Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE IMENOVANJA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI TIPA AMBALAŽE ILI CISTERNE ZA TRANSPORT OPASNE ROBE

("Sl. glasnik RS", br. 89/2020)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi za izdavanje i oduzimanje imenovanja za ocenjivanje usaglašenosti tipa ambalaže ili cisterne za transport opasne robe (u daljem tekstu: ocenjivanje usaglašenosti).

Član 2

Ovaj pravilnik primenjuje se na ambalažu, kontejner cisterne, prenosive cisterne, demontažne cisterne i trajno pričvršćene cisterne, sa opremom za rukovanje i konstruktivnom opremom, koje se koriste za transport opasne robe u skladu sa Evropskim sporazumom o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe (ADR) ("Službeni list SFRJ", broj 61/70, "Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori", br. 59/72, 8/77, 1/78, 6/78 i 11/80 i "Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/10, 14/13, 2/14 - ispravka, 22/15, 4/16, 6/17 i 15/19) i Konvencijom o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF), Dodatak C - Pravilnik o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe (RID) ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 17/15), a koje nisu pokretna oprema pod pritiskom.

Član 3

Telu za ocenjivanje usaglašenosti izdaje se imenovanje ako ispunjava sledeće uslove za ocenjivanje usaglašenosti:

1) da ima status pravnog lica registrovanog u Republici Srbiji;

2) da poseduje sertifikat o akreditaciji prema standardu SRPS ISO/IEC 17020 kao kontrolno telo tipa A za obim poslova koji je neophodan za ocenjivanje usaglašenosti odgovarajućeg tipa ambalaže ili cisterne za transport opasne robe;

3) da ima najmanje tri zaposlena stručnjaka sa stečenim visokim obrazovanjem na akademskim studijama iz oblasti mašinskog inženjerstva u obimu od najmanje 300 ESPB bodova (osnovne i master) sa završenim osnovnim studijama na studijskom programu iz oblasti mašinskog inženjerstva, koji imaju radno iskustvo od najmanje pet godina u obavljanju poslova ispitivanja i kontrolisanja tipa ambalaže ili cisterne za transport opasne robe za čije se ispitivanje i kontrolisanje telo imenuje;

4) da ima stručna znanja iz oblasti tehnologije proizvodnje odgovarajuće ambalaže ili cisterne, ako se imenuje za odobrenje tipa ambalaže ili cisterne;

5) da ima najmanje dva zaposlena lica sa zvanjem evropskog inženjera za zavarivanje ili međunarodnog inženjera za zavarivanje;

6) da ima najmanje dva zaposlena lica sa sertifikatom za vizuelno ispitivanje, najmanje "nivo 2";

7) da je nezavisno od svih strana zainteresovanih za rezultate ocenjivanja usaglašenosti i od korisnika ambalaže ili cisterne čiju usaglašenost ocenjuje. Telo za ocenjivanje usaglašenosti koje je član poslovnog ili profesionalnog udruženja koje predstavlja organizacije uključene u aktivnosti projektovanja, proizvodnje, snabdevanja, sklapanja, korišćenja ili održavanja ambalaže ili cisterne čiju usaglašenost ocenjuje, može biti imenovano pod uslovom da dokaže svoju nezavisnost i odsustvo sukoba interesa;

8) da čuva poslovnu tajnu;

9) da direktor, odnosno članovi izvršnog odbora direktora, izvršni direktori ili članovi nadzornog odbora (u daljem tekstu: najviše rukovodstvo), kao i zaposlena i druga lica angažovana za sprovođenje aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti (u daljem tekstu: osoblje) nisu projektanti, proizvođači, isporučioci, instalateri, kupci, korisnici ili održavaoci ambalaže ili cisterne čiju usaglašenost ocenjuju, kao ni zastupnici tih lica;

10) da najviše rukovodstvo tela za ocenjivanje usaglašenosti, kao i njegovo osoblje nisu direktno uključeni u aktivnosti projektovanja, proizvodnje, isporuke, instaliranja, korišćenja ili održavanja predmetne ambalaže ili cisterne, kao i da najviše rukovodstvo tela za ocenjivanje usaglašenosti, kao i njegovo osoblje nisu zastupnici lica uključenih u te aktivnosti;

11) da ne vrši aktivnosti koje bi mogle da utiču na njegovu nepristrasnost u vezi sa poslovima ocenjivanja usaglašenosti za koje je imenovano, što se naročito odnosi na pružanje konsultantskih usluga;

12) da obezbedi da aktivnosti njegovih podizvođača ne ugrožavaju poverljivost, objektivnost i nepristrasnost u sprovođenju aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti;

13) da zarade, naknade, odnosno nagrade osoblju koje sprovodi aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti ne zavise od broja obavljenih ocenjivanja, ni od rezultata tih ocenjivanja;

14) da je uredilo postupanje i odlučivanje po prigovorima na rad i donete odluke u vezi sa poslovima ocenjivanja usaglašenosti;

15) da ima odgovarajući prostor u svojini ili zakupu u kom obavlja poslove ocenjivanja usaglašenosti (ako se ocenjivanje usaglašenosti ne vrši kod proizvođača);

16) da poseduje tehničku opremu i odgovarajuće uređaje neophodne za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti;

17) da poseduje odgovarajuću stručnu literaturu i propise;

18) da poseduje odgovarajuću informatičku i tehničku podršku za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti i procedure za vođenje evidencije i razmenu podataka sa ministarstvom nadležnim za poslove saobraćaja;

19) da ima polisu osiguranja od opšte i profesionalne odgovornosti za štete koje prouzrokuje pri obavljanju delatnosti.

Član 4

Telu za ocenjivanje usaglašenosti se oduzima imenovanje za ocenjivanje usaglašenosti ako prestane da ispunjava neki od uslova iz člana 3. ovog pravilnika.

Član 5

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe Pravilnik o uslovima za izdavanje i oduzimanje ovlašćenja za ocenjivanje usaglašenosti tipa ambalaže, odnosno posude pod pritiskom ili cisterne za transport opasnog tereta ("Službeni glasnik RS", broj 47/16), Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje i oduzimanje imenovanja telu za ocenjivanje usaglašenosti cisterne za transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", broj 95/15) i član 3. Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje i oduzimanje imenovanja za ocenjivanje usaglašenosti cisterne za transport opasnog tereta i o načinu pregleda i obeležavanja posuda kola cisterne koje se koriste za transport opasnog tereta u železničkom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", broj 101/14).

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".