenje. (Popuniti poseban zahtev za pojedinačnu delatnost iz člana. 1. Pravilnika o uslovima za dobijanje rešenja o obavljanju poslova iz oblasti zaštite od zračenja. Navesti vrste poslova u okviru oblasti za koje se traži ovlašćenje.)

2. Overa pravnog lica sadrži sledeće podatke, i to: mesto; datum; prilog; M.P. za pravno lice ili preduzetnika; ime, prezime i potpis ovlašćenog lica.

Obrazac br. 3

ZAHTEV ZA DOBIJANJE OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD ZRAČENJA

I. Podaci o pravnom licu

Naziv pravnog lica

Matični broj:

PIB:

Grad:
Poštanski broj:

Ulica i broj:

Telefon:

Faks:

E-pošta:

Odgovorno lice za zaštitu od jonizujućih zračenja:

Lica za kontakt:

Poslovi iz oblasti zaštite od zračenja za koje se traži ovlašćenje:
(Popuniti poseban zahtev za pojedinačnu delatnost iz člana 1. Pravilnika o uslovima za dobijanje rešenja o obavljanju poslova iz oblasti zaštite od zračenja. Navesti vrste poslova u okviru oblasti za koje se traži ovlašćenje.)

II. Overa pravnog lica

Mesto

 

Za pravno lice:

M.P.
Ime, prezime i potpis ovlašćenog lica

Datum:

 

Prilog:

 

 

Prilog 2.

OPŠTI ELEMENTI SADRŽAJA PROJEKTA MERA RADIJACIONE SIGURNOSTI I BEZBEDNOSTI

Projekat mera radijacione sigurnosti i bezbednosti za postavljanje i probni rad izvora jonizujućih zračenja mora da sadrži sledeće celine sa podacima, a u skladu sa radijacionom delatnosti, i to:

1. ovlašćeno pravno lice: broj i datum rešenja kojim je ovlašćeno za projektovanje mera radijacione sigurnosti i bezbednosti; ime, prezime i stručna sprema lica koja su radila na izradi projekta mera radijacione sigurnosti i bezbednosti;

2. pravno lice ili preduzetnik koji obavljaju radijacionu delatnost ili imaju nameru: naziv pravnog lica ili preduzetnika; adresa; rešenje o upisu u registar Agencije za privredne registre odnosno rešenje nadležnog suda; licenca za obavljanje radijacione delatnosti; matični broj; PIB; šifra delatnosti; tel/faks; web; lice za kontakt; e-mail;

3. vrsta radijacione delatnosti: osnovne informacije o vrsti radijacione delatnosti sa listom izvora koji se nameravaju koristiti u pojedinim oblastima (medicina, industrija, veterina, poljoprivreda, naučno-istraživački rad, ostalo); način korišćenja (posedovanje, rad sa izvorima, proizvodnja, instaliranje, servisiranje, skladištenje);

4. objekti i prostorije za obavljanje radijacione delatnosti: opšti podaci (opis, lokacija, adresa, veličina, status (vlasništvo ili iznajmljen)); klasifikacija prostora sa adekvatnim oznakama na mestima pristupa tim zonama (kontrolisana zona i nadgledana zona); proračun debljine zaštitnih barijera sa tehničkim crtežom;

5. izvor jonizujućih zračenja: podaci u skladu sa tehničkom specifikacijom (proizvođač, tip, vrsta, podaci o generatoru jonizujućeg zračenja, odnosno podaci o aktivnosti izvora), tačna lokacija prema priloženoj skici prostora i tačan položaj unutar prostora;

6. bezbednost izvora zračenja: uputstvo za bezbednost izvora, kojim se propisuju mere (protokoli i procedure); fizička bezbednost samog izvora u smislu nedozvoljenog prisustva, gubitka ili krađe samog izvora, odnosno njegovog oštećenja;

7. lokalna pravila i procedure: pravila i procedure za obavljanje radijacione delatnosti;

8. ovlašćenja i odgovornosti profesionalno izloženih lica: spisak ovlašćenja i odgovornosti za odgovarajući kadar u okviru obavljanja radijacione delatnosti;

9. monitori zračenja i kontaminacije: korišćenje atestiranog monitora zračenja ili kontaminacije, koji odgovara vrsti izvora jonizujućih zračenja i koji ispunjava propisane metrološke uslove za korišćenje u zaštiti od jonizujućih zračenja;

10. reference: propisi kojima se uređuje oblast zaštite od jonizujućih zračenja u skladu sa radijacionom delatnosti; dokumenta na osnovu kojih je izrađen proračun debljine zaštitnih barijera i ostala relevantna dokumenta za izradu projekta.

Projekat mera radijacione sigurnosti i bezbednosti za korišćenje izvora jonizujućih zračenja mora da sadrži sledeće celine sa podacima, a u skladu sa radijacionom delatnosti, i to:

1. ovlašćeno pravno lice: broj i datum rešenja kojim je ovlašćeno za projektovanje mera radijacione sigurnosti i bezbednosti; ime, prezime i stručna sprema lica koja su radila na izradi projekta mera radijacione sigurnosti i bezbednosti; stručne reference lica koja su radila na izradi projekta;

2. pravno lice ili preduzetnik koji obavljaju radijacionu delatnost ili imaju nameru: naziv pravnog lica ili preduzetnika; adresa; rešenje o upisu u registar Agencije za privredne registre odnosno rešenje nadležnog suda; broj saglasnosti na projekat mera radijacione sigurnosti i bezbednosti za postavljanje i probni rad izvora jonizujućih zračenja licenca za obavljanje radijacione delatnosti; matični broj; PIB; šifra delatnosti; tel/faks; web; lice za kontakt; e-mail;

3. vrsta radijacione delatnosti: osnovne informacije o vrsti radijacione delatnosti sa listom izvora koji se nameravaju koristiti u pojedinim oblastima (medicina, industrija, veterina, poljoprivreda, naučno-istraživački rad, ostalo); način korišćenja (posedovanje, rad sa izvorima, proizvodnja, instaliranje, servisiranje, skladištenje), odnosno načinom vršenja prometa (nabavka, prodaja, uvoz, izvoz, tranzit i svaki drugi način stavljanja u promet);

4. lice odgovorno za zaštitu od jonizujućih zračenja: ime i prezime; vrsta i stepen stručne spreme; radno iskustvo u oblasti zaštite od jonizujućih zračenja; uverenje o dopunskoj osposobljenosti i obučenosti; tel/faks; e-mail;

5. objekti i prostorije za obavljanje radijacione delatnosti: opšti podaci (opis, lokacija, adresa, veličina, status (vlasništvo ili iznajmljen)); klasifikacija prostora sa adekvatnim oznakama na mestima pristupa tim zonama (kontrolisana zona i nadgledana zona); debljine zaštitnih barijera sa tehničkim crtežom; procena rizika za stanovništvo i lica profesionalno izložena jonizujućim zračenjima;

6. izvor jonizujućih zračenja: podaci u skladu sa tehničkom specifikacijom (proizvođač, tip, vrsta, podaci o generatoru jonizujućeg zračenja, odnosno podaci o aktivnosti izvora), serijski broj (kućišta, kontejnera, samog izvora jonizujućih zračenja), tačna lokacija prema priloženoj skici prostora i tačan položaj unutar prostora;

7. bezbednost izvora zračenja: uputstvo za bezbednost izvora, kojim se propisuju mere (protokoli i procedure); fizička bezbednost samog izvora u smislu nedozvoljenog prisustva, gubitka ili krađe samog izvora, odnosno njegovog oštećenja;

8. lokalna pravila i procedure: pravila i procedure za obavljanje radijacione delatnosti; uputstvo o korišćenju izvora jonizujućih zračenja; uputstvo o merama zaštite od jonizujućih zračenja;

9. ovlašćenja i odgovornosti profesionalno izloženih lica: spisak ovlašćenja i odgovornosti za odgovarajući kadar u okviru obavljanja radijacione delatnosti;

10. edukacija profesionalno izloženih lica: o dopunskom obučavanju i osposobljavanju iz oblasti zaštite od jonizujućih zračenja, periodičnoj obnovi znanja sve u zavisnosti od vrste posla u okviru radijacione delatnosti i profesionalno izloženih lica u zavisnosti od stručne spreme;

11. monitori zračenja i kontaminacije: tehnički podaci o samom monitoru, korišćenje atestiranog monitora zračenja ili kontaminacije, koji odgovara vrsti izvora jonizujućih zračenja i koji ispunjava propisane metrološke uslove za korišćenje u zaštiti od jonizujućih zračenja;

12. zaštita profesionalno izloženih lica: klasifikacija profesionalno izloženih lica u kategorije izloženosti A ili B; osnovni podaci o ličnoj dozimetrijskoj kontroli i zdravstvenim pregledima profesionalno izloženih lica u skladu sa važećim propisima koji uređuju ovu oblast; podaci o primeni pojedinačnih mera zaštite, sa podacima o opremi i sredstvima koja pružaju odgovarajuću zaštitu, u zavisnosti od radijacione delatnosti bliže odrediti vrstu zaštitnih sredstava; osnovni podaci o načinu, vrstama i vremenskim intervalima merenja u cilju kontrole izlaganja profesionalno izloženih lica, a u skladu sa važećim propisima koji uređuju ovu oblast; odrediti nivo proveravanja - vrednosti ličnih ekvivalenata doze, efektivne doze ili aktivnosti radionuklida unetih u organizam iznad kojih se sprovode dodatna ispitivanja i korigovanje mera zaštite od zračenja;

13. zaštita pacijenata: opis osnovnih principa zaštite od zračenja koji se primenjuju kod medicinskih izlaganja; osnovne mere zaštite koje se primenjuju u slučaju posebnih grupa pacijenata (pedijatrijski pacijenti i trudnice) i osoba koje pridržavaju pacijente tokom dijagnostičkog ili terapijskog postupka; podaci koja zaštitna sredstva treba primeniti u zavisnosti od vrste dijagnostičkog i terapijskog postupka; osnovni podaci o specifičnosti opreme koja se koristi za određene vrste dijagnostičkog ili terapijskog postupka, a u skladu sa važećim propisima koji uređuju oblast;

14. zaštita stanovništva: opis osnovnih mera koje su preduzete u cilju obezbeđivanja zaštite stanovništva; strukturalna zaštita; dozimetrijska merenja; ograničavanje pristupa; ostale mere zaštite;

15. vanredni događaji: opis mogućih vanrednih događaja, procena rizika za stanovništvo i profesionalno izložena lica; uputstvo o postupku u slučaju akcidenta prilikom obavljanja radijacione delatnosti sa navedenim licima i/ili institucijama za kontakt;

16. upravljanje radioaktivnim otpadom: vrsta, tip i količina radioaktivnog otpada koji nastaje prilikom obavljanja radijacione delatnosti; privremeno spremište radioaktivnog otpada; adresa spremišta; veličina; ukupna aktivnost; uputstvo o merama bezbednosti i sigurnosti prilikom postupanja sa radioaktivnim otpadom u privremenom spremištu;

17. osiguranje i kontrola kvaliteta: program osiguranja i kontrole kvaliteta i merenja u cilju kontrole sistema upravljanja kvalitetom zaštite od jonizujućih zračenja;

18. reference: propisi kojima se uređuje oblast zaštite od jonizujućih zračenja u skladu sa radijacionom delatnosti; dokumenta na osnovu kojih je izrađen proračun debljine zaštitnih barijera i ostala relevantna dokumenta za izradu projekta.